333/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

333
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
b)
postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a Kriminálneho úradu finančnej správy.
(2)
Na postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť daňových úradov, ktoré sú orgánmi štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, sa vzťahuje osobitný predpis.1)
(3)
Na postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť colných úradov, ktoré sú orgánmi štátnej správy v oblasti colníctva, sa vzťahuje osobitný predpis.2)
§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1)
Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:
a)
ministerstvo,
b)
finančné riaditeľstvo,
c)
daňové úrady a colné úrady zapojené na rozpočet finančného riaditeľstva,
d)
Kriminálny úrad finančnej správy zapojený na rozpočet finančného riaditeľstva.
(2)
Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy tvoria finančnú správu, ktorá spracúva informácie a osobné údaje podľa osobitných predpisov.3)
§ 3
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy:
a)
vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
b)
vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
c)
vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
d)
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)
vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
f)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia v mimoodvolacom konaní podľa osobitných predpisov,4)
g)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta finančnej správy (ďalej len „prezident“); súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva môže byť laboratórium a akadémia finančnej správy ako osobitné organizačné jednotky určené na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,5)
h)
plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich charakteru,
i)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom6) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,7)
j)
ukladá finančnému riaditeľstvu úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v písmenách a) až e),
k)
spravuje informačné systémy finančnej správy,11)
l)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.8)
(2)
Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu7) ministerstvo spracúva osobné údaje v súlade s osobitným predpisom9) o fyzických osobách, ktoré sú účastníkmi správneho konania alebo daňového konania, zástupcami účastníkov správneho konania alebo daňového konania, zúčastnenými osobami, svedkami, znalcami alebo tlmočníkmi, a o iných fyzických osobách, ktoré doručili ministerstvu na vybavenie žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie; zoznam osobných údajov je uvedený v prílohe.
(3)
Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy. Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby informačných systémov finančnej správy.
§ 4
Finančné riaditeľstvo
(1)
Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného riaditeľstva je Banská Bystrica.
(2)
Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je
a)
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy,
b)
služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy.
(3)
Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:
a)
riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
b)
vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
c)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov10) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“) finančnou správou v oblasti daní, poplatkov a colníctva, a navrhuje ich zmeny,
d)
vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy;11) zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu,
e)
vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie,12) vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy,
f)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,12a)
g)
poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,13)
h)
vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
i)
vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
j)
usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného predpisu,13a)
k)
koordinuje uplatňovanie pravidiel určovania colnej hodnoty a pôvodu tovaru finančnou správou,
l)
schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
m)
poskytuje údaje štátnej štatistike o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami14) a o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie15) (ďalej len „členský štát“),
n)
zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovuje osobitný predpis,16)
o)
informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu,17)
p)
informuje obce vo veciach daní a miestneho poplatku, ktoré spravujú, vo veciach správy daní a o osobitnom predpise18) a vyššie územné celky vo veciach dane, ktorú môžu ukladať podľa osobitného predpisu,19)
q)
rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu20) (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia“) a v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom20) informuje príslušné colné orgány členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie opatrenia,
r)
poskytuje Európskej komisii
1.
informáciu o svojej príslušnosti na prijímanie žiadostí o prijatie opatrenia a na konanie o týchto žiadostiach podľa osobitného predpisu,20)
2.
v lehotách a štruktúre podľa osobitného predpisu22) zoznam žiadostí o prijatie opatrenia a zoznam prípadov, v ktorých bolo prerušené colné konanie alebo bol tovar zaistený pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva,
3.
zoznam colných úradov príslušných na prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu,
4.
ďalšie informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom23) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
s)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,4)
t)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitného predpisu24) na základe poverenia ministerstva,
u)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru podľa medzinárodnej zmluvy a osobitného predpisu,24)
v)
robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3.
hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takéhoto nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť,
4.
súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
5.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo osobitnými predpismi25) je potrebný bezprostredný zásah,
6.
je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo dozoru v oblasti hazardných hier vykonaných daňovým úradom, výsledky dozoru v oblasti hazardných hier vykonaného colným úradom alebo úroveň colného dohľadu a daňového dozoru vykonávaného colným úradom,
w)
schvaľuje tlač jednotného colného dokladu, tlačív uvedených v osobitnom predpise26) a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení a prehľadov, ktorých vzory určuje ministerstvo,27)
x)
spracúva a aktualizuje účty daňových subjektov, hospodárskych subjektov a iných osôb z pohľadu platieb daní a cla,
y)
spracúva výpisy z účtov finančnej správy v Štátnej pokladnici a informácie o úhradách daní a cla poštovou poukážkou,
z)
spracúva platby dane a preddavku na daň,
aa)
spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,27a)
ab)
vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu,
ac)
vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností pracovníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby27b) alebo práce vo verejnom záujme,27c)
ad)
vykonáva školenia v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečuje skúšky podľa osobitného predpisu27d) za úhradu v rozsahu vynaložených nákladov; úhrada je príjmom štátneho rozpočtu,
ae)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi28) alebo medzinárodnou zmluvou.
(4)
Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister.
§ 4a
Monitorovací výbor
(1)
Zriaďuje sa Monitorovací výbor Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „monitorovací výbor“). Činnosť sekretariátu monitorovacieho výboru zabezpečuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Monitorovací výbor vykonáva dohľad a kontrolu nad Finančnou správou Slovenskej republiky pri plnení zákonných úloh.
(3)
Monitorovací výbor má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky z členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Z členov monitorovacieho výboru vymenuje prezident Slovenskej republiky predsedu monitorovacieho výboru, ktorý zvoláva a riadi schôdze monitorovacieho výboru.
(4)
Člen monitorovacieho výboru sa môže oboznamovať so všetkými dokumentmi a činnosťami, ktoré vykonáva finančná správa, daňové úrady a colné úrady. Na získanie poznatkov si monitorovací výbor môže pozývať na svoje schôdze k prerokovávaným otázkam vedúcich predstaviteľov alebo zamestnancov finančnej správy, daňových úradov, colných úradov ako aj tretie osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na výkone pôsobnosti finančnej správy, daňových úradov a colných úradov.
(5)
Monitorovací výbor o svojich zisteniach a návrhoch informuje ministerstvo a prezidenta Slovenskej republiky.
§ 5
Kriminálny úrad finančnej správy
(1)
Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Kriminálneho úradu finančnej správy je Bratislava.
(2)
Kriminálny úrad finančnej správy je preddavková organizácia zapojená na rozpočet finančného riaditeľstva.
(3)
Kriminálny úrad finančnej správy
a)
plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv29) vo vymedzenej oblasti,
b)
používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraňuje a vyraďuje informácie a osobné údaje9) o osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú daňové predpisy alebo colné predpisy, alebo ktoré v oblasti pôsobnosti finančnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok a ďalšie informácie o takýchto porušeniach daňových predpisov alebo colných predpisov alebo narušeniach verejného poriadku; takéto informácie a osobné údaje poskytne alebo sprístupní finančnému riaditeľstvu, daňovému úradu alebo colnému úradu v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c)
prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,30) zodpovedá zaň, určuje údaje, ktoré sa doň vložia, prijíma opatrenia na zabezpečenie jeho bezpečnosti a bezpečnosti údajov, ktoré sa poskytujú podľa osobitného predpisu,31) na žiadosť príslušného orgánu členského štátu udeľuje súhlas na poskytnutie údajov, ktoré sám do tohto systému vložil, a na účely predchádzania trestným činom, vyšetrovania a stíhania trestných činov umožňuje priamy prístup do tohto informačného systému príslušnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu,
d)
poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely32) a zoznam závažných porušení vnútroštátnych predpisov33) podľa osobitného predpisu,34)
e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov,35) proti nedovolenej preprave rádioaktívnych materiálov a iných vysoko nebezpečných materiálov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,
f)
vykonáva colný dohľad po dohode s orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným utajeným spôsobom sledovania, ak je odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory, tabak, tabakové výrobky, chránené druhy rastlín, živočíchov a exempláre,35) na ktoré nebolo vydané príslušné povolenie alebo inú vec, na ktorej držbu je potrebné zvláštne povolenie,36) tovar, pri ktorom je podozrenie, že došlo k porušeniu daňových predpisov alebo colných predpisov, veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva37) v záujme zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní s touto zásielkou; ak majú takto získané informácie slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, postupuje sa na základe právnej úpravy medzinárodnej spolupráce justičných orgánov v trestných veciach,
g)
vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom2) a medzinárodnou zmluvou,29)
h)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov,
i)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov,
j)
robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov alebo colných úradov, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi alebo colnými predpismi je potrebný bezprostredný zákrok,
4.
úkony daňového úradu alebo colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti Kriminálneho úradu finančnej správy, je potrebné utajiť,
5.
je potrebné overiť úroveň colného dohľadu zabezpečovaného colným úradom,
6.
je potrebné vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,13)
k)
zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,38)
l)
pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie daňových predpisov alebo colných predpisov, plní úlohy pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní porušovania colných predpisov,39)
m)
zabezpečuje bezpečnosť prepravy zaisteného tovaru, vykonáva sprievod zaistených alebo predvádzaných osôb podozrivých zo spáchania trestného činu,
n)
poskytuje súčinnosť Colnému úradu Žilina pri preverovaní splnenia podmienok na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu podľa osobitného predpisu,40)
o)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom41) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
p)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným predpisom.12)
(4)
Kriminálny úrad finančnej správy riadi a jeho činnosť zabezpečuje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy (ďalej len „riaditeľ“). Riaditeľa vymenúva a odvoláva prezident.
(5)
Vnútornú organizačnú štruktúru kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa určuje prezident.
(6)
Organizačné zložky Kriminálneho úradu finančnej správy sú pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy a stanice Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré na návrh riaditeľa zriaďuje a zrušuje prezident; pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy zriaďuje a zrušuje prezident so súhlasom ministra.
(7)
Pobočku Kriminálneho úradu finančnej správy a stanicu Kriminálneho úradu finančnej správy riadi a ich činnosť zabezpečuje vedúci. Vedúceho pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy a vedúceho stanice Kriminálneho úradu finančnej správy vymenúva a odvoláva riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.
§ 7
Vzťahy finančnej správy k štátnym orgánom, osobám a k zahraničiu
(1)
Finančná správa pri plnení úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými silami Slovenskej republiky, Vojenským spravodajstvom, vyššími územnými celkami, obcami a s inými osobami.
(2)
Finančná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, daňovými správami a colnými správami iných štátov v rozsahu a za podmienok ustanovených právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnou zmluvou alebo dohodou zúčastnených strán.
(3)
Finančná správa môže plniť úlohy finančnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy.
§ 8
Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie
(1)
Vyšetrovateľ finančnej správy vo vyšetrovaní a poverený pracovník finančnej správy v skrátenom vyšetrovaní sú vo veciach, ktoré vyšetrujú, procesne samostatní a sú viazaní iba Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnou zmluvou a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu.
(2)
Vyšetrovateľ finančnej správy vo vyšetrovaní a poverený pracovník finančnej správy v skrátenom vyšetrovaní sú vo veciach, ktoré vyšetrujú, oprávnení vyžadovať od finančného riaditeľstva, daňového úradu, colného úradu alebo Kriminálneho úradu finančnej správy v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonanie úkonov, okrem úkonov trestného konania, a opatrení nevyhnutných na vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôžu vykonať sami.
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ alebo pojem „Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(2)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „daňová správa“, pojem „daňové orgány“ alebo pojem „colná správa“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „finančná správa“ v príslušnom tvare.
(3)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Kriminálny úrad finančnej správy“ v príslušnom tvare.
(4)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „generálny riaditeľ Colného riaditeľstva Slovenskej republiky“ alebo pojem „generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „prezident finančnej správy“ v príslušnom tvare.
§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 sú finančným riaditeľstvom podľa tohto zákona. Colný kriminálny úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 je Kriminálnym úradom finančnej správy podľa tohto zákona.
(2)
Konanie začaté Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2012 a daňovú kontrolu začatú Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 a neukončenú pred 1. januárom 2012 dokončí finančné riaditeľstvo podľa tohto zákona.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov prechádzajú od 1. januára 2012 z Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky na finančné riaditeľstvo.
(4)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov colného úradu a colného kriminálneho úradu prechádzajú od 1. januára 2012 z colného úradu a colného kriminálneho úradu na finančné riaditeľstvo.
(5)
Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2011 v správe Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, prechádza od 1. januára 2012 do správy finančného riaditeľstva.
(6)
Služobná rovnošata, služobný preukaz a služobný odznak, ktoré colná správa používala do 31. decembra 2011, a služobný preukaz, ktorý daňové orgány používali do 31. decembra 2011, sa do 31. decembra 2016 považujú za služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný odznak finančnej správy.
(7)
Finančná správa môže do 31. decembra 2016 používať služobné motorové vozidlá s označením „Colná správa“.
(8)
Na služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný odznak, ktoré colná správa používala do 31. decembra 2011, a na označenie „Colná správa“ sa do 31. decembra 2016 ustanovenia osobitného predpisu43) použijú primerane.
(9)
K 1. januáru 2012 určí minister vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva a Kompetenčného centra finančných operácií.
(10)
Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo v monitorovacom výbore nie je viazané na trvanie mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
(11)
Činnosť monitorovacieho výboru podľa § 4a sa ukončí schválením programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá bude ustanovená po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012.
§ 10a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. decembra 2012 v správe finančného riaditeľstva a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencií finančného riaditeľstva pri správe informačných systémov finančnej správy, vrátane súvisiacich práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknutých do 31. decembra 2012, prechádza 1. januára 2013 na ministerstvo. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu a o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi ministerstvom a finančným riaditeľstvom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem § 110 ods. 1 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha k zákonu č. 333/2011 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA
1.
Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.
2.
Pohlavie.
3.
Dátum a miesto narodenia.
4.
Štátna príslušnosť.
5.
Rodné číslo.
6.
Číslo osobného dokladu.
7.
Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.
8.
Prechodný pobyt.
9.
Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.
1)
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
2)
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 479/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
Zákon č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
5)
Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad čl. 802 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6, Ú. v. ES L 253, 11.10.1993) v platnom znení.
7)
Napríklad § 41 a 42 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 508/2010 Z. z.
8)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
9)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009), zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1, § 2 ods. 3, § 3, § 84 až 98, § 99 ods. 5 až 7, § 100 ods. 2, § 101 ods. 2, § 102, § 103 ods. 1 a 4, § 104 ods. 6, 7 a 10, § 104a ods. 1, § 104b, 104c, 104e, 105, § 106 ods. 3, § 107, prílohy č. 3 a 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
11)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16 , Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8. 5. 2012), nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009), zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad nariadenie (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 389/2012.
12a)
Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
13)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13a)
Čl. 95 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).
14)
§ 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
15)
Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.
16)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13, Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004) v platnom znení.
Zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 8 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1891/2004.
23)
Napríklad čl. 197, 228, 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení.
24)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 389/2012, nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistických klasifikácií NACE a CPA (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008), nariadenie (ES) č. 684/2009, zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
Zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
27)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27a)
§ 6 zákona č. 98/1950 Sb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o zlúčení ich imania.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.
27b)
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27c)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad čl. 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1383/2003, nariadenie (ES) č. 1891/2004 v platnom znení, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 233 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 572/2009 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 425/2010 Z. z., zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z.
29)
Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (oznámenie č. 245/2009 Z. z.).
30)
Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).
31)
Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.
32)
Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.
33)
Čl. 2 bod 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.
34)
Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.
35)
Napríklad čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení, § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 2 a 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z., § 2, 5 a 7 zákona č. 331/2005 Z. z. v znení zákona č. 425/2010 Z. z.
36)
Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (oznámenie č. 65/2009 Z. z.).
39)
Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov (oznámenie č. 347/2000 Z. z.).
40)
Napríklad čl. 14h až 14k nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
41)
Napríklad čl. 29 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3. 8. 2005).
43)
§ 49a zákona č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2009 Z. z.