335/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o tabakových výrobkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
požiadavky na výrobu tabakových výrobkov, ich uvádzanie na trh a označovanie,
b)
organizáciu, pôsobnosť a právomoc orgánov úradnej kontroly tabakových výrobkov.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tabakovým výrobkom výrobok určený na fajčenie, žuvanie, šnupanie a cmúľanie, ak je hoci len čiastočne vyrobený z tabaku, či už geneticky modifikovaného, alebo nie,
b)
uvádzaním na trh skladovanie na účely predaja vrátane ponuky na predaj alebo inú odplatnú alebo bezodplatnú formu prevodu, predaj a distribúciu,
c)
výrobou tabakových výrobkov triedenie, zrenie, vlhčenie, upravovanie, miešanie surovín, rezanie, aromatizácia alebo pridávanie zložiek a technologických pomocných látok, tvarovanie, balenie a skladovanie pri výrobe tabakových výrobkov určených na uvádzanie na trh.
§ 3
Registrácia
(1)
Výrobca1) vykonáva výrobu tabakových výrobkov, ak výrobca alebo ním ustanovený zodpovedný zástupca
a)
absolvoval vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore, alebo má uznané obdobné vzdelanie1a) a
b)
má najmenej dvojročnú prax v odbore výroby tabakových výrobkov.
(2)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 preukazuje výrobca
a)
dokladom o vzdelaní podľa ods. 1 písm. a) a
b)
dokladom o trvaní praxe podľa ods. 1 písm. b).
(3)
Živnostenský úrad1b) do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení zašle Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zoznam vydaných, pozastavených, zaniknutých a zrušených oprávnení na výrobu tabakových výrobkov.
(4)
Výrobca, dovozca1c) alebo distribútor1d) tabakových výrobkov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný pred začatím činnosti oznámiť na účely registrácie podľa odseku 6 príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prevádzkareň, v ktorej vykonáva činnosť na ktoromkoľvek stupni výroby tabakových výrobkov alebo ich uvádzania na trh (ďalej len „prevádzkareň“).
(5)
Prevádzkovateľ oznámi príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
a)
svoje identifikačné údaje, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno, priezvisko a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo osoby,
b)
identifikačné údaje o prevádzkarni,
c)
zmenu činnosti prevádzkarne,
d)
uzatvorenie prevádzky.
(6)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) vedie zoznam registrovaných prevádzkarní.
§ 4
Výroba
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý vyrába tabakové výrobky, zodpovedá za ich kvalitu.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný
a)
používať na výrobu tabakových výrobkov povolené prídavné látky1e) a zložky1f) v určenom množstve,
b)
používať v procese výroby pitnú vodu; inú vodu možno používať, ak sa zabezpečí, že nebudú kontaminované tabakové výrobky, prídavné látky a zložky,
c)
viesť evidenciu o všetkých použitých zložkách tabakových výrobkov,1g) polovýrobkoch a o hotových výrobkoch,
d)
používať také technologické zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ktoré negatívne neovplyvňujú vlastnosti tabakových výrobkov a zaručujú ich kvalitu počas celého výrobného cyklu,
e)
overovať kvalitu výrobkov, zabezpečiť, aby vyrobené tabakové výrobky zodpovedali požiadavkám tohto zákona,
f)
určiť pracovné postupy, miesta alebo operácie technologických procesov a zabezpečiť vedenie a prehodnocovanie primeraných bezpečnostných postupov na prípravu, spracúvanie, výrobu, balenie, skladovanie, prepravu a distribúciu tabakových výrobkov,
g)
zabezpečiť, aby zamestnanec, ktorý prichádza priamo alebo nepriamo do styku s tabakovými výrobkami, bol poučený a vyškolený v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonáva.
§ 5
Uvádzanie na trh
Prevádzkovateľ, ktorý uvádza tabakové výrobky na trh, je povinný bezodkladne vyradiť z trhu tabakové výrobky, ktoré
a)
sú balené do obalov a obalových materiálov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa § 6,
b)
sú neúplne označené alebo nesprávne označené,
c)
nespĺňajú požiadavky na kvalitu,
d)
sú falšované,
e)
sú poškodené, deformované alebo znečistené.
§ 6
Balenie
Ten, kto balí tabakové výrobky pri ich výrobe alebo ich uvádzaní na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom spôsobe manipulovania s tabakovými výrobkami nepriaznivo neovplyvňujú ich kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu tabakového výrobku za iný výrobok.
§ 7
Označovanie
Ten, kto vyrába tabakové výrobky alebo ich uvádza na trh, je povinný ich označiť na každom spotrebiteľskom balení, okrem údajov podľa osobitného predpisu,1h) v kodifikovanej podobe štátneho jazyka2) údajmi o:
a)
obchodnom názve, pod ktorým sa tabakový výrobok predáva,
b)
obchodnom mene a sídle výrobcu, distribútora, predávajúceho alebo dovozcu,
c)
množstve,
d)
pôvode tabakového výrobku,
e)
identifikácii dávky.
§ 8
Skladovanie
Ten, kto skladuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu, je povinný
a)
zabezpečiť skladovanie v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich kvalita a kvalita zložiek na ich výrobu,
b)
kontrolovať skladované tabakové výrobky a zložky na výrobu tabakových výrobkov a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly,
c)
zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov s tabakovými výrobkami vzájomne ovplyvňujúcich kvalitu,
d)
dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené prevádzkovateľom.
§ 9
Preprava
Ten, kto prepravuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu, je povinný zabezpečiť prepravu tabakových výrobkov a zložiek na ich výrobu v spôsobilých, vhodne vybavených, čistých a suchých dopravných a paletizačných prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala ich kvalita.
§ 10
Predaj
Ten, kto predáva tabakové výrobky
a)
zodpovedá za predávané tabakové výrobky,
b)
nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené výrobcom alebo baliarňou na spotrebiteľskom balení,
c)
je povinný zabezpečiť, aby pri predaji tabakových výrobkov bol k dispozícii doklad o pôvode tabakových výrobkov.
Organizácia úradnej kontroly
§ 11
(1)
Orgánmi štátnej správy vo veciach úradnej kontroly tabakových výrobkov (ďalej len „orgán úradnej kontroly“) sú
a)
ministerstvo, ktoré
1.
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti úradnej kontroly tabakových výrobkov,
2.
rozhoduje v druhom stupni, ak v prvom stupni rozhoduje štátna veterinárna a potravinová správa,
3.
vykonáva vnútorné audity štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
b)
štátna veterinárna a potravinová správa, ktorá
1.
poveruje výkonom úradnej kontroly plnenia požiadaviek na výrobu, dovoz, kvalitu, označovanie, balenie, skladovanie, prepravu a predaj tabakových výrobkov určených na trh u výrobcov, obchodníkov, maloobchodníkov a prevádzkovateľov okrem prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,
2.
zasiela ministerstvu informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch,
3.
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam regionálnych veterinárnych a potravinových správ.
(2)
Orgán úradnej kontroly podľa odseku 1 písm. b) v rámci svojej pôsobnosti na základe zistenia pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov prijme tieto opatrenia:
a)
zákaz uvádzania tabakových výrobkov na trh na čas potrebný na vykonanie nevyhnutných kontrol a analýz; orgán úradnej kontroly ďalej postupuje podľa osobitného predpisu,3)
b)
pozastavenie činnosti prevádzkarne alebo jej časti alebo uzatvorenie prevádzkarne alebo jej časti na čas potrebný na odstránenie nedostatkov, ak sa pri výkone kontroly zistí závažné porušovanie tohto zákona,
c)
zákaz používania technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov negatívne ovplyvňujúcich kvalitu tabakových výrobkov.
(3)
Prevádzkovateľ má právo
a)
byť prítomný počas vykonávania kontroly,
b)
vyjadrovať sa k priebehu kontroly a kontrolným zisteniam.
(4)
Opatrenie podľa odseku 2 písm. b) a c) oznámi orgán úradnej kontroly ústne zodpovednému zamestnancovi prevádzkovateľa a bezodkladne o ňom vyhotoví záznam o úradnej kontrole.
(5)
Ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením podľa odseku 2 písm. b) a c), môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly uvedie v zázname o úradnej kontrole podľa odseku 4, alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní od ukončenia kontroly. Podané námietky nemajú odkladný účinok. O podaných námietkach rozhodne vedúci zamestnanec orgánu úradnej kontroly do piatich pracovných dní od doručenia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručuje prevádzkovateľovi a nie je proti nemu prípustné odvolanie.
§ 12
(1)
Zamestnanec orgánu úradnej kontroly je oprávnený pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov odoberať vzorky výrobkov na analýzy a hodnotenia v nevyhnutnom množstve a rozsahu, pričom musí byť zabezpečené právo prevádzkovateľa na dostatok vzoriek pre doplnkové stanovisko znalca.
(2)
Orgány úradnej kontroly vydávajú na základe analýz vzoriek výrobkov posudky a rozhodujú o ich použiteľnosti, ak výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(3)
Orgán úradnej kontroly neposkytuje náhradu za odobraté vzorky. Ak sa na základe analýzy zistí, že výrobok nezodpovedá požiadavkám tohto zákona, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady spojené s odberom vzorky a jej analýzou orgánu úradnej kontroly.
(4)
Zamestnanec orgánu úradnej kontroly sa pri výkone úradných kontrol preukazuje služobným preukazom a poverovacím dokladom vydaným orgánom úradnej kontroly.
(5)
Zamestnanec orgánu úradnej kontroly vykonávajúci úradné kontroly tabakových výrobkov je pri výkone kontroly oprávnený
a)
vstupovať do priestorov, v ktorých sa tabakové výrobky vyrábajú alebo sa pripravujú na uvádzanie na trh,
b)
požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na výkon kontroly a nazerať do nich a na vlastné náklady vyhotovovať z nich kópie alebo výpisy, ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to považujú za potrebné.
(6)
Pri úradnej kontrole sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.4)
§ 13
Správne delikty
(1)
Regionálna veterinárna a potravinová správa uloží prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do 2 000 eur, ak
a)
uvádza na trh tabakové výrobky neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu,
b)
používa technologické zariadenia, ktoré negatívne ovplyvňujú vlastnosti tabakových výrobkov a nezaručujú ich kvalitu počas celého výrobného procesu,
c)
neoveruje kvalitu tabakových výrobkov,
d)
nezabezpečuje, aby vyrobené tabakové výrobky zodpovedali tomuto zákonu,
e)
nesplnil povinnosť registrácie podľa § 3 ods. 4,
f)
neoznámil zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie podľa § 3 ods. 5.
(2)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulé konanie prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.
(3)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 1, orgán úradnej kontroly uloží pokutu až do výšky dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 1.
(4)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán úradnej kontroly zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 14
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní5) okrem registrácie podľa § 3.
§ 15
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
zložky, suroviny a iné látky, ktoré sú povolené pri výrobe tabakových výrobkov, a ich množstvo, ktoré je povolené,
b)
zložky, ktoré je zakázané používať pri výrobe tabakových výrobkov,
c)
požiadavky na kvalitu tabakových výrobkov,
d)
požiadavky na prevádzkarne, v ktorých sa tabakové výrobky a zložky tabakových výrobkov vyrábajú a skladujú,
e)
podrobnosti o označovaní tabakových výrobkov,
f)
vzor oznámenia o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich uvádzaním na trh.
§ 16
Prechodné ustanovenie
(1)
Registrácia prevádzkarne vykonaná podľa doterajších predpisov sa považuje za registráciu prevádzkarne podľa tohto zákona.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný do 30. septembra 2012 aktualizovať údaje podľa § 3 ods. 2, inak registrácia zanikne.
§ 16a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 20. mája 2016
Prevádzkovateľ je povinný do 31. decembra 2016 aktualizovať údaje podľa § 3 ods. 5, inak registrácia zanikne.
Záverečné ustanovenia
§ 17
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky (oznámenie č. 153/2005 Z. z.).
§ 17a
Záverečné ustanovenie účinné od 20. mája 2016
1.
Zrušuje sa zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov v znení neskorších predpisov.
2.
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2609/1995-100, ktorým sa ustanovujú podmienky vydania osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov.
§ 18
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.6)
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
1)
§ 17 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 24 ods. 1 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 66a písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 2 ods. 3 písm. ak) zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
4)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.