392/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2019 do 31.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

392
ZÁKON
z 19. októbra 2011
o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
podmienky obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,
b)
podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu,
c)
transfer výrobkov obranného priemyslu,
d)
kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu a
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu predaj alebo kúpa výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná činnosť s výrobkami obranného priemyslu, sprostredkovateľská činnosť s výrobkami obranného priemyslu a predzmluvné1) alebo zmluvné vzťahy súvisiace s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu,
b)
sprostredkovateľskou činnosťou s výrobkami obranného priemyslu činnosť sprostredkovateľa, ktorá smeruje k tomu, aby záujemca mal možnosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, ktorej predmetom je výroba, nadobudnutie alebo predaj výrobkov obranného priemyslu vrátane činností a služieb umožňujúcich výrobu, nadobudnutie alebo predaj výrobkov obranného priemyslu,
c)
zahraničnoobchodnou činnosťou s výrobkami obranného priemyslu dovoz, vývoz, kúpa alebo predaj výrobkov obranného priemyslu mimo územia Slovenskej republiky bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky držiteľom povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,
d)
transferom výrobku obranného priemyslu preprava výrobku obranného priemyslu od dodávateľa v jednom členskom štáte Európskej únie k prijímateľovi v inom členskom štáte Európskej únie,
e)
presunom tranzit výrobku obranného priemyslu cez územie jedného členského štátu Európskej únie alebo viacero členských štátov Európskej únie, z ktorého výrobok obranného priemyslu nepochádza a na územie ktorého tento výrobok nesmeruje,
f)
transferovou licenciou povolenie, ktoré udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) dodávateľovi so sídlom alebo s bydliskom na území členského štátu Európskej únie, ktorý je zodpovedný za transfer výrobku obranného priemyslu prijímateľovi v inom členskom štáte Európskej únie, zodpovednému za prijatie transferu výrobku obranného priemyslu,
g)
vývoznou licenciou povolenie na vývoz výrobkov obranného priemyslu pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu mimo územia členských štátov Európskej únie,
h)
dovoznou licenciou povolenie na dovoz výrobkov obranného priemyslu pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu z územia mimo členských štátov Európskej únie.
(2)
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a)
dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo s bydliskom na území členského štátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za transfer výrobku obranného priemyslu,
b)
prijímateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo s bydliskom na území členského štátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za prijatie transferu výrobku obranného priemyslu.
§ 3
Výrobok obranného priemyslu
Výrobkom obranného priemyslu sú
a)
výrobky, ich funkčné súčasti, príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú vzhľadom na svoje charakteristické technické a konštrukčné vlastnosti osobitne určené na používanie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, iných ozbrojených zboroch a ktoré sa používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu,
b)
stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne na vojenské účely, najmä pre vývoj, výrobu, kontrolu, dekompletáciu, likvidáciu a skúšanie ďalších výrobkov, ich súčastí a náhradných dielov uvedených v písmene a),
c)
služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami obranného priemyslu uvedenými v písmenách a) a b) (ďalej len „produkt“), najmä vykonávanie opráv, úprav, skladovanie a preprava výrobkov, ako aj poskytovanie informácií, vysielanie odborníkov na účely výskumu, vývoja, konštrukcie, výroby, úprav, opráv, údržby, dekompletácie, likvidácie, použitia a ovládania výrobkov obranného priemyslu s výnimkou tých, ktoré podliehajú osobitnému režimu.2)
§ 4
Výrobca výrobkov obranného priemyslu
Výrobcom výrobkov obranného priemyslu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia3) na výrobu výrobkov obranného priemyslu.
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY OBCHODOVANIA S VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU
§ 5
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a sprostredkovateľská činnosť
(1)
Obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť môže fyzická osoba4) alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len „povolenie na obchodovanie“) a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len „povolenie na sprostredkovateľskú činnosť“) a ktorá má
a)
u právnickej osoby,
1.
ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 eur, ktoré musí tvoriť viac ako 51 % vkladov pochádzajúcich od tuzemských osôb a je bezúhonná,
2.
štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca dosiahli vek najmenej 25 rokov, majú trvalý pobyt4) alebo dlhodobý pobyt5) na území Slovenskej republiky a sú spôsobilí na právne úkony, bezúhonní a spoľahliví, a
3.
ak nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,5a)
b)
u fyzickej osoby,
1.
ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 eur,
2.
dosiahla vek najmenej 25 rokov, má trvalý pobyt4) alebo dlhodobý pobyt5) na území Slovenskej republiky a je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a spoľahlivá a
3.
ak nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.5a)
(2)
Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť vydáva ministerstvo hospodárstva po vyjadrení Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby.6)
(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 je žiadateľ o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť (ďalej len „žiadateľ“) povinný preukázať ministerstvu hospodárstva pri podaní žiadosti. Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu a písm. b) tretieho bodu overuje podľa osobitného predpisu6a) ministerstvo hospodárstva. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Ak dôjde po vydaní povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť k zmenám v skutočnostiach podľa § 6 odseku 1 písm. a) až d) a f), ktoré boli uvedené v žiadosti, žiadateľ je povinný tieto zmeny oznámiť ministerstvu hospodárstva do 30 dní od ich vzniku. Ministerstvo hospodárstva opraví rozhodnutie o vydaní povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Orgány podľa odseku 2 a Slovenská informačná služba sa k žiadosti písomne vyjadria v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva hospodárstva a svoje vyjadrenie náležite odôvodnia. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadria alebo ak svoje záporné vyjadrenie neodôvodnia, má sa za to, že s vydaním povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť súhlasia.
§ 6
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
(1)
Písomná žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť obsahuje
a)
názov, sídlo, miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
adresy prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
e)
predmet podnikania žiadateľa,
f)
obchodný názov, špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. 1 písm. a),
g)
navrhovanú dobu platnosti povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť.
(2)
Žiadateľ k žiadosti priloží
a)
doklad o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 1,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa, člena štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozorných orgánov a zodpovedného zástupcu a súhlas s ich spracovaním,
c)
doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu podľa § 8 ods. 2,
d)
potvrdenie žiadateľa, že nie je vo vyrovnacom, v konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní,8)
e)
vyhlásenie, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,9)
f)
úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.11)
(3)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie do verejnej časti registra účtovných závierok,11a) ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť sa predkladá v šiestich rovnopisoch.
§ 7
Osoba bezúhonná a spoľahlivá
(1)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa § 6 ods. 2 písm. b) ministerstvo hospodárstva bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3)
Za spoľahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za porušenie povinností podľa § 39 ods. 1 až 3 alebo § 40 ods. 1 až 3 alebo nebola štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bolo odňaté povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť alebo bola zrušená licencia podľa § 21 ods. 1 písm. a) a d).
§ 8
Zodpovedný zástupca
(1)
Zodpovedným zástupcom žiadateľa sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá zodpovedá za riadny výkon odbornej činnosti v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu.
(2)
Zodpovedný zástupca okrem splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) bode 2 a písm. b) bode 2 musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
(3)
Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jedného žiadateľa.
(4)
Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, nemôže byť členom dozornej rady žiadateľa.
(5)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu, musí ten, komu bolo udelené povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť najneskôr do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a požiadať ministerstvo hospodárstva o vykonanie zmeny v povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ministerstvo hospodárstva povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť zruší.
(6)
K osobe zodpovedného zástupcu si ministerstvo hospodárstva vyžiada vyjadrenie ministerstva vnútra.
§ 9
Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť
(1)
Ministerstvo hospodárstva vydá povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ak sú vyjadrenia orgánov a Slovenskej informačnej služby podľa § 5 ods. 2 kladné a ak žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť spĺňa podmienky uvedené v § 6 ods. 1 a 2, do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak je vyjadrenie orgánov podľa § 5 ods. 2 záporné, ministerstvo hospodárstva povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť nevydá. Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť vydá ministerstvo hospodárstva jedným rozhodnutím.
(2)
Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. 1 písm. a),
f)
meno a adresu zodpovedného zástupcu,
g)
dobu platnosti povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť nie dlhšiu ako päť rokov,
h)
ďalšie podmienky potrebné na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu.
(3)
Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže výrobky obranného priemyslu doviezť pre potreby
a)
obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky,
b)
tuzemského výskumu, vývoja, výroby a marketingu,
c)
obchodovania so zahraničným užívateľom,
d)
zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu na účel zberateľskej činnosti, len ak je zbraňový systém znehodnotený podľa osobitného predpisu.12)
(4)
Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný
a)
zdržať sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ak by obchodovanie viedlo k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky,
b)
oznámiť ministerstvu hospodárstva predaj výrobkov obranného priemyslu najneskôr do 15 dní odo dňa predaja, to sa nevzťahuje na subdodávky výrobcov komponentov a agregátov ďalším výrobcom,
c)
do piatich pracovných dní odo dňa zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti túto skutočnosť oznámiť ministerstvu hospodárstva a zároveň oznámiť aj množstvo skladových zásob výrobkov obranného priemyslu.
(5)
Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže obchodovať s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu vydaného povolenia na obchodovanie odo dňa zápisu predmetu tejto činnosti do obchodného registra.
(6)
Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže vyviezť výrobky obranného priemyslu získané
a)
z prebytkov výrobkov obranného priemyslu ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
b)
od tuzemského výrobcu výrobkov obranného priemyslu,
c)
od držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa odseku 3 alebo od zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(7)
Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť je neprenosné, neprevoditeľné a nepodlieha exekučnému, konkurznému a dedičskému konaniu.
§ 10
Povinnosti držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
Držiteľ povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný
a)
viesť najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu obchodu s výrobkami obranného priemyslu, evidenciu, ktorá obsahuje údaje o druhu výrobkov obranného priemyslu, krajine pôvodu, krajine konečného použitia, predávajúcom a kupujúcom,
b)
umožniť kontrolu podľa § 37,
c)
informovať ministerstvo hospodárstva v lehotách a v rozsahu určenom v povolení na sprostredkovateľskú činnosť o počte a rozsahu sprostredkovateľských činností v danom období,
d)
informovať ministerstvo hospodárstva o zmenách v údajoch uvedených v § 5 ods. 1 a § 9 ods. 2 do 15 dní od ich vzniku; v prípade zániku držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je ten povinný vrátiť povolenie na sprostredkovateľskú činnosť najneskôr do 30 dní odo dňa zániku,
e)
zdržať sa sprostredkovateľskej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, ak by viedla k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo k poškodzovaniu záujmov medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika na základe mnohostranných a dvojstranných dohôd uznala.
§ 11
Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, ak
a)
nie sú splnené podmienky na vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa § 5 až 8,
b)
neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť alebo od zrušenia povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, alebo
c)
to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
§ 12
Zánik a zrušenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
(1)
Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť zaniká
a)
uplynutím doby platnosti,
b)
zánikom držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra,
c)
dňom úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho,
d)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
e)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zastavení konkurzu alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
oznámením o ukončení výkonu obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,
g)
dňom vykonania zápisu nového povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť udeleného rovnakej osobe do obchodného registra.
(2)
Ministerstvo hospodárstva zruší povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ak
a)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť poškodil zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
b)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
c)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť prestal spĺňať podmienky na udelenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť,
d)
to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
e)
na držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť bol vyhlásený konkurz, bolo povolené vyrovnanie alebo nútené vyrovnanie, alebo bolo vydané rozhodnutie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť porušuje podmienky určené v povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť alebo podmienky podľa tohto zákona,
g)
držiteľovi povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť bolo zrušené alebo zaniklo potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti,
h)
žiadateľ o to požiada.
(3)
V rozhodnutí o zrušení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť ministerstvo hospodárstva určí spôsob a lehotu pre naloženie s výrobkami obranného priemyslu predajom, darovaním alebo zneškodnením na náklady držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť pod dohľadom orgánov uvedených v § 37.
(4)
Výrobky obranného priemyslu môže držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť predať alebo darovať iba osobe s povolením na obchodovanie a povolením na sprostredkovateľskú činnosť alebo výrobcovi výrobkov obranného priemyslu podľa § 4.
(5)
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť nemá odkladný účinok.
(6)
Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne zrušením rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) až g).
§ 13
Vrátenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
Ak držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, ktorý vykonával podnikateľskú činnosť na základe povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, zanikne, je povinný vrátiť povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť ministerstvu hospodárstva do 30 dní odo dňa svojho zániku.
§ 14
Oznamovacia povinnosť
Ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory sú povinné oznámiť ministerstvu hospodárstva predaj výrobkov obranného priemyslu najneskôr do 15 dní odo dňa predaja; to sa nevzťahuje na subdodávky výrobcov komponentov a agregátov ďalším výrobcom.
TRETIA ČASŤ
PODMIENKY VYKONÁVANIA ZAHRANIČNOOBCHODNEJ ČINNOSTI S VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU
§ 15
Licencie
(1)
Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone a v rozhodnutí ministerstva hospodárstva, ktoré môže byť vydané ako licencia na dovoz výrobkov obranného priemyslu (ďalej len „dovozná licencia“) alebo licencia na vývoz výrobkov obranného priemyslu (ďalej len „vývozná licencia“).
(2)
Dovoznú licenciu a vývoznú licenciu udeľuje ministerstvo hospodárstva, ak ide o zahraničnoobchodnú činnosť dodávateľa so sídlom alebo s bydliskom na území členského štátu Európskej únie mimo územia členských štátov Európskej únie.
(3)
Dovozná licencia a vývozná licencia sa udeľuje na každý prípad zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu.
(4)
Držiteľ dovoznej licencie, ktorý doviezol výrobky obranného priemyslu na územie Slovenskej republiky a neuskutočnil ich vývoz mimo územia členských štátov Európskej únie na základe udelenej vývoznej licencie z dôvodu skončenia jej platnosti, je povinný túto skutočnosť vrátane miesta uskladnenia a množstva výrobkov obranného priemyslu ohlásiť ministerstvu hospodárstva do 15 dní od skončenia platnosti vydanej licencie.
§ 16
Žiadosť o udelenie licencie
(1)
Písomnú žiadosť o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie (ďalej len „žiadosť o udelenie licencie“) predkladá ministerstvu hospodárstva žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť (ďalej len „žiadateľ o udelenie licencie“).
(2)
Písomnú žiadosť o udelenie licencie žiadateľ o udelenie licencie predkladá
a)
na základe zmluvy alebo potvrdenej objednávky na obchod s konkrétnou kategóriou a množstvom výrobkov obranného priemyslu,
b)
ako účastník medzinárodnej verejnej súťaže na dovoz, vývoz a iné obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu mimo územia Slovenskej republiky už po vyzvaní na predloženie ponuky v rámci verejnej obchodnej súťaže.
(3)
Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu,
e)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,13)
f)
názov výrobku obranného priemyslu a zaradenie podľa zoznamu výrobkov obranného priemyslu a jeho množstvo,
g)
navrhovanú dobu platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie, najviac na jeden rok, s možnosťou predĺženia na základe žiadosti žiadateľa,
h)
názov štátu, z ktorého sa má uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa má uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu, alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
j)
dohodnutú cenu14) za výrobky obranného priemyslu v eurách alebo v mene, v ktorej je obchod uzatvorený, prepočítanú na eurá,
k)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu členov jeho štatutárneho orgánu,
l)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť,
m)
súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4)
Prílohou k žiadosti o udelenie licencie sú
a)
doklady uvedené v odseku 2 písm. a) alebo písm. b),
b)
pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.
názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje dodávkami výrobkov obranného priemyslu,
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4.
presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
c)
pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
d)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada,
e)
vyhlásenie žiadateľa o dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,10)
f)
súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu vyradených z ich evidencie a súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri dovoze výrobkov obranného priemyslu pre potreby obrany a bezpečnosti,
g)
zmluva podľa odseku 2 písm. a),
h)
úradne osvedčená kópia potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa12) o licenciu.
(5)
Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie pre výrobky obranného priemyslu prijaté z iného členského štátu Európskej únie na základe licencie, ktorej súčasťou boli vývozné obmedzenia, je povinný pri podaní žiadosti o licenciu písomne vyhlásiť, že rešpektoval podmienky týchto obmedzení, vrátane toho, že získal požadovaný súhlas členského štátu pôvodu, ak sa tento súhlas vyžaduje.
(6)
Za rovnopis dokladu podľa odseku 4 písm. b) sa na účely tohto zákona považuje aj jeho rovnopis overený zastupiteľským úradom Slovenskej republiky.
§ 17
Udelenie dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o žiadosti na udelenie licencie do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie; o vyjadrenie k žiadosti ministerstvo hospodárstva požiada ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad.
(2)
Orgány uvedené v odseku 1 a Slovenská informačná služba sú povinní sa k žiadosti ministerstva hospodárstva vyjadriť do 30 dní odo dňa jej doručenia.
(3)
Vyjadrenia orgánov uvedených v odseku 1 majú pre ministerstvo hospodárstva pri rozhodovaní o udelenie dovoznej licencie a vývoznej licencie odporúčajúci charakter okrem záporného vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí k žiadosti o udelenie vývoznej licencie, ktoré je pre ministerstvo hospodárstva záväzné.
(4)
Na základe písomnej žiadosti držiteľa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie môže ministerstvo hospodárstva vydať rozhodnutie o predĺžení doby platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie najviac o dva roky alebo vydať rozhodnutie o zmene hodnoty výrobku obranného priemyslu. Ministerstvo hospodárstva pri rozhodovaní o predĺžení platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie postupuje podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Udelená dovozná licencia alebo vývozná licencia obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu,
c)
číselné označenie položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,13)
d)
názov a špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich množstvo aj s uvedením zoznamu náhradných súčiastok,
e)
krajinu pôvodu a krajinu obchodu pri dovoze, krajinu určenia a krajinu obchodu pri vývoze, obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného partnera a konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu,
f)
ďalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu podľa požiadaviek ministerstva hospodárstva.
(6)
V dovoznej licencii alebo vo vývoznej licencii ministerstvo hospodárstva vymedzí miesto na záznamy colných orgánov15) o čerpaní dovoznej licencie alebo vývoznej licencie v merných jednotkách.
§ 18
Povinnosti držiteľa dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1)
Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie písomne informuje ministerstvo hospodárstva o čerpaní množstva výrobkov obranného priemyslu z udelenej dovoznej licencie alebo vývoznej licencie v merných jednotkách vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a na žiadosť ministerstva hospodárstva predkladá certifikát o overení dodávky vydaný príslušným orgánom krajiny určenia.
(2)
Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie je povinný predložiť rovnopis licencie príslušnému colnému úradu, inak sa výrobky obranného priemyslu neprepustia do režimu dovoz alebo vývoz.
(3)
Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie doručí ministerstvu hospodárstva rovnopis udelenej dovoznej licencie alebo vývoznej licencie do 15 dní po
a)
splnení účelu, na ktorý bola vydaná, alebo
b)
skončení jej platnosti.
§ 19
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu
(1)
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu dovážaných na územie Slovenskej republiky vydá ministerstvo hospodárstva po udelení dovoznej licencie, ak o to žiadateľ o udelenie licencie požiada.
(2)
Ministerstvo hospodárstva pred vydaním rozhodnutia o dovoznej licencii vydá žiadateľovi o udelenie licencie medzinárodný dovozný certifikát, ak o to žiadateľ o udelenie licencie požiada.
§ 20
Zamietnutie žiadosti o udelenie licencie
Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o udelenie licencie, ak
a)
žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 16,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky alebo je to v rozpore s medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení dovoznej licencie alebo vývoznej licencie a nezmenili sa skutočnosti, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti.
§ 21
Zrušenie dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodnutím zruší udelenú dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, ak
a)
dovozná licencia alebo vývozná licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
to vyžadujú zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky,
c)
to vyžadujú bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d)
neboli dodržané podmienky určené v udelenej dovoznej licencii alebo vývoznej licencii,
e)
zaniklo alebo bolo zrušené povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť alebo
f)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť porušil pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu alebo v súvislosti s touto činnosťou právne predpisy Slovenskej republiky alebo medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení dovoznej licencie alebo vývoznej licencie nemá odkladný účinok.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a c) až f) Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú zrušením dovoznej licencie alebo vývoznej licencie.
§ 22
Osobitné ustanovenia k dovoznej licencii a vývoznej licencii
Dovozná licencia alebo vývozná licencia sa nevyžaduje na
a)
vývoz výrobkov obranného priemyslu a nakladanie s výrobkami obranného priemyslu v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b)
dovoz výrobkov obranného priemyslu a nakladanie s výrobkami obranného priemyslu v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl a ozbrojených zborov iných štátov, Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií na území Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
prepravu výrobkov obranného priemyslu cez územie Slovenskej republiky prepravovaných v režime tranzitu Európskej únie, ak sa preprava uskutočňuje v časovom období trvania do siedmich dní,
d)
dovoz a spätný vývoz výrobkov obranného priemyslu, ak ide o výrobky obranného priemyslu navrhované do režimu dočasného použitia a príjemcom týchto výrobkov obranného priemyslu je ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra,
e)
reklamované výrobky obranného priemyslu,16)
f)
transfer výrobkov obranného priemyslu, ak ide o výrobky obranného priemyslu navrhované do režimu dočasného použitia a príjemcom týchto výrobkov obranného priemyslu je ministerstvo obrany.
ŠTVRTÁ ČASŤ
TRANSFEROVÉ LICENCIE
§ 23
Všeobecné podmienky na vydanie všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva vydá všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu alebo individuálnu transferovú licenciu podľa povahy transferu daného výrobku obranného priemyslu alebo danej kategórie výrobkov obranného priemyslu.
(2)
Súčasti výrobku obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva posúdi z hľadiska transferu podľa povahy výrobku, ktorého je súčasťou vo vzťahu k
a)
akémukoľvek konečnému použitiu hotového výrobku, ktorý by mohol vyvolať obavy z jeho zneužitia,
b)
výrobkom obranného priemyslu, ktorého sú súčasťou.
(3)
Ak povaha transferu podľa odseku 2 neodôvodňuje potrebu vývozných obmedzení, nemôžu byť súčasťou všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie žiadne vývozné obmedzenia ak prijímateľ súčastí výrobku obranného priemyslu poskytne ministerstvu hospodárstva vyhlásenie o ich použití, v ktorom uvedie, či súčasti, ktoré sú predmetom niektorej z licencií uvedených v odseku 1 sú alebo budú začlenené do jeho vlastných výrobkov. Ak súčasti výrobku obranného priemyslu nie sú určené na údržbu alebo opravu, nesmú byť predmetom transferu alebo vývozu.
§ 24
Všeobecná transferová licencia
(1)
Všeobecná transferová licencia umožňuje dodávateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, priamo realizovať transfery výrobkov obranného priemyslu pre určenú kategóriu alebo kategórie prijímateľov so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie.
(2)
Všeobecnú transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak
a)
je prijímateľ súčasťou ozbrojených síl členského štátu Európskej únie alebo obstarávateľom v oblasti obrany nakupujúcim výrobky obranného priemyslu na výhradné použitie ozbrojenými silami členského štátu Európskej únie,
b)
prijímateľ, ktorým môže byť iba právnická osoba, je držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie,
c)
sa transfer uskutočňuje na účely predvádzania, hodnotenia alebo výstav alebo
d)
sa transfer uskutočňuje na účely údržby a opravy a prijímateľ je pôvodným dodávateľom výrobkov obranného priemyslu.
(3)
Písomná žiadosť o vydanie všeobecnej transferovej licencie obsahuje
a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačný údaj prijímateľa alebo označenie kategórie prijímateľov,
e)
špecifikáciu výrobku obranného priemyslu alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
g)
názov štátu, z ktorého sa má uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa má uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu, alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
h)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)
dohodnutú cenu17) v eurách,
j)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
k)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť, a
l)
súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4)
Prílohou k žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie sú:
a)
pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.
názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov obranného priemyslu,
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4.
presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
b)
pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
c)
vyhlásenie žiadateľa o všeobecnú transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,9)
d)
súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu vyradených z ich evidencie a súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri dovoze výrobkov obranného priemyslu pre potreby obrany a bezpečnosti,
e)
platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca, a
f)
vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej všeobecnej transferovej licencie, nebudú predmetom ďalšieho vývozu okrem výrobkov obranného priemyslu určených na údržbu alebo opravu,
g)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada.
(5)
V konaní o vydaní všeobecnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
(6)
Najneskôr v deň prvého použitia všeobecnej transferovej licencie je držiteľ všeobecnej transferovej licencie povinný zaslať ministerstvu hospodárstva oznámenie o jej prvom použití. Na základe zaslaného oznámenia ministerstvo hospodárstva zaregistruje použitie všeobecnej transferovej licencie.
§ 25
Globálna transferová licencia
(1)
Globálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá dodávateľovi, ktorý splní podmienky podľa odseku 2 realizovať transfery výrobkov obranného priemyslu pre prijímateľa v jednom členskom štáte Európskej únie alebo vo viacerých členských štátoch Európskej únie.
(2)
Žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie obsahuje
a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačný údaj prijímateľa alebo označenie kategórie prijímateľov,
e)
špecifikáciu výrobku obranného priemyslu alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
g)
názov štátu, z ktorého sa má uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa má uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu, alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
h)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)
dohodnutú cenu17) v eurách,
j)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
k)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť, a
l)
súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(3)
Prílohou k žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie sú:
a)
pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.
názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov obranného priemyslu,
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4.
presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
b)
pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
c)
vyhlásenie žiadateľa o globálnu transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,9)
d)
súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu vyradených z ich evidencie a súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri dovoze výrobkov obranného priemyslu pre potreby obrany a bezpečnosti,
e)
platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca, a
f)
vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej globálnej transferovej licencie, nebudú predmetom ďalšieho vývozu okrem výrobkov obranného priemyslu určených na údržbu alebo opravu,
g)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada.
(4)
V konaní o žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
(5)
Globálna transferová licencia obsahuje
a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačné údaje prijímateľov alebo označenie kategórie prijímateľov,
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí a
f)
dobu platnosti licencie.
(6)
Ak žiadateľ nesplní podmienky ustanovené v odsekoch 2 a 3 alebo ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, ministerstvo hospodárstva žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie zamietne.
(7)
Globálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá na obdobie troch rokov, pričom globálna transferová licencia môže byť predĺžená najviac o dva roky. Pri predĺžení globálnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
§ 26
Individuálna transferová licencia
(1)
Individuálna transferová licencia umožňuje dodávateľovi, ktorý splní podmienky uvedené v odseku 2 realizovať jeden transfer určeného množstva výrobkov obranného priemyslu v jednej zásielke alebo vo viacerých zásielkach vopred určenému prijímateľovi.
(2)
Individuálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak
a)
žiadosť o udelenie individuálnej transferovej licencie je obmedzená len na jeden transfer,
b)
si to vyžaduje ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky alebo verejného poriadku,
c)
si to vyžaduje plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo
d)
žiadateľ nespĺňa podmienky pre vydanie globálnej transferovej licencie.
(3)
Písomná žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie obsahuje
a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačné údaje prijímateľa,
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f)
množstvo výrobkov obranného priemyslu,
g)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
h)
názov štátu, z ktorého sa má uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa má uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu, alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
j)
dohodnutú cenu17) v eurách,
k)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
l)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť, a
m)
súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4)
Prílohou k žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie sú:
a)
pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.
názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov obranného priemyslu,
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4.
presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
b)
pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
c)
vyhlásenie žiadateľa o individuálnu transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,9)
d)
súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu vyradených z ich evidencie a súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri dovoze výrobkov obranného priemyslu pre potreby obrany a bezpečnosti,
e)
platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca, a
f)
vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej individuálnej transferovej licencie, nebudú predmetom ďalšieho vývozu okrem výrobkov obranného priemyslu určených na údržbu alebo opravu,
g)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada.
(5)
V konaní o vydaní individuálnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
(6)
Individuálna transferová licencia obsahuje
a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačné údaje prijímateľa,
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí,
f)
množstvo výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí,
g)
dátum vydania licencie a
h)
dobu platnosti licencie.
(7)
Ak žiadateľ nesplní podmienky ustanovené v odsekoch 3 a 4 alebo ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, ministerstvo hospodárstva žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie zamietne.
§ 27
Zrušenie všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie a individuálnej transferovej licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva zruší vydanú všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu alebo individuálnu transferovú licenciu, ak
a)
licencia bola vydaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
c)
neboli dodržané podmienky určené vo vydanej licencii alebo
d)
prijímateľ prestal byť držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie.
(2)
Podanie rozkladu proti zrušeniu všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie a individuálnej transferovej licencie nemá odkladný účinok.
(3)
Slovenská republika nezodpovedá dodávateľovi za prípadnú škodu, ktorá vznikla zrušením všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) a d).
§ 28
Povinnosti dodávateľa výrobkov obranného priemyslu podľa všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie a individuálnej transferovej licencie
Dodávateľ, ktorý uskutočňuje transfer výrobkov obranného priemyslu na základe všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie, je povinný
a)
informovať prijímateľa výrobkov obranného priemyslu o podmienkach licencie vrátane obmedzení súvisiacich s konečným použitím alebo vývozom výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom transferu,
b)
najmenej počas piatich rokov od konca roku, v ktorom sa realizoval transfer výrobkov obranného priemyslu, viesť záznamy obsahujúce
1.
opis výrobkov obranného priemyslu, ktoré boli predmetom transferu a ich referenčné zatriedenie,
2.
množstvo a hodnotu výrobkov obranného priemyslu,
3.
dátum transferu,
4.
identifikačné údaje dodávateľa a prijímateľa výrobkov obranného priemyslu,
5.
údaje o konečnom použití a konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu, ak sú známe,
6.
písomný doklad preukazujúci, že informácie o vývozných obmedzeniach tvoriace súčasť transferovej licencie boli oznámené prijímateľovi výrobkov obranného priemyslu,
c)
najmenej počas piatich rokov od konca roka, v ktorom sa realizoval transfer výrobkov obranného priemyslu, uchovávať záznamy podľa písmena b) a s nimi súvisiace obchodné dokumenty a na požiadanie ich predložiť ministerstvu hospodárstva,
d)
vrátiť ministerstvu hospodárstva rovnopis všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie do 15 dní po splnení účelu, na ktorý bola vydaná,
e)
bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu hospodárstva uskutočnenie transferu; ak sa uskutočňuje prostredníctvom viacerých transferov, oznámenie je potrebné zaslať ministerstvu hospodárstva po uskutočnení každého jednotlivého transferu,
f)
uviesť vo všeobecnej transferovej licencii, globálnej transferovej licencii alebo individuálnej transferovej licencii záznamy o čerpaní výrobkov obranného priemyslu v merných jednotkách.
§ 29
Osobitné ustanovenia k všeobecnej transferovej licencii, globálnej transferovej licencii a individuálnej transferovej licencii
Ministerstvo hospodárstva transferovú licenciu nevydá okrem prípadov uvedených v § 24 ods. 2, ak
a)
dodávateľ alebo prijímateľ je orgánom štátnej moci alebo súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo niektorého členského štátu Európskej únie,
b)
transfery sú realizované Európskou úniou, Severoatlantickou alianciou, Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu alebo inou medzivládnou organizáciou na plnenie ich úloh,
c)
transfer je nevyhnutný na realizáciu spoločného zbrojného programu medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom Európskej únie,
d)
transfer súvisí s humanitárnou pomocou pri katastrofe alebo je darom v núdzi,
e)
transfer je potrebný na opravu, údržbu, výstavu alebo predvedenie výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú vo vlastníctve orgánu štátnej moci alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo niektorého členského štátu Európskej únie alebo po ukončení týchto činností alebo
f)
sa prepravuje výrobok obranného priemyslu z iného členského štátu Európskej únie cez územie Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie a ide o prepravu výrobkov obranného priemyslu, na ktorú bola vydaná licencia iným členským štátom Európskej únie, a nenastane skutočnosť, že tieto výrobky obranného priemyslu budú vyvezené z colného územia Európskej únie18) v rozpore so zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.
§ 30
Certifikát
(1)
Certifikácia je postup, ktorým ministerstvo hospodárstva zisťuje schopnosť príjemcu transferu výrobkov obranného priemyslu so sídlom na území Slovenskej republiky dodržiavať vývozné obmedzenia na výrobky obranného priemyslu prijaté podľa všeobecnej transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie; táto schopnosť príjemcu sa zisťuje preverením
a)
povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,
b)
priemyselnej činnosti v oblasti výrobkov obranného priemyslu v rámci Európskej únie,
c)
vymenovania zamestnanca prideleného pre oblasť obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, osobne zodpovedného za transfery a vývozy,
d)
písomného záväzku právnickej osoby podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), že právnická osoba urobí všetky potrebné kroky na dodržiavanie a presadzovanie všetkých špecifických podmienok súvisiacich s konečným použitím a s vývozom akejkoľvek prijatej špecifickej súčasti alebo výrobku obranného priemyslu,
e)
písomného záväzku právnickej osoby podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), že v odpovedi na žiadosti a otázky týkajúce sa konečných používateľov alebo konečného použitia všetkých výrobkov obranného priemyslu, ktoré právnická osoba vyviezla, dodala alebo prijala na základe transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie, poskytne príslušným orgánom s náležitou starostlivosťou podrobné informácie a
f)
opisu systému riadenia transferu a vývozu realizovaného právnickou osobou, podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), ktorý poskytne podrobnosti o organizačných, ľudských a technických zdrojoch pridelených na riadenie transferov a vývozov, o reťazci zodpovednosti v štruktúre právnickej osoby, o postupoch vnútorného auditu, o zvyšovaní povedomia a školeniach pre zamestnancov, o fyzických a technických bezpečnostných opatreniach a o vedení záznamov o transferoch a vývozoch a ich vystopovateľnosti.
(2)
Písomná žiadosť o vydanie certifikátu obsahuje
a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
identifikačné číslo žiadateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
meno, priezvisko a trvalé bydlisko zamestnanca podľa odseku 1 písm. c),
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu, ktoré chce žiadateľ prijímať, a
f)
navrhovanú dobu platnosti certifikátu.
(3)
Prílohou k žiadosti o vydanie certifikátu je
a)
písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa preukazujúce skúsenosti žiadateľa v oblasti obranných činností a priemyselnej činnosti v oblasti výrobkov obranného priemyslu v rámci Európskej únie,
b)
rovnopis záznamu žiadateľa o súlade jeho doterajšej činnosti s platnými vývoznými obmedzeniami,
c)
všetky súdne rozhodnutia týkajúce sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ak sú dostupné,
d)
doklady preukazujúce zamestnávanie odborne skúseného vedúceho personálu,
e)
doklad preukazujúci vymenovanie zamestnanca podľa odseku 1 písm. c) osobne zodpovedného za transfery a vývozy výrobkov obranného priemyslu,
f)
rovnopis vyhlásenia podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom podľa odseku 2 písm. d), podľa ktorého žiadateľ vykonával všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie a realizáciu podmienok súvisiacich s konečným použitím alebo vývozom každého prijatého výrobku obranného priemyslu alebo jeho špecifickej súčasti,
g)
rovnopis vyhlásenia podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom podľa odseku 2 písm. d), podľa ktorého žiadateľ poskytne ministerstvu hospodárstva všetky informácie o konečných užívateľoch a konečnom použití všetkých výrobkov obranného priemyslu, ktoré vyviezol, dodal alebo prijal na základe transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie,
h)
rovnopis systému riadenia transferu a vývozu realizovaného oprávnenou osobou podpísaný aj zamestnancom podľa odseku 2 písm. d), ktorý obsahuje
1.
podrobnosti o všetkých organizačných, personálnych a technických opatreniach vyčlenených na zabezpečenie transferov a vývozov,
2.
reťazec zodpovednosti v rámci spoločnosti,
3.
postupy vnútorného auditu,
4.
opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania zamestnancov,
5.
údaje o fyzických a technických bezpečnostných opatreniach a
6.
údaje o vedení záznamov o pripravovaných a realizovaných transferoch a vývozoch.
§ 31
Vydanie certifikátu
(1)
O vydaní certifikátu ministerstvo hospodárstva rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie certifikátu.
(2)
Pred vydaním certifikátu preverí ministerstvo hospodárstva údaje žiadateľa uvedené v žiadosti podľa § 30 ods. 2 a 3.
(3)
Ministerstvo hospodárstva vydá certifikát, ak preverovanie podľa odseku 2 potvrdí zhodu údajov deklarovaných žiadateľom so skutočným stavom.
(4)
Certifikát obsahuje:
a)
označenie orgánu, ktorý certifikát vydal, vrátane mena, priezviska a podpisu splnomocnenej osoby,
b)
názov alebo obchodné meno a sídlo prijímateľa,
c)
vyhlásenie prijímateľa o zhode s kritériami ustanovenými v § 30 ods. 1 a
d)
dátum vydania a dobu platnosti certifikátu.
(5)
Ministerstvo hospodárstva vydá certifikát najviac na päť rokov.
(6)
Ministerstvo hospodárstva každé tri roky preveruje, či držiteľ certifikátu spĺňa podmienky ustanovené v § 30 ods. 1 a 3.
§ 32
Pozastavenie platnosti certifikátu
(1)
Ministerstvo hospodárstva na základe žiadosti držiteľa certifikátu pozastaví rozhodnutím platnosť certifikátu, ak
a)
držiteľ certifikátu prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 30 ods. 1 a o tejto skutočnosti bezodkladne informoval ministerstvo hospodárstva a
b)
ministerstvu hospodárstva písomne navrhol spôsob a lehotu na odstránenie uvedeného nedostatku.
(2)
Ministerstvo hospodárstva pozastaví rozhodnutím platnosť certifikátu, ak má odôvodnené podozrenie, že
a)
držiteľ certifikátu prestal spĺňať podmienky certifikácie alebo vývozy uskutočnené týmto držiteľom certifikátu budú v rozpore so zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
b)
držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie prestal spĺňať podmienky certifikácie alebo
c)
držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie nebude rešpektovať podmienky ním vydanej všeobecnej transferovej licencie, alebo ak sa domnieva, že môže byť ohrozený verejný poriadok, bezpečnosť alebo bezpečnostný záujem Slovenskej republiky.
(3)
V rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu ministerstvo hospodárstva určí lehotu, počas ktorej je držiteľ certifikátu povinný prijať opatrenia na splnenie podmienok podľa § 30 ods.1.
§ 33
Zrušenie certifikátu
(1)
Ministerstvo hospodárstva zruší certifikát
a)
začatím vyrovnacieho, konkurzného alebo reštrukturalizačného konania8) voči držiteľovi certifikátu,
b)
smrťou držiteľa certifikátu, ktorý je fyzickou osobou,
c)
výmazom držiteľa certifikátu zo živnostenského alebo obchodného registra,
d)
ak bol certifikát vydaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
e)
ak držiteľ certifikátu prestal spĺňať podmienky ustanovené v § 30 ods. 1 a 3 alebo
f)
ak držiteľ certifikátu, ktorému bola pozastavená platnosť certifikátu v lehote určenej ministerstvom hospodárstva podľa § 32 ods. 3, neprijal opatrenia určené ministerstvom hospodárstva.
(2)
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení certifikátu nemá odkladný účinok.
(3)
Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá držiteľovi certifikátu vznikne zrušením certifikátu.
§ 34
Spolupráca s inými členskými štátmi Európskej únie
(1)
Na účely tohto zákona sa uznáva každý certifikát vydaný v inom členskom štáte Európskej únie.
(2)
Ak má ministerstvo hospodárstva odôvodnené podozrenie, že držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie prestal spĺňať podmienky certifikácie a zároveň existuje nebezpečenstvo, že vývozy uskutočnené týmto držiteľom certifikátu budú v rozpore so zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, bezodkladne informuje o uvedenej skutočnosti členský štát Európskej únie, ktorý certifikát vydal.
(3)
Ak má ministerstvo hospodárstva odôvodnené podozrenie, že držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie nebude rešpektovať podmienky ním vydanej všeobecnej transferovej licencie, alebo ak sa domnieva, že môže byť ohrozený verejný poriadok, bezpečnosť alebo bezpečnostný záujem Slovenskej republiky, informuje o tom ostatné členské štáty Európskej únie a požiada o overenie týchto skutočností.
(4)
Ministerstvo hospodárstva vedie, aktualizuje a zasiela Európskej komisii, Európskemu parlamentu a členským štátom Európskej únie zoznam všetkých držiteľov certifikátu. Bezodkladne ich informuje o každej zmene uvedeného zoznamu vrátane rozhodnutí o zrušení certifikátu.
§ 35
Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
(1)
Zberateľ výrobkov obranného priemyslu môže obchodovať len s výrobkami obranného priemyslu, ktoré majú znehodnotený zbraňový systém podľa osobitného predpisu12) (ďalej len „znehodnotený výrobok obranného priemyslu“) výlučne na území Slovenskej republiky a v súvislosti s výkonom svojej zberateľskej činnosti a nemôže vykonávať sprostredkovateľskú činnosť ani zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu.
(2)
Zberateľom znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je
a)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná a spoľahlivá, staršia ako 25 rokov, spôsobilá na právne úkony a zapísaná v registri zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
b)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná a zapísaná v registri zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a ktorej štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu alebo iné osoby oprávnené konať v jej mene sú bezúhonné a spoľahlivé, staršie ako 25 rokov a spôsobilé na právne úkony.
(3)
Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je oprávnený nakupovať a predávať znehodnotený výrobok obranného priemyslu na území Slovenskej republiky len na základe povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu. Povolenie obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
c)
kategórie a množstvo znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
d)
označenie osoby, od ktorej zberateľ znehodnotené výrobky obranného priemyslu nakupuje alebo ktorej znehodnotené výrobky obranného priemyslu predáva,
e)
údaje o mieste uloženia znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
c)
kategórie a množstvo znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
d)
označenie osoby, od ktorej chce zberateľ znehodnotené výrobky obranného priemyslu nakúpiť alebo ktorej chce znehodnotené výrobky obranného priemyslu predať,
e)
údaje o mieste uloženia znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f)
kúpnu zmluvu s predajcom na znehodnotený výrobok obranného priemyslu.
(5)
Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je povinný
a)
písomne informovať ministerstvo hospodárstva o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spolu s údajmi o mieste ich uloženia vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka,
b)
v lehote do troch dní odo dňa nákupu alebo predaja znehodnotených výrobkov obranného priemyslu písomne informovať ministerstvo hospodárstva o uvedenej skutočnosti,
c)
zabezpečiť znehodnotené výrobky obranného priemyslu vo svojom vlastníctve pred odcudzením alebo zneužitím a bezodkladne informovať ministerstvo hospodárstva o akejkoľvek neoprávnenej manipulácii so znehodnotenými výrobkami obranného priemyslu vo svojom vlastníctve,
d)
umožniť povereným zástupcom ministerstva hospodárstva a prizvaným osobám výkon kontroly podľa § 37,
e)
bezodkladne zabezpečiť, ak znehodnotené výrobky obranného priemyslu v jeho vlastníctve obsahujú funkčný zbraňový systém, jeho znehodnotenie podľa osobitného predpisu19) a o vykonanom znehodnotení písomne informovať ministerstvo hospodárstva,
f)
viesť evidenciu znehodnotených výrobkov obranného priemyslu vo svojom vlastníctve, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
1.
názov znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
2.
kategóriu znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
3.
množstvo znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
4.
identifikačné údaje osoby, od ktorej zberateľ znehodnotený výrobok obranného priemyslu nadobudol,
5.
identifikačné údaje osoby, ktorej zberateľ znehodnotený výrobok obranného priemyslu predal,
6.
výrobné číslo alebo iné identifikačné označenie znehodnoteného výrobku obranného priemyslu, ak je dostupné.
§ 36
Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
(1)
Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom ich zberateľskej činnosti, vedie ministerstvo hospodárstva.
(2)
Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu obsahuje:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a
b)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom zberateľskej činnosti zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(3)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu fyzických osôb obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
trvalý pobyt žiadateľa,
c)
rodné číslo žiadateľa,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že je spôsobilý na právne úkony a spoľahlivý podľa § 7,
e)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti, a
f)
údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(4)
K žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku 3 je žiadateľ povinný doložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.7a)
(5)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu právnických osôb obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
d)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, jeho člena alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa, že sú spôsobilí na právne úkony a spoľahliví podľa § 7,
e)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti, a
f)
údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(6)
K žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku 5 je žiadateľ povinný doložiť údaje žiadateľa, členov štatutárneho orgánu alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(7)
Ministerstvo hospodárstva zapíše žiadateľa do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(8)
Po zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva vydá žiadateľovi osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, v ktorom uvedie
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
b)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom zberateľskej činnosti zberateľa,
c)
dátum vydania osvedčenia a
d)
číslo osvedčenia.
(9)
Ak zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu prestane spĺňať podmienky zápisu do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva zruší osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu do siedmich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedelo.
PIATA ČASŤ
KONTROLA
§ 37
Kontrola obchodovania s výrobkami obranného priemyslu
(1)
Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo hospodárstva.
(2)
Ministerstvo hospodárstva vykonáva kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných fyzických osôb. Poverení zamestnanci ministerstva hospodárstva postupujú pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu.20) Účasť prizvaných fyzických osôb je iným úkonom vo všeobecnom záujme.21)
(3)
Medzinárodní inšpektori, ktorí vykonávajú kontrolu podľa odseku 1 na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,9) môžu takúto kontrolu vykonať len v sprievode povereného zamestnanca ministerstva hospodárstva.
(4)
Kontrolované osoby sú povinné povereným zamestnancom ministerstva hospodárstva, prizvaným fyzickým osobám a medzinárodným inšpektorom pri výkone kontroly podľa odseku 1 predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly, umožniť prehliadku objektov, v ktorých sú, alebo sa dôvodne predpokladá, že sú umiestnené výrobky obranného priemyslu.
(5)
Kontrolovaná osoba má právo oboznámiť sa s obsahom protokolu22) záznamu, dostať rovnopis protokolu o výsledku kontroly a záznamu a vyjadriť sa k jeho obsahu v určenej lehote.
(6)
Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté kontroly vykonávané podľa osobitných predpisov.23)
§ 38
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Na zabezpečenie kontroly dodržiavania tohto zákona je ministerstvo hospodárstva oprávnené žiadať od štátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu výrobkov obranného priemyslu a osôb vykonávajúcich obchod s výrobkami obranného priemyslu alebo evidenciu o osobách žiadajúcich o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, údaje potrebné na výkon kontroly.
(2)
Orgány štátnej správy24) sú povinné na požiadanie oznamovať výsledky nimi vykonávaných kontrol, ktoré sa týkajú obchodovania s výrobkami obranného priemyslu ministerstvu hospodárstva a Slovenskej informačnej službe.
§ 39
Správne delikty
(1)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
poruší ustanovenia zákona tým, že odmietne umožniť alebo zmarí vykonanie kontroly bez vážnych dôvodov,
b)
zatají okolnosti dôležité na vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, dovoznej licencie, vývoznej licencie alebo certifikátu s cieľom neoprávnene ich získať,
c)
žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, dovoznej licencie, vývoznej licencie, vydanie certifikátu, vydanie všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie, individuálnej transferovej licencie doloží nepravdivým dokladom,
d)
obchoduje s výrobkami obranného priemyslu bez vydania povolenia na obchodovanie alebo vydania niektorej licencie podľa zákona alebo v rozpore s nimi,
e)
zatají okolnosti dôležité pre zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
f)
žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu doloží nepravdivým dokladom,
g)
nesplní povinnosti podľa § 10, 18 a 28,
h)
neplní povinnosť podľa § 9 ods. 4 alebo
i)
neplní povinnosť podľa § 35 ods. 5.
(2)
Ministerstvo hospodárstva uloží za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) pokutu od 330 eur do 3 320 eur.
(3)
Ministerstvo hospodárstva uloží za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až g) pokutu od 3 320 eur do 166 000 eur.
(4)
Ministerstvo hospodárstva uloží za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) a i) pokutu od 33 200 eur do 166 000 eur.
(5)
Pokutu od 33 200 eur do 332 000 eur ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto konaním uvedeným v odseku 1 písm. a) spôsobí Slovenskej republike hmotnú škodu značného rozsahu alebo poškodí dôležitý zahraničnopolitický alebo bezpečnostný záujem štátu.
(6)
Výšku pokuty uloženej podľa odsekov 2 až 5 určí ministerstvo hospodárstva s prihliadnutím na mieru, význam a čas ohrozenia zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov štátu a výšku škody vzniknutú protiprávnym konaním.
(7)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(8)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 40
Priestupky
(1)
Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak
a)
poruší ustanovenia zákona tým, že odmietne umožniť alebo zmarí vykonanie kontroly bez vážnych dôvodov,
b)
poruší § 15 ods. 1 a 4,
c)
zatají okolnosti dôležité pre vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, dovoznej licencie, vývoznej licencie alebo certifikátu s cieľom neoprávnene ich získať,
d)
žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, dovoznej licencie, vývoznej licencie, vydanie certifikátu, vydanie všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie, individuálnej transferovej licencie doloží nepravdivým dokladom,
e)
obchoduje s výrobkami obranného priemyslu bez vydania povolenia na obchodovanie alebo vydania niektorej licencie podľa zákona alebo v rozpore s nimi,
f)
zatají okolnosti dôležité pre zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
g)
žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu doloží nepravdivým dokladom,
h)
nesplní povinnosti podľa § 10, 18 a 28,
i)
neplní povinnosť podľa § 9 ods. 4 alebo
j)
neplní povinnosť podľa § 35 ods. 5.
(2)
Ministerstvo hospodárstva uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) pokutu od 330 eur do 3 320 eur.
(3)
Ministerstvo hospodárstva uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. c) až h) pokutu od 3 320 eur do 166 000 eur.
(4)
Ministerstvo hospodárstva uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. i) a j) pokutu od 33 200 eur do 166 000 eur.
(5)
Pokutu od 33 200 eur do 332 000 eur ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto konaním uvedeným v odseku 1 písm. a) a b) spôsobí Slovenskej republike hmotnú škodu značného rozsahu alebo poškodí dôležitý zahraničnopolitický alebo bezpečnostný záujem štátu.
(6)
Výšku pokuty uloženej podľa odsekov 2 až 5 určí ministerstvo hospodárstva s prihliadnutím na mieru, význam a čas ohrozenia zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov štátu a výšku škody vzniknutú protiprávnym konaním.
(7)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(8)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 41
Výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu
Ministerstvo hospodárstva každoročne vypracúva výročnú správu o obchode s výrobkami obranného priemyslu, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle do 30. apríla nasledujúceho roka. Obsahom výročnej správy o obchode s výrobkami obranného priemyslu je:
a)
analýza platnej legislatívy upravujúcej problematiku vývozu, dovozu a reexportu výrobkov obranného priemyslu,
b)
vývoj vývozu, dovozu a reexportu za uplynulý kalendárny rok, porovnanie s predošlými rokmi,
c)
zoznam povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť udelených za príslušný kalendárny rok,
d)
kategórie výrobkov obranného priemyslu vyvezených z územia Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok vrátane počtu kusov,
e)
zoznam krajín určenia vývozu výrobkov obranného priemyslu,
f)
celková cena vyvezených výrobkov obranného priemyslu do jednotlivých krajín určenia,
g)
počet zamietnutých žiadostí o udelenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť,
h)
počet zamietnutých žiadostí o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 42
Spoločné ustanovenia
(1)
Zamestnanec štátneho orgánu, ktorý sa bezprostredne podieľa na vykonávaní tohto zákona, je povinný zachovať mlčanlivosť počas jedného roka od skončenia pracovného pomeru v štátnom orgáne.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,25) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Na rozhodovanie o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa § 11 a na rozhodnutie o zamietnutie žiadosti o licenciu podľa § 20, rozhodnutie o zamietnutie žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie podľa § 25 ods. 6 a rozhodnutie o zamietnutie žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie podľa § 26 ods. 7 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní25) s týmito odchýlkami:
a)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, obsahuje iba skutočnosť, že ide o zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
b)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, obsahuje iba skutočnosť, že ide o zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
c)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie, obsahuje iba skutočnosť, že ide o zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie, obsahuje iba skutočnosť, že ide o zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
(4)
Orgány uvedené v § 5 ods. 2 sú oprávnené na účely podania vyjadrenia podľa § 5 ods. 2 a § 17 ods. 1 požadovať informácie a vysvetlenia od štátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu výrobkov obranného priemyslu a osôb vykonávajúcich obchod s výrobkami obranného priemyslu alebo evidenciu o osobách žiadajúcich o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť.
§ 43
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo hospodárstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom:
a)
zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 3 ods. 1,
b)
vzor žiadosti o udelenie licencie podľa § 16 ods. 3,
c)
vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi podľa § 19 ods. 1,
d)
vzor medzinárodného dovozného certifikátu podľa § 19 ods. 2,
e)
typ transferovej licencie podľa § 23 ods. 1 pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu,
f)
vzor žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie podľa § 24 ods. 3,
g)
vzor žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie podľa § 25 ods. 3,
h)
vzor žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie podľa § 26 ods. 3,
i)
vzor žiadosti o vydanie certifikátu podľa § 30 ods. 2,
j)
vzor certifikátu podľa § 31 ods. 4,
k)
vzor tlačiva pre informácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 35 ods. 5 písm. a) a b),
l)
zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti podľa § 35 ods. 1,
m)
vzor povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 35 ods. 3,
n)
vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 35 ods. 4,
o)
vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 36 ods. 3,
p)
vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 36 ods. 5 a
q)
vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 36 ods. 8.
§ 44
Prechodné ustanovenie
(1)
Licencie a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti až do doby skončenia ich platnosti.
(2)
Vlastník, správca, držiteľ alebo iný užívateľ výrobkov obranného priemyslu okrem ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ozbrojených zborov je povinný do 29. februára 2012 ohlásiť ministerstvu hospodárstva druh, množstvo a spôsob uskladnenia výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spravuje, drží alebo inak užíva podľa stavu k 31. decembru 2011; táto povinnosť sa vzťahuje aj na zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(3)
Výrobca výrobkov obranného priemyslu, ktorý nie je držiteľom povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, môže podľa zmluvy uzatvorenej do 1. 1. 2012 realizovať dodávky výrobkov obranného priemyslu a sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 44a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ podáva žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.
§ 44b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 45
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 26/2002 Z. z., zákona č. 496/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 409/2004 Z. z., zákona č. 318/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z. a zákona č. 403/2009 Z. z.,
2.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2010 z 3. novembra 2010 o zberateľskej činnosti vojenského materiálu,
3.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 5/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
4.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 6/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a
5.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. augusta 2011 č. 283/2011 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 46
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej reppubliky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 362/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. v) sa slová „vojenským materiálom“ nahrádzajú slovami „výrobkami obranného priemyslu vrátane poskytovania služieb podľa osobitného predpisu23fa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23fa znie:
„23fa)
§ 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
V § 45a ods.1 prvej vete sa slová „majúcich štátnu príslušnosť niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
3.
V § 45a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 46 ods. 1 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „občanmi Slovenskej republiky“.
5.
V § 46 ods. 2 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „občanmi Slovenskej republiky“.
6.
V § 46 ods. 4 sa slová „štátnym občanom niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „občanmi Slovenskej republiky“.
7.
V § 46 ods. 5 sa slová „niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
8.
V § 47 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.
9.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Povinnosť podnikateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti, ktoré podnikateľ oznamuje do obchodného registra podľa osobitného zákona.36i)“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 36i) znie:
„36i)
Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 65a ods. 1 až 3 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
11.
V § 66b sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
12.
§ 66b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obvodný úrad vydáva
a)
osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
b)
potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,
c)
potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č.142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z,. zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z,. zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z,. zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z. a zákona č. 381/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 na konci druhej vety sa pripájajú slová „ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 148 písmena i) sa slová „Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe“ nahrádzajú slovami „Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe33a)“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 33a znie:
„33a)
§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 148 písmena n) sa slová „Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov ... 10 eur“ nahrádzajú slovami „Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané33b) ... 3 eurá“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 33b znie:
„33b)
§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 148 v časti POZNÁMKY sa dopĺňa bod 3, ktorý znie:
„3.
Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 154 písmená c) a d) znejú:
„c)
Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu ..........................1659,50 eura
d)
vydanie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu z hodnoty tovaru povolenej v licencii ........................................ 0,1 %, najmenej 33 eur“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 154 dopĺňa písmenami k) až q), ktoré znejú:
„k)
vydanie globálnej transferovej licencie .......... 33 eur
l)
vydanie individuálnej transferovej licencie ........................................ 0,1 %, najmenej 33 eur
m)
vydanie všeobecnej transferovej licencie ........ 33 eur
n)
vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu ................................................ 333 eur
o)
vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.............................................................. 33 eur
p)
vydanie duplikátu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, vydanie duplikátu licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu globálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu individuálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu všeobecnej transferovej licencie, vydanie duplikátu certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa písmen c), d), k) až o) ....................................... 66 eur
q)
vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti globálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti individuálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti všeobecnej transferovej licencie podľa písmen d) a k) až m) ..................................................33 eur“.
Čl. IV
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „vrátane obchodu s vojenským materiálom“ nahrádzajú slovami „vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem čl. III. bodov 1 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012, a okrem čl. I § 23 až 34 a čl. III. bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha k zákonu č. 392/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2010/80/EÚ z 22. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 308, 24. 11. 2010).
2)
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
6a)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
7)
§ 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
8)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie č. 276/1997 Z. z.).
10)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2, Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
18)
Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
19)
§ 35 ods. 5 a § 58 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
21)
§ 137 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 71/1967 Zb.