416/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

416
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. novembra 2011
o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Hodnotenie chemického stavu útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd (ďalej len „hodnotenie“) sa vykonáva na základe porovnania vypočítaných ročných priemerných hodnôt nameraných údajov v každom monitorovacom mieste s normami kvality a prahovými hodnotami.
(2)
Chemický stav útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd sa považuje za dobrý, ak
a)
výsledky monitorovania potvrdzujú, že sú splnené požiadavky na dobrý chemický stav,1) alebo
b)
hodnoty noriem kvality podzemnej vody2) a prahové hodnoty3) nie sú prekročené v žiadnom z monitorovacích miest v útvare podzemnej vody alebo skupine útvarov podzemnej vody, alebo
c)
hodnota normy kvality podzemnej vody alebo prahová hodnota je prekročená najmenej v jednom monitorovacom mieste, ale zistené znečistenie vyhodnotené podľa odsekov 7 a 8 potvrdí, že
1.
koncentrácia znečisťujúcej látky prekračujúca normu kvality podzemných vôd alebo prahové hodnoty nepredstavuje významné riziko pre životné prostredie; primerane sa zohľadní plošný rozsah znečistenia útvaru podzemných vôd,
2.
sú splnené ostatné požiadavky na dobrý chemický stav podzemnej vody,
3.
sú splnené požiadavky na ochranu útvarov podzemnej vody určených na odbery vôd pre pitnú vodu,4)
4.
znečistenie výrazne neznížilo využiteľnosť útvaru podzemnej vody alebo útvaru v skupine útvarov podzemnej vody na ľudskú spotrebu.
(3)
Postup hodnotenia na určenie chemického stavu útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd, ktoré sú charakterizované ako útvary, ktorým hrozí nedosiahnutie dobrého chemického stavu podzemnej vody, sa vykonáva vo vzťahu ku všetkým znečisťujúcim látkam, ktoré prispievajú k charakterizácii útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd.
(4)
Pri prehodnocovaní požiadaviek hodnotenia podľa odseku 2 písm. c) sa berú do úvahy
a)
informácie získané z charakterizácie útvarov podzemnej vody,5)
b)
výsledky analýz podzemnej vody z monitorovacích miest kvality podzemných vôd podľa programu monitorovania vôd,6)
c)
iné významné informácie vrátane porovnania ročného aritmetického priemeru obsahov znečisťujúcich látok v monitorovacom mieste s normami kvality podzemných vôd a prahovými hodnotami.
(5)
Monitorovacie miesta podzemnej vody sa určia tak, aby spĺňali požiadavky podľa osobitného predpisu7) a aby poskytovali súvislý a komplexný prehľad chemického stavu podzemnej vody a reprezentatívne údaje z monitorovania.8)
(6)
Chemický stav útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd sa vyznačí na mapách.9) Ak je to možné, na mapách sa vyznačia aj monitorovacie miesta, v ktorých sa prekročili normy kvality podzemných vôd alebo prahové hodnoty.
(7)
Na účely zistenia, či sú splnené požiadavky na dobrý chemický stav útvarov podzemných vôd podľa odseku 2 písm. c) prvého a štvrtého bodu tam, kde je to odôvodnené a potrebné, právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky odhadne rozsah, v ktorom má útvar podzemnej vody vyšší ročný aritmetický priemer obsahov znečisťujúcej látky, ako je norma kvality podzemných vôd alebo prahová hodnota. Odhad rozsahu sa vykoná na základe výsledkov monitorovania podzemných vôd, ktoré sú v prípade potreby podložené odhadmi obsahu znečisťujúcej látky založenými na koncepčnom modeli útvaru podzemnej vody alebo skupiny útvarov podzemnej vody.
(8)
Na účely zistenia, či sú splnené požiadavky na dobrý chemický stav útvarov podzemných vôd podľa odseku 2 písm. c) druhého a tretieho bodu, právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky tam, kde je to odôvodnené a potrebné na základe výsledkov monitorovania podzemných vôd a vhodného koncepčného modelu útvaru podzemných vôd, zhodnotí
a)
vplyv znečisťujúcich látok na útvary podzemných vôd,
b)
množstvá a obsahy znečisťujúcich látok, ktoré boli vnesené alebo pravdepodobne budú vnesené z útvaru podzemnej vody do súvisiacich povrchových vôd alebo priamo závislých suchozemských ekosystémov,
c)
pravdepodobný vplyv množstiev a obsahov znečisťujúcich látok vnesených do súvisiacich povrchových vôd a priamo závislých suchozemských ekosystémov,
d)
rozsah prieniku solí alebo iných intrúzií do útvaru podzemnej vody a
e)
riziko vyplývajúce z prítomnosti znečisťujúcich látok v útvare podzemnej vody na kvalitu vody, ktorá sa z neho odoberá alebo má odoberať na ľudskú spotrebu.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 416/2011 Z. z
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006).
2)
Príloha č. 1a k zákonu č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd.
6)
§ 4b ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.