475/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 30.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

475
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 92 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
náležitosti vyhlásenia výberového konania na funkciu predsedu súdu,
b)
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač o funkciu predsedu súdu (ďalej len „uchádzač“) predložiť,
c)
spôsob vykonania výberového konania,
d)
podrobnosti o pohovore s uchádzačom,
e)
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania,
f)
náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania (ďalej len „zápisnica“).
§ 2
Náležitosti vyhlásenia výberového konania
Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu súdu obsahuje
a)
označenie súdu, na ktorom sa obsadzuje funkcia predsedu súdu,
b)
označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov pre účasť na výberovom konaní,
c)
zoznam predkladaných dokladov,
d)
stručný popis priebehu výberového konania,
e)
lehotu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov podľa § 3,
f)
termín a miesto uskutočnenia výberového konania.
§ 3
Zoznam predkladaných dokladov
Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú:
a)
žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b)
profesijný životopis,
c)
motivačný list, ktorého súčasťou je stručná koncepcia riadenia a správy súdu, na ktorom sa uchádza o funkciu predsedu súdu,
d)
vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb,1) ktoré sú členmi výberovej komisie,
e)
potvrdenie o celkovej dobe právnickej praxe a sudcovskej praxe,
f)
osvedčenie osobného úradu sudcu o právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach alebo písomných napomenutiach vrátane zahladených,
g)
kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.
Spôsob vykonania výberového konania
§ 4
Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3, vyzve ho ministerstvo na ich doplnenie v lehote siedmich pracovných dní s poučením, že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.
§ 5
Pohovor
(1)
Poradie uchádzačov pri ústnom pohovore určí výberová komisia žrebom.
(2)
V prvej časti pohovoru uchádzač prednesie vlastnú prezentáciu spravidla v trvaní 15 minút. V prezentácii uchádzač prezentuje svoju osobu, doterajšiu profesijnú prax, motiváciu, svoje predstavy o zabezpečení riadenia a správy súdu, na ktorom sa uchádza o funkciu predsedu.
(3)
V druhej časti pohovoru členovia výberovej komisie kladú uchádzačovi otázky k samotnej prezentácii, ako aj k overeniu predpokladov a schopností uchádzača zabezpečiť riadny výkon súdnictva a správu súdu.
(4)
Do miestnosti, kde sa uskutočňuje pohovor, vstupujú uchádzači jednotlivo podľa poradia určeného podľa odseku 1. Uchádzač, ktorý absolvoval pohovor, môže byť prítomný pri odpovedi nasledujúcich uchádzačov.
§ 6
Hodnotenie a postup výberovej komisie
(1)
Výberová komisia po zohľadnení predložených dokladov a pohovoru hlasovaním určí úspešných a neúspešných uchádzačov; o každom uchádzačovi sa hlasuje samostatne. Za neúspešného uchádzača sa považuje ten uchádzač, ktorého nadpolovičná väčšina všetkých členov výberovej komisie neurčila ako úspešného. Za úspešného uchádzača sa považuje ten uchádzač, ktorého nadpolovičná väčšina všetkých členov výberovej komisie určila ako úspešného.
(2)
Z úspešných uchádzačov každý člen výberovej komisie na hodnotiacom hárku určí vlastné poradie úspešných uchádzačov vrátane stručného odôvodnenia a odovzdá ho predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie vykoná pred ostatnými členmi výberovej komisie záverečný súčet umiestnení úspešných uchádzačov. V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním.
(3)
Výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov výberová komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po skončení výberového konania.
§ 7
Náležitosti zápisnice
(1)
Zápisnica obsahuje
a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
označenie súdu, ktorého sa výberové konanie týka,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, označenie databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej bol člen výberovej komisie vymenovaný, a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
d)
zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nezaradených do výberového konania,
e)
vyžrebované poradie uchádzačov na pohovor,
f)
stručný opis priebehu pohovoru s uchádzačmi vrátane stručného odôvodnenia podľa § 6 ods. 2,
g)
konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam neúspešných uchádzačov,
h)
dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania,
i)
titul, meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
j)
dátum, čas a miesto začatia a ukončenia výberového konania,
k)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice; tento údaj sa v zápisnici zapisuje priebežne,
l)
vlastnoručné podpisy členov výberovej komisie.
(2)
Zápisnica ďalej obsahuje stručný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania. Súčasťou zápisnice sú aj hodnotiace hárky členov výberovej komisie; zverejniť ich možno len so súhlasom príslušného člena výberovej komisie.
(3)
Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá predsedom výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.
(4)
Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je tento známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(5)
Zápisnica a hodnotiace hárky členov výberovej komisie sú súčasťou spisu vyhlasovateľa výberového konania. Vyhlasovateľ výberového konania na žiadosť bezodkladne sprístupní hodnotiace hárky členov výberovej komisie. Po zverejnení zápisnice jej kópiu osobný úrad sudcu založí do osobného spisu2) uchádzača.
§ 8
Prechodné ustanovenie
Účinky spojené so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, ktorá bola podaná do 31. decembra 2011, zostávajú zachované. Pri posudzovaní dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Lucia Žitňanská v. r.
2)
§ 248 a 249 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.