381/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
ZÁKON
z 19. októbra 2011
o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zrušujú sa kolkové známky.
§ 2
(1)
Kolkové známky vydané do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014 nemožno od 1. decembra 2014 predávať a možno ich použiť do 31. decembra 2014. Pri predaji kolkových známok vydaných do 30. júna 2014 sa postupuje do 30. novembra 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014.
(2)
Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty, akciovej spoločnosti (ďalej len „pošta“) na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou. Žiadateľ k žiadosti podľa prvej vety pripojí kolkové známky a zoznam s uvedením počtu kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu predložených kolkových známok. Ak je žiadateľom fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak je žiadateľom právnická osoba, uvedie názov a sídlo a číslo účtu, na ktorý sa má suma vrátiť.
(3)
Pošta je povinná žiadateľovi vyplatiť nominálnu hodnotu predložených a overených kolkových známok do 30 dní odo dňa overenia ich pravosti. Ak sa pravosť kolkových známok nepotvrdí, pošta tieto kolkové známky na základe protokolu bezodkladne odovzdá Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Pošte za činnosti podľa odsekov 2 a 3 prináleží odmena. Práva a povinnosti pri nakladaní s kolkovými známkami podľa prvej vety budú predmetom písomnej zmluvy medzi ministerstvom a poštou.
(5)
Osoba, s ktorou ministerstvo uzavrelo zmluvu na tlač kolkových známok (ďalej len „tlačiareň“), je povinná predložiť ministerstvu do 31. decembra 2014 písomnú informáciu o stave zásob materiálov potrebných na tlač kolkových známok, o kolkových známkach, ktoré do 30. novembra 2014 pošta neprevzala, o poškodených alebo zničených kolkových známkach pri tlači, nesprávnou manipuláciou alebo uskladnením a o množstve kolkových známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, a uložiť ich na vhodnom a bezpečnom mieste.
(6)
Tlačiareň je povinná odovzdať ministerstvu do 10. decembra 2014 hmotný nosič s trvale uloženými digitálnymi dátami, námetové riešenia, výtvarné návrhy a tlačové podoby kolkových známok, ktoré sú vlastníctvom Slovenskej republiky v správe ministerstva.
(7)
Pošta je povinná predložiť ministerstvu do 20. decembra 2014 vyúčtovanie tržieb z predaja kolkových známok za november 2014 a v tomto termíne odviesť celkovú sumu odvodu do štátneho rozpočtu.
(8)
Pošta je povinná predložiť ministerstvu do 31. decembra 2014 písomnú informáciu o stave zásob kolkových známok, o kolkových známkach poškodených a znehodnotených pri skladovaní a manipulácii, o vymenených poškodených kolkových známkach a odkúpených platných kolkových známkach, ktorých pravosť sa potvrdila.
(9)
Pošta kolkové známky, uvedené v písomnej informácii podľa odseku 8, uloží do času ich komisionálneho zničenia na vhodnom a bezpečnom mieste tak, aby bola zabezpečená ich ochrana pred poškodením, zničením a odcudzením.
(10)
Pošta je povinná do 31. decembra 2015 vyhotoviť a odovzdať ministerstvu protokol o počte vrátených kolkových známok podľa odseku 2 a o počte kolkových známok, ktorých nominálna hodnota bola vyplatená podľa odseku 3. Vrátené neplatné kolkové známky je pošta povinná uložiť na bezpečnom a vhodnom mieste do doby ich komisionálneho zničenia.
(11)
Orgány, ktoré vyberajú správne a súdne poplatky a odoberali kolkové známky od pošty, sú povinné nepredané kolkové známky, vrátane poškodených kolkových známok alebo kolkových známok zničených nesprávnou manipuláciou alebo uskladnením, pošte vrátiť do 28. februára 2015 a vyhotoviť protokol o vrátených kolkových známkach, v ktorom uvedú počet kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a celkovú sumu kolkových známok jednotlivých nominálnych hodnôt. Písomnú informáciu o vrátených kolkových známkach je pošta povinná predložiť ministerstvu do do 31. marca 2015.
(12)
Po predložení informácií podľa odsekov 5, 8 a 11 minister financií Slovenskej republiky rozhodne o vytvorení komisie na likvidáciu kolkových známok, o jej zložení, o spôsobe, mieste a čase likvidácie kolkových známok a informuje o tom tlačiareň, poštu a členov komisie na likvidáciu kolkových známok. O likvidácii kolkových známok sa vyhotoví úradný záznam v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa odovzdá tlačiarni a jedno pošte.
(13)
Výmena poškodených kolkových známok a odkúpenie kolkových známok, konanie o uložení pokuty, nakladanie s falšovanými kolkovými známkami a vládny audit vo veciach kolkových známok, ktoré sa začali do 30. novembra 2014, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2014.
§ 3
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 563/2008 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 346/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické parametre, grafická úprava, vzhľad kolkových známok, spôsob použitia kolkových známok a ďalšie náležitosti kolkových známok.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6.
V § 14a sa za slová „Zbierke zákonov“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
7.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Jednotné kontaktné miesto, je povinné vybrané poplatky odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet daňového úradu príslušného podľa sídla obvodného úradu, ktorý poplatok vybral.“.
8.
Za § 18c sa vkladá § 18d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Poplatník môže do 30. septembra 2013 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 31. decembra 2012 podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa za slovo „prokuratúra,“ vkladajú slová „orgány činné v trestnom konaní,“.
3.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „poplatníka“ vkladajú slová „v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu alebo ak poplatník osobne prevezme spoplatnené vybavenie.“.
4.
V § 10 ods. 7 sa suma „1,65 eura“ nahrádza sumou „1,70 eura“.
5.
V § 10 odsek 8 znie:
„(8)
Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie.“.
6.
§ 11 sa vypúšťa.
8.
V § 13 ods. 3 a 5 sa slová „daňového úradu alebo obce“ nahrádzajú slovami „správneho orgánu“.
9.
V § 13 odsek 4 znie:
„(4)
Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.“.
10.
§ 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
㤠14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní7b) ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.
§ 15
Kontrola poplatkov
(1)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7b až 7d znejú:
„7b)
§ 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
7c)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7d)
§ 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
§ 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. “.
11.
V § 16 ods. 1 sa suma „165,96 eura“ nahrádza sumou „166 eur“.
12.
V § 16 ods. 2 sa slová „osobitný predpis8)“ nahrádzajú slovami „všeobecný predpis o správnom konaní8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 17 sa vypúšťa odsek 3.
14.
Za § 17 sa vkladá § 18, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18
Konanie
V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.8)“.
15.
Za § 19f sa vkladajú § 19g a 19h, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠19g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, dokončia sa podľa toho predpisu.
§ 19h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
Poplatník môže do 30. septembra 2013 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 31. decembra 2012 podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ac znie:
„8ac)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „za každých aj začatých 20 parciel“.
17.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 písm. a) tretí bod znie:
„3.
písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy,“.
18.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa položka 10 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 ... 8 eur.“.
19.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 sa časť Poznámky dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena g) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena f) tejto položky.“.
20.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 časti Splnomocnenie treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.“.
21.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položky 90 a 91 znejú:
„Položka 90
a) Vydanie súhlasu na zriadenie letiska  
  1. verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou ..... 10 000 eur
  2. verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou ..... 5 000 eur
  3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou ..... 2 500 eur
  4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou ..... 2 000 eur
  5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo ..... 1 000 eur
b) Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny letiska ..... 1 000 eur
c) Vydanie súhlasu na zrušenie letiska ... 700 eur
d) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska ..... 1 000 eur
e) Vydanie licencie na vykonávanie leteckej dopravy  
  1. prvé vydanie ..... 3 500 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 700 eur
  3. podstatná zmena ..... 60 eur
Položka 91
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska  
  1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu  
    1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..... 80 eur
    1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 140 eur
    1.3. prístrojovou ..... 280 eur
    1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 360 eur
    1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur
    1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 660 eur
  2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu  
    2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ... 80 eur
    2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 100 eur
    2.3. prístrojovou ..... 200 eur
    2.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 340 eur
    2.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur
    2.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 660 eur
b) Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a) ..... 25 % príslušnej sadzby
c) Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny ..... 80 eur
d) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia ..... 80 eur
e) Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem  
  1. letiska ..... 500 eur
  2. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 200 eur
  3. leteckého pozemného zariadenia ..... 500 eur
  4. ornitologických ochranných pásiem ... 80 eur
f) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení ..... 20 eur
g) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním  
  1. vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby ..... 180 eur
  2. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 280 eur
  3. letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve ..... 280 eur
  4. letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m ..... 340 eur
  5. iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m ..... 660 eur
  6. letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad 1 200 m ..... 1 660 eur
  7. leteckého pozemného zariadenia ..... 60 eur
h) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu  
  1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..... 80 eur
  2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 140 eur
  3. prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 300 eur
  4. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 400 eur
  5. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur
i) Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa  
  1. prvé vydanie ..... 3 500 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 360 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 180 eur
j) Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo  
  1. prvé vydanie ..... 360 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 160 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 100 eur
k) Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147  
  1. prvé vydanie ..... 2 000 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 500 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 300 eur
l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu  
  1. prvé vydanie ..... 1 000 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 160 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 100 eur
m) Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu25aa)  
  1. prvé vydanie ..... 600 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 360 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 60 eur
n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia ..... 60 eur
o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ... 200 eur
p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo ... 200 eur
r) Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie ..... 200 eur
s) Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy ..... 160 eur
t) Pridelenie kódu módu S ..... 160 eur
u) Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby ..... 40 eur
v) Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o zmene frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o pridelení jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy alebo o pridelení kódu módu S ..... 40 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25aa znie:
„25aa)
§ 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
22.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa za položku 91 vkladajú položky 91a až 91d, ktoré znejú:
„Položka 91a
a) Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia podľa osobitného predpisu25ab) pre  
  1. spoločnosť do 10 zamestnancov ..... 500 eur
  2. spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov ... 1 000 eur
  3. spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov ... 2 000 eur
  4. spoločnosť nad 100 zamestnancov ... 4 000 eur
b) Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na údržbu v zahraničí ..... 900 eur
c) Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia ..... 500 eur
d) Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou ..... 60 eur
e) Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla ... 2 000 eur
f) Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti lietadla (vydanie odporúčacej správy a vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti)  
  1. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ... 200 eur
  2. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 2 750 kg ..... 1 000 eur
g) Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo schválenia ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmen a) až f)
h) Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej jednotky, vrátane typového osvedčenia pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 1 000 eur
i) Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 800 eur
j) Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 500 eur
k) Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania typového osvedčenia pre  
  1. pevné drevené alebo kompozitové vrtule ... 600 eur
  2. pevné kovové vrtule ..... 900 eur
  3. prestaviteľné vrtule ..... 1 500 eur
  4. staviteľné vrtule ..... 2 500 eur
  5. zmena, doplnenie alebo predĺženie osvedčenia ..... 25 % príslušnej sadzby
l) Výstroj lietadla  
  1. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla ..... 60 eur
  2. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti vydaného iným leteckým úradom ..... 60 eur
m) Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v civilnom letectve ... 660 eur
  1. zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmena m)
Položka 91b
a) Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti25ac) pre  
  1. balóny, vzducholode ..... 60 eur
  2. vetrone ..... 100 eur
  3. motorizované klzáky ..... 200 eur
  4. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 320 eur
  5. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ..... 500 eur
  6. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 1500 eur
  7. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ... 3 500 eur
  8. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 7 000 eur
b) Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmena a)
c) Vydanie typového certifikátu pre lietadlo ... 3 500 eur
  1. schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla ..... 25 % príslušnej sadzby
d) Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu  
  1. balóny, vzducholode ..... 60 eur
  2. vetrone ..... 100 eur
  3. motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 160 eur
e) Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky stavaného lietadla25ad) ..... 2 000 eur
f) Vydanie letového povolenia  
  1. vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 100 eur
  2. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 200 eur
  3. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ... 1 500 eur
g) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez odporúčacej správy motorovým lietadlám  
  1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ..... 700 eur
  2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 2 000 eur
  3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ..... 4 000 eur
  4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 9 000 eur
h) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na základe odporúčacej správy motorovým lietadlám  
  1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ..... 160 eur
  2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 240 eur
  3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ..... 1 000 eur
  4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 3 320 eur
i) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe odporúčacej správy ..... 200 eur
j) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bez odporúčacej správy ..... 600 eur
Položka 91c
a) Schválenie programu bezpečnostnej ochrany25ae)  
  1. medzinárodného verejného letiska ... 340 eur
  2. verejného letiska ..... 160 eur
  3. leteckého prevádzkovateľa ..... 340 eur
b) Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru ..... 660 eur
c) Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia ..... 50 % príslušnej sadzby podľa písmen a) a b)
d) Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona ..... 10 eur
Položka 91d
a) Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie  
  1. pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice ..... 20 eur
  2. súkromný pilot, obchodný pilot, dopravný pilot, letecký navigátor, palubný inžinier, palubný rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci letovej prevádzky ..... 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
  3. získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti ..... 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
  4. jazyková skúška ..... 60 eur
b) Vydanie preukazu spôsobilosti  
  1. prvé vydanie ..... 8 eur
  2. vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie ..... 20 eur
  3. zmena alebo predĺženie ..... 8 eur
  4. vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom ..... 50 eur
  5. uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti ..... 50 eur
c) Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia ..... 60 eur
d) Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu  
  1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 60 eur
  2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 80 eur
  3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 80 eur
  4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 160 eur
e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu  
  1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 120 eur
  2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 160 eur
  3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 240 eur
  4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 320 eur“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25ab až 25ae znejú:
„25ab)
§ 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v platnom znení.
25ac)
§ 22 zákona č. 143/1998 Z. z.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.
25ad)
Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 3. 2008) v platnom znení.
25ae)
§ 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 92 znie:
„Položka 92
a) Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky  
  1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ... 100 eur
  2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane) ..... 500 eur
  3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg ..... 1 000 eur
b) Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky ..... 20 eur
c) Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových zariadení ..... 60 eur
d) Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových zariadení ..... 10 eur
e) Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej značky (za každú značku osobitne) ..... 40 eur
f) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy ..... 40 eur
g) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmen a), c), e) a f)
h) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti ..... 20 eur
i) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .... 35 eur
OslobodenieOd poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou alebo právnickou osobou, alebo ak bola v dokumente, rozhodnutí, osvedčení alebo preukaze zistená chyba zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz vydal.Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký úrad Slovenskej republiky.“.
24.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 143 písmená a) a b) znejú:
„a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a)..... 9,50 eura
b) Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32a) .... 3 eurá“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
25.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 143 v časti Oslobodenie prvý bod znie:
„1.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.
26.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 144 písmeno c) znie:
„c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a)..... 16,50 eura“.
27.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 144 písmeno e) znie:
„e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a)..... 9,50 eura“.
28.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 150a písm. d) a f) prvom bode sa slová „750 Sk“ nahrádzajú slovami „24,50 eura“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem článku I, článku II bodu 8 a článku III bodu 15 (§ 19h), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.