394/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

394
ZÁKON
z 19. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písmeno k) znie:
„k)
služby založené na používaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel a v obmedzenej sieti, ak § 97a neustanovuje inak, pričom platobné prostriedky alebo obdobné technické prostriedky sa využívajú na vykonávanie platobných operácií alebo na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky a zároveň ich možno použiť len na nadobudnutie tovaru alebo služieb v obmedzenej sieti
1.
vymenovaných priestorov limitovaného poskytovateľa podľa § 97a ods. 1, ktoré má vo vlastníctve, v prenájme, alebo ich inak užíva,
2.
vymenovaných poskytovateľov tovarov alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej s limitovaným poskytovateľom alebo
3.
pre zmluvne určený obmedzený rozsah tovarov alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej s limitovaným poskytovateľom,“.
2.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá má v bankovom povolení uvedené aj poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,“.
3.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 81“ nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 1“.
4.
V § 2 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, a ak poskytujú platobné služby,“.
5.
V § 2 ods. 10 sa za slovo „Formu“ vkladá čiarka a slovo „podobu“ a slová „písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“.
6.
V § 2 ods. 22 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo.“.
7.
V § 2 ods. 26 sa za slovo „agenta“ vkladajú slová „platobných služieb“.
8.
V § 2 ods. 29 sa vypúšťa slovo „právnická“.
9.
V § 2 ods. 31 písm. b) prvom bode text za bodkočiarkou znie: „to sa rovnako vzťahuje na výkon takej funkcie v samostatnom finančnom agentovi,12) inom sprostredkovateľovi13) alebo finančnom poradcovi v oblasti finančného trhu, ktorý bol právnickou osobou, a tiež na výkon funkcie samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorý bol fyzickou osobou, ak ide o samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo iné obdobné povolenie na výkon jej činnosti; to sa rovnako vzťahuje aj na výkon takej funkcie v inštitúcii, ktorej bola odobratá devízová licencia na výkon zmenárenskej činnosti,“.
10.
V § 2 ods. 31 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
nemala právoplatne uloženú pokutu podľa § 78 ods. 10, § 86 ods. 19 alebo osobitných predpisov.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Napríklad § 50 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 34 a 35, ktoré znejú:
„(34)
Vedúcim zamestnancom poskytovateľa platobných služieb, prevádzkovateľa platobného systému a vydavateľa elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
(35)
Rizikom sa na účely tohto zákona rozumie možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou činnosťou platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí alebo platobného systému alebo spôsobená platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo platobnému systému inými skutočnosťami.“.
12.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „forme“ vkladajú slová „a podobe“.
13.
V § 11 ods. 1 sa slová „bez zbytočného odkladu“ nahrádzajú slovom „okamžite“ a na konci sa pripája táto veta: „Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb platiteľa za preskúmanie a preukázanie autentifikácie platobnej operácie podľa § 10 a za rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa § 89 ods. 6.“.
14.
V § 13 ods. 4 a § 32 ods. 4 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
15.
V § 21 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
16.
V § 30 ods. 1 sa v písmene a) číslo „11“ nahrádza slovami „§ 11 ods. 2 a 3“ a v písmene b) sa za slová „§ 10,“ vkladajú slová „§ 11 ods. 1,“.
17.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Rámcovou zmluvou, neoddeliteľnou súčasťou ktorej sú obchodné podmienky o poskytovaní platobných služieb, sa rozumie zmluva o poskytovaní platobných služieb, ktorá upravuje vykonávanie jednotlivých platobných operácií a následných platobných operácií a ktorá môže upravovať podmienky zriadenia a vedenia platobného účtu.“.
18.
V § 31 ods. 5 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené“ a v druhom bode sa vypúšťa slovo „poskytovateľa“.
19.
V § 31 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
o používateľovi platobných služieb, ktorými sú identifikačné údaje najviac v rozsahu podľa § 88 ods. 3 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu,“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).
20.
V § 31 ods. 5 písm. c) treťom bode sa za slovo „forma“ vkladá čiarka a slovo „podoba“.
21.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak poskytovateľ platobných služieb poskytne používateľovi platobných služieb informáciu, v ktorej je uvedená výška zostatku použiteľných finančných prostriedkov na platobnom účte používateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb je povinný v tejto informácii bezodplatne uviesť aj výšku zostatku vlastných finančných prostriedkov používateľa platobných služieb podľa stavu k okamihu, ku ktorému sa uvádza výška zostatku použiteľných finančných prostriedkov. Ak zostatok vlastných finančných prostriedkov používateľa platobných služieb má zápornú hodnotu, poskytovateľ platobných služieb uvedie túto zápornú hodnotu.“.
22.
V § 40 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v súvislosti s poskytovaním alebo sprístupňovaním informácií podľa odseku 1 vrátane ich doručovania, znáša poskytovateľ platobných služieb platiteľa.“.
23.
V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi platobných služieb príjemcu v súvislosti s poskytovaním alebo sprístupňovaním informácií podľa odseku 1 vrátane ich doručovania, znáša poskytovateľ platobných služieb príjemcu.“.
24.
V § 48 ods. 2 písm. f) a g) sa za slovo „formu“ vkladá čiarka a slovo „podobu“.
25.
V § 50 ods. 5 sa slová „formou prístupnou“ nahrádzajú slovami „vo forme a v podobe prístupnej“.
26.
V § 57 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „priamo podriadeného štatutárnemu orgánu“.
27.
V § 61 ods. 4 sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
28.
V § 62 ods. 7 sa vypúšťajú slová „priamo podriadenými jeho štatutárnemu orgánu“.
29.
V § 64 ods. 2 písm. o) sa za slovo „preklenúť“ vkladá slovo „jej“ a vypúšťajú sa slová „tohto žiadateľa“.
30.
V § 64 ods. 3 písm. a) sa slová „platobnej inštitúcie“ nahrádzajú slovom „žiadateľa“.
31.
V § 64 ods. 3 písm. b) sa za slová „zoznam osôb“ vkladá čiarka a slová „s kvalifikovanou účasťou“ sa nahrádzajú slovami „ktoré budú mať kvalifikovanú účasť“.
32.
V § 64 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
druh požadovaných platobných služieb a ďalšie požadované činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a),“.
33.
V § 64 ods. 3 písm. g) sa slovo „audítorom“ nahrádza slovami „audítorom alebo audítorskou spoločnosťou46) (ďalej len „audítor“)“.
34.
V § 64 ods. 4 písm. g) sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „vrátane postupov riadenia rizík“.
35.
V § 64 ods. 4 písmeno n) znie:
„n)
návrh všeobecných obchodných podmienok,“.
36.
V § 64 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
opis prevádzkových činností, ktoré platobná inštitúcia plánuje vykonávať pre tretiu osobu a podrobný opis spôsobu vykonávania týchto činností pre tretiu osobu.“.
37.
V § 64 odsek 8 znie:
„(8)
Žiadateľ, ktorý chce byť platobnou inštitúciou, je pred udelením povolenia podľa odseku 1 povinný preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť a schopnosť poskytovať platobné služby riadne a bezpečne a existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému žiadateľa.“.
38.
V § 64 sa vypúšťa odsek 9.
39.
V § 65 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „po tom, ako sa o nich dozvedela“.
40.
V § 66 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na platobnej inštitúcii alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na platobnej inštitúcii, ktorým by podiel na základnom imaní platobnej inštitúcie alebo na hlasovacích právach v platobnej inštitúcii dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa táto platobná inštitúcia stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,“.
41.
V § 66 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zmenu stanov platobnej inštitúcie okrem zmien týkajúcich sa činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c),“.
42.
V § 66 ods. 2 a 3 sa slovo „vydanie“ nahrádza slovom „udelenie“.
43.
V § 66 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
podľa odseku 1 písm. a) osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou platobnej inštitúcie,“.
44.
V § 66 ods. 3 písm. c) sa slovo „e)“ nahrádza slovom „f)“.
45.
V § 66 ods. 4 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
46.
V § 66 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo audítorskou spoločnosťou“.
47.
V § 66 odsek 8 znie:
„(8)
Úkon, na ktorý sa podľa tejto časti zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska a bol vykonaný bez tohto predchádzajúceho súhlasu, je neplatný. Neplatný je tiež právny úkon uskutočnený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov.“.
48.
§ 66 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Osoba, ktorá chce zrušiť kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii alebo znížiť svoj podiel na základnom imaní platobnej inštitúcie alebo na hlasovacích právach v takom rozsahu, že jej podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by platobná inštitúcia prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.“.
49.
V § 67 ods. 12 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak platobná inštitúcia nemá v obchodnom registri zaregistrované iné obchodné činnosti ako poskytovanie platobných služieb.“.
50.
V § 70 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nemôže byť súčasne zamestnancom zodpovedným za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.“.
51.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný predkladať štatutárnemu orgánu a dozornej rade platobnej inštitúcie aspoň raz ročne písomnú správu o plnení plánu kontrolnej činnosti. Stanovy platobnej inštitúcie môžu určiť termíny predkladania správy o priebežnom plnení plánu kontrolnej činnosti. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie o zistených nedostatkoch v činnosti platobnej inštitúcie, o prijatých opatreniach na ich nápravu a o plnení týchto opatrení.“.
52.
§ 72 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak platobná inštitúcia vykonáva aj iné obchodné činnosti ako poskytovanie platobných služieb alebo patrí do tej istej skupiny ako inštitúcia elektronických peňazí, banka, iná platobná inštitúcia, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, poisťovňa alebo zaisťovňa, nesmú sa hodnoty na výpočet vlastných zdrojov použiť viacnásobne.“.
53.
V § 73 ods. 1 prvá veta znie: „Platobná inštitúcia na základe písomnej zmluvy môže výkon prevádzkových činností zveriť inej osobe, ktorá zverené prevádzkové činnosti vykonáva v rámci predmetu svojho podnikania; na tento účel sa prevádzkovými činnosťami rozumejú prevádzkové činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním platobných služieb platobnou inštitúciou.“.
54.
V § 73 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
prechodu zodpovednosti pri vykonávaní prevádzkových činností medzi platobnou inštitúciou a osobou, ktorej bol výkon prevádzkových činností zverený,“.
55.
V § 73 ods. 4 prvej vete sa slová „platobná inštitúcia“ nahrádzajú slovami „táto osoba“.
56.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Platobná inštitúcia môže na základe písomnej zmluvy vykonávať prevádzkové činnosti pre tretiu osobu, len ak o tomto zámere vopred informovala Národnú banku Slovenska.
(6)
Vykonávaním prevádzkových činností pre tretiu osobu nesmie dôjsť k
a)
zmene vo vzťahoch a povinnostiach platobnej inštitúcie voči používateľom platobných služieb podľa tohto zákona,
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,
c)
prechodu zodpovednosti za poskytovanie platobných služieb medzi platobnou inštitúciou a treťou osobou, pre ktorú platobná inštitúcia vykonáva prevádzkové činnosti,
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly platobnej inštitúcie a bráneniu výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou vrátane dohľadu nad jej prevádzkovými činnosťami.
(7)
Podmienky a povinnosti podľa odsekov 5 a 6 musia byť splnené počas celej doby vykonávania prevádzkových činností pre tretiu osobu.
(8)
Za škody spôsobené pri vykonávaní prevádzkových činností pre tretiu osobu zodpovedá platobná inštitúcia. Vykonávanie prevádzkových činností pre tretiu osobu nemá vplyv na plnenie povinností platobnej inštitúcie podľa tohto zákona. Platobná inštitúcia, ktorá postupuje podľa odseku 5, je povinná vopred vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, ktoré zabezpečia dodržiavanie ustanovení tohto zákona.“.
57.
V § 74 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zahraničných platobných inštitúcií so sídlom na území iného členského štátu podľa § 79 ods. 5“.
58.
V § 76 odsek 1 znie:
„(1)
Platobná inštitúcia je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu29) spolu s listom odporúčaní audítora vedeniu platobnej inštitúcie, a to do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný.“.
59.
V § 76 odsek 3 znie:
„(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku platobnej inštitúcie, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré zistil počas výkonu svojej činnosti a ktoré
a)
smerujú k vyjadreniu možných výhrad voči účtovnej závierke platobnej inštitúcie alebo k ovplyvňovaniu nepretržitého fungovania platobnej inštitúcie,
b)
svedčia o zistení porušenia zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podmienok určených v povolení udelenom podľa § 64 ods. 1 alebo
c)
môžu ovplyvniť riadny výkon činnosti platobnej inštitúcie.“.
60.
§ 76 sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
Platobná inštitúcia je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo do polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať; to platí aj o audítorovi, ktorý vykonáva audítorské služby pre platobnú inštitúciu v mene a na účet iného audítora. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora odmietnuť. Ak ide o platobnú inštitúciu, ktorej bolo udelené povolenie v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia. Národná banka Slovenska je oprávnená v takom prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je platobná inštitúcia povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí v súlade s osobitným predpisom,55a) ktorý audítor účtovnú závierku overí.
(7)
Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s platobnou inštitúciou skupinu s úzkymi väzbami.
(8)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k platobnej inštitúcii osobitný vzťah z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,55a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3; to platí aj pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva audítorskú činnosť v mene audítora, ktorým je audítorská spoločnosť.
(9)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v platobnej inštitúcii.
(10)
Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
„55a)
§ 19 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.“.
61.
V § 77 ods. 1 sa za slovo „ďalšie“ vkladá slovo „obchodné“ a v písmene c) sa na začiatok vkladá slovo „iné“.
62.
V § 77 odsek 2 znie:
„(2)
Na účely vykonávania platobnej operácie platobnou inštitúciou sa prevodom finančných prostriedkov rozumie aj bezhotovostný nákup alebo bezhotovostný predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene podľa § 1 ods. 2 vykonávaný na pokyn platiteľa alebo príjemcu, daný platobnej inštitúcii na vlastný účet platobnej inštitúcie alebo na platobný účet používateľa platobných služieb, alebo sprostredkovanie takého prevodu; uskutočnenie takého prevodu sa pripúšťa len pri poskytovaní platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. c) až f).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 sa vypúšťa.
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
64.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:
㤠77a
(1)
Platobná inštitúcia je povinná
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať primerané stratégie a postupy riadenia rizík na identifikáciu rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, systémami a novými druhmi obchodov,
b)
prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, systémami a novými druhmi obchodov,
c)
monitorovať
1.
primeranosť a účinnosť svojich stratégií a postupov riadenia rizík,
2.
stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté podľa písmena b) platobnou inštitúciou,
3.
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, opatreniach, procesoch a mechanizmoch vrátane nedostatkov spočívajúcich v ich nedodržiavaní.
(2)
Platobná inštitúcia si v rámci stratégie a postupov riadenia rizík určí najmä
a)
riziká, ktoré považuje za významné,
b)
zásady a postup pri riadení jednotlivých rizík,
c)
akceptovateľnú mieru podstupovaných rizík,
d)
postup na zostavenie pohotovostného plánu v prípade krízy likvidity a zaistenie kontinuálnej činnosti platobnej inštitúcie v prípade mimoriadnych udalostí.
(3)
V organizačnej štruktúre platobnej inštitúcie musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
uplatňovanie stratégie a postupov podľa odseku 1,
b)
predkladanie správ a poskytovanie poradenstva členom štatutárneho orgánu.
(4)
Funkciu riadenia rizík vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci platobnej inštitúcie alebo iné osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od iných organizačných útvarov platobnej inštitúcie a od orgánov platobnej inštitúcie.
(5)
Platobná inštitúcia nie je povinná zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 3, ak to nie je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a rozsahu poskytovaných služieb a ak môže preukázať, že prijala účinné stratégie a postupy podľa odseku 1.“.
65.
V § 78 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
66.
V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť prijať opatrenia potrebné na plnenie povinností podľa § 77 ods. 7 až 9 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými od používateľov platobných služieb.“.
67.
V § 78 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že platobná inštitúcia poskytuje platobné služby, ktoré nemá uvedené v povolení na poskytovanie platobných služieb, zakáže platobnej inštitúcii poskytovať tieto platobné služby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 2.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
68.
V § 78 ods. 4 až 7 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
69.
§ 78 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8)
Ak ide o odôvodnené podozrenie na neoprávnené poskytovanie platobných služieb, je Národná banka Slovenska oprávnená od takto konajúcej osoby požadovať potrebné informácie súvisiace s týmto podozrením. Táto osoba je povinná informácie požadované Národnou bankou Slovenska na základe výzvy poskytnúť bez zbytočného odkladu v požadovanej forme, podobe a štruktúre, s možnosťou si overiť tieto informácie priamo na mieste u tejto osoby. Na overenie informácií a na postup pri tomto overení sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.58b)
(9)
Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 8 zistí, že sa poskytujú platobné služby bez povolenia podľa § 64 ods. 1, alebo sa nedodržiava alebo obchádza iné ustanovenie tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb, osobitných predpisov20) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahuje na poskytovanie platobných služieb, zakáže pokračovať v poskytovaní platobných služieb a uloží tejto osobe pokutu podľa odseku 2 písm. b) podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov, a ak tak všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú, oznámi tieto zistenia orgánom činným v trestnom konaní.
(10)
Národná banka Slovenska môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie činností podľa tohto zákona alebo na výkon dohľadu, zo stanov platobnej inštitúcie a z iných vnútorných predpisov alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska podľa závažnosti, miery zavinenia, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
členovi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie a členovi dozornej rady platobnej inštitúcie pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od platobnej inštitúcie; ak príslušná osoba poberala príjmy od platobnej inštitúcie iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka,
b)
prokuristovi platobnej inštitúcie pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od platobnej inštitúcie; ak prokurista platobnej inštitúcie poberal príjmy od platobnej inštitúcie iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka.
(11)
Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 2 ods. 31, je platobná inštitúcia povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58b znie:
„58b)
§ 12 až 34 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
70.
§ 80 a 81 znejú:
㤠80
(1)
Elektronické peniaze sú peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky, vrátane magnetického záznamu, ktoré predstavujú peňažný záväzok vydavateľa elektronických peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonávania platobných operácií a ktoré sú na základe zmluvy prijímané aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí.
(2)
Elektronické peniaze možno vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných prostriedkov vo výške nominálnej hodnoty prijatých finančných prostriedkov. Prijaté finančné prostriedky, za ktoré vydavateľ elektronických peňazí ihneď vydal elektronické peniaze, nie sú vkladom.57)
(3)
Vydavateľom elektronických peňazí sa rozumie
a)
banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj vydávanie a správu elektronických peňazí,
b)
inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,
c)
poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený vydávať elektronické peniaze,
d)
Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, a ak vydávajú elektronické peniaze,
e)
Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, ak sú podľa osobitného zákona oprávnené vydávať elektronické peniaze a ak ide o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb.
(4)
Vydavateľ elektronických peňazí vydá elektronické peniaze na základe zmluvy o vydávaní elektronických peňazí, ktorá obsahuje informácie o
a)
vydavateľovi elektronických peňazí v tomto rozsahu:
1.
obchodné meno a sídlo vydavateľa elektronických peňazí a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
2.
sídlo pobočky vydavateľa elektronických peňazí zriadenej v Slovenskej republike,
3.
ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s vydavateľom elektronických peňazí,
4.
podmienky, za ktorých si vydavateľ elektronických peňazí vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok, na ktorom sú uložené vydané elektronické peniaze, ak to bolo dohodnuté,
5.
údaje o povolení na vydávanie elektronických peňazí, číslo rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým bolo udelené povolenie na vydávanie elektronických peňazí, údaje o registri, v ktorom je zaregistrované povolenie vydavateľa elektronických peňazí alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra a údaje o príslušných orgánoch dohľadu,
b)
majiteľovi elektronických peňazí, ktorými sú identifikačné údaje najviac v rozsahu podľa § 88 ods. 3 písm. a) prvého a druhého bodu,
c)
podmienkach vydávania a spätnej výmeny elektronických peňazí,
d)
službách, ktoré sa majú poskytovať majiteľovi elektronických peňazí, pri používaní elektronických peňazí,
e)
sume poplatkov podľa odsekov 8 až 10,
f)
jazyku, v ktorom sa uzatvára zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu,
g)
zmenách zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:
1.
doba platnosti zmluvy,
2.
právo majiteľa elektronických peňazí ukončiť zmluvu,
h)
práve na nápravu v tomto rozsahu:
1.
zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi zmluva alebo príslušný súd,
2.
postup podávania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže majiteľ elektronických peňazí využiť podľa § 89 až 95.
(5)
Zmluva podľa odseku 4 môže byť súčasťou zmluvy podľa § 31 ods. 2.
(6)
O zmluvných podmienkach podľa odseku 4 je vydavateľ elektronických peňazí povinný informovať majiteľa elektronických peňazí pred uzavretím zmluvy.
(7)
Vydavateľ elektronických peňazí je na žiadosť majiteľa elektronických peňazí povinný vykonať spätnú výmenu elektronických peňazí za finančné prostriedky v hotovosti alebo prevodom prostriedkov na platobný účet, a to v ich nominálnej hodnote.
(8)
Majiteľ elektronických peňazí môže kedykoľvek počas zmluvného vzťahu požiadať vydavateľa elektronických peňazí o spätnú výmenu celej hodnoty vydaných elektronických peňazí alebo časti hodnoty vydaných elektronických peňazí.
(9)
Ak majiteľ elektronických peňazí požaduje spätnú výmenu elektronických peňazí v deň ukončenia zmluvy podľa odseku 4 alebo do jedného roka po ukončení tejto zmluvy, vydavateľ elektronických peňazí bez poplatku
a)
vymení celkovú peňažnú hodnotu elektronických peňazí alebo
b)
vymení požadovanú peňažnú hodnotu elektronických peňazí, ak ide o vydavateľa elektronických peňazí, ktorým je inštitúcia elektronických peňazí, ktorá vykonáva jednu alebo viac činností podľa § 81 ods. 2 písm. e) a nie je vopred známe, aká časť finančných prostriedkov sa použije ako elektronické peniaze.
(10)
Vydavateľ elektronických peňazí môže za spätnú výmenu elektronických peňazí požadovať poplatok, len ak je poplatok dohodnutý v zmluve podľa odseku 4 a len ak
a)
spätná výmena elektronických peňazí sa vyžaduje predo dňom ukončenia tejto zmluvy,
b)
majiteľ elektronických peňazí vypovie zmluvu uzavretú na dobu určitú predo dňom jej ukončenia alebo
c)
spätná výmena sa požaduje viac ako rok po dni ukončenia tejto zmluvy.
(11)
Poplatok podľa odseku 10 nesmie byť vyšší ako skutočné náklady vydavateľa elektronických peňazí na vykonanie spätnej výmeny elektronických peňazí.
(12)
Podmienky spätnej výmeny elektronických peňazí osobou, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá prijíma elektronické peniaze od majiteľa elektronických peňazí, sú obsahom zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom elektronických peňazí a touto osobou.
(13)
Okrem vydavateľov elektronických peňazí podľa odseku 3 nesmie nikto vydávať elektronické peniaze na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté ustanovenie § 86 ods. 13.
(14)
Vydavateľ elektronických peňazí sa nemôže na úkor majiteľa elektronických peňazí odchyľovať od ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov.59)
(15)
Vydavateľ elektronických peňazí zodpovedá za správne vydanie elektronických peňazí, správne vykonanie spätnej výmeny elektronických peňazí, ako aj za bezpečné spravovanie elektronických peňazí.
(16)
Na obdobie, počas ktorého majiteľ vlastní elektronické peniaze, sa zakazuje poskytovanie úroku alebo akékoľvek iné zvýhodnenie spojené s obdobím držby elektronických peňazí.
§ 81
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na vydávanie elektronických peňazí oprávnená vydávať elektronické peniaze, spravovať elektronické peniaze a vykonávať platobné operácie súvisiace s vydávaním elektronických peňazí
a)
bez obmedzenia rozsahu vydávaných elektronických peňazí alebo
b)
v obmedzenom rozsahu podľa § 87.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať aj tieto ďalšie činnosti:
a)
poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1, ktoré má uvedené v povolení na vydávanie elektronických peňazí; na poskytovanie platobných služieb sa vzťahujú ustanovenia druhej časti tohto zákona,
b)
poskytovať úvery používateľom platobných služieb súvisiace s platobnými službami podľa § 2 ods. 1 písm. d), f) alebo g), ak má túto činnosť uvedenú v povolení na vydávanie elektronických peňazí; takýto úver sa neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých za vydané elektronické peniaze ani z prostriedkov prijatých na účel poskytovania platobných služieb; na poskytovanie úverov sa vzťahujú ustanovenia § 77 ods. 5,
c)
poskytovať prevádzkové služby a s nimi úzko súvisiace pomocné služby, ktoré bezprostredne súvisia s
1.
vydávaním elektronických peňazí alebo
2.
poskytovaním platobných služieb,
d)
prevádzkovať platobný systém, ak má na túto činnosť udelené povolenie podľa § 57,
e)
vykonávať iné obchodné činnosti ako vydávanie elektronických peňazí.
(3)
Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva niektoré z platobných služieb podľa odseku 2 písm. a) a b) a zároveň vykonáva činnosti podľa odseku 2 písm. c) až e), Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať založenie samostatnej inštitúcie elektronických peňazí, ak tieto činnosti inštitúcie elektronických peňazí, ktoré nie sú spojené s vydávaním elektronických peňazí, narúšajú alebo môžu narušiť finančnú stabilitu inštitúcie elektronických peňazí alebo schopnosť príslušných orgánov dohliadať na dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí nesmie prijímať vklady.57)
(5)
Pre inštitúciu elektronických peňazí platia rovnako povinnosti uvedené v § 77 ods. 7 až 9 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými za vydané elektronické peniaze. Splnenie povinnosti podľa prvej vety nemusí inštitúcia elektronických peňazí uplatniť dovtedy, pokým nie sú tieto finančné prostriedky pripísané na jej účet alebo pokým jej nie sú inak sprístupnené; ihneď, ako má inštitúcia elektronických peňazí sprístupnené tieto finančné prostriedky, je povinná plniť povinnosti podľa prvej vety, a to najneskôr do piatich pracovných dní od vydania elektronických peňazí. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná pri nakladaní s týmito finančnými prostriedkami postupovať tak, aby sa zabezpečila jej likvidita a minimalizácia trhových rizík vyplývajúcich z nakladania s týmito finančnými prostriedkami. Na tieto účely je inštitúcia elektronických peňazí povinná plniť povinnosti uvedené v § 77 ods. 7 až 9 pri riadení finančných rizík a ostatných rizík, ktorým je vystavená, a vytvárať zodpovedajúci funkčný, účinný a obozretne fungujúci systém riadenia rizík, zodpovedajúce administratívne postupy a primeraný vnútorný kontrolný systém.
(6)
Pre inštitúciu elektronických peňazí platia rovnako povinnosti uvedené v § 77 ods. 4 a 7 až 9 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými na poskytovanie platobných služieb.
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí nemôže vydávať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb.
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí môže v inom členskom štáte poskytovať platobné služby prostredníctvom agentov platobných služieb podľa § 75 na základe písomnej zmluvy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 87 ods. 6.
(9)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 písm. a) môže vykonávať činnosť aj v inom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky; tým nie je dotknuté ustanovenie § 87 ods. 6.
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí môže ponúkať alebo spätne vymieňať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb konajúcich v jej mene na základe písomnej zmluvy.
(11)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne formou vyhlásenia informovať Národnú banku Slovenska
a)
vopred o každej zmene opatrení prijatých pri plnení povinností uvedených v § 77 ods. 7 až 9 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými za vydané elektronické peniaze v tomto rozsahu:
1.
zoznam zmien obsahujúci popis, rozbor jednotlivých príčin a spolupôsobenie na analýzu rizík a vplyv na ochranu finančných prostriedkov pri ich správe,
2.
odôvodnenie a popis prijatých a očakávaných zmien, ktoré majú zlepšiť ochranu prijatých finančných prostriedkov pri ich správe,
b)
následne o vyhodnotení efektívnosti prijatých zmien opatrení podľa písmena a),
c)
o osobách konajúcich v jej mene podľa odseku 10, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a dátum narodenia,
2.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
3.
ak ide o právnickú osobu, v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
„59)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z.“.
71.
V § 82 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
inštitúcia elektronických peňazí je právnickou osobou založenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať základné imanie,45)“.
72.
V § 82 ods. 2 písm. b) sa suma „1 000 000 eur“ nahrádza sumou „350 000 eur“.
73.
V § 82 ods. 2 písm. c) sa slová „žiadateľa a jeho akcionárov alebo spoločníkov“ nahrádzajú slovami „inštitúcie elektronických peňazí“.
74.
V § 82 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť ich podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach v iných právnických osobách,“.
75.
V § 82 ods. 2 písm. f) sa slovo „akcionár“ nahrádza slovom „osoba“.
76.
V § 82 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
stanovy inštitúcie elektronických peňazí,“.
77.
V § 82 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
sídlo inštitúcie elektronických peňazí, jej ústredie a vydávanie elektronických peňazí musia byť na území Slovenskej republiky,“.
78.
V § 82 ods. 2 písm. n) sa slová „akcionári alebo iní spoločníci inštitúcie elektronických peňazí“ nahrádzajú slovami „osoby s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí“.
79.
V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
funkčný systém ochrany finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 7 a 8,
p)
ďalšie podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 2, ak sa má povolením na vydávanie elektronických peňazí udeliť povolenie na poskytovanie platobných služieb.“.
80.
V § 82 ods. 3 písm. b) úvodnej vete sa slová „akcionárov s kvalifikovanou účasťou“ nahrádzajú slovami „osôb, ktoré budú mať kvalifikovanú účasť“.
81.
V § 82 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
druh požadovaných platobných služieb a ďalšie požadované činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. b) a c).“.
82.
V § 82 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy zamerané na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu“.
83.
V § 82 ods. 4 písm. i) sa slová „akcionárov inštitúcie“ nahrádzajú slovami „osôb s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii“.
84.
V § 82 sa odsek 4 dopĺňa písmenami j) až n), ktoré znejú:
„j)
opis opatrení prijatých na zabezpečenie finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 7 a 8,
k)
podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností inej osobe, ak inštitúcia elektronických peňazí plánuje zveriť výkon prevádzkových činností inej osobe,
l)
opis prevádzkových činností, ktoré inštitúcia elektronických peňazí plánuje vykonávať pre tretiu osobu, a podrobný opis spôsobu vykonávania týchto činností pre tretiu osobu,
m)
podrobný opis účasti inštitúcie elektronických peňazí v platobnom systéme,
n)
ďalšie doklady, ktorých predloženie sa vyžaduje na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 4 písm. h), k), n), ak sa má povolením na vydávanie elektronických peňazí udeliť aj povolenie na poskytovanie platobných služieb.“.
85.
V § 82 odsek 8 znie:
„(8)
Žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí, je pred udelením povolenia podľa odseku 1 povinný preukázať Národnej banke Slovenska
a)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na riadny a bezpečný výkon vydávania elektronických peňazí, existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému vrátane systému riadenia rizík a útvaru vnútornej kontroly,
b)
úpravu celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi, ktorá tvorí súčasť obchodného plánu podnikania predkladaného podľa odseku 4 písm. h), ak bola potrebná taká úprava,
c)
úpravu právnych vzťahov s členmi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí písomnou zmluvou, na ktorú sa nevzťahujú pracovnoprávne predpisy;60) takouto písomnou zmluvou nesmie byť vylúčená ani obmedzená zodpovednosť člena štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí za škody spôsobené pri výkone jeho funkcie v dôsledku porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu, ktorá pre neho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zo stanov inštitúcie elektronických peňazí, alebo z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia inštitúcie elektronických peňazí.“.
86.
V § 82 sa vypúšťa odsek 9.
87.
V § 83 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa čiarka za slovom „rozhodnutia“ a slová „ktorým sa povoľuje vydávanie a správa“ sa nahrádzajú slovami „o udelení povolenia na vydávanie“.
88.
V § 83 ods. 3 sa slová „vydávania a správy“ nahrádzajú slovami „využívania povolenia na vydávanie“ a slová „vydávaní a správe“ sa nahrádzajú slovami „využívaní povolenia na vydávanie“.
89.
V § 84 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem vrátenia povolenia podľa § 87 ods. 8“.
90.
V § 84 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska odoberie inštitúcii elektronických peňazí povolenie udelené podľa § 82 ods. 1 a podľa § 87 ods. 1, ak inštitúcia elektronických peňazí vykonávaním činnosti v oblasti vydávania elektronických peňazí alebo poskytovania platobných služieb môže ohroziť stabilitu platobného systému, ak je jeho prevádzkovateľom alebo jeho účastníkom.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
91.
§ 85 znie:
㤠85
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na inštitúcii elektronických peňazí alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na inštitúcii elektronických peňazí, ktorým by podiel na základnom imaní inštitúcie elektronických peňazí alebo na hlasovacích právach v inštitúcii elektronických peňazí dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa táto inštitúcia elektronických peňazí stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
b)
voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí a členov dozornej rady inštitúcie elektronických peňazí a na vymenovanie za prokuristu inštitúcie elektronických peňazí, určenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
c)
zmenu stanov inštitúcie elektronických peňazí,
d)
vrátenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí,
e)
zrušenie inštitúcie elektronických peňazí s likvidáciou,
f)
zmenu obchodného mena alebo sídla inštitúcie elektronických peňazí.
(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 82 ods. 2 písm. c), d), f) a h) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné splniť podmienky podľa § 82 ods. 2 písm. e),
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť návrh zmeny stanov v súlade s týmto zákonom,
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné predložiť hodnoverné doklady a písomné vyhlásenie inštitúcie elektronických peňazí preukazujúce, že do termínu podania vrátenia povolenia na vydávanie elektronických peňazí splní záväzky, ktoré má voči svojim používateľom platobných služieb, majiteľom elektronických peňazí a osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi a ktoré prijímajú elektronické peniaze od majiteľov elektronických peňazí,
e)
podľa odseku 1 písm. e) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí o jej navrhovanom zrušení,49) mimoriadnu účtovnú závierku29) a inú listinu, ktorá osvedčuje skutočnosti súvisiace so zrušením inštitúcie elektronických peňazí,
f)
podľa odseku 1 písm. f) je potrebné predložiť doklady preukazujúce skutočnosti podľa osobitného zákona.61)
(3)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.62)
(4)
Každý je povinný poskytnúť na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska v ňou určenej lehote ňou požadované informácie na účel zisťovania, či nedošlo ku konaniu, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, najmä informácie o vlastníkoch podielov na obchodných spoločnostiach a informácie o dohodách o výkone hlasovacích práv.
(5)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou inštitúcie elektronických peňazí,
b)
podľa odseku 1 písm. b) inštitúcia elektronických peňazí, akcionár alebo spoločník s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí, ktorý je podľa stanov inštitúcie elektronických peňazí na taký právny úkon oprávnený,
c)
podľa odseku 1 písm. c) až f) inštitúcia elektronických peňazí.
(6)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. a), d) a e) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O žiadosti podľa odseku 1 písm. b) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. Neúplná žiadosť je dôvodom na jej zamietnutie.
(7)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie do dvoch pracovných dní od vydania tohto rozhodnutia.
(8)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), d) a e) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(9)
Na účely konania o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu si môže Národná banka Slovenska od inštitúcie elektronických peňazí dodatočne vyžiadať aj správu vypracovanú audítorom.
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo po výmaze zapísaných údajov v obchodnom registri, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.
(11)
Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná rokovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak žiadosť podľa odseku 1 písm. a) podáva
a)
zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(12)
Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnej inštitúcii elektronických peňazí podľa právnych predpisov členských štátov, ak nadobúdateľom podielu na zahraničnej inštitúcii elektronických peňazí je banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.
(13)
Predmetom prerokovania podľa odsekov 11 a 12 je včasné poskytovanie informácií súvisiacich s posudzovaním splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na inštitúcii elektronických peňazí alebo na zahraničnej inštitúcii elektronických peňazí. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu iného členského štátu na jeho žiadosť alebo z vlastného podnetu všetky potrebné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán iného členského štátu o všetky potrebné informácie.
(14)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedie stanovisko alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha žiadateľ podľa odseku 11.
(15)
Úkon, na ktorý sa podľa tejto časti zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska a ktorý bol vykonaný bez tohto predchádzajúceho súhlasu, je neplatný. Neplatný je tiež právny úkon uskutočnený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov.
(16)
Osoba, ktorá chce zrušiť kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí alebo znížiť svoj podiel na základnom imaní inštitúcie elektronických peňazí alebo na hlasovacích právach v takom rozsahu, že jej podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by inštitúcia elektronických peňazí prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61 a 62 znejú:
„61)
§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
62)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 sa vypúšťa.
92.
Za § 85 sa vkladajú § 85a až 85e, ktoré znejú:
㤠85a
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná viesť evidenciu zmlúv a záznamov, ktoré sa vzťahujú na vydávanie elektronických peňazí a vykonávanie činností podľa § 81 ods. 2. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska na vyžiadanie bez zbytočného odkladu.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná uchovávať dokumentáciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo dňa zániku zmlúv alebo vyhotovenia záznamov, ktorých sa týka.
(3)
Dokumentáciu podľa odseku 1 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa vydávania elektronických peňazí a vykonávania činností podľa § 81 ods. 2 inštitúcia elektronických peňazí uchováva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie a ak inštitúcia elektronických peňazí má systém ochrany údajov vrátane ochrany pred stratou údajov.
§ 85b
(1)
Vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí nesmú klesnúť pod úroveň jej splateného peňažného vkladu do základného imania podľa § 82 ods. 2 písm. b). Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná mať vlastné zdroje financovania najmenej vo výške 2 % priemeru dlžných elektronických peňazí.
(3)
Priemerom dlžných elektronických peňazí sa rozumie priemer celkovej sumy finančných záväzkov, ktoré vyplývajú z vydaných elektronických peňazí na konci každého kalendárneho dňa, a to za obdobie predchádzajúcich šiestich kalendárnych mesiacov; priemer celkovej sumy finančných záväzkov sa vypočíta v prvý kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca a platí pre tento kalendárny mesiac.
(4)
Ak inštitúcia elektronických peňazí vydáva elektronické peniaze kratšie ako šesť mesiacov, priemer dlžných elektronických peňazí sa určí ako plánovaný priemer dlžných elektronických peňazí predpokladaný v obchodnom pláne podnikania.
(5)
Vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí, ktorá vykonáva činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. a), ktoré nesúvisia s vydávaním elektronických peňazí, sa vypočítavajú ako súčet hodnoty zistenej podľa § 72 ods. 2 a 3 a hodnoty zistenej podľa odsekov 1 a 2.
(6)
Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva iné činnosti ako vydávanie elektronických peňazí alebo patrí do tej istej skupiny ako iná inštitúcia elektronických peňazí, banka, platobná inštitúcia, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, poisťovňa alebo zaisťovňa nesmú sa hodnoty na výpočet vlastných zdrojov použiť viacnásobne.
(7)
Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva niektorú z činností podľa § 81 ods. 2 písm. a), ktoré nesúvisia s vydávaním elektronických peňazí a ani so žiadnou činnosťou uvedenou v § 81 ods. 2 písm. b) až e), a priemer dlžných elektronických peňazí nie je vopred známy, určí sa jeho hodnota so súhlasom Národnej banky Slovenska ako odhad predpokladaného objemu priemeru dlžných elektronických peňazí získaný z dostupného časového radu údajov o dlžných elektronických peniazoch. Ak priemer dlžných elektronických peňazí nemožno získať ani týmto spôsobom, určí sa jeho hodnota na základe schváleného obchodného plánu podnikania zohľadňujúceho požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 82 ods. 4 písm. h).
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov29) a každý účtovný prípad súvisiaci s vydávaním elektronických peňazí je povinná zaúčtovať do účtovných kníh v tom dni, v ktorom sa tento účtovný prípad uskutočnil.
(9)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu o overení ročnej účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu29) spolu s listom odporúčaní audítora vedeniu inštitúcie elektronických peňazí, a to do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný.
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná v písomnej zmluve s audítorom46) zabezpečiť vypracovanie správy audítora o overení údajov v hláseniach požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa § 96. Túto správu je inštitúcia elektronických peňazí povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna za audit vykonaný za predchádzajúci kalendárny rok.
(11)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku inštitúcie elektronických peňazí, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré zistil počas výkonu svojej činnosti a ktoré
a)
smerujú k vyjadreniu možných výhrad voči účtovnej závierke inštitúcie elektronických peňazí alebo k ovplyvňovaniu nepretržitého fungovania inštitúcie elektronických peňazí,
b)
svedčia o zistení porušenia zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podmienok určených v povolení udelenom podľa § 82 ods. 1 alebo
c)
môžu ovplyvniť riadny výkon činnosti inštitúcie elektronických peňazí.
(12)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať; to platí aj o audítorovi, ktorý vykonáva audítorské služby pre inštitúciu elektronických peňazí v mene a na účet iného audítora. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora odmietnuť. Ak ide o inštitúciu elektronických peňazí, ktorej bolo udelené povolenie v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia. Národná banka Slovenska je oprávnená v takom prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je inštitúcia elektronických peňazí povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí v súlade s osobitným predpisom,55a) ktorý audítor účtovnú závierku overí.
(13)
Ustanovenie odseku 11 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovnú závierku osoby, ktorá tvorí s inštitúciou elektronických peňazí skupinu s úzkymi väzbami.
(14)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k inštitúcii elektronických peňazí osobitný vzťah z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,55a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 11. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva audítorskú činnosť v mene audítora, ktorým je audítorská spoločnosť.
(15)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 11 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v inštitúcii elektronických peňazí.
(16)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.
§ 85c
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí na základe písomnej zmluvy môže výkon prevádzkových činností zveriť inej osobe, ktorá zverené prevádzkové činnosti vykonáva v rámci predmetu svojho podnikania; na ten účel sa prevádzkovými činnosťami rozumejú prevádzkové činnosti, ktoré súvisia s činnosťami uvedenými v povolení na vydávane elektronických peňazí. Inštitúcia elektronických peňazí môže zveriť výkon prevádzkových činností, len ak o tomto zámere vopred písomne informovala Národnú banku Slovenska a ak zverením výkonu prevádzkových činností nedôjde k
a)
zmene vo vzťahoch a v povinnostiach inštitúcie elektronických peňazí voči majiteľom elektronických peňazí a používateľom platobných služieb,
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí,
c)
prechodu zodpovednosti pri vykonávaní prevádzkových činností medzi inštitúciou elektronických peňazí a osobou, ktorej bol výkon prevádzkových činností zverený,
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí a k tomu, že toto zverenie by bránilo výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí vrátane dohľadu nad jej prevádzkovými činnosťami.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečiť informovanie majiteľov elektronických peňazí a používateľov platobných služieb o zverení výkonu prevádzkových činností inej osobe podľa odseku 1.
(3)
Podmienky a povinnosti podľa odsekov 1 a 2 musia byť splnené počas celej doby zverenia výkonu prevádzkových činností.
(4)
Za škody spôsobené pri vykonávaní prevádzkových činností osobou, ktorej bol výkon prevádzkových činností zverený, zodpovedá táto osoba. Zverenie výkonu prevádzkových činností nemá vplyv na plnenie povinností inštitúcie elektronických peňazí podľa tohto zákona. Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá postupuje podľa odseku 1, je povinná vopred vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, ktoré zabezpečia dodržiavanie ustanovení tohto zákona.
(5)
Inštitúcia elektronických peňazí môže na základe písomnej zmluvy vykonávať prevádzkové činnosti pre tretiu osobu, len ak o tomto zámere vopred informovala Národnú banku Slovenska.
(6)
Vykonávaním prevádzkových činností pre tretiu osobu nesmie dôjsť k
a)
zmene vo vzťahoch a v povinnostiach inštitúcie elektronických peňazí voči majiteľom elektronických peňazí a používateľom platobných služieb podľa tohto zákona,
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí,
c)
prechodu zodpovednosti za činnosti vyplývajúce z povolenia na vydávanie elektronických peňazí medzi inštitúciou elektronických peňazí a treťou osobou, pre ktorú inštitúcia elektronických peňazí vykonáva prevádzkové činnosti,
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí a bráneniu výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí vrátane dohľadu nad jej prevádzkovými činnosťami.
(7)
Podmienky a povinnosti podľa odsekov 5 a 6 musia byť splnené počas celej doby vykonávania prevádzkových činností pre tretiu osobu.
(8)
Za škody spôsobené pri vykonávaní prevádzkových činností pre tretiu osobu zodpovedá inštitúcia elektronických peňazí. Vykonávanie prevádzkových činností pre tretiu osobu nemá vplyv na plnenie povinností inštitúcie elektronických peňazí podľa tohto zákona. Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá postupuje podľa odseku 5, je povinná vopred vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, ktoré zabezpečia dodržiavanie ustanovení tohto zákona.
§ 85d
(1)
Národná banka Slovenska vedie zoznam
a)
inštitúcií elektronických peňazí, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 82 ods. 1,
b)
inštitúcií elektronických peňazí, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 87 ods. 1 a zahraničných inštitúcií elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu podľa § 86 ods. 13,
c)
pobočiek inštitúcií elektronických peňazí,
d)
pobočiek zahraničných inštitúcií elektronických peňazí.
(2)
V zozname podľa odseku 1 sa uvádzajú aj platobné služby, na ktoré má povolenie inštitúcia elektronických peňazí, pobočka inštitúcie elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, ako aj platobné služby, ktoré poskytuje prostredníctvom agenta platobných služieb.
(3)
Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle.
§ 85e
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať primerané stratégie a postupy riadenia rizík na identifikáciu rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, systémami a novými druhmi obchodov,
b)
prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, systémami a novými druhmi obchodov,
c)
monitorovať
1.
primeranosť a účinnosť svojich stratégií a postupov riadenia rizík,
2.
stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté podľa písmena b) inštitúciou elektronických peňazí,
3.
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, opatreniach, procesoch a mechanizmoch vrátane nedostatkov spočívajúcich v ich nedodržiavaní.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí si v rámci stratégie a postupov riadenia rizík určí najmä
a)
riziká, ktoré považuje za významné,
b)
zásady a postup pri riadení jednotlivých rizík,
c)
akceptovateľnú mieru podstupovaných rizík,
d)
postup na zostavenie pohotovostného plánu v prípade krízy likvidity a zaistenie kontinuálnej činnosti inštitúcie elektronických peňazí v prípade mimoriadnych udalostí.
(3)
V organizačnej štruktúre inštitúcie elektronických peňazí musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
uplatňovanie stratégie a postupov podľa odseku 1,
b)
predkladanie správ a poskytovanie poradenstva členom štatutárneho orgánu.
(4)
Funkciu riadenia rizík vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci inštitúcie elektronických peňazí alebo iné osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od iných organizačných útvarov inštitúcie elektronických peňazí a od orgánov inštitúcie elektronických peňazí.
(5)
Inštitúcia elektronických peňazí nie je povinná zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 3, ak to nie je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a rozsahu poskytovaných služieb a ak môže preukázať, že prijala účinné stratégie a postupy podľa odseku 1.“.
93.
V § 86 ods. 1 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na inštitúciu elektronických peňazí sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona, ktoré upravujú doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi.64)“.
94.
V § 86 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“ a dopĺňa sa písmeno k), ktoré znie:
„k)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť prijať opatrenia potrebné na plnenie povinností podľa § 77 ods. 7 až 9 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými za vydané elektronické peniaze.“.
95.
V § 86 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že inštitúcia elektronických peňazí poskytuje platobné služby, ktoré nemá uvedené v povolení na vydávanie elektronických peňazí, zakáže inštitúcii elektronických peňazí poskytovať tieto platobné služby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 2.“.
Doterajšie odseky 3 až 16 sa označujú ako odseky 4 až 17.
96.
V § 86 ods. 4 až 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
97.
V § 86 odsek 7 znie:
„(7)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o odobratí povolenia udeleného podľa § 82 ods. 1, na likvidáciu a zrušenie inštitúcie elektronických peňazí a na vymenovanie likvidátora sa vzťahujú ustanovenia § 67 ods. 7 až 9, 11, 12 a § 68 rovnako.“.
98.
V § 86 ods. 8 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“ a vypúšťajú sa slová „a vnútorného auditu“ a slová „v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu“.
99.
V § 86 odsek 9 znie:
„(9)
Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 85 ods. 1 písm. a), alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 85 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení inštitúcie elektronických peňazí a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia inštitúcie elektronických peňazí. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa inštitúcie elektronických peňazí je na ujmu riadneho a obozretného podnikania inštitúcie elektronických peňazí.“.
100.
V § 86 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 10 až 16.
101.
§ 86 sa dopĺňa odsekmi 17 až 20, ktoré znejú:
„(17)
Ak ide o odôvodnené podozrenie na neoprávnené vydávanie a správu elektronických peňazí, je Národná banka Slovenska oprávnená od takto konajúcej osoby požadovať potrebné informácie súvisiace s týmto podozrením. Táto osoba je povinná požadované informácie na základe výzvy poskytnúť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu v požadovanej forme, podobe a štruktúre s možnosťou overiť si tieto informácie priamo na mieste u tejto osoby. Na overenie informácií a na postup pri tomto overení sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.58a)
(18)
Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 17 zistí, že sa vykonáva vydávanie a správa elektronických peňazí bez povolenia podľa tohto zákona, alebo sa nedodržiava alebo obchádza iné ustanovenie tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na vydávanie a správu elektronických peňazí a osobitných predpisov20) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahuje na vydávanie a správu elektronických peňazí, zakáže pokračovať vo vydávaní a v správe elektronických peňazí a uloží tejto osobe pokutu podľa odseku 2 písm. b) podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov, a ak tak všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú, oznámi tieto zistenia orgánom činným v trestnom konaní.
(19)
Národná banka Slovenska môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie činností podľa tohto zákona alebo na výkon dohľadu, zo stanov inštitúcie elektronických peňazí a z iných vnútorných predpisov alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska podľa závažnosti, miery zavinenia, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
členovi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí a členovi dozornej rady inštitúcie elektronických peňazí pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od inštitúcie elektronických peňazí; ak príslušná osoba poberala príjmy od inštitúcie elektronických peňazí iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka,
b)
prokuristovi inštitúcie elektronických peňazí pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od inštitúcie elektronických peňazí; ak prokurista inštitúcie elektronických peňazí poberal príjmy od inštitúcie elektronických peňazí iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka.
(20)
Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 2 ods. 31, je inštitúcia elektronických peňazí povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.“.
102.
§ 87 znie:
㤠87
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) môže vydávať elektronické peniaze v obmedzenom rozsahu len na základe povolenia na vydávanie elektronických peňazí, ak priemer dlžných elektronických peňazí za všetky obchodné činnosti spolu nikdy neprekročí 5 000 000 eur. Pri výpočte limitu dlžných elektronických peňazí sa postupuje podľa § 85b ods. 4 a 7.
(2)
Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 81 ods. 1 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) až e) a j) až m), ods. 3 písm. a) až e) a ods. 4 písm. a) až e) a h).
(3)
Na inštitúciu elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 85b ods. 1, 2, 5 a 6.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) je okrem vydávania elektronických peňazí oprávnená, ak ich má uvedené v povolení na vydávanie elektronických peňazí podľa odseku 1, vykonávať činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. a) za podmienok ustanovených v odseku 5 a činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. b) a e).
(5)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) môže poskytovať platobné služby podľa § 81 ods. 2 písm. a), ktoré nie sú spojené s vydávaním elektronických peňazí, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií za posledných 12 mesiacov vrátane každého agenta platobných služieb, za ktorého činnosť nesie plnú zodpovednosť, nepresahuje 3 000 000 eur za mesiac. Táto požiadavka sa posúdi na základe celkovej sumy platobných operácií predpokladanej v obchodnom pláne podnikania so zohľadnením pripomienok Národnej banky Slovenska.
(6)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) nemôže v inom členskom štáte
a)
vydávať elektronické peniaze,
b)
poskytovať činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. a) až c).
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) je povinná oznámiť všetky zmeny, ktoré sa týkajú dodržiavania podmienok podľa odsekov 1 až 3, a raz mesačne podať Národnej banke Slovenska správu o priemere vydaných elektronických peňazí, ak Národná banka Slovenska nerozhodne o termíne podania správy inak.
(8)
Ak inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) nespĺňa podmienky podľa odsekov 1 až 3, je do 30 dní povinná požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa § 82 a po jeho udelení bezodkladne písomne vrátiť povolenie podľa § 81 ods. 1 písm. b). Ak táto inštitúcia elektronických peňazí nepožiada v ustanovenej lehote o povolenie, nesmie pokračovať vo vydávaní elektronických peňazí. V takom prípade je táto inštitúcia elektronických peňazí z vlastného podnetu povinná do 30 dní od ukončenia vydávania elektronických peňazí zabezpečiť spätnú výmenu všetkých ňou vydaných elektronických peňazí a písomne vrátiť povolenie podľa § 81 ods. 1 písm. b).
(9)
Podmienky podľa odsekov 1 až 8 je inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia. Ich plnenie je táto inštitúcia elektronických peňazí povinná hodnoverne preukazovať a dokladovať Národnej banke Slovenska podľa § 83 ods. 7 a podľa osobitných predpisov.65)
(10)
Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, ktorá vydáva elektronické peniaze v obmedzenom rozsahu, nemôže na území Slovenskej republiky
a)
vydávať elektronické peniaze,
b)
poskytovať platobné služby.“.
103.
V § 89 ods. 1 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za poskytovateľa platobných služieb sa považuje aj vydavateľ elektronických peňazí a za používateľa platobnej služby sa považuje aj majiteľ elektronických peňazí.“.
104.
V § 89 ods. 5 sa za slovo „Formu“ vkladá čiarka a slovo „podobu“.
105.
V § 96 ods. 1 písm. b) sa za slová „inštitúcie elektronických peňazí“ vkladajú slová „a platobnej inštitúcie“.
106.
V § 96 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. a) až c) sa za slovo „forma“ vkladá čiarka a slovo „podoba“.
107.
V § 96 ods. 1 písm. h) sa za slovo „forma“ vkladá čiarka a slovo „podoba“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v § 76 ods. 5 do Národnej banky Slovenska,”.
108.
Za § 97 sa vkladá § 97a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠97a
Limitovaný poskytovateľ a jeho služby
(1)
Limitovaným poskytovateľom sa rozumie osoba poskytujúca služby založené na používaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel a v obmedzenej sieti podľa § 1 ods. 3 písm. k).
(2)
Limitovaný poskytovateľ je povinný najmenej 30 kalendárnych dní pred plánovaným dňom začatia vykonávania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) predložiť Národnej banke Slovenska písomné oznámenie o plánovanom začatí využívania platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na vykonávanie platobných operácií alebo na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky v obmedzenej sieti, a to najmenej v rozsahu týchto údajov:
a)
identifikačné údaje limitovaného poskytovateľa, a to
1.
ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, ak ho má, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa miesta podnikania, predmet podnikania, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
dátum plánovaného začatia vykonávania platobných operácií alebo začatia uchovávania majetkovej hodnoty elektronicky na platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch,
c)
pravidlá a podmienky poskytovania služieb založených na používaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel a v obmedzenej sieti podľa § 1 ods. 3 písm. k), najmä na vykonávanie platobných operácií alebo na využívanie majetkovej hodnoty uchovávanej elektronicky, a to
1.
spôsob vymedzenia obmedzenej siete podľa § 1 ods. 3 písm. k),
2.
zoznam vymenovaných priestorov, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu, ktorý obsahuje všetky priestory tvoriace obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu, s uvedením identifikačných údajov o týchto priestoroch; identifikačnými údajmi o priestore sú najmä adresa, na ktorej sa priestor nachádza, právny vzťah limitovaného poskytovateľa k priestoru,
3.
zoznam vymenovaných poskytovateľov služieb, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu, ktorý obsahuje identifikačné údaje o všetkých poskytovateľoch služieb vymedzujúcich obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu, a to
3a.
ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3b.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej meno, priezvisko, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa miesta podnikania, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
4.
zoznam skupín, tried alebo kategórií tovarov alebo služieb, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) tretieho bodu, ktorý obsahuje zoznam všetkých tovarov alebo služieb, ktoré vymedzujú obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) tretieho bodu, na základe zmluvného vzťahu s limitovaným poskytovateľom,
5.
popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a osobou, ktorej sa služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) poskytujú, a popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a vymenovanými poskytovateľmi alebo poskytovateľmi obmedzeného rozsahu tovarov a služieb,
d)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, ak ich má,
e)
meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej za limitovaného poskytovateľa a zodpovednej za predložené údaje, informácie, hlásenia, výkazy, doklady, podklady alebo vysvetlenia,
f)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predložených údajov, informácií, hlásení, výkazov, dokladov, podkladov alebo vysvetlení vrátane ich príloh, pričom limitovaný poskytovateľ zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia; tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 6.
(3)
Limitovaný poskytovateľ je tiež povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska aj vznik každej ďalšej obmedzenej siete, akékoľvek zlúčenie obmedzených sietí alebo vzájomné zdieľanie platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel v inej obmedzenej sieti alebo vo viacerých obmedzených sieťach.
(4)
Limitovaný poskytovateľ je povinný skončiť využívanie platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na vykonávanie platobných operácií a na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky, ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zániku obmedzenej siete, ak táto sieť prestane byť obmedzenou sieťou, ak sa platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok na osobitný účel vyvinie na všeobecne použiteľný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok, ak limitovaný poskytovateľ ukončil vykonávanie platobných operácií a využívanie majetkovej hodnoty uchovávanej elektronicky, ak bol limitovaný poskytovateľ zrušený, alebo ak na majetok limitovaného poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu. Oznámenie o tejto skutočnosti je limitovaný poskytovateľ povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(5)
Limitovaný poskytovateľ je tiež povinný polročne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu už oznámených údajov vrátane každej zmeny obmedzenej siete, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení každého kalendárneho polroka.
(6)
Oznámenia podľa odsekov 2 až 5 sa predkladajú v elektronickej podobe na určenú elektronickú adresu Národnej banky Slovenska, ktorú Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle. Limitovaný poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré oznámil Národnej banke Slovenska. Ak je doručené oznámenie neúplné, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od doručenia neúplného oznámenia vyzve limitovaného poskytovateľa na jeho doplnenie a určí limitovanému poskytovateľovi lehotu na predloženie doplneného oznámenia; ak je neúplné aj toto opakovane predložené oznámenie, postupuje sa podľa odseku 8.
(7)
Národná banka Slovenska je oprávnená od limitovaného poskytovateľa požadovať informácie, ktoré sú potrebné na preverenie správnosti oznámených údajov alebo na preverenie podmienok, okolností a skutočností týkajúcich sa činnosti a služieb limitovaného poskytovateľa. Limitovaný poskytovateľ je povinný informácie požadované Národnou bankou Slovenska poskytnúť ňou požadovaným spôsobom a v požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom limitovaný poskytovateľ je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť a spoluprácu a tiež je povinný umožniť Národnej banke Slovenska ich overenie priamo na mieste v sídle a prevádzkových priestoroch. Na súčinnosť pri poskytovaní informácií limitovaným poskytovateľom a pri overovaní poskytnutých informácií, ktoré je limitovaný poskytovateľ povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska, sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.39)
(8)
Ak limitovaný poskytovateľ poruší povinnosť poskytovať oznámenia alebo informácie podľa odsekov 2 až 7, Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uloží limitovanému poskytovateľovi pokutu do 5 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 10 000 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.81a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81a znie:
„81a)
§ 6 až 35 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
109.
V § 98 ods. 4 sa za slovo „služieb“ vkladajú slová „a o vydávaní elektronických peňazí“.
110.
V § 98 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o všetkých povoleniach udelených zahraničným inštitúciám elektronických peňazí so sídlom alebo s ústredím mimo Európskej únie na zriadenie ich pobočky na území Slovenskej republiky.
(6)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte inštitúcií elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) a každoročne o celkovej sume dlžných elektronických peňazí vydaných týmito inštitúciami elektronických peňazí podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.
111.
V § 98 ods. 7 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti prideľuje identifikačný kód poskytovateľom platobných služieb podľa § 2 ods. 3 a prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c).“.
112.
Za § 101a sa vkladá § 101b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2011, ak v ďalších odsekoch neustanovuje tento zákon inak.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. a), ktorá k 30. novembru 2011 má udelené platné povolenie na vydávanie elektronických peňazí a ktorá začala vydávať elektronické peniaze pred 1. decembrom 2011, môže do 31. mája 2012 vykonávať tieto činnosti na základe tohto doterajšieho povolenia bez zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona, pričom do 31. mája 2012 sa tieto inštitúcie elektronických peňazí spravujú právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2011. Ak tejto inštitúcii elektronických peňazí nebude udelené povolenie podľa § 82 účinného od 1. decembra 2011, táto inštitúcia elektronických peňazí nesmie po 31. máji 2012 vydávať elektronické peniaze ani poskytovať platobné služby. Ak sa inštitúcia elektronických peňazí rozhodla pokračovať v činnostiach podľa doterajšieho povolenia, je povinná do 28. februára 2012 predložiť Národnej banke Slovenska informácie podľa § 82 ods. 2 písm. d) až g), j), l) až n), ods. 3 písm. b), d) a e), ods. 4 písm. a), b), e) až i) a ďalšie informácie a dokumenty požadované Národnou bankou Slovenska na posúdenie zosúladenia inštitúcie elektronických peňazí a jej činnosti s týmto zákonom. Národná banka Slovenska do 31. mája 2012 posúdi zosúladenie inštitúcie elektronických peňazí a jej činnosti s týmto zákonom. Ak inštitúcia elektronických peňazí a jej činnosť je v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska udelí inštitúcii elektronických peňazí povolenie podľa § 82 ods. 1 účinného od 1. decembra 2011 a zapíše ju do zoznamu podľa § 85d. Ak inštitúcia elektronických peňazí alebo jej činnosť nie je v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska rozhodne o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na odstránenie nesúladu s týmto zákonom, alebo o odobratí povolenia na vydávanie elektronických peňazí.
(3)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b), ktorá k 30. novembru 2011 má udelené platné povolenie na vydávanie elektronických peňazí a ktorá začala vydávať elektronické peniaze pred 1. decembrom 2011, môže do 30. novembra 2012 vykonávať tieto činnosti na základe tohto doterajšieho povolenia bez zosúladenia sa s ustanoveniami tohto zákona, pričom do 30. novembra 2012 sa tieto inštitúcie elektronických peňazí spravujú právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2011. Ak inštitúcii elektronických peňazí nebolo do 30. novembra 2012 udelené povolenie podľa § 82 ods. 1 alebo § 87 ods. 1 účinného od 1. decembra 2011, tak táto inštitúcia elektronických peňazí nesmie po 30. novembri 2012 vydávať elektronické peniaze ani poskytovať platobné služby.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 2 alebo odseku 3 je v lehote do jedného mesiaca od zániku oprávnenia vydávať elektronické peniaze podľa odseku 2 alebo odseku 3 povinná vysporiadať všetky svoje záväzky vyplývajúce z činností, ktoré vykonávala na základe doterajšieho povolenia na vydávanie elektronických peňazí. Inštitúcii elektronických peňazí podľa odseku 2, ktorej pred 1. júnom 2012 nebolo udelené povolenie na vydávanie elektronických peňazí, dňa 1. júna 2012 zaniká doterajšie povolenie na vydávanie elektronických peňazí. Inštitúcii elektronických peňazí podľa odseku 3, ktorej pred 1. decembrom 2012 nebolo udelené povolenie na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 ods. 1 účinného od 1. decembra 2011, dňa 1. decembra 2011 zaniká doterajšie povolenie na vydávanie elektronických peňazí.
(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona o uplatnení národnej voľby ustanovenej v § 87.
(6)
Limitovaný poskytovateľ podľa § 97a, ktorý využíva platobné prostriedky alebo obdobné technické prostriedky na vykonávanie platobných operácií alebo na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky k 1. decembru 2011, je povinný písomné oznámenie podľa § 97a ods. 2 preukázateľne zaslať Národnej banke Slovenska do 31. decembra 2012.“.
113.
V celom texte zákona sa slová „na svojej internetovej stránke“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“ v príslušnom tvare.
114.
V celom texte zákona sa slová „listinná forma“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „listinná podoba“ v príslušnom tvare a slová „elektronická forma“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „elektronická podoba“ v príslušnom tvare.
115.
V prílohe tretí bod znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 314/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. i) sa vypúšťa odkaz 4a vrátane poznámky pod čiarou k tomuto odkazu.
2.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
vydávanie a správa elektronických peňazí.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Banka a pobočka zahraničnej banky môžu vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade s osobitným predpisom.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z.“.
4.
V § 5 písmená o) a p) znejú:
„o)
zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 23a ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorej výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov banky,
p)
dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania rozšírené výhody dôchodkového zabezpečenia, ktoré banka financuje podľa vlastného uváženia v prospech osôb podľa § 23a ods. 1 v rámci zložky pohyblivého odmeňovania osôb podľa § 23a ods. 1 a ktoré nezahŕňajú kumulované požitky v prospech zamestnanca banky podľa podmienok podnikového systému dôchodkového zabezpečenia banky,“.
5.
§ 5 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
finančným sprostredkovaním sprostredkovanie finančných nástrojov peňažného trhu na medzibankovom trhu, vykonávanie činností vo vzťahu k vlastným finančným službám, na ktoré sa nevzťahuje osobitný zákon.13c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:
„13c)
§ 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.“.
6.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „500 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 600 000 eur“ a slová „1 000 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 200 000 eur“.
7.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie platobných služieb22b) vo vzťahu k požadovanému rozsahu poskytovania platobných služieb,
o)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na vydávanie elektronických peňazí22c) vo vzťahu k požadovanému vydávaniu elektronických peňazí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22b a 22c znejú:
„22b)
§ 64 ods. 2 písm. j) zákona č. 492/2009 Z. z.
22c)
§ 82 ods. 2 písm. j) zákona č. 492/2009 Z. z.“.
8.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie platobných služieb22b) vo vzťahu k požadovanému rozsahu poskytovania platobných služieb,
k)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na vydávanie elektronických peňazí22c) vo vzťahu k požadovanému vydávaniu elektronických peňazí.“.
9.
V § 13 ods. 5 sa slová „písm. n) a o)“ nahrádzajú slovami „písm. m) a n)“.
10.
V § 23 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Banka je ďalej povinná v súlade s týmto zákonom zahrnúť do stanov zásady odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci systému riadenia rizík banky a podporujú ho, ako aj upraviť činnosť výboru pre odmeňovanie v banke, ak sa zriaďuje, alebo činnosť určenej osoby zodpovednej za systém odmeňovania v banke.“.
11.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
činnosť výboru pre odmeňovanie v banke.“.
12.
V § 23 sa odsek 9 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
podrobnosti týkajúce sa zásad odmeňovania v bankách podľa § 23a až 23c, a to
1.
kritériá na určenie pomeru medzi pevnou zložkou celkovej odmeny a pohyblivou zložkou celkovej odmeny zamestnanca banky,
2.
spôsob zahŕňania hodnôt pohyblivej odmeny poskytovanej vo forme cenných papierov a iných finančných nástrojov do celkovej hodnoty pohyblivej odmeny,
g)
kritériá zriadenia výboru pre odmeňovanie v banke podľa § 23d.“.
13.
Za § 23 sa vkladajú § 23a až 23e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠23a
(1)
Banka je povinná uplatňovať zásady odmeňovania podľa tohto zákona u
a)
všetkých členov štatutárneho orgánu banky,
b)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík banky,
c)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za vykonávanie obchodov v banke,
d)
zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík banky vrátane zamestnancov oprávnených určovať limity alebo prekročenie limitov v rámci riadenia rizík banky.
(2)
V rámci zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 banka uplatňuje
a)
zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
1.
základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca podľa odseku 1 písm. b) až d),
2.
pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu banky podľa odseku 1 písm. a),
b)
pohyblivú zložku celkovej odmeny.
(3)
Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa odseku 1 musí byť primerane vyvážená s pohyblivou zložkou celkovej odmeny; zaručená pevná zložka celkovej odmeny má predstavovať dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny.
(4)
Zásady odmeňovania podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na poskytovanie odstupného a odchodného.
§ 23b
(1)
Pohyblivú zložku celkovej odmeny tvoria
a)
motivačná zložka odmeny, ktorej výška závisí od hodnotenia výkonnosti osoby podľa § 23a ods. 1, banky alebo od kombinácie týchto hodnotení, najviac za obdobie jedného roka,
b)
motivačná zložka odmeny určená formou podielu na zisku banky,
c)
motivačná zložka odmeny, ktorej výška závisí od plnenia dosahovaných výsledkov dlhodobej obchodnej stratégie a záujmov banky,
d)
cenné papiere, ktorých možnosť obchodovania na trhu s cennými papiermi bude odložená najmenej o tri roky od ich vydania osobe podľa § 23a ods. 1,
e)
iné finančné nástroje, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu banky pri pokračovaní jej činnosti alebo
f)
dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia.
(2)
Banka určí podmienky poskytovania pohyblivej zložky celkovej odmeny tak, aby najmenej 40 % z pohyblivej zložky celkovej odmeny bolo osobe podľa § 23a ods. 1 priznaných najskôr po období troch rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny. Ak úhrn predpokladanej pohyblivej zložky celkovej odmeny v priemere na mesiac predstavuje viac ako 200 % zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny, podiel plnení viazaných na obdobie troch rokov nesmie byť nižší ako 60 % pohyblivej zložky celkovej odmeny.
(3)
Podmienky priznania pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa odseku 1 písm. c) banka určí v nadväznosti na svoju dlhodobú obchodnú stratégiu, záujmy a ciele, ktoré chce dosiahnuť. Osobe podľa § 23a ods. 1 bude priznaná táto pohyblivá zložka celkovej odmeny vo výške určenej podľa vyhodnotenia skutočne dosahovaných výsledkov banky najskôr po uplynutí obdobia troch rokov plnenia dosahovaných výsledkov.
(4)
V súlade s dlhodobou obchodnou stratégiou a so záujmami banky určí banka konkrétne ciele zohľadňované v rámci systému riadenia rizík, a to tak, aby zodpovedali súčasným a budúcim rizikám vyplývajúcim z činnosti banky, a kritériá hodnotenia individuálnej výkonnosti osoby podľa § 23a ods. 1, ktoré bude banka uplatňovať na určenie výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny. Banka určí tieto ciele a kritériá tak, aby v prípade nesplnenia určených cieľov alebo kritérií hodnotenia individuálnej výkonnosti bola pohyblivá zložka celkovej odmeny osoby podľa § 23a ods. 1 úmerne neplneniu znížená až po možnosť nepriznania pohyblivej zložky celkovej odmeny za hodnotené obdobie.
(5)
Podiel pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá bude osobe podľa § 23a ods. 1 poskytovaná vo forme cenných papierov a iných finančných nástrojov podľa odseku 1 písm. d) a e), musí predstavovať najmenej 40 % sumy pohyblivej zložky celkovej odmeny.
(6)
Osobe podľa § 23a ods. 1, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu v oblasti riadenia rizík, možno výnimočne v období od uzavretia pracovného pomeru s bankou najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške bez ohľadu na hodnotenie plnenia úloh touto osobou.
§ 23c
Ustanoveniami § 23b ods. 1 nie sú dotknuté ustanovenia § 118 Zákonníka práce. Na pohyblivé zložky celkovej odmeny podľa § 23b ods. 1 písm. d) až f) sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o splatnosti mzdy, výplate mzdy a vykonávaní zrážok zo mzdy.
§ 23d
(1)
Banka je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke, ak spĺňa kritériá podľa § 23 ods. 9 písm. g), alebo určiť osobu zodpovednú za systém odmeňovania v banke. Výbor pre odmeňovanie v banke alebo osoba zodpovedná za systém odmeňovania v banke
a)
nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopadov na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity,
b)
zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík banky, ktoré majú byť prijímané štatutárnym orgánom a
c)
zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán banky pri príprave svojich rozhodnutí.
(2)
Výbor pre odmeňovanie v banke pozostáva najmenej z troch členov.
§ 23e
(1)
Banka je povinná každoročne do 30. júna písomne informovať Národnú banku Slovenska o osobách a počte osôb, ktorých celková odmena v banke je najmenej 1 000 000 eur za príslušné účtovné obdobie. Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, o určitý časový úsek, lehota na písomné informovanie podľa prvej vety sa predlžuje o tento časový úsek.
(2)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu na účely porovnávania trendov a postupov v oblasti odmeňovania v bankách používa informácie zverejňované podľa § 37 ods. 8 písm. t).
(3)
Informácie podľa odseku 1 a informácie zverejňované podľa § 37 ods. 8 písm. t) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
Čl. 8 ods. 1 písm. l) a čl. 76 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (U. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
14.
V § 24 ods. 3 prvá veta znie: „Členovia štatutárneho orgánu banky sú povinní poznať, riadiť a kontrolovať výkon povolených bankových činností, zabezpečovať bezpečnosť a zdravie banky a prijímať a pravidelne skúmať všeobecné zásady odmeňovania.“.
15.
V § 24 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a nová tretia veta, ktoré znejú: „Členovia dozornej rady banky sú povinní kontrolovať dodržiavanie zásad odmeňovania, ktoré prijal štatutárny orgán. Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania je banka povinná predložiť Národnej banke Slovenska spolu so správou o overení ročnej účtovnej závierky.“.
16.
V § 25 ods. 1 tretej vete sa slová „nad ktorou má táto banka kontrolu v súlade s § 29 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v ktorej má táto banka majetkovú účasť podľa § 44 ods. 13 písm. d)“.
17.
V § 33e odsek 8 znie:
„(8)
So súhlasom Národnej banky Slovenska vydaným na základe písomnej žiadosti banky s uvedením vecných dôvodov môže banka na účely posudzovania majetkovej angažovanosti podľa
a)
odsekov 1 a 2 vyňať osobu zo skupiny hospodársky spojených osôb, ak sa na všetky osoby v tejto skupine vrátane tejto banky vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe vykonávaný príslušným orgánom dohľadu členského štátu alebo príslušným orgánom dohľadu iného štátu v súlade s právnymi predpismi tohto štátu porovnateľnými s týmto zákonom; Národná banka Slovenska je povinná pri výkone dohľadu overovať hodnotu expozícií voči skupine hospodársky spojených osôb, pre ktorú Národná banka Slovenska vydala súhlas podľa tohto písmena, najmenej raz za kalendárny mesiac a obsah tohto postupu oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo),
b)
odseku 1 písm. a) a odseku 2 nezahrnúť do výpočtu majetkovej angažovanosti expozíciu voči svojej dcérskej spoločnosti najviac do výšky 75 % hodnoty tejto expozície, ak sa na túto dcérsku spoločnosť vrátane tejto banky vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe vykonávaný príslušným orgánom dohľadu členského štátu alebo príslušným orgánom dohľadu iného štátu v súlade s právnymi predpismi tohto štátu porovnateľnými s týmto zákonom; Národná banka Slovenska je povinná pri výkone dohľadu overovať hodnotu expozícií voči jej dcérskej spoločnosti podľa tohto písmena najmenej raz za kalendárny mesiac a obsah tohto postupu oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo),
c)
odseku 1 písm. a) a odseku 2 nezahrnúť do výpočtu majetkovej angažovanosti expozíciu voči svojej materskej spoločnosti, ak ňou je inštitúcia so sídlom v členskom štáte, alebo voči jej inej dcérskej spoločnosti, ak sa na ne vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe vykonávaný príslušným orgánom dohľadu členského štátu alebo príslušným orgánom dohľadu iného štátu v súlade s predpismi tohto štátu porovnateľnými s týmto zákonom; Národná banka Slovenska je povinná pri výkone dohľadu overovať hodnotu expozícií voči jej materskej spoločnosti alebo voči jej iným dcérskym spoločnostiam podľa tohto písmena najmenej raz za kalendárny mesiac a obsah tohto postupu oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo),
d)
odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 vyňať tie expozície, na ktoré sa vzťahuje postup Národnej banky Slovenska podľa písmen b) a c); Národná banka Slovenska je povinná pri výkone dohľadu overovať hodnotu expozícií voči skupine hospodársky spojených osôb, pre ktorú Národná banka Slovenska vydala súhlas podľa tohto písmena, a to najmenej raz za kalendárny mesiac, a obsah tohto postupu oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).“.
18.
V § 33e ods. 14 sa slová „alebo c)“ nahrádzajú slovami „alebo d)“.
19.
V § 37 ods. 8 písm. d) sa vypúšťajú slová „všetkých členov štatutárneho orgánu banky a“.
20.
V § 37 sa odsek 8 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
skutočnostiach týkajúcich sa odmeňovania v banke a vyplývajúcich zo zásad odmeňovania v banke.“.
21.
V § 41 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4“.
22.
V § 50 ods. 1 písm. d) sa slová „100 000 Sk do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur do 332 000 eur“ a slová „20 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „664 000 eur“.
23.
V § 51 ods. 1 sa slová „100 000 Sk do 20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur do 664 000 eur“.
24.
V § 51a ods. 1 sa slová „100 000 Sk do 20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur do 664 000 eur“.
25.
V § 82 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.
26.
V § 84 ods. 4 sa slová „2 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „83 000 eur“.
27.
V § 85a ods. 5 sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.
28.
V poznámke pod čiarou k odkazu 85 sa citácia „§ 5 a § 10 ods. 8 zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. a), § 6, § 12 ods. 1, § 14 ods. 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií“.
29.
V § 91 ods. 8 nad slovom „predpisu;“ sa odkaz „86a“ nahrádza odkazom „86e“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86e znie:
„86e)
Zákon č. 126/2011 Z. z.“.
30.
V § 93a ods. 7 sa slovo „dvanástich“ nahrádza slovom „trinástich“.
31.
§ 94 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 31 ods. 3, § 33, 33a, 33c a 33d viaže na splnenie podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, banka je povinná splnenie týchto podmienok preukázať Národnej banke Slovenska v lehote a v rozsahu určenom Národnou bankou Slovenska. Ak splnenie týchto podmienok nie je preukázané v určenej lehote alebo v určenom rozsahu, Národná banka Slovenska rozhodnutie zmení alebo zruší. Ak sú vo výroku rozhodnutia určené pre jednotlivé podmienky rôzne lehoty, banka je povinná Národnej banke Slovenska preukázať splnenie týchto podmienok v príslušných lehotách, inak Národná banka Slovenska rozhodnutie zruší nepreukázaním splnenia podmienky, ktorej splnenie má byť z hľadiska určených lehôt preukázané ako posledné.“.
32.
Za § 122m sa vkladá § 122n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2011, ak v ďalších odsekoch neustanovuje tento zákon inak.
(2)
Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2011, ktoré je platné k 1. decembru 2011 a ktoré sa vzťahuje na poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, sa od 1. decembra 2011 považuje za bankové povolenie udelené na poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie a aj na vydávanie a správu elektronických peňazí, a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú určené v tomto bankovom povolení, a za podmienok uložených týmto bankovým povolením alebo inými vykonateľnými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska.
(3)
Každá banka je povinná najneskôr do 31. júla 2012 zaviesť a uplatňovať zásady odmeňovania v súlade s týmto zákonom.
(4)
Každá banka a iné osoby podľa § 23a ods. 1 sú najneskôr do 31. júla 2012 povinní zabezpečiť zosúladenie ustanovení pracovných zmlúv, mandátnych zmlúv alebo ich iných vzájomných zmlúv, v ktorých sú dohodnuté podmienky odmeňovania alebo iné požitky v prospech osôb podľa § 23a ods. 1, s týmto zákonom; ak banka a iné osoby podľa § 23a ods. 1 nezosúladia niektoré ustanovenia ich vzájomných zmlúv s týmto zákonom do 31. júla 2012, tieto ustanovenia strácajú platnosť 1. augusta 2012.
(5)
Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „úverová inštitúcia“, rozumie sa tým pojem „banka“ alebo „inštitúcia elektronických peňazí“. Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „zahraničná úverová inštitúcia“, rozumie sa tým pojem „zahraničná banka“ alebo „zahraničná inštitúcia elektronických peňazí.“.
33.
V celom texte zákona sa slová „úverová inštitúcia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „banka“ v príslušnom tvare.
34.
V prílohe sa vypúšťa prvý bod. Doterajšie body 2 až 11 sa označujú ako body 1 až 10.
35.
Príloha sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
„11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).“.
Čl. III
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z. a zákona č. 130/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 sa dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:
„t)
zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 71da ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivých zložiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov obchodníka s cennými papiermi,
u)
dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania rozšírené výhody dôchodkového zabezpečenia, ktoré obchodník s cennými papiermi financuje podľa vlastného uváženia v prospech osôb podľa § 71da ods. 1 v rámci zložky pohyblivého odmeňovania osôb podľa § 71da ods. 1 a ktoré nezahŕňajú kumulované požitky v prospech zamestnanca obchodníka s cennými papiermi podľa podmienok podnikového systému dôchodkového zabezpečenia obchodníka s cennými papiermi.“.
2.
V § 53a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak Národná banka Slovenska dáva príkaz na registráciu zmluvného záložného práva podľa odseku 4 v prospech Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky, ktorá je súčasťou Eurosystému, môže byť Národná banka Slovenska na základe pokynov Európskej centrálnej banky alebo takejto inej centrálnej banky sprostredkovateľom výplaty výnosov a istiny z cenných papierov, ktoré sú predmetom záložného práva.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
3.
V § 54 odsek 7 znie:
„(7)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania pre iné finančné inštitúcie v súlade s osobitným zákonom,50aa) vykonávania činnosti člena, vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní a vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene. Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní pred začatím vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene preukázať Národnej banke Slovenska spôsoby zabezpečenia proti rizikám a spôsob merania, sledovania a riadenia týchto rizík a vypracovaný postup na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien. Vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene môže obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi začať na základe predchádzajúceho písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa druhej vety; ak obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nedodrží alebo prekročí tieto podmienky, Národná banka Slovenska je príslušná za tento nedostatok uložiť opatrenie na nápravu a sankcie podľa tohto zákona vrátane zákazu pokračovať vo vykonávaní týchto bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50ab sa vypúšťa.
4.
V § 71d ods. 1 na konci sa pripája táto veta: „Obchodník s cennými papiermi je ďalej povinný v súlade s týmto zákonom zahrnúť do stanov zásady odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci riadenia rizík obchodníka s cennými papiermi a podporujú ho, ako aj upraviť činnosť výboru pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi, ak sa zriaďuje, alebo činnosť určenej osoby zodpovednej za systém odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi.“.
5.
V § 71d ods. 2 na konci sa pripájajú tieto vety: „Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní prijímať a pravidelne skúmať zásady odmeňovania. Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania je obchodník s cennými papiermi povinný predložiť Národnej banke Slovenska spolu so správou o overení ročnej účtovnej závierky.“.
6.
§ 71d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a)
podrobnosti týkajúce sa zásad odmeňovania obchodníka s cennými papiermi podľa § 71da až 71dc, a to
1.
kritériá na určenie pomeru medzi pevnou zložkou celkovej odmeny a pohyblivou zložkou celkovej odmeny zamestnanca obchodníka s cennými papiermi,
2.
spôsob zahŕňania hodnôt pohyblivej odmeny poskytovanej vo forme cenných papierov a iných finančných nástrojov do celkovej hodnoty pohyblivej odmeny,
b)
kritériá zriadenia výboru pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi podľa § 71dd.“.
7.
Za § 71d sa vkladajú § 71da až 71de, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠71da
Zásady odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uplatňovať zásady odmeňovania podľa tohto zákona u
a)
všetkých členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi,
b)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík obchodníka s cennými papiermi,
c)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za vykonávanie obchodov obchodníka s cennými papiermi,
d)
zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík obchodníka s cennými papiermi vrátane zamestnancov oprávnených určovať limity alebo prekročenie limitov v rámci riadenia rizík obchodníka s cennými papiermi.
(2)
V rámci zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi uplatňuje
a)
zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
1.
základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca podľa odseku 1 písm. b) až d),
2.
pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 písm. a),
b)
pohyblivú zložku celkovej odmeny.
(3)
Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa odseku 1 musí byť primerane vyvážená s pohyblivou zložkou celkovej odmeny; zaručená pevná zložka celkovej odmeny má predstavovať dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny.
(4)
Zásady odmeňovania podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na poskytovanie odstupného a odchodného.
§ 71db
Pohyblivá zložka celkovej odmeny
(1)
Pohyblivú zložku celkovej odmeny tvoria
a)
motivačná zložka odmeny, ktorej výška závisí od hodnotenia výkonnosti osoby podľa § 71da ods. 1, obchodníka s cennými papiermi alebo od kombinácie týchto hodnotení, najviac za obdobie jedného roka,
b)
motivačná zložka odmeny určená formou podielu na zisku obchodníka s cennými papiermi,
c)
motivačná zložka odmeny, ktorej výška závisí od plnenia dosahovaných výsledkov dlhodobej obchodnej stratégie a záujmov obchodníka s cennými papiermi,
d)
cenné papiere, pri ktorých možnosť obchodovania na trhu s cennými papiermi bude odložená najmenej o tri roky od ich vydania osobe podľa § 71da ods. 1,
e)
iné finančné nástroje, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu obchodníka s cennými papiermi pri pokračovaní jeho činnosti, alebo
f)
dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia.
(2)
Obchodník s cennými papiermi určí podmienky poskytovania pohyblivej zložky celkovej odmeny tak, aby najmenej 40 % z pohyblivej zložky celkovej odmeny bolo osobe podľa § 71da ods. 1 priznaných najskôr po období troch rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny. Ak úhrn predpokladanej pohyblivej zložky celkovej odmeny v priemere na mesiac predstavuje viac ako 200 % zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny, podiel plnení viazaných na obdobie troch rokov nesmie byť nižší ako 60 % pohyblivej zložky celkovej odmeny.
(3)
Podmienky priznania pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa odseku 1 písm. c) obchodník s cennými papiermi určí v nadväznosti na svoju dlhodobú obchodnú stratégiu, záujmy a ciele, ktoré chce dosiahnuť. Osobe podľa § 71da ods. 1 bude priznaná táto pohyblivá zložka celkovej odmeny vo výške určenej podľa vyhodnotenia skutočne dosahovaných výsledkov obchodníka s cennými papiermi najskôr po uplynutí obdobia troch rokov plnenia dosahovaných výsledkov.
(4)
V súlade s dlhodobou obchodnou stratégiou a záujmami obchodníka s cennými papiermi určí obchodník s cennými papiermi konkrétne ciele zohľadňované v rámci systému riadenia rizík, a to tak, aby zodpovedali súčasným a budúcim rizikám vyplývajúcim z činnosti obchodníka s cennými papiermi a kritériá hodnotenia individuálnej výkonnosti osoby podľa § 71da ods. 1, ktoré bude obchodník s cennými papiermi uplatňovať na určenie výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny. Obchodník s cennými papiermi určí tieto ciele a kritériá tak, aby v prípade nesplnenia určených cieľov alebo kritérií hodnotenia individuálnej výkonnosti bola pohyblivá zložka celkovej odmeny osoby podľa § 71da ods. 1 úmerne neplneniu znížená až po možnosť nepriznania pohyblivej zložky celkovej odmeny za hodnotené obdobie.
(5)
Podiel pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá bude osobe podľa § 71da ods. 1 poskytovaná vo forme cenných papierov a iných finančných nástrojov podľa odseku 1 písm. d) a e), musí predstavovať najmenej 40 % sumy pohyblivej zložky celkovej odmeny.
(6)
Osobe podľa § 71da ods. 1, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu v oblasti riadenia rizík, možno výnimočne v období od uzavretia pracovného pomeru s obchodníkom s cennými papiermi najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške bez ohľadu na hodnotenie plnenia úloh touto osobou.
§ 71dc
Ustanoveniami § 71db ods. 1 nie sú dotknuté ustanovenia § 118 Zákonníka práce. Na pohyblivé zložky celkovej odmeny podľa § 71db ods. 1 písm. d) až f) sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o splatnosti mzdy, výplate mzdy a vykonávaní zrážok zo mzdy.
§ 71dd
Výbor pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zriadiť výbor pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi, ak spĺňa kritériá podľa § 71d ods. 4 písm. b), alebo určiť osobu zodpovednú za systém odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi. Výbor pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi alebo osoba zodpovedná za systém odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi
a)
nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopadov na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity,
b)
zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík obchodníka s cennými papiermi, ktoré majú byť prijímané štatutárnym orgánom a
c)
zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán obchodníka s cennými papiermi pri príprave svojich rozhodnutí.
(2)
Výbor pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi pozostáva najmenej z troch členov.
§ 71de
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný každoročne do 30. júna písomne informovať Národnú banku Slovenska o osobách a počte osôb, ktorých celková odmena u obchodníka s cennými papiermi je najmenej 1 000 000 eur za príslušné účtovné obdobie. Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, o určitý časový úsek, lehota na písomné informovanie podľa prvej vety sa predlžuje o tento časový úsek.
(2)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu na účely porovnávania trendov a postupov v oblasti odmeňovania u obchodníkov s cennými papiermi používa informácie zverejňované podľa § 74b ods. 1 písm. l).
(3)
Informácie podľa odseku 1 a informácie zverejňované podľa § 74b ods. 1 písm. l) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).56b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:
„56b)
Čl. 8 ods. 1 písm. l) a čl. 76 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
8.
V § 74b ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „predstavenstva a“.
9.
V § 74b sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
skutočnostiach týkajúcich sa odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi a vyplývajúcich zo zásad odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi.“.
10.
§ 107 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak je záložný veriteľ zastupovaný podľa § 53a ods. 5 Národnou bankou Slovenska, centrálny depozitár je povinný o tom informovať emitenta.“.
11.
Za § 173n sa vkladá § 173o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2011, ak v ďalších odsekoch neustanovuje tento zákon inak.
(2)
Každý obchodník s cennými papiermi je povinný najneskôr do 31. júla 2012 zaviesť a uplatňovať zásady odmeňovania v súlade s týmto zákonom.
(3)
Každý obchodník s cennými papiermi a iné osoby podľa § 71da ods. 1 sú najneskôr do 31. júla 2012 povinní zabezpečiť zosúladenie ustanovení pracovných zmlúv, mandátnych zmlúv alebo ich iných vzájomných zmlúv, v ktorých sú dohodnuté podmienky odmeňovania alebo iné požitky v prospech osôb podľa § 71da ods. 1, s týmto zákonom; ak obchodník s cennými papiermi a iné osoby podľa § 71da ods. 1 nezosúladia ustanovenia ich vzájomných zmlúv s týmto zákonom do 31. júla 2012, tieto ustanovenia strácajú platnosť 1. augusta 2012.“.
12.
V celom texte zákona sa slová „úverová inštitúcia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „banka“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „dohľad“ vkladajú slová „nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, a to“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
3.
V § 1 ods. 3 písm. e) sa slová „výkon dohľadu nad dohliadanými subjektmi“ nahrádzajú slovami „plnenie jej úloh“ a slová „zákonmi, a to“ sa nahrádzajú slovami „predpismi,1b) a to s účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu,1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, § 90 až 95 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
5.
V § 3 ods. 3 sa za slová „poskytovať informácie“ vkladajú slová „účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu,1b) iným“.
6.
V § 3 ods. 5 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „a na účely súdnych konaní o preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí alebo postupu Národnej banky Slovenska alebo na účely trestného stíhania.“.
7.
V § 4 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska je účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu.1b)“, za slovo „vyplývajú“ sa vkladajú slová „z právne záväzných aktov Európskej únie alebo“ a vypúšťa sa posledná veta.
8.
V § 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „deň začatia dohľadu,“, slová „odtlačok pečiatky Národnej banky Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky Národnej banky Slovenska so štátnym znakom“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto poverenie možno dodatočne zmeniť.“.
9.
V § 7 ods. 2 a § 14 ods. 3 sa za slovo „neprihliada“ vkladajú slová „a nerozhoduje sa o nich“.
10.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Podanie námietky zaujatosti z dôvodov uvedených v odseku 1 nebráni pokračovaniu dohľadu na mieste; osoba poverená výkonom dohľadu na mieste, proti ktorej smeruje námietka zaujatosti podaná dohliadaným subjektom z dôvodov uvedených v odseku 1, do rozhodnutia o tejto námietke zaujatosti nesmie vyhotoviť ani podieľať sa na vyhotovení protokolu o vykonanom dohľade na mieste, ani čiastkového protokolu. Osoba poverená výkonom dohľadu, proti ktorej smeruje námietka zaujatosti podaná dohliadaným subjektom, je povinná bezodkladne písomne sa vyjadriť k obsahu podanej námietky zaujatosti a toto písomné vyjadrenie predložiť tomu, kto je príslušný rozhodnúť o podanej námietke zaujatosti.“.
11.
V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Dohľad na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dohľadu alebo skupina osôb poverených výkonom dohľadu preukázala dohliadanému subjektu písomným poverením Národnej banky Slovenska na výkon dohľadu na mieste u tohto dohliadaného subjektu; poverením na výkon dohľadu sa možno dohliadanému subjektu preukázať aj doručením rovnopisu tohto poverenia dohliadanému subjektu prostredníctvom poštového podniku; rovnako sa dohliadanému subjektu preukazuje aj zmena poverenia. Od začatia dohľadu na mieste je Národná banka Slovenska, osoba poverená výkonom dohľadu a prizvaná osoba oprávnená vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov súčinnosť a plnenie povinností na účely výkonu dohľadu na mieste vrátane predloženia dokladov, podkladov, informácií na technických nosičoch a iných informácií, písomností a vecí, ako aj ich doručenie v ňou určenej lehote do Národnej banky Slovenska.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
12.
V § 8 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „v odôvodnených prípadoch“.
13.
V § 8 ods. 3 písm. a) za slovom „začatí“ sa slovo „dohľadu“ nahrádza slovami „svojej účasti na výkone dohľadu na mieste“.
14.
V § 8 ods. 3 písm. d) na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak protokol o vykonanom dohľade na mieste obsahuje aj odporúčania na zlepšenie činnosti dohliadaného subjektu, osoby poverené výkonom dohľadu môžu určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu aj lehotu, v ktorej je dohliadaný subjekt povinný predložiť Národnej banke Slovenska písomný plán opatrení prijatých k odporúčaniam na zlepšenie činnosti dohliadaného subjektu a písomné správy o splnení týchto opatrení,“.
15.
V § 9 ods. 2 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
16.
V § 9 ods. 3 písm. c) na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odopretie účasti na prerokovaní protokolu a prednesené dôvody odopretia tejto účasti sa zaznamenajú v protokole,“.
17.
V § 10 ods. 1 písm. a) a § 27 ods. 5 sa za slová „fyzickej osoby“ vkladajú slová „vrátane fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom“ a za slovo „narodenia“ sa vkladá čiarka a slová „alebo identifikačné číslo, ak je pridelené,“.
18.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zistené“ vkladá čiarka a slová „a to aj o nedostatkoch zistených počas výkonu dohľadu na mieste nad rámec poverenia na výkon dohľadu“.
19.
V § 10 ods. 3 a § 17 ods. 7 sa slová „a § 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „alebo na účely súvisiace s výkonom dohľadu nad dohliadaným subjektom“.
20.
V § 10 ods. 4 na konci sa pripájajú tieto vety: „Čiastkový protokol obsahuje opis skutkového stavu, zistených nedostatkov a iných zistení len o časti predmetu dohľadu na mieste, ak je to potrebné na účely osobitného postupu o tejto časti predmetu dohľadu, alebo osobitného riešenia zistených nedostatkov a iných zistení o tejto časti predmetu dohľadu na mieste. Priebežný protokol obsahuje opis dôležitých skutočností a zistení o skutkovom stave predmetu dohľadu na mieste počas výkonu dohľadu na mieste alebo o priebehu výkonu dohľadu na mieste, ktoré nemožno doložiť písomnými dokladmi ani inými písomnosťami a ktoré majú význam pre vykonávaný dohľad na mieste, vrátane opisu dôležitých skutočností a zistení o sťažovaní výkonu dohľadu na mieste; priebežný protokol sa spravidla vyhotovuje priamo na mieste výkonu dohľadu.“.
21.
V § 10 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste, sa podľa osobitných predpisov23a) považujú za zistené odo dňa skončenia tohto dohľadu na mieste.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Napríklad § 22 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 144 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 61 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z., § 106 ods. 6 zákona č. 594/2003 Z. z., § 115 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 71 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 67 ods. 10 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 2 a 6 zákona č. 186/2009 Z. z., § 78 ods. 6 a § 86 ods. 6 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 23 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „zákon č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,“ nahrádza citáciami „zákon č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
23.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Podanie námietky z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 nebráni pokračovaniu konania a vykonávaniu dokazovania alebo iných úkonov v konaní; pred rozhodnutím o námietke zaujatosti podanej proti zamestnancovi Národnej banky Slovenska alebo členovi bankovej rady, ktorý sa zúčastňuje na konaní, však nemožno vydať rozhodnutie vo veci samej alebo iné rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady, proti ktorému smeruje námietka zaujatosti podaná účastníkom konania, je povinný bezodkladne písomne sa vyjadriť k obsahu podanej námietky zaujatosti a toto písomné vyjadrenie predložiť tomu, kto je príslušný rozhodnúť o podanej námietke zaujatosti.“.
24.
V § 15 ods. 1 za slovami „osobitného zákona“ sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „alebo žiadosť o vydanie iného rozhodnutia podľa osobitného zákona;26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 6 ods. 3 druhá veta zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 16 ods. 5 druhej vete na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom žiadateľa v tejto výzve poučí o následkoch nesplnenia výzvy na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie žiadosti; rovnako sa postupuje, ak doručená žiadosť obsahuje zoznam už odovzdaných listín podľa odseku 4, ktoré nie sú uschované v Národnej banke Slovenska, alebo ktoré podľa zistenia Národnej banky Slovenska nie sú v celom rozsahu aktuálne alebo nespĺňajú všetky zákonom ustanovené požiadavky.“.
26.
V § 18 ods. 3 na konci sa pripája táto veta: „Za miesto doručenia, v ktorom sa zdržuje adresát, ktorým je právnická osoba, sa považuje adresa jej sídla; za miesto doručenia, v ktorom sa zdržuje adresát, ktorým je podnikajúca fyzická osoba, sa považuje adresa jej miesta podnikania.“.
27.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Údaje uvedené na doručenke alebo inom potvrdení o doručovaní písomnosti sa považujú za pravdivé, ak sa nepreukáže opak.“.
28.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Lehota ustanovená osobitným zákonom25) pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie dohliadanému subjektu vo veci trvajúceho nedostatku začne plynúť posledným dňom trvania príslušného nedostatku, ak osobitný zákon25) neustanovuje inak; to sa nevzťahuje na lehotu, ktorá podľa osobitného zákona25) začína plynúť až odo dňa zistenia nedostatku.“.
29.
V § 21 ods. 1 písm. a) na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takáto výzva obsahuje poučenie, že ak účastník konania neuposlúchne výzvu v určenej lehote, konanie bude zastavené.“.
30.
V § 25 ods. 3 sa za slová „ktorý bolo vydané“ vkladá čiarka a slová „alebo, ak sa zmenia pomery tak, že predbežné opatrenie už nie je potrebné alebo účelné“.
31.
V § 26 sa za slovo „zaujatosti“ vkladá čiarka a slová „rozhodnutia o zastavení konania“.
32.
V § 33 sa slová „preskúmavanie rozhodnutí“ nahrádzajú slovami „preskúmavanie jej rozhodnutí alebo postupu“.
33.
Doterajší text v § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Počas súdneho konania podľa osobitného zákona42) o preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia alebo postupu Národnej banky Slovenska vo veci dohľadu, ktorá je predmetom preskúmavania súdom, neplynú lehoty ustanovené pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo iných sankcií podľa osobitných zákonov.42a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
Napríklad § 246d Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 428/2004 Z. z., § 50 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34.
V § 35 ods. 2 sa za slovo „forma“ vkladá čiarka a slovo „podoba“.
35.
V § 36 ods. 1 úvodnej vete na konci sa pripájajú tieto slová: „a registre (ďalej len „zoznam“)“ a v písmene d) sa slovo „zákon“ nahrádza slovom „predpis43a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
Napríklad § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z., § 20 a 24 zákona č. 129/2010 Z. z.“.
36.
V § 38 ods. 1 písm. a) sa slová „doklady alebo informácie“ nahrádzajú slovami „doklady, podklady, informácie na technických nosičoch alebo iné informácie, písomnosti alebo veci“.
37.
V § 38 ods. 6 druhá veta znie: „Ak skutok, ktorý je sťažovaním výkonu dohľadu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), je zároveň nedostatkom, na ktorý sa vzťahuje ukladanie opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa osobitného zákona,25) za tento nedostatok sa neukladá poriadková pokuta podľa odsekov 1 až 5, ak zaň bolo uložené opatrenie na nápravu, pokuta alebo iná sankcia podľa osobitného zákona.25)“.
38.
V § 40 ods. 1 sa slová „ktorému bolo podľa osobitného zákona1) vydané povolenie na činnosť“ nahrádzajú slovami „ktorý nadobudol oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného zákona25)“.
39.
V § 40 ods. 2 sa tretia veta nahrádza týmito vetami: „Ak základom sadzby pre ročné príspevky sú aktíva prispievateľa, pre výpočet ročného príspevku je rozhodujúci objem aktív prispievateľa vykázaných v jeho účtovnej závierke zostavenej podľa účtovných pravidiel a účtovných štandardov49) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a overenej audítorom podľa osobitného zákona49) (ďalej len „objem aktív“), ak tento zákon v § 40 neustanovuje inak; ak prispievateľ môže podľa osobitného zákona25) popri činnostiach podliehajúcich dohľadu uskutočňovať aj obchodné činnosti nepodliehajúce dohľadu49aa) a ak prispievateľ vedie a vykazuje v účtovníctve a účtovnej závierke oddelene analytickú evidenciu o aktívach slúžiacich výlučne na uskutočňovanie obchodných činností podliehajúcich dohľadu a o aktívach slúžiacich na činnosť riadiacich, kontrolných a dozorných orgánov a systémov prispievateľa vrátane systému riadenia rizík a útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a oddelene o ostatných aktívach prispievateľa, na účely ročných príspevkov sa do objemu aktív zahŕňajú len aktíva slúžiace výlučne na uskutočňovanie obchodných činností podliehajúcich dohľadu a aktíva slúžiace na činnosť riadiacich, kontrolných a dozorných orgánov a systémov prispievateľa vrátane systému riadenia rizík a útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Ak však prispievateľ spravuje majetok iných osôb, ktorý prispievateľ čo len čiastočne využíva na uskutočňovanie činností podliehajúcich dohľadu nad prispievateľom, na účely ročných príspevkov sa do objemu aktív tohto prispievateľa zahŕňa aj majetok iných osôb spravovaný prispievateľom. Celkový objem aktív, ktorý je rozhodujúci pre výpočet výšky ročného príspevku prispievateľa, je každý prispievateľ povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu po skončení kalendárneho roka, ak tento zákon neustanovuje inak; na vyžiadanie Národnej banky Slovenska a v lehote ňou určenej je prispievateľ povinný Národnej banke Slovenska predložiť a podať ňou požadované informácie, účtovnú závierku a iné podklady, doklady a vysvetlenia na účely preverenia správnosti oznámeného objemu aktív v rámci výkonu dohľadu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49aa znie:
„49aa)
Napríklad § 77 ods. 1 písm. c), § 81 písm. b) a § 87 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.“.
40.
V § 40 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Sadzby ročných príspevkov pre prispievateľov, ktorí sú právnickou osobou alebo pobočkou zahraničnej právnickej osoby, sa môžu určiť osobitne pre jednotlivé druhy prispievateľov ako dohliadané subjekty podľa osobitných zákonov,1) a to pri sadzbe pre ročné príspevky, ktorej základom sú aktíva prispievateľa, v rozpätí od 0,001 promile do 0,1 percenta z objemu aktív prispievateľa, ak zákon v § 40 neustanovuje inak; celková výška ročného príspevku je však najmenej 1 000 eur, ak zákon v § 40 neustanovuje inak. Výška ročného príspevku pre samostatných finančných agentov a finančných poradcov, ktorí sú právnickou osobou, môže byť najmenej 50 eur a najviac 1 000 eur, pre organizačné zložky zahraničných správcovských spoločností, pobočky zahraničných investičných spoločností, pobočky zahraničných správcovských spoločností alebo pre zahraničné správcovské spoločnosti a pre zahraničné investičné spoločnosti, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky bez zriadenia pobočky, môže byť najmenej 500 eur a najviac 10 000 eur, pre burzy cenných papierov môže byť najviac 10 000 eur a pre centrálnych depozitárov cenných papierov môže byť najviac 10 000 eur, ak zákon v § 40 neustanovuje inak.
(4)
Sadzby ročných príspevkov pre prispievateľov, ktoré sú fyzickou osobou, sa môžu určiť osobitne pre jednotlivé druhy prispievateľov ako dohliadaných subjektov podľa osobitných zákonov,1) a to pri sadzbe pre ročné príspevky ustanovenej pevnou sumou v rozpätí od 50 eur a najviac 1 000 eur, ak zákon v § 40 neustanovuje inak; výška ročného príspevku pre samostatných finančných agentov a finančných poradcov, ktorí sú fyzickou osobou, môže byť najmenej 50 eur a najviac 200 eur, ak zákon v § 40 neustanovuje inak.“.
41.
V § 40 ods. 6 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „300 eur“.
42.
V § 40 odsek 7 znie:
„(7)
Prispievateľovi vzniká povinnosť uhrádzať ročný príspevok od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom prispievateľ nadobudol oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného zákona.25) Ak základom sadzby pre ročné príspevky sú aktíva prispievateľa, pre výpočet ročného príspevku je rozhodujúci objem aktív zistených podľa odseku 2 a vykázaných v účtovníctve49) k poslednému dňu štvrtého kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom prispievateľ nadobudol oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného zákona;25) objem týchto aktív je prispievateľ povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska najneskôr do 20. dňa piateho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom prispievateľ nadobudol oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného zákona.25) Prispievateľ, ktorému vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok počas kalendárneho roka, je povinný prvý raz uhradiť splátku pomernej časti ročného príspevku do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla; ak však pomerná časť ročného príspevku neprevyšuje 300 eur alebo ak prispievateľovi vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok v kalendárnom mesiaci štvrtého štvrťroka, pomerná časť ročného príspevku sa uhrádza jednou splátkou do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom prispievateľovi vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok.“.
43.
V § 40 ods. 8 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „5 eur“ a na konci sa pripája táto veta: „Splátka ročného príspevku, jeho časť alebo preplatok príspevku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 5 eur.“.
44.
V § 41 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
inej žiadosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.1)“.
45.
V § 42 ods. 1 sa za slovo „žiadosť“ vkladá čiarka a slovo „smerujúcu“ sa nahrádza slovami „alebo iný podnet uvedený v § 41 ods. 1 (ďalej len „poplatkový podnet“) smerujúci“.
46.
V § 42 ods. 2 prvej vete sa slová „žiadosti, ktorá“ nahrádzajú slovami „poplatkového podnetu, ktorý“, v druhej vete sa slovo „žiadosti“ nahrádza slovami „poplatkového podnetu“ a v tretej vete sa slová „podanej žiadosti“ nahrádzajú slovami „podanom poplatkovom podnete“.
47.
V § 42 ods. 6 sa slová „celkové finančné náklady potrebné na vrátenie prostredníctvom platobných služieb (§ 41 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „5 eur“.
48.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenie § 17 ods. 6 o úradnom zázname sa primerane vzťahuje aj na dohľad na mieste a na dohľad na diaľku; ustanovenie § 18 o doručovaní písomností sa primerane vzťahuje aj na doručovanie písomností pri dohľade na mieste a pri dohľade na diaľku; ustanovenie § 27 ods. 6 o oprave zrejmých nesprávností sa primerane vzťahuje aj na opravu zrejmých nesprávností v písomnostiach vyhotovených pri dohľade na mieste a pri dohľade na diaľku.“.
49.
V § 44 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
50.
Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2011 sa procesne dokončia podľa tohto zákona a osobitných zákonov.25) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. decembrom 2011, zostávajú zachované.
(2)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. decembrom 2011, sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitných zákonov.20) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. decembrom 2011, zostávajú zachované.
(3)
Ak prispievateľ, ktorý môže podľa osobitného zákona25) popri činnostiach podliehajúcich dohľadu uskutočňovať aj obchodné činnosti nepodliehajúce dohľadu,49aa) nevedie a nevykazuje v účtovníctve a účtovnej závierke oddelene analytickú evidenciu o aktívach v členení podľa § 40 ods. 2 štvrtej vety, pre výpočet výšky ročného príspevku na rok 2012 pre takého prispievateľa podľa ustanovení § 40 je rozhodujúci celkový objem jeho aktív; pritom však celková výška ročného príspevku na rok 2012 pre prispievateľa, ktorý je inštitúciou elektronických peňazí, pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, platobnou inštitúciou alebo pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, je najmenej 1 000 eur a najviac 10 000 eur.“.
51.
V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
Čl. V
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
banka,2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
„14.
platobná inštitúcia,19a) agent platobných služieb19b) a inštitúcia elektronických peňazí,19c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19c znejú:
„19a)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19b)
§ 75 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
19c)
§ 81 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:
„43)
Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 11 ods. 2 písm. d) sa suma „150 EUR“ nahrádza sumou „250 EUR“.
5.
V celom texte zákona sa slová „úverová inštitúcia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „banka“ v príslušnom tvare.
6.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).“.
Čl. VI
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. f) a l) sa vypúšťajú slová „s výnimkou iného úveru alebo pôžičky podľa § 24“.
2.
V § 2 písmeno a) znie:
„a)
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania,5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 písm. c) na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem takej finančnej inštitúcie, ktorej nebolo udelené povolenie na činnosť Národnou bankou Slovenska,“.
4.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „zmluvnou stranou aj finančný agent“ nahrádzajú slovami “spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvom finančného agenta“.
5.
V § 20 ods. 9 písm. a) sa za slovo „veriteľa“ vkladá čiarka a slová „ak bolo pridelené,“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,“.
6.
V § 20 ods. 9 písm. f) na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorými sú
1.
úradne osvedčená kópia občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu u cudzinca preukazujúceho splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. a),
2.
čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. b),
3.
výpis z registra trestov27a) nie starší ako tri mesiace na preukázanie splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. c); ak ide o cudzinca,27b) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
4.
čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. d); doklad v inom jazyku musí byť úradne preložený do slovenského jazyka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:
„27a)
§ 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27b)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 20 sa odsek 9 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
meno, priezvisko, rodné číslo člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu veriteľa; ak členovi štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu veriteľa rodné číslo nebolo pridelené, uvádza sa dátum narodenia.“.
8.
V § 20 ods. 12 sa slová „dokladu podľa odseku 9 písm. e)“ nahrádzajú slovami „doklady podľa odseku 9 písm. e) a f)“ a na konci sa pripája táto veta: „Elektronickú podobu dokumentov požadovaných v origináli alebo úradne osvedčenej kópii podpisuje zaručeným elektronickým podpisom notár.“.
9.
V § 20 ods. 13 písm. b) a ods. 14 sa slovo „elektronicky“ nahrádza slovami „v listinnej podobe“.
10.
V § 20 ods. 15 úvodná veta znie: „Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje z registra veriteľov zoznam veriteľov v rozsahu týchto údajov:“.
11.
V § 20 ods. 15 písm. a) na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „u veriteľa, ktorému ku dňu podania návrhu na zápis do registra veriteľov nebolo pridelené identifikačné číslo veriteľa, Národná banka Slovenska zverejní toto číslo bezodkladne po oznámení podľa odseku 27,“.
12.
V § 20 odsek 25 znie:
„(25)
Dôveryhodnosťou sa na účely odseku 2 rozumie skutočnosť, že veriteľovi alebo jeho právnemu predchodcovi nebol zrušený zápis v registri veriteľov podľa odseku 21 písm. f) a g) v období piatich rokov pred podaním návrhu na zápis do registra veriteľov; ak ide o
a)
fyzickú osobu, tiež skutočnosť, že nepôsobila v štatutárnom orgáne alebo riadiacom orgáne veriteľa, ktorému bol zrušený zápis v registri veriteľov podľa odseku 21 písm. f) a g) v období piatich rokov pred podaním návrhu na zápis do registra veriteľov, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zrušením tohto zápisu v registri veriteľov,
b)
právnickú osobu, tiež skutočnosť, že členovi jej štatutárneho orgánu alebo členovi jej riadiaceho orgánu ako fyzickej osobe nebol zrušený zápis v registri veriteľov podľa odseku 21 písm. f) a g) v období piatich rokov pred podaním návrhu na zápis do registra veriteľov,
c)
právnickú osobu, tiež skutočnosť, že žiaden člen jej štatutárneho orgánu alebo člen jej riadiaceho orgánu nepôsobil v štatutárnom orgáne alebo riadiacom orgáne inej právnickej osoby, ktorej bol zrušený zápis v registri veriteľov podľa odseku 21 písm. f) a g) v období piatich rokov pred podaním návrhu na zápis do registra veriteľov, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zrušením tohto zápisu v registri veriteľov.“.
13.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 26 až 28, ktoré znejú:
„(26)
Národná banka Slovenska eviduje v registri veriteľov údaje v rozsahu údajov evidovaných podľa odseku 9 písm. a) až d) vrátane dôvodu zrušenia zápisu v registri veriteľov.
(27)
Veriteľ, ktorý pri podaní návrhu na zápis do registra veriteľov nemá pridelené identifikačné číslo, je povinný bezodkladne po jeho pridelení oznámiť toto číslo Národnej banke Slovenska; toto oznámenie sa nepovažuje za návrh na zmenu zápisu. Na formu a podobu oznámenia sa vzťahuje ustanovenie odseku 18.
(28)
Národná banka Slovenska odoprie zapísať veriteľa do registra veriteľov alebo zapísať zmeny v evidovaných údajoch veriteľa, ak je zjavné, že niektorý z údajov v návrhu na zápis do registra veriteľov alebo návrhu na zmenu zápisu je nepravdivý.“.
14.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo alebo ním určená osoba zverejňuje na webovom sídle ministerstva informácie z údajov podľa odseku 1. Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zabezpečí komunikačné prepojenie umožňujúce sprístupnenie informácií zverejnených podľa predchádzajúcej vety.“.
15.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo, Národná banka Slovenska a nimi určená osoba sú na účely spracúvania údajov o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch podľa odsekov 1 a 4 oprávnené spracúvať osobné údaje v súlade s osobitným predpisom32a) o veriteľoch, ak je veriteľom fyzická osoba, a o zodpovedných osobách veriteľov, ktoré predkladajú údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch podľa odsekov 1 a 4, a to v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, telefónne číslo a elektronická adresa; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.32b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
„32a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
32b)
Napríklad § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 23 ods. 2 písm. c) na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „orgán kontroly podľa odseku 1 právoplatné rozhodnutie o výmaze bezodkladne doručí Národnej banke Slovenska.“.
17.
V prílohách č. 3 a 4 treťom bode sa slovo „chýbajúce“ nahrádza slovom „oneskorené“.
18.
V celom texte zákona sa slová „listinná forma“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „listinná podoba“ v príslušnom tvare a slová „elektronická forma“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „elektronická podoba“ v príslušnom tvare.
Čl. VII
Zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií sa dopĺňa takto:
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa v súvislosti s uplatňovaním medzinárodnej sankcie vyžaduje povolenie, súhlas alebo predchádzajúci súhlas (ďalej len „súhlas“), vydanie usmernenia pre fyzické osoby alebo právnické osoby, výmena, poskytovanie alebo prijímanie informácie, na konanie a rozhodovanie alebo iný úradný postup v tejto veci sú v rozsahu svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 14 ods. 5 a 6. Príslušný ústredný orgán štátnej správy si pred vydaním povolenia alebo súhlasu vyžiada vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne aj odborné vyjadrenia iných štátnych orgánov alebo ďalších inštitúcií, ak ich pôsobnosť alebo predmet ich činnosti súvisí s predmetom požadovaného povolenia alebo súhlasu; dožiadaný orgán alebo dožiadaná inštitúcia má povinnosť zaslať vyjadrenie v lehote určenej vo výzve na zaslanie vyjadrenia, pričom lehotu kratšiu ako desať dní odo dňa doručenia výzvy možno určiť len výnimočne v osobitne naliehavých prípadoch.“.
Čl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
a)
zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 130/2011 Z. z. a týmto zákonom,
b)
zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2002 Z. z., zákonom č. 510/2002 Z. z., zákonom č. 165/2003 Z. z., zákonom č. 603/2003 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 554/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z., zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 341/2005 Z. z., zákonom č. 214/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 297/2008 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 160/2009 Z. z., zákonom č. 186/2009 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 46/2011 Z. z., zákonom č. 130/2011 Z. z. a týmto zákonom,
c)
zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 291/2002 Z. z., zákonom č. 510/2002 Z. z., zákonom č. 162/2003 Z. z., zákonom č. 594/2003 Z. z., zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 635/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 7/2005 Z. z., zákonom č. 266/2005 Z. z., zákonom č. 336/2005 Z. z., zákonom č. 213/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 70/2008 Z. z., zákonom č. 297/2008 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 160/2009 Z. z., zákonom č. 186/2009 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 487/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 505/2010 Z. z., zákonom č. 46/2011 Z. z., zákonom č. 130/2011 Z. z. a týmto zákonom,
d)
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 519/2005 Z. z., zákonom č. 214/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 186/2009 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.