408/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

408
ZÁKON
z 21. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.
strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,“.
2.
V § 2 písmeno a) znie:
„a)
včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,3)“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,“.
4.
V § 3 písm. c) sa slová „na ktorých financovaní sa podieľa Európska únia, ako aj ich modifikácie“ nahrádzajú slovami „spolufinancovaných Európskou úniou, ako aj ich zmeny“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „ § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
6.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Predmet a rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov
(1)
Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.
(2)
Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je
a)
strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,
b)
strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,
c)
zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.
(3)
Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je aj strategický dokument vrátane jeho zmeny, ktorý podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) má samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území,8b) navrhované chránené vtáčie územie8c) alebo územie európskeho významu8d) (ďalej len „územie sústavy chránených území“).
(4)
Strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posúdi podľa tohto zákona v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov.8e)
(5)
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona.
(6)
Osobitné požiadavky na vypracovanie strategických dokumentov podľa osobitných predpisov8f) sa nevzťahujú na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8e a 8f znejú:
„8e)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.
8f)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
7.
V § 5 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii, okrem jej zmien alebo doplnkov, je súčasťou oznámenia podľa osobitného predpisu;9) oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii obstarávateľ doručí príslušnému orgánu. Ak ide o zmeny alebo doplnky územnoplánovacej dokumentácie, obstarávateľ doručí oznámenie príslušnému orgánu v štádiu ich obstarávania podľa osobitného predpisu.9a)
(4)
Oznámenie sa doručí príslušnému orgánu pri strategických dokumentoch uvedených v § 4 ods. 1 až 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Prílohou oznámenia o zmene strategického dokumentu je aj strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
9.
V § 5 ods. 8 sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „5 až 7“.
10.
V § 5 ods. 8 a § 9 ods. 6 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.
11.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia podľa § 5 zverejní oznámenie na internetovej stránke ministerstva a doručí oznámenie spolu s informáciami uvedenými v odseku 3
a)
dotknutému orgánu,
b)
schvaľujúcemu orgánu,
c)
ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj obci, na ktorej katastrálnom území sa má navrhovaná činnosť realizovať, a obci, ktorej územie môže zasiahnuť vplyv navrhovanej činnosti alebo strategického dokumentu (ďalej len „dotknutá obec“).“.
12.
V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámi miesto a čas konania konzultácie podľa § 63.
(4)
Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len v ním vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť, oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 2. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s informáciami ustanovenými v odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
13.
V § 6 ods. 5, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 5 sa za slovo „troch“ vkladá slovo „pracovných“.
14.
V § 6 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
15.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„6a
Účasť zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov
(1)
Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením.
(2)
Medzi zainteresovanú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí
a)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
b)
právnická osoba,
c)
občianska iniciatíva podľa odseku 3.
(3)
Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu strategického dokumentu. Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú.
(4)
Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste.
(5)
Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.“.
16.
V § 7 ods. 2 sa slová „§ 5 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 5 až 7“.
17.
V § 7 ods. 4 písm. c) a ods. 5 sa slová „§ 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 6“.
18.
V § 7 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63.“.
19.
V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa strategický dokument nebude posudzovať podľa tohto zákona, na webovom sídle ministerstva sa zverejnia tiež všetky dôvody, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať.“.
20.
V § 8 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj s dotknutou obcou; ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.9c)
(2)
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, a ak je určený, aj časový harmonogram, doručí príslušný orgán obstarávateľovi spolu so stanoviskami podľa § 6 ods. 6 do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 6 ods. 6; ak sa uskutočnilo zisťovacie konanie, do desiatich pracovných dní od vydania rozhodnutia o potrebe jeho posudzovania vplyvov podľa § 7 ods. 5.
(3)
Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6. Určí sa,
a)
ktoré varianty zohľadňujúce ciele a geografický rozmer riešenia navrhovaného strategického dokumentu je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
b)
na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 je potrebné v správe o hodnotení osobitne prihliadať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov,
c)
počet vyhotovení správy o hodnotení.“.
21.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 4 pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:
„9c)
§ 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 9 ods. 1 a 8 sa slová „§ 8 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3“.
23.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu.“.
24.
V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia spolu s
a)
konceptom,13)
b)
návrhom územnoplánovacej dokumentácie,13a) ak ide o územný plán obce určujúci využívanie malých území na miestnej úrovni, alebo
c)
zmenami a doplnkami,14) ak ide o zmenu alebo doplnenie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
25.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení strategického dokumentu oznámi miesto a čas konania konzultácií podľa § 63 a zároveň doručí správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu v písomnej forme alebo na elektronickom nosiči dát na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu; ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny.9c)“.
26.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení strategického dokumentu na nahliadnutie len v ním vybraných dotknutých obciach podľa § 6 ods. 4, oboznámi s tým v lehote podľa odseku 3 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií uvedené v prílohe č. 4 časti A bode IX alebo všeobecné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 5 časti C, bode VIII. V uvedenej lehote doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií alebo všeobecné záverečné zhrnutie aj zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov.“.
27.
V § 11 ods. 7 a § 34 ods. 4 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovami „desiatich pracovných“.
28.
V § 12 ods. 6 sa vypúšťajú slová „uvedená v prílohe č. 1 časti II bode 2“.
29.
V § 14 ods. 1 sa slová „§ 12 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 6“.
30.
V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti.“.
31.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa odseku 2, ako aj o zabezpečení povinností podľa odseku 3 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
(5)
Príslušný orgán bezodkladne zverejní informácie doručené podľa odseku 4 na webovom sídle ministerstva.“.
32.
V § 17 ods. 4 druhá veta znie: „Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 2.“.
33.
V § 18 odsek 12 znie:
„(12)
Predmetom posudzovania vplyvov sú aj navrhované činnosti vrátane ich zmien, ktoré podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) pravdepodobne môžu mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo dokumentom významný vplyv na územie sústavy chránených území.“.
34.
V § 22 ods. 6, § 23 ods. 1 a § 31 ods. 3 sa za slovo „siedmich“ vkladá slovo „pracovných“.
35.
V § 23 ods. 1 sa časť vety za bodkočiarkou vypúšťa, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a na konci sa pripája táto veta: „Príslušný orgán zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.“.
36.
V § 23 ods. 4 druhá veta znie: „Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.“.
37.
§ 24 znie:
㤠24
Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí najmä
a)
fyzická osoba podľa § 24a,
b)
právnická osoba podľa § 24b alebo § 27,
c)
občianska iniciatíva podľa § 25,
d)
občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa § 26.“.
38.
Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:
㤠24b
Právnická osoba, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem o rozhodnutie, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu2) postavenie účastníka konania.25) Táto právnická osoba sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté. Ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra predloží právnická osoba príslušnému orgánu výpis z takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace spolu s podaním písomného stanoviska.“.
39.
§ 26 znie:
㤠26
Občianske združenie založené podľa osobitného predpisu24a) za účelom ochrany životného prostredia, ktoré podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného postavenie účastníka konania.25). Občianske združenie predloží príslušnému orgánu doklad o zaregistrovaní občianskeho združenia spolu s podaním písomného stanoviska. Také občianske združenie sa na účely tohto zákona považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.“.
40.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
Zainteresovaná verejnosť uvedená v § 24 má právo
a)
aktívnej účasti pri príprave a povoľovaní navrhovanej činnosti, a to v celom priebehu procesu posudzovania vplyvov až do vydania rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti vrátane podania písomného stanoviska podľa § 23 ods. 4, § 35 ods. 2 a 3,
b)
účasti na následnom povoľovacom konaní pri splnení podmienok stanovených v § 24a až § 27,
c)
na predloženie pripomienok podľa § 30 ods. 5,
d)
účasti na konzultáciách a práva účasti na verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti.“.
41.
V § 30 odsek 1 znie:
„(1)
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, a ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.9c) Príslušný orgán po prerokovaní s navrhovateľom doručí rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti navrhovateľovi spolu so stanoviskami doručenými podľa § 23 ods. 4 do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty uvedenej v § 23 ods. 4, v prípadoch, v ktorých sa uskutočnilo zisťovacie konanie do 15 dní od vydania rozhodnutia podľa § 29 ods. 7, do 15 dní od vydania vyjadrenia podľa § 18 ods. 4, odborného stanoviska podľa § 18 ods. 12 alebo vydania rozhodnutia podľa § 20 ods. 6.“.
42.
V § 33 ods. 1 sa slová „povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci“ nahrádzajú slovami „povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny9c)“.
43.
V § 34 ods. 3 sa za slovo „desať“ vkladá slovo „pracovných“.
44.
V § 35 odsek 5 znie:
„(5)
Príslušný orgán môže požiadať navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk podľa odsekov 1 až 3, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie záverečného stanoviska, najneskôr však do 14 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa odsekov 1 až 3.“.
45.
V § 36 ods. 2 prvá veta znie: „Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení činnosti s prihliadnutím na doručené záznamy podľa § 34 ods. 4 a stanoviská podľa § 35 ods. 1 až 3, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 35; ak ide o požiadavku o doplňujúce informácie podľa § 35 ods. 5, do piatich dní od ich doručenia.“.
46.
V § 36 ods. 4 druhá veta znie:
„Túto lehotu môže príslušný orgán v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o 30 dní a túto skutočnosť oznámi navrhovateľovi.“.
47.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko k činnosti v lehote podľa odseku 1 navrhovateľovi, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zverejní ho bez zbytočného odkladu na webovom sídle ministerstva.“.
48.
V § 37 ods. 6 prvej vete sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „sedem rokov“.
49.
V § 37 sa vypúšťa odsek 7.
50.
V § 42 ods. 2 písm. b) a c) sa slovo „lehoty“ nahrádza slovami „primeranej lehoty“.
51.
V § 42 ods. 5 sa slovo „termín“ nahrádza slovami „primeraný čas trvania“.
52.
V § 43 ods. 3 sa slovo „termín“ nahrádza slovami „primeranú lehotu“.
53.
V § 54 ods. 2 písmeno r) znie:
„r)
je správnym orgánom v konaní o tom, kto znáša niektoré náklady podľa § 59 ods. 2,“.
54.
V § 54 ods. 2 písmeno u) znie:
„u)
poskytuje Európskej komisii informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tohto zákona tak, aby mohla byť včas a kvalitne zabezpečená správa vydávaná Európskou komisiou,“.
55.
V § 63 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácií s rezortným orgánom, schvaľujúcim orgánom, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou, zainteresovanou verejnosťou pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov a zainteresovanou verejnosťou s možnosťou vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
56.
V § 63 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Ak sa uskutočnia konzultácie podľa odseku 1,“.
57.
V § 65 sa vypúšťa odsek 5.
58.
Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý znie:
㤠65b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)
Ustanovenie § 65 ods. 3 sa nevzťahuje na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania v období od 21. júla 2004 do 31. januára 2006. Posudzovanie vplyvov takých strategických dokumentov sa vykoná v súlade so zákonom účinným od 1. decembra 2011. Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania pred 21. júlom 2004 a boli schválené po viac ako 24 mesiacoch od 21. júla 2004, sa vykoná len vtedy, ak príslušný orgán na návrh obstarávateľa rozhodne o tom, že posudzovanie vplyvu strategického dokumentu je uskutočniteľné. Príslušný orgán zverejní svoje rozhodnutie na webovom sídle ministerstva.
(2)
Ak písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 nemožno podať, pretože proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona bol ukončený do 30. apríla 2010, zainteresovaná verejnosť podľa § 24a a § 24b je účastníkom následného povoľovacieho konania, ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí a zainteresovaná verejnosť podľa § 25, § 26 a § 27 je účastníkom následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu,2) ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko.“.
59.
V celom texte zákona sa slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom gramatickom tvare.
60.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
61.
V prílohe č. 2 časti II piaty bod znie:
„5.
Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.“.
62.
V prílohe č. 3 piaty bod znie:
„5.
Povaha environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť, trvanie, frekvencia, kumulatívny charakter vplyvov, možnosť vrátenia do pôvodného stavu, veľkosť a rozsah (napr. geografická oblasť alebo počet obyvateľov, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené), hodnota a zraniteľnosť pravdepodobne dotknutého územia z hľadiska zvláštnych prírodných charakteristík alebo kultúrneho dedičstva, prekročených noriem kvality životného prostredia alebo hraničných hodnôt, alebo intenzívneho využívania územia.“.
63.
Príloha č. 3 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Význam strategického dokumentu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia.40a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
„40a)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.
64.
V prílohe č. 4 časti III prvý až piaty bod znejú:
„1.
Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať.
2.
Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.
3.
Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne významne ovplyvnené.
4.
Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu.
5.
Environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako sa zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu.“.
65.
V prílohe č. 4 časť VI znie:
„VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neurčitosti“.
66.
V prílohe č. 5 písm. C časti III trinásty bod znie:
„13.
Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti, vzájomných vzťahov a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.“.
67.
V prílohe č. 5 písm. C uvádzacia veta časti V znie:
„V. Porovnanie variantov zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu vrátane porovnania s nulovým variantom“.
68.
V prílohe č. 6 sa časť VI dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
7.
Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov.“.
69.
V prílohe č. 7 sa časť IV dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu a ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi vrátane návrhu monitoringu a o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.“.
70.
V prílohe č. 8 kap. 2 položka č. 15 znie:
„15. Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 220 kV a viac s dĺžkou od 15 km 220 kV a viac s dĺžkou od 5 km do 15 km alebo od 110 do 220 kV s dĺžkou od 5 km“.
71.
V prílohe č. 8 kap. 5 sa slová „Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1 a 3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre položky č. 2 a 4“.
72.
V prílohe č. 8 deviata kapitola znie:
„9. Infraštruktúra
Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1, 13, 14,15
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položku č. 16
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre položku č. 17
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A
(povinné)
hodnotenie)
Časť B
(zisťovaciekonanie)
1. Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly hlušiny s kapacitou od 250 000 m3 od 50 000 m3
do 250 000 m3
2. Skládky odpadov na nebezpečný odpad bez limitu  
3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpeèný s kapacitou od 250 000 m3  do 250 000 m3
4. Skládky odpadov na inertný odpad s kapacitou    nad 250 000 m3
5. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov bez limitu  
6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov    od 5 000 t/rok
7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov bez limitu  
8. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi bez limitu  
9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi   od 10 t/rok
10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel   bez limitu
11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu od 100 000 t/rok  od 50 000 t/rok
do 100 000 t/rok
12. Zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7)   bez limitu
13. Nadzemné sklady s kapacitou
a) zemného plynu a iných plynných médií
b) ropy a petrochemických výrobkov
c) chemikálií a chemických výrobkov
 
od 100 000 m3
od 10 000 t
od 1 000 t
 
 od 50 000 m3  do 100 000 m3
od 100 t do 10 000 t
od 500 t do 1 000 t
14. Podzemné sklady s kapacitou
a) zemného plynu a iných plynných médií
b) ropy a petrochemických výrobkov
c) chemikálií a chemických výrobkov
 
od 100 000 m3
od 10 000 t
od 1 000 t
 
od 5 000 m3  do 100 000 m3
od 100 t do 10 000 t
od 500 t do 1 000 t
15. Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov   bez limitu
16. Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohyb) statickej dopravy
 
c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 


od 500 stojísk
v zastavanom území
od 10 000 m2
podlahovej plochy
mimo zastavaného územia
od 1 000 m2
podlahovej plochy


 
 
 
od 100 do 500 stojísk
 
bez limitu
17. Krematóriá a cintoríny   bez limitu“.
73.
V prílohe č. 8 kap. 10 položka č. 1 znie:
„1. Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží
 
– s výškou hrádze nad terénom
   alebo
 
– s celkovým novým objemom,
   alebo dodatočne zadržaným objemom,
   alebo
 
– s rozlohou
od 8 m alebo


od 1 mil. m3 alebood 100 ha
od 3m do 8 m


od 0,5 mil. m3
do 1 mil. m3 alebo


od 50 ha do 100 ha“.
74.
V prílohe č. 8 kap. 11 položky č. 1 a č. 4 znejú:
„1. Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou
a) hospodárskych zvierat

b) ošípaných
 
 

c) hydinyod 2 000 ks (nad 30 kg)
alebo
od 750 ks prasníc


od 85 000 ks brojlerov
alebo

od 40 000 ks nosnícod 100 VDJ1)

od 200 ks
do 2 000 ks (nad 30 kg)
alebo
do 750 ks prasníc
od 55 000 ks
do 85 000 ks brojlerov
alebo
od 25 000 ks
do 40 000 ks nosníc
4. Objekty na skladovanie
– pesticídov
– kvapalných
  a suspendovaných
  priemyselných hnojív
 
od 10 t
od 50 t
 
bez limitu“.
75.
V prílohe č. 8 trinástej kapitole sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
76.
V prílohe č. 8 štrnásta kapitola znie:
„14. Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Rezortný orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosti, objekty a zariadenia
 
Prahové hodnoty
Časť A
(povinné hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie konanie)
1. Športové a rekreačné prístavy v chránených územiach neuvedené v časti A
2. Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia   bez limitu
3. Trvalé pretekárske trate a skúšobné trate pre motorové vozidlá v chránených územiach neuvedené v časti A
4. Tematické parky   bez limitu
5. Športové a rekreačné areály neuvedené v položkách č. 1 – 4   v zastavanom území od 10 000 m2
mimo zastavaného územia od  5 000 m2“.
77.
V prílohe č. 8a sa slovo „Prílohy“ nahrádza slovami „VI. Prílohy“.
78.
V prílohe č. 8a časti VI štvrtý bod znie:
„4.
Vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny“.
79.
V prílohe č. 8a časti VI šiestom bode sa vypúšťajú podbody 6.1 až 6.4.
80.
Príloha č. 8a sa dopĺňa siedmou až deviatou časťou, ktoré znejú:
„VII. Dátum spracovania
VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia
IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa“.
81.
V prílohe č. 11 písm. A časti II sa za pätnásty bod vkladá nový šestnásty bod, ktorý znie:
„16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.“.
Doterajší šestnásty bod sa označuje ako sedemnásty bod.
82.
V prílohe č. 12 sa časť VI dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie: „6. Informácia pre povoľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti.“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 21 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1fc.
Čl. III
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z. zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Návrh plánu manažmentu povodia, návrh Vodného plánu Slovenska a ich aktualizácie, návrhy koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve sú predmetom posudzovania podľa osobitného predpisu.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 4 až 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2002 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Orgán ochrany prírody a krajiny taký súhlas vydá, ak sa v konaní preukáže, že činnosťou nedôjde k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu ktoré je v rozpore s požiadavkou ochrany týchto biotopov podľa odseku 1 písm. a).“.
2.
V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Zákaz činnosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) (zákaz vykopávať alebo ničiť chránenú rastlinu), § 35 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) neplatí, ak ide o činnosť súvisiacu s vykonávaním činnosti, ktorá
a)
bola povolená v rámci územnej ochrany orgánom ochrany prírody, pričom sa v konaní preukázalo, že činnosť nebude mať negatívny vplyv na populáciu dotknutého druhu a zároveň
b)
na základe výsledku posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu64) nebude mať negatívny vplyv na predmet ochrany dotknutého územia a v prípade územia podľa § 28 ani na priaznivý stav predmetu jeho ochrany.“.
3.
V § 82 odseky 3, 6 a 7 znejú:
„(3)
Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť zoologická záhrada umiestnená. Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, občianska iniciatíva113a) alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.113b) Združenie s právnou subjektivitou,114) ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1), a ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa odseku 6, je účastníkom konania, pokiaľ mu to postavenie nevyplýva už z predchádzajúcej vety, ak písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť doručené príslušnému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto konania ako konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, podľa odseku 7.
(6)
Združenie podľa odseku 3 môže formou predbežnej žiadosti písomne požiadať orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, a v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť stanovy115a) preukazujúce predmet činnosti podľa odseku 3.
(7)
Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 113a a 113b znejú:
„113a)
§ 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
113b)
§ 27a zákona č. 14/2006 Z. z. v znení zákona č. 408/2011 Z. z.“.
4.
V § 82 ods. 8 sa za slová „tretej vety“ vkladajú slová „štvrtej vety“.
Čl. V
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z. a zákona č. 286/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 4 ods. 2 sa na konci dopĺňa novou vetou, ktorá znie:
„Na návrh rady fondu môže fond túto zverejnenú špecifikáciu činností rozšíriť o nové činnosti, ktoré fond do siedmich dní zverejní na svojej internetovej stránke.“.
2.
V § 9 ods. 3 prvá veta znie: „Žiadosti o podporu predkladá žiadateľ fondu k 31. októbru predchádzajúceho rozpočtového roka okrem žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a žiadosti o podporu novej činnosti doplnenej podľa poslednej vety § 4 ods. 2.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.