384/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

384
ZÁKON
z 20. októbra 2011
o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
povinnosť platenia osobitného odvodu (ďalej len „odvod“) bankou alebo pobočkou zahraničnej banky1) (ďalej len „banka“), výšku a spôsob platenia odvodu,
b)
správu odvodu.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
základom pre výpočet odvodu suma pasív banky vykazovaných v súvahe znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná, o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky, o hodnotu podriadeného dlhu podľa osobitného predpisu,2) hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených podľa osobitného predpisu3) a o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)
správcom odvodu Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty;4) ak banka nemá sídlo v pôsobnosti Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, správcom odvodu je miestne príslušný daňový úrad,5) v pôsobnosti ktorého má banka sídlo.
§ 3
(1)
Banka je povinná uhrádzať odvod v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2)
Sadzba odvodu na príslušný kalendárny rok je 0,4 %.
(3)
Odvod je banka povinná uhrádzať v štyroch štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny sadzby podľa odseku 2 zo základu pre výpočet odvodu na príslušný kalendárny štvrťrok, vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak. Na určenie základu pre výpočet odvodu na príslušný kalendárny štvrťrok sa použijú údaje o hodnote chránených vkladov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka a údaje vykázané
a)
v riadnej účtovnej závierke banky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ak ide o základ pre výpočet odvodu za prvý kalendárny štvrťrok,
b)
v priebežnej účtovnej závierke banky k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, ak ide o základ pre výpočet odvodu za druhý až štvrtý kalendárny štvrťrok.
(4)
Uhradená splátka odvodu v kalendárnom roku, v ktorom banke zaniklo povolenie na činnosť alebo takéto povolenie bolo odobraté podľa osobitného predpisu6) alebo banka ukončila svoju činnosť na území Slovenskej republiky, sa nevracia.
(5)
Banke vzniká povinnosť uhrádzať odvod od prvého dňa druhého kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom banke bolo udelené povolenie na činnosť alebo v ktorom banka začala vykonávať svoju činnosť na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;7) táto banka uhradí v kalendárnom roku, v ktorom jej vznikla povinnosť uhrádzať odvod, pomernú časť odvodu. Táto banka je povinná prvý raz uhradiť štvrťročnú splátku odvodu do 20. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka, v ktorom jej vznikla povinnosť uhrádzať odvod.
§ 4
(1)
Uhradené odvody sú štátnymi finančnými aktívami, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte.
(2)
Výnos zo štátnych finančných aktív podľa odseku 1 sa stáva súčasťou týchto štátnych finančných aktív.
(3)
Štátne finančné aktíva podľa odseku 1 sú účelovo určené na krytie nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora Slovenskej republiky.
(4)
Pri použití štátnych finančných aktív podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.8)
§ 5
(1)
Banka je povinná písomne predložiť správcovi odvodu
a)
do 20. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka údaje podľa § 3 ods. 3 o sume pasív, vlastného imania, o hodnote finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky, o hodnote podriadeného dlhu a o hodnote chránených vkladov,
b)
na jeho vyžiadanie a v lehote ním určenej účtovnú závierku, iné doklady a informácie na účely preverenia správnosti predložených podkladov a správnosti výšky odvodu.
(2)
Ak banka nepredloží údaje podľa odseku 1, správca odvodu ju vyzve na ich predloženie. Ak banka ani na výzvu správcu odvodu nepredloží požadované údaje, správca odvodu je oprávnený pri zisťovaní základu pre výpočet odvodu postupovať primerane podľa osobitného predpisu.9) Ak výsledkom zisťovania je skutočnosť, že splátka odvodu nebola uhradená v požadovanej výške, postupuje sa podľa odsekov 4 a 6.
(3)
Banka uhrádza odvod bezhotovostným prevodom v eurách na príslušný účet správcu odvodu. Správca odvodu bezodkladne po uplynutí lehoty podľa § 3 ods. 3 prvej vety zabezpečí bezhotovostný prevod uhradeného odvodu na príslušný účet štátnych finančných aktív podľa § 4 ods. 1.
(4)
Ak banka neuhradila splátku odvodu alebo ak banka uhradila splátku odvodu v nižšej výške, ako bola povinná, správca odvodu uloží banke rozhodnutím povinnosť uhradiť neuhradenú splátku odvodu alebo jej časť. V konaní o uložení tejto povinnosti sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.10) Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať opravné prostriedky.11) Ak banka nesplní povinnosť uloženú týmto rozhodnutím, správca odvodu je oprávnený nedoplatok vymáhať. Na vymáhanie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.12)
(5)
Ak banka neuhradila splátku odvodu, uhradila splátku odvodu v nižšej výške, ako bola povinná, alebo ak banka uhradila splátku odvodu po uplynutí lehoty podľa § 3 ods. 3, správca odvodu vyrubí banke úrok z omeškania z dlžnej sumy odvodu, pričom sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu13) ako pri vyrubení úroku z omeškania z dlžnej sumy dane.
(6)
Ak banka zistí, že uhradila splátku odvodu vo vyššej výške, ako bola povinná, bezodkladne o tom informuje správcu odvodu. Ak správca odvodu zistí, že banka uhradila splátku odvodu vo vyššej výške, ako bola povinná, bezodkladne o tom informuje banku. Rozdiel súm uhradenej splátky odvodu a splátky odvodu, ktorú bola banka povinná uhradiť, si banka odpočíta od sumy splátky odvodu za kalendárny štvrtok nasledujúci po štvrťroku, v ktorom banka informovala správcu odvodu podľa prvej vety alebo v ktorom správca odvodu informoval banku podľa druhej vety.
(7)
Ak banka nepredložila údaje, účtovnú závierku a doklady podľa odseku 1 riadne a včas alebo ich nepredložila ani na základe výzvy podľa odseku 2, správca odvodu uloží banke pokutu vo výške od 50 eur do 15 000 eur; správca odvodu pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(8)
V konaní o uložení pokuty a pri jej vymáhaní sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.14)
(9)
Na podanie, lehoty a doručovanie sa primerane použije osobitný predpis.15)
Čl. II
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1a) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií.1b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a)
§ 5 ods. 2, 4, 5, 8 a 9 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
1b)
Zákon č. 384/2011 Z. z.“.
2.
V § 68 ods. 1 a 2 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
3.
V § 151 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „variabilným symbolom je identifikačné číslo daňového dlžníka pridelené pri registrácii“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.
1)
§ 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. a) opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 384/2011 Z. z.
5)
§ 5 zákona č. 479/2009 Z. z. v znení zákona č. 384/2011 Z. z.
6)
§ 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 7, 8 a 11 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 36 až 39 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.