Predpis bol zrušený predpisom 384/2015 Z. z.

516/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2012 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

516
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 13. decembra 2011,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa vnútroštátna Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 odvodená od medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-081) uvedená v prílohe.
§ 2
Predmetom Štatistickej klasifikácie zamestnaní je kódové určenie a názvoslovné pomenovanie zamestnania, ktoré vykonáva jedna osoba podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 407/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. januára 2012.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 516/2011 Z. z.
ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA ZAMESTNANÍ SK ISCO-08
Číselný kód Názov zamestnania
1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
11 Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci a najvyšší predstavitelia podnikov a organizácií
111 Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci
1111 Zákonodarcovia
1111001 Prezident
1111002 Predseda a člen parlamentu
1111003 Predseda a člen vlády
1112 Vysokí štátni úradníci
1112001 Najvyšší predstaviteľ ústredného orgánu štátnej správy (okrem ministra)
1112002 Najvyšší predstaviteľ v súdnictve
1112003 Najvyšší predstaviteľ v prokuratúre
1112004 Najvyšší predstaviteľ štátneho orgánu v oblasti bezpečnosti a ochrany
1112005 Štátny tajomník
1112006 Vedúci služobného úradu
1112007 Ombudsman
1112008 Splnomocnenec vlády
1112009 Riadiaci pracovník ústredného štátneho orgánu
1112010 Poradca prezidenta, predsedu vlády, ministra, najvyššieho predstaviteľa ústredného štátneho orgánu
1112011 Veľvyslanec, konzul
1112012 Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu
1112013 Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie
1112014 Najvyšší predstaviteľ orgánu miestnej štátnej správy
1112999 Vysoký štátny úradník inde neuvedený
1113 Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov
1113001 Primátor, námestník primátora
1113002 Starosta, zástupca starostu
1113003 Predseda, podpredseda samosprávneho kraja
1113004 Riaditeľ úradu samosprávneho kraja
1113005 Prednosta mestského, miestneho a obecného úradu
1113999 Predstaviteľ obce a vyššieho územného samosprávneho celku inde neuvedený
1114 Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií
1114001 Predseda a podpredseda politickej strany a hnutia
1114002 Riadiaci pracovník odborovej organizácie
1114003 Vedúci predstaviteľ združenia
1114004 Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu
1114005 Vedúci predstaviteľ zamestnávateľskej asociácie a zväzu
1114006 Vedúci predstaviteľ profesnej komory
1114999 Vedúci predstaviteľ politickej, odborovej, záujmovej a príbuznej organizácie inde neuvedený
112 Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií
1120 Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií
1120001 Generálny riaditeľ (prezident spoločnosti)
1120002 Výkonný riaditeľ
1120003 Člen predstavenstva a iného riadiaceho orgánu spoločnosti
1120004 Rektor vysokej školy
1120005 Predseda družstva
1120999 Prezident a generálny riaditeľ podniku a organizácie inde neuvedený
12 Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných a obchodných činností
121 Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností
1211 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií
1211001 Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)
1211002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania
1211003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
1211004 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
1211005 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
1211999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti financií inde neuvedený
1212 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
1212001 Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)
1212002 Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov
1212003 Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
1212004 Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
1212005 Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
1212999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ľudských zdrojov inde neuvedený
1213 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania
1213001 Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu
1213002 Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér)
1213003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
1213004 Hlavný projektový manažér
1213999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania inde neuvedený
1219 Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
1219001 Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
1219002 Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
1219003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
1219004 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu
1219005 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly
1219006 Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
1219007 Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
1219008 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ochrany osobných údajov
1219009 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ochrany utajovaných skutočností
1219999 Iný riadiaci pracovník (manažér) administratívnych a podporných činností inde neuvedený
122 Riadiaci pracovníci (manažéri) odbytu, marketingu, výskumu a vývoja
1221 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a marketingu
1221001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)
1221002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
1221003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu 
1221999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu a marketingu inde neuvedený
1222 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s verejnosťou
1222001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti reklamy
1222002 Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
1222003 Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
1223 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
1223002 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe 
1223003 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
1223999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti výskumu a vývoja inde neuvedený
13 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách
131 Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
1311 Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
1311001 Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
1311002 Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
1311003 Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
1311004 Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
1311005 Riaditeľ závodu v lesníctve
1311006 Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
1311007 Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby
1311008 Riadiaci pracovník (manažér) odboru v lesníctve
1311009 Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
1311999 Riadiaci pracovník (manažér) v poľnohospodárstve a lesníctve inde neuvedený
1312 Riadiaci pracovníci (manažéri) v akvakultúre
1312000 Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
132 Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle, stavebníctve, doprave, logistike a poštových službách
1321 Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
1321001 Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
1321002 Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe
1321003 Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej výrobe
1321004 Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej výrobe
1321005 Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
1321006 Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe celulózy a papiera
1321007 Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe
1321008 Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
1321009 Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
1321010 Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
1321011 Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe
1321012 Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
1321013 Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe 
1321014 Riadiaci pracovník (manažér) v odpadovom hospodárstve
1321015 Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
1321016 Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
1321017 Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
1321018 Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve
1321019 Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve
1321999 Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený
1322 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle a geologickom prieskume
1322001 Riadiaci pracovník v ťažobnom priemysle
1322002 Riadiaci pracovník v geologickom prieskume
1323 Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve
1323001 Hlavný stavbyvedúci
1323002 Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve
1323003 Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
1324 Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
1324001 Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave
1324002 Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre
1324003 Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
1324004 Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
1324005 Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
1324006 Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave
1324007 Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave
1324008 Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
1324009 Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách
   
1324999 Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových službách inde neuvedený
133 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií
1330 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií
1330001 Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
1330002 Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií
1330003 Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách
1330999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti informačných a komunikačných technológií inde neuvedený
134 Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách
1341 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o deti
1341000 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o deti
1342 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti
1342001 Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár
1342002 Riadiaci zdravotnícky pracovník – zubný lekár
1342003 Riadiaci zdravotnícky pracovník – sestra
1342004 Riadiaci zdravotnícky pracovník – farmaceut
1342005 Riadiaci zdravotnícky pracovník – pôrodná asistentka
1342006 Riadiaci zdravotnícky pracovník – fyzioterapeut
1342007 Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky laborant
1342008 Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik
1342009 Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár
1342010 Riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik
1342011 Riadiaci zdravotnícky pracovník – psychológ
1342012 Riadiaci zdravotnícky pracovník – verejný zdravotník (hygienik)
1342999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
1343 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o starších ľudí
1343001 Riaditeľ zariadenia sociálnych služieb pre starších ľudí
1343999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o starších ľudí inde neuvedený
1344 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostlivosti
1344001 Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sociálnych služieb (okrem sociálnych služieb pre seniorov)
1344999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
1345 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní
1345001 Prorektor
1345002 Dekan, prodekan
1345003 Vedúci katedry
1345004 Riaditeľ školy
1345005 Riaditeľ inštitúcie ďalšieho vzdelávania
1345999 Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
1346 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve
1346001 Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
1346002 Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve
1346003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
1346004 Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
1346005 Riadiaci pracovník v oblasti zdravotného poistenia
1346006 Riadiaci pracovník (manažér) v ostatných finančných službách
1346007 Riadiaci pracovník v oblasti kapitálového trhu
1346008 Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
1346999 Riadiaci pracovník vo finančníctve a poisťovníctve inde neuvedený
1349 Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení
1349001 Riadiaci pracovník v polícii a spravodajských službách
1349002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb a vlastnej ochrany
1349003 Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže
1349004 Riadiaci pracovník (manažér) záchranných zložiek
1349005 Riadiaci pracovník (manažér) v právnych službách
1349006 Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu
1349007 Riadiaci pracovník (manažér) galérie a múzea
1349008 Riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti
1349999 Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách inde neuvedený
14 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích, reštauračných, obchodných a v ostatných službách
141 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích a v reštauračných zariadeniach
1411 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach
1411001 Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela
1411002 Riadiaci pracovník (manažér) penziónu
1411003 Riadiaci pracovník študentského domova (internátu)
1411004 Riadiaci pracovník (manažér) ubytovne a hostela
1411999 Riadiaci pracovník ubytovacieho zariadenia inde neuvedený
1412 Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
1412001 Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie
1412002 Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
1412003 Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia
1412004 Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania
1412005 Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania
1412006 Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti
1412999 Riadiaci pracovník (manažér) reštauračného zariadenia inde neuvedený
142 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode
1420 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode
1420001 Riadiaci pracovník (riaditeľ) veľkoobchodnej prevádzky
1420002 Riadiaci pracovník (riaditeľ) maloobchodnej prevádzky
143 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách
1431 Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach
1431001 Riadiaci pracovník (manažér) športového strediska
1431002 Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska
1431003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
1431004 Riadiaci pracovník (manažér) divadla, kina
1431005 Riadiaci pracovník (manažér) zábavného parku
1431006 Riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času
1431007 Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie
1431999 Riadiaci pracovník (manažér) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach inde neuvedený
1439 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
1439001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
1439002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti technických opravárenských služieb (servisu)
1439003 Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
1439004 Riadiaci pracovník(manažér) pre správu nehnuteľností
1439005 Riadiaci pracovník (manažér) v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo
1439006 Riadiaci pracovník (manažér) v pohrebných službách
1439007 Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
1439008 Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness
1439009 Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
1439010 Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
1439011 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách inde neuvedený
2 Špecialisti
21 Špecialisti v oblasti vedy a techniky
211 Špecialisti v oblasti fyzikálnych a prírodných vied
2111 Fyzici a astronómovia
2111001 Fyzik kryogenik
2111002 Fyzik aerodynamik
2111003 Astronóm, astrofyzik
2111004 Fyzik hydrodynamik
2111005 Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
2111006 Fyzik elektriny a magnetizmu
2111007 Fyzik termodynamik, akustik, optik
2111008 Fyzik mechanik
2111009 Fyzik dozimetrie
2111010 Fyzik balistik
2111999 Fyzik a astronóm inde neuvedený
2112 Meteorológovia
2112001 Letecký meteorológ
2112002 Meteorológ klimatológ
2112003 Hydrometeorológ
2112999 Meteorológ inde neuvedený
2113 Chemici (okrem chemického inžinierstva)
2113001 Chemik kvantovej chémie
2113002 Jadrový chemik
2113003 Analytický chemik
2113004 Fyzikálny chemik
2113005 Organický chemik
2113006 Anorganický chemik
2113999 Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva)
2114 Geológovia a geofyzici
2114001 Geochemik 
2114002 Pedológ, pôdoznalec
2114003 Mikropaleontológ
2114004 Paleontológ
2114005 Mineralóg, petrológ
2114006 Vedecký pracovník v geológii
2114007 Geológ (okrem banského geológa) 
2114008 Hydrogeológ 
2114009 Seizmológ
2114010 Geofyzik
2114011 Petrofyzik
2114999 Geológ a geofyzik inde neuvedený
212 Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky
2120 Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky
2120001 Špecialista reportingu
2120002 Aktuár špecialista (poistná matematika)
2120003 Špecialista menovej a finančnej štatistiky
2120004 Špecialista v oblasti matematiky (okrem poistnej matematiky)
2120005 Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
2120999 Špecialista v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky inde neuvedený
213 Špecialisti v oblasti biologických vied
2131 Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
2131001 Biológ
2131002 Genetik
2131003 Fyziológ
2131004 Imunológ
2131005 Botanik
2131006 Zoológ
2131007 Biochemik, biofyzik
2131008 Farmakológ, toxikológ
2131009 Fytopatológ
2131999 Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore inde neuvedený
2132 Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
2132001 Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
2132002 Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
2132003 Špecialista výživy a technológie výroby krmív
2132004 Špecialista v oblasti záhradníctva
2132005 Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
2132006 Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
2132007 Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
2132008 Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
2132009 Špecialista pre správu lesného majetku
2132010 Špecialista, odborný lesný hospodár
2132011 Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)
2132012 Špecialista agrochemickej kontroly
2132999 Špecialista v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry inde neuvedený
2133 Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
2133001 Krajinný ekológ, geoekológ
2133002 Špecialista ochrany ovzdušia 
2133003 Špecialista ochrany prírody 
2133004 Špecialista pre odpadové hospodárstvo
2133005 Špecialista ochrany lesa
2133006 Špecialista na ochranu vodných tokov
2133999 Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie) inde neuvedený
214 Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
2141 Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
2141001 Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
2141002 Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
2141003 Špecialista kontroly, hygieny a bezpečnosti v potravinárskej výrobe
2141004 Špecialista logistik v potravinárskej výrobe
2141005 Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
2141006 Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
2141007 Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby
2141008 Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
2141009 Špecialista technológ v textilnej a odevnej výrobe
2141010 Špecialista údržby v textilnej a odevnej výrobe
2141011 Špecialista vo výskume a vývoji v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141012 Špecialista riadenia kožiarskej a obuvníckej výroby
2141013 Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141014 Špecialista technológ v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141015 Špecialista údržby v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141016 Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141017 Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141018 Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141019 Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141020 Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe
2141021 Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby
2141022 Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe
2141023 Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe
2141024 Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe
2141025 Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
2141026 Špecialista riadenia polygrafickej výroby
2141027 Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
2141028 Špecialista technológ v polygrafickej výrobe
2141029 Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
2141030 Špecialista riadenia sklárskej výroby
2141031 Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
2141032 Špecialista technológ v sklárskej výrobe
2141033 Špecialista údržby v sklárskej výrobe
2141034 Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
2141035 Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov
2141036 Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
2141037 Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
2141038 Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
2141039 Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141040 Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
2141041 Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141042 Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141999 Špecialista v oblasti priemyslu a výroby inde neuvedený
2142 Stavební špecialisti
2142001 Stavebný špecialista vo výskume a vývoji
2142002 Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality
2142003 Stavebný špecialista technológ
2142004 Stavbyvedúci
2142005 Stavebný dozor
2142006 Stavebný špecialista výstavby ciest
2142007 Stavebný špecialista výstavby budov
2142008 Stavebný špecialista výstavby mostov
2142009 Stavebný špecialista výstavby železničných stavieb a tratí
2142010 Stavebný špecialista výstavby energetických sietí
2142011 Stavebný špecialista výstavby vodných stavieb
2142012 Stavebný špecialista projektant stavebných konštrukcií 
2142013 Stavebný projektant technických zariadení budov
2142014 Stavebný špecialista pre statiku stavieb
2142999 Stavebný špecialista inde neuvedený
2143 Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
2143001 Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
2143002 Špecialista kontroly kvality vôd 
2143003 Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
2143004 Hydrológ 
2143999 Špecialista v oblasti priemyselnej ekológie inde neuvedený
2144 Strojárski špecialisti
2144001 Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
2144002 Strojársky špecialista technológ (okrem zvárania)
2144003 Strojársky špecialista konštruktér, projektant
2144004 Strojársky špecialista automatizácie
2144005 Strojársky špecialista v oblasti kvality
2144006 Strojársky špecialista v oblasti údržby
2144007 Strojársky špecialista riadenia výroby
2144008 Strojársky špecialista zvárania
2144999 Strojársky špecialista inde neuvedený
2145 Chemickí špecialisti
2145001 Chemický špecialista technológ
2145002 Chemický špecialista vo výskume a vývoji
2145003 Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
2145004 Špecialista údržby v chemickej výrobe
2145005 Technológ farbiacich procesov (kolorista)
2145999 Chemický špecialista inde neuvedený
2146 Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
2146001 Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
2146002 Banský geológ
2146003 Banský špecialista technológ
2146004 Banský špecialista projektant
2146005 Špecialista pre banskú mechanizáciu 
2146006 Banský merač 
2146007 Špecialista banskej záchrannej služby
2146008 Špecialista pre banskú dopravu
2146009 Banský špecialista pre odvodňovanie
2146010 Vetrací technik
2146011 Ložiskový špecialista
2146012 Vrtný špecialista
2146013 Špecialista riadenia kvality v hutníctve
2146014 Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
2146015 Hutnícky špecialista technológ 
2146016 Metalograf
2146017 Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji
2146018 Zlievarenský špecialista technológ 
2146019 Zlievarenský špecialista riadenia kvality 
2146020 Zlievarenský špecialista projektant
2146021 Zlievarenský špecialista metalurg
2146999 Špecialista v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch inde neuvedený
2149 Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
2149001 Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
2149002 Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne 
2149003 Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení 
2149004 Špecialista nedeštruktívnych skúšok 
2149005 Špecialista metrológ
2149006 Špecialista civilnej ochrany a obrany
2149007 Špecialista požiarnej ochrany
2149008 Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2149009 Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
2149010 Technický špecialista v železničnej doprave
2149011 Technický špecialita v železničnej infraštruktúre
2149012 Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry
2149013 Technický špecialista v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
2149014 Technický špecialista v cestnej infraštruktúre
2149015 Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry
2149016 Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
2149017 Technický špecialista v leteckej doprave
2149018 Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre
2149019 Technický špecialista vo vodnej doprave
2149020 Technický špecialista v logistike
2149021 Špecialista v poštových službách
2149022 Špecialista vo vodnom hospodárstve
2149023 Technický špecialista vodárenských koncepcií
2149024 Špecialista pre čistenie odpadových vôd
2149025 Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody
2149026 Diagnostický technik/autoelektronik v autoservise
2149027 Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
2149999 Iný technický špecialista inde neuvedený (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
215 Špecialisti v oblasti eletrotechnológií
2151 Elektroinžinieri a špecialisti energetici
2151001 Špecialista elektrotechnik technológ
2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov
2151003 Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji 
2151004 Elektroinžinier projektant 
2151005 Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
2151006 Špecialista mechanických častí v elektrotechnike
2151007 Špecialista elektrických obvodov
2151008 Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení
2151009 Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
2151010 Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
2151011 Špecialista energetik technického a technologického rozvoja
2151012 Špecialista energetik prípravy prevádzky 
2151013 Špecialista energetik výroby elektrickej energie
2151014 Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
2151015 Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
2151016 Špecialista energetik technológ
2151017 Špecialista energetik vo výskume a vývoji
2151018 Špecialista energetik projektant, konštruktér
2151019 Špecialista správy a údržby energetických zariadení
2151999 Elektroinžinier a špecialista energetik inde neuvedený
2152 Špecialisti elektronici
2152000 Špecialista elektronik
2153 Špecialisti v oblasti telekomunikácií
2153001 Hlasový, dátový a sieťový špecialista 
2153002 Špecialista rádiových sietí 
2153003 Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
2153004 Špecialista výstavby telekomunikačných technológií 
2153005 Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb
2153006 Špecialista inovácie telekomunikačných procesov
2153999 Špecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený
216 Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri
2161 Architekti v stavebníctve
2161001 Architekt v stavebníctve (okrem autorizovaného)
2161002 Autorizovaný architekt v stavebníctve
2162 Krajinní a záhradní architekti
2162000 Krajinný a záhradný architekt 
2163 Dizajnéri a módni návrhári
2163001 Návrhár tkanín
2163002 Návrhár odevov
2163003 Návrhár, dizajnér obuvi
2163004 Priemyselný dizajnér produktov
2163999 Dizajnér a módny návrhár inde neuvedený
2164 Urbanisti a projektanti dopravy
2164001 Urbanista 
2164002 Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach
2164003 Špecialista pre integrovanú dopravu
2164004 Projektant pozemných komunikácií
2164005 Projektant železničných tratí a stavieb
2164999 Urbanista a projektant dopravy inde neuvedený
2165 Kartografi a geodeti
2165001 Geodet 
2165002 Kartograf
2165003 Špecialista geografického informačného systému
2166 Grafickí a multimediálni dizajnéri
2166001 Grafický dizajnér (grafik)
2166002 Multimediálny dizajnér
2166003 Web dizajnér
2166004 Dizajnér hier 
22 Špecialisti v zdravotníctve
221 Lekári
2211 Všeobecní lekári
2211001 Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater)
2211002 Všeobecný lekár pre dospelých
2211003 Lekár bez špecializácie
2211004 Posudkový lekár
2211005 Revízny lekár
2211006 Súdny lekár
2211007 Telovýchovný lekár
2212 Lekári špecialisti
2212001 Internista
2212002 Diabetológ
2212003 Endokrinológ
2212004 Imunoalergológ
2212005 Gastroenterológ
2212006 Geriater
2212007 Infektológ
2212008 Kardiológ
2212009 Nefrológ
2212010 Pneumoftizeológ
2212011 Reumatológ
2212012 Radiačný onkológ
2212013 Klinický onkológ
2212014 Hematológ a transfuziológ
2212015 Fyziater a balneológ
2212016 Anesteziológ a intenzivista
2212017 Chirurg
2212018 Ortopéd
2212019 Traumatológ
2212020 Kardiochirurg
2212021 Neurochirurg
2212022 Hrudníkový chirurg
2212023 Plastický chirurg
2212024 Detský psychiater
2212025 Detský chirurg
2212026 Pediatrický endokrinológ
2212027 Pediatrický gastroenterológ
2212028 Pediatrický gynekológ
2212029 Pediatrický hematológ a onkológ
2212030 Pediatrický kardiológ
2212031 Pediatrický anesteziológ
2212032 Pediater intenzívnej medicíny
2212033 Pediatrický nefrológ
2212034 Pediatrický neurológ
2212035 Pediatrický oftalmológ
2212036 Pediatrický ortopéd
2212037 Pediatrický pneumológ a ftizeológ
2212038 Pediatrický reumatológ
2212039 Pediater urgentnej medicíny
2212040 Pediatrický urológ
2212041 Neonatológ
2212042 Dermatovenerológ
2212043 Gynekológ a pôrodník
2212044 Neurológ
2212045 Oftalmológ
2212046 Otorinolaryngológ
2212047 Psychiater
2212048 Urológ
2212049 Cievny chirurg
2212050 Gastroenterologický chirurg
2212051 Neuropsychiater
2212052 Lekár klinickej biochémie
2212053 Lekár klinickej farmakológie
2212054 Lekár klinickej mikrobiológie
2212055 Lekár laboratórnej medicíny
2212056 Patológ
2212057 Genetik
2212058 Lekár pracovného lekárstva
2212059 Rádiológ
2212060 Lekár tropickej medicíny
2212061 Angiológ
2212062 Hepatológ
2212063 Algeziológ
2212064 Akupunkturista lekár
2212065 Andrológ
2212066 Hygienik lekár
2212067 Epidemiológ
2212068 Gerontopsychiater
2212069 Letecký lekár
2212070 Lekár paliatívnej medicíny
2212071 Lekár nukleárnej medicíny
2212072 Lekár urgentnej medicíny
2212073 Maxilofaciálny chirurg lekár
2212999 Lekár špecialista inde neuvedený
222 Špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve
2221 Špecialisti v ošetrovateľstve
2221001 Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie
2221002 Sestra špecialistka v anesteziológii a intenzívnej medicíne
2221003 Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
2221004 Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve
2221005 Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
2221006 Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve
2221007 Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
2221008 Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
2221009 Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve
2221010 Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
2221011 Sestra špecialistka v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby
2221012 Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
2221013 Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
2221999 Špecialista v ošetrovateľstve inde neuvedený
2222 Špecialisti v pôrodníctve
2222001 Pôrodná asistentka na lôžkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
2222002 Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
2222003 Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite
2222999 Špecialista v pôrodníctve inde neuvedený
223 Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
2230 Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
2230000 Špecialista v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
224 Paramedici
2240 Paramedici
2240000 Paramedik
225 Veterinárni lekári
2250 Veterinárni lekári
2250001 Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
2250002 Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
2250003 Úradný veterinárny lekár
226 Ostatní špecialisti v zdravotníctve
2261 Zubní lekári
2261001 Zubný lekár bez špecializácie
2261002 Čeľustný ortopéd
2261003 Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
2261004 Revízny stomatológ
2261999 Zubný lekár inde neuvedený
2262 Farmaceuti
2262001 Farmaceut bez špecializácie
2262002 Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole
2262003 Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
2262004 Farmaceut špecialista v lekárenstve
2262005 Farmaceut špecialista v technológii rádiofarmák
2262006 Farmaceut špecialista v analytickej toxikológii
2262007 Farmaceut špecialista v klinickej farmácii
2262999 Farmaceut inde neuvedený
2263 Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci
2263001 Verejný zdravotník bez špecializácie
2263002 Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii
2263003 Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže
2263004 Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
2263005 Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia
2263006 Verejný zdravotník špecialista v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
2263007 Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu
2263008 Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci
2263009 Verejný zdravotník špecialista v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
2263999 Špecialista hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci inde neuvedený
2264 Fyzioterapeuti
2264001 Fyzioterapeut bez špecializácie
2264002 Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a rehabilitačnom inžinierstve
2264003 Fyzioterapeut špecialista funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
2264004 Fyzioterapeut špecialista porúch centrálneho nervového systému
2264005 Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývoja
2264006 Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
2264007 Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
2264008 Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení
2264009 Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení
2264999 Fyzioterapeut inde neuvedený
2265 Špecialisti na výživu a dietetiku
2265001 Asistent výživy bez špecializácie
2265002 Asistent výživy špecialista v liečebnej výžive
2265999 Špecialista na výživu a dietetiku inde neuvedený
2266 Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie
2266001 Klinický logopéd
2266002 Foniater
2267 Špecialisti v optometrii
2267000 Špecialista v optometrii
2269 Špecialisti v liečebno-výchovnej starostlivosti
2269000 Špecialista v liečebno-výchovnej starostlivosti
23 Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
231 Vysokoškolskí učitelia
2310 Vysokoškolskí učitelia
2310001 Profesor
2310002 Docent
2310003 Odborný asistent vysokej školy
2310004 Asistent vysokej školy
2310005 Lektor vysokej školy
2310006 Hosťujúci profesor
232 Majstri a lektori prípravy na povolanie
2320 Majstri a lektori prípravy na povolanie
2320001 Majster odbornej výchovy
2320002 Lektor odbornej prípravy na povolanie
233 Učitelia v stredných školách
2330 Učitelia v stredných školách
2330001 Učiteľ strednej odbornej školy
2330002 Učiteľ konzervatória
2330003 Učiteľ gymnázia
234 Učitelia v základných školách a predškolských zariadeniach
2341 Učitelia v základných školách
2341001 Učiteľ základnej umeleckej školy
2341002 Učiteľ základnej školy
2342 Učitelia v predškolských zariadeniach
2342000 Učiteľ v predškolskom zariadení
235 Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
2351 Metodici a inšpektori v oblasti výchovy a vzdelávania
2351001 Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor)
2351002 Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
2351003 Špecialista samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania
2351999 Metodik a inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania inde neuvedený
2352 Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2352001 Vychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2352002 Učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2353 Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl
2353001 Učiteľ jazykovej školy
2353002 Lektor jazyka
2354 Lektori hudby
2354001 Hlasový pedagóg
2354999 Lektor hudby inde neuvedený
2355 Lektori umenia
2355000 Lektor umenia
2356 Lektori informačných technológií
2356000 Lektor informačných technológií
2359 Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
2359001 Pedagogický asistent
2359002 Sociálny pedagóg
2359003 Špeciálny pedagóg
2359004 Školský logopéd
2359005 Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
2359006 Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
2359007 Lektor mäkkých zručností
2359008 Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
2359999 Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
24 Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností
241 Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
2411 Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
2411001 Hlavný účtovník
2411002 Špecialista účtovník
2411003 Audítor
2411004 Finančný kontrolór
2411005 Metodik účtovníctva
2411006 Špecialista reportingu v účtovníctve
2411007 Daňový špecialista
2411008 Špecialista v oblasti rozpočtu
2411009 Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
2411010 Kontrolór obce, samosprávneho kraja
2411011 Špecialista podnikový ekonóm
2411999 Špecialista v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly inde neuvedený
2412 Finanční a investiční poradcovia a agenti
2412001 Finančný poradca
2412002 Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
2412003 Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
2412004 Finančný agent
2413 Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
2413001 Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
2413002 Špecialista pre finančné umiestnenie
2413003 Špecialista pre dohľad a špeciálne činnosti vo finančnom sektore
2413004 Špecialista pre riadenie finančných rizík (okrem poistných rizík)
2413005 Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
2413006 Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
2413007 Špecialista na finančné a poistné podvody
2413008 Špecialista pre správu poistných zmlúv
2413009 Špecialista pre bankopoistenie
2413010 Špecialista pre zaistenie
2413011 Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
2413012 Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
2413013 Špecialista pre riadenie poistných rizík
2413014 Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb
2413015 Špecialista na bankové karty, platobný styk a zúčtovanie obchodov
2413016 Špecialista pre majetkové účasti
2413017 Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
2413018 Finančný analytik pre úverové portfólio
2413019 Špecialista menovej politiky
2413020 Špecialista pre správu zásob peňazí
2413021 Špecialista pre platobné služby
2413022 Špecialista platidiel
2413023 Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
2413024 Špecialista pre dôchodkové sporenie
2413025 Špecialista operácií na finančných trhoch
2413026 Špecialista obchodník na finančných trhoch
2413027 Špecialista regulácie finančného trhu
2413028 Výskumný pracovník v odbore bankovníctvo
2413999 Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb inde neuvedený
242 Špecialisti v oblasti riadenia a správy
2421 Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
2421001 Špecialista optimalizácie procesov
2421002 Špecialista riadenia systému kvality
2421003 Projektový špecialista (projektový manažér)
2421004 Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)
2421005 Špecialista kontrolingu
2421006 Špecialista v oblasti vnútorného auditu
2421007 Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
2421999 Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce inde neuvedený
2422 Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
2422001 Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania
2422002 Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
2422003 Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
2422004 Špecialista verejnej správy pre rozvoj podnikateľských a investičných činností
2422005 Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
2422006 Špecialista pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
2422007 Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
2422008 Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
2422009 Špecialista tvorby operačných programov na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie
2422010 Špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie
2422011 Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
2422012 Špecialista v oblasti utajovaných skutočností
2422999 Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený
2423 Špecialisti v oblasti personalistiky
2423001 Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
2423002 Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
2423003 Špecialista náboru a výberu pracovníkov
2423004 Špecialista odmeňovania a benefitov
2423005 Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
2423999 Špecialista v oblasti personalistiky inde neuvedený
2424 Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
2424000 Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
243 Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejnosťou
2431 Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
2431001 Marketingový špecialista
2431002 Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
2431003 Špecialista v oblasti reklamy a propagácie
2431004 Reklamný textár
2431005 Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov
2431006 Špecialista pre značku
2431007 Produktový špecialista
2431999 Špecialista v oblasti reklamy a marketingu inde neuvedený
2432 Špecialisti pre styk s verejnosťou
2432001 Špecialista pre styk s verejnosťou
2432002 Hovorca
2433 Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
2433001 Špecialista predaja lekárskeho a farmaceutického tovaru
2433002 Špecialista predaja elektrotechniky a elektroniky
2433003 Špecialista predaja stavebného materiálu
2433004 Špecialista predaja motorových vozidiel
2433999 Špecialista predaja produktov a služieb (okrem informačných a komunikačných technológií) inde neuvedený
2434 Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií
2434000 Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií
25 Špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií
251 Vývojári a analytici softvéru a aplikácií
2511 Systémoví analytici
2511001 IT konzultant
2511002 IT architekt, projektant 
2511003 Analytik informačných a komunikačných technológií
2511999 Systémový analytik inde neuvedený
2512 Vývojári softvéru
2512001 Vývojár softvéru
2512002 Softvérový architekt, dizajnér
2513 Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií
2513001 Vývojár multimediálnych aplikácií 
2513002 Vývojár web stránok, internetu, intranetu
2514 Aplikační programátori
2514000 Aplikačný programátor 
2519 Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení
2519001 IT tester
2519999 Iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený
252 Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí
2521 Dizajnéri a správcovia databáz
2521001 Databázový dizajnér 
2521002 Správca databáz
2521003 Databázový analytik
2522 Správcovia systémov
2522001 Správca informačného systému
2522002 Správca siete 
2523 Špecialisti v oblasti počítačových sietí
2523000 Špecialista v oblasti počítačových sietí
2529 Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení
2529001 Špecialista bezpečnosti IT
2529999 Iný špecialista v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedený
26 Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry
261 Špecialisti v oblasti práva
2611 Právnici
2611001 Podnikový právnik
2611002 Advokát
2611003 Advokátsky koncipient
2611004 Prokurátor
2611005 Špecialista v oblasti tvorby legislatívy
2611006 Špecialista v oblasti trestného práva
2611007 Špecialista v oblasti občianskeho práva
2611008 Špecialista v oblasti obchodného práva
2611009 Špecialista v oblasti ústavného a správneho práva
2611010 Špecialista v oblasti medzinárodného práva
2611999 Právnik inde neuvedený
2612 Sudcovia
2612001 Sudca
2612002 Predseda, podpredseda súdu
2612003 Predseda kolégia najvyššieho súdu, krajského súdu
2612004 Predseda senátu
2612005 Predseda grémia okresného súdu
2619 Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení
2619001 Notár
2619002 Notársky koncipient
2619003 Špecialista v oblasti vymáhania pohľadávok
2619004 Exekútor
2619005 Exekútorský koncipient
2619006 Súdny znalec
2619007 Súdny poradca a asistent sudcu ústavného a najvyššieho súdu
2619008 Probačný a mediačný úradník
2619009 Vyšší súdny úradník
2619010 Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia
2619011 Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
2619012 Špecialista v oblasti úrazového poistenia
2619013 Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
2619014 Špecialista v oblasti výberu poistného
2619015 Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
2619999 Iný špecialista v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedený
262 Špecialisti v knihovníctve, archivári a kurátori
2621 Archivári, kurátori a pamiatkari
2621001 Archivár
2621002 Vedecký pracovník v archívnictve
2621003 Kurátor
2621004 Pamiatkar
2621005 Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii (kustód)
2621006 Špecialista, metodik pre ochranu kultúrneho dedičstva
2622 Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
2622001 Knihovník špecialista
2622002 Vedecký pracovník v knihovníctve
2622003 Dokumentarista, vedecko-informačný špecialista
2622004 Bibliograf špecialista
2622999 Špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch inde neuvedený
263 Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike
2631 Špecialisti v oblasti ekonómie
2631001 Špecialista v oblasti národného hospodárstva
2631002 Ekonomický analytik, prognostik
2631999 Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený
2632 Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
2632001 Sociológ
2632002 Antropológ
2632003 Geograf
2632004 Etnológ
2632005 Kulturológ
2632006 Archeológ
2632007 Kriminológ
2632999 Špecialista v oblasti sociológie, antropológie, geografie a podobných vedách inde neuvedený
2633 Filozofi, historici a politológovia
2633001 Filozof
2633002 Historik (okrem umenia)
2633003 Historik, kritik a teoretik umenia
2633004 Politológ
2634 Psychológovia a psychoterapeuti
2634001 Klinický psychológ
2634002 Poradenský psychológ
2634003 Pracovný psychológ
2634004 Dopravný psychológ
2634005 Sociálny psychológ
2634006 Školský psychológ
2634007 Pedagogický psychológ
2634008 Forenzný psychológ
2634009 Vedecký pracovník v oblasti psychológie
2634010 Psychoterapeut
2634999 Psychológ inde neuvedený
2635 Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
2635001 Sociálny poradca
2635002 Manželský a rodinný poradca
2635003 Špecialista na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí
2635004 Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
2635005 Špecialista sociálnej kurately pre deti
2635006 Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
2635007 Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
2635008 Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti
2635009 Posudkový sociálny pracovník
2635010 Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych službách
2635011 Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva
2635012 Špecialista samosprávy pre sociálne služby
2635999 Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený
2636 Špecialisti v oblasti religionistiky
2636001 Vedecký pracovník v religionistike
2636002 Arcibiskup
2636003 Dekan, protopresbyter (cirkevná organizácia)
2636004 Biskup, exarcha, protosynkel a synkel
2636005 Duchovný správca
2636006 Farár, rektor chrámu
2636007 Konsenior (cirkevná organizácia)
2636008 Senior (cirkevná organizácia)
2636009 Farský administrátor, kaplán
2636010 Rabín
2636999 Špecialista v oblasti religionistiky inde neuvedený
264 Spisovatelia, novinári a jazykovedci
2641 Spisovatelia a podobní autori
2641001 Spisovateľ
2641002 Scenárista
2641003 Dramatik
2641004 Básnik
2641005 Hudobný textár
2641006 Autor technických textov a dokumentácie
2642 Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
2642001 Žurnalista, novinár
2642002 Vedúci vydania (žurnalistika)
2642003 Vedúci redakcie
2642004 Šéfredaktor
2642005 Redaktor publicistiky
2642006 Redaktor spravodajstva
2642007 Editor
2642008 Videoreportér
2642009 Komentátor
2642999 Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike inde neuvedený
2643 Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia
2643001 Prekladateľ cudzích jazykov
2643002 Tlmočník cudzích jazykov
2643003 Tlmočník posunkovej reči
2643004 Tlmočník artikulačný
2643005 Tlmočník taktilný
2643006 Prekladateľ do Braillovho písma
2643007 Jazykovedec (filológ, lingvista)
2643008 Grafológ (písmoznalec)
265 Tvoriví a interpretační umelci
2651 Výtvarní umelci
2651001 Umelecký reštaurátor
2651002 Umelecký sochár
2651003 Umelecký maliar
2651004 Umelecký výtvarník, výtvarník scény, kostýmov
2651999 Výtvarný umelec inde neuvedený
2652 Hudobníci, speváci a skladatelia
2652001 Zbormajster
2652002 Člen speváckeho zboru
2652003 Sólista opery a operety
2652004 Šéfdirigent
2652005 Korepetítor
2652006 Hudobný skladateľ
2652007 Muzikológ
2652008 Vedúci nástrojovej skupiny
2652009 Koncertný majster
2652010 Sólista orchestra
2652011 Člen orchestra
2652012 Dirigent
2652013 Diskotekár
2652014 Člen hudobnej skupiny (hudobník)
2652999 Hudobník, spevák a skladateľ inde neuvedený
2653 Tanečníci a choreografi
2653001 Repetítor tanca
2653002 Vedúci tanečného súboru
2653003 Tanečný majster (okrem baletu)
2653004 Člen tanečného zboru (okrem baletu)
2653005 Tanečný sólista (okrem baletu)
2653006 Baletný majster
2653007 Člen baletného zboru
2653008 Baletný sólista
2653009 Choreograf 
2653999 Tanečník a choreograf inde neuvedený
2654 Režiséri, producenti a dramaturgovia
2654001 Režisér
2654002 Kreatívny producent
2654003 Výkonný producent
2654004 Dramaturg
2654005 Hlavný kameraman
2654999 Režisér, producent a dramaturg inde neuvedený
2655 Herci
2655001 Herec
2655002 Mím
2656 Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách
2656001 Televízny moderátor
2656002 Rozhlasový moderátor
2656999 Moderátor inde neuvedený
2659 Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení
2659001 Bábkoherec
2659002 Artista a cirkusový umelec
2659003 Kúzelník (iluzionista)
2659004 Komik (zabávač)
2659999 Iný tvorivý a interpretačný umelec inde neuvedený
3 Technici a odborní pracovníci
31 Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky
311 Technici vo fyzikálnych a technických vedách
3111 Technici v chemických a fyzikálnych vedách
3111001 Technik fyzik
3111002 Technik chemik
3111003 Technik geológ
3111004 Technik geofyziky
3111005 Technik meteorológ
3111006 Technik metrológ
3111007 Technik astronóm
3111008 Technik geodet
3111009 Technik hydrológ
3111999 Technik v chemických a fyzikálnych vedách inde neuvedený
3112 Stavební technici
3112001 Stavebný technik kontroly kvality, laborant
3112002 Stavebný rozpočtár, kalkulant 
3112003 Stavebný prípravár 
3112004 Revízny technik komínov
3112005 Technik požiarnej ochrany
3112999 Stavebný technik inde neuvedený
3113 Elektrotechnici a energetici
3113001 Technológ káblovej výroby 
3113002 Technik merania káblových trás (termovízia, diagnostika)
3113003 Prevádzkový technik elektroúdržby 
3113004 Elektrotechnik podpory inžinieringu
3113005 Elektrotechnik automatizovanej výroby
3113006 Materiálový technológ v elektrotechnike
3113007 Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike 
3113008 Technik systémov zberu dát v energetike
3113009 Technik automatických riadiacich systémov energetických zariadení 
3113010 Technik správy, údržby energetických a plynárenských zariadení
3113011 Technik podpory inžinieringu v energetike
3113012 Technik palivového hospodárstva v energetike
3113013 Technik energetik vo výskume a vývoji
3113014 Technik havarijného plánovania a pripravenosti v energetike
3113015 Technik kontroly kvality v energetike
3113016 Technik prevádzky vodných elektrární
3113017 Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu plynu
3113018 Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
3113019 Technik alternatívnych zdrojov energie
3113020 Technik transformovní 
3113021 Technik správy elektrickej siete 
3113022 Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy
3113023 Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni
3113024 Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
3113025 Technik energetik technológ, normovač
3113026 Technik energetik projektant, konštruktér
3113027 Prevádzkový laborant v teplárni
3113028 Spojový mechanik v energetike
3113029 Technik montáží energetických zariadení
3113030 Technik telemetrie
3113031 Technik energetických zariadení budov
3113999 Elektrotechnik a energetik inde neuvedený
3114 Elektronici
3114001 Konštruktér neštandardných meracích systémov
3114002 Technik zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov 
3114003 Skúšobný technik elektronických zariadení
3114999 Elektronik inde neuvedený
3115 Strojárski technici
3115001 Strojársky technológ (okrem zvárania)
3115002 Strojársky technik automatizácie
3115003 Strojársky technik kontroly kvality
3115004 Strojársky technik v oblasti údržby
3115005 Strojársky technik zvárania
3115006 Programátor CNC strojov
3115007 Strojársky laborant
3115999 Strojársky technik inde neuvedený
3116 Chemickí technici
3116001 Aplikačný technik v chemickej výrobe
3116002 Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
3116003 Procesný technik v chemickej výrobe
3116004 Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe
3116005 Technik (laborant) kontroly pitných a odpadových vôd
3116999 Chemický technik inde neuvedený
3117 Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
3117001 Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín
3117002 Technológ pre úpravu nerastných surovín 
3117003 Technik banského monitoringu
3117004 Banský technik, mechanik 
3117005 Technik banskej záchrannej služby
3117006 Technický pracovník v hutníctve
3117007 Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
3117008 Zlievarenský technológ 
3117009 Zlievarenský technik kontroly kvality
3117010 Zlievarenský technik normovač 
3117011 Zlievarenský technik modelár 
3117012 Zlievarenský technik metalurg 
3117999 Technik v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
3118 Technickí kresliči
3118000 Technický kreslič
3119 Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
3119001 Dispečer, výpravca v železničnej doprave
3119002 Technik, kontrolór v železničnej doprave
3119003 Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
3119004 Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy)
3119005 Technický pracovník cestnej infraštruktúry
3119006 Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry
3119007 Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy
3119008 Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
3119009 Dispečer v logistike a poštových službách
3119010 Technik v logistike a poštových službách
3119011 Technik prípravy a tavenia skloviny
3119012 Technik výroby keramiky, porcelánu a stavebných materiálov
3119013 Technik výroby sklených, minerálnych a žiaruvzdorných výrobkov
3119014 Technik v odevnej a textilnej výrobe
3119015 Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
3119016 Technik záchranného zboru
3119017 Revízny technik
3119018 Skladový majster (vedúci skladu)
3119019 Technik hospodárskej správy a údržby
3119020 Technik vozového parku
3119021 Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3119022 Systémový mechanik v autoservise
3119023 Servisný technik pre karosárske a lakovnícke práce
3119024 Servisný technik pre mechanické a elektrikárske práce
3119025 Technik stanice technickej kontroly
3119026 Technik kontroly originality
3119027 Technik emisnej kontroly
3119028 Garančný technik
3119029 Technik prípravy a realizácie investícií
3119030 Technik protikoróznej ochrany
3119999 Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedený
312 Majstri (supervízori) v baníctve, výrobe a stavebníctve
3121 Majstri (supervízori) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
3121001 Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby) 
3121002 Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle
3121003 Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
3121004 Majster (supervízor) v hutníctve
3121005 Majster (supervízor) v zlievarenstve 
3121006 Majster (supervízor) v geologickom prieskume
3122 Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
3122001 Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
3122002 Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
3122003 Majster (supervízor) v obuvníckej výrobe
3122004 Majster (supervízor) v kožiarskej výrobe
3122005 Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
3122006 Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera
3122007 Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe
3122008 Majster (supervízor) v chemickej výrobe
3122009 Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
3122010 Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
3122011 Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3122012 Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
3122013 Majster v karosárskej dielni
3122014 Majster v lakovníckej dielni
3122015 Majster v mechanickej dielni
3122016 Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
3122999 Majster (supervízor) v priemyselnej výrobe inde neuvedený
3123 Majstri (supervízori) v stavebníctve
3123000 Majster v stavebníctve 
313 Technici procesu výroby (dispečeri)
3131 Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
3131001 Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne
3131002 Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
3131003 Dispečer hydroenergetického dispečingu
3131004 Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
3131005 Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
3131006 Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie
3131999 Dispečer vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie inde neuvedený
3132 Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
3132001 Technik merania a regulácie v spaľovni
3132002 Dispečer spaľovne
3132003 Dispečer v odpadovom hospodárstve
3132004 Technik merania a regulácie vo vodárenstve
3132005 Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách
3132006 Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
3132007 Technik prevádzky kanalizácií a čistiarne odpadových vôd
3132008 Technik prevádzky vodovodov 
3132009 Majster (supervízor) vo vodárenstve
3132010 Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
3132011 Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve
3132012 Technik podpory dispečingu vo vodárenstve
3132013 Vodohospodársky dispečer
3132014 Hrádzny, hatiar
3132015 Technik pre správu vodného toku
3132016 Technik ochrany vodných zdrojov
3132999 Dispečer a technik v spaľovniach, vo vodnom hospodárstve a vodárenstve inde neuvedený
3133 Dispečeri v chemickom priemysle
3133000 Dispečer v chemickom priemysle 
3134 Dispečeri v petrochemickom a plynárenskom priemysle
3134001 Dispečer v petrochemickom priemysle
3134002 Dispečer v plynárenskom priemysle
3135 Dispečeri v hutníckom a zlievarenskom priemysle
3135000 Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle
3139 Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
3139001 Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
3139002 Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle
3139003 Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe
3139004 Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
3139005 Dispečer v teplárni
3139999 Iný dispečer (technik procesu výroby) inde neuvedený
314 Technici v oblasti biologických vied, poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a akvakultúry
3141 Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny)
3141001 Laborant biochemik
3141002 Technik v oblasti plemenárskej biológie (vrátane šľachtenia)
3141999 Technik v oblasti biologických vied (okrem medicíny) inde neuvedený
3142 Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
3142001 Vedúci strediska v poľnohospodárstve
3142002 Technik v rastlinnej výrobe
3142003 Technik v živočíšnej výrobe
3142004 Technik v oblasti záhradníctva
3142005 Fytoinšpektor
3142006 Technológ v potravinárskej výrobe
3142007 Technik kontroly v potravinárskej výrobe
3142008 Technik údržby v potravinárskej výrobe
3142999 Technik v poľnohospodárstve a potravinárstve inde neuvedený
3143 Technici v lesníctve a akvakultúre
3143001 Vedúci lesného obvodu
3143002 Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve
3143003 Majster (supervízor) v lesníctve
3143004 Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
3143005 Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
3143006 Technik pre správu lesného majetku
3143007 Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
3143008 Technológ lesníckej výroby
3143009 Technik operačného nasadenia lesnej techniky
3143010 Technik pre údržbu lesnej techniky
3143011 Technik v akvakultúre
3143999 Technik v lesníctve a akvakultúre inde neuvedený
315 Dispečeri a technici v lodnej a leteckej doprave
3151 Lodní technici
3151001 Dispečer lodnej dopravy
3151002 Dispečer prekladiska lodnej dopravy
3151003 Technik údržby lodnej dopravy
3151999 Lodný technik inde neuvedený
3152 Kapitáni a lodivodi
3152001 Kapitán lode
3152002 Kapitán kompy
3152003 Lodivod lode
3152004 Kapitán plávajúceho stroja
3152999 Kapitán a lodivod inde neuvedený
3153 Leteckí piloti a pomocní technici
3153001 Pilot
3153002 Letecký navigátor
3153003 Letecký palubný technik
3153004 Letecký inštruktor
3153999 Letecký pilot a pomocný technik inde neuvedený
3154 Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej doprave
3154001 Riadiaci letovej prevádzky
3154002 Dispečer leteckej prevádzky
3154003 Dispečer letiskovej prevádzky
3154004 Technik letiskových elektronických systémov
3154999 Odborný pracovník v leteckej doprave inde neuvedený
3155 Technici bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej doprave
3155001 Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave
3155002 Technik technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb
3155999 Technik bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej doprave inde neuvedený
32 Odborní pracovníci v zdravotníctve
321 Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie
3211 Rádiologickí asistenti
3211000 Rádiologický asistent
3212 Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
3212001 Zdravotnícky laborant bez špecializácie
3212002 Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v biológii životného prostredia
3212003 Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v hematológii a transfúziológii
3212004 Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej biochémii
3212005 Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej imunológii a alergológii
3212006 Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej genetike
3212007 Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej mikrobiológii
3212008 Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v mikrobiológii životného prostredia
3212009 Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
3212010 Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v patológii a súdnom lekárstve
3212011 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
3212012 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
3212013 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii
3212014 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia
3212015 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v ochrane zdravia pred iónovým žiarením
3212016 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
3212999 Laborant v zdravotníckych laboratóriách a na patológii inde neuvedený
3213 Farmaceutickí laboranti
3213001 Farmaceutický laborant bez špecializácie
3213002 Farmaceutický laborant v lekárenstve
3213003 Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania
3213004 Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
3213005 Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
3213006 Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
3213999 Farmaceutický laborant inde neuvedený
3214 Technici zdravotníckej a zubnej protetiky
3214001 Technik pre zdravotnícke pomôcky
3214002 Ortopedický technik
3214003 Zubný technik
3214999 Technik zdravotníckej a zubnej protetiky inde neuvedený
322 Odborní pracovníci v ošetrovateľstve a pôrodníctve
3221 Zdravotné sestry
3221001 Ambulantná sestra
3221002 Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych služieb
3221999 Zdravotná sestra inde neuvedená
3222 Pôrodné asistentky
3222000 Pôrodná ambulantná asistentka
323 Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
3230 Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
3230000 Odborný pracovník v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
324 Veterinárni technici a asistenti
3240 Veterinárni technici a asistenti
3240001 Veterinárny technik
3240002 Úradný veterinárny asistent
3240003 Inseminačný technik
3240004 Inšpektor plemenárskej inšpekcie
3240999 Veterinárny technik a asistent inde neuvedený
325 Ostatní odborní pracovníci v zdravotníctve
3251 Zubní asistenti a dentálni hygienici
3251001 Zubný asistent
3251002 Dentálny hygienik
3252 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnej dokumentácie a zdravotného poistenia
3252001 Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií
3252002 Odborný pracovník v oblasti zdravotného poistenia
3252003 Odborný pracovník v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti
3253 Terénni sociálni a zdravotní pracovníci
3253001 Komunitný pracovník
3253002 Rómsky asistent
3253999 Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
3254 Oční optici
3254000 Očný optik
3255 Fyzioterapeutickí asistenti
3255001 Masér v zdravotníctve
3255999 Fyzioterapeutický asistent inde neuvedený
3256 Zdravotnícki asistenti
3256001 Zdravotnícky asistent bez špecializácie
3256002 Zdravotnícky asistent so špecializáciou
3256999 Zdravotnícky asistent inde neuvedený
3257 Inšpektori hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci
3257001 Inšpektor hygieny
3257002 Inšpektor životného prostredia
3257003 Inšpektor práce
3257004 Inšpektor kontroly potravín
3257999 Inšpektor hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci inde neuvedený
3258 Zdravotnícki záchranári
3258001 Zdravotnícky záchranár bez špecializácie
3258002 Zdravotnícky záchranár operačného strediska základnej zdravotnej služby
3258999 Zdravotnícky záchranár inde neuvedený
3259 Odborní pracovníci v zdravotníctve inde neuvedení
3259000 Odborný pracovník v zdravotníctve inde neuvedený
33 Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností
331 Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva, ostatných finančných služieb a matematiky
3311 Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
3311001 Odborný pracovník portfólia podielových fondov
3311002 Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
3311003 Odborný pracovník pre finančné umiestnenie
3311004 Odborný pracovník platidiel
3311005 Odborný pracovník pre správu zásob peňazí
3311006 Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu
3311999 Odborný pracovník v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi inde neuvedený
3312 Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
3312001 Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
3312002 Odborný pracovník pre schvaľovanie, verifikovanie úverov a tvorbu úverovej dokumentácie
3312003 Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
3312004 Odborný pracovník pre bankopoistenie
3312005 Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
3312006 Odborný pracovník splátkového predaja
3312999 Odborný pracovník v oblasti úverov a ostatných bankových produktov inde neuvedený
3313 Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
3313002 Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
3313003 Odborný pracovník správy pohľadávok
3313004 Nižší účtovník
3313999 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
3314 Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
3314001 Odborný pracovník aktuár (poistná matematika)
3314002 Odborný pracovník v oblasti štatistiky
3314999 Štatistik, matematik a podobný odborný pracovník inde neuvedený
3315 Odhadcovia a likvidátori škôd
3315001 Odhadca škôd
3315002 Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
3315003 Odhadca hodnoty majetku
3315999 Odhadca a likvidátor škôd inde neuvedený
332 Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia
3321 Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
3321001 Odborný predajca pre predaj poistných produktov a služieb
3321002 Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
3321003 Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
3321004 Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
3321005 Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
3321006 Revízor v poisťovníctve
3321007 Odborný pracovník pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
3321008 Odborný pracovník pre zaistenie
3321009 Odborný pracovník pre finančné a poistné podvody
3321999 Odborný pracovník v oblasti predaja poistenia inde neuvedený
3322 Obchodní zástupcovia
3322000 Obchodný zástupca
3323 Nákupcovia
3323001 Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
3323002 Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
3324 Obchodní sprostredkovatelia
3324000 Obchodný sprostredkovateľ
333 Sprostredkovatelia obchodných služieb
3331 Prepravní a colní agenti
3331001 Agent a disponent prepravy
3331002 Colný deklarant
3332 Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
3332001 Organizátor voľného času (okrem animátora)
3332002 Organizátor vzdelávacích aktivít
3332003 Organizátor spoločenských podujatí
3333 Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
3333001 Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
3333002 Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti
3333003 Odborný pracovník rozhodovania o uchádzačoch o zamestnanie
3333004 Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
3333005 Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb
3333006 Konzultant pre personálny leasing
3333007 Náborový konzultant
3333999 Sprostredkovateľ práce a odborný pracovník v oblasti služieb zamestnanosti inde neuvedený
3334 Realitní makléri
3334000 Realitný maklér
3339 Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
3339001 Kultúrny agent
3339002 Produkčný
3339003 Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
3339004 Sprostredkovateľ predaja reklamného priestoru
3339005 Športový agent
3339006 Aukcionár
3339007 Odborný pracovník pre kooperácie
3339999 Iný sprostredkovateľ služieb inde neuvedený
334 Odborní asistenti v administratíve
3341 Supervízori v administratíve
3341001 Supervízor administratívnych pracovníkov
3341002 Supervízor pracovníkov informačných služieb
3341003 Supervízor operátorov dát
3341004 Supervízor zákazníckeho centra
3341999 Supervízor v administratíve inde neuvedený
3342 Administratívni pracovníci v oblasti práva
3342001 Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov
3342002 Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
3342999 Administratívny pracovník v oblasti práva inde neuvedený
3343 Odborní administratívni asistenti
3343000 Odborný administratívny asistent
3344 Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych zariadeniach
3344000 Odborný administratívny asistent v zdravotníckom zariadení
335 Odborní pracovníci vo verejnej správe
3351 Colníci
3351000 Colník
3352 Odborní pracovníci v daňovej oblasti
3352001 Správca daňovej agendy
3352002 Odborný pracovník štátneho dozoru nad prevádzkovaním lotérií
3352003 Metodik daňovej exekúcie
3352004 Kontrolór daní
3352005 Registrátor daní
3352999 Odborný pracovník v daňovej oblasti inde neuvedený
3353 Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia
3353001 Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
3353002 Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi
3353003 Odborný pracovník v oblasti štátnych sociálnych dávok
3353004 Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení
3353005 Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
3353006 Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
3353007 Odborný pracovník, aprobant a metodik exekučnej agendy
3353008 Dávkový aprobant
3353009 Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia
3353010 Odborný pracovník v oblasti dôchodkového poistenia
3353011 Odborný pracovník v oblasti dávok náhradnej rodinnej starostlivosti
3353012 Odborný pracovník výberu poistného v oblasti zdravotného poistenia
3353999 Odborný pracovník v oblasti sociálneho zabezpečenia inde neuvedený
3354 Odborní pracovníci v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení
3354001 Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
3354002 Odborný pracovník udeľovania dopravných licencií
3354003 Odborný pracovník udeľovania oprávnení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3354004 Odborný pracovník udeľovania oprávnení vo verejných službách zamestnanosti
3354005 Odborný pracovník udeľovania patentov
3354006 Odborný pracovník samosprávy pre zdravotnícke zariadenia, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
3354999 Pracovník v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení inde neuvedený
3355 Policajní vyšetrovatelia
3355001 Príslušník Policajného zboru kriminálnej služby
3355002 Príslušník Policajného zboru kriminalistickej a expertíznej služby
3359 Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
3359001 Odborný pracovník verejnej správy pre evidenciu obyvateľstva
3359002 Matrikár
3359003 Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
3359004 Odborný pracovník verejnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
3359005 Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
3359006 Odborný pracovník verejnej správy pre protokolárne záležitosti
3359007 Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
3359008 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
3359009 Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
3359010 Analytik trhu práce a sociálnej situácie obyvateľstva vo verejnej správe
3359011 Odborný pracovník orgánu verejnej správy v oblasti spracovania návrhov stratégií
3359012 Inšpektor obchodnej inšpekcie
3359013 Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
3359999 Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
34 Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci
341 Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a religionistiky
3411 Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci
3411001 Právny asistent
3411002 Mediátor
3411003 Odborný právny pracovník na súde
3411004 Odborný legislatívny pracovník
3411005 Odborný pracovník prvého kontaktu právnej pomoci
3411006 Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov
3411999 Odborný pracovník v oblasti práva inde neuvedený
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
3412001 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
3412002 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
3412003 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
3412004 Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
3412005 Odborný pracovník sprostredkovania sociálnych služieb
3412006 Odborný pracovník krízových intervencií
3412999 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
3413 Odborní pracovníci v oblasti religionistiky
3413001 Diakon (cirkevná organizácia)
3413002 Ceremoniár (cirkevná organizácia)
3413003 Mních, rádová sestra (okrem kňaza)
3413999 Odborný pracovník v oblasti religionistiky inde neuvedený
342 Odborní pracovníci v oblasti športu a fitnes
3421 Športovci
3421000 Športovec
3422 Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári
3422001 Tréner v športe (okrem trénera športovej školy, triedy)
3422002 Športový rozhodca
3422003 Športový funkcionár
3422004 Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
3423 Inštruktori a cvičitelia športových rekreačných aktivít
3423001 Lyžiarsky inštruktor
3423002 Plavecký inštruktor
3423003 Inštruktor fitness
3423999 Inštruktor, cvičiteľ športových rekreačných aktivít inde neuvedený
343 Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva
3431 Fotografi
3431001 Fotoreportér
3431002 Umelecký fotograf
3431999 Fotograf inde neuvedený
3432 Interiéroví dizajnéri a dekoratéri
3432001 Interiérový dizajnér
3432002 Aranžér, dekoratér
3433 Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
3433001 Muzeológ
3433002 Reštaurátor (okrem umeleckého)
3433003 Konzervátor
3433004 Preparátor zbierkových predmetov
3433005 Technik depozitu
3433006 Výstavný technik
3433999 Odborný a technický pracovník v galérii, múzeu, knižnici, archíve inde neuvedený
3434 Šéfkuchári
3434000 Šéfkuchár
3435 Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
3435001 Asistent réžie
3435002 Asistent produkcie
3435003 Asistent choreografie
3435004 Scénograf
3435005 Notograf
3435006 Inšpicient
3435007 Zriadenec orchestra
3435008 Rekvizitár, zbrojár
3435009 Koordinátor garderobiérov, maskérov
3435010 Garderobiér, kostymér
3435011 Maskér, vlásenkár
3435012 Kaskadér
3435013 Štatista, komparzista
3435014 Šepkár
3435015 Tvorca bábok, bábkar
3435016 Inšpektor, technik orchestra
3435017 Technik špeciálnych efektov
3435018 Majster divadelnej sály
3435019 Majster javiskovej techniky
3435020 Skriptér (skript)
3435999 Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry inde neuvedený
35 Technici v oblasti informačných a komunikačných technológií
351 Technici prevádzky a užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií
3511 Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií
3511001 Technik prevádzky informačných technológií 
3511002 Operátor telekomunikačných služieb
3511003 Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry 
3511999 Technik prevádzky informačných a komunikačných technológií inde neuvedený
3512 Technici užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií
3512000 Technik užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií
3513 Technici počítačových sietí a systémov
3513000 Technik počítačových sietí a systémov 
3514 Weboví technici
3514000 Webový technik 
352 Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariadení
3521 Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
3521001 Vedúci zvukovýroby
3521002 Majster zvuku
3521003 Zvukár 
3521004 Mikrofonista - asistent zvuku
3521005 Hlavný osvetľovač
3521006 Osvetľovač
3521007 Kameraman
3521008 Asistent kamery
3521009 Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
3521010 Ostrič kamery
3521011 Riadiaci technológ v médiách
3521012 Technik záznamu a prepisu
3521013 Technik operátor štúdiovej techniky
3521014 Koordinátor vysielacieho pracoviska
3521015 Operátor technickej kontroly vysielania
3521016 Technik operátor jednokamerového voza
3521017 Operátor prenosového voza
3521018 Vedúci prenosového voza
3521019 Prenosový technik
3521020 Technik na prepojovači
3521021 Technik scény
3521022 Obrazový strihač
3521023 Premietač
3521999 Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení inde neuvedený
3522 Technici v oblasti telekomunikačných zariadení
3522000 Technik v oblasti telekomunikačných zariadení 
4 Administratívni pracovníci
41 Všeobecní administratívni pracovníci a zapisovatelia
411 Všeobecní administratívni pracovníci
4110 Všeobecní administratívni pracovníci
4110000 Všeobecný administratívny pracovník
412 Sekretárky
4120 Sekretárky
4120000 Sekretárka
413 Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami
4131 Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov
4131001 Stenotypista, zapisovateľ
4131002 Pracovník pre spracovanie textov
4131999 Zapisovateľ, pracovník pre spracovanie textov inde neuvedený
4132 Operátori dát
4132000 Operátor dát
42 Administratívni pracovníci v zákazníckych službách
421 Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci
4211 Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
4211001 Pracovník pri priehradke na pošte
4211002 Pracovník podpory predaja, servisný pracovník v bankovníctve
4211003 Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách
4211004 Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
4211999 Pracovník pri priehradke a podobný pracovník inde neuvedený
4212 Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
4212001 Bookmaker
4212002 Krupiér internetového kasína
4212003 Krupiér v kasíne
4212004 Pracovník stávkovej kancelárie
4212005 Pracovník herne
4213 Pracovníci v záložniach a veritelia
4213000 Pracovník v záložni, veriteľ
4214 Vymáhatelia dlhov a podobní pracovníci
4214001 Pracovník v oblasti vymáhania pohľadávok
4214002 Vyberač dobročinných príspevkov
422 Pracovníci informačných služieb
4221 Pracovníci turistických informačných centier, cestovných kancelárií a agentúr
4221001 Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
4221002 Pracovník turistického informačného centra
4221999 Pracovník turistického informačného centra, cestovnej kancelárie a agentúry inde neuvedený
4222 Pracovníci kontaktných informačných centier
4222001 Pracovník kontaktného centra (zákazníckeho servisu)
4222002 Operátor linky tiesňového volania
4222999 Pracovník kontaktného informačného centra inde neuvedený
4223 Operátori telefónnych ústrední
4223000 Operátor telefónnej ústredne
4224 Hoteloví recepční
4224001 Vedúci recepcie
4224002 Hotelový recepčný
4225 Informátori
4225000 Informátor
4226 Recepční (okrem hotelových)
4226000 Recepčný (okrem hotelového)
4227 Anketári, prieskumníci trhu
4227001 Teleanketár
4227002 Terénny anketár
4227003 Tajný agent prieskumu (mystery shopper)
4227999 Anketár, prieskumník trhu inde neuvedený
4229 Pracovníci informačných služieb inde neuvedení
4229000 Pracovník informačných služieb inde neuvedený
43 Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových údajov
431 Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov
4311 Administratívni pracovníci v účtovníctve
4311001 Fakturant
4311002 Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
4311999 Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený
4312 Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
4312001 Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
4312002 Administratívny pracovník v bankovníctve
4312003 Administratívny pracovník v poisťovníctve
4312004 Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
4312005 Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu
4312999 Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, poisťovníctva inde neuvedený
4313 Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva
4313000 Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
432 Administratívni pracovníci v skladoch a doprave
4321 Pracovníci v sklade
4321001 Pracovník v sklade (skladník)
4321002 Technik skladu autoservisu a predaja vozidiel
4322 Administratívni pracovníci vo výrobe
4322000 Administratívny pracovník vo výrobe 
4323 Administratívni pracovníci v doprave
4323001 Administratívny pracovník v železničnej doprave
4323002 Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
4323003 Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
4323004 Administratívny pracovník v leteckej doprave
4323005 Administratívny pracovník v lodnej doprave
4323006 Administratívny pracovník v logistike
4323999 Administratívny pracovník v doprave inde neuvedený
44 Ostatní pomocní administratívni pracovníci
441 Ostatní pomocní administratívni pracovníci
4411 Knihovníci
4411000 Knihovník
4412 Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb
4412001 Doručovateľ zásielok, poštár
4412002 Triedič zásielok
4412999 Poštový doručovateľ a pracovník zásielkových a poštových služieb inde neuvedený
4413 Kódovači, korektori a podobní pracovníci
4413001 Textový korektor
4413002 Operátor kódovania a spracovania údajov
4413999 Kódovač, korektor a podobný pracovník inde neuvedený
4414 Prepisovači
4414000 Prepisovač
4415 Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
4415001 Pracovník správy registratúry
4415002 Pracovník reprografie
4415003 Pracovník podateľne
4416 Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov
4416000 Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
4419 Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení
4419001 Kontista v oblasti sociálneho poistenia
4419002 Pracovník vyhodnocovania dôb poistenia
4419999 Iný pomocný administratívny pracovník inde neuvedený
5 Pracovníci v službách a obchode
51 Pracovníci v osobných službách
511 Obsluhujúci pracovníci a sprievodcovia v doprave a cestovnom ruchu
5111 Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
5111001 Palubný sprievodca v leteckej doprave
5111002 Palubný sprievodca, stevard v lodnej doprave
5111003 Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave
5111999 Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave inde neuvedený
5112 Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej dopravy)
5112001 Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave
5112002 Stevard v osobnej železničnej doprave
5112004 Revízor vo verejnej osobnej doprave
5112999 Sprievodca v osobnej doprave inde neuvedený
5113 Turistickí sprievodcovia
5113001 Regionálny sprievodca
5113002 Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)
5113003 Horský sprievodca
5113004 Delegát cestovnej kancelárie
5113005 Lektor v múzeu a galérii
5113999 Turistický sprievodca inde neuvedený
512 Kuchári (okrem šéfkuchárov)
5120 Kuchári (okrem šéfkuchárov)
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)
513 Čašníci, barmani a someliéri
5131 Čašníci a someliéri
5131001 Čašník, servírka
5131002 Someliér
5132 Barmani
5132000 Barman
514 Kaderníci, kozmetici a podobní pracovníci
5141 Kaderníci
5141000 Kaderník
5142 Kozmetici a podobní pracovníci
5142001 Kozmetik
5142002 Pedikér
5142003 Manikér
5142004 Nechtový dizajnér
5142005 Vizážista, kolorista
5142006 Pracovník obsluhujúci solárium
5142007 Tetovač permanentného mejkapu
5142008 Tetovač tela
5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
5142999 Kozmetik a podobný pracovník inde neuvedený
515 Správcovia objektov a budov
5151 Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
5151001 Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
5151002 Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
5151999 Prevádzkar (supervízor) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach inde neuvedený
5152 Správcovia domácností
5152000 Správca domácnosti, gazdiná
5153 Správcovia objektov
5153001 Správca historických a prírodných pamiatok
5153002 Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov
5153003 Údržbár
5153004 Agent v oblasti správy nehnuteľností
5153999 Správca objektov inde neuvedený
516 Pracovníci v ostatných osobných službách
5161 Astrológovia, jasnovidci a podobní pracovníci
5161000 Astrológ, jasnovidec a podobný pracovník
5162 Spoločníci a sluhovia (komorníci)
5162001 Spoločník, sluha (komorník)
5162002 Hotelový komorník
5163 Pracovníci pohrebnej služby a balzamovači
5163001 Pracovník krematória
5163002 Organizátor pohrebov (obradník, aranžér)
5163003 Balzamovač ľudských tiel
5163999 Pracovník pohrebnej služby a balzamovač inde neuvedený
5164 Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
5164001 Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
5164002 Tréner a cvičiteľ zvierat (okrem psov a koní)
5164003 Ošetrovateľ koní
5164004 Tréner koní
5164005 Chovateľ a cvičiteľ psov
5164006 Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
5164999 Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá inde neuvedený
5165 Inštruktori autoškoly
5165000 Inštruktor autoškoly
5169 Pracovníci v osobných službách inde neuvedení
5169001 Hosteska
5169002 Animátor voľného času
5169003 Spoločenský doprovod
5169004 Pracovník kľúčovej služby
5169999 Iný pracovník v osobných službách inde neuvedený
52 Predavači
521 Pouliční predavači a predavači na trhoch
5211 Predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho občerstvenia)
5211001 Predavač v novinovom stánku
5211002 Predavač na trhu a v tržnici (okrem rýchleho občerstvenia)
5211999 Predavač v stánku a na trhu (okrem rýchleho občerstvenia) inde neuvedený
5212 Pouliční predavači jedla
5212000 Pouličný predavač jedla
522 Predavači v obchodoch
5221 Obchodníci (v malých obchodoch, butikoch)
5221000 Obchodník v malom obchode, butiku
5222 Vedúci predajne/oddelenia
5222001 Vedúci oddelenia
5222002 Vedúci predajne
5223 Predavači
5223001 Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb
5223002 Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb)
5223003 Predavač mäsa a rýb
5223004 Predavač nábytku a bytových doplnkov
5223005 Predavač drogistického tovaru a kozmetiky
5223006 Predavač a aranžér kvetov
5223007 Predavač textilu, obuvi a koženej galantérie
5223008 Predavač elektrotechniky a elektroniky
5223009 Predavač stavebného materiálu
5223010 Predavač športových potrieb
5223011 Predajca motorových vozidiel
5223999 Predavač inde neuvedený
523 Pokladníci a predavači lístkov
5230 Pokladníci a predavači lístkov
5230001 Hlavný pokladník v maloobchode
5230002 Koordinátor pokladníkov
5230003 Pokladník v predajni
5230004 Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave
5230005 Pokladník a predavač vstupeniek v kultúre
5230999 Pokladník, predavač lístkov inde neuvedený
524 Ostatní pracovníci v oblasti predaja
5241 Manekýni a modelky
5241000 Manekýn, modelka
5242 Predvádzači tovaru (promotéri)
5242000 Predvádzač tovaru (promotér)
5243 Podomoví predavači
5243000 Podomový predavač
5244 Predavači cez telefón, internet a podobní predavači
5244001 Predavač cez internet
5244002 Predavač cez telefón, pracovník telemarketingu
5245 Pracovníci čerpacích staníc
5245000 Pracovník čerpacej stanice
5246 Predavači jedál za pultom alebo pri okienku
5246001 Predavač rýchleho občerstvenia
5246002 Pracovník výdaja jedla
5249 Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení
5249001 Reklamant
5249002 Pracovník príjmu tovaru
5249003 Pracovník expedície tovaru
5249004 Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
5249005 Asistent služieb zákazníkom, korčuliar
5249006 Pracovník kontroly cien
5249007 Pracovník výkupu vratných obalov
5249999 Iný pracovník v oblasti predaja inde neuvedený
53 Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti
531 Opatrovateľky detí a pomocní vychovávatelia
5311 Opatrovateľ pre deti
5311001 Opatrovateľ detí v zariadeniach
5311002 Opatrovateľ detí v domácnosti a teréne
5311003 Profesionálny rodič
5311999 Opatrovateľ pre deti inde neuvedený
5312 Pomocní vychovávatelia
5312000 Pomocný vychovávateľ
532 Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti
5321 Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5321002 Asistent ošetrovateľa v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5322 Opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5322001 Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne
5322002 Asistent ošetrovateľa starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím osoby v domácnosti, v teréne
5322003 Pracovný asistent osôb so zdravotným postihnutím
5322004 Osobný asistent osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
5322999 Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím inde neuvedený
5329 Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedení
5329001 Sanitár
5329999 Pracovník v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
54 Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb
541 Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb
5411 Hasiči
5411001 Hasič závodného hasičského útvaru
5411002 Hasič Hasičského a záchranného zboru
5411003 Hasič letiskovej záchrannej a hasičskej služby
5411999 Hasič inde neuvedený
5412 Príslušníci Policajného zboru (okrem vyšetrovateľov)
5412000 Príslušník Policajného zboru (okrem vyšetrovateľa)
5413 Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže
5413001 Strážny a režimový pracovník väzenskej služby
5413002 Pracovník justičnej stráže
5413003 Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
5413004 Pracovník pedagogických a psychologických činností v oblasti väzenskej služby
5413999 Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže inde neuvedený
5414 Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
5414001 Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414002 Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414003 Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414004 Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
5414006 Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
5414007 Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor)
5414008 Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (člen zásahovej skupiny)
5414009 Detektív
5414010 Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
5414999 Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti inde neuvedený
5419 Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedení
5419001 Pracovník stráže prírody a lesnej stráže
5419002 Vodný záchranár, plavčík
5419003 Horský záchranár
5419004 Poriečny
5419999 Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedený
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
61 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo orientovaní)
611 Záhradníci a pestovatelia plodín
6111 Pestovatelia poľných plodín a zeleniny
6111000 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
6112 Pestovatelia stromových a kríkových plodín
6112001 Vinohradník
6112002 Ovocinár
6112003 Pestovateľ chmeľu
6112999 Pestovateľ stromových a kríkových plodín inde neuvedený
6113 Záhradníci a pestovatelia sadeníc
6113001 Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu
6113002 Záhradník a pestovateľ kvetov, florista
6113003 Záhradník krajinár
6113004 Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
6114 Pestovatelia rôznorodých plodín
6114000 Pestovateľ rôznorodých plodín
612 Chovatelia zvierat
6121 Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz
6121002 Chovateľ ošípaných
6121003 Dojič dojníc, oviec a kôz
6121004 Chovateľ koní
6121999 Chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený
6122 Chovatelia hydiny
6122000 Chovateľ hydiny
6123 Včelári
6123000 Včelár
6129 Chovatelia zvierat inde neuvedení
6129001 Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
6129002 Chovateľ vtákov
6129999 Chovateľ zvierat inde neuvedený
613 Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve
6130 Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve
6130001 Pestovateľ v zmiešanom hospodárstve
6130002 Chovateľ v zmiešanom hospodárstve
62 Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníctve (trhovo orientovaní)
621 Pracovníci v lesníctve
6210 Pracovníci v lesníctve
6210001 Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
6210002 Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
6210003 Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
6210004 Pracovník pri údržbe ciest a zvážnic v lesníctve
6210005 Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
6210999 Pracovník v lesníctve inde neuvedený
622 Pracovníci v rybárstve, poľovníctve a love
6221 Pracovníci v akvakultúre
6221000 Pracovník v akvakultúre
6222 Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských vodách
6222000 Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
6223 Pracovníci v rybárstve na mori
6223000 Pracovník v rybárstve na mori
6224 Pracovníci v poľovníctve
6224000 Pracovník v poľovníctve
63 Farmári, chovatelia rýb, poľovníci a zberači úrody
631 Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe
6310 Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe
6310000 Farmár samozásobovateľ v rastlinnej výrobe
632 Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe
6320 Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe
6320000 Farmár samozásobovateľ v živočíšnej výrobe
633 Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve
6330 Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve
6330000 Farmár samozásobovateľ v zmiešanom hospodárstve
634 Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody
6340 Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody
6340000 Samozásobovateľ v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody
7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
71 Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem elektrikárov
711 Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci
7111 Stavební montážnici jednoduchých stavieb
7111000 Stavebný montážnik jednoduchých stavieb
7112 Murári a podobní pracovníci
7112001 Dláždič 
7112002 Murár 
7112003 Kachliar
7113 Kamenári
7113000 Kamenár
7114 Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a podobní pracovníci
7114001 Železiar v stavebníctve 
7114002 Betonár (vrátane obsluhy betónového čerpadla)
7114999 Betonár, špecialista na kladenie betónových povrchov a podobný pracovník inde neuvedený
7115 Tesári a stavební stolári
7115001 Tesár
7115002 Stavebný stolár
7119 Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci inde neuvedení
7119001 Asfaltér
7119002 Lešenár 
7119999 Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník inde neuvedený
712 Kvalifikovaní pracovníci pri dokončovacích a podobných stavebných prácach
7121 Pokrývači
7121000 Pokrývač
7122 Podlahári a obkladači
7122001 Podlahár
7122002 Obkladač
7123 Omietkari a štukatéri
7123001 Omietkar
7123002 Štukatér, kašírnik
7123003 Montér suchých stavieb, sadrokartonista
7124 Izolatéri
7124000 Izolatér
7125 Sklenári a autosklári
7125001 Sklenár
7125002 Autosklár
7126 Inštalatéri a potrubári
7126001 Inštalatér
7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
7126003 Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete
7126999 Inštalatér a potrubár inde neuvedený
7127 Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení
7127000 Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení 
713 Maliari, natierači, čističi stavieb a podobní kvalifikovaní pracovníci
7131 Maliari a podobní pracovníci
7131001 Maliar
7131002 Tapetár 
7132 Lakovači a natierači
7132001 Autolakovník
7132002 Prípravár pre lakovnícke práce
7132003 Operátor tmelenia karosérie (výroba motorových vozidiel)
7132004 Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel)
7132005 Miešač farieb (výroba motorových vozidiel)
7132006 Lakovač, natierač dopravných prostriedkov, strojov a zariadení (okrem automobilov)
7132007 Lakovač, natierač kovu a kovových konštrukcií
7132008 Lakovač a natierač dreva
7132999 Lakovač a natierač inde neuvedený
7133 Kvalifikovaní čističi stavieb, kominári
7133001 Kvalifikovaný čistič stavieb
7133002 Kominár
72 Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci
721 Zlievači, jadrári, zvárači, opravári, montéri a podobní pracovníci pracujúci s kovmi
7211 Zlievači a jadrári
7211001 Zlievač, formovač
7211002 Jadrár
7211003 Zlievarenský modelár
7211004 Práškový metalurg 
7211005 Odlievač kovov
7211999 Zlievač a jadrár inde neuvedený
7212 Zvárači a rezači kovov
7212001 Rezač kovov
7212002 Zvárač kovov 
7212999 Zvárač a rezač kovov inde neuvedený
7213 Klampiari
7213001 Stavebný klampiar 
7213002 Karosár
7213003 Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára)
7214 Prípravári a montéri kovových konštrukcií
7214000 Prípravár a montér kovových konštrukcií
7215 Montéri lán a zdvíhacích zariadení
7215000 Montér lán a zdvíhacích zariadení
722 Kováči, nástrojári, zámočníci a podobní pracovníci
7221 Kováči
7221001 Ručný priemyselný kováč
7221002 Kováč pre strojné kovanie
7221999 Kováč inde neuvedený
7222 Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
7222001 Strojný zámočník (okrem banského)
7222002 Prevádzkový zámočník (údržbár)
7222003 Banský zámočník
7222004 Nástrojár
7222999 Zámočník, nástrojár a podobný pracovník inde neuvedený
7223 Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
7223001 Nastavovač CNC strojov
7223002 Nastavovač priemyselných robotov
7223003 Obrábač kovov
7223999 Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov inde neuvedený
7224 Leštiči, brusiči a ostriči kovov a nástrojov
7224001 Leštič kovov a nástrojov
7224002 Brúsič nástrojov
7224003 Ostrič kovov a nástrojov
723 Mechanici a opravári strojov
7231 Mechanici a opravári motorových vozidiel
7231001 Automechanik osobných motorových vozidiel
7231002 Automechanik autobusov
7231003 Automechanik nákladných motorových vozidiel
7231004 Mechanik a opravár motocyklov
7231005 Nastavovač automobilových motorov
7231006 Automechanik špeciálnych motorových vozidiel
7231007 Mechanik pneuservisu
7231999 Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený
7232 Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
7232001 Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení
7232002 Pracovník technickej obsluhy lietadiel
7232003 Pracovník opravy a údržby lietadiel
7233 Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
7233001 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
7233002 Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
7233003 Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
7233004 Mechanik, opravár textilných strojov
7233005 Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
7233006 Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín
7233007 Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike
7233008 Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov
7233009 Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov – posádky)
7233999 Mechanik, opravár poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení inde neuvedený
7234 Opravári bicyklov a podobných vozidiel
7234000 Opravár bicyklov a podobných vozidiel
73 Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari
731 Umeleckí a ruční remeselníci
7311 Výrobcovia a opravári presných prístrojov
7311001 Hodinár – výrobca, opravár
7311002 Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
7311003 Výrobca, opravár chirurgických nástrojov
7311004 Výrobca, opravár meteorologických nástrojov
7311005 Výrobca, opravár metrologických prístrojov
7311006 Výrobca, opravár strelných zbraní
7311999 Výrobca a opravár presných prístrojov inde neuvedený
7312 Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
7312001 Výrobca a opravár hudobných nástrojov
7312002 Ladič hudobných nástrojov
7313 Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov
7313001 Zlatník, klenotník
7313002 Šperkár
7314 Výrobcovia keramiky a hrnčiari
7314001 Umelecký keramikár, hrnčiar
7314002 Výrobca technickej a stavebnej keramiky
7314003 Formár vo výrobe keramiky, porcelánu, kameniny, skla a žiaruvzdorných materiálov
7315 Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
7315001 Sklár
7315002 Umelecký sklár
7315003 Brusič skla
7316 Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači
7316001 Písmomaliar
7316002 Dekoratér skla, keramiky a porcelánu
7316003 Rytec (gravírovanie)
7316004 Umelecký patinér
7316999 Písmomaliar, dekoratívny maliar, rytec a leptač inde neuvedený
7317 Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
7317001 Umelecký stolár, drevomodelár
7317002 Umelecký rezbár
7317003 Korytár (výrobca dlabaného riadu)
7317004 Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
7317999 Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál inde neuvedený
7318 Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
7318001 Umelecký farbiar textílií
7318002 Čipkár
7318003 Ručný tkáč
7318004 Remeselník spracúvajúci kožu (okrem obuvníka)
7318999 Remeselník spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál inde neuvedený
7319 Umeleckí remeselníci inde neuvedení
7319001 Umelecký kováč
7319002 Umelecký drotár
7319003 Umelecký zámočník
7319004 Umelecký mozaikár
7319005 Umelecký kovolejár a kovotepec
7319006 Umelecký kamenosochár
7319007 Výrobca kraslíc
7319999 Iný umelecký remeselník inde neuvedený
732 Tlačiari
7321 Pracovníci pri príprave tlače
7321001 Grafik prípravy tlače
7321002 Pracovník zhotovovania tlačovej formy
7321003 Operátor farieb, kolorista v polygrafii
7321999 Pracovník pri príprave tlače inde neuvedený
7322 Tlačiari
7322000 Tlačiar, operátor tlače
7323 Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby
7323001 Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
7323002 Umelecký knihár
74 Elektrikári a elektronici
741 Montéri a opravári elektrických prístrojov
7411 Stavební a prevádzkoví elektrikári
7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikár 
7411002 Banský elektromechanik
7412 Elektromechanici a autoelektrikári
7412001 Elektromechanik (okrem banského)
7412002 Autoelektrikár
7413 Elektromontéri a opravári elektrických vedení
7413001 Elektromontér a opravár elektrického vedenia
7413002 Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia
7413003 Elektromontér trakčnej siete
742 Montéri a opravári elektronických a telekomunikačných zariadení
7421 Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
7421001 Mechanik, opravár elektrospotrebičov
7421002 Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
7421003 Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
7421004 Mechanik rádiometrie a spektrometrie
7421005 Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení
7421006 Mechanik, opravár kancelárskej techniky
7421007 Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení
7421999 Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií) inde neuvedený
7422 Montéri, opravári zariadení informačných a komunikačných technológií
7422001 Montér, opravár informačných technológií (IT)
7422002 Montér, opravár telekomunikačných zariadení
75 Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov
751 Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov a podobní pracovníci
7511 Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
7511001 Porážač, vykosťovač
7511002 Mäsiar, údenár
7511003 Lahôdkár
7511004 Spracovateľ rýb
7511005 Spracovateľ hydiny
7511999 Spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený
7512 Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
7512001 Pekár
7512002 Cukrár
7512003 Cukrovinkár
7512004 Cestovinár
7512005 Medovnikár
7513 Výrobcovia výrobkov z mlieka
7513001 Výrobca mlieka (mliekar)
7513002 Výrobca syra a bryndze
7513003 Výrobca masla
7513004 Výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla)
7514 Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
7514001 Spracovateľ ovocia a zeleniny
7514002 Spracovateľ obilia (mlynár)
7514003 Spracovateľ strukovín a okopanín
7514004 Sladovník a pivovarník
7514005 Spracovateľ olejnín, lisovač
7514006 Spracovateľ čaju
7514007 Spracovateľ korenín a húb
7514008 Spracovateľ hrozna, vinár
7514009 Liehovarník
7514999 Spracovateľ rastlinných produktov inde neuvedený
7515 Degustátori a kvalitári potravín a nápojov
7515001 Degustátor potravín a nápojov
7515002 Kvalitár potravín a nápojov
7516 Spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov
7516000 Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov
752 Spracovatelia dreva, výrobcovia výrobkov z dreva a podobní výrobcovia
7521 Spracovatelia dreva
7521001 Výrobca konštrukčných dosiek z dreva
7521002 Pracovník sušiarne dreva
7521999 Spracovateľ dreva inde neuvedený
7522 Stolári – výrobcovia výrobkov z dreva
7522001 Stolár, výrobca nábytku
7522002 Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
7522003 Stolár, výrobca drevených konštrukcií
7522999 Stolár a výrobca výrobkov z dreva inde neuvedený
7523 Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov
7523000 Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
753 Výrobcovia odevov a podobní pracovníci
7531 Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
7531001 Krajčír (okrem umeleckého)
7531002 Kožušník a opravár kožušín
7531003 Klobučník
7531004 Vlásenkár (výrobca parochní)
7531005 Umelecký krajčír
7532 Modelári a strihači odevov
7532001 Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
7532002 Strihač textilu
7532003 Modelár odevov
7532004 Kožiarsky technik modelár
7532005 Modelár obuvi
7533 Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci
7533001 Šička odevnej a technickej konfekcie
7533002 Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe
7533003 Vyšívačka
7534 Čalúnnici a podobní pracovníci
7534001 Čalúnnik (okrem umeleckého)
7534002 Umelecký čalúnnik, dekoratér
7535 Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
7535001 Sedlár a manžetár
7535002 Rukavičkár
7535003 Brašnár
7535004 Výrobca kožušín
7535005 Garbiar
7535999 Spracovateľ kože a kožušín, garbiar a kožušník inde neuvedený
7536 Obuvníci a podobní pracovníci
7536001 Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi
7536002 Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
7536003 Umelecký obuvník
7536004 Obuvník pre výrobu ortopedickej obuvi
7536999 Obuvník a podobný pracovník inde neuvedený
754 Ostatní kvalifikovaní pracovníci
7541 Pracovní potápači
7541000 Pracovný potápač
7542 Strelmajstri
7542000 Strelmajster
7543 Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
7543001 Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
7543002 Kvalitár, kontrolór obuvi
7543003 Kvalitár, kontrolór výrobkov z kože
7543004 Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
7543005 Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera
7543006 Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe
7543007 Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
7543008 Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
7543009 Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
7543010 Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7543011 Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
7543012 Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
7543013 Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
7543014 Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle
7543015 Kvalitár, kontrolór v energetike
7543016 Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
7543017 Kontrolór tovaru v logistike
7543999 Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde neuvedený
7544 Likvidátori škodcov a buriny
7544001 Dezinsektor
7544002 Likvidátor škodcov (deratizér)
7544003 Likvidátor buriny
7549 Remeselníci inde neuvedení
7549001 Opravár športových potrieb (okrem bicyklov)
7549999 Iný remeselník inde neuvedený
8 Operátori a montéri strojov a zariadení
81 Operátori stacionárnych strojov a zariadení
811 Operátori banských zariadení a zariadení na spracovanie nerastných surovín
8111 Baníci a lámači
8111001 Baník
8111002 Baník, strojník
8111003 Strojník ťažného stroja v bani
8111004 Lámač
8111005 Tunelár 
8112 Operátori zariadení na spracovanie nerastov
8112001 Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
8112002 Strojník briketárne 
8112003 Operátor odkaliska
8112004 Palič na pecných agregátoch 
8112005 Operátor zariadenia na miešanie hmôt pri spracovaní nerastov
8112006 Úpravár žiaruvzdorných materiálov
8112007 Strojník zariadení na úpravu nerudných surovín
8112999 Operátor zariadenia na spracovanie nerastov inde neuvedený
8113 Studniari, vŕtači a podobní pracovníci
8113001 Studniar
8113002 Vŕtač
8113003 Ťažiar
8114 Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stavebných a žiaruvzdorných materiálov
8114001 Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
8114002 Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
8114003 Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
812 Operátori zariadení na spracovanie a konečnú úpravu kovov
8121 Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
8121001 Tavič 
8121002 Operátor stroja na valcovanie kovov
8121003 Koksár
8121004 Hutník operátor, údržbár
8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov
8121006 Hutník oceliar 
8121007 Hutník vysokopeciar 
8121008 Operátor lisovacích strojov kovov
8121009 Operátor tvárniaceho zariadenia
8121010 Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
8121011 Operátor redukovne vo valcovniach
8121012 Peciar
8121013 Apretovač
8121014 Hutník neželezných kovov
8121999 Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
8122 Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
8122001 Morič
8122002 Galvanizér
8122003 Operátor pokovovania
8122999 Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedený
813 Operátori zariadení na výrobu chemických a fotografických výrobkov
8131 Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
8131001 Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
8131002 Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy a plastov)
8131003 Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
8132 Operátori zariadení na výrobu fotografických výrobkov
8132000 Operátor zariadenia na výrobu fotografických výrobkov
814 Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy, papiera a plastov
8141 Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy
8141000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
8142 Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov
8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
8143 Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera
8143001 Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera
8143002 Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera
815 Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny
8151 Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov
8151001 Operátor textilnej pariacej linky
8151002 Operátor súkacieho stroja
8151003 Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja
8151004 Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov
8151005 Operátor snovania priadze
8151006 Operátor navliekania osnov
8151999 Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov inde neuvedený
8152 Operátori tkacích a pletacích strojov
8152001 Operátor tkacieho stroja (tkáč)
8152002 Operátor stroja na pletenie (pletiar)
8153 Operátori šijacích strojov
8153001 Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe
8153002 Operátor šijacieho stroja v obuvníckej výrobe
8154 Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textilu
8154001 Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov
8154002 Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
8155 Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože
8155000 Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
8156 Operátori strojov na výrobu obuvi
8156001 Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
8156002 Vysekávač kožiarskych a obuvníckych materiálov
8156003 Operátor stroja na výrobu obuvi
8157 Operátori zariadení v práčovni a čistiarni
8157000 Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni
8159 Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedení
8159001 Operátor stroja na výrobu technického textilu
8159999 Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedený
816 Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
8160 Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
8160001 Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
8160002 Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
8160003 Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
8160004 Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
8160005 Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
8160006 Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
8160007 Operátor zariadenia na výrobu cukru
8160008 Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek
8160009 Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju
8160010 Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
8160011 Operátor zariadenia na výrobu piva
8160012 Operátor zariadenia na výrobu vína
8160013 Operátor zariadenia na výrobu liehu (vrátane výrobkov z liehu)
8160014 Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
8160999 Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov inde neuvedený
817 Operátori zariadení na spracovanie dreva a výrobu papiera
8171 Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
8171001 Strojník zariadenia na výrobu celulózy
8171002 Operátor zariadenia na výrobu celulózy
8171003 Strojník zariadenia na výrobu papiera
8171004 Operátor zariadenia na výrobu papiera
8172 Operátori zariadení na spracovanie dreva
8172001 Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
8172002 Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
8172003 Operátor sušiarne a impregnácie reziva
8172004 Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
8172005 Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
8172006 Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny
8172999 Operátor zariadenia na spracovanie dreva inde neuvedený
818 Operátori ostatných stacionárnych zariadení a strojov
8181 Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
8181001 Ťahač skleného vlákna
8181002 Spracovateľ skleného vlákna
8181003 Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
8181004 Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
8181005 Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
8182 Operátori parných strojov a kotlov
8182000 Operátor parného stroja a kotla (kurič)
8183 Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
8183000 Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
8189 Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení
8189001 Operátor čerpacieho zariadenia
8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení
8189003 Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení
8189004 Operátor výrobne obaľovacích zmesí
8189999 Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený
82 Montážni pracovníci
821 Montážni pracovníci
8211 Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
8212 Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení
8212001 Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení
8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení
8212003 Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov
8212999 Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený
8219 Montážni pracovníci inde neuvedení
8219001 Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
8219002 Montážny pracovník vo výrobe obuvi
8219003 Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov 
8219004 Montážny pracovník vo výrobe nábytku
8219005 Montážny pracovník drevených konštrukcií
8219006 Montážny pracovník výroby autosedačiek
8219999 Iný montážny pracovník inde neuvedený
83 Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení
831 Vodiči železničných a podobných vozidiel
8311 Rušňovodiči
8311001 Rušňovodič v železničnej doprave
8311002 Vodič banskej lokomotívy
8311003 Rušňovodič na podnikovej vlečke
8311999 Rušňovodič inde neuvedený
8312 Posunovači, signalisti, výhybkári
8312001 Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
8312002 Operátor v železničnej doprave
8312003 Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
8312004 Tranzitér
8312005 Vozmajster
8312999 Posunovač, signalista, výhybkár inde neuvedený
832 Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a motocyklov
8321 Vodiči motocyklov
8321000 Vodič motocyklu
8322 Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
8322001 Vodič osobného motorového vozidla
8322002 Vodič dodávky
8322003 Vodič taxislužby
8322004 Vodič sanitného motorového vozidla
8322005 Vodič pohrebného motorového vozidla
8322999 Vodič osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka inde neuvedený
833 Vodiči motorových vozidiel
8331 Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek
8331001 Vodič autobusu
8331002 Vodič trolejbusu
8331003 Vodič električky
8332 Vodiči nákladných automobilov a kamiónov
8332001 Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu
8332002 Vodič smetiarskeho vozidla
8332003 Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
8332004 Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla
834 Operátori pojazdných strojových zariadení
8341 Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
8341001 Kombajnista
8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo)
8341003 Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
8341004 Operátor lesných traktorov
8341005 Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
8341006 Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
8341999 Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde neuvedený
8342 Operátori pojazdných zariadení na zemné a podobné práce
8342001 Operátor stavebných strojov
8342002 Operátor ťažkej mechanizácie
8343 Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení
8343001 Žeriavnik
8343002 Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)
8343003 Operátor lyžiarskeho vleku, lanovky
8343004 Operátor priemyselnej lanovky
8343005 Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
8343999 Operátor žeriavu, zdvíhacieho a podobného zariadenia inde neuvedený
8344 Operátori vysokozdvižných vozíkov
8344000 Operátor vysokozdvižného vozíka
835 Posádky lodí a podobní pracovníci
8350 Posádky lodí a podobní pracovníci
8350001 Kormidelník člna
8350002 Kadet loďmajster
8350003 Lodník
8350004 Lodný strojník
8350005 Lodný strojný asistent
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
91 Upratovači a pomocníci
911 Upratovači a pomocníci v domácnostiach, hoteloch a úradoch
9111 Pomocníci v domácnostiach
9111000 Pomocník v domácnosti 
9112 Upratovačky
9112000 Upratovačka (chyžná)
912 Ruční umývači motorových vozidiel, okien a ruční práči
9121 Ruční práči a žehliari
9121001 Ručný práč
9121002 Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)
9121003 Žehliar
9121004 Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie
9122 Umývači a prípravári motorových vozidiel
9122001 Umývač motorových vozidiel
9122002 Prípravár motorových vozidiel
9123 Umývači okien
9123000 Umývač okien
9129 Ostatní umývači
9129001 Dezinfektor (likvidátor chorôb)
9129002 Umývač laboratórneho skla
9129999 Umývač inde neuvedený
92 Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
921 Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
9211 Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe
9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
9212 Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe
9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
9213 Pomocní pracovníci v zmiešanom hospodárstve
9213000 Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
9214 Pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve
9214000 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
9215 Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve
9215001 Pomocný pracovník v lesníctve
9215002 Pomocný pracovník v poľovníctve
9216 Pomocní pracovníci v akvakultúre
9216000 Pomocný pracovník v akvakultúre
93 Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave
931 Pomocní pracovníci v ťažbe a stavebníctve
9311 Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle
9311001 Pomocný pracovník v bani 
9311002 Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok
9311003 Pomocný lámač
9311004 Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín
9311999 Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle inde neuvedený
9312 Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
9312001 Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
9312002 Pomocný pracovník vo vodárenstve
9312003 Čistič kanalizačných zariadení
9312004 Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
9312005 Pomocný pracovník v cestnej infraštruktúre
9312006 Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami
9312999 Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb inde neuvedený
9313 Pomocní pracovníci na stavbách budov
9313001 Kopáč
9313002 Pomocný pracovník na stavbe budov
9313999 Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený
932 Pomocní pracovníci vo výrobe
9321 Ruční baliči a plniči
9321000 Ručný balič, plnič
9329 Pomocní pracovníci vo výrobe
9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
9329002 Pomocný pracovník v textilnej výrobe
9329003 Pomocný pracovník v obuvníckej výrobe
9329004 Pomocný pracovník v kožiarskej výrobe
9329005 Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
9329006 Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
9329007 Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe
9329008 Pomocný pracovník v chemickej výrobe
9329009 Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
9329010 Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
9329011 Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
9329012 Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
9329013 Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
9329014 Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe
9329015 Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe 
9329016 Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny a plynu)
9329999 Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený
933 Pomocní pracovníci v doprave a skladovaní
9331 Vodiči vozidiel na ručný alebo nožný pohon
9331000 Vodič vozidla na ručný alebo nožný pohon
9332 Vodiči povozov a zariadení poháňaných zvieratami
9332000 Vodič povozu a zariadenia poháňaného zvieratami (pohonič, kočiš)
9333 Manipulační pracovníci, nosiči
9333001 Manipulačný pracovník, nosič
9333002 Viazač bremien
9333003 Vážnik
9333004 Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
9333005 Knižničný manipulant
9333999 Manipulačný pracovník inde neuvedený
9334 Dokladači tovaru
9334000 Dokladač tovaru
94 Pomocní pracovníci pri príprave jedla
941 Pomocní pracovníci pri príprave jedla
9411 Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia
9411000 Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
9412 Pomocníci v kuchyni
9412000 Pomocník v kuchyni
95 Pouliční predavači a pomocní pracovníci v podobných službách
951 Pomocní pracovníci v pouličných službách
9510 Pomocní pracovníci v pouličných službách
9510001 Lepič, odstraňovač plagátov a propagačných materiálov
9510002 Roznášač letákov (kolportér)
9510999 Pomocný pracovník v pouličných službách inde neuvedený
952 Pouliční predavači (okrem jedla)
9520 Pouliční predavači (okrem jedla)
9520001 Pouličný predavač žrebov
9520002 Pouličný predavač novín, kamelot
9520999 Pouličný predavač (okrem jedla) inde neuvedený
96 Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci
961 Pracovníci pri likvidácii odpadu
9611 Zberači odpadu a druhotných surovín
9611001 Smetiar
9611999 Zberač odpadu a druhotných surovín inde neuvedený
9612 Triediči a likvidátori odpadov
9612001 Triedič odpadov
9612002 Pracovník spracovania a likvidácie odpadov
9613 Zametači a podobní pomocníci
9613001 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
9613002 Zametač
9613999 Zametač a podobný pomocník inde neuvedený
962 Ostatní pomocní pracovníci
9621 Kuriéri, doručovatelia balíkov a nosiči batožín
9621001 Kuriér
9621002 Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka)
9622 Pomocní pracovníci údržby budov a areálov
9622000 Pomocný pracovník údržby budov a areálov
9623 Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov
9623001 Odpočtár meracích prístrojov
9623002 Vyberač predajných automatov
9624 Zberači vody a palivového dreva
9624000 Zberač vody a palivového dreva
9629 Pomocní pracovníci inde neuvedení
9629001 Hrobár
9629002 Šatniar
9629003 Uvádzač, biletár v kultúrnom zariadení
9629004 Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadení
9629005 Vrátnik
9629006 Toaletár
9629007 Repasér
9629008 Zberač uhynutých zvierat (asanačný pracovník)
9629999 Iný pomocný pracovník inde neuvedený
0 Príslušníci ozbrojených síl
01 Dôstojníci ozbrojených síl
011 Dôstojníci ozbrojených síl
0110 Dôstojníci ozbrojených síl
0110001 Generál – náčelník generálneho štábu
0110002 Generálporučík – zástupca náčelníka generálneho štábu
0110003 Generálmajor – veliteľ síl, veliteľ štábu velenia a jemu na roveň postavený
0110004 Brigádny generál – náčelník štábu na generálnom štábe, zástupca veliteľa síl a jemu na roveň postavený
0110005 Plukovník – veliteľ brigády, veliteľ pluku, riaditeľ úradu, náčelník odboru a jemu na roveň postavený
0110006 Podplukovník – veliteľ práporu, náčelník oddelenia štábu velenia a jemu na roveň postavený
0110007 Major – dôstojník špecialista generálneho štábu, náčelník oddelenia veliteľstva síl a jemu na roveň postavený
0110008 Kapitán – veliteľ roty, dôstojník štábu velenia brigády až generálneho štábu a jemu na roveň postavený
0110009 Nadporučík – dôstojník štábu práporu, odborný náčelník vojenských systémov a jemu na roveň postavený
0110010 Poručík – veliteľ čaty a jemu na roveň postavený
0110999 Dôstojník inde neuvedený
02 Poddôstojníci ozbrojených síl
021 Poddôstojníci ozbrojených síl
0210 Práporčíci a poddôstojníci ozbrojených síl
0210001 Nadpráporčík – vedúci starší technik bojovej techniky, vojenských komunikačných a informačných systémov a zariadení a jemu na roveň postavený
0210002 Práporčík – náčelník parku vojenskej techniky, starší technik vojenských komunikačných a informačných systémov a zariadení a jemu na roveň postavený
0210003 Podpráporčík – technik bojovej techniky, vojenských komunikačných a informačných systémov a zariadení a jemu na roveň postavený
0210004 Štábny nadrotmajster – hlavný poddôstojník, veliaci poddôstojník
0210005 Nadrotmajster – veliteľ (náčelník) zbraňového systému bojového použitia, starší inštruktor výcviku a jemu na roveň postavený
0210006 Rotmajster – zástupca veliteľa čaty, inštruktor výcviku, špecialista vojenskej odbornosti a jemu na roveň postavený
0210007 Rotný – veliteľ družstva a jemu na roveň postavený
0210008 Čatár – zástupca veliteľa družstva, veliteľ bojovej skupiny a jemu na roveň postavený
0210999 Práporčík a poddôstojník ozbrojených síl inde neuvedený
03 Ostatné ozbrojené sily
031 Ostatné ozbrojené sily
0310 Mužstvo ozbrojených síl
0310001 Desiatnik – obsluha zložitého zbraňového systému, vodič špeciálnej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310002 Slobodník – obsluha zbraňového systému, vodič ťažkej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310003 Vojak 2. stupňa strelec, nabíjač zbraňového systému, vodič ľahkej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310004 Vojak 1. stupňa – kadet vysokej vojenskej školy, vojak prípravnej služby
0310999 Mužstvo ozbrojených síl inde neuvedené
Použité skratky:
IT – informačné technológie
CNC – computer numerical control
1)
Nariadenie komisie (ES) č. 1022/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1738/2005, (ES) č. 698/2006 a (ES) č. 377/2008, pokiaľ ide o medzinárodnú štandardnú klasifikáciu zamestnaní (ISCO) (Ú. v. EÚ L 283, 30. 10. 2009).
Príloha Odporúčania Komisie č. 2009/824/ES z 29. októbra 2009 k používaniu medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní (ISCO-08) (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2009).