482/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

482
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. decembra 2011
o zverejňovaní súdnych rozhodnutí
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 92 ods. 2 písm. f) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje postup súdov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí a kategórie údajov, ktoré sa zo súdnych rozhodnutí pred zverejnením vylúčia.
§ 2
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
zverejnením publikovanie rozhodnutia na verejnosti dostupnom webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačných systémov, ktorých správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo,
b)
anonymizáciou postup, ktorým sa vylúčia z rozhodnutia údaje, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť alebo porušiť práva a právom chránené záujmy,
c)
rozhodnutím rozhodnutie vo veci samej, rozhodnutie, ktorým sa končí konanie, rozhodnutie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, rozhodnutie o predbežnom opatrení, opravné uznesenie týkajúce sa zverejňovaného rozhodnutia, rozhodnutie vo veci samej vydané počas súdneho konania, ktoré bolo zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa, a rozhodnutie, ktoré zrušuje rozhodnutie súdu nižšieho stupňa,1)
d)
právoplatným rozhodnutím rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť vo všetkých výrokoch.
(2)
Ak súd rozhodol, že o náhrade trov konania sa rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutie o náhrade trov konania sa nezverejňuje.
(3)
Rovnako ako rozhodnutie sa zverejní aj dopĺňacie rozhodnutie.
§ 3
(1)
Pri vyhotovení prvopisu rozhodnutia sa používa modul Podateľňa-registre aplikácie Súdny manažment (ďalej len „aplikácia“) a príslušná elektronická šablóna;2) rozhodnutie vyhotovené iným spôsobom sa vloží do aplikácie.
(2)
V aplikácii sa podľa odseku 1 vyplnia údaje v rozsahu dátum vydania rozhodnutia, forma rozhodnutia, povaha rozhodnutia, oblasti právnej úpravy a použité ustanovenia zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
(3)
Ak bolo rozhodnutie súdu nižšieho stupňa potvrdené alebo zmenené rozhodnutím súdu vyššieho stupňa, vyplní sa podľa odseku 1 v aplikácii tiež príslušné pole spisovou značkou, pod ktorou bola vec zaevidovaná na súde vyššieho stupňa.
§ 4
(1)
Súd anonymizuje len tie rozhodnutia, ktoré vydal.
(2)
Na vykonanie anonymizácie sa používa príslušný modul aplikácie.
(3)
Anonymizácia sa vykoná tak, že
a)
slová, najmä mená a priezviská, sa nahradia zamenenými začiatočnými písmenami,
b)
číslica sa nahradí znakom „X“.
(4)
Anonymizáciu rozhodnutia vykonáva osoba, ktorá vyhotovuje prvopis rozhodnutia, alebo predsedom súdu poverený zamestnanec pre konkrétne súdne oddelenie s prístupovým oprávnením k súdnym spisom tohto súdneho oddelenia, a to bezprostredne po vyhotovení prvopisu rozhodnutia. Anonymizované rozhodnutie sa následne uloží v aplikácii.
§ 5
(1)
Údajmi, ktoré podliehajú anonymizácii, sú:
a)
rodné číslo,
b)
dátum narodenia,
c)
číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby,
d)
bydlisko,
e)
telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, adresa internetového protokolu (IP), URL adresa,
f)
názov a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo bankového účtu, názov účtu, IBAN, číslo klienta,
g)
označenie katastrálneho územia,
h)
číslo listu vlastníctva,
i)
utajované skutočnosti a obchodné tajomstvo,
j)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ak nejde o fyzické osoby uvedené v odseku 2,
k)
mená a priezviská zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a opatrovníkov účastníkov konania, strán v konaní, iných osôb zúčastnených na konaní.
(2)
Údaje, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, anonymizácii nepodliehajú. Ide najmä o tieto údaje:
a)
označenie súdu, ktorý rozhodnutie vydal, označenie iných súdov, titul, meno a priezvisko sudcu a súdneho úradníka vrátane titulu, mena a priezviska osoby, ktorá zodpovedá za správnosť vyhotovenia rozhodnutia,
b)
označenie rozhodcovského súdu,
c)
údaje o orgánoch verejnej moci, mená a priezviská ich štatutárnych zástupcov vrátane notárov, súdnych exekútorov, mediátorov, správcov, rozhodcov,
d)
údaje o právnických osobách, mená a priezviská štatutárnych orgánov a ich členov,
e)
mená a priezviská fyzických osôb podnikateľov vrátane miesta podnikania, ak sa vec týka ich podnikania,
f)
mená a priezviská zástupcov účastníkov konania a strán v konaní a zástupcov osôb zúčastnených na konaní a strán v konaní, ak zastupujú na základe plnomocenstva alebo ich ustanovenia súdom,
g)
identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ),
h)
peňažné sumy vrátane spôsobu ich určenia,
i)
čísla faktúr, zmlúv a poistiek a iných podobných dokladov,
j)
vymedzenie času, dátum vrátane dátumu rozhodnutia,
k)
spisová značka, číslo konania a identifikačné číslo spisu vrátane spisových značiek a číslo konania iných súdov alebo iných orgánov verejnej moci; anonymizuje sa však tá ich časť, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a),
l)
mená a priezviská osôb, ktoré sú uvedené v citáciách rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov, ak rozhodnutie na také rozhodnutia poukazuje.
(3)
Iné údaje o fyzickej osobe, ako sú uvedené v odseku 1, možno anonymizovať, len ak ide o údaje súkromnej povahy a len na písomný pokyn sudcu alebo súdneho úradníka, ktorý rozhodnutie vydal; je pritom potrebné dbať na to, aby obsah rozhodnutia zostal zrozumiteľný.
(4)
Pokynom predsedu krajského súdu sa určí zamestnanec tohto súdu pre obvod krajského súdu, s ktorým, ak je to potrebné, osoba vykonávajúca anonymizáciu konzultuje postup pri anonymizácii.
§ 6
(1)
Bezodkladne po vyznačení právoplatnosti v príslušnom module aplikácie,3) najneskôr však v lehote ustanovenej zákonom,1) vykoná zamestnanec podľa § 4 ods. 4 prostredníctvom voľby „Publikuj“ odoslanie anonymizovaného rozhodnutia na zverejnenie. Súdne rozhodnutie sa postupom podľa prvej vety zverejní aj vtedy, ak uplynula lehota ustanovená zákonom.1)
(2)
Ak podľa predpisov o konaní pred súdmi súd nižšieho stupňa doručuje rozhodnutie súdu vyššieho stupňa, súd nižšieho stupňa vykoná odoslaním anonymizovaného rozhodnutia podľa odseku 1 aj odoslanie anonymizovaného rozhodnutia súdu vyššieho stupňa; ustanovenie § 4 ods. 1 tým nie je dotknuté.
§ 7
(1)
Ak sa zverejní rozhodnutie, ktoré sa nemalo zverejniť, súd, ktorý rozhodnutie vydal, zruší prostredníctvom aplikácie zverejnenie rozhodnutia.
(2)
Ak sa zverejní rozhodnutie, ktoré je anonymizované v rozpore s § 5, súd, ktorý rozhodnutie vydal, zruší prostredníctvom aplikácie zverejnenie rozhodnutia, vykoná anonymizáciu rozhodnutia a opätovne zverejní toto rozhodnutie.
§ 8
Pracovný postup pri používaní modulov aplikácie Súdny manažment podľa § 3, 4, 6 a 7 sa uvádza v používateľskej príručke aplikácie Súdny manažment.4)
§ 9
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa postupuje v prípade rozhodnutí vydaných súdmi prvého stupňa po 1. januári 2012.
(2)
Podľa tejto vyhlášky sa postupuje v prípade rozhodnutí vydaných odvolacím súdom po 1. januári 2012, ak sa týkajú rozhodnutí podľa odseku 1.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Lucia Žitňanská v. r.
1)
§ 82a ods. 1 a 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
2)
§ 3 ods. 10 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
§ 58 ods. 1 a § 255 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z.