35/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
ZÁKON
z 2. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 184/1999 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z. a zákona č. 318/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 5.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
utvára podmienky na vedecký výskum štátneho jazyka a jeho historického vývinu, na výskum miestnych a sociálnych nárečí, stará sa o kodifikáciu štátneho jazyka a o zvyšovanie jazykovej kultúry.“.
4.
V § 2 ods. 2 sa za slová „štátneho jazyka“ vkladajú slová „na podnet odborných slovakistických výskumných pracovísk a odborníkov v oblasti štátneho jazyka“.
5.
V § 3 ods. 1 sa za slová „štátny jazyk“ vkladajú slová „a ich zamestnanci, štátni zamestnanci, príslušníci obecnej polície, príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a Hasičského a záchranného zboru sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk“.
6.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
7.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu,5c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:
„5c)
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 184/1999 Z. z.“.
8.
V § 3 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vedú kroniky obcí; prípadné inojazyčné znenie musí byť obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu.5d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:
„5d)
§ 3 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z.“.
9.
V § 3 ods. 3 sa slová „sú povinné používať“ nahrádzajú slovom „používajú“.
10.
V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Občania, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, používajú svoje meno a priezvisko v úradnom styku za podmienok ustanovených osobitným predpisom.7aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení zákona č. 344/2007 Z. z.“.
11.
V § 4 ods. 3 tretia veta znie: „Rozsah ďalšej dokumentácie, ktorá sa nemusí viesť v štátnom jazyku v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín,8a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.“.
12.
V § 5 ods. 5 sa slová „aj obsahovo totožné znenie“ nahrádzajú slovami „základné informácie“.
13.
V § 5 ods. 6 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a prednesy literárnych diel v pôvodnom jazyku“.
14.
V § 5 ods. 7 štvrtej vete sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovom „môže“.
15.
V § 5 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach s textom nápisu v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,11g) sa poradie textov neurčuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11g znie:
„11g)
§ 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z.“.
16.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
V ozbrojených silách, v Policajnom zbore, v Slovenskej informačnej službe, v Národnom bezpečnostnom úrade, v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v Železničnej polícii a v Hasičskom a záchrannom zbore sa v služobnom styku používa štátny jazyk.“.
17.
V § 8 ods. 1 sa slovo „drogistického“ nahrádza slovom „drogériového“.
18.
V § 8 ods. 3 prvá časť vety pred bodkočiarkou znie: „V štátnom jazyku sa vedie účtovníctvo,13a) vyhotovuje sa účtovná závierka,13a) technická dokumentácia, ktorej vyhotovenie alebo predloženie sa vyžaduje na účel konania podľa osobitného predpisu,13b) a stanovy združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spoločností potrebné na účely registrácie“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
13b)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 381/2009 Z. z.“.
19.
V § 8 ods. 4 druhej vete sa slová „klienta neovládajúceho“ nahrádzajú slovami „klienta, ktorého materinský jazyk je iný ako“.
20.
V § 8 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Členovia personálu nie sú povinní ovládať cudzí jazyk ani jazyk národnostnej menšiny.“. Odkaz 15 v doterajšej tretej vete sa nahrádza odkazom 11g. Doterajšia štvrtá veta a poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťajú.
21.
V § 8 ods. 5 sa slová „len znenie v štátnom jazyku“ nahrádzajú slovami „popri znení v štátnom jazyku aj znenie zmlúv v inom oficiálnom jazyku Európskej únie“ a na konci sa pripája veta „V prípade vzniku nejasností alebo rozporov platí znenie zmluvy v štátnom jazyku.“.
22.
V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,11g) a v reklame sa poradie textov neurčuje.“.
23.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Povinnosť stanovená v odseku 6 sa nevzťahuje na obchodné meno, ochrannú známku, názov inštitúcie zapísaný alebo zaradený do registrov alebo zoznamov podľa zákonov platných v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a na použitie mena a priezviska, ktoré sú súčasťou nápisu, reklamy a oznamu určeného na informovanie verejnosti, a na niektoré zaužívané výrazy v cudzom jazyku, ktoré sa zvyčajne používajú spolu s obchodnou značkou v texte reklám, sú známe najširšej verejnosti a sú súčasťou reklamy.“.
24.
V § 9 ods. 1 prvej vete sa slová „podľa § 3 až 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 až 3, § 3a a 4“, slová „§ 11a“ sa nahrádzajú slovami „§ 11b“ a v druhej vete sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
25.
V § 9a odsek 1 znie:
„(1)
Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu tohto zákona a ak ide o informácie verejnej správy určené pre verejnosť alebo o informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky a ani po písomnom upozornení nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu v určenej lehote alebo k vykonaniu nápravy zistených nedostatkov v určenej lehote, ministerstvo kultúry môže uložiť pokutu od 50 do 2 500 eur.“.
26.
V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo kultúry pri vypracovaní správy spolupracuje s vedecko-výskumnými, vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami, ako aj s orgánmi verejnej správy a s inými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad používaním štátneho jazyka.“.
27.
V § 11 ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
28.
V § 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
29.
Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2011
(1)
Orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinné do 31. októbra 2011 odstrániť stav odporujúci povinnostiam ustanoveným v § 3 ods. 2 písm. d) a v nápisoch umiestnených od 1. januára 1996 povinnostiam ustanoveným v § 5 ods. 7 a § 8 ods. 6. Ak ide o nápis na pamätníku, pomníku alebo pamätnej tabuli s textom v jazyku národnostnej menšiny a obsahovo totožným textom v štátnom jazyku, ktorý bol umiestnený na pamätníku, pomníku alebo pamätnej tabuli pred 1. septembrom 2009, nevzťahuje sa na taký nápis povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete.
(2)
Ustanovenie § 11a sa od 1. marca 2011 nepoužije.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.
Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.