504/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

504
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5, § 38 ods. 7, § 64 ods. 3 a § 137 ods. 10 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos zo 16. decembra 2011 č. MF/6028/2011-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Výnos reaguje na zmeny vykonané v zákone č. 389/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj na zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Terminologicky sa spresňuje pojmový aparát, vypúšťajú sa tie ustanovenia, ktorých úprava bola zverená prezidentovi finančnej správy, precizujú sa ustanovenia o zaraďovaní do záloh, o nariaďovaní služobnej pohotovosti, o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a o vysielaní na preventívnu rehabilitáciu. Zároveň sa upravuje vyobrazenie hodnostného označenia pri hodnosti generál, ako aj vzor identifikačného čísla a vzor znaku finančnej správy.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.