410/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

410
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 15. novembra 2011,
ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnou značkou „Diaľnica“ (IP 23a) a dopravnou značkou „Koniec diaľnice“ (IP 23b).
(2)
Úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnou značkou „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) a dopravnou značkou „Koniec rýchlostnej cesty“ (IP 22b).
§ 2
(1)
Začiatok úsekov diaľnice, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady diaľničnou nálepkou“ (II 22b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (IP 23a).
(2)
Začiatok úsekov rýchlostných ciest, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady diaľničnou nálepkou“ (II 22b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Rýchlostná cesta“ (IP 22a).
§ 3
Nálepka určená pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť a nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, MIG a NIG, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3, 5 t (ďalej len „nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2“), je zložená z dvoch oddeliteľných častí. Prvá časť nálepky sa umiestňuje na motorovom vozidle. Druhú časť nálepky tvorí kontrolný kupón, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole.1)
§ 4
(1)
Prvá časť nálepky určenej pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť sa nalepuje na vnútornú stranu predného skla motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla. Na trojkolesových vozidlách, štvorkolkách a motocykloch s postranným vozíkom, ktoré nemajú predné sklo, sa prvá časť nálepky nalepuje na ich dobre viditeľnú, rovnú, čistú a nie ľahko vymeniteľnú časť spravidla v smere jazdy.
(2)
Na určené miesto na kontrolnom kupóne nálepky vpíše vodič motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t evidenčné číslo motorového vozidla alebo evidenčné číslo prvého vozidla jazdnej súpravy. Tento údaj sa vpíše čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný. Diaľničná nálepka je neprenosná, po jej nalepení ju nie je možné použiť na inom motorovom vozidle.
§ 5
(1)
Prvá časť nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 sa nalepuje na vnútornú stranu predného skla prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3, 5 t tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla.
(2)
Na určené miesto na kontrolnom kupóne nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 vpíše vodič prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3, 5 t evidenčné číslo prípojného vozidla. Tento údaj sa vpíše čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný. Diaľničná nálepka je neprenosná, po jej nalepení ju nie je možné použiť na iné prípojné vozidlo kategórie O1 a O2.
§ 6
(1)
Na vonkajšej strane a vnútornej strane prvej časti nálepky sú vyobrazené:
a)
ochranná gilošová podtlač tvorená linkami, ktorej súčasťou je symbol diaľnice obsahujúci ochranný opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,
b)
platnosť nálepky vyjadrená dvojicou slov
„Ročná „Mesačná „10-dňová
1-year“ Month“ 10-days“,
c)
štátny znak Slovenskej republiky,
d)
rok platnosti nálepky,
e)
vyobrazenie motorového vozidla alebo označenie kategórie prípojného vozidla,
f)
ak ide o nálepku s platnosťou jeden mesiac alebo 10 dní, rámček pozdĺž obvodu nálepky obsahujúci číslice na označenie dní (1 – 31) a číslice na označenie mesiacov (I – XII),
g)
identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky,
h)
ochranný hologram zapracovaný do obrazu nálepky, ktorý obsahuje
1.
opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA – SLOVAK REPUBLIC“,
2.
opakujúce sa kruhy, v ktorých sa strieda motív lipového listu a motív hviezd s kinetickým efektom.
(2)
Na kontrolnom kupóne sú vyobrazené:
a)
miesto na vpísanie evidenčného čísla motorového vozidla alebo evidenčného čísla prípojného vozidla,
b)
platnosť nálepky vyjadrená dvojicou slov
„Ročná „Mesačná „10-dňová
1-year“ Month“ 10-days“,
c)
rok platnosti nálepky,
d)
identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky.
(3)
Na podkladovej časti nálepky sú zobrazené:
a)
logo a názov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy č. 45, Bratislava,
b)
IČO a IČ DPH,
c)
cena nálepky vrátane dane z pridanej hodnoty a suma dane z pridanej hodnoty,
d)
platnosť nálepky,
e)
štandardný čiarový kód EAN 13,
f)
dátum predaja.
(4)
Nálepka obsahuje ochrannú perforáciu proti prelepovaniu v tvare hviezdice s lúčmi vedúcimi do rohov nálepky.
(5)
Vzor nálepky určenej pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť s ročnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 1.
(6)
Vzor nálepky určenej pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť s mesačnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 2.
(7)
Vzor nálepky určenej pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť s 10-dňovou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 3.
(8)
Vzor nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s ročnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 4.
(9)
Vzor nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s mesačnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 5.
(10)
Vzor nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s 10-dňovou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 7
(1)
Nálepka má tvar obdĺžnika s rozmermi 68 62 mm.
(2)
Prvá časť nálepky má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 62 mm.
(3)
Kontrolný kupón má tvar obdĺžnika s rozmermi 68 62 mm.
§ 8
(1)
Farba podkladu a všetkých vyobrazených textov nálepky s ročnou, mesačnou a 10-dňovou platnosťou je rovnaká.
(2)
Farba identifikačného čiarového kódu označujúceho sériu nálepky a farba poradového čísla nálepky je na všetkých druhoch nálepiek čierna.
§ 9
(1)
Nálepka s ročnou platnosťou je platná v čase vyznačenom na zadnej strane nálepky.
(2)
Nálepka s mesačnou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa vyznačeného na nálepke. Nálepka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa vyznačeného na nálepke.
(3)
Začiatok mesačnej platnosti a 10-dňovej platnosti nálepky predajca vyznačí pri predaji predierovaním príslušného dátumu podľa požiadavky kupujúceho.
(4)
Ak bola nálepka s mesačnou platnosťou alebo nálepka s 10-dňovou platnosťou zakúpená v decembri, táto nálepka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to do konca jej platnosti.
§ 10
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 146/2010 Z. z., vyhlášky č. 197/2010 Z. z. a vyhlášky č. 464/2010 Z. z.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ján Figeľ v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Obrázok 01
VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Obrázok 02
Príloha č. 2 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť