513/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

513
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011
o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 37b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
(1)
Profesijný titul „lekár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Profesijný titul „zubný lekár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Profesijný titul „farmaceut“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Profesijný titul „sestra“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra podľa osobitného predpisu.5) Ak sestra získala vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, má právo používať skratku „dipl. s.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(5)
Profesijný titul „pôrodná asistentka“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka podľa osobitného predpisu.6) Ak pôrodná asistentka získala vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka, má právo používať skratku „dipl. p. a.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(6)
Profesijný titul „fyzioterapeut“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut podľa osobitného predpisu.7) Ak fyzioterapeut získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut, má právo používať skratku „dipl. f.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(7)
Profesijný titul „verejný zdravotník“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník podľa osobitného predpisu.8) Ak verejný zdravotník získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, má právo používať skratku „dipl. a. h. e.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(8)
Profesijný titul „zdravotnícky laborant“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant podľa osobitného predpisu.9) Ak zdravotnícky laborant získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant, má právo používať skratku „dipl. mt. l.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(9)
Profesijný titul „nutričný terapeut“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní nutričný terapeut podľa osobitného predpisu.10)
(10)
Profesijný titul „dentálna hygienička“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní dentálna hygienička podľa osobitného predpisu.11) Ak dentálna hygienička získala vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička, má právo používať skratku „dipl. d. h.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(11)
Profesijný titul „rádiologický technik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik podľa osobitného predpisu.12) Ak rádiologický technik získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent, má právo používať skratku „dipl. r. a.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(12)
Profesijný titul „zdravotnícky záchranár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu.13) Ak zdravotnícky záchranár získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár, má právo používať skratku „dipl. z. z.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(13)
Profesijný titul „zubný technik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik podľa osobitného predpisu.14) Ak zubný technik získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný zubný technik, má právo používať skratku „dipl. z. t.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(14)
Profesijný titul „technik pre zdravotnícke pomôcky“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní technik pre zdravotnícke pomôcky podľa osobitného predpisu.15)
(15)
Profesijný titul „optometrista“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní optometrista podľa osobitného predpisu.16) Ak optometrista získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista, má právo používať skratku „dipl. o.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(16)
Profesijný titul „farmaceutický laborant“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa osobitného predpisu.17)
(17)
Profesijný titul „masér“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní masér podľa osobitného predpisu.18)
(18)
Profesijný titul „očný optik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní očný optik podľa osobitného predpisu.19)
(19)
Profesijný titul „ortopedický technik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní ortopedický technik podľa osobitného predpisu.20)
(20)
Profesijný titul „praktická sestra“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra podľa osobitného predpisu.21)
(21)
Profesijný titul „zubný asistent“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent podľa osobitného predpisu.21a)
(22)
Profesijný titul „sanitár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár podľa osobitného predpisu.22)
(23)
Profesijný titul „logopéd v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd podľa osobitného predpisu.23)
(24)
Profesijný titul „psychológ v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní psychológ podľa osobitného predpisu.24)
(25)
Profesijný titul „liečebný pedagóg v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg podľa osobitného predpisu.25)
(26)
Profesijný titul „fyzik v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzik podľa osobitného predpisu.26)
(27)
Profesijný titul „laboratórny diagnostik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik podľa osobitného predpisu.27)
(28)
Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1 až 27 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 3
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár
(1)
Profesijný titul „lekár špecialista“ používa lekár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností2) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie lekára podľa odsekov 3 až 90.
(3)
Profesijný titul „cievny chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
cievna chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
cievna chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(4)
Profesijný titul „detský chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
detská chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
detská chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(5)
Profesijný titul „gastroenterologický chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gastroenterologická chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
gastroenterologická chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 31. decembra 2004.
(6)
Profesijný titul „hrudníkový chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hrudníková chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
hrudníková chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
pľúcna chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
torakochirurgia získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(7)
Profesijný titul „chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
chirurgia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
chirurgia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(8)
Profesijný titul „kardiochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
kardiochirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
kardiochirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(9)
Profesijný titul „klinický onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická onkológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická onkológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 27. marca 2002.
(10)
Profesijný titul „maxilofaciálny chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
stomatologická chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
ústna, čeľustná a obličajová chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(11)
Profesijný titul „neurochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
neurochirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
neurochirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(12)
Profesijný titul „neuropsychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
neuropsychiatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
neuropsychiatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004.
(13)
Profesijný titul „ortopéd“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ortopédia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
ortopédia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
ortopédia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
ortopédia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(14)
Profesijný titul „plastický chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
plastická chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
plastická chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(15)
Profesijný titul „traumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
úrazová chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
úrazová chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004 alebo
c)
traumatológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002.
(16)
Profesijný titul „lekár urgentnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
urgentná medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
urgentná medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004.
(17)
Profesijný titul „urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
urológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
urológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
urológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
urológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(18)
Profesijný titul „internista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
vnútorné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
vnútorné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
interné lekárstvo II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
interné lekárstvo I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(19)
Profesijný titul „detský psychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
detská psychiatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
detská psychiatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(20)
Profesijný titul „gastroenterológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gastroenterológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
gastroenterológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(21)
Profesijný titul „geriater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
geriatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
geriatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(22)
Profesijný titul „gynekológ a pôrodník“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gynekológia a pôrodníctvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
gynekológia a pôrodníctvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(23)
Profesijný titul „lekár hygienik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
verejné zdravotníctvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
verejné zdravotníctvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 31. decembra 2004,
c)
hygiena a epidemiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004,
d)
hygiena a epidemiológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981 alebo
e)
hygiena a epidemiológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(24)
Profesijný titul „infektológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
infektológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
infektológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004 alebo
c)
prenosné choroby získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(25)
Profesijný titul „kardiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
kardiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
kardiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(26)
Profesijný titul „lekár klinickej biochémie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická biochémia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
klinická biochémia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
klinická biochémia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
klinická biochémia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(27)
Profesijný titul „lekár klinickej farmakológie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická farmakológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická farmakológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(28)
Profesijný titul „imunoalergológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická imunológia a alergológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
klinická imunológia a alergológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004,
d)
lekárska imunológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
e)
alergológia získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(29)
Profesijný titul „lekár mikrobiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická mikrobiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
klinická mikrobiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
lekárska mikrobiológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981 alebo
d)
lekárska mikrobiológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(30)
Profesijný titul „lekár laboratórnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
laboratórna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
laboratórna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004.
(31)
Profesijný titul „lekár genetik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
lekárska genetika získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
lekárska genetika získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(32)
Profesijný titul „nefrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
nefrológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
nefrológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(33)
Profesijný titul „neurológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
neurológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
neurológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
neurológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
neurológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(34)
Profesijný titul „lekár nukleárnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
nukleárna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
nukleárna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(35)
Profesijný titul „patológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
patologická anatómia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
patologická anatómia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
patológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002,
d)
patológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002,
e)
patologická anatómia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981 alebo
f)
patologická anatómia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(36)
Profesijný titul „pediater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
pediatria II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
pediatria I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(37)
Profesijný titul „pneumoftizeológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
tuberkulóza a pľúcne choroby získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
tuberkulóza a respiračné choroby získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(38)
Profesijný titul „lekár pracovného lekárstva“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pracovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pracovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia získanou podľa predpisu účinného do 9. februára 2018, do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004,
d)
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia získanou podľa predpisu účinného do 9. februára 2018, do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004,
e)
hygiena práce a pracovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002,
f)
hygiena práce a choroby z povolania získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981 alebo
g)
pracovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(39)
Profesijný titul „psychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
psychiatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
psychiatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
psychiatria II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
psychiatria I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(40)
Profesijný titul „radiačný onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
radiačná onkológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
radiačná onkológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
rádioterapia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
rádioterapia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(41)
Profesijný titul „rádiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
rádiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
rádiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
rádiodiagnostika II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
rádiodiagnostika I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(42)
Profesijný titul „reumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
reumatológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
reumatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(43)
Profesijný titul „lekár tropickej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
tropická medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
tropická medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 31. decembra 2004.
(44)
Profesijný titul „anestéziológ a intenzivista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
anestéziológia a intenzívna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
anestéziológia a intenzívna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
anestéziológia a resuscitácia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
anestéziológia a resuscitácia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(45)
Profesijný titul „angiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
angiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
angiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(46)
Profesijný titul „dermatovenerológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
dermatovenerológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
dermatovenerológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
dermatovenerológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981alebo
d)
dermatovenerológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(47)
Profesijný titul „diabetológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002 alebo
c)
poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(48)
Profesijný titul „endokrinológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
endokrinológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
endokrinológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(49)
Profesijný titul „lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(50)
Profesijný titul „hematológ a transfuziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hematológia a transfúziológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
hematológia a transfúziológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002 alebo
c)
hematológia a transfúzna služba získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(51)
Profesijný titul „hepatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hepatológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
hepatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(52)
Profesijný titul „oftalmológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
oftalmológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
oftalmológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
oftalmológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
oftalmológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(53)
Profesijný titul „otorinolaryngológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
otorinolaryngológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
otorinolaryngológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
otorinolaryngológia II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981 alebo
d)
otorinolaryngológia I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(54)
Profesijný titul „súdny lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
súdne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
súdne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(55)
Profesijný titul „všeobecný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
všeobecné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
všeobecné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
všeobecné lekárstvo II. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
všeobecné lekárstvo I. stupňa získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(56)
Profesijný titul „lekár laboratórnych a diagnostických metód v hematológii a transfúziológii“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii podľa predpisu účinného do 30. júna 2010.
(57)
Profesijný titul „algeziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
algeziológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
algeziológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(58)
Profesijný titul „akupunkturista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
akupunktúra získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
akupunktúra získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 30. apríla 2004.
(59)
Profesijný titul „epidemiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
epidemiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
epidemiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(60)
Profesijný titul „foniater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
foniatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
foniatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(61)
Profesijný titul „gerontopsychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gerontopsychiatria získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
gerontopsychiatria získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004.
(62)
Profesijný titul „gynekologický urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gynekologická urológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
gynekologická urológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(63)
Profesijný titul „lekár hygieny detí a mládeže“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hygiena detí a mládeže získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
hygiena detí a mládeže získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004 alebo
c)
hygiena detí a dorastu získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(64)
Profesijný titul „mamológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
mamológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
mamológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004.
(65)
Profesijný titul „lekár materno-fetálnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
materno-fetálna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
materno-fetálna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004 alebo
c)
perinatológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002.
(66)
Profesijný titul „neonatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
neonatológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
neonatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(67)
Profesijný titul „onkogynekológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
onkológia v gynekológii získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
onkológia v gynekológii získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006,
c)
gynekologická onkológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo
d)
gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia získanými podľa predpisu účinného do 27. marca 2002.
(68)
Profesijný titul „onkochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
onkológia v chirurgii získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
onkológia v chirurgii získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006 alebo
c)
chirurgia I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia získanými podľa predpisu účinného do 27. marca 2002.
(69)
Profesijný titul „onkourológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
onkológia v urológii získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
onkológia v urológii získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(70)
Profesijný titul „ortoprotetik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ortopedická protetika získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
ortopedická protetika získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004.
(71)
Profesijný titul „paliatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
paliatívna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
paliatívna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(72)
Profesijný titul „pediatrický anestéziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická anestéziológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
pediatrická anestéziológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(73)
Profesijný titul „pediatrický endokrinológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická endokrinológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006,
c)
detská endokrinológia a diabetológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004,
d)
detská endokrinológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
e)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore endokrinológia získanými podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(74)
Profesijný titul „pediatrický gastroenterológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006,
c)
detská gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo
d)
detská gastroenterológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002.
(75)
Profesijný titul „pediatrický gynekológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická gynekológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická gynekológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006 alebo
c)
detská gynekológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(76)
Profesijný titul „pediatrický hematológ a onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická hematológia a onkológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
pediatrická hematológia a onkológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(77)
Profesijný titul „pediater intenzívnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická intenzívna medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická intenzívna medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 31. decembra 2004,
c)
intenzívna medicína v pediatrii získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo
d)
intenzívna starostlivosť v pediatrii získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004.
(78)
Profesijný titul „pediatrický kardiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická kardiológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická kardiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006 alebo
c)
detská kardiológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(79)
Profesijný titul „pediatrický nefrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická nefrológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická nefrológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006,
c)
detská nefrológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo
d)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia získanými podľa predpisu účinného do 27. marca 2002.
(80)
Profesijný titul „pediatrický neurológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická neurológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická neurológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006 alebo
c)
detská neurológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(81)
Profesijný titul „pediatrický pneumoftizeológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006,
c)
detská pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004,
d)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore tuberkulóza a pľúcne choroby získanými podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
e)
detská tuberkulóza a respiračné choroby získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(82)
Profesijný titul „pediatrický reumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická reumatológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická reumatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006 alebo
c)
detská reumatológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004.
(83)
Profesijný titul „pediatrický urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická urológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
pediatrická urológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006 alebo
c)
detská urológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004.
(84)
Profesijný titul „posudkový lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
posudkové lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
posudkové lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(85)
Profesijný titul „lekár reprodukčnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
reprodukčná medicína získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
reprodukčná medicína získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004.
(86)
Profesijný titul „revízny lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
revízne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
revízne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, alebo do 30. apríla 2004.
(87)
Profesijný titul „sexuológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
sexuológia získanou podľa predpisu účinného od 10. februára 2018,
b)
psychiatrická sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 9. februára 2018, do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004,
c)
gynekologická sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004,
d)
sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
e)
andrológia získanou podľa predpisu účinného do 9. februára 2018, do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004.
(88)
Profesijný titul „lekár služieb zdravia pri práci“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
služby zdravia pri práci získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
služby zdravia pri práci získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(89)
Profesijný titul „telovýchovný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
telovýchovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
telovýchovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 30. apríla 2004, do 27. marca 2002 alebo do 31. augusta 1981.
(90)
Profesijný titul „lekár ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006 alebo do 30. apríla 2004.
(91)
Ak má lekár odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1 a 3 až 90, a nepoužíva profesijný titul podľa odsekov 1 a 3 až 90, môže používať profesijný titul „lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností.
(92)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 3 až 90 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 3a
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár
(1)
Profesijný titul „lekár pracovného lekárstva“ podľa § 3 ods. 38 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore
a)
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004 alebo
b)
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004.
(2)
Profesijný titul „angiológ“ podľa § 3 ods. 45 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore angiológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(3)
Profesijný titul „diabetológ“ podľa § 3 ods. 47 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(4)
Profesijný titul „hepatológ“ podľa § 3 ods. 51 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore hepatológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(5)
Profesijný titul „súdny lekár“ podľa § 3 ods. 54 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore súdne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(6)
Profesijný titul „algeziológ“ podľa § 3 ods. 57 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore algeziológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(7)
Profesijný titul „akupunkturista“ podľa § 3 ods. 58 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou akupunktúra získanou podľa predpisu účinného do 31. mája 2006 alebo s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore akupunktúra získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(8)
Profesijný titul „epidemiológ“ podľa § 3 ods. 59 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore epidemiológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(9)
Profesijný titul „foniater“ podľa § 3 ods. 60 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore foniatria získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(10)
Profesijný titul „gerontopsychiater“ podľa § 3 ods. 61 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore gerontopsychiatria získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(11)
Profesijný titul „gynekologický urológ“ podľa § 3 ods. 62 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore gynekologická urológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004 alebo s certifikovanou pracovnou činnosťou gynekologická urológia získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004.
(12)
Profesijný titul „lekár hygieny detí a mládeže“ podľa § 3 ods. 63 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore hygiena detí a mládeže získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(13)
Profesijný titul „mamológ“ podľa § 3 ods. 64 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore mamológia získanou podľa predpisu do 31. decembra 2004.
(14)
Profesijný titul „lekár materno-fetálnej medicíny“ podľa § 3 ods. 65 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore materno-fetálna medicína získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(15)
Profesijný titul „neonatológ“ podľa § 3 ods. 66 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore neonatológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(16)
Profesijný titul „onkogynekológ“ podľa § 3 ods. 67 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore onkológia v gynekológii získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(17)
Profesijný titul „onkochirurg“ podľa § 3 ods. 68 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore onkológia v chirurgii získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(18)
Profesijný titul „onkourológ“ podľa § 3 ods. 69 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore onkológia v urológii získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(19)
Profesijný titul „ortoprotetik“ podľa § 3 ods. 70 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore ortopedická protetika získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(20)
Profesijný titul „paliatológ“ podľa § 3 ods. 71 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore paliatívna medicína získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(21)
Profesijný titul „pediatrický anestéziológ“ podľa § 3 ods. 72 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore pediatrická anestéziológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(22)
Profesijný titul „pediatrický endokrinológ“ podľa § 3 ods. 73 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore pediatrická endokrinológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(23)
Profesijný titul „pediatrický gastroenterológ“ podľa § 3 ods. 74 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore hepatológia a výživa získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(24)
Profesijný titul „pediatrický gynekológ“ podľa § 3 ods. 75 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore pediatrická gynekológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(25)
Profesijný titul „pediatrický hematológ a onkológ“ podľa § 3 ods. 76 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore pediatrická hematológia a onkológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(26)
Profesijný titul „pediatrický kardiológ“ podľa § 3 ods. 78 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore pediatrická kardiológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(27)
Profesijný titul „pediatrický nefrológ“ podľa § 3 ods. 79 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore pediatrická nefrológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(28)
Profesijný titul „pediatrický neurológ“ podľa § 3 ods. 80 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore pediatrická neurológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(29)
Profesijný titul „pediatrický pneumoftizeológ“ podľa § 3 ods. 81 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(30)
Profesijný titul „pediatrický reumatológ“ podľa § 3 ods. 82 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore pediatrická reumatológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(31)
Profesijný titul „posudkový lekár“ podľa § 3 ods. 84 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore posudkové lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(32)
Profesijný titul „lekár reprodukčnej medicíny“ podľa § 3 ods. 85 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore reprodukčná medicína získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(33)
Profesijný titul „revízny lekár“ podľa § 3 ods. 86 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore revízne lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(34)
Profesijný titul „sexuológ“ podľa § 3 ods. 87 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore
a)
psychiatrická sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004 alebo
c)
gynekologická sexuológia získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(35)
Profesijný titul „lekár služieb zdravia pri práci“ podľa § 3 ods. 88 používa aj lekár
a)
s certifikovanou pracovnou činnosťou preventívna závodná zdravotná služba získanou podľa predpisu účinného do 30. apríla 2004 alebo
b)
s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore závodné zdravotné služby získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004 alebo do 31. mája 2006.
(36)
Profesijný titul „telovýchovný lekár“ podľa § 3 ods. 89 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore telovýchovné lekárstvo získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(37)
Profesijný titul „lekár ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve“ podľa § 3 ods. 90 používa aj lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou v certifikovanom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve získanou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
(38)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 37 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 4
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár
(1)
Profesijný titul „zubný lekár špecialista“ používa zubný lekár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností3) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.29)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie zubného lekára podľa odsekov 3 až 5.
(3)
Profesijný titul „čeľustný ortopéd“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
čeľustná ortopédia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
čeľustná ortopédia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(4)
Profesijný titul „maxilofaciálny chirurg“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004,
c)
stomatologická chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 27. marca 2002 alebo
d)
ústna, čeľustná a obličajová chirurgia získanou podľa predpisu účinného do 31. augusta 1981.
(5)
Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1, 3 a 4 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 5
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut
(1)
Profesijný titul „farmaceut špecialista“ používa farmaceut, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností4) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.30)
(2)
Farmaceut podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu „farmaceut špecialista“ používať profesijný titul „farmaceut špecialista v“ s uvedením špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu,30) v príslušnom tvare.
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 6
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra
(1)
Profesijný titul „sestra špecialistka“ používa sestra, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností5) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.31)
(2)
Sestra podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu „sestra špecialistka“ používať profesijný titul „sestra špecialistka v“ s uvedením špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu,31) v príslušnom tvare.
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 7
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka
(1)
Profesijný titul „pôrodná asistentka špecialistka“ používa pôrodná asistentka, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností6) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.36)
(2)
Pôrodná asistentka podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu „pôrodná asistentka špecialistka“ používať profesijný titul „pôrodná asistentka špecialistka v“ s uvedením špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu,36) v príslušnom tvare.
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 8
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut
(1)
Profesijný titul „fyzioterapeut špecialista“ používa fyzioterapeut, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností7) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.37)
(2)
Fyzioterapeut podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 9
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník
(1)
Profesijný titul „verejný zdravotník špecialista“ používa verejný zdravotník, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností8) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.38)
(2)
Verejný zdravotník podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „verejný zdravotník so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 10
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant
(1)
Profesijný titul „zdravotnícky laborant špecialista“ používa zdravotnícky laborant, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností9) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.39)
(2)
Zdravotnícky laborant podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 11
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní nutričný terapeut
(1)
Profesijný titul „nutričný terapeut špecialista" používa nutričný terapeut, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností10) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.40)
(2)
Nutričný terapeut podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „nutričný terapeut so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 12
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik
(1)
Profesijný titul „rádiologický technik špecialista“ používa rádiologický technik, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností12) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.41)
(2)
Rádiologický technik podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „rádiologický technik so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 13
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár
(1)
Profesijný titul „zdravotnícky záchranár špecialista“ používa zdravotnícky záchranár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností13) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.42)
(2)
Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie zdravotníckeho záchranára podľa odseku 3.
(3)
Profesijný titul „operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby“ používa zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010,
b)
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo
c)
dispečing záchrannej služby získanou podľa predpisu účinného do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004.
(4)
Zdravotnícky záchranár podľa odseku 1, ktorý nepoužíva profesijný titul „operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby“, môže namiesto profesijného titulu „zdravotnícky záchranár špecialista“ používať profesijný titul „zdravotnícky záchranár špecialista v“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu,42a) v príslušnom tvare.
(5)
Profesijné tituly podľa odsekov 1, 3 a 4 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 14
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant
(1)
Profesijný titul „farmaceutický laborant špecialista“ používa farmaceutický laborant, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností17) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.43)
(2)
Farmaceutický laborant podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „farmaceutický laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 15
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra
(1)
Profesijný titul „praktická sestra špecialistka“ používa praktická sestra, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností21) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.44)
(2)
Praktická sestra podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „praktická sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 16
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd
(1)
Profesijný titul „logopéd v zdravotníctve špecialista“ používa logopéd, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností23) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.45)
(2)
Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie logopéda podľa odseku 3.
(3)
Profesijný titul „klinický logopéd“ používa logopéd so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická logopédia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická logopédia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004.
(4)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 3 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 17
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní psychológ
(1)
Profesijný titul „psychológ v zdravotníctve špecialista“ používa psychológ, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností24) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.46)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie psychológa podľa odsekov 3 až 5.
(3)
Profesijný titul „klinický psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická psychológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická psychológia získanou podľa predpisu do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004, do 30. apríla 2004 alebo do 27. marca 2002.
(4)
Profesijný titul „poradenský psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
poradenská psychológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
poradenská psychológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(5)
Profesijný titul „pracovný psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pracovná a organizačná psychológia získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
pracovná a organizačná psychológia získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010 alebo do 31. mája 2006.
(6)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 5 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 18
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg
(1)
Profesijný titul „liečebný pedagóg v zdravotníctve špecialista“ používa liečebný pedagóg, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností25) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.47)
(2)
Liečebný pedagóg podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „liečebný pedagóg v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 19
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzik
(1)
Profesijný titul „fyzik v zdravotníctve špecialista“ používa fyzik, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností26) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.48)
(2)
Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie fyzika podľa odseku 3.
(3)
Profesijný titul „klinický fyzik“ používa fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická fyzika získanou podľa predpisu účinného od 1. júla 2010 alebo
b)
klinická fyzika získanou podľa predpisu účinného do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004.
(4)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 3 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 20
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
(1)
Profesijný titul „laboratórny diagnostik špecialista“ používa laboratórny diagnostik, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností27) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.49)
(2)
Laboratórny diagnostik podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 21
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch na riadenie a organizáciu zdravotníctva
(1)
Profesijný titul „zdravotnícky manažér“ alebo jeho ekvivalent v podobe spojenia názvu príslušného profesijného titulu podľa § 2 so slovom „manažér“ používa zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností a so špecializáciou
a)
v špecializačnom odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva získanou podľa osobitného predpisu50) alebo
b)
v špecializačnom odbore určenom na riadenie a organizáciu zdravotníctva získanou podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, do 31. mája 2006, do 31. decembra 2004 alebo do 30. apríla 2004.
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 sa neskracuje a používa sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
(3)
Namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 možno používať skratku „MPH“, ktorá sa používa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, ak používateľ absolvoval špecializačné štúdium určené pre zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom odbore odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health podľa
a)
osobitného predpisu51) alebo
b)
predpisu účinného od 1. júna 2006 do 30. júna 2010.
§ 22
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností
(1)
Zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu,1) môže príslušný profesijný titul podľa tohto nariadenia vlády doplniť slovami „s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti“ s uvedením príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu;1) to sa nevzťahuje na lekára s certifikovanou pracovnou činnosťou, ktorý používa profesijný titul podľa § 3a.
(2)
Profesijné tituly podľa odseku 1 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
§ 23
Spoločné ustanovenia
(1)
Zdravotnícky pracovník, ktorému by podľa tohto nariadenia vlády prislúchalo používanie viacerých profesijných titulov a ich skratiek súčasne, môže používať iba jeden z týchto profesijných titulov vrátane jeho skratky, a to ten, ktorý najviac vystihuje povahu ním aktuálne prevažne vykonávaných pracovných činností.
(2)
Zdravotnícky pracovník, ktorý získal akademický titul, môže používať profesijný titul podľa tohto nariadenia vlády súčasne s akademickým titulom.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.
§ 25
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
21a)
§ 50a, § 83a ods. 3 a 83c ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 3 ods. 2, § 79 ods. 1 a 4 a § 83c ods. 15 až 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z.
31)
§ 11 ods. 2, § 79 ods. 7 až 16, § 79a ods. 1 a § 83d ods. 1 až 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 14 ods. 3, § 79 ods. 18, § 83c ods. 10 a § 83d ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42a)
Príloha č. 3 časť K druhý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z.