462/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 5. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
V zraniteľných oblastiach je zakázané aplikovať hnojivá s obsahom dusíka podľa odseku 1 od 15. novembra do 15. februára, pričom skoré jarné prihnojenie ozimných plodín dusíkom v dávke do 60 kg.ha-1 je povolené od 1. februára, ak nie sú obmedzujúce pôdne a klimatické podmienky, a to zamokrené alebo dočasne zamokrené pôdy súvislou vrstvou vody, poľnohospodárske pôdy zamrznuté do hĺbky 8 cm a viac alebo pôdy pokryté vrstvou snehu nad 5 cm bez ohľadu na kalendárne obmedzenia.“.
2.
V § 4 ods. 2 v prvej vete sa slová „č. 2“ nahrádzajú slovami „č. 9“ a na konci sa pripája táto veta: „Potreba skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na jeden mesiac pre jedno zviera je uvedená v prílohe č. 2.“.
3.
V § 5 ods. 2 v druhej vete sa slová „je vhodné“ nahrádzajú slovami „sa musia“.
4.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri výbere zariadenia použitého na aplikáciu hnojív sa zohľadňuje najmä tlak stroja na pôdu, terén, zrnitostné zloženie pôdy a vlhkostný stav pôdy; použité zariadenie musí zabezpečiť rovnomernosť aplikácie zvolenej dávky hnojiva.“.
5.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Produkcia dusíka jedným zvieraťom za rok je uvedená v prílohe č. 7.“.
6.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
7.
V § 6 ods. 6 sa slová „podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.
8.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Hnojivá s obsahom dusíka je zakázané aplikovať
a)
v zónach 10 m od
1.
brehovej čiary vodného toku,
2.
zátopovej čiary vodnej nádrže,
3.
hranice ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja,
b)
na pôdy, ak sú zamokrené, zamrznuté do hĺbky 8 cm a viac alebo pokryté vrstvou snehu nad 5 cm.“.
9.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Používať závlahovú vodu5) možno len v takom rozsahu a množstve, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Spôsob určenia závlahovej dávky je uvedený v prílohe č. 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 9 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).“.
10.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
POTREBA SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ NA MAŠTAĽNÝ HNOJ, MOČOVKU A HNOJOVICU NA JEDEN MESIAC PRE JEDNO ZVIERA
Kategória Priemerná
živá
hmotnosť
Produkcia/deň Potreba skladovacích nádrží na 1 mesiac pre jedno zviera v m3
výkaly moč odkanalizovaná maštaľ boxové
ustajnenie
kotercové
ustajnenie
nepodstielané ustajnenie splaškové
vody
z dojárne
kg kg kg maštaľný hnoj močovka maštaľný
hnoj
maštaľný
hnoj
hnojovica  
Hovädzí dobytok
Krava mliekového typu 650 34 21 1,24 0,48 1,45 1,75 1,51 0,15
Teľa do 6 mesiacov 105 5 3 0,21 0,06 0,24 0,27 0,22  
Jalovica do 1 roka 250 13 8 0,5 0,15 0,57 0,68 0,57  
Jalovica od 1 roka do 2 rokov 440 22 14 0,83 0,26 0,98 1,15 0,98  
Jalovica nad 2 roky 550 28 17 1,03 0,32 1,20 1,43 1,23  
Býk vo výkrme 360 19 11 0,72 0,21 0,85 1,00 0,82  
Ošípané
Prasnica pripúšťaná a prasná 180 2,4 6,4 0,18 0,16   0,31 0,46  
Prasnica vysokoprasná
a dojčiaca
180 4,5 9,9 0,34 0,22     0,53  
Odstavča 14 0,4 0,9 0,03 0,03   0,05 0,09  
Ošípaná v predvýkrme 30 0,7 1,8 0,06 0,03   0,09 0,12  
Ošípaná vo výkrme 75 1,6 2,1 0,09 0,05   0,13 0,15  
Ošípaná vo výkrme 120 2 2,5 0,11 0,07   0,16 0,18  
Prasnička a kanec v odchove 100 1,9 2,4 0,11 0,06   0,16 0,17  
Kanec 200 3 6,5 0,22 0,16   0,31 0,39  
Ovce
Bahnica s jahňaťom 60 dní 55 4,30     0,127    
Jahnička a baran do 1 roka 22 1,21     0,036 0,031  
Jahnička a baran nad 1 rok 40 2,20     0,065 0,057  
Baran 70 4,00     0,119    
Kozy
Koza s kozičkou 40 dní 50 4,30       0,140    
Kozička a cap do 1 roka 26 1,43       0,047    
Cap 65 4,00       0,123    
Kone   24,0 16,0 0,90 0,36        
Hydina   Podstielané
maštaľný hnoj
Klietky
hnojovica
Klietky
sušený trus
Sliepka – nosnica   0,180     0,004 0,005 0,0025
brojler   0,054     0,0015    
Morka – plemenná   0,301     0,0078 0,008 0,0041
brojler   0,09     0,0025    
Kačica – plemenná   0,247     0,0031    
brojler   0,074     0,001    
Hus – plemenná   0,329     0,0045    
brojler   0,099     0,0015    
Králiky   Klietky
maštaľný hnoj
   
Králik chovný   0,25     0,0075    
brojler   0,16     0,0046    “.
11.
Za prílohu č. 6 sa pripájajú prílohy č. 7 až 9, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 7 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
PRODUKCIA DUSÍKA JEDNÝM ZVIERAŤOM ZA ROK
Kategória Priemerná živá
hmotnosť kg
Produkcia dusíka Produkcia disponibilného dusíka za rok (kg)
  výkaly
kg
moč
kg
spolu
kg
odkanalizovaná maštaľ boxové maštaľný hnoj kotercové maštaľný hnoj nepodstielané
hnojovica
        maštaľný hnoj močovka      
Hovädzí dobytok
Krava mliekového typu 650 56,00 42,27 98,27 55,63 26,63 76,45 81,94 88,44
Teľa do 6 mesiacov 105 8,24 6,04 14,27 9,59 3,80 10,71 12,76 12,85
Jalovica do 1 roka 250 21,41 16,10 37,52 22,43 10,15 29,51 32,25 33,76
Jalovica od 1 roka do 2 rokov 440 36,23 28,18 64,42 37,63 17,75 50,37 53,80 57,97
Jalovica nad 2 roky 550 46,12 34,22 80,34 46,40 21,56 63,00 67,12 72,30
Býk vo výkrme 360 31,29 22,14 53,44 32,57 13,95 40,08 46,94 48,09
Ošípané
Prasnica pripúšťaná a prasná 180 4,39 14,05 18,45 8,59 8,36   15,47 15,68
Prasnica vysokoprasná
a dojčiaca
180 5,12 21,74 26,86 12,64 15,22   23,29 22,83
Odstavča 14 0,73 1,98 2,71 1,44 1,38   2,41 2,30
Ošípaná v predvýkrme 30 1,28 3,95 5,23 2,62 2,77   4,56 4,45
Ošípaná vo výkrme 75 2,93 4,61 7,54 4,17 3,23   6,43 6,41
Prasnička a kanec v odchove 100 3,48 5,27 8,75 4,82 3,69   7,40 7,44
Kanec 200 5,49 14,27 19,76 9,40 9,99   16,40 16,80
Ovce
Bahnica s jahňaťom 60 dní 55     9,76       7,73  
Jahnička a baran do 1 roka 22     2,75       2,21 2,47
Jahnička a baran nad 1 rok 40     4,99     3,95 4,49  
Baran 70     9,08     7,22    
Kozy
Koza s kozičkou 60 dní 50     9,76     7,73    
Kozička a cap do 1 roka 26     2,75     2,21    
Cap 65     4,99     4,16    
Kone   30,74 24,16 54,90 31,92 15,22      
Hydina Podstielané Klietky
hnojovica
Klietky
sušenie
trusu
  maštaľný
hnoj
   
Sliepka – nosnica       0,79     0,57 0,67 0,55
brojler       0,24     0,17    
Morka – plemenná       1,10     0,79 0,93 0,77
brojler       0,30     0,30    
Kačica – plemenná       1,10     0,79    
brojler       0,33     0,24    
Hus – plemenná       1,45     1,07    
brojler       0,43     0,33    
Králiky   Klietky    
    maštaľný hnoj    
Králik – chovný       0,55     0,40    
brojler       0,35     0,25    
Príloha č. 8 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
SPÔSOB URČENIA ZÁVLAHOVEJ DÁVKY
Cieľom zavlažovania je udržať vlhkosť pôdy medzi hydrolimitmi – bodom vädnutia a poľnou vodnou kapacitou. Vlhkosť vädnutia a poľná vodná kapacita závisia od druhu pôdy. Ľahké pôdy (piesočnaté) majú nízku vlhkosť vädnutia a poľnú vodnú kapacitu, stredne ťažké a ťažké pôdy (hlinité, ílovité) nadobúdajú väčšie hodnoty vlhkosti vädnutia a poľnej vodnej kapacity.
Druh pôdy Objemová hmotnosť
[g/cm3 ]
Vlhkosť vädnutia
[obj. %]
Poľná vodná kapacita
[obj. %]
Piesočnatá 1,5 – 1,7 2 – 6 15
Hlinitá 1,2 – 1,4 6 – 18 30 – 40
Ílovitá 1,4 – 1,6 18 – 25 30 – 35
Ak sa určí vlhkosť pôdy v koreňovej oblasti, možno pomocou uvedenej tabuľky zistiť, či je potrebné zavlažiť pôdny profil tak, aby sa dosiahla vlhkosť pôdy približne rovná poľnej vodnej kapacite. Obsah vody v pôde sa vypočíta z hodnôt vlhkosti pôdy stanovenej vo viacerých vrstvách pôdneho profilu. Hrúbka koreňovej vrstvy pôdy, ktorú je potrebné zavlažovať, sa počas rastu rastlín mení od 0,2 m do 1,5 m a závisí aj od druhu rastliny. Spravidla stačí zavlažovať vrchnú 30 cm vrstvu pôdy na začiatku vegetačného obdobia, neskôr vrstvu pôdy do hĺbky 60 cm.
V hlinitej pôde sa stanovila vlhkosť pôdy v 10 cm vrstvách:
Hĺbka [cm] Vlhkosť pôdy [% hm.]
10 12,6
20 14,3
30 18,1
40 19,8
50 24,3
Pri závlahe postrekom je potrebné prevlhčiť pôdu do hĺbky 50 cm.
Výpočet závlahovej dávky:
Vlhkosť pôdy v hmotnostných % treba vynásobiť objemovou hmotnosťou pre hlinitú pôdu, napr. 1,3 g/cm3.
Hĺbka
[cm]
Vlhkosť pôdy
[% obj.]
Obsah vody
[mm]
10 12,6 x 1,3 = 16,38 16,38
20 14,3 x 1,3 = 18,59 18,59
30 18,1 x 1,3 = 23,53 23,53
40 19,8 x 1,3 = 25,74 25,74
50 24,3 x 1,3 = 31,59 31,59
Obsah vody vo vrstve pôdy 0 až 50 cm: 16,38 + 18,59 + 23,53 + 25,74 + 31,59 = 115,83 mm.
Poľná vodná kapacita pre hlinitú pôdu: 35 obj. %, t. j. 35 mm vody v 10 cm vrstve pôdy.
Poľná vodná kapacita pre vrstvu pôdy 0 až 50 cm: 35 x 5 = 175 mm.
Závlahová dávka:
175 – 115,83 = 59,17 mm 60 mm, t. j. 600 m3/ha.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
VÝPOČET KAPACITY SKLADOVACEJ NÁDRŽE NA HNOJOVKU
Vzorec pre nezastrešené hnojisko:
Vzorec 01
Vzorec pre zastrešené hnojisko s nezastrešenou manipulačnou plochou:
Vzorec 02
kde:
KH – kapacita hnojiska v m3,
VH – výtok hnojovky z hnoja pri výške uskladneného hnoja v m
2 m – 6 % pri dostatočnom podstielaní
9 % pri nedostatočnom podstielaní
3 m – 9 % pri dostatočnom podstielaní
12 % pri nedostatočnom podstielaní
4 m – 12 % pri dostatočnom podstielaní
15 % pri nedostatočnom podstielaní
5 m – 15 % pri dostatočnom podstielaní
18 % pri nedostatočnom podstielaní
6 m – 18 % pri dostatočnom podstielaní
21 % pri nedostatočnom podstielaní,
DS – doba skladovania hnojovky v mesiacoch,
UZ – ročný úhrn zrážok v mm
PH – plocha hnojiska m2
MP – manipulačná plocha pri hnojisku v m2
1,2 – 20 % rezerva na návalové vody.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Zsolt Simon v. r.