405/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

405
ZÁKON
z 21. októbra 2011
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
pôsobnosť orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
povinnosti osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
c)
rastlinolekárske opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich rozširovaniu,
d)
podmienky schvaľovania účinných látok, safenerov a synergentov,1) uvádzania na trh, používania a kontroly prípravkov na ochranu rastlín,2) adjuvantov,1)
e)
podmienky skúšania biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe3) a osvedčovania pracovísk na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe,
f)
podmienky evidencie, používania a kontroly aplikačných zariadení,
g)
sankcie za porušenie povinností.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
rastlinolekárskou starostlivosťou opatrenia, ktoré zabraňujú zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov a pôsobeniu škodlivých činiteľov,
b)
rastlinolekárskou kontrolou dohľad orgánov rastlinolekárskej starostlivosti nad dodržiavaním povinností uložených osobám týmto zákonom alebo osobitným predpisom,4)
c)
rastlinou živá rastlina a jej bližšie určené časti vrátane osiva; za živé časti rastlín sa považujú
1.
plody v botanickom zmysle okrem hlboko zmrazených plodov,
2.
zelenina okrem hlboko zmrazenej zeleniny,
3.
hľuzy, podcibulie, cibule a rizómy,
4.
rezané kvety,
5.
odrezky s olistením,
6.
zoťaté stromy s olistením,
7.
listy a olistenie,
8.
pletivové kultúry rastlín,
9.
živé pele,
10.
očká, odrezky a štepy,
11.
akékoľvek iné časti rastlín,
d)
rastlinným produktom nespracovaný alebo jednoduchým spôsobom spracovaný produkt rastlinného pôvodu,
e)
iným predmetom vec iná ako rastlina alebo rastlinný produkt, ktoré môžu prenášať škodlivé organizmy a ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole,
f)
škodlivým organizmom druh, kmeň alebo biotyp rastliny, živočícha alebo choroboplodného činiteľa, ktorý je škodlivý pre rastliny alebo rastlinné produkty,
g)
škodlivým činiteľom fyzikálne faktory a chemické faktory, ktoré spôsobujú nepriaznivé zmeny zdravotného stavu rastlín,
h)
rastlinným pasom úradný doklad, ktorý potvrdzuje, že sú splnené podmienky, ktoré sa týkajú rastlinolekárskej starostlivosti, a ktorý je štandardizovaný
1.
na úrovni Európskej únie pre rôzne typy rastlín alebo rastlinných produktov a
2.
právnickou osobou určenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo úradným orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
i)
fytocertifikátom rastlinolekárske osvedčenie, ktoré je medzinárodne uznávaným úradným dokladom, ktorý osvedčuje zdravotný stav a pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pri ich vývoze, dovoze a opätovnom vývoze,
j)
chránenou zónou územie v členskom štáte, na ktorom
1.
nie je usídlený alebo endemický jeden alebo viac škodlivých organizmov5) napriek priaznivým podmienkam na ich usídlenie, pričom sú usídlené v jednej alebo vo viacerých častiach členských štátov,
2.
existuje nebezpečenstvo, že sa určité škodlivé organizmy za priaznivých ekologických podmienok usídlia na určitých plodinách napriek skutočnosti, že tieto organizmy nie sú usídlené ani endemické v členských štátoch,
k)
karanténou súbor preventívnych, kontrolných, izolačných a eradikačných opatrení s cieľom zabránenia výskytu, potlačenia, zachovania alebo eradikácie populácie škodlivého organizmu na určitom území,
l)
prieskumom výskytu škodlivých organizmov úradný prieskum vykonávaný počas určitého obdobia na účely zistenia vlastností populácie škodlivých organizmov alebo ich výskytu,
m)
monitoringom škodlivých organizmov sústavný proces sledovania a vyhodnocovania populácie škodlivých organizmov a ich vlastností,
n)
signalizáciou určenie termínu zásahu proti škodlivým organizmom,
o)
eradikáciou uplatnenie vhodných opatrení na účely zničenia škodlivého organizmu,
p)
miestom vstupu priestor, kde sa rastliny, rastlinné produkty, iné predmety alebo prípravky na ochranu rastlín doviezli po prvýkrát na územie členského štátu; letisko, ak ide o leteckú prepravu, prístav, ak ide o riečnu prepravu, železničná stanica, ak ide o železničnú prepravu a ak ide o inú prepravu, sídlo colného úradu, ktorý je miestne príslušný pre oblasť, v ktorej vstupujú na colné územie členského štátu,
q)
opätovným vývozom vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré neboli vypestované alebo vyrobené v členskom štáte, do štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretia krajina“),
r)
sušiarňou technické zariadenie na ničenie škodlivých organizmov v obalovom materiáli a obaloch z dreva,
s)
výrobňou priestor, v ktorom sa prípravky na ochranu rastlín vyrábajú alebo upravujú do podoby na uvedenie na trh,
t)
ukazovateľom rizika výsledok metódy výpočtu, ktorá sa používa na hodnotenie rizík prípravkov na ochranu rastlín pre zdravie ľudí a životné prostredie,
u)
existujúcou účinnou látkou účinná látka, ktorá bola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a je uvedená v osobitnom predpise,6)
v)
novou účinnou látkou účinná látka, ktorá nebola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
w)
šaržou rovnorodé množstvo prípravku na ochranu rastlín vyrobené v jednom výrobnom cykle, ktoré má spoločné charakteristiky,
x)
referenčným prípravkom prípravok na ochranu rastlín autorizovaný v Slovenskej republike,
y)
paralelným prípravkom prípravok na ochranu rastlín autorizovaný v členskom štáte pôvodu, ktorý je identický s referenčným prípravkom,
z)
paralelným obchodom uvedenie paralelného prípravku na trh alebo uvedenie prípravku na osobnú spotrebu,
aa) tank-mix kombináciou zmes dvoch alebo viac prípravkov na ochranu rastlín pripravená na okamžitú aplikáciu,
ab) aplikačným zariadením zariadenie určené na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín vrátane príslušenstva, ktoré je dôležité na jeho účinné fungovanie.
§ 3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je orgánom rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý
a)
riadi výkon štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
schvaľuje na návrh kontrolného ústavu akčné plány eradikácie škodlivých organizmov,
c)
vypracúva koncepciu, koordinuje tvorbu a schvaľuje národný akčný plán v oblasti prípravkov na ochranu rastlín,
d)
poveruje právnickú osobu na výkon činnosti podľa § 5 a 6,
e)
poveruje fyzické osoby-podnikateľov alebo právnické osoby na zabezpečovanie pravidelného odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín,
f)
zriaďuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky odbornú komisiu pre prípravky na ochranu rastlín a aplikačné zariadenia na ochranu rastlín,
g)
udeľuje výnimky pri mimoriadnych situáciách podľa § 26,
h)
spracúva každoročne správu o ukazovateľoch rizika spojených s používaním prípravkov na ochranu rastlín a sprístupňuje ju verejnosti,
i)
požaduje od odborných pracovísk záväzné stanoviská pri plnení povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu,7)
j)
určuje právnickú osobu, ktorá vykonáva povinnosti kontrolného ústavu,
k)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu kontrolného ústavu,
l)
vyhlasuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“)
1.
opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov,
2.
zoznamy autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov,
3.
zoznamy autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na menej významné použitie,
m)
spracúva údaje podľa osobitného predpisu,7a) pričom spolupracuje s Dopravným úradom.7b)
§ 4
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav je orgánom rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý
a)
vydáva osvedčenie o registrácii výrobcov a dovozcov podľa § 11 ods. 1 (ďalej len „výrobca a dovozca“),
b)
vedie register výrobcov a dovozcov,
c)
rozhoduje o
1.
autorizácii prípravkov na ochranu rastlín,
2.
udelení povolenia na paralelný obchod,
3.
udelení povolenia na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja,
4.
prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín,
d)
vydáva fytocertifikáty, rastlinné pasy, náhradné rastlinné pasy a udeľuje oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov,
e)
zisťuje a vedie evidenciu výskytu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov vrátane inváznych druhov,8) zisťuje príčiny poškodenia rastlín alebo rastlinných produktov škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi a vyhodnocuje mieru ich rizika,
f)
vykonáva signalizáciu ošetrenia proti škodlivým organizmom, ich diagnostiku a prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov,
g)
predkladá ministerstvu opatrenia na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov,
h)
vydáva metodické pokyny na rastlinolekárske kontroly a zabezpečuje ich výkon podľa § 14 ods. 2,
i)
odoberá vzorky a vykonáva rozbory rastlín, rastlinných produktov, pôd, prípravkov na ochranu rastlín a na základe výsledkov rozborov vydáva protokoly o skúške a záverečné správy alebo štúdie,
j)
prijíma žiadosti na hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok, prípravkov na ochranu rastlín, koordinuje proces ich hodnotenia a vydáva rozhodnutia,
k)
vypracúva odborné stanoviská a hodnotiace správy pre oblasť identity a fyzikálno-chemických vlastností, analytických metód a biologickej účinnosti,
l)
spolupracuje s odbornými pracoviskami pri plnení povinností,7)
m)
vedie zoznam autorizovaných a povolených prípravkov na ochranu rastlín a zoznam menej významných použití,
n)
poskytuje údaje, informácie a správy Európskej komisii (ďalej len „Komisia“), Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, medzinárodným organizáciám, príslušným orgánom členských štátov a tretích krajín a spolupracuje s Centrom pre chemické látky a prípravky a s Európskou chemickou agentúrou,9)
o)
schvaľuje a vydáva metodické pokyny a metodiky o autorizácii a povolení prípravkov na ochranu rastlín, skúšania ich biologickej účinnosti, vydávania certifikátu správnej experimentálnej praxe,
p)
uchováva informácie a poskytuje informácie o prípravkoch na ochranu rastlín,
q)
vykonáva úradné kontroly prípravkov na ochranu rastlín,
r)
je referenčným laboratóriom pre chemickú laboratórnu kontrolu prípravkov na ochranu rastlín,
s)
vykonáva skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe,
t)
podieľa sa na vypracúvaní národného akčného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín,
u)
vypracúva štatistické prehľady predaja a spotreby prípravkov na ochranu rastlín a predkladá ich Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
v)
vykonáva kontrolu dokladov osvedčujúcich splnenie podmienok evidencie a kontroly aplikačných zariadení a kontrolu ES vyhlásenia o zhode10) aplikačných zariadení a kontrolu dokladov osvedčujúcich splnenie podmienok podľa osobitných predpisov10a) aj s využitím elektronického zariadenia alebo elektronického systému na detekciu bezpilotného leteckého systému,
w)
rozhoduje o povoleniach na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a vykonáva kontrolu leteckých aplikácií,
x)
schvaľuje lektorov odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „odborné vzdelávanie“) a vedie ich evidenciu,
y)
prejednáva priestupky a iné správne delikty,
z)
spracúva údaje podľa osobitného predpisu,7a) pričom spolupracuje s Dopravným úradom.
§ 5
Poverené lesnícke centrum
Poverené lesnícke centrum na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a)
vykonáva signalizáciu ošetrenia proti škodlivým organizmom v lesoch,
b)
zisťuje výskyt a vedie evidenciu škodlivých organizmov v lesoch,
c)
zabezpečuje diagnostiku škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov v lesoch a zisťuje príčiny poškodenia lesných porastov škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi,
d)
vyhodnocuje mieru rizika škodlivých organizmov v lesoch, vykonáva prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov v lesoch,
e)
navrhuje obvodnému lesnému úradu nariadenie vykonania rastlinolekárskych opatrení podľa § 9 ods. 6,
f)
schvaľuje a vydáva metodické pokyny, metodiky o skúšaní biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín určených na ochranu lesa a vykonáva skúšanie ich biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe,
g)
vypracúva odborné stanoviská pre oblasť prípravkov na ochranu rastlín používaných v lesnom hospodárstve,
h)
zabezpečuje odborné vzdelávanie na získanie osvedčenia na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín v lesnom hospodárstve,
i)
poskytuje kontrolnému ústavu údaje podľa § 35,
j)
podieľa sa na vypracúvaní národného akčného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
§ 6
Poverená organizácia
(1)
Poverená organizácia na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a)
zabezpečuje evidenciu a vedie zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „zoznam aplikačných zariadení“),
b)
vykonáva, metodicky usmerňuje kontrolu aplikačných zariadení a sušiarní a vydáva osvedčenie o technologickej spôsobilosti sušiarne,
c)
posudzuje technické vlastnosti obalov11) prípravkov na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov, ktorým je fyzická osoba, ktorá neuvádza na trh rastliny alebo rastlinné produkty ňou ošetrené prípravkami na ochranu rastlín,
d)
vykonáva posudzovanie zhody,10)
e)
podieľa sa na vypracúvaní národného akčného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
(2)
Poverená organizácia podľa odseku 1 môže niektorými svojimi činnosťami ďalej poveriť fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu len so súhlasom ministerstva.
§ 7
Odborné pracoviská
Odborné pracovisko poverené ministerstvom, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a)
spolupracuje s kontrolným ústavom,
b)
vypracúva zoznam protokolov z testov a správ zo štúdií,12)
c)
spolupracuje s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a s Komisiou v oblasti hodnotenia účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok,
d)
vyjadruje sa k použitiu prípravkov na ochranu rastlín v osobitných oblastiach,
e)
vypracúva systém národnej klasifikácie prípravkov na ochranu rastlín pre oblasť životného prostredia a ekotoxikológie vrátane včiel a necieľových článkonožcov,
f)
eviduje otravy necieľových organizmov prípravkami na ochranu,
g)
posudzuje riziko účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok a všetkých prípravkov na ochranu rastlín, vypracúva hodnotiace správy, odborné posudky a stanoviská v oblasti
1.
zdravia ľudí,
2.
životného prostredia,
3.
necieľových organizmov,
4.
včiel a necieľových článkonožcov,
h)
navrhuje opatrenia na zníženie rizika,
i)
podieľa sa na vypracúvaní národného akčného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
§ 8
Povinnosti osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
(1)
Osoby sú na úseku rastlinolekárskej starostlivosti povinné
a)
dodržiavať zásady správnej praxe pri ochrane rastlín,13) opatrenia podľa osobitných predpisov14) a opatrenia na predchádzanie zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov, na ich kontrolu, eradikáciu a zamedzenie ich ďalšieho rozširovania tak, aby v dôsledku ich zavlečenia a premnoženia nevznikla škoda iným osobám a aby nedošlo k poškodeniu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín,
b)
oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu výskyt, rozširovanie alebo podozrenie z výskytu škodlivých organizmov5) alebo príznaky napadnutia alebo poškodenia týmito škodlivými organizmami,
c)
uvádzať na trh len autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín, používať len autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín podľa návodu a podmienok uvedených na etikete, podľa zásad správnej praxe pri ochrane rastlín a za podmienok uvedených v osobitnom predpise,15) skladovať prípravky na ochranu rastlín, manipulovať s nimi a nakladať s ich obalmi a zvyškami tak, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a životné prostredie,16)
d)
poskytnúť súčinnosť zamestnancovi kontrolného ústavu (ďalej len „fytoinšpektor“) pri výkone oprávnení podľa § 10 a zamestnancovi colného úradu pri výkone oprávnení podľa § 34,
e)
používať len také aplikačné zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky evidencie podľa § 29 a kontroly podľa § 30,
f)
dodržiavať pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti.
(2)
Profesionálny používateľ17) a distribútor musia manipulovať s prípravkami na ochranu rastlín tak, aby neohrozovali zdravie ľudí ani životné prostredie. Medzi tieto činnosti patrí najmä
a)
skladovanie, manipulácia, riedenie a miešanie prípravkov na ochranu rastlín,
b)
manipulácia s obalmi a zvyškami prípravkov na ochranu rastlín,
c)
zneškodňovanie zmesí z nádrží po aplikácii prípravkov na ochranu rastlín,
d)
čistenie použitých aplikačných zariadení.
§ 9
Výkon rastlinolekárskej kontroly a rastlinolekárske opatrenia
(1)
Fytoinšpektor vykonáva
a)
rastlinolekársku kontrolu zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, totožnosti zásielky a dokladov pri premiestňovaní, dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a ich tranzite,
b)
kontrolu pestovania, výroby, spracovania a uvádzania na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov vrátane kontroly registrovaných subjektov podľa § 11 a kontroly rastlinných pasov,
c)
rastlinolekársku kontrolu činnosti osôb uvedených v § 8,
d)
kontrolu uvádzania na trh, skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín,
e)
kontrolu používania aplikačných zariadení, kontrolu dokladov osvedčujúcich splnenie podmienok evidencie podľa § 29 a kontroly aplikačných zariadení podľa § 30, kontrolu ES vyhlásenia o zhode10) aplikačných zariadení a kontrolu sušiarní a kontrolu dokladov osvedčujúcich splnenie podmienok podľa osobitných predpisov,10a)
f)
pozastavenie zásielky,
g)
kontrolu dokladov prípravkov na ochranu rastlín pri ich dovoze podľa § 34, vývoze a tranzite,18)
h)
prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov.
(2)
Kontrolný ústav na základe výsledkov rastlinolekárskej kontroly rozhodnutím môže osobe
a)
zakázať, obmedziť alebo určiť spôsob pestovania rastlín, ich zberu, pozberovej úpravy, uvádzania na trh, priemyselného spracovania a iného použitia rastlín a rastlinných produktov,
b)
zakázať alebo určiť spôsob využívania pozemkov, skladov a prevádzok, ako aj prepravy rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov,
c)
zakázať spracúvať alebo uvádzať na trh rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v ktorých výskyt škodlivých organizmov spôsobil ich zdravotnú škodlivosť,
d)
určiť spôsob asanácie pozemku alebo objektu, ktoré sú napadnuté škodlivými organizmami,
e)
navrhnúť vyhlásenie karantény alebo zrušenie karantény obvodnému pozemkovému úradu,
f)
zakázať uvádzať na trh a používať prípravky na ochranu rastlín, ak nie sú autorizované alebo povolené na uvádzanie na trh,
g)
zakázať používať neregistrované sušiarne a sušiarne bez osvedčenia o technologickej spôsobilosti podľa § 11 ods. 1 alebo aplikačné zariadenia, ak nie sú evidované podľa § 29 alebo ak u nich nie je vykonaná kontrola podľa § 30, alebo ak má dôvodné podozrenie na základe kontroly podľa odseku 1 písm. e), že uvedené zariadenie nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,10)
h)
zakázať spracúvať alebo uvádzať na trh také rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pri ktorých ochrane sa nedodržali podmienky použitia prípravkov na ochranu rastlín,
i)
nariadiť povinné testovanie rastlín alebo rastlinných produktov na prítomnosť škodlivých organizmov alebo na rezistenciu proti nim,
j)
nariadiť preventívnu ochranu ohrozených porastov alebo ich likvidáciu,
k)
nariadiť likvidáciu inváznych druhov,8)
l)
nariadiť zneškodnenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa stali odpadom podľa § 32 ods. 10,
m)
nariadiť testovanie pôdy, rastlín a rastlinných produktov na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín,
n)
zakázať alebo obmedziť vstup na zamorené pozemky,
o)
zakázať premiestňovať rastlinné organizmy alebo živočíšne organizmy, ktoré sú šíriteľmi škodlivých organizmov,
p)
nariadiť stiahnutie šarže prípravku na ochranu rastlín z trhu, ak sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe19) rozborom zistilo, že kvalitatívne alebo kvantitatívne zloženie prípravku na ochranu rastlín už nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentačnom súbore údajov.
(3)
Kontrolný ústav rozhodnutím môže uložiť rastlinolekárske opatrenie vo forme zákazu uvádzania na trh alebo zákazu používania prípravku na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu.20)
(4)
Príslušný obvodný pozemkový úrad21) na návrh kontrolného ústavu podľa odseku 2 písm. e) vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu.
(5)
Ak ten, komu je rozhodnutím uložená povinnosť vykonať niektoré z opatrení podľa odseku 2, takéto opatrenie nevykonal v určenej lehote, môže kontrolný ústav zabezpečiť vykonanie opatrenia na náklady príslušnej osoby.
(6)
Ak sa napriek vykonaniu opatrenia podľa odseku 2 na určitom území vyskytnú v značnom rozsahu škodlivé organizmy alebo ak je odôvodnená obava z ich rozširovania, príslušný obvodný pozemkový úrad21) na návrh kontrolného ústavu alebo príslušný obvodný lesný úrad22) na návrh povereného lesníckeho centra, nariadi vykonanie rastlinolekárskych opatrení.
(7)
Náklady na úhradu nariadených rastlinolekárskych opatrení podľa odseku 6 uhrádza ten, kto užíva ošetrené pozemky, a to podľa pomeru užívanej výmery pozemkov k celkovej výmere ošetrených pozemkov.
(8)
Kontrolný ústav môže uložiť rastlinolekárske opatrenie vo forme dočasného zákazu uvádzania na trh alebo dočasného zákazu používania prípravku na ochranu rastlín, ak je podozrenie, že tento predstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie.
§ 10
Oprávnenia fytoinšpektora pri výkone rastlinolekárskej kontroly
Fytoinšpektor je na účely vykonania rastlinolekárskej kontroly oprávnený
a)
vstupovať
1.
na pozemky23) a do prevádzkových priestorov, v ktorých sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pestujú, vyrábajú, používajú, skladujú, uvádzajú na trh alebo sú v nich inak prítomné,
2.
do výrobní, predajní, skladov a priestorov, v ktorých sa nachádzajú prípravky na ochranu rastlín alebo prípravky, ktoré sú odpadom podľa § 32 ods. 10, alebo v ktorých sa s nimi manipuluje,
3.
do dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravujú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety a prípravky na ochranu rastlín,
b)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov vrátane pôdy, vody a prípravkov na ochranu rastlín v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
c)
nahliadať do evidencie, dokladov a iných písomností týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly, robiť si z nich výpisy a požadovať vyhotovenie ich kópií,
d)
požadovať vysvetlenie, úplné údaje a informácie o všetkých činnostiach a zariadeniach podľa písmen a) až c),
e)
vykonávať kontrolu dokladov osvedčujúcich splnenie podmienok evidencie podľa § 29, kontroly aplikačných zariadení podľa § 30 a splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu10) a kontrolu dokladov osvedčujúcich splnenie podmienok podľa osobitných predpisov10a) aj s využitím elektronického zariadenia alebo elektronického systému na detekciu bezpilotného leteckého systému,
f)
vykonávať kontrolu registrovaných subjektov a sušiarní podľa § 11,
g)
vykonať pri kontrole internetovej alebo inej formy predaja24) prípravkov na ochranu rastlín na základe poverenia kontrolným ústavom kontrolný nákup,
h)
vyžadovať a kontrolovať identifikačné údaje a doklady preukazujúce totožnosť držiteľa dokladov podľa písmena e) alebo držiteľa osvedčenia podľa § 32 ods. 1,
i)
použiť pri výkone rastlinolekárskej kontroly a rastlinolekárskych opatrení podľa § 9 ods. 1 kameru na bezpilotnom lietadle, pričom
1.
prenos obrazu neuchováva,
2.
vedie informácie o dôvode, dátume, dĺžke trvania letu a trati letu bezpilotného lietadla a o pilotovi na diaľku v rozsahu jeho mena a priezviska po dobu jedného roka od ich vzniku na účely vedenia dokumentácie o vykonaní letu bezpilotným lietadlom a o osobe, ktorá bezpilotný letecký systém použila,
3.
na bezpilotné lietadlo viditeľne umiestni označenie, ktoré obsahuje slovo „ÚKSÚP“.
§ 11
Registrácia fyzických osôb a právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti a vydanie osvedčenia
(1)
Osoba, ktorá pestuje, vyrába alebo dováža rastliny, rastlinné produkty a iné predmety alebo prevádzkuje spoločný sklad, distribučné stredisko, sušiareň alebo baliareň rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a u ktorej sa vyžaduje úradná rastlinolekárska kontrola, je povinná požiadať kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov. Osoba zaoberajúca sa sušením obalového materiálu a obalov z dreva je povinná predložiť aj osvedčenie o technologickej spôsobilosti sušiarne. Po zápise žiadateľa do registra výrobcov a dovozcov vydá kontrolný ústav osvedčenie o ich registrácii (ďalej len „registrácia“).
(2)
Kontrolný ústav registráciu pozastaví alebo zruší a výrobcovi alebo dovozcovi odníme osvedčenie o registrácii
a)
na jeho žiadosť,
b)
pri výmaze z obchodného registra, pri zániku živnostenského oprávnenia, pri skončení poľnohospodárskej výroby samostatne hospodáriaceho roľníka alebo pri skončení lesníckej činnosti, alebo
c)
pri opakovanom nevykonaní nariadených rastlinolekárskych opatrení podľa § 9 ods. 2.
§ 12
Vývoz, dovoz, opätovný vývoz a tranzit rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov
(1)
Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia byť pri ich vývoze, dovoze opätovnom vývoze alebo tranzite sprevádzané fytocertifikátom.
(2)
Fytocertifikát vydáva, ak na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú osobitné požiadavky krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa prepravujú,
a)
kontrolný ústav pri vývoze alebo opätovnom vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín,
b)
orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu alebo vývozu pri dovoze alebo tranzite rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.
(3)
Vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na účely vydania fytocertifikátu je povinný
a)
oznámiť kontrolnému ústavu ich vývoz najmenej 48 hodín pred naložením rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a súčasne požiadať kontrolný ústav o vykonanie rastlinolekárskej kontroly,
b)
poskytnúť kontrolnému ústavu pri požiadaní o rastlinolekársku kontrolu v písomnej forme tieto údaje:
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu vývozcu alebo o právnickú osobu príjemcu,
2.
miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
3.
deklarované dopravné prostriedky, miesto vstupu a množstvo,
4.
rozlišujúce znaky, ktorými sú počet a opis balenia, názov tovaru a botanický názov rastlín,
5.
podrobnosti dezinsekčného alebo dezinfekčného ošetrenia,
6.
rastlinolekárske požiadavky krajiny, do ktorej sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vyvážajú, a rastlinolekárske požiadavky krajín, cez ktoré sa zásielka prepravuje, v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku,
c)
predložiť kontrolnému ústavu potvrdenia o vykonaní testov a ošetrení požadovaných krajinou určenia,
d)
predložiť kontrolnému ústavu pri opätovnom vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov originál alebo úradne overenú kópiu fytocertifikátu vystaveného v krajine pôvodu zásielky, ak bol taký fytocertifikat vystavený.
(4)
Rastlinolekárska kontrola pri vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín je zameraná na preverenie splnenia osobitných požiadaviek krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prepravujú.
(5)
Dovozca a vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov je povinný zabezpečiť ich prepravu tak, aby nedošlo k napadnutiu zásielok škodlivými organizmami ani k prípadnému rozširovaniu škodlivých organizmov z týchto zásielok.
(6)
Ustanovenia osobitných predpisov25) týkajúce sa dovozu, vývozu a tranzitu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 13
Rastlinné pasy
(1)
Kontrolný ústav vydá na dobu neurčitú registrovanej osobe oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov najviac v rozsahu činností, na ktoré sa registrovala podľa § 11.
(2)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba pri svojej podnikateľskej činnosti nesmú nadobúdať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom, bez platného rastlinného pasu.
§ 14
Chránené zóny
(1)
Ak ministerstvo zistí, že je účelné na základe výsledkov vyhodnocovania miery rizika zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov vymedziť chránenú zónu, požiada Komisiu o uznanie tejto zóny.
(2)
Kontrolný ústav môže prijať vhodné rastlinolekárske opatrenie na splnenie podmienok potrebných na zachovanie Komisiou uznanej chránenej zóny.
§ 15
Schválenie účinných látok, safenerov a synergentov
(1)
Žiadosť o schválenie účinných látok, safenerov a synergentov, o zmenu schválenia26) alebo o obnovenie ich schválenia27) predkladá fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba kontrolnému ústavu.
(2)
Na hodnotení účinných látok, safenerov a synergentov a na vypracovaní návrhu hodnotiacej správy28) kontrolný ústav spolupracuje s odbornými pracoviskami.
§ 16
Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín
(1)
Žiadosť o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, žiadosť o obnovenie autorizácie, žiadosť o vzájomné uznávanie autorizácie, žiadosť zmenu a doplnenie autorizácie, žiadosť o posúdenie ekvivalencie účinnej látky, safenera alebo synergenta predkladá žiadateľ kontrolnému ústavu.
(2)
Žiadateľ o autorizáciu podľa odseku 1 musí mať miesto trvalého pobytu alebo sídlo v členskom štáte.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov na prístup k týmto údajom, ak žiadateľ o autorizáciu nie je vlastníkom týchto údajov.
(4)
Doklady uvedené v odseku 3 žiadateľ predkladá v origináli alebo ako úradne overenú kópiu a úradne preložené do štátneho jazyka; preklad nie je potrebný, ak ide o doklady v českom jazyku.
(5)
K žiadosti o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín s obsahom geneticky modifikovaného organizmu sa predkladá aj písomný súhlas.29)
(6)
Kontrolný ústav môže vyžadovať predloženie nového súhlasu podľa odseku 3 písm. b) pri posudzovaní autorizácie z hľadiska jej zmeny a doplnenia, obnovenia, prehodnocovania, predĺženia a preskúmania.
(7)
Ak hodnotenie prípravku na ochranu rastlín na účel jeho autorizácie vykonáva iný členský štát (ďalej len „hodnotiaci štát“), kontrolný ústav konanie o autorizácii preruší do lehoty predloženia hodnotiacej správy v požadovanom formáte30) a dokladu o autorizácii. Kópiu dokladu o autorizácii a jeho úradne overený preklad doručuje kontrolnému ústavu žiadateľ.
(8)
Konanie o autorizácii prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje ešte neschválenú účinnú látku, môže kontrolný ústav prerušiť aj z dôvodu nedoručenia hodnotiacej správy.31)
(9)
Ak prípravok na ochranu rastlín obsahuje látku, ktorá sa má nahradiť,32) kontrolný ústav a odborné pracoviská vykonávajú počas konania o autorizácii, o obnovení autorizácie alebo zmene a doplnení autorizácie aj porovnávacie posudzovanie.33) Lehoty na vykonanie jednotlivých krokov porovnávacieho posudzovania určí kontrolný ústav.
(10)
Ak odborné pracovisko vo svojom odbornom posudku podmieni autorizáciu prípravku na ochranu rastlín opatreniami na zníženie rizika, ktoré sú potrebné vzhľadom na osobitné environmentálne alebo poľnohospodárske podmienky, kontrolný ústav tieto opatrenia v rozhodnutí o autorizácii zohľadní.
(11)
Autorizovaný prípravok na ochranu rastlín vzájomným uznaním sa stáva referenčným prípravkom.
(12)
Prípravok na ochranu rastlín možno autorizovať len pod takým názvom, ktorý neobsahuje názov účinnej látky alebo kódové označenie.
(13)
Tank-mix kombináciu možno na základe žiadosti autorizovať, ak táto spĺňa určené podmienky.34)
(14)
Prípravok na ochranu rastlín s obsahom novej účinnej látky, o ktorej schválení sa ešte nerozhodlo, možno autorizovať, ak pre túto účinnú látku Európska únia uznala úplnosť dokumentácie. Doba autorizácie nesmie byť dlhšia ako tri roky.
§ 17
Zmeny a doplnenia, preskúmanie a prevod autorizácie
(1)
Zmeny a doplnenia týkajúce sa autorizovaného alebo povoleného prípravku na ochranu rastlín, ktoré držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia na paralelný obchod plánuje vykonať, podliehajú schváleniu kontrolným ústavom. Pri posudzovaní zmien a doplnení kontrolný ústav spolupracuje s odbornými pracoviskami.
(2)
Držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia na paralelný obchod je povinný požiadať kontrolný ústav o schválenie plánovanej zmeny alebo doplnenia. Na postup pri posudzovaní zmeny alebo doplnenia sa vzťahuje primerane § 16.
(3)
Ak kontrolný ústav rozhodne o zmene a doplnení podľa osobitného predpisu,35) pôvodné rozhodnutie o autorizácii stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia.
(4)
Zmenu v autorizácii prípravku na ochranu rastlín a podmienok používania prípravku na ochranu rastlín okrem dôvodov uvedených v osobitnom predpise36) možno vykonať, ak sa preukázalo, že hladina rezíduí37) pri používaní prípravku na ochranu rastlín je vyššia ako ustanovená hladina rezíduí a zároveň sú splnené ustanovenia podľa osobitného predpisu.34)
(5)
Konanie vo veci zrušenia alebo zmeny a doplnenia autorizácie38) začína dňom doručenia informácie o zrušení alebo zmene a doplnení autorizácie iným členským štátom tej istej zóny.
(6)
Ak informácie39) hodnotí kontrolný ústav, rozhodne o vplyve nových informácií na splnenie požiadaviek34) do 45 dní odo dňa doručenia odborných posudkov alebo ďalších informácií a údajov.
(7)
Držiteľ autorizácie prípravku na ochranu rastlín môže previesť autorizáciu na inú fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu. Žiadosť sa predkladá kontrolnému ústavu. Na nového držiteľa autorizácie prechádzajú všetky práva a povinnosti predchádzajúceho držiteľa autorizácie. Lehoty určené pôvodnému držiteľovi autorizácie nie sú prevodom autorizácie dotknuté. Platnosť autorizácie pre prevádzajúceho držiteľa autorizácie stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej prevode.
(8)
Dobu platnosti autorizácie prípravku na ochranu rastlín možno predĺžiť na základe žiadosti podanej najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti autorizácie pre prípravky na ochranu rastlín
a)
s obsahom účinných látok, ktorých doba zaradenia do zoznamu povolených účinných látok alebo doba schválenia bola administratívne predĺžená,
b)
pre ktorý ešte nebolo ukončené prehodnotenie autorizácie po zaradení účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok; ak v čase predloženia žiadosti je lehota na prehodnotenie autorizácie kratšia ako dva roky, žiadateľ k žiadosti priloží aj kópiu žiadosti o prehodnotenie autorizácie alebo doklad potvrdzujúci predloženie dokumentácie potrebnej na jej prehodnotenie a písomné vyjadrenie odborných pracovísk o predložení žiadosti o vypracovanie odborného posudku alebo hodnotenia na účely prehodnotenia autorizácie,
c)
s obsahom novej účinnej látky, o ktorej schválení sa ešte nerozhodlo, ak pre túto účinnú látku bolo umožnené členským štátom predĺžiť dočasné autorizácie.
(9)
Ak bola žiadosť podľa odseku 8 podaná v lehote kratšej ako šesť mesiacov, kontrolný ústav môže takúto žiadosť prijať, ak jej oneskorené predloženie žiadateľ náležite odôvodní, inak kontrolný ústav rozhodne o zamietnutí žiadosti o predĺženie doby platnosti autorizácie. Ak najvyššie hladiny rezíduí37) pre autorizované použitia neboli prehodnocované, prikladá sa k žiadosti aj posudok príslušného odborného pracoviska.
(10)
Lehota na predĺženie doby platnosti autorizácie je 60 dní od predloženia úplnej žiadosti.
(11)
Prehodnocovanie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín po zaradení účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok alebo po jej schválení vykonáva kontrolný ústav v spolupráci s odbornými pracoviskami.
(12)
Žiadosť o prehodnotenie účinnej látky v autorizovanom prípravku na ochranu rastlín sa predkladá kontrolnému ústavu najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok alebo jej schválenia. Ak prípravok na ochranu rastlín obsahuje iný zdroj účinnej látky ako zdroj, ktorý bol posudzovaný na účely jej zaradenia alebo schválenia, držiteľ autorizácie je povinný k tomu istému termínu predložiť údaje o účinnej látke aj spravodajskému členského štátu alebo členskému štátu poverenému hodnotením nových zdrojov účinnej látky.
(13)
Po prehodnotení účinnej látky autorizovaného prípravku na ochranu rastlín kontrolný ústav vyzve držiteľa autorizácie, aby v určenej lehote požiadal o prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín, predložil dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín a určí lehotu na predloženie posudkov odborných pracovísk.
(14)
Po prijatí žiadosti a dokumentačného súboru údajov kontrolný ústav konanie preruší do určenej lehoty na predloženie odborných posudkov podľa odseku 13.
(15)
Držiteľ autorizácie je povinný predložiť odborným pracoviskám žiadosť o vypracovanie odborného posudku podľa odseku 13 najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia kontrolného ústavu o prerušení konania podľa odseku 14.
(16)
Odborné pracovisko vypracuje odborný posudok na základe žiadosti držiteľa autorizácie najneskôr do 30 dní pred uplynutím lehoty určenej kontrolným ústavom podľa odseku 13. Odborné pracovisko o začatí hodnotenia informuje kontrolný ústav.
(17)
Na prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín možno použiť aj zonálne hodnotenie prípravku na ochranu rastlín, ak toto hodnotenie je pre podmienky Slovenskej republiky relevantné.
(18)
Kontrolný ústav rozhodne o žiadosti podľa odseku 13 na základe posudkov odborných pracovísk; pôvodné rozhodnutie o autorizácii stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia.
(19)
Ak odborné pracovisko do lehoty určenej kontrolným ústavom podľa odseku 16 odborný posudok nevypracuje, písomne o tom informuje držiteľa autorizácie a kontrolný ústav najneskôr 20 dní pred lehotou určenou kontrolným ústavom a navrhne lehotu na jeho predloženie.
(20)
Kontrolný ústav na základe oznámenia odborného pracoviska podľa odseku 19 administratívne predĺži lehotu na predloženie odborného posudku podľa odseku 13 na dobu nepresahujúcu 12 mesiacov. Lehotu na predloženie odborného posudku podľa tohto odseku nie je možné predĺžiť.
§ 18
Menej významné použitia
(1)
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na menej významné použitie40) a náležitosti uvedené v osobitnom predpise41) sa predkladajú kontrolnému ústavu.
(2)
Konanie o rozšírení autorizácie na menej významné použitie40) kontrolný ústav preruší do predloženia náležitostí podľa osobitného predpisu41) a predloženia odborných posudkov. Kontrolný ústav vydá rozhodnutie vo veci rozšírenia autorizácie na menej významné použitie na základe posudkov odborných pracovísk.
(3)
Zoznam menej významných použití42) zverejňuje ministerstvo najmenej raz ročne vo vestníku.
(4)
Riziko poškodenia plodiny ošetrenej autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín s rozšíreným rozsahom jeho použitia na túto plodinu znáša ten, kto taký prípravok na ochranu rastlín použil.
§ 19
Predkladanie údajov a informácií
(1)
Kontrolný ústav môže požadovať predloženie informácií, údajov, štúdií alebo výsledkov monitorovacích činností potrebných na zaistenie bezpečnosti zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia.
(2)
Údaje, ktoré žiadateľ o autorizáciu, žiadateľ o povolenie, držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia označil za predmet obchodného tajomstva, sú chránené podľa osobitného predpisu;43) žiadateľ o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, žiadateľ o povolenie paralelného obchodu, držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia je povinný kontrolnému ústavu predložiť aj tieto údaje.
§ 20
Paralelný obchod
(1)
Povolenie na paralelný obchod44) prípravku na ochranu rastlín na uvedenie na trh vydáva na základe žiadosti kontrolný ústav.
(2)
Žiadateľ o povolenie musí mať miesto trvalého pobytu alebo sídlo v členskom štáte.
(3)
Konanie o udelenie povolenia na paralelný obchod možno prerušiť, ak kontrolný ústav požiadal príslušný orgán iného členského štátu o poskytnutie informácií. Konanie sa preruší až do poskytnutia úplných požadovaných informácií. Ak príslušný orgán iného členského štátu oznámi, že požadované údaje k dispozícii nemá, kontrolný ústav konanie zastaví.
(4)
Ak je použitie referenčného prípravku na ochranu rastlín autorizované v tank-mix kombinácii, kontrolný ústav rozhodne o povolení na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín aj na takéto použitie.
(5)
Ak dôjde k zmene v autorizácii referenčného prípravku na ochranu rastlín týkajúcej sa podmienok uvádzania na trh, klasifikácie, označovania alebo používania, kontrolný ústav obdobne uskutoční konanie o zmene v povolení na paralelný obchod.
(6)
Držiteľ autorizácie referenčného prípravku nie je účastníkom konania o povolení na paralelný obchod.
(7)
Držiteľ povolenia na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín na uvedenie na trh alebo na osobnú spotrebu je povinný viesť záznamy o číslach šarží a číslach povolení všetkých paralelných prípravkov na ochranu rastlín uvedených na trh alebo dovezených na osobnú spotrebu. Tieto záznamy uchováva počas piatich rokov od dátumu ich uvedenia na trh alebo dovozu a na požiadanie ich predloží kontrolnému ústavu.
(8)
Držiteľ povolenia na paralelný obchod na uvedenie na trh je povinný písomne nahlásiť kontrolnému ústavu najneskôr do desiatich dní odo dňa uvedenia na trh paralelného prípravku na ochranu rastlín čísla šarží, množstvo a miesto uskladnenia.
(9)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba je povinná paralelný prípravok na osobnú spotrebu
a)
bezodkladne písomne nahlásiť kontrolnému ústavu,
b)
evidovať s číslom šarže, uschovávať počas piatich rokov a na požiadanie ho predložiť kontrolnému ústavu,
c)
používať podľa etikety referenčného prípravku.
(10)
Fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe kontrolný ústav vydá na základe žiadosti povolenie na paralelný obchod prípravku na osobnú spotrebu.44)
(11)
Predaj prípravkov podľa odsekov 9 a 10 je zakázaný.
§ 21
Povolenie na použitie prípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja
(1)
Žiadosť s požadovanými náležitosťami o povolenie na používanie neautorizovaných prípravkov na ochranu rastlín alebo neautorizované použitie na účely výskumu a vývoja podáva žiadateľ kontrolnému ústavu.
(2)
V povolení môže kontrolný ústav uložiť držiteľovi povolenia podmienky a opatrenia súvisiace s uvádzaním na trh, so skladovaním, s používaním, obmedzením rizika alebo so zneškodnením prípravku na ochranu rastlín a ošetrených rastlín alebo rastlinných produktov.
(3)
Rastliny alebo rastlinné produkty ošetrené neautorizovaným prípravkom na ochranu rastlín alebo ošetrené aplikačným zariadením, ktoré nespĺňa podmienku evidencie podľa § 29 ods. 1 a podmienku kontroly podľa § 30, sa nesmú konzumovať ani skrmovať, ak pre dané použitie nebolo vykonané hodnotenie rizika spotrebiteľa alebo ak hodnotenie nepreukázalo, že toto riziko je prijateľné. Takéto rastliny alebo rastlinné produkty je povinné zneškodniť alebo zabezpečiť ich zneškodnenie pracovisko, ktoré použilo takýto prípravok na ochranu rastlín. Náklady na zneškodnenie znáša zadávateľ skúšok. Doklad preukazujúci zneškodnenie ošetrených rastlín alebo rastlinných produktov pracovisko uchováva päť rokov a na požiadanie ho predloží kontrolnému ústavu.
§ 22
Zrušenie autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín
(1)
Kontrolný ústav zruší autorizáciu alebo povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín okrem dôvodov uvedených v osobitnom predpise,36) ak
a)
zistí, že šarža nebola stiahnutá z trhu do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o stiahnutí podľa § 9 ods. 2 písm. p),
b)
sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe19) rozborom zistilo, že kvalitatívne alebo kvantitatívne zloženie paralelného prípravku už nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentačnom súbore údajov,
c)
držiteľ autorizácie alebo povolenia uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín v rozpore s podmienkami a opatreniami uvedenými v rozhodnutí o autorizácii alebo povolení na paralelný obchod,
d)
bola zrušená alebo uplynula autorizácia prípravku na ochranu rastlín, s ktorým bol daný prípravok na ochranu rastlín autorizovaný alebo povolený v tank-mix kombinácii,
e)
účinná látka prípravku na ochranu rastlín bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok alebo schválená a kontrolný ústav alebo odborné pracovisko v procese prehodnocovania existujúcej autorizácie prípravku na ochranu rastlín zistili, že účinná látka, ktorá sa nachádza v takomto prípravku, nespĺňa požiadavky,
f)
prehodnotením existujúcej autorizácie prípravku na ochranu rastlín zistí, že prípravok na ochranu rastlín len s obsahom účinnej látky schválenej alebo zaradenej do zoznamu povolených účinných látok nespĺňa požiadavky,
g)
držiteľ autorizácie v určenej lehote nepožiadal kontrolný ústav o prehodnotenie existujúcej autorizácie prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky schválenej alebo zaradenej do zoznamu povolených účinných látok podľa § 17 ods. 12 alebo ods. 13 alebo ak nepredložil požadované údaje a informácie,
h)
držiteľ autorizácie v určenej lehote nepredložil žiadosť o vypracovanie odborného posudku podľa § 17 ods. 15 alebo podľa § 43a ods. 1 alebo nepredložil dokumentačný súbor údajov na prehodnotenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín podľa § 43a ods. 1 alebo hodnotiacu správu iného členského štátu podľa § 43a ods. 3,
i)
držiteľ autorizácie v určenej lehote nepožiadal kontrolný ústav o prevod existujúcej klasifikácie a označenia autorizovaného prípravku na ochranu rastlín na klasifikáciu a označenie podľa osobitného predpisu.44a)
(2)
Kontrolný ústav zruší použitie prípravku na ochranu rastlín, ak
a)
autorizácia tohto použitia bola zrušená pre prípravok na ochranu rastlín, s ktorým bol daný prípravok na ochranu rastlín autorizovaný v tank-mix kombinácii; ak kontrolný ústav zruší takéto použitie v referenčnom prípravku, zruší takéto použitie aj v povolení na paralelný obchod,
b)
po prehodnotení existujúcej autorizácie podľa § 17 ods. 12 alebo ods. 13 zistí, že autorizované použitie prípravku na ochranu rastlín nespĺňa určené podmienky,
c)
údaje a informácie predložené na prehodnotenie existujúcej autorizácie podľa § 17 ods. 12 alebo ods. 13 neboli dostatočné na ukončenie prehodnotenia a preukázanie bezpečnosti daného použitia.
(3)
Držiteľ autorizácie, držiteľ povolenia na paralelný obchod, dovozca prípravku alebo nimi poverená osoba musí preukázateľným a účinným spôsobom bezodkladne informovať právnické osoby alebo fyzické osoby-podnikateľov, ktoré od neho prípravok na ochranu rastlín odoberajú, o zrušení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod, o dôvodoch zrušenia alebo zmeny autorizácie alebo povolenia a o lehotách určených príslušným rozhodnutím a zabezpečiť prevzatie a zneškodnenie prípravkov na ochranu rastlín najneskôr do troch mesiacov od zrušenia autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod. Na výzvu sú držitelia autorizácie, držitelia povolenia na paralelný obchod, dovozcovia prípravku na ochranu rastlín alebo nimi poverené osoby uvádzajúce na trh prípravky na ochranu rastlín povinní preukázať kontrolnému ústavu, že túto povinnosť splnili.
(4)
Po zrušení autorizácie, povolenia na paralelný obchod alebo po uplynutí doby ich platnosti je každý povinný vrátiť prípravok na ochranu rastlín držiteľovi autorizácie, držiteľovi povolenia na paralelný obchod, dovozcovi prípravku na ochranu rastlín alebo nimi poverenej osobe najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby podľa osobitného predpisu.45)
(5)
Držiteľ autorizácie, držiteľ povolenia na paralelný obchod, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo nimi poverená osoba musí prípravok na ochranu rastlín vrátený podľa odseku 4 bezodkladne prevziať a zabezpečiť jeho zneškodnenie.
(6)
Náklady, ktoré vzniknú vrátením prípravku na ochranu rastlín, je povinný uhradiť držiteľ autorizácie, držiteľ povolenia na paralelný obchod, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo nimi poverená osoba. Ten, kto nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 4, je povinný vykonať zneškodnenie prípravku na ochranu rastlín na vlastné náklady najneskôr v lehote určenej príslušným rozhodnutím.
§ 23
Prebaľovanie prípravkov na ochranu rastlín
(1)
Prebaľovať sa môžu len autorizované prípravky na ochranu rastlín na základe rozhodnutia kontrolného ústavu. Ten, kto chce prebaľovať prípravky na ochranu rastlín, predloží kontrolnému ústavu
a)
žiadosť o prebalenie prípravkov na ochranu rastlín,
b)
súhlas držiteľa autorizácie prípravku na ochranu rastlín s prebalením,
c)
informácie o veľkosti alebo objeme a materiáli obalu, do ktorého sa prípravok na ochranu rastlín prebaľuje.
(2)
Kontrolný ústav povolí prebaľovanie prípravku na ochranu rastlín, ak žiadateľ predloží všetky náležitosti uvedené v odseku 1 a zároveň ak obal, do ktorého sa má prípravok na ochranu rastlín prebaľovať, je schválený rozhodnutím podľa § 16 ods. 10.
(3)
Na etikete prebaleného prípravku na ochranu rastlín musí byť okrem údajov uvedených v rozhodnutí uvedený dátum prebalenia a meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo názov právnickej osoby, ktorá prípravok na ochranu rastlín prebalila.
(4)
Prebaľovanie prípravku na ochranu rastlín musí držiteľ rozhodnutia o prebalení oznámiť kontrolnému ústavu najneskôr sedem dní pred prebalením s uvedením miesta prebalenia a názvu a sídla subjektu, ktorý tento prípravok na ochranu rastlín prebaľuje.
§ 25
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod
(1)
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod obsahuje najmä tieto údaje:
a)
obchodný názov autorizovaného prípravku na ochranu rastlín alebo povoleného prípravku na ochranu rastlín,
b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa autorizácie alebo držiteľa povolenia,
c)
meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu prípravku na ochranu rastlín,
d)
formulačnú úpravu,
e)
názov a množstvo každej účinnej látky,
f)
číslo autorizácie alebo číslo povolenia,
g)
dobu platnosti autorizácie alebo povolenia,
h)
rozsah ich použitia,
i)
klasifikáciu podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Ministerstvo zverejňuje zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod najmenej raz ročne vo vestníku.
§ 26
Výnimky pri mimoriadnych situáciách
(1)
Povolenie uvedenia na trh prípravku na ochranu rastlín na obmedzené a kontrolované použitie48) udeľuje ministerstvo. Ministerstvo v povolení určí podmienky pre uvedenie na trh a použitie prípravku na ochranu rastlín.
(2)
Spolu so žiadosťou o povolenie predkladá žiadateľ údaje o aplikácii, návod na použitie, návrh etikety a kartu bezpečnostných údajov49) pre prípravok na ochranu rastlín v slovenskom jazyku.
(3)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti na základe odborných posudkov kontrolného ústavu a odborných pracovísk.
(4)
Ministerstvo môže na základe rozhodnutia Komisie povoliť uvedenie na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré nespĺňajú ustanovené podmienky.
(5)
Ministerstvo žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 1 zamietne, ak sú také prípravky na ochranu rastlín už uvedené na trh a ak nimi možno zvládnuť hroziace nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov.
§ 27
Skúšanie biologickej účinnosti
(1)
Skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín samostatne alebo v zmesi v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, na nepoľnohospodárskej pôde, v skladoch a iných uzatvorených priestoroch vykonáva kontrolný ústav alebo fyzické osoby-podnikatelia alebo právnické osoby osvedčené kontrolným ústavom podľa § 28. Skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín samostatne alebo v zmesi v oblasti lesníctva vykonáva poverené lesnícke centrum alebo certifikované pracoviská.
(2)
Na účely autorizácie musia byť skúšky biologickej účinnosti vykonané podľa zásad správnej experimentálnej praxe.
(3)
Pracoviská uvedené v odseku 1 vykonajú skúšky na základe žiadosti a až po predložení povolenia podľa § 21.
(4)
Kontrolný ústav zamietne žiadosť o vykonanie skúšky biologickej účinnosti najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty určenej kontrolným ústavom na predloženie žiadosti alebo na predloženie vzoriek, ak
a)
ju žiadateľ nepredložil v určenej lehote,
b)
žiadateľ nepredložil vzorky prípravkov na ochranu rastlín, štandardných prípravkov na ochranu rastlín v určenej lehote,
c)
predložená žiadosť nebola úplná a žiadateľ chýbajúce náležitosti na výzvu kontrolného ústavu nedoplnil do určenej lehoty.
(5)
Skúšky biologickej účinnosti na účely autorizácie sa vykonávajú podľa platných metodík Európskej a stredozemskej organizácie na ochranu rastlín (ďalej len „organizácia“). Ak na príslušnú skúšku neexistuje metodika organizácie, akceptujú sa metodiky kontrolného ústavu, povereného lesníckeho centra alebo iné metodiky schválené kontrolným ústavom alebo povereným lesníckym centrom.
(6)
Nespotrebované prípravky na ochranu rastlín sa stávajú odpadom.50) Žiadateľ o vykonanie skúšok biologickej účinnosti je povinný ich zneškodniť na vlastné náklady.
§ 28
Certifikácia spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti
(1)
Certifikát o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín (ďalej „certifikát“) vydáva kontrolný ústav.
(2)
Žiadosť o certifikát, jeho rozšírenie alebo jeho recertifikáciu predkladá kontrolnému ústavu fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá spĺňa určené kvalifikačné predpoklady, alebo zamestnáva osobu zodpovednú za vykonávanie a vyhodnocovanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín, ktorá kvalifikačné predpoklady spĺňa.
(3)
Žiadateľ je povinný
a)
vykonať overovací pokus s autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín najmenej počas jednej vegetačnej sezóny v každej skupine plodín a skupine prípravkov na ochranu rastlín alebo ich nepriaznivých účinkov na plodiny v rozsahu žiadosti o certifikát alebo jeho rozšírenie,
b)
informovať kontrolný ústav o plánovanom začiatku overovacieho pokusu najmenej sedem dní pred jeho začatím,
c)
povoliť kontrolnému ústavu voľný vstup na skúšobné pracovisko a na miesta, kde sa vykonávajú overovacie pokusy,
d)
umožniť kontrolnému ústavu vykonanie auditu,
e)
preukázať, že disponuje príslušnými medzinárodne uznanými metodikami organizácie na zakladanie, vedenie a vyhodnocovanie pokusov a príslušnou metodikou na vykonanie overovacieho pokusu; ak na skúšku neexistuje metodika organizácie, akceptujú sa metodiky kontrolného ústavu alebo povereného lesníckeho centra alebo iné metodiky nimi schválené.
(4)
Držiteľ certifikátu je povinný
a)
plniť a dodržiavať podmienky, za ktorých mu bol certifikát vydaný,
b)
umožniť kontrolnému ústavu prístup do objektov a k zariadeniam a umožniť vykonať audit,
c)
poskytnúť kontrolnému ústavu súčinnosť potrebnú pri výkone činnosti a všetky údaje potrebné na preverenie plnenia určených zásad správnej experimentálnej praxe,
d)
písomne informovať kontrolný ústav o plánovaní vykonania skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín a ich nepriaznivých účinkov na plodiny najneskôr sedem dní pred ich začatím,
e)
používať a dodržiavať postupy schválených metodík pre skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín a ich nepriaznivých účinkov na plodiny,
f)
viesť evidenciu o priebehu skúšania biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín a ich nepriaznivých účinkov na plodiny,
g)
viesť a uchovávať evidenciu,
h)
bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu podstatné zmeny vzťahujúce sa na vydaný certifikát; podstatné zmeny sú tie, ktoré spochybňujú dodržiavanie určených zásad správnej experimentálnej praxe.
(5)
Kontrolný ústav je oprávnený vykonať u držiteľa certifikátu najmenej jeden audit ročne na preverenie, či držiteľ certifikátu dodržiava určené zásady správnej experimentálnej praxe a podmienky, za ktorých bol certifikát vydaný. Kontrolný ústav oznamuje termín auditu žiadateľovi najmenej dva týždne pred jeho začatím.
(6)
Platnosť certifikátu je päť rokov.
(7)
Najneskôr rok pred uplynutím doby platnosti certifikátu môže jeho držiteľ požiadať o recertifikáciu. Pri recertifikácii sa nepožaduje vykonanie overovacieho pokusu.
(8)
Kontrolný ústav
a)
zamietne žiadosť o certifikát, jeho rozšírenie alebo recertifikáciu, ak predložená žiadosť nespĺňa požiadavky a žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstránil, alebo ak auditom zistené nezhody alebo nedostatky žiadateľ do určeného termínu neodstránil,
b)
zruší certifikát, ak
1.
o to požiada držiteľ certifikátu,
2.
je na majetok držiteľa certifikátu vyhlásený konkurz, ale konkurzné konanie je pre nedostatok majetku zamietnuté alebo zastavené,
3.
nie je na majetok držiteľa certifikátu vyhlásený konkurz z dôvodu, že majetok nepostačuje na úhradu trov predbežného správcu,
4.
dôjde k výmazu držiteľa certifikátu z obchodného registra,
5.
zanikne živnostenské oprávnenie alebo
6.
auditom zistené nezhody alebo nedostatky nie sú v určenej lehote odstránené.
c)
zúži rozsah certifikátu, ak sa auditom zistia také skutočnosti, na ktorých základe kontrolný ústav zistí, že držiteľ certifikátu nie je spôsobilý vykonávať skúšky biologickej účinnosti v danej skupine plodín alebo s danou skupinou prípravkov na ochranu rastlín podľa určených zásad správnej experimentálnej praxe,
d)
po skončení auditu zašle žiadateľovi záverečnú správu z auditu do 20 dní od posúdenia odstránenia nezhôd a nedostatkov; žiadateľ má právo vyjadriť sa k záverečnej správe z auditu do 15 dní odo dňa jej doručenia,
e)
rozhodne o udelení certifikátu, jeho rozšírení, jeho recertifikácii alebo odmietnutí jeho vydania do 30 dní od uhradenia všetkých nákladov spojených s jeho vydaním; žiadateľ môže podať proti rozhodnutiu písomné námietky do 15 dní od doručenia certifikátu, jeho rozšírení, recertifikácii alebo zamietnutí žiadosti o jeho vydanie, námietky sa predkladajú kontrolnému ústavu a majú odkladný účinok,
f)
bezodkladne preskúma napadnutý postup alebo úkon podľa písmen d) a e) a v lehote do 30 dní od doručenia námietok rozhodne o ich opodstatnenosti; ak sú námietky opodstatnené, bezodkladne zabezpečí odstránenie zistených nedostatkov.
§ 29
Evidencia aplikačných zariadení
(1)
Používať možno len také aplikačné zariadenia, ktoré boli zapísané do zoznamu aplikačných zariadení. Zápisu podliehajú aj aplikačné zariadenia technicky rekonštruované nad rámec technických parametrov pôvodného typového vyhotovenia a znovu uvedené do používania.
(2)
Zápisu nepodliehajú aplikačné zariadenia určené na vedecké, výskumné a výstavné účely.
(3)
Zoznam aplikačných zariadení vedie poverená organizácia a ministerstvo ho zverejňuje najmenej raz ročne vo vestníku.
(4)
Prílohou žiadosti o zápis do zoznamu aplikačných zariadení je aj dokument potvrdzujúci splnenie technických požiadaviek51) a fytosanitárnych požiadaviek aplikačného zariadenia a ES vyhlásenie o zhode.10)
(5)
Poverená organizácia zapíše aplikačné zariadenie do zoznamu aplikačných zariadení v lehote 60 dní od doručenia dokladov podľa odseku 4 a žiadateľovi vydá potvrdenie o evidencii aplikačného zariadenia.
(6)
Držiteľ potvrdenia o evidencii aplikačného zariadenia je povinný bezodkladne písomne oznámiť poverenej organizácii
a)
všetky zmeny v konštrukčnom vyhotovení evidovaného typu aplikačného zariadenia, ktoré by mohli mať vplyv na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín,
b)
všetky informácie o zistených závažných nedostatkoch evidovaného typu aplikačného zariadenia,
c)
ochranné opatrenia prijaté v členských štátoch súvisiace s uvádzaním evidovaného typu aplikačného zariadenia do používania.
(7)
Poverená organizácia údaje zistené podľa odseku 6 zaznamená v zozname aplikačných zariadení. Zistené nezhody vlastností aplikačného zariadenia s technickými požiadavkami na jeho bezpečnosť bezodkladne oznámi orgánu dohľadu podľa osobitného predpisu.10)
§ 30
Kontrola aplikačných zariadení
(1)
Aplikačné zariadenie na profesionálne použitie musí byť skontrolované v lehote zodpovedajúcej jeho záťaži pri použití, najmenej však raz za päť rokov do roku 2020 a potom každé tri roky. Kontrola musí byť vykonaná bezodkladne pri poškodení, oprave alebo úprave jeho aplikačnej časti a na novom aplikačnom zariadení najmenej raz za päť rokov.
(2)
Kontrole podlieha najmä rámové aplikačné zariadenie pre plošný postrek, aplikačné zariadenie pre priestorový postrek a zahmlievanie, aplikačné zariadenie pripevnené na lietadlo alebo helikoptéru, aplikačné zariadenie pripevnené na vlak, aplikačné zariadenie na morenie osiva a sadiva, aplikačné zariadenie pripevnené na výsevné alebo sadiace zariadenie.
(3)
Kontrolám nepodlieha aplikačné zariadenie používané na ochranu rastlín a rastlinných produktov určených na osobnú spotrebu a aplikačné zariadenie uvedené v § 29 ods. 2.
(4)
Kontrolu podľa odseku 1 vykonáva poverená organizácia, ktorá na výkon kontroly môže poveriť aj inú fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá má potrebné technické vybavenie a vykonáva kontrolu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
(5)
Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 4 sa považuje ten, kto preukáže, že
a)
má skončené úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o vedúceho pracovníka,
b)
je vyučený v odbore poľnohospodárskych strojov alebo v obdobnom všeobecnom strojárskom odbore, ak ide o pracovníka vykonávajúceho kontrolu aplikačného zariadenia.
(6)
Ak poverená organizácia alebo ňou poverená osoba podľa odseku 4 na základe výsledkov kontroly zistí, že aplikačné zariadenie je spôsobilé na správnu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, vydá poverená organizácia držiteľovi aplikačného zariadenia osvedčenie o kontrole a kontrolnú nálepku.
(7)
Kontroly aplikačných zariadení vykonané v iných členských štátoch v lehotách podľa odseku 1 sa uznávajú.
(8)
Profesionálny používateľ je povinný aplikačné zariadenia pravidelne kalibrovať a technicky preverovať.
§ 31
Letecká aplikácia prípravkov na ochranu rastlín
(1)
Letecká aplikácia prípravkov na ochranu rastlín je povolená len vo výnimočných prípadoch.
(2)
Profesionálny používateľ, ktorý chce letecky aplikovať prípravky na ochranu rastlín, predkladá jednotlivú žiadosť alebo hromadnú žiadosť príslušnému orgánu. Súčasťou žiadosti je aj plán aplikácie prípravkov na ochranu rastlín.
(3)
Rozhodnutie o povolení na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín vydáva
a)
príslušný orgán ochrany prírody podľa osobitného predpisu;52) rozhodnutie zasiela aj kontrolnému ústavu, alebo
b)
kontrolný ústav pre oblasti, na ktoré sa osobitný predpis15) nevzťahuje.
(4)
Súčasťou rozhodnutia o povolení sú osobitné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že pri leteckej aplikácii nedôjde k nepriaznivým účinkom na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie.
(5)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpečenie aplikácií prostredníctvom leteckého postreku musí byť držiteľom osvedčenia o kontrole podľa § 30 ods. 6, dokladu podľa osobitných predpisov,53) ak sa vyžaduje, a osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 32.
(6)
Prípravky na ochranu rastlín aplikované letecky musia byť uvedené v zozname podľa § 25 a posúdené odbornými pracoviskami na leteckú aplikáciu.
(7)
Kontrolný ústav vykonáva kontrolu v oblasti leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín.
§ 32
Všeobecné podmienky
(1)
Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, poradca, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov, a distribútor, musia byť držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(2)
Ministerstvo poverí fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu na organizačné zabezpečenie odborného vzdelávania a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti.
(3)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydá na desať rokov tomu, kto úspešne
a)
absolvoval odborné vzdelávanie,
b)
vykonal testy odbornej spôsobilosti.
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín na rastliny a rastlinné produkty, ktoré sú určené na osobnú spotrebu.
(5)
Osoba uvádzajúca prípravky na ochranu rastlín na trh musí zabezpečiť, aby pri predaji bol vždy prítomný najmenej jeden zamestnanec s osvedčením o odbornej spôsobilosti. Každý distribútor a každá osoba s osvedčením o odbornej spôsobilosti je povinná pri predaji prípravkov na ochranu rastlín poskytnúť profesionálnemu používateľovi a neprofesionálnemu používateľovi informácie
a)
týkajúce sa rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie,
b)
týkajúce sa bezpečnostných pokynov na zvládnutie rizík podľa písmena a),
c)
o používaní prípravkov na ochranu rastlín, najmä o ich nebezpečnosti, expozícii, správnom skladovaní, manipulácii s nimi, ich aplikovaní a bezpečnom zneškodňovaní.
(6)
Povinnosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na distribútora predávajúceho len prípravky na neprofesionálne použitie, ak neponúka na predaj pesticídne prípravky, ktoré sú klasifikované ako jedovaté, veľmi jedovaté, karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu.
(7)
Kontrolu osôb uvedených v odseku 1 vykonáva kontrolný ústav.
(8)
Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh na miestach podľa osobitného predpisu54) a samoobslužnou formou predaja je zakázané.
(9)
Pri dovoze alebo obchodovaní v rámci členských štátov možno uvádzať na trh a používať drevo ošetrené prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim jednu účinnú látku alebo viac účinných látok, ktorú obsahuje autorizovaný prípravok na ochranu rastlín.
(10)
Prípravok na ochranu rastlín sa stáva odpadom50) a nesmie sa uvádzať na trh alebo používať, ak
a)
ho nemožno identifikovať,
b)
sa nachádza v poškodenom obale, pričom došlo k zmene jeho fyzikálno-chemických vlastností,
c)
uplynula doba odkladu, alebo
d)
kontrolný ústav nepovolil dobu odkladu.
(11)
Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín prostredníctvom internetového predaja, je povinný
a)
ponúkať iba prípravky na ochranu rastlín autorizované alebo povolené na paralelný obchod,
b)
byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1,
c)
dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,24)
d)
prostredníctvom internetu zverejniť
1.
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie,
2.
opis a cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
3.
platobné, dodacie a obchodné podmienky na dodanie tovaru.
§ 33
Požiadavky na klasifikáciu, označovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín
(1)
Prípravky na ochranu rastlín sa musia klasifikovať, označovať a baliť podľa osobitného predpisu.55)
(2)
Prípravky na ochranu rastlín uvádzané na trh musia byť označené etiketou schválenou kontrolným ústavom tak, aby bola čitateľná a nezmazateľná. Informácie na označení obalu musia byť uvedené v štátnom jazyku.
(3)
Ak odborné pracovisko požaduje, aby bol prípravok na ochranu rastlín označený dodatočnou informáciou, predloží kontrolnému ústavu odôvodnenie tejto požiadavky.56)
§ 34
Dovoz prípravkov na ochranu rastlín
(1)
Povolené je dovážať len prípravky na ochranu rastlín autorizované alebo povolené; dovážať ich je oprávnený držiteľ rozhodnutia o autorizácii alebo držiteľ povolenia podľa § 20, 21 a 26. Iná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je oprávnená dovážať prípravky na ochranu rastlín len so súhlasom držiteľov uvedených rozhodnutí.
(2)
Dovážané prípravky na ochranu rastlín podliehajú okrem colného dohľadu57) aj dohľadu kontrolného ústavu. Na základe záverov kontroly vykonanej kontrolným ústavom colný úrad prepustí prípravky na ochranu rastlín do navrhovaného colného režimu.
(3)
Prípravok na ochranu rastlín podľa odseku 1 musí byť klasifikovaný, označený a balený podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Sprievodná dokumentácia prípravku na ochranu rastlín dovážaného z tretích krajín musí obsahovať
a)
kartu bezpečnostných údajov vypracovanú podľa osobitného predpisu,49)
b)
dodací list s uvedením čísiel šarží dovážaných prípravkov na ochranu rastlín,
c)
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide právnickú osobu výrobcu, dovozcu a príjemcu,
d)
údaje o dopravnom prostriedku, mieste vstupu, množstve a balení prípravku na ochranu rastlín.
(5)
Dovoz prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín pre osobnú spotrebu je zakázaný.
§ 35
Vedenie záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovanie údajov
(1)
Na vedenie záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín sa vzťahuje osobitný predpis;58) záznamy preveruje kontrolný ústav.
(2)
Profesionálny používateľ s výnimkou profesionálneho používateľa uvedeného v odseku 3 je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín s uvedením spôsobu aplikácie a miesta aplikácie a predkladať ju kontrolnému ústavu každoročne k 15. decembru príslušného kalendárneho roka.
(3)
Profesionálny používateľ v lesnom hospodárstve je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín s uvedením spôsobu aplikácie a miesta aplikácie a predložiť ju poverenému lesníckemu centru k 15. februáru nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Držitelia autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín predkladajú kontrolnému ústavu všetky údaje, ktoré sa týkajú objemu predaja prípravkov na ochranu rastlín každoročne najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.
(5)
Kontrolný ústav zaobchádza s údajmi uvedenými v odsekoch 2 až 4 podľa osobitného predpisu.59)
§ 36
Národný akčný plán
(1)
Ministerstvo v spolupráci s kontrolným ústavom, poverenou organizáciou a odbornými pracoviskami a za účasti verejnosti vypracúva a predkladá Komisii národný akčný plán v oblasti prípravkov na ochranu rastlín; národný akčný plán sa aktualizuje každých päť rokov.
(2)
Národný akčný plán obsahuje najmä
a)
kvalitatívne a kvantitatívne ciele,
b)
opatrenia na zníženie rizík a vplyvov používania prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a životné prostredie,
c)
podporu vývoja a zavádzania integrovanej ochrany a alternatívnych prístupov alebo techník.
§ 37
Úhrada nákladov
(1)
Fyzická osoba, žiadateľ, držiteľ autorizácie, povolenia na paralelný obchod, povolenia na účely výskumu a vývoja alebo povolenia podľa § 26 alebo držiteľ aplikačného zariadenia uhrádza náklady na
a)
odborné posúdenie jednotlivými odbornými pracoviskami a kontrolným ústavom alebo za iné činnosti vykonávané na uplatnenie tohto zákona a osobitného predpisu,7)
b)
vykonanie rastlinolekárskej kontroly vrátane laboratórnych testov a vydanie fytocertifikátu alebo rastlinného pasu,
c)
odber a rozbor vzoriek prípravkov na ochranu rastlín, pri ktorých nebola preukázaná zhoda vlastností kontrolovanej vzorky s vlastnosťami uvedenými v dokumentácii predloženej na autorizáciu alebo povolenie podľa § 20, 21 alebo 26,
d)
odber a rozbor vzoriek rastlín, rastlinných produktov a pôd na určenie rezíduí prípravkov na ochranu rastlín, pri ktorých hladina rezíduí presiahla povolený limit alebo pri potvrdení porušenia tohto zákona alebo osobitných predpisov,14)
e)
registráciu výrobcov a dovozcov podľa § 11 ods. 1 vrátane kontroly dokumentácie,
f)
kontrolu aplikačných zariadení podľa § 30.
(2)
Výšku úhrady podľa odseku 1 určí kontrolný ústav, odborné pracoviská, poverená organizácia podľa § 3 písm. d) podľa preukázaných oprávnených nákladov.
(3)
Náklady podľa odseku 1 písm. a) sa uhrádzajú priamo príslušným odborným pracoviskám a kontrolnému ústavu. Žiadateľ, držiteľ autorizácie alebo povolenia podľa § 20, 21 alebo 26 je povinný uhradiť náklady za vykonanú činnosť aj pri neschválení žiadosti.
(4)
Žiadateľ o certifikát podľa § 28 uhrádza náklady spojené s výkonom činnosti kontrolnému ústavu aj pri neschválení žiadosti.
(5)
Žiadateľ o vykonanie skúšok biologickej účinnosti podľa § 27 uhrádza cenu za ich vykonanie kontrolnému ústavu, poverenému lesníckemu centru alebo príslušným certifikovaným pracoviskám; výšku úhrady určí kontrolný ústav, poverené lesnícke centrum alebo príslušné certifikované pracoviská podľa preukázaných oprávnených nákladov.
(6)
Orgán úradnej kontroly neposkytuje náhradu za odobraté vzorky.
§ 38
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
spôsobí zavlečenie alebo premnoženie škodlivého organizmu,
b)
dovezie, uvedie na trh alebo použije prípravok na ochranu rastlín, ktorý nie je autorizovaný alebo povolený,
c)
nevykoná rastlinolekárske opatrenie nariadené kontrolným ústavom,
d)
použije aplikačné zariadenie, ktoré nie je evidované podľa § 29 ods. 1, nemá platné osvedčenie o kontrole podľa § 30 alebo ktoré nemá ES vyhlásenie o zhode aplikačného zariadenia a nevzťahuje sa naň § 30 ods. 3.
(2)
Priestupku sa dopustí aj ten, kto marí výkon rastlinolekárskej kontroly tým, že fytoinšpektorovi bráni vo výkone oprávnenia podľa § 10.
(3)
Kontrolný ústav za priestupok podľa odsekov 1 a 2 uloží pokutu od 200 eur do 500 eur.
(4)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odsekov 1 a 2 pokutu od 100 eur do 400 eur.
(5)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania a mieru ohrozenia zdravia a života ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín, čas trvania protiprávneho konania a následky protiprávneho konania.
(6)
Ak do jedného roka odo dňa uloženia pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, kontrolný ústav uloží pokutu až do dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 3.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,60) ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 39
Iné správne delikty
(1)
Kontrolný ústav uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 600 eur do 3 300 eur, ak
a)
nevykoná rastlinolekárske opatrenie nariadené podľa § 9 ods. 2,
b)
neoznámi kontrolnému ústavu výskyt, rozširovanie, podozrenie, príznaky napadnutia alebo poškodenia podľa § 8 ods. 1 písm. b),
c)
uvádza na trh alebo aplikuje prípravok na ochranu rastlín, pričom nespĺňa podmienku uvedenú v § 32 ods. 1,
d)
nevedie evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu58) a podľa § 35 alebo sa v tejto evidencii zistia nepravdivé alebo neúplné údaje a informácie,
e)
vydá rastlinný pas, ktorý nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu61) alebo označí obalový materiál a obaly z dreva, ktoré boli sušené neregistrovanou sušiarňou alebo sušiarňou bez osvedčenia o technologickej spôsobilosti podľa § 11ods. 1,
f)
nadobudne rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v rozpore s ustanovením § 14 ods. 2,
g)
uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín v automate, na trhovisku, trhovom mieste alebo samoobslužnou formou predaja,
h)
použije sušiarne, ktoré neboli registrované a nemajú osvedčenie o technologickej spôsobilosti podľa § 11 ods. 1, alebo aplikačné zariadenia, ktoré neboli evidované podľa § 29 alebo ktoré nemali platné osvedčenie o kontrole podľa § 30, alebo nemajú ES vyhlásenie o zhode10) aplikačných zariadení,
i)
použije prípravok na ochranu rastlín mimo autorizovaného rozsahu použitia, v rozpore s podmienkami použitia uvedenými v etikete schválenej kontrolným ústavom alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v osobitnom predpise,14)
j)
nevráti podľa § 22 ods. 4 a nezneškodní podľa § 22 ods. 5 prípravok na ochranu rastlín po zrušení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod alebo po uplynutí doby platnosti autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod,
k)
nevykoná rastlinolekárske opatrenie nariadené podľa § 9 ods. 4,
l)
spôsobí preukázateľné rozširovanie škodlivého organizmu v dôsledku nesprávneho zabezpečenia počas prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
m)
uvedie na trh a použije drevo ošetrené prípravkom na ochranu rastlín v rozpore s § 32 ods. 9,
n)
pestuje, vyrobí alebo dovezie rastliny, rastlinné produkty a iné predmety bez zápisu v registri výrobcov a dovozcov podľa § 11 ods. 1,
o)
použije prípravok na ochranu rastlín v rozpore s § 8 ods. 1 písm. a),
p)
uvedie na trh a použije osivo v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,62)
q)
neplní povinnosti uvedené v § 20 ods. 8,
r)
použije prípravok, ktorý sa stal odpadom podľa § 32 ods. 10.
(2)
Kontrolný ústav uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 3 300 eur do 16 500 eur, ak
a)
vyrobí alebo prebalí a uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín v obale neschválenom kontrolným ústavom,
b)
nesplní povinnosti uvedené v § 29 ods. 6 alebo § 30 ods. 8,
c)
bez povolenia kontrolného ústavu podľa § 21 použije prípravok na ochranu rastlín alebo účinnú látku na účely výskumu a vývoja,
d)
nevykoná rastlinolekárske opatrenie nariadené podľa § 9 ods. 3,
e)
nesplní si povinnosť podľa § 35 ods. 4,
f)
objedná si reklamu, robí reklamu alebo uverejní alebo dá uverejniť reklamu prípravku na ochranu rastlín v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,63)
g)
označí prípravok na ochranu rastlín etiketou neschválenou kontrolným ústavom,
h)
neprevezme alebo nezneškodní prípravok na ochranu rastlín po zrušení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod alebo po uplynutí doby platnosti autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod podľa § 22 ods. 5,
i)
nesplní povinnosti uvedené v povolení podľa § 21 ods. 2 alebo poruší zákaz alebo povinnosť podľa § 21 ods. 3,
j)
skladuje prípravky na ochranu rastlín, manipuluje s nimi a nakladá s ich obalmi a zvyškami v rozpore s § 8 ods. 2,
k)
použije prípravok na ochranu rastlín, ktorý nie je autorizovaný alebo povolený na paralelný obchod alebo povolený podľa § 26.
(3)
Kontrolný ústav uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 16 500 eur do 33 100 eur, ak
a)
uvedie na trh alebo použije prípravok na ochranu rastlín určený pre neprofesionálnych používateľov, pričom tento prípravok nebol na tento účel autorizovaný alebo povolený,
b)
uvedie na trh alebo použije prípravok na ochranu rastlín v rozpore s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o autorizácii alebo o povolení a v rozpore s podmienkami uvedenými na etikete,
c)
uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín po zrušení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod alebo po uplynutí doby platnosti autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod alebo po uplynutí doby odkladu na predaj a distribúciu,
d)
neoznámi kontrolnému ústavu informácie podľa osobitného predpisu,64)
e)
uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín, v ktorom vykonal zmenu týkajúcu sa účinnej látky, safeneru alebo synergentu alebo prípravku na ochranu rastlín bez schválenia uvedenej zmeny,
f)
uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín klasifikovaný, balený alebo označený v rozpore s osobitným predpisom,9)
g)
uvedie na trh alebo použije prípravok na ochranu rastlín v rozpore s podmienkami uvedenými v povolení vydanom podľa § 26,
h)
neplní povinnosti uvedené v § 20 ods. 9,
i)
nepredloží ďalšie informácie, údaje, štúdie alebo výsledky monitorovacích činností podľa § 20 ods. 1,
j)
nesplní povinnosť uvedenú v rozhodnutí o autorizácii alebo v povolení na paralelný obchod, alebo uvedenú v povolení podľa § 26,
k)
nepredloží kontrolnému ústavu všetky informácie, údaje a dokumentačné súbory údajov potrebné na prehodnotenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín podľa § 17 ods. 12 alebo 13,
l)
dovezie na osobnú spotrebu prípravok na ochranu rastlín z tretích krajín,
m)
vykoná leteckú aplikáciu prípravku na ochranu rastlín bez povolenia príslušného orgánu alebo bez toho, aby boli splnené ustanovenia § 31 ods. 5 alebo 6, alebo v rozpore s rozhodnutím podľa § 34 ods. 4,
n)
uvedie alebo uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín prostredníctvom internetového predaja v rozpore s § 32 ods. 11,
o)
predloží nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo informácie týkajúce sa skutočností, na ktorých základe bolo vydané rozhodnutie o autorizácii prípravku na ochranu rastlín alebo povolenia na paralelný obchod.
(4)
Kontrolný ústav uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 33 100 eur do 66 300 eur, ak
a)
uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín, ktorý nie je autorizovaný alebo povolený podľa § 20, 21 alebo 26,
b)
uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín v rozpore s povinnosťami uvedenými v rozhodnutí o autorizácii alebo v rozhodnutí o povolení podľa § 20, 21 alebo 26,
c)
dovezie prípravok na ochranu rastlín v rozpore s § 34,
d)
prevedie autorizáciu prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu bez schválenia,
e)
poruší ustanovenia § 20 ods. 11.
(5)
Kontrolný ústav uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 3 300 eur do 16 500 eur, ak
a)
neposkytne súčinnosť fytoinšpektorovi pri výkone oprávnení podľa § 10, 12 a 35 alebo zamestnancovi colného úradu pri výkone oprávnení podľa § 12 a 35,
b)
na požiadanie nesprístupní záznamy podľa § 35 kontrolnému ústavu, nepredloží evidenciu kontrolnému ústavu podľa § 35 ods. 2 alebo poverenému lesníckemu centru podľa § 35 ods. 3.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania a mieru ohrozenia zdravia a života ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín, čas trvania protiprávneho konania a následky protiprávneho konania.
(8)
Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty uložiť osobe povinnosť, aby v určenej lehote vykonala opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak osoba v určenej lehote opatrenia nevykoná, kontrolný ústav môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(9)
Ak ten, komu bola uložená pokuta, poruší do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty opakovane povinnosť, za ktorú mu bola uložená pokuta, uloží sa mu pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(10)
Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti.
(11)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 40
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o hodnotení účinných látok, safenerov, synergentov alebo adjuvantov a o autorizácii, povoľovaní a prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín, o žiadostiach a o obsahu súhlasu vlastníka dokumentačného súboru údajov,
b)
podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení na rozšírenie autorizácie pre menej významné použitia a o náležitostiach žiadosti,
c)
podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii,
d)
integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní,
e)
zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín,
f)
podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení,
g)
podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie,
h)
podmienkach a postupoch o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch na uplatnenie ustanovení o skladovaní, manipulácii, riedení a miešaní prípravkov na ochranu rastlín, manipulácii s obalmi a zvyškami prípravkov na ochranu rastlín, zneškodňovaní zmesí z nádrží po aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o čistení použitých aplikačných zariadení,
i)
odbornom vzdelávaní.
§ 41
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní65) okrem konania, predmetom ktorého je
a)
vypracovanie hodnotiacich správ a odborných posudkov, porovnávacie posudzovanie,
b)
hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov,
c)
hodnotenie ekvivalencie účinných látok, safenerov, synergentov,
d)
vykonávanie skúšok biologickej účinnosti,
e)
evidencia aplikačných zariadení podľa § 29 a kontrola aplikačných zariadení podľa § 30,
f)
vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 32,
g)
vydanie povolenia podľa § 26,
h)
vydanie certifikátu podľa § 28.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 9 nemá odkladný účinok.
(3)
Kontrolný ústav konanie zastaví okrem dôvodov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,66) aj ak
a)
doba platnosti autorizácie prípravku na ochranu rastlín uplynula alebo autorizácia prípravku na ochranu rastlín bola zrušená,
b)
doba platnosti autorizácie referenčného prípravku uplynula alebo autorizácia referenčného prípravku bola zrušená,
c)
odpadol dôvod konania začatého na základe žiadosti podanej žiadateľom.
§ 42
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 43
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Ministerstvo podľa § 36 vypracuje a predloží Komisii do 26. novembra 2012 národný akčný plán v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
(2)
Držitelia registrácií prípravkov na ochranu rastlín sa na účely tohto zákona považujú za držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín.
(3)
Registrácia iných prípravkov stráca platnosť po uplynutí doby v nich uvedenej.
(4)
Rozhodnutia o registrácii prípravkov na ochranu rastlín vydané pred 26. novembrom 2011 sa na účely tohto zákona považujú za rozhodnutia o autorizácii prípravkov na ochranu rastlín a strácajú platnosť po uplynutí doby v nich uvedenej.
(5)
Od 1. januára 2013 musia byť lietadlá alebo helikoptéry na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín vybavené príslušenstvom, ktoré predstavuje najlepšiu dostupnú technológiu na zníženie úletu postrekovej hmly.
(6)
Ministerstvo zašle Komisii správu o určení podmienok integrovanej ochrany do 30. júna 2013. Profesionálny používateľ je povinný uplatňovať ustanovenia integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom od 1. januára 2014.
(7)
Mechanizačné prostriedky na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov evidované pred 26. novembrom 2011 sa považujú za evidované aplikačné zariadenia.
(8)
Žiadosti o posúdenie úplnosti dokumentačného súboru údajov predložené pred 26. novembrom 2011 sa pokladajú za žiadosť o autorizáciu.
(9)
Konania začaté pred 26. novembrom 2011 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(10)
Držiteľ registrácie súbežného dovozu alebo povolenia na súbežný dovoz sa považuje za držiteľa povolenia na paralelný obchod podľa tohto zákona. Rozhodnutia o registrácii alebo povolenia na súbežný dovoz prípravkov na ochranu rastlín vydané pred 26. novembrom 2011 sa rozumejú povoleniami na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín a strácajú platnosť po uplynutí doby v nich uvedenej.
(11)
Držiteľ rozhodnutia o prebalení prípravkov na ochranu rastlín sa považuje za držiteľa autorizácie prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov. Rozhodnutia o prebalení prípravkov na ochranu rastlín vydané pred 26. novembrom 2011 sa rozumejú rozhodnutiami o autorizácii prípravkov na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov a strácajú platnosť po uplynutí doby v nich uvedenej.
(12)
Platnosť rozhodnutia o prebalení iných prípravkov končí po uplynutí doby v ňom uvedenej. Rozhodnutia o prebalení iných prípravkov vydané pred 26. novembrom 2011 strácajú platnosť po uplynutí doby v nich uvedenej.
(13)
Povolenia na mimoriadne použitie neregistrovaných prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo povolenia na použitie na účely výskumu a vývoja vydané pred 26. novembrom 2011 sú povoleniami podľa § 21 alebo 26 a strácajú platnosť po uplynutí doby v nich uvedenej.
(14)
Platnosť rozhodnutí o registrácii iných prípravkov na ochranu rastlín, ktoré boli registrované pred 26. novembrom 2011 končí uplynutím doby v nich uvedenej.
(15)
Osvedčenia o kontrole mechanizačných prostriedkov vydané pred 26. novembrom 2011 sa považujú za osvedčenia o kontrole aplikačných zariadení a ich platnosť končí uplynutím doby v nich uvedenej.
(16)
Výsledky skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín, ktoré neboli vykonané podľa zásad správnej experimentálnej praxe, možno na účely autorizácie prípravkov na ochranu rastlín uznať, len ak boli uskutočnené pred 1. januárom 2011; skúšky uskutočnené po 1. januári 2011 možno na účely autorizácie uznať, len ak boli vykonané podľa zásad správnej experimentálnej praxe.
(17)
Poverenia na skúšanie biologickej účinnosti vydané pred 26. novembrom 2011 strácajú platnosť po uplynutí doby v nich uvedenej alebo po vydaní certifikátu podľa § 31 v danom rozsahu. Žiadosti o poverenie na skúšanie biologickej účinnosti podané pred 26. novembrom 2011 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
(18)
Žiadosti o certifikát o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe podané pred 26. novembrom 2011 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
(19)
Certifikát o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe vydaný do 26. novembra 2011 sa pokladá za certifikát vydaný podľa § 28 a stráca platnosť po uplynutí doby v ňom uvedenej.
(20)
Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, distribútor a poradca je povinný získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 32 do 26. novembra 2015.
(21)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané pred 26. novembrom 2011 strácajú platnosť po uplynutí doby v nich uvedenej.
§ 43a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2014
(1)
Držiteľ autorizácie prípravku na ochranu rastlín, ktorý požiadal kontrolný ústav o prehodnotenie autorizácie do 31. decembra 2013, je povinný predložiť kontrolnému ústavu dokumentačný súbor údajov a požiadať odborné pracovisko o vypracovanie odborného posudku najneskôr do 31. marca 2014. Odborné pracovisko vypracuje odborný posudok na základe žiadosti držiteľa autorizácie do lehoty určenej kontrolným ústavom.
(2)
Kontrolný ústav zruší autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, ktorého doba na prehodnotenie uplynula do 31. decembra 2013, okrem prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v osobitnom predpise,67) ak držiteľ tejto autorizácie do 31. marca 2014 nepredložil kontrolnému ústavu žiadosť o prehodnotenie autorizácie tohto prípravku a dokumentačný súbor údajov alebo do 30 dní od doručenia rozhodnutia o prerušení konania nepredložil odbornému pracovisku žiadosť o vypracovanie odborného posudku, alebo v určenej lehote nepredložil kontrolnému ústavu odborné posudky.
(3)
Na prehodnotenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín možno využiť aj jeho hodnotenie vypracované iným členským štátom podľa osobitného predpisu68) po schválení jeho účinných látok, ak je toto hodnotenie pre podmienky Slovenskej republiky relevantné. Držiteľ autorizácie spolu so žiadosťou o prehodnotenie autorizácie predloží kontrolnému ústavu aj hodnotiacu správu tohto členského štátu.
(4)
Držiteľ autorizácie prípravku na ochranu rastlín, ktorý nie je klasifikovaný podľa osobitného predpisu,44a) je povinný predložiť kontrolnému ústavu do 28. februára 2017 žiadosť o zmenu a doplnenie autorizácie z dôvodu prevodu existujúcej klasifikácie a označenia.69) Súčasťou žiadosti je návrh klasifikácie a označovania podľa osobitného predpisu;44a) za správnosť prevodu je zodpovedný držiteľ autorizácie.
§ 44
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1.
zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zákona č. 45/2009 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín,
3.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 624/2007 Z. z. o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
4.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch v znení vyhlášky č. 310/2009 Z. z.,
5.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 88/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii,
6.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 183/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení evidencie spotreby, o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a o hláseniach.
Čl. II
Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z. a zákona č. 381/2011 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov položka 47 znie:
„Položka 47
a) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...... 3 eurá,
b) autorizácia prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
c) zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 16,50 eura,
d) zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 8 eur,
e) predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
f) žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
g) zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
h) rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie ...... 3 eurá,
i) povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja ...... 33 eur,
j) povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín  ...... 33 eur,
k) autorizácia prípravku na ochranu rastlín vzájomným uznávaním ...... 33 eur,
l) prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu ...... 16,50 eura,
m) prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu povolených účinných látok ...... 33 eur,
n) vydanie duplikátu Osvedčenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov ...... 6,50 eura,
o) povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu17b) ...... 33 eur.“.
“.
Poznámka pod čiarou 17b znie:
„17b)
§ 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
Odkaz pod čiarou 17c vrátane poznámky pod čiarou sa vypúšťa.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 26. novembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha k zákonu č. 405/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich šíreniu v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29, Ú. v. ES L 169, 10.7.2000) v znení smernice Komisie 2001/33/ES z 8. mája 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32, Ú. v. ES L 127, 9. 5. 2001), smernice Komisie 2002/28/ES z 19. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35, Ú. v. ES L 77, 20. 3. 2002), smernice Komisie 2002/36/ES z 29. apríla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35, Ú. v. ES L 116, 3. 5. 2002), smernice Rady 2002/89/ES z 28. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38, Ú. v. ES L 355, 30. 12. 2002), smernice Komisie 2003/22/ES z 24. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38, Ú. v. EÚ L 78, 25. 3. 2003), nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4, Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Komisie 2003/47/ES zo 4. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39, Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003), smernice Komisie 2003/116/ES zo 4. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41, Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003), smernice Komisie 2004/31/ES zo 17. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43, Ú. v. EÚ L 85, 23. 3. 2004), smernice Komisie 2004/70/ES z 28. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44, Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45, Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004), smernice Komisie 2004/102/ES z 5. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 309, 6. 10. 2004), smernice Rady 2005/15/ES z 28. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 056, 2. 3. 2005), smernice Komisie 2005/16/ES z 2. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005), smernice Komisie 2005/77/ES z 11. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 296, 12. 11. 2005), smernice Komisie 2006/14/ES zo 7. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 034, 7. 2. 2006), smernice Komisie 2006/35/ES z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 088, 25. 3. 2006), smernice Komisie 2007/41/ES (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007), smernice Komisie 2008/64/ES z 27. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008), smernice Komisie 2008/109/ES z 28. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008), smernice Komisie 2009/7/ES z 10. februára 2009 (Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2009), smernice Komisie 2009/118/ES z 9. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009), smernice Rady 2009/143/EÚ z 26. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2009), smernice Komisie 2010/1/ES z 8. januára 2010 (Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
1)
Čl. 2 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
2)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
3)
Čl. 3 ods. 20 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
4)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov, nariadenie (ES) č. 1107/2009.
6)
Napríklad nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 451/2000 z 28. februára 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonanie druhej a tretej etapy pracovného programu podľa článku 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 28) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1490/2002 zo 14. augusta 2002 stanovujúce ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 451/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2002 z 20. júna 2002 ustanovujúce podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 379, 24. 12. 2004) v platnom znení.
7)
Nariadenie (ES) č. 1107/2009.
7a)
§ 45a ods. 9 písm. c) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 161/2024 Z. z.
7b)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
9)
§ 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
10)
§ 10 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10a)
Čl. 12, 14 ods. 5 a 6 a časť C prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2019) v platnom znení.
§ 45a ods. 5 a § 45d ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 161/2024 Z. z.
11)
§ 2 písm. a) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
13)
Čl. 3 ods. 18 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
14)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Čl. 3 ods. 13 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
17)
Čl. 3 ods. 25 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
18)
§ 2 písm. a) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Čl. 71 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
21)
§ 5 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 518/2003 Z. z.
22)
§ 56 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 2 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Čl. 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
27)
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
28)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
29)
Čl. 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
§ 17 zákona č. 151/2002 Z. z.
30)
Čl. 36 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
31)
Čl. 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
32)
Čl. 24 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
33)
Čl. 50 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
34)
Čl. 29 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
35)
Čl. 45 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
36)
Čl. 44 ods. 3 a čl. 45 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
37)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.
38)
Čl. 44 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
39)
Čl. 56 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
40)
Čl. 51 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
41)
Čl. 51 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1107/2009.
42)
Čl. 51 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
44)
Čl. 52 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
44a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
45)
Čl. 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
46)
Čl. 2 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 1107/2009.
47)
Čl. 58 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
48)
Čl. 53 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
49)
Čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006).
50)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
52)
§ 64 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
53)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
§ 44 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
55)
§ 3 ods. 2 zákona č. 67/2010 Z. z.
Čl. 64 a 65 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
56)
Čl. 65 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
57)
Čl. 37 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4).
58)
Čl. 67 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
59)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev) (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
60)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
62)
Čl. 49 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
63)
Čl. 66 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
64)
Čl. 56 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
65)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
67)
Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2007 z 27. júna 2007 o ustanovení postupu pri obnove zaradenia prvej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvorení zoznamu týchto látok (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).
68)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 155, 11. 6. 2011).
69)
Čl. 61 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1272/2008.