473/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

473
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 2. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Za životne dôležité výrobky alebo životne dôležité tovary (ďalej len „životne dôležitý výrobok alebo tovar“)1) sa považujú mäso, chlieb, pečivo, zemiaky, ryža, mlieko, sušené mlieko, vajcia, múka, tuky, maslo, cukor, soľ a balená voda.
§ 2
(1)
Mimoriadne regulačné opatrenia sa môžu vyhlásiť samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii.
(2)
Odberným oprávnením2) je nákupný preukaz alebo prídelový lístok.
(3)
Zabezpečením cenovej stability životne dôležitých výrobkov alebo tovarov sa rozumie udržanie cien životne dôležitých výrobkov alebo tovarov na úrovni cien, ktoré platili v deň vyhlásenia núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo v deň vypovedania vojny. Ak mimoriadne regulačné opatrenie na zabezpečenie cenovej stability životne dôležitých výrobkov alebo tovarov trvá viac ako 72 hodín, nesmie cena životne dôležitého výrobku alebo tovaru prekročiť úroveň jeho priemernej ceny v určenej predajni počas predchádzajúcich 30 dní.
(4)
Predaj obmedzeného množstva životne dôležitých výrobkov alebo tovarov sa realizuje v určených predajniach životne dôležitých výrobkov alebo tovarov (ďalej len „určená predajňa“) po predložení nákupného preukazu, v ktorom sa vyznačí množstvo nakúpených životne dôležitých výrobkov alebo tovarov. Vzor nákupného preukazu je uvedený v prílohe č. 1.
(5)
Predaj životne dôležitých výrobkov alebo tovarov na prídel v určených predajniach je ich predaj fyzickým osobám v určených množstvách. Predaj sa uskutočňuje na základe prídelových lístkov podľa kategórií osôb. Rozdelenie prídelových lístkov pre fyzické osoby podľa vekových kategórií je uvedené v prílohe č. 2. Vzory prídelových lístkov sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
(1)
Činnosť výdajne odberných oprávnení (ďalej len „výdajňa“)3) sa začína bezprostredne po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení predaj obmedzeného množstva životne dôležitých výrobkov alebo tovarov alebo predaj životne dôležitých výrobkov alebo tovarov na prídel.
(2)
Informovanie obyvateľov obce o spôsobe prevzatia odberných oprávnení v obci sa vykonáva obvyklým spôsobom.
(3)
Nákupný preukaz alebo prídelový lístok sa potvrdí odtlačkom pečiatky obce a podpisom starostu obce alebo primátora mesta, alebo ním písomne poverenej osoby. Súčasne sa na nákupnom preukaze alebo prídelovom lístku vyznačí dátum jeho vydania.
(4)
Na nákupný preukaz možno nakúpiť stanovené množstvo životne dôležitých výrobkov alebo tovarov v tom kalendárnom mesiaci, na ktorý bol nákupný preukaz vydaný. Ak dĺžka trvania mimoriadneho regulačného opatrenia predaj obmedzeného množstva životne dôležitých výrobkov alebo tovarov nebude presahovať 30 dní, možno predávať životne dôležité výrobky alebo tovary na ten istý nákupný preukaz aj v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(5)
Na vydaný prídelový lístok možno nakúpiť životne dôležité výrobky a tovary na obdobie 31 dní od dátumu vydania prídelového lístka.
§ 4
(1)
Vo výdajni sa overí totožnosť osôb, ktoré si uplatnia právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelového lístka. Totožnosť sa overuje na základe občianskeho preukazu, u osôb mladších ako 15 rokov na základe rodného listu. Totožnosť možno preukázať aj iným úradným dokladom, na ktorom je fotografia a údaje o dátume narodenia a mieste trvalého pobytu; u cudzinca4) aj údaj o oprávnení na pobyt v Slovenskej republike vydaný podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Osoba staršia ako 15 rokov si právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelového lístka uplatní vo výdajni v mieste trvalého pobytu; cudzinec si právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelového lístka uplatní v mieste oprávneného pobytu.5) Ak si osoba nemôže uplatniť právo na odber nákupného preukazu alebo prídelového lístka vo výdajni v mieste trvalého pobytu, môže si ho uplatniť v inej výdajni. O tejto skutočnosti sa bezodkladne informuje obec, kde má osoba trvalý pobyt, alebo obec, kde má cudzinec oprávnený pobyt.5)
(3)
Osoba mladšia ako 15 rokov sa zapisuje do nákupného preukazu len jedného z rodičov alebo osoby, ktorá má maloleté dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“). Zákonný zástupca predloží čestné vyhlásenie o tom, že táto osoba nebola zapísaná do iného nákupného preukazu.
(4)
Za osobu mladšiu ako 15 rokov prevezme prídelový lístok len jeden z jeho zákonných zástupcov. Zákonný zástupca predloží čestné vyhlásenie o tom, že prídelový lístok neprevzala iná osoba.
(5)
Po strate, odcudzení alebo zničení nákupného preukazu alebo prídelového lístka si tento môže osoba opätovne vyzdvihnúť na základe čestného vyhlásenia o tom, že došlo k jeho strate, odcudzeniu alebo k zničeniu.
(6)
Vzory čestných vyhlásení podľa odsekov 3, 4 a 5 sú uvedené v prílohe č. 4.
(7)
Osoba staršia ako 15 rokov, ktorá si zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôže osobne prevziať nákupný preukaz alebo prídelový lístok, môže na jeho prevzatie písomne splnomocniť inú fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov.
§ 5
(1)
Ak je na území, na ktorom je vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenie (ďalej len „postihnuté územie“), zariadenie, kde sa nachádzajú osoby odkázané na spoločné stravovanie (ďalej len „zariadenie“), zariadenie nakupuje životne dôležité výrobky a tovary spoločne na základe nákupných preukazov alebo prídelových lístkov týchto osôb, ak osobitný predpis neustanovuje inak.6)
(2)
Zariadenie vydá nevyužité prídelové lístky osobe, ak zanikne jej odkázanosť na spoločné stravovanie. Osoba odkázaná na spoločné stravovanie podľa odseku 1 jedným jedlom alebo viacerými jedlami, nie však celodenným stravovaním, si spôsob nákupu výrobkov alebo tovarov na nákupný preukaz alebo prídelový lístok dohodne s osobou poverenou štatutárnym zástupcom tohto zariadenia tak, aby boli zohľadnené jej potreby.
(3)
Právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelového lístka vo výdajniach si osoba odkázaná na spoločné stravovanie podľa odseku 1 alebo odseku 2 môže uplatniť individuálne, prostredníctvom ňou poverenej osoby v súlade s § 4 ods. 7 alebo prostredníctvom osoby poverenej štatutárnym zástupcom tohto zariadenia.
(4)
Za osobu odkázanú na spoločné stravovanie podľa odseku 1 mladšiu ako 15 rokov môže prevziať prídelový lístok osoba poverená štatutárnym zástupcom zariadenia. Výdajňa o tom informuje bezprostredne obec, v ktorej má osoba mladšia ako 15 rokov trvalý pobyt.
(5)
Mimoriadne regulačné opatrenia predaj obmedzeného množstva životne dôležitých výrobkov alebo tovarov alebo predaj životne dôležitých výrobkov alebo tovarov na prídel na nákup potrebného množstva životne dôležitých výrobkov alebo tovarov sa nevzťahujú na zariadenie nachádzajúce sa na postihnutom území podľa odseku 1, ktoré poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť7) alebo v ktorom sú osoby umiestnené na základe rozhodnutia súdu.
§ 6
(1)
Určené predajne nachádzajúce sa na postihnutom území vykonajú do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadneho regulačného opatrenia samostatne, v spolupráci s obcou alebo v spolupráci so štátnymi kontrolnými orgánmi mimoriadnu inventúru životne dôležitých výrobkov alebo tovarov, ktoré majú v predajniach, a výsledky inventúry bezodkladne predložia obci.
(2)
Obec vykoná analýzu výsledkov inventúry podľa odseku 1, ktorú najneskôr do desiatich hodín po ukončení inventúry v určených predajniach predloží obvodnému úradu. Na základe analýzy výsledkov inventúry obec predloží obvodnému úradu konkrétne požiadavky na zásobovanie životne dôležitými výrobkami alebo tovarmi.
(3)
Obvodný úrad vyhodnotí požiadavky obcí na zásobovanie životne dôležitými výrobkami alebo tovarmi a na základe zistenia zásobovacích možností stanoví, v akom rozsahu možno týmto požiadavkám vyhovieť.
(4)
Určené predajne umiestnia do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení na viditeľnom mieste nariadenie vlády alebo nariadenie obvodného úradu na vykonanie mimoriadnych regulačných opatrení.
(5)
Určené predajne vedú evidenciu nakúpených a predaných životne dôležité výrobkov alebo tovarov a kupónov z prídelových lístkov. Evidenciu predkladajú obci a kontrolným orgánom na požiadanie. Evidencia obsahuje aj životne dôležité výrobky alebo tovary nakúpené zariadeniami uvedenými v § 6 ods. 5.
(6)
Evidencia podľa odseku 5 sa vedie počas troch rokov od ukončenia trvania mimoriadnych regulačných opatrení.
(7)
Určené predajne pri predaji obmedzeného množstva životne dôležitých výrobkov alebo tovarov vyznačia v nákupnom preukaze množstvo predaného tovaru v príslušnom kalendárnom dni.
(8)
Za dodržiavanie podmienok mimoriadnych regulačných opatrení v predaji dotknutých životne dôležitých tovarov alebo výrobkov podľa odseku 1 zodpovedajú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré prevádzkujú určené predajne.
§ 7
Na kupón prídelového lístka s označením „X“ možno nakupovať mlieko v množstve jeden liter na jeden kupón, sušené mlieko v množstve 300 gramov na jeden kupón alebo balenú vodu v množstve tri litre na jeden kupón.
§ 8
Odberné oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za odberné oprávnenia vydané podľa tohto predpisu.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach v znení vyhlášky č. 469/2004 Z. z.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Kristián Takáč v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 473/2011 Z. z.
NÁKUPNÝ PREUKAZ
Príloha č. 2 k vyhláške č. 473/2011 Z. z.
ROZDELENIE PRÍDELOVÝCH LÍSTKOV PRE FYZICKÉ OSOBY PODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
Prídelový lístok s označením
a)
„A“ je určený pre fyzické osoby nad 18 rokov veku,
b)
„D 18“ je určený pre fyzické osoby od jedného roku veku do 18 rokov veku,
c)
„D 1“ je určený pre fyzické osoby od šiestich mesiacov veku do 12 mesiacov veku,
d)
„D 06“ je určený pre fyzické osoby do šiestich mesiacov veku.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 473/2011 Z. z.
PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE
Príloha č. 4 k vyhláške č. 473/2011 Z. z.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
1)
§ 3 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
4)
§ 1 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.