476/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

476
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Metodika spracúvania návrhu kodifikačných údajov obsahuje chronologický opis jednotlivých činností vykonávaných pri spracúvaní návrhu kodifikačných údajov. Metodika spracúvania návrhu kodifikačných údajov obsahuje opis aspoň týchto činností:
a)
postup zisťovania, či výrobok alebo služba na účely obrany (ďalej len „produkt“) je zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky a do kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie (ďalej len „aliancia“),
b)
postup identifikácie, pomenovania a klasifikácie produktu a postupu spracovania návrhu kodifikačných údajov v rozsahu, ktorý zodpovedá opisnej metóde podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii,
c)
funkcie programového vybavenia na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov (ďalej len „programové vybavenie“) a opis postupu spracúvania elektronických výstupov návrhov kodifikačných údajov,
d)
spôsob udržiavania a aktualizácie programového vybavenia a číselníkov údajov potrebných na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov,
e)
procesy kontroly, ktoré nie sú súčasťou programového vybavenia, na overenie súladu týchto návrhov s kodifikačným systémom aliancie.
§ 2
Programové vybavenie je určené výlučne na účel spracúvania návrhu kodifikačných údajov a umožňuje tieto funkcie:
a)
overenie, či produkt je zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky a do kodifikačného systému aliancie využitím oprávnenia na prístup do týchto systémov,
b)
vkladanie a aktualizáciu číselníkov údajov potrebných na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov,
c)
spracovanie návrhu kodifikačných údajov opisnou metódou identifikácie podľa slovenského obranného štandardu,
d)
výstup návrhu kodifikačných údajov v elektronickej podobe podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii.
§ 3
(1)
Návrh kodifikačných údajov obsahuje
a)
údaje o produkte v rozsahu, ktorý zodpovedá opisnej metóde identifikácie podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi alebo poskytovateľovi produktu (ďalej len „výrobca produktu“) a o dodávateľovi produktu uvedené v časti A prílohy,
c)
základné údaje o produkte uvedené v prílohe časti A,
d)
ďalšie údaje potrebné na kodifikáciu, najmä identifikáciu podnetu na kodifikáciu, identifikačné údaje o spracovateľovi návrhu kodifikačných údajov (ďalej len „spracovateľ“) uvedené v časti A prílohy a druh žiadosti spracovateľa.
(2)
Návrh kodifikačných údajov môže obsahovať aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na prepravu, skladovanie a manipuláciu s produktom, údaje, ktoré sú potrebné na používanie produktu, a logistické údaje o produkte vyžadované používateľom produktu (ďalej len „používateľ“).
(3)
Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov sú uvedené v prílohe.
§ 4
(1)
Návrh kodifikačných údajov sa predkladá Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) v elektronickej podobe v rozsahu, štruktúre a vo formáte, ktoré sú ustanovené
a)
v § 3 a v prílohe, ak ide o nekodifikovaný produkt,
b)
v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a v prílohe časti A, ak ide o produkt zhodný s kodifikovaným produktom.
(2)
Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu a používateľovi produktu sprístupňuje dokumentácia o produkte na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov podľa § 3 ods. 1 a 2.
(3)
Zmeny v dokumentácii o produkte sa podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona oznamujú úradu, ak majú vplyv na schválené kodifikačné údaje.
(4)
Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu oznámia
a)
identifikačné údaje dodávateľa produktu a agentúry pre kodifikáciu, ktorá spracovala návrh kodifikačných údajov, uvedené v prílohe časti A,
b)
údaje o produkte, ktorými sú
1.
názov produktu,
2.
výrobcom produktu pridelené referenčné číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä výkresové číslo, číslo normy, číslo technických podmienok, identifikačné číslo z katalógu produktov a typové alebo modelové alfanumerické označenie.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 570/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 476/2011 Z. z.
Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov
Návrh kodifikačných údajov sa člení do elektronických súborov a priečinkov s týmito názvami:
a)
súbor Základné údaje,
b)
súbor Produkty,
c)
súbor Žiadosti,
d)
priečinok Plnenie.
ČASŤ A
Súbor Základné údaje je textový alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte doc alebo vo formáte xls a obsahuje
a)
identifikáciu podnetu na kodifikáciu, najmä číslo zmluvy výrobcu produktu s používateľom, zmluvy dodávateľa produktu s používateľom alebo číslo objednávky používateľa (ďalej len „zmluva“),
b)
identifikačné údaje o výrobcovi produktu a dodávateľovi produktu, ktorými sú názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, internetová adresa a kód výrobcu produktu a dodávateľa produktu, ak je pridelený,
c)
identifikačné údaje o spracovateľovi, najmä názov alebo obchodné meno a sídlo agentúry pre kodifikáciu, dodávateľa produktu alebo používateľa, ktorý spracoval návrh kodifikačných údajov,
d)
základné údaje o produkte potrebné na jeho jednoznačnú identifikáciu, najmä názov, referenčné číslo, kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, skladové číslo NATO, ak je produkt zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, a vojenské číslo materiálu, ak je uvedené v zmluve; údaje o produktoch sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka
P. č. Názov
produktu
RN NCAGE NSN VČM Poznámky spracovateľa
             
             
Vysvetlivky:
P.
č. – poradové číslo
RN – referenčné číslo
NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu
NSN – skladové číslo NATO
VČM – vojenské číslo materiálu
ČASŤ B
Súbor Produkty je textový súbor alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte csv, txt alebo vo formáte xls a obsahuje údaje vzťahujúce sa na produkt v tomto poradí:
1. Poradové číslo
(uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje)
A
2. VČM – vojenské číslo materiálu N
3. NSN – skladové číslo NATO
(ak je produkt zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky)
A
4. AIN – schválený názov podľa príručky aliancie N
5. INC – kód schváleného názvu podľa príručky aliancie N
6. NSC – kód zásobovacej triedy NATO N
7. RN – referenčné číslo A
8. NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu A
9. Názov podľa zmluvy A
10. DAC – kód dostupnosti dokumentácie N
11. UIC – kód mernej jednotky N
12. PMIC – kód obsahu vzácneho kovu N
13. Cena podľa zmluvy v eurách N
14. Kód skladovateľnosti a trvanlivosti N
15. Kód mernej jednotky dĺžky N
16. Dĺžka N
17. Šírka N
18. Výška N
19. Kód mernej jednotky hmotnosti N
20. Hmotnosť N
21. CPV – kód zo spoločného nákupného slovníka Európskej únie N
22. Rozpad celku na náhradné dielce N
23. Kód spracovateľa N
24. Poznámka (doplňujúce informácie) N
Vysvetlivky:
A – povinný údaj
N – nepovinný údaj
Údajové pole s nevyplneným nepovinným údajom v riadku zostáva prázdne.
ČASŤ C
Súbor Žiadosti je textový súbor vo formáte txt a obsahuje návrhy jednotlivých druhov žiadostí spracovateľa pod označením
a)
LNC – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území Slovenskej republiky alebo v štáte, ktorý nepoužíva kodifikačný systém aliancie,
b)
LSA – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území iného štátu, ktorý používa kodifikačný systém aliancie,
c)
LAU – žiadosť o registráciu používateľa,
d)
LAR – žiadosť o doplnenie výrobcu, poskytovateľa alebo dodávateľa k produktu.
ČASŤ D
Priečinok Plnenie je skomprimovaný napríklad vo formáte zip a obsahuje
a)
súbor Plnenie, ktorým je textový súbor alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte csv, xls alebo vo formáte txt a ktorý obsahuje údaje vzťahujúce sa na produkt uvedené v tomto poradí:
1.
Poradové číslo
(uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje)
2.
Názov podľa zmluvy
3.
RN – referenčné číslo
4.
NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu
5.
NSN - skladové číslo NATO
6.
Označenie druhu žiadosti spracovateľa podľa časti C
7.
DCN – číslo, pod ktorým je spracovaná žiadosť v šiestom bode
8.
Názvy súborov príloh
(v názvoch týchto súborov musí byť uvedené referenčné číslo)
b)
súbory príloh (ľubovoľný počet k jednému produktu), ktoré sú v týchto formátoch:
1.
súbory obrázkov vo formáte jpg, gif alebo tiff, pričom obrázok má veľkosť najviac 1 MB a rozmer najviac 1024 x 768 pixelov a má výpovednú hodnotu o produkte,
2.
súbory videí napríklad vo formáte mpg, mpeg, avi, wmv, x-msvideo, msvideo, x-ms-asf, x-ms-asx, x-ms-wmv, x-ms-wmp alebo x-ms-wm, pričom maximálna veľkosť videa môže byť 40 MB,
3.
ďalšie textové súbory vo formáte pdf.