373/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2017 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

373
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 25. októbra 2011,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. i) až k) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
spôsob výpočtu podielu energie z obnoviteľných zdrojov,
b)
spôsob výpočtu národného cieľa uvedeného v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „národný cieľ“),
c)
obsah oznámenia o spoločnom projekte a podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“); členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d)
obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „správa o pokroku“).
§ 2
Výpočet podielu energie z obnoviteľných zdrojov
(1)
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov sa vypočíta ako podiel hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie a hrubej konečnej energetickej spotreby všetkých zdrojov energie.
(2)
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov sa vyjadruje v percentách.
(3)
Hrubá konečná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov energie je súčet
a)
hrubej konečnej spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
b)
hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla a chladu,
c)
konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie v doprave.
(4)
Plyn, elektrina a vodík z obnoviteľných zdrojov energie sa na účely výpočtu podľa odseku 3 zohľadňujú len jedenkrát.
(5)
Na účely výpočtu podľa odseku 3 sa zohľadňujú len biopalivá a biokvapaliny, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti.
(6)
Hrubá konečná energetická spotreba všetkých zdrojov energie zahŕňa energetické komodity dodávané na energetické účely pre priemysel, dopravu, domácnosti, služby vrátane verejných služieb, poľnohospodárstvo, ako aj lesné a rybné hospodárstvo, vrátane spotreby elektriny a tepla zo strany energetických odvetví, ktoré sa zaoberajú výrobou elektriny a tepla, a vrátane strát elektriny a tepla počas distribúcie a prenosu.
(7)
Pri výpočte hrubej konečnej energetickej spotreby pre posudzovanie súladu podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie s národným cieľom sa množstvo energie spotrebovanej v leteckej doprave, ako podiel na hrubej konečnej energetickej spotrebe daného členského štátu, považuje za neprevyšujúci 6,18 %.
(8)
Pri výpočte podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie sa použije metodika a vymedzenie pojmov podľa osobitného predpisu.1)
§ 3
Výpočet hrubej konečnej spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)
Hrubá konečná spotreba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa vypočíta ako množstvo elektriny vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou výroby elektriny z vody v prečerpávacích vodných elektrárňach, ktorú predtým prečerpali do hornej nádrže.
(2)
Pri výpočte elektriny v zariadení na výrobu elektriny, ktoré využíva obnoviteľné zdroje energie a neobnoviteľné zdroje energie, sa zohľadňuje len tá časť elektriny, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie. Na účely tohto výpočtu sa podiel každého zdroja energie vypočíta na základe jeho energetického obsahu.
(3)
Pri výpočte elektriny vyrobenej z vodnej energie a veternej energie sa na účely výpočtu podľa odseku 1 postupuje podľa normalizačných pravidiel uvedených v prílohe č. 1.
§ 4
Výpočet hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla a chladu
(1)
Hrubá konečná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla a chladu sa vypočíta ako súčet množstva energie na diaľkové zásobovanie teplom a chladom z obnoviteľných zdrojov energie a spotreby iných druhov energie z obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, domácnostiach, službách, poľnohospodárstve, lesnom a rybnom hospodárstve, na účely vykurovania, chladenia a prevádzky.
(2)
Aerotermálna energia, geotermálna energia a hydrotermálna energia zachytená tepelnými čerpadlami sa zohľadňuje na účely odseku 1, ak konečný energetický výstup trojnásobne prevyšuje vstup primárnej energie na pohon tepelných čerpadiel. Množstvo tepla považovaného za energiu z obnoviteľných zdrojov energie na účely tejto vyhlášky sa vypočíta podľa metodiky v prílohe č. 2.
(3)
Tepelná energia vyrobená pasívnymi energetickými systémami, v ktorých sa nižšia energetická spotreba dosahuje pasívne prostredníctvom projektovania budov alebo z tepla vyrobeného z energie z neobnoviteľných zdrojov energie, sa na účely odseku 1 nezohľadňuje.
§ 5
Výpočet konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov v doprave
Pri výpočte konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie v doprave sa zohľadňuje energetický obsah motorových palív uvedený v prílohe č. 3.
§ 6
Výpočet národného cieľa
(1)
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie pre výpočet národného cieľa je najmenej 14 % v roku 2020.
(2)
Pri výpočte národného cieľa sa zohľadňuje vplyv štatistických prenosov a spoločných projektov.
(3)
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave pre výpočet národného cieľa je najmenej 10 % v roku 2020.
§ 7
Vplyv štatistických prenosov a spoločných projektov na výpočet národného cieľa
(1)
Pri štatistickom prenose sa prenesené množstvo energie
a)
odpočíta od množstva energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa zohľadňuje pri výpočte národného cieľa, ak sa uskutočňuje prenos energie z obnoviteľných zdrojov energie do iného členského štátu,
b)
pripočíta k množstvu energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa zohľadňuje pri výpočte národného cieľa, ak sa prijíma prenos energie z obnoviteľných zdrojov energie z iného členského štátu.
(2)
Pri spoločnom projekte medzi členskými štátmi sa oznámené množstvo elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie
a)
odpočíta od množstva elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie zohľadňovaného pri výpočte národného cieľa, ak sa podalo oznámenie podľa § 9a ods. 4 zákona,
b)
pripočíta k množstvu elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie zohľadňovaného pri výpočte národného cieľa, ak sa prijalo oznámenie podľa § 9a ods. 4 zákona.
(3)
Pri spoločnom projekte medzi členskými štátmi a tretím štátom sa množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pripočíta k množstvu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zohľadňovanému pri výpočte národného cieľa, ak sú splnené podmienky podľa § 10.
§ 8
Výpočet podielu energie z obnoviteľných zdrojov v doprave
(1)
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave sa vypočíta ako podiel množstva energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v doprave a celkového množstva energie spotrebovanej v doprave.
(2)
Pri výpočte množstva energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v doprave sa na účely výpočtu podľa odseku 1 zohľadňujú všetky druhy energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej vo všetkých formách dopravy.
(3)
Pri výpočte celkového množstva energie spotrebovanej v doprave podľa odseku 1 sa zohľadňuje
a)
automobilový benzín, motorová nafta a biopalivá spotrebované v cestnej doprave a železničnej doprave a
b)
elektrina v doprave vrátane elektriny použitej na výrobu kvapalných alebo plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu.
(4)
Pri výpočte príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej vo všetkých typoch vozidiel na elektrický pohon alebo na výrobu kvapalných alebo plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu sa použije
a)
priemerný podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v rámci Európskej únie alebo
b)
podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike dosiahnutý dva roky pred rokom výpočtu, ak je vyšší ako priemerný podiel elektriny podľa písmena a).
(5)
Pri výpočte podľa odseku 2 sa množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie počíta ako
a)
2,5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej elektrifikovanou železničnou dopravou,
b)
5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej cestnými vozidlami na elektrický pohon.
(6)
Pri výpočte podľa odseku 2 sa príspevok biopalív vyrobených z použitého kuchynského oleja, živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu2) a pokročilých biopalív podľa § 14f ods. 1 zákona započíta dvojnásobne.
(7)
Na účely výpočtu podielu energie z obnoviteľných zdrojov v doprave sa zohľadňuje energetický obsah motorových palív uvedený v prílohe č. 3.
§ 9
Obsah oznámenia o spoločnom projekte
(1)
Oznámenie o spoločnom projekte medzi členskými štátmi obsahuje
a)
popis navrhovaného zariadenia alebo názov rekonštruovaného zariadenia,
b)
podiel alebo množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného v tomto zariadení, ktoré sa má započítať do národného cieľa iného členského štátu,
c)
členský štát, v ktorého prospech sa oznámenie podáva,
d)
obdobie v celých kalendárnych rokoch, počas ktorého sa má elektrina, teplo alebo chlad vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie v tomto zariadení započítať do národného cieľa iného členského štátu.
(2)
Oznámenie o spoločnom projekte medzi členskými štátmi a tretím štátom obsahuje
a)
popis navrhovaného zariadenia alebo názov rekonštruovaného zariadenia,
b)
podiel alebo množstvo elektriny vyrobenej v tomto zariadení, ktoré sa má započítať do národného cieľa členského štátu, a pri dodržaní požiadaviek na zachovanie dôvernosti sa uvedú aj súvisiace finančné dojednania,
c)
obdobie v celých kalendárnych rokoch, počas ktorého sa má elektrina započítavať do národného cieľa členského štátu,
d)
písomný súhlas tretieho štátu, na ktorého území sa má zariadenie prevádzkovať, so skutočnosťami uvedenými v písmenách b) a c) a a vyhlásenie o podiele alebo množstve elektriny vyrobenej v zariadení, ktorá sa použije v tomto treťom štáte.
(3)
Ak je zvýšený výkon zariadenia, ktoré je obsahom oznámenia podľa odsekov 1 a 2, množstvo energie, ktoré sa vzťahuje na zvýšený výkon, sa považuje za množstvo energie vyrobené iným zariadením.
§ 10
Podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v tretích štátoch
(1)
Podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v tretích štátoch pri výpočte národného cieľa sú tieto:
a)
elektrina sa spotrebúva v Európskej únii,
b)
elektrina sa vyrába v zariadení, ktoré bolo uvedené do prevádzky po 25. júni 2009 alebo sa vyrába zo zvýšenej kapacity zariadenia, ktoré bolo rekonštruované po 25. júni 2009 v rámci spoločného projektu,
c)
množstvo vyrobenej a vyvezenej elektriny nezískalo podporu zo systému podpory tretieho štátu s výnimkou investičnej pomoci udelenej zariadeniu.
(2)
Požiadavka podľa odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú, ak
a)
všetci príslušní prevádzkovatelia prenosovej sústavy v krajine pôvodu, krajine určenia a v prípade potreby aj v každom treťom štáte tranzitu pevne určili množstvo elektriny, ktoré zodpovedá započítanej elektrine, do pridelenej kapacity spojenia,
b)
príslušný prevádzkovateľ prenosovej sústavy na strane členské štátu v rámci spojovacieho vedenia pevne zaregistroval do plánovaného stavu ekvivalent množstva elektriny, ktoré zodpovedá započítanej elektrine,
c)
určená kapacita a výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení uvedenom v odseku 1 písm. b) sa týkajú rovnakého časového obdobia.
§ 11
Obsah správy o pokroku
(1)
Správa o pokroku zasielaná Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18c ods. 4 zákona obsahuje informácie o
a)
odvetvových podieloch a celkových podieloch energie z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúce dva kalendárne roky a o opatreniach prijatých alebo plánovaných na vnútroštátnej úrovni a zameraných na podporu rastu využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na orientačnú trajektóriu,
b)
zavedení a fungovaní systémov podpory a iných opatrení zameraných na podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o akomkoľvek vývoji týkajúcom sa opatrení, ktoré boli použité so zreteľom na opatrenia stanovené v národných akčných plánoch členských štátov pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie, a informácie o prideľovaní podporovanej elektriny koncovým spotrebiteľom,
c)
tom, ako v uplatniteľných prípadoch v štruktúre svojich systémov podpory sa zohľadňuje spôsob využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré poskytujú dodatočný prínos vo vzťahu k iným, porovnateľným spôsobom, ale môžu byť aj nákladnejšie, vrátane biopalív vyrobených z odpadov, zvyškov, nepotravinárskych celulózových materiálov a z lignocelulózových materiálov,
d)
fungovaní systému záruk o pôvode pre elektrinu, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov energie a o opatreniach prijatých na zaistenie spoľahlivosti systému a jeho ochrany proti podvodom,
e)
pokroku vykonanom v hodnotení a zlepšovaní administratívnych postupov s cieľom odstrániť regulačné a neregulačné prekážky rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov energie,
f)
opatreniach prijatých na zaistenie prenosu a distribúcie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a na zlepšenie rámca alebo pravidiel znášania a rozdelenia nákladov medzi výrobcom elektriny a prevádzkovateľa distribučnou spoločnosťou,
g)
vývoji v oblasti dostupnosti a využitia zdrojov biomasy na energetické účely,
h)
zmenách cien komodít a využitia pôdy, ktoré sú spojené so zvýšeným využitím biomasy a iných foriem energie z obnoviteľných zdrojov energie,
i)
vývoji a podiele biopalív vyrobených z použitého kuchynského oleja, živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu2) a zo surovín uvedených v prílohe č. 1a zákona vrátane posúdenia zdrojov, ktoré je zamerané na aspekty trvalej udržateľnosti účinkov nahradenia potravinových produktov a krmivových produktov výrobou biopalív, a to s náležitým ohľadom na zásady hierarchie odpadového hospodárstva a zásadu kaskádového využívania biomasy, pričom sa prihliada na miestne hospodárske podmienky, miestne technologické podmienky a zachovanie potrebnej zásoby uhlíka v pôde a kvality pôdy a ekosystémov,
j)
odhadovanom dosahu výroby biopalív a biokvapalín na biologickú rozmanitosť, vodné zdroje, kvalitu vody a kvalitu pôdy v členskom štáte,
k)
odhadovaných úsporách emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie,
l)
odhadovanom množstve energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa vyrobí navyše oproti množstvu uvedenému v orientačnej trajektórii, ktoré by sa mohlo preniesť do iných členských štátov, ako aj o odhadovanom potenciáli pre spoločné projekty do roku 2020,
m)
odhadovanom dopyte po energii z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý sa do roku 2020 pokryje inak ako domácou produkciou,
n)
tom ako sa odhadoval podiel biologicky odbúrateľného odpadu v odpade využívanom na výrobu energie a o tom aké kroky sa podnikli na zlepšenie a overenie týchto odhadov,
o)
množstve biopalív a biokvapalín zohľadnenom pri výpočte podielu podľa § 8 ods. 1, vyjadrenom v energetických jednotkách, v členení podľa surovín:
1.
obilniny a iné plodiny bohaté na škrob,
2.
cukornaté plodiny,
3.
olejniny.
(2)
V správe o pokroku, ktorá sa predloží do 31. decembra 2011, sa okrem informácií v odseku 1 uvedie, či sa
a)
vytvorí jeden správny orgán zodpovedný za spracovanie žiadostí o schválenie, udelenia osvedčení a povolení týkajúcich sa zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie a poskytujúci pomoc žiadateľom,
b)
zavedie automatické schvaľovanie žiadostí týkajúcich sa plánovania a povolenia pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie, ak schvaľovací orgán nereagoval na žiadosť v stanovenej lehote, alebo
c)
určia zemepisné oblasti vhodné na využitie energie z obnoviteľných zdrojov energie pri plánovaní využitia pôdy a pri vytváraní systémov diaľkového zásobovania teplom a chladom.
Záverečné ustanovenia
§ 12
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.
Juraj Miškov v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 373/2011 Z. z.
NORMALIZAČNÉ VZORCE NA ZAPOČÍTANIE ELEKTRINY VYRÁBANEJ Z VODNEJ A VETERNEJ ENERGIE
(1) Na účely započítania elektriny vyrábanej vo vodných elektrárňach sa uplatňuje vzorec
Vzorec 01
kde
N – referenčný rok,
QN(norm) – normalizované množstvo elektriny na účely započítania vyrobenej vo všetkých vodných elektrárňach členského štátu za rok N,
Qi – množstvo elektriny skutočne vyrobenej vo všetkých vodných elektrárňach členského štátu za rok i, merané v GWh, okrem výroby prostredníctvom prečerpávacích vodných elektrární z vody, ktorú predtým prečerpali do hornej nádrže,
Ci – celková inštalovaná kapacita všetkých vodných elektrární členského štátu na konci roku i bez prečerpania, meraná v MW.
(2) Na účely započítania elektriny vyrábanej z veternej energie sa uplatňuje vzorec
Vzorec 02
kde
N – referenčný rok,
QN(norm) – normalizované množstvo elektriny na účely započítania vyrobenej vo všetkých veterných elektrárňach členského štátu v roku N,
Qi – množstvo elektriny skutočne vyrobenej vo všetkých veterných elektrárňach členského štátu v roku i, merané v GWh,
Cj – celková inštalovaná kapacita všetkých veterných elektrární členského štátu na konci roku j, meraná v MW,
n – 4 alebo počet rokov, ktoré predchádzali roku N, za ktorý sú k dispozícii údaje o kapacite a výrobe pre daný členský štát, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 373/2011 Z. z.
METODIKA PRE ZAPOČÍTANIE ENERGIE Z TEPELNÝCH ČERPADIEL
Množstvo aerotermálnej energie, geotermálnej energie a hydrotermálnej energie zachytenej tepelnými čerpadlami, ktorá sa považuje za energiu z obnoviteľných zdrojov energie na účely tejto vyhlášky, ERES, sa vypočíta podľa vzorca
ERES = Qvyužiteľné (1 – 1/SPF),
kde
Qvyužiteľné – odhadované celkové využiteľné teplo dodané tepelným čerpadlom pri splnení kritérií uvedených v § 4 ods. 2 uplatňované takto: zohľadnia sa len tepelné čerpadlá, pri ktorých SPF > 1,15 1/η,
SPF – odhadovaný priemerný sezónny výkonnostný faktor pre tieto tepelné čerpadlá,
η – pomer medzi celkovou hrubou výrobou elektriny a primárnou energiou spotrebovanou na výrobu elektriny a vypočíta sa ako priemer Európskej únie založený na zverejnených údajoch štatistických výkazov Eurostat.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2011 Z. z.
ENERGETICKÝ OBSAH MOTOROVÝCH PALÍV V DOPRAVE
Palivo Energetický obsah na základe hmotnosti
(dolná výhrevnosť, MJ/kg)
Energetický obsah na základe objemu
(dolná výhrevnosť, MJ/l)
bioetanol (etanol vyrobený z biomasy) 27 21
bio-ETBE (etyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze bioetanolu) 36 (z čoho 37 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
27 (z čoho 37 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
biometanol (metanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo) 20 16
bio-MTBE (metyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze biometanolu) 35 (z čoho 22 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
26 (z čoho 22 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
bio-DME (dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo) 28 19
bio-TAEE (terciárny amyl-etyl-éter vyrobený na báze bioetanolu) 38 (z čoho 29 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
29 (z čoho 29 % pochádza
z obnoviteľných zdrojov energie)
biobutanol (butanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo) 33 27
bionafta (metyl-ester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty, používaný ako biopalivo) 37 33
nafta vyrobená technológiou Fischer-Tropsch (syntetický uhľovodík alebo zmes syntetických uhľovodíkov vyrobených z biomasy) 44 34
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (rastlinný olej termochemicky spracovaný vodíkom) 44 34
čistý rastlinný olej (olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný, ak je jeho použitie zlučiteľné s typom príslušného motora a zodpovedajúcimi emisnými požiadavkami) 37 34
bioplyn (palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu, používaný ako biopalivo alebo drevný plyn) 50
automobilový benzín 43 32
motorová nafta 43 36
Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 28. 12. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 1. 2008) v platnom znení.
2)
Čl. 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.