352/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2011,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 písm. b), c), e) a f) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o harmonizácii a interoperabilite súborov priestorových údajov,
b)
podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov,
c)
podrobnosti o sieťových službách,
d)
podrobnosti o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9 zákona.
§ 2
Požiadavky na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov
(1)
Zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje prostredníctvom
a)
údajových špecifikácií uvedených v osobitnom predpise,1)
b)
rozšírenia údajových špecifikácií uvedených v písmene a), ktoré vytvára povinná osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona pri výkone svojej činnosti2) vo vlastnej zdrojovej evidencii súborov priestorových údajov.
(2)
Zabezpečenie interoperability a harmonizácie metaúdajov sa realizuje prostredníctvom
a)
profilu metaúdajov uvedenom v osobitnom predpise,3)
b)
rozšírenia profilu metaúdajov uvedeného v písmene a), ktoré vytvára povinná osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona pri výkone svojej činnosti vo vlastnej zdrojovej evidencii súborov priestorových údajov v súlade s osobitným predpisom3) a v rozsahu podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Technické zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje
a)
harmonizáciou súborov priestorových údajov v zdrojovej evidencii povinnej osoby a ich uložením v zdrojovej evidencii povinnej osoby alebo
b)
transformáciou týchto údajov prostredníctvom sieťových služieb podľa § 4.
§ 3
Sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov
Sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov sa realizuje prostredníctvom národného geoportálu. Povinná osoba môže poskytovať prístup k týmto súborom a službám aj prostredníctvom vlastných prístupových miest.
§ 4
Sieťové služby
Sieťové služby sa realizujú podľa štandardov pre webové služby, ktoré ustanovuje osobitný predpis.5)
§ 5
Spoločné využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9
Povinná osoba pri každom využití súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov uvedie na viditeľnom mieste označenie osoby, ktorá tieto súbory alebo služby poskytla; označenie obsahuje názov alebo obchodné meno a sídlo tejto osoby a prípadne označenie práva duševného vlastníctva.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.
József Nagy v. r.
1)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom znení.
2)
Napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008).
Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.
4)
STN EN ISO 19115 Geografická informácia. Metadáta (ISO 19115: 2003).
STN P CEN ISO/TS 19139 Geografická informácia. Metadáta. Implementácia XML schémy (ISO/TS 19139: 2007).
5)
§ 11 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.