384/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 23.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

384
ZÁKON
z 20. októbra 2011
o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
povinnosť platenia osobitného odvodu (ďalej len „odvod“) bankou alebo pobočkou zahraničnej banky1) (ďalej len „banka“), výšku a spôsob platenia odvodu,
b)
správu odvodu.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
základom pre výpočet odvodu suma pasív banky vykazovaných v súvahe znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná, o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnotu podriadeného dlhu podľa osobitného predpisu,2)
b)
správcom odvodu Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty;4) ak banka nemá sídlo v pôsobnosti Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, správcom odvodu je miestne príslušný daňový úrad,5) v pôsobnosti ktorého má banka sídlo.
§ 3
(1)
Banka je povinná uhrádzať odvod v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2)
Sadzba odvodu na príslušný kalendárny rok je 0,4 %, ak sa v § 8 neustanovuje inak.
(3)
Odvod je banka povinná uhrádzať v štyroch štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny sadzby podľa odseku 2 zo základu pre výpočet odvodu na príslušný kalendárny štvrťrok, vždy do 25. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak. Na určenie základu pre výpočet odvodu na príslušný kalendárny štvrťrok sa použijú priemerné hodnoty položiek podľa § 2 písm. a) vypočítané z údajov k poslednému dňu jednotlivých kalendárnych mesiacov predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka.
(4)
Uhradená splátka odvodu v kalendárnom roku, v ktorom banke zaniklo povolenie na činnosť alebo takéto povolenie bolo odobraté podľa osobitného predpisu6) alebo banka ukončila svoju činnosť na území Slovenskej republiky, sa nevracia.
(5)
Banke vzniká povinnosť uhrádzať odvod od prvého dňa druhého kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom banke bolo udelené povolenie na činnosť alebo v ktorom banka začala vykonávať svoju činnosť na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;7) táto banka uhradí v kalendárnom roku, v ktorom jej vznikla povinnosť uhrádzať odvod, pomernú časť odvodu. Táto banka je povinná prvý raz uhradiť štvrťročnú splátku odvodu do 25. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka, v ktorom jej vznikla povinnosť uhrádzať odvod.
§ 4
(1)
Uhradené odvody sú štátnymi finančnými aktívami, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte.
(2)
Výnos zo štátnych finančných aktív podľa odseku 1 sa stáva súčasťou týchto štátnych finančných aktív.
(3)
Štátne finančné aktíva podľa odseku 1 sú účelovo určené na krytie nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora Slovenskej republiky. Štátne finančné aktíva podľa odseku 1 možno použiť aj na doplnenie zdrojov Fondu ochrany vkladov3) potrebných na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady. Tieto štátne finančné aktíva možno použiť aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100 % majetkovou účasťou štátu.
(4)
Pri použití štátnych finančných aktív podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.8)
(5)
Právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, výšku, účel a spôsob použitia posilnených vlastných zdrojov podľa odseku 3 poslednej vety ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(6)
Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu ustanovená podľa odseku 5 je povinná znížiť vlastné zdroje financovania vo výške príjmov z ich použitia podľa odseku 3 tretej vety a previesť ich bezodkladne na samostatný mimorozpočtový účet podľa odseku 1.
§ 5
(1)
Banka je povinná písomne predložiť správcovi odvodu
a)
do 25. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka údaje podľa § 3 ods. 3 o sume pasív, vlastného imania, o hodnote finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnote podriadeného dlhu,
b)
na jeho vyžiadanie a v lehote ním určenej účtovnú závierku, iné doklady a informácie na účely preverenia správnosti predložených podkladov a správnosti výšky odvodu.
(2)
Ak banka nepredloží údaje podľa odseku 1, správca odvodu ju vyzve na ich predloženie. Ak banka ani na výzvu správcu odvodu nepredloží požadované údaje, správca odvodu je oprávnený pri zisťovaní základu pre výpočet odvodu postupovať primerane podľa osobitného predpisu.9) Ak výsledkom zisťovania je skutočnosť, že splátka odvodu nebola uhradená v požadovanej výške, postupuje sa podľa odsekov 4 a 6.
(3)
Banka uhrádza odvod bezhotovostným prevodom v eurách na príslušný účet správcu odvodu. Správca odvodu bezodkladne po uplynutí lehoty podľa § 3 ods. 3 prvej vety zabezpečí bezhotovostný prevod uhradeného odvodu na príslušný účet štátnych finančných aktív podľa § 4 ods. 1.
(4)
Ak banka neuhradila splátku odvodu alebo ak banka uhradila splátku odvodu v nižšej výške, ako bola povinná, správca odvodu uloží banke rozhodnutím povinnosť uhradiť neuhradenú splátku odvodu alebo jej časť. V konaní o uložení tejto povinnosti sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.10) Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať opravné prostriedky.11) Ak banka nesplní povinnosť uloženú týmto rozhodnutím, správca odvodu je oprávnený nedoplatok vymáhať. Na vymáhanie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.12)
(5)
Ak banka neuhradila splátku odvodu, uhradila splátku odvodu v nižšej výške, ako bola povinná, alebo ak banka uhradila splátku odvodu po uplynutí lehoty podľa § 3 ods. 3, správca odvodu vyrubí banke úrok z omeškania z dlžnej sumy odvodu, pričom sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu13) ako pri vyrubení úroku z omeškania z dlžnej sumy dane.
(6)
Ak banka zistí, že uhradila splátku odvodu vo vyššej výške, ako bola povinná, bezodkladne o tom informuje správcu odvodu. Ak správca odvodu zistí, že banka uhradila splátku odvodu vo vyššej výške, ako bola povinná, bezodkladne o tom informuje banku. Rozdiel súm uhradenej splátky odvodu a splátky odvodu, ktorú bola banka povinná uhradiť, si banka odpočíta od sumy splátky odvodu za kalendárny štvrtok nasledujúci po štvrťroku, v ktorom banka informovala správcu odvodu podľa prvej vety alebo v ktorom správca odvodu informoval banku podľa druhej vety.
(7)
Ak banka nepredložila údaje, účtovnú závierku a doklady podľa odseku 1 riadne a včas alebo ich nepredložila ani na základe výzvy podľa odseku 2, správca odvodu uloží banke pokutu vo výške od 50 eur do 15 000 eur; správca odvodu pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(8)
V konaní o uložení pokuty a pri jej vymáhaní sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.14)
(9)
Na podanie, lehoty a doručovanie sa primerane použije osobitný predpis.15)
§ 6
(1)
Banka znáša svoje náklady a výdavky súvisiace s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom, pričom z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom sa nesmú zvyšovať ceny, poplatky, odplaty ani iné finančné plnenia, prípadne vyžadovať osobitné poplatky, odplaty alebo iné plnenia na úhradu nákladov alebo výdavkov súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom. Ak banka zvýši cenu, poplatok, odplatu alebo iné finančné plnenie za poskytovanie svojich finančných služieb alebo vykonávanie ďalších svojich obchodov z dôvodov, ktoré nesúvisia s úhradou odvodov a splátok odvodov ustanovených týmto zákonom, skutočné dôvody zvýšenia ceny, poplatku, odplaty alebo iného finančného plnenia musia byť transparentné a musia umožniť jednoznačné a zrozumiteľné rozlišovanie dôvodov ich zvýšenia od okolností súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom.
(2)
Porušenie ustanovenia odseku 1 je nedostatkom v činnosti banky, za ktorý je orgán dohľadu nad finančným trhom16) oprávnený uložiť banke opatrenia na nápravu a sankcie podľa osobitného zákona,17) ktoré sa vzťahujú na nedostatky v činnosti banky.
§ 7
(1)
Banka je povinná do 25. októbra 2012 spolu so štvrťročnou splátkou odvodu za štvrtý kalendárny štvrťrok roku 2012 uhradiť správcovi odvodu mimoriadny odvod vo výške 0,1 % zo základu pre výpočet odvodu vypočítaného z údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke banky zostavenej podľa účtovných štandardov k 31. decembru 2011 a overenej audítorom.18)
(2)
Mimoriadny odvod podľa odseku 1 je účelovo určený na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky a na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov.
(3)
Na mimoriadny odvod podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 2, § 3 ods. 1, 4 a 5,§ 4 ods. 1, 2 a 4, § 5 a 6 rovnako.
§ 8
(1)
Ak celková suma uhradených odvodov presiahne k 25. aprílu, k 25. júlu alebo k 25. októbru príslušného kalendárneho roka 500 000 000 eur, sadzba odvodu podľa § 3 ods. 2 na nasledujúci kalendárny rok a ďalšie kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka podľa odseku 2, je 0,2 %, pričom ak je táto podmienka splnená k 25. aprílu alebo k 25. júlu príslušného kalendárneho roka, banka nie je povinná uhradiť štvrťročnú splátku na nasledujúce kalendárne štvrťroky príslušného kalendárneho roka.
(2)
Ak celková suma uhradených odvodov presiahne k 25. aprílu, k 25. júlu alebo k 25. októbru príslušného kalendárneho roka 750 000 000 eur, sadzba odvodu podľa § 3 ods. 2 na nasledujúci kalendárny rok a ďalšie kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka podľa odseku 3, je 0,1 %, pričom ak je táto podmienka splnená k 25. aprílu alebo k 25. júlu príslušného kalendárneho roka, banka nie je povinná uhradiť štvrťročnú splátku na nasledujúce kalendárne štvrťroky príslušného kalendárneho roka.
(3)
Ak celková suma uhradených odvodov presiahne k 25. dňu príslušného kalendárneho štvrťroka 750 000 000 eur a zároveň dosiahne k 25. dňu príslušného kalendárneho štvrťroka 1,45 % z hodnoty celkových aktív za bankový sektor Slovenskej republiky k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola táto podmienka splnená, sadzba odvodu podľa § 3 ods. 2 na nasledujúce kalendárne roky, v ktorých je táto podmienka splnená, je 0 %, pričom banka nie je povinná uhradiť štvrťročnú splátku na nasledujúce kalendárne štvrťroky príslušného kalendárneho roka.
(4)
Ak celková suma uhradených odvodov k 25. októbru kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola splnená podmienka podľa odseku 3, nedosiahne 1,45 % z hodnoty celkových aktív za bankový sektor Slovenskej republiky k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, sadzba odvodu podľa § 3 ods. 2 na nasledujúce kalendárne roky, v ktorých nie je podmienka podľa odseku 3 splnená, je 0,05 %.
(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 1, 2, 3 alebo odseku 4 vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom do dvoch mesiacov od zistenia splnenia týchto podmienok.
§ 9
Ustanovenie § 6 ods. 1 je banka povinná dodržiavať do 31. decembra 2014.
§ 10
Od 1. júla 2016 nemožno poskytnúť štátne finančné aktíva na účely podľa § 4 ods. 3 tretej vety.
Čl. II
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1a) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií.1b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a)
§ 5 ods. 2, 4, 5, 8 a 9 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
1b)
Zákon č. 384/2011 Z. z.“.
2.
V § 68 ods. 1 a 2 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
3.
V § 151 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „variabilným symbolom je identifikačné číslo daňového dlžníka pridelené pri registrácii“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.
1)
§ 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. a) opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 384/2011 Z. z.
5)
§ 5 zákona č. 479/2009 Z. z. v znení zákona č. 384/2011 Z. z.
6)
§ 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 7, 8 a 11 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 36 až 39 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 1 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 50 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 17a ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.