Predpis bol zrušený predpisom 291/2014 Z. z.

358/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2011,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa§ 12 ods. 1 až 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Touto vyhláškou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.
§ 2
(1)
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 určuje spravodajským jednotkám,1) aké údaje budú na príslušných formulároch poskytovať
a)
podľa prílohy č. 1 Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
b)
podľa prílohy č. 2 ministerstvám a štátnym organizáciám.2)
(2)
Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov,3) pre potreby štátnej štatistiky, je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Údaje a informácie uvedené v Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 poskytujú spravodajské jednotky na príslušných formulároch, v písomnej podobe alebo elektronickej podobe.4)
(4)
Štátne štatistické zisťovania sa vykonávajú samostatne, prostredníctvom jedného alebo viacerých formulárov.
(5)
Každé štátne štatistické zisťovanie má priradenú značku a názov zisťovania, ktoré sú totožné so značkou a názvom formulára určeného na zber zisťovaných údajov. Ak sa štátne štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom jedného formulára, značka zisťovania a značka formulára, názov zisťovania a názov formulára sú rovnaké. Ak sa štátne štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom viacerých formulárov, značka a názov formulára sú odvodené od značky a názvu zisťovania.
§ 3
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 v znení vyhlášky č. 540/2009 Z. z. a vyhlášky č. 436/2010 Z. z.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 358/2011 Z. z.
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2012 AŽ 2014
Zoznam štatistických zisťovaní
P. č. Značka Názov
I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
Obyvateľstvo
1. Obyv 1-12 Hlásenie o uzavretí manželstva
2. Obyv 2-12 Hlásenie o narodení
3. Obyv 3-12 List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
4. Obyv 4-12 Hlásenie o rozvode
5. Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní
6. SILC 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
6a. RÚ 1-12 Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
Trh práce
7. VZPS 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl
8. Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci
9. Práca 5-99 Výkaz o štrajku (výluke)
10. ÚNP 1-01 Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
Zdravie
11. EHIS 1-95 Zisťovanie o zdraví, (rok zisťovania 2014)
Sociálna ochrana
12. Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Kriminalita
13. SASU 1-01 Zisťovanie o bezpečnosti a kriminalite
II. MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY
Ceny
14. KPESC 1-12 Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
15. Ceny Priem 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
16. Ceny Priem 2-99 Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov
17. Ceny Poľ NC 1-12 Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
18. Ceny Stav 10-04 Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve
19. Ceny VTS 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb
20. Ceny IKaP 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií
21. Ceny FPS 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb
22. Ceny Dop 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy
23. Ceny Poľ D 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov a služieb do po¾nohospodárstva
Obchod s tovarmi
25. INTRASTAT 1-12 Hlásenie o prijatí tovaru
26. INTRASTAT 2-12 Hlásenie o odoslaní tovaru
29. ZO 1-12 Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode
Netrhové služby
30. NSNO 1-01 Ročný výkaz nezárobkových organizácií
32. NSPO 1-93 Ročný výkaz príspevkových organizácií, (rok zisťovania 2014)
33. NSRO 1-93 Ročný výkaz rozpočtových organizácií, (rok zisťovania 2014)
34. MO 1-93 Ročný výkaz malých obcí, (rok zisťovania 2014)
III. PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY
Štatistika o ekonomickej činnosti podnikov
35. Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
36. Prod 13-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
37. Roč 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví
38. Roč 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
40. Poi 3-04 Štvrťročný výkaz v poisťovníctve
41. Pen 3-04 Štvrťročný výkaz v peňažníctve
42. Pin 3-04 Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách
43. Poi 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve
44. Pen 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
45. GVC 1-01 Jednorazové zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty, (rok zisťovania 2012)
Priemysel
46. Priem 1-12 Mesačný výkaz v priemysle
47. Priem 6-01 Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách
Stavebníctvo
48. Stav 1-12 Mesačný výkaz v stavebníctve
49. Stav 3-04 Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
Obchod, pohostinstvo a ubytovanie
50. OPU 1-12 Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
Vybrané trhové služby
51. VTS 1-12 Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
Energetika
52. Energ 7-12 Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla
53. Energ 8-12 Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách
54. Energ 9-02 Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov
55. Energ 10-02 Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov
56. Energ 2-01 Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy
57. Energ 3-01 Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie
58. Energ 4-01 Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla
59. Energ 5-01 Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami
60. Energ 6-01 Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
Doprava
61. Dop 1-12 Mesačný výkaz v doprave
62. Dop 4-12 Mesačný výkaz o letiskách
63. Dop 5-04 Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave
64. Dop VZCD 1-52 Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla
65. Dop 2-01 Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru
66. Dop 6-01 Ročný výkaz v doprave
67. Dop 9-01 Ročný výkaz v leteckej doprave
68. Dop 10-01 Ročný výkaz v potrubnej doprave
Informácie a komunikácia
69. IKaP 1-12 Mesačný výkaz v informáciách a v komunikáciách
Cestovný ruch
71. CR 1-12 Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia
72. CR 3-04 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
73. CR 6-01 Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu
IV. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Poľnohospodárstvo
74. Poľ 1-04 Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov
75. Osev 3-01 Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju
76. Poľ 6-01 Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu
77. Poľ 8-01 Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu
78. Poľ 9-01 Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru
79. Poľ 2-02 Polročný výkaz o bilancii plodín
80. Poľ 18-01 Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat
81. Poľ 20-93 Štrukturálne zisťovanie fariem, (rok zisťovania 2013)
Rybolov
82. Ryb 1-01 Ročný výkaz o výlove rýb
V. VIACSTRANNÉ ŠTATISTIKY
Životné prostredie
83. ŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
Veda a technika
85. VV 6-01 Ročný výkaz o výskume a vývoji
86. Inov 1-92 Zisťovanie o inováciách, (rok zisťovania 2012 a 2014)
Informačná spoločnosť
87. ICT HH 1-01 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov
88. ICT 2-01 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch
VI. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Organizačná štatistika
90. Org 4-99 Dotazník na aktualizáciu registra organizácií
91. Org 5-99 Hlásenie o základnej územnej jednotke
92. Org 6-99 Hlásenie o územno-technickej jednotke
93. Org SP 1-92 Ročný výkaz o skupinách podnikov, (rok zisťovania 2012 a 2014)
94. Org UZ 2-93 Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu, (rok zisťovania 2014)
Charakteristiky štatistických zisťovaní
1.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o uzavretí manželstva
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia snúbencov, dátum uzavretia manželstva, rodinný stav, poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia, najvyššie vzdelanie, národnosť, štátne občianstvo a trvalý pobyt.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Matričné úrady.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.
2.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 2-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o narodení
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, štátne občianstvo a pohlavie, údaje o pôrode a údaje rodičov (identifikácia, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, najvyššie vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt) a miesto narodenia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Matričné úrady.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický Trnava.
3.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 3-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia zomretého, dátum úmrtia, dátum narodenia, pohlavie, najvyššie vzdelanie, zamestnanie, národnosť, okres, obec, štát a miesto úmrtia, štátne občianstvo, trvalý pobyt, rodinný stav, identifikácia pozostalého manžela (manželky), údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a o príčine smrti.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Matričné úrady.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.
4.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 4-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o rozvode
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie verejnej správy,enie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, údaje o manželoch (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, identifikácia manželov, najvyššie vzdelanie, štátne občianstvo a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Okresné súdy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: posledný kalendárny deň v mesiaci.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický Trnava.
5.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 5-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o sťahovaní
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.6)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia sťahujúceho sa (dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, najvyššie vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu, dôvod sťahovania, miesto narodenia, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obecné a mestské úrady, útvary Policajného zboru, ktoré rozhodujú o povolení pobytu cudzincom.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.
6.
Značka štatistického zisťovania: SILC 1-01
Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
Značka formulárov a názov formulárov:
SILC/A 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkachdomácností – Zloženie domácnosti
SILC/B 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - Údaje za hospodáriacu domácnosť
SILC/C 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za osoby
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať porovnateľné, včasné prierezové údaje a dlhodobé údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.7)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: životné podmienky, bývanie, príjmy, zadlženosť domácností, sociálne vylúčenie, demografické údaje, vzdelanie, zdravie, informácie o ekonomickom postavení, informácie o práci, materiálna deprivácia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
6a.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: RÚ 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
Značka formulárov a názov formulárov
RÚ/A 1-12 Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti
RÚ/B 1-12 Pravidelné a veľké výdavky domácnosti
RÚ/C 1-12 Denník bežných výdavkov domácnosti
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných a nepeňažných výdavkov a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima podľa osobitného zákona.7a)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebné výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje, na alkoholické nápoje a tabak, na odievanie a obuv, na bývanie, na nájomné a údržbu obydlia, na vybavenie a prevádzku domácnosti, na starostlivosť o zdravie, na dopravu, poštu a telekomunikácie, na kultúru a rekreáciu, na vzdelávanie, na verejné stravovanie a ubytovacie služby, na osobnú starostlivosť a iné výdavky na spotrebné tovary a služby; ostatné výdavky, peňažné príjmy a naturálna osobná spotreba domácnosti.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
7.
Značka štatistického zisťovania: VZPS 1-04
Názov štatistického zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl
Značka formulárov a názov formulárov:
VZPS/A 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť
VZPS/B 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti
VZPS/C 1-01 Výberové zisťovanie pracovných síl – ad hoc modul
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisťovania sa v kombinácii s výsledkami výberového zisťovania pracovných síl pre členov domácnosti využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.8)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sociálne vzťahy medzi členmi domácnosti, demografické ukazovatele (pohlavie, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a podobne); počet osôb zamestnaných aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných hlavné a ďalšie zamestnanie, stála práca alebo dočasná práca, plný alebo kratší pracovný čas, odpracované hodiny, atypické formy práce, zamestnanie v odvetví hospodárstva podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,10) postavenia v zamestnaní podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní,11) u nezamestnaných dôvod skončenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsoby hľadania zamestnania a podobne; u osôb od 15 rokov ekonomické postavenie, formálne a neformálne vzdelávanie, mzda zamestnancov, prechod z práce do dôchodku len za rok 2012, pracovné úrazy a zdravotné problémy spôsobené prácou len za rok 2013 a situácia migrantov a ich priamych potomkov na pracovnom trhu len za rok 2014.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: týždeň nasledujúci po sledovanom
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
8.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Práca 2-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o práci
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, voľných pracovných miestach, o mzdách a súvisiacich finančných ukazovateľoch. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, miezd a voľných pracovných miest v Slovenskej republike, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.12)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanosť v pracovnom pomere a mimo pracovného pomeru, voľné a obsadené pracovné miesta, odpracovaný čas, mzdové ukazovatele a vybrané zložky nákladov práce.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti, občianske združenia, stavovské organizácie – profesijné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický Košice.
9.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Práca 5-99
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o štrajku (výluke)
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu a výsledkoch štrajku (výluky). Výsledky zisťovania sa využijú na vyhodnocovanie vplyvu štrajku (výluky) na ekonomiku, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod, trvanie, výsledky a dopady štrajku (výluky) na zamestnanosť a mzdové prostriedky.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa v prípade uskutočnenia štrajku (výluky).
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.
10.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ÚNP 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni a štruktúre miezd a ďalších nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja miezd a ostatných nákladov práce, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované hodiny a platené hodiny, úroveň a štruktúra výdavkov zamestnávateľov vynakladaných v súvislosti so zamestnávaním pracovnej sily.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.
11.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: EHIS 1-95
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o zdraví
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdraví na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.15)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdravotný stav, zdravotná starostlivosť, faktory ovplyvňujúce zdravie a základné informácie o respondentovi.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Členovia domácnosti.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov, (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
12.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Soc 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.16)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov v štruktúre podľa pohlavia, veku obyvateľov, povinnosti platiť úhradu za starostlivosť, zdravotného stavu obyvateľov, využívanie zariadenia podľa územných celkov, druhu, zriaďovateľa, formy poskytovanej starostlivosti, výdavky a príjmy zariadenia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, poskytujúce starostlivosť celoročnú, týždennú, dennú alebo prechodne na určitý čas.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
13.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: SASU 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o bezpečnosti a kriminalite
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať medzinárodne porovnateľné údaje o mierach viktimácie populácie a o ďalších aspektoch súvisiacich s pocitmi bezpečia občanov pred kriminalitou. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie politiky boja proti kriminalite na medzinárodnej i národnej úrovni, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: skúsenosti s trestnou činnosťou podľa typu trestnej činnosti, údaje o trestnej činnosti, prístup respondenta k presadzovaniu práva a bezpečnostným opatreniam, respondentov pocit bezpečia a jeho obavy z trestnej činnosti, socio-demografické údaje o respondentovi, technické premenné a násilná trestná činnosť.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a osoby vo veku 16 rokov a staršie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: v 2. polroku sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
14.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: KPESC 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú republiku. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexu spotrebiteľských cien a životných nákladov ako podklad na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na hodnotenie vývoja vnútornej ekonomiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.17)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebiteľská cena reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Predajne a prevádzky služieb.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
15.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Priem 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov na výpočet indexov cien výrobcov v priemysle pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz a tržby z realizácie za predchádzajúci rok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
05 až 09 – Ťažba a dobývanie,
10 až 33 – Priemyselná výroba,
35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 – Zber, úprava a dodávka vody,
37– Čistenie a odvod odpadových vôd a
38 – Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
16.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Priem 2-99
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Výsledky zisťovania sa využijú na porovnanie indexu úžitkových vlastností vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého výrobku a nového výrobku, vylúčenie mimocenových vplyvov z vypočítaných cenových indexov pri náhradách (zámenách) výrobkov a zabezpečenie ich kvality.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobkov, cena a skutočné náklady na mernú jednotku výrobku, tržby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
05 až 09 – Ťažba a dobývanie,
10 až 33 – Priemyselná výroba a
35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne – v prípade návrhu zámeny reprezentantov.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po predložení návrhu zámeny reprezentanta.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
17.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Poľ NC 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať ch druhov poľ sú platené výrobcovi. Výsledky zisťovania sa využijúch cien a cenových indexov poľnohospodárskych výrobkov, na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov poľnohospodárskej produkcie, na prepočty hodnotových ukazovateľov do stálych cien (odvetvová štatistika a národné účty), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a
03 – Rybolov a akvakultúra.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
18.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Stav 10-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác a o nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).20)
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
41 až 43 – Stavebníctvo.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
19.
Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 1-04
Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb
Značka formulárov a názov formulárov:
Ceny VTS/A 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností
Ceny VTS/B 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov
Ceny VTS/C 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát
Ceny VTS/D 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách ostatných vybraných trhových služieb
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, spracovania dát a cenách ostatných vybraných trhových služieb na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov vybraných trhových služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovejtatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, spracovania dát a cena ostatných vybraných trhových služieb určených prevažne pre podniky.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
52 – Skladové a pomocné činnosti v doprave,
62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,
63 – Informačné služby,
68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 – Právne a účtovnícke činnosti,
70 – Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia,
71 – Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,
73 – Reklama a prieskum trhu,
74 – Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti,
77 – Prenájom a lízing,
78 – Sprostredkovanie práce,
80 – Bezpečnostné a pátracie služby,
81 – Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou,
82 – Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti a
95.1 – Oprava počítačov a komunikačných zariadení.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
20.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny IKaP 5-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
53 – Poštové služby a služby kuriérov,
60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie a
61 – Telekomunikácie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
21.
Značka štatistického zisťovania: Ceny FPS 6-04
Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb
Značka formulárov a názov formulárov:
Ceny FPS/Poi 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva
Ceny FPS/Pen 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva
Ceny FPS/Pin 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančných a poisťovacích služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
64.1 – Peňažné sprostredkovanie,
64.9 – Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a
65.12 – Neživotné poistenie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
22.
Značka štatistického zisťovania: Ceny Dop 9-04
Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy
Značka formulárov a názov formulárov:
Ceny Dop/A 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej železničnej dopravy
Ceny Dop/B 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej cestnej dopravy
Ceny Dop/C 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej nákladnej vodnej dopravy
Ceny Dop/D 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej leteckej dopravy
Ceny Dop/E 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti potrubnej dopravy
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti dopravy na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti dopravy nákladov, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti dopravy nákladov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
49.20.0 – Nákladná železničná doprava,
49.41.0 – Nákladná cestná doprava,
49.50.1 – Potrubná doprava plynu,
49.50.2 – Potrubná doprava ropy,
50.40.0 – Vnútrozemská nákladná vodná doprava a
51.21.0 – Nákladná letecká doprava.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
23.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Poľ D 1-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov a služieb do poľnohospodárstva
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe cien vybraných výrobkov a služieb, za ktoré ich výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku výrobu nakupuje na využitie vo výrobnom procese. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien vstupov a slúžia na analytické hodnotenie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov a služieb nakupovaných poľnohospodárskymi výrobcami v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický Trenčín.
25.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: INTRASTAT 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o prijatí tovaru
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.21)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách prijatého tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu zaslania, regiónu určenia (nepovinný údaj), krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zdaniteľné osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka prijali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 200 000 eur.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
26.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: INTRASTAT 2-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o odoslaní tovaru
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.21)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách odoslaného tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu určenia, regiónu pôvodu (nepovinný údaj), druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zdaniteľné osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka odoslali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 400 000 eur.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
29.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ZO 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode, pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty dovozu/prijatí a vývozu/odoslaní tovaru do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri subjektov zahraničného obchodu.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
30.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: NSNO 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz nezárobkových organizácií
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií zaradených medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky bezvýznamné. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),20) základné finančné ukazovatele, obstaranie a špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, počet odpracovaných hodín dobrovoľníkmi, dane a informačné technológie; moduly so štruktúrami raz za tri roky.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Nadácie, združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie – profesijné komory a záujmové združenia právnických osôb.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
32.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: NSPO 1-93
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz príspevkových organizácií
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),20) vybrané finančné ukazovatele, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné technológie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Príspevkové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora štátnej správy a do sektora nezárobkových organizácií slúžiacich domácnostiam.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
33.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: NSRO 1-93
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz rozpočtových organizácií
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činnosti organizácie podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),20) vybrané finančné ukazovatele, počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné technológie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Rozpočtové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora štátnej správy, mestské úrady (vrátane mestských častí), obecné úrady (obce nad 3 000 obyvateľov) a úrady samosprávneho kraja.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
34.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: MO 1-93
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz malých obcí
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľochovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky, príjmy, obstaranie a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov, mzdy a informačné technológie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce do 3 000 obyvateľov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
35.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Prod 3-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.24)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o individuálnej účtovnej závierke, finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 – Ťažba a dobývanie,
10 až 33 – Priemyselná výroba,
35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 – Stavebníctvo,
45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 – Doprava a skladovanie,
55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63 – Informácie a komunikácia,
68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 – Administratívne a podporné služby,
85 – Vzdelávanie,
86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,
95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 – Ostatné osobné služby.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
36.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Prod 13-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, základné ukazovatele o práci.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 – Ťažba a dobývanie,
10 až 33 – Priemyselná výroba,
35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 – Stavebníctvo,
45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 – Doprava a skladovanie,
55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63 – Informácie a komunikácia,
68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 – Administratívne a podporné služby,
85 – Vzdelávanie,
86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,
95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 – Ostatné osobné služby.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
37.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Roč 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz produkčných odvetví
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti, o špecifikácii pre potreby prepočsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, pre potreby koncepčných prác a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok podľa druhového členenia, služby do/zo zahraničia, časť medzispotreby, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, vyradenie dlhodobého majetku, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre len za rok 2013; prierezové ukazovatele – vybrané vodohospodárske ukazovatele, dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele a základné ukazovatele miestnej jednotky; závodné ukazovatele – hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby sob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia dlhodobého majetku, špecifikácia naturálnych príjmov zamestnancov, aktívne zušľachtenie, zamestnanci a mzdy; v odvetví poľnohospodárstva – výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu; odvetvové ukazovatele – v poľnohospodárstve – zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve; v priemysle – vybrané ukazovatele v priemysle; v stavebníctve - stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,26) zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky vlastnými zamestnancami v tuzemsku podľa miesta realizácie; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní – sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania); vo vybraných trhových službách – štruktúra tržieb podľa sídla.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 – Ťažba a dobývanie,
10 až 33 – Priemyselná výroba,
35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 – Stavebníctvo,
45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 – Doprava a skladovanie,
55 až 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63 – Informácie a komunikácia,
68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 – Administratívne a podporné služby,
85 – Vzdelávanie,
86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,
95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 – Ostatné osobné služby.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
38.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Roč 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a o špecifikácii ekonomických činností pre potreby prepočtu časových radov. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.27)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, časť medzispotreby, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, služby do/zo zahraničia, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane a poplatky, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, zamestnanci a mzdy, prierezové ukazovatele – dopravné ukazovatele a ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele; odvetvové ukazovatele v lesnom hospodárstve – výkony a pôda; v stavebníctve – stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,26) zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní – sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania); vo ch službách – štruktúra tržieba sídla odberateľa.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 – Ťažba a dobývanie,
10 až 33 – Priemyselná výroba,
35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 – Stavebníctvo,
45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 – Doprava a skladovanie,
55 až 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63 – Informácie a komunikácia,
68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 – Administratívne a podporné služby,
85 – Vzdelávanie,
86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,
95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 – Ostatné osobné služby.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
40.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poi 3-04
Názov štatistického zisťovania a formulára: Štvrťročný výkaz v poisťovníctve
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: intovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v poisťovníctve, finančné ukazovatele v poisťovníctve.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
65 – Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a
66.2 – Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
41.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Pen 3-04
Názov štatistického zisťovania a formulára: Štvrťročný výkaz v peňažníctve
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby potrieb úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v peňažníctve, finančné ukazovatele v peňažníctve.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
64.1 – Peňažné sprostredkovanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
42.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Pin 3-04
Názov štatistického zisťovania a formulára: Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o individuálnej účtovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva nebankových finančných inštitúcií, finančné ukazovatele nebankových finančných inštitúcií.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
64.2 – Činnosti holdingových spoločností,
64.3 – Trusty, fondy a podobné finančné subjekty,
64.9 – Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
66.1 – Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a
66.3 – Činnosti investičných manažérov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
43.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poi 5-01
Názov štatistického zisťovania a formulára: Ročný výkaz v poisťovníctve
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.30)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, zamestnanci a mzdy, finančné ukazovatele, predpísané poistné a náklady na poistné plnenie v sektorovej štruktúre, finančný lízing, vyradenie dlhodobého majetku, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, základné ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, obstaranie dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
65 – Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a
66.2 – Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
44.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Pen 5-01
Názov štatistického zisťovania a formulára: Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie ho úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.30)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, finančné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, bankomaty, finančný lízing, vyradenie dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek produkcie, medzispotreby, obstaranie dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
64 – Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
66.1 – Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a
66.3 – Činnosti investičných manažérov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
45.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: GVC 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Jednorazové zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu a typoch podnikových činností obstarávaných zo zahraničia od vlastných zahraničných afilácií alebo od externých zahraničných subjektov. Štatistické zisťovanie sa vykonáva Európa 2020 v súvislosti s potrebou vybudovania údajovej základne na účely merania podnikania podmienkach ekonomickej globalizácie.ovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvalitatívne otázky týkajúce sa príslušnosti k skupine podnikov, externého obstarávania ch činností od vlastných alebo cudzích zahraničných dodávateľov podľa krajiny voja zamestnanosti vo vlastných zahraničných afiláciách podľa krajiny a typu podnikovej činnosti,r spojených s medzinárodnými subdodávkami; odhad počtu zamestnancov vo vlastných zahraničných afiláciách podľa krajiny a typu podnikovej činnosti.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Nefinančné podniky zapísané v obchodnom registri, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo, (rok zisťovania 2012).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
46.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Priem 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v priemysle
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie trendov vývoja ďalších indikátorov v rozsahu zisťovaných ukazovateľov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba priemyselných výrobkov a priemyselných služieb podľa jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
05 až 09 – Ťažba a dobývanie,
10 až 33 – Priemyselná výroba,
35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.
47.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Priem 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.32)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj podľa jednotlivých priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
05 až 09 – Ťažba a dobývanie,
10 až 33 – Priemyselná výroba,
35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.
48.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Stav 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v stavebníctve
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, odpracované hodiny zamestnancov spolu, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa druhu realizovaných prác a smerov výstavby podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,26) mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a v zahraničí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, tržby za vlastné výkony
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
41 až 43 – Stavebníctvo.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.
49.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Stav 3-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva a na rozhodovanie o prijímaní opatrení v oblasti bývania. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o bytoch, veľkosť dokončených bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových budov podľa Štatistickej klasifikácie stavieb26).
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.
50.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: OPU 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a v ubytovaní. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, daň z pridanej hodnoty, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
45 až 47– Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a
55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
51.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: VTS 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví vybraných trhových služieb. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a daň z pridanej hodnoty.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 74 (okrem 72) – Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 – Administratívne a podporné služby,
85.5 – Ostatné vzdelávanie,
85.6 – Pomocné vzdelávacie činnosti,
90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,
95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 – Ostatné osobné služby.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
52.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 7-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz a vlastná spotreba elektriny a tepla.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň a vyšším, výrobcovia elektriny a jednotky, ktoré sa zaoberajú rozvodom elektriny a tepla.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
53.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 8-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch a dodávkach tuhých palív a vybraných plynných palív. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
24 (okrem 24.4) – Výroba a spracovanie kovov a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
05 a 08.92 – Ťažba uhlia a lignitu a ťažba rašeliny,
46.71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
54.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 9-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov, spotrebe elektriny, počte spotrebiteľov a ukazovateľoch zaťaženia podľa kategórií. Výsledky zisťovania sa využijú enie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena elektriny, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.
Ceny elektrickej energie účtované koncovým priemyselným odberateľom sa zisťujú a spracúvajú takto:
a)
ceny, ktoré sa majú vykazovať, sú ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi, ktorí nakupujú elektrickú energiu pre vlastnú potrebu,
b)
do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia elektrickej energie,
c)
zaznamenané ceny sú založené na systéme štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby elektrickej energie,
d)
t ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za elektrickú energiu odobratú v predchádzajúcich šiestich mesiacoch,
e)
ceny sa vyjadria v eurách za kWh,
f)
ceny budú zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (kapacitné poplatky, uvádzanie na trh, prenájom merača a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,
g)
ceny sa zaznamenávajú ako priemerné ceny,
h)
vypracujú a zavedú sa nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:
1.
priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich elektrickú energiu; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,
2.
trhové podiely by sa mali zakladať na množstve elektrickej energie, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom; trhové podiely sa vypočítajú podľa možnosti oddelene pre každé pásmo a informácie používané na výpočet váženého priemeru budú podliehať správe, pričom sa budú dodržiavať pravidlá dôvernosti údajov,
3.
v záujme zachovania dôvernosti ochrany údajov sa údaje týkajúce sa cien budú môcť oznamovať len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),
i)
ustanovia sa tri cenové úrovne:
1.
ceny bez daní a odvodov,
2.
ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,
3.
ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,
j)
štatistické zisťovanie cien elektrickej energie sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:
Koncový priemyselný odberateľ Ročná spotreba elektriny v MWh
najnižšia najvyššia
Pásmo IA   < 20
Pásmo IB 20 < 500
Pásmo IC 500 < 2 000
Pásmo ID 2 000 < 20 000
Pásmo IE 20 000 < 70 000
Pásmo IF 70 000 <= 150 000
k)
mia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne), a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo,
l)
raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:
1.
enia pri koncových priemyselných odberateľoch pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,
2.
tabuľku s uvedením rozmedzia napätia,
3.
opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača a ostatných poplatkov,
m)
raz ročne sa spolu s januárovou správou budú vykazovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja elektriny koncovým priemyselným odberateľom; opis bude zahŕňať všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a záväzky služby vo verejnom záujme,
n)
opis daní bude obsahovať tri časti:
1.
vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,
2.
dane a odvody uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,
3.
daň z pridanej hodnoty a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,
o)
medzi dane, odvody a poplatky, ktoré možno uplatniť, patrí:
1.
daň z pridanej hodnoty,
2.
koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí alebo iných zariadení,
3.
ce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo na poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,
4.
dane za jadrovú energiu a iné dane za inšpekciu, ako sú poplatky za vyradenie jadrových zariadení z prevádzky, poplatky za inšpekciu a poplatky za jadrové zariadenia a podobne,
5.
ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky, ako sú záväzky a poplatky za služby vo verejnom záujme, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,
6.
ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky, ako sú vnútroštátne, miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu elektriny a podobne,
p)
ce sa majetku, spotrebné dane za ropné produkty a palivá na iné účely, ako je výroba elektriny, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sa nebudú zohľadňovať,
r)
raz ročne sa Eurostatu oznámi spoločne s januárovou správou o cenách aj rozpis cien za elektrinu s uvedením ich hlavných prvkov; rozpis cien elektriny na hlavné prvky sa bude vykonávať takto:
1.
plnou cenou za elektrinu v spotrebiteľskom pásme je celková suma sieťových cien a cien za energiu a dodávku (od výroby po uvedenie na trh s výnimkou sietí) a všetkých daní a odvodov:
1a.
sieťová cena predstavuje pomer medzi výnosom súvisiacim so sadzbami za prenos a rozvod, zodpovedajúci objemom v kWh v spotrebiteľskom pásme; ak nie sú dostupné údaje o individuálnych objemoch v kWh na pásmo, budú poskytnuté odhady,
1b.
cena za energiu a dodávku je celková cena po odpočítaní sieťovej ceny a všetkých daní a odvodov,
1c.
dane a odvody pri sieťových cenách,
1d.
dane a odvody pri cenách za energiu a dodávku,
1e.
DPH a iné dane s nárokom na odpočet,
2.
ak sú doplnkové služby označené oddelene, možno ich pripojiť k jednému z dvoch hlavných prvkov takto:
2a.
sieťová cena bude zahŕňať náklady, sadzby za prenos a rozvod, straty pri prenose a rozvode, sieťové náklady, služby po predaji, náklady na systémové služby a prenájom merača,
2b.
cena za energiu a dodávku bude zahŕňať náklady, výrobu, akumuláciu, vyrovnávajúcu energiu, náklady na dodanú energiu, služby zákazníkom, riadenie služieb po predaji, meranie a iné náklady na dodávku,
2c.
klady, ako sú náklady, ktoré nie sú ani sieťovými nákladmi, ani nákladmi na energiu a dodávku, ani daňami, sa budú vykazovať oddelene,
s)
ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak tieto predaje pokrýva viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,
t)
ch odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybraní dodávatelia elektriny pre konečnú spotrebu.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
55.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 10-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov, spotrebe, počte spotrebiteľov a zaťažení podľa kategórií. Výsledky zisťovania sa využijú enie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena zemného plynu, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.
Ceny plynu pre koncových priemyselných odberateľov sa zisťujú a spracúvajú takto:
a)
ceny, ktoré treba oznámiť, sú ceny platené priemyselnými koncovými odberateľmi, ktorí nakupujú zemný plyn distribuovaný prostredníctvom sietí na vlastnú potrebu,
b)
do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia plynu; z tohto systému sú vyňatí spotrebitelia, ktorí používajú plyn:
1.
na výrobu elektriny v elektrárňach alebo v kogeneračných zariadeniach,
2.
na neenergetické účely, napríklad v chemickom priemysle,
3.
v množstve vyššom ako 4 000 000 gigajoulov ročne,
c)
zaznamenané ceny budú vychádzať zo systému štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby plynu,
d)
ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za plyn odobratý v predchádzajúcich šiestich mesiacoch;
e)
ceny sa musia vyjadriť v eurách za gigajoul; jednotka spotrebovanej energie sa meria na základe spaľovacieho tepla,
f)
etky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (prenájom merača, stále poplatky a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,
g)
ceny sa zaznamenávajú ako vnútroštátne priemerné ceny,
h)
členské štáty vypracujú a zavedú nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:
1.
ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich plyn; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,
2.
trhové podiely sa zakladajú na množstve plynu, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom, a budú sa vypočítavať oddelene pre každé pásmo; na informácie používané na výpočet váženého priemeru sa vzťahujú pravidlá o dôvernosti údajov,
3.
vernosti sa údaje o cenách oznámia len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),
i)
ustanovia sa tri cenové úrovne:
1.
ceny bez daní a odvodov,
2.
ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,
3.
ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,
j)
štatistické zisťovanie cien plynu sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:
Koncový priemyselný odberateľ Ročná spotreba plynu
v gigajouloch
najnižšia najvyššia
Pásmo I1   < 1 000
Pásmo I2 1 000 < 10 000
Pásmo I3 10 000 < 100 000
Pásmo I4 100 000  000 000
Pásmo I5 1 000 000 <= 4 000 000
k)
raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne) a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo,
l)
raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:
1.
priemerné faktory zaťaženia koncových priemyselných odberateľov pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,
2.
opis zliav poskytovaných, ak ide o prerušiteľné dodávky,
3.
opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača alebo všetkých ostatných poplatkov s významom na vnútroštátnej úrovni,
m)
raz ročne sa spolu s januárovou správou o cenách budú oznamovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja plynu koncovým priemyselným odberateľom; opis zahŕňa všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a služby vo verejnom záujme; opis daní bude obsahovať tri časti:
1.
ovej povahy, poplatky a všetky ostatné fiškálne poplatky, ktoré nie sú uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky uvedené v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,
2.
dane a odvody uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú preto zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,
3.
DPH a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,
n)
medzi dane, odvody a poplatky patrí:
1.
daň z pridanej hodnoty,
2.
koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí či iných zariadení,
3.
environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo ak ide o poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,
4.
ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky sú služby vo verejnom záujme a poplatky za ne, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,
5.
ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky sú miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu plynu a podobne,
o)
dane z príjmu, majetku, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sú z tohto opisu vyňaté, pretože sú súčasťou prevádzkových nákladov a vzťahujú sa aj na iné odvetvia alebo činnosti,
p)
ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak pokrýva tieto predaje viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,
r)
medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybraní dodávatelia zemného plynu pre konečnú spotrebu.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
56.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vsádzka, prevádzková spotreba, výťažky, reklasifikácia a toky.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia kvapalných palív z ropy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
57.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a spotreba obnoviteľných druhov palív, výroba tepla a elektriny.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Producenti a používatelia obnoviteľných zdrojov energie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
58.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 4-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz, straty a vlastná spotreba pri výrobe elektriny a tepla.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosových sietí elektriny a tepla.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
59.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj a zásoby základných druhov tuhých palív.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
47.78 – Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
60.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív a energie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív a energie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 – Ťažba a dobývanie,
10 až 33 – Priemyselná výroba,
36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 – Stavebníctvo,
45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 52 – Doprava a skladovanie
a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
46.12 – Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami,
46.71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
61.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v doprave
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví doprava a skladovanie, okrem poštových služieb a služieb kuriérov. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.34)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, hmotnosť prepraveného tovaru, z toho medzinárodná preprava, tonokilometre, z toho medzinárodná preprava, počet prepravených osôb, z toho medzinárodná preprava, osobokilometre, z toho medzinárodná preprava.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
49 – Pozemná doprava a doprava potrubím,
50 – Vodná doprava,
51 – Letecká doprava,
52 – Skladové a pomocné činnosti v doprave;
podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
49.10 – Osobná železničná doprava, medzimestská,
49.20 – Nákladná železničná doprava,
49.50 – Potrubná doprava,
50 – Vodná doprava,
51 – Letecká doprava,
52.22 – Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave,
52.23 – Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
a vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
49.31– Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava,
49.32 – Taxislužba,
49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i. n.,
49.41– Nákladná cestná doprava,
49.42 – Sťahovacie služby,
52.10 – Skladovanie a uskladňovanie,
52.21 – Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,
52.24 – Manipulácia s nákladom a
52.29 – Ostatné pomocné činnosti v doprave.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
62.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 4-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o letiskách
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti letísk. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.35)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: uskutočnené lety podľa úsekov letov – prepravené osoby, náklad a pošta, uskutočnené lety podľa východiskového letiska a cieľového letiska – prepravené osoby, náklad a pošta, údaje za letisko – prepravené osoby, tovar a pošta, pohyby lietadiel.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Letiská.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.