496/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

496
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
    1 2 3 4
1 do 5 rokov 149,10 161,80 175,00 286,40
2 od 5 do 10 rokov 155,80 168,40 182,80 299,20
3 nad 10 rokov 162,30 175,60 190,40 311,20
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
    1 2 3 4
1 do 5 rokov 0,857 0,930 1,006 1,646
2 od 5 do 10 rokov 0,895 0,968 1,051 1,720
3 nad 10 rokov 0,933 1,009 1,094 1,789
.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.