324/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku na trhu poštových služieb (ďalej len „trh“),
b)
rozsah, podmienky poskytovania a financovanie univerzálnej služby,
c)
práva a povinnosti poskytovateľa poštových služieb a ich užívateľa,
d)
prístup k verejnej poštovej sieti a požiadavky na hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb,
f)
štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku a
g)
priestupky a iné správne delikty na úseku poštových služieb.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané dopravcami alebo zasielateľmi; ustanovenie § 7 ods. 3 tým nie je dotknuté.
§ 2
Poštové služby a poštový platobný styk
(1)
Poštové služby sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky.
(2)
Vybranie poštovej zásielky je prevzatie poštovej zásielky poštovým podnikom od odosielateľa alebo od podávateľa, vrátane prevzatia prostredníctvom prístupového miesta poštovej siete alebo kontaktného miesta poštovej siete. Ak odosielateľ alebo podávateľ poskytne údaje v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na účely spracovania a vytvorenia poštovej zásielky z nich, je poštová zásielka vybraná momentom jej vytvorenia z takýchto údajov, ak vytvorenie poštovej zásielky vykoná poštový podnik.
(3)
Distribúcia je spracovanie poštovej zásielky po jej vybraní na prepravné smery alebo miesta dodania až po jej dodanie, ktoré zahŕňa triedenie, prepravu a dodanie poštovej zásielky.
(4)
Dodanie poštovej zásielky je odovzdanie poštovej zásielky adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi spôsobom podľa tohto zákona, zmluvy o poskytnutí poštovej služby (ďalej len „poštová zmluva“) a obchodných podmienok1) poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu (ďalej len „poštové podmienky“) a na mieste uvedenom v adrese poštovej zásielky, na mieste určenom v poštových podmienkach alebo na mieste, ktoré je s poštovým podnikom vopred dohodnuté.
(5)
Užívateľom poštovej služby je odosielateľ a adresát.
(6)
Podávateľ je osoba, ktorá v mene odosielateľa odovzdá poštovému podniku poštovú zásielku na účel jej vybrania.
(7)
Oprávnený prijímateľ je osoba, ktorá je v mene adresáta oprávnená prevziať poštovú zásielku.
(8)
Poštový platobný styk je dodanie peňazí podľa údajov v poukaze poštového platobného styku (ďalej len „poštový poukaz“) poukázaných odosielateľom adresátovi na výplatu v hotovosti alebo sprostredkovaním pripísania na bankový účet.
(9)
Poštovou službou nie je
a)
vytvorenie poštovej zásielky, ak k vytvorenej poštovej zásielke nie je vykonaná distribúcia osobou, ktorá ju vytvorila alebo ak po vytvorení je poštová zásielka osobou, ktorá ju vytvorila, odovzdaná z poverenia odosielateľa poštovému podniku, ktorý ju vyberie,
b)
preprava poštových zásielok, ak je vykonávaná osobou, ktorá k týmto poštovým zásielkam nevykoná vybranie, triedenie alebo dodanie a
c)
samodoručenie.
(10)
Samodoručenie je dodanie poštovej zásielky a činnosti tomuto dodaniu predchádzajúce a s ním súvisiace, pri ktorom dodanie poštovej zásielky vykoná sám odosielateľ.
(11)
Expresná poštová služba je poštová služba poskytujúca v porovnaní s inými poštovými službami vyššiu rýchlosť a spoľahlivosť vybrania a distribúcie poštovej zásielky a najmenej štyri z nasledujúcich služieb:
a)
vybranie poštovej zásielky v mieste jej pôvodu,
b)
záruka doručenia v určený dátum,
c)
osobné doručenie adresátovi,
d)
možnosť zmeny miesta doručenia a adresy počas prepravy,
e)
potvrdenie odosielateľovi o doručení poštovej zásielky,
f)
monitorovanie a vysledovateľnosť pohybu poštovej zásielky alebo
g)
personalizovaná služba na základe individuálneho dojednania a špecifických požiadaviek užívateľa.
§ 3
Univerzálna služba
(1)
Univerzálna služba je ponuka poštových služieb podľa odseku 2, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Poskytovateľom univerzálnej služby je jeden alebo viac poštových podnikov, ktorý je povinný poskytovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie a za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona.
(2)
Univerzálna služba zahŕňa
a)
vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg vrátane,
b)
vybranie a distribúciu slepeckých zásielok,
c)
vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane,
d)
distribúciu balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom univerzálnej služby,
e)
vybranie a distribúciu doporučených zásielok a poistených zásielok,
f)
vybranie a distribúciu úradných zásielok,
g)
služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa pravidiel pre medzinárodný poštový styk2) a
h)
vrátenie nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi podľa § 53 ods. 3.
(3)
Doporučenou zásielkou je listová zásielka, ku ktorej je poskytnutá služba „doporučene“ poskytujúca paušálnu záruku proti riziku straty, krádeže alebo poškodenia listovej zásielky a ku ktorej sa vydáva doklad pre odosielateľa o jej podaní a na požiadanie aj o jej dodaní adresátovi.
(4)
Poistenou zásielkou je poštová zásielka, ku ktorej je poskytnutá služba „poistenie“, ktorou sa poštová zásielka poisťuje pre prípad straty, krádeže alebo poškodenia do hodnoty uvedenej pri jej podaní.
(5)
Univerzálna služba sa poskytuje vo vnútroštátnom poštovom styku, ako aj v medzinárodnom poštovom styku, pričom v medzinárodnom poštovom styku sa poskytuje podľa pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk.3)
§ 4
Zameniteľná poštová služba
(1)
Zameniteľná poštová služba je poštová služba, ktorá je z hľadiska užívateľa poštovej služby zameniteľná s poštovou službou z rozsahu univerzálnej služby podľa § 3 ods. 2. Na účely posúdenia zameniteľnosti sa berie do úvahy najmä obsah poštovej služby, jej účel a využitie pre užívateľa poštovej služby, pridaná hodnota poštovej služby a cena za poskytnutie poštovej služby (ďalej len „poštová sadzba“). Poštová služba môže byť v odôvodnených prípadoch posúdená ako zameniteľná aj vtedy, ak sa nevyznačuje všetkými vlastnosťami poštovej služby z rozsahu univerzálnej služby podľa § 3 ods. 2, akými sú najmä frekvencia dodania či územný rozsah poskytovania.
(2)
Ak vznikne spor týkajúci sa zameniteľnosti konkrétnej poštovej služby, Poštový regulačný úrad začne na podnet poštového podniku konanie o tom, či ide o zameniteľnú poštovú službu.
(3)
Poštový regulačný úrad v konaní podľa odseku 2 vo veci posúdenia návrhu určenia relevantných trhov, na ktorých je poštová služba poskytovaná, alebo zameniteľnosti poštovej služby, spolupracuje s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.4)
(4)
Expresná poštová služba nie je zameniteľnou poštovou službou.
(5)
Na účely určenia, či je poštová služba zameniteľnou poštovou službou, je rozhodujúci zápis v registri poštových podnikov podľa § 23 ods. 1 písm. b), pokiaľ Poštový regulačný úrad nerozhodne v konaní podľa odseku 2 inak.
§ 5
Poštová zásielka
(1)
Poštová zásielka je oznámenie v písomnej forme alebo iná vec, ktorá má byť dodaná adresátovi a ktorá je označená adresou adresáta. Konečnú podobu úpravy poštovej zásielky, v ktorej ju poštový podnik vyberá a distribuuje, určí poštový podnik v poštových podmienkach. Minimálne a maximálne rozmery poštových zásielok určujú pravidlá pre medzinárodný poštový styk.3)
(2)
Poštová zásielka podľa odseku 1 je
a)
listová zásielka, ktorou je najmä korešpondencia, reklamná adresovaná zásielka a slepecká zásielka,
b)
balík,
c)
periodická zásielka alebo
d)
poštový poukaz.
(3)
Korešpondencia je oznámenie v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na ňom alebo na obálke. Korešpondenciou je aj účet, faktúra, finančný výkaz alebo iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia so záväzkovými alebo inými vzťahmi medzi odosielateľom a adresátom. Korešpondenciou nie je kniha, katalóg, noviny a iná periodická tlač, a to ani vtedy, ak sú obsahom listovej zásielky.
(4)
Reklamná adresovaná zásielka je oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, marketingových alebo propagačných materiálov a obsahuje rovnakú správu okrem mena adresáta, adresy a identifikačného čísla, ktoré nemenia obsah správy, a ktoré sa posiela značnému počtu adresátov a má sa dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke. Reklamná adresovaná zásielka nie je oznámenie, ktoré je kombináciou reklamnej adresovanej zásielky s inou vecou v tej istej obálke.
(5)
Slepecká zásielka je oznámenie zhotovené Braillovým písmom, štočky so slepeckými značkami, zvukový záznam alebo osobitný papier pre potrebu nevidiacich.
(6)
Periodická zásielka je poštová zásielka, ktorej obsahom je periodická tlač podľa osobitného predpisu.5)
(7)
Úradná zásielka je korešpondencia určená do vlastných rúk účastníkom konaní pred orgánmi verejnej moci.
(8)
Zapísaná poštová zásielka je poštová zásielka, pri ktorej vybraní poštovým podnikom dostane odosielateľ potvrdenie o podaní a pri ktorej dodaní sa vyžaduje podpis adresáta alebo oprávneného prijímateľa.
§ 6
Poštová cenina
Poštová cenina je
a)
poštová známka s označením „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“, ktoré môže byť doplnené symbolom Európskej únie,
b)
poštová celina, ktorou je lístok, obálka, aerogram a pigeongram s vyobrazením poštovej známky,
c)
výplatná značka s označením „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“, ktoré môže byť doplnené symbolom Európskej únie, zo samoobslužných technických zariadení,
d)
prúžok do výplatného stroja alebo
e)
medzinárodná odpovedka vydaná Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie.
§ 7
Poštový podnik
(1)
Poštový podnik je podnikateľ, ktorý poskytuje jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk.
(2)
Poskytovanie poštových služieb a poštového platobného styku je podnikaním. Poskytovať poštové služby a poštový platobný styk možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom, pričom
a)
univerzálna služba sa poskytuje na základe poštovej licencie,
b)
poštové služby iné ako univerzálna služba a poštový platobný styk sa poskytujú len na základe registrácie a v rozsahu podľa všeobecného povolenia a
c)
poštový platobný styk poskytuje len poštový podnik, ktorý je právnickou osobou povinne vytvárajúcou základné imanie.
(3)
Poštový podnik môže na základe zmluvy zabezpečiť poskytovanie poštových služieb, poštového platobného styku alebo činností s týmto poskytovaním súvisiacich prostredníctvom iného poštového podniku alebo inej osoby, vo vnútroštátnom ako aj v medzinárodnom poštovom styku; poštový podnik sa zodpovednosti za poskytovanie poštových služieb nemôže zbaviť a akékoľvek dohody o zúžení alebo o vylúčení týchto povinností alebo zodpovednosti sú neplatné.
(4)
Vybranie a distribúciu úradnej zásielky môže poskytovať iba poštový podnik, ktorý na území, na ktorom poštové služby poskytuje, zabezpečí
a)
najmenej jedno vybranie a jedno dodanie úradnej zásielky každý pracovný deň,
b)
dostupnosť prístupových miest poštovej siete alebo kontaktných miest poštovej siete na vybranie a dodanie úradnej zásielky,
c)
lehoty na dodanie úradnej zásielky a
d)
ukladanie úradných zásielok tak, aby sa zabezpečilo v plnom rozsahu doručovanie v konaniach, ktorých sa úradná zásielka týka.
(5)
Poštový podnik, ktorý je oprávnený poskytovať poštový platobný styk, je oprávnený poskytovať aj platobné služby.6)
(6)
Zamestnanec poštového podniku má pri doručovaní poštovej zásielky a pri dodaní peňazí podľa údajov v poštovom poukaze v hotovosti postavenie chránenej osoby podľa Trestného zákona.7)
Poštová sieť a verejná poštová sieť
§ 8
(1)
Poštová sieť je systém organizovania a súbor zariadení, ktoré poštový podnik používa na vybranie a distribúciu poštových zásielok a poskytovanie poštového platobného styku.
(2)
Verejná poštová sieť je poštová sieť poskytovateľa univerzálnej služby.
(3)
Prístupové miesta poštovej siete sú budovy a stále technické zariadenia prístupné verejnosti určené na vybranie, distribúciu poštových zásielok alebo poskytovanie poštového platobného styku.
(4)
Kontaktné miesta poštovej siete sú miesta určené na vybranie alebo dodanie poštových zásielok alebo poskytovanie poštového platobného styku iné ako prístupové miesta poštovej siete, a to mobilné technické zariadenia, prístupové body alebo elektronické adresy na komunikáciu elektronickými prostriedkami; na účely tohto zákona sa za kontaktné miesto poštovej siete považujú aj určení zamestnanci poštového podniku alebo osoby oprávnené vyberať alebo dodávať poštové zásielky na základe zmluvy s poštovým podnikom.
(5)
Prístupové miesta verejnej poštovej siete sú najmä:
a)
pošta a
b)
verejne prístupné samoobslužné technické zariadenia určené na
1.
vybranie poštových zásielok, najmä poštové schránky,
2.
dodanie poštových zásielok, najmä poštové priečinky alebo doručovacie schránky,
3.
predaj poštových známok alebo výplatných značiek.
(6)
Poštový podnik, ktorý poskytuje zameniteľné poštové služby alebo poštový platobný styk, je povinný zriadiť a prevádzkovať aspoň jedno prístupové miesto poštovej siete alebo kontaktné miesto poštovej siete.
(7)
Poštou je stála prevádzkareň určená na vybranie a distribúciu poštových zásielok a na predaj poštových cenín.
(8)
Označenie „pošta“ možno používať len na označenie prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete. Tým nie je dotknuté právo použiť označenie „pošta“ v kombinácii s inými slovami ako súčasť obchodného mena poštového podniku alebo ako súčasť názvu poštovej služby poštového podniku, pokiaľ je zabezpečená odlíšiteľnosť od označenia podľa prvej vety.
§ 9
(1)
Poštový podnik poskytujúci zameniteľné poštové služby je oprávnený vyzvať poskytovateľa univerzálnej služby na uzavretie písomnej zmluvy o prístupe do verejnej poštovej siete alebo do jej časti (ďalej len „zmluva o prístupe“), a to na účely ochrany záujmov užívateľov poštových služieb alebo zachovania efektívnej hospodárskej súťaže.
(2)
Zmluva o prístupe obsahuje okrem určenia zmluvných strán aj identifikáciu podmienok, spôsobu a rozsahu prístupu do verejnej poštovej siete, odmenu poskytovateľa univerzálnej služby za prístup do verejnej poštovej siete, spôsob a splatnosť odmeny poskytovateľa univerzálnej služby a podmienky zabezpečenia poštového tajomstva, ochrany informácií a osobných údajov zo strany pristupujúceho poštového podniku.
(3)
Zmluvné podmienky v zmluve o prístupe musia byť v druhovo rovnakých veciach rovnaké pre všetky pristupujúce poštové podniky. Vzor zmluvy o prístupe poskytovateľ univerzálnej služby uvedie vo svojich poštových podmienkach, a to aj v členení podľa rozsahu prístupu do verejnej poštovej siete.
(4)
Odmena poskytovateľa univerzálnej služby za prístup do verejnej poštovej siete musí byť najmenej v sume skutočných účelne vynaložených nákladov, ktoré poskytovateľ univerzálnej služby musí vynaložiť na umožnenie prístupu do verejnej poštovej siete a jej súčasťou sú vždy aj skutočné účelne vynaložené náklady, ktoré poskytovateľovi univerzálnej služby vzniknú v súvislosti s poskytovaním tohto prístupu počas celej doby tohto prístupu.
(5)
Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný zmluvu o prístupe uzavrieť, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 a návrh zmluvy o prístupe obsahuje náležitosti zmluvy o prístupe podľa tohto zákona a ak prístupu nebránia kapacitné a technické podmienky verejnej poštovej siete.
(6)
Jedno vyhotovenie zmluvy o prístupe je pristupujúci poštový podnik povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy o prístupe doručiť Poštovému regulačnému úradu.
(7)
Ak do 30 dní odo dňa doručenia výzvy podľa odseku 1 nedôjde k uzavretiu zmluvy o prístupe, pristupujúci poštový podnik je oprávnený podať návrh Poštovému regulačnému úradu na rozhodnutie o určení sporného obsahu zmluvy o prístupe. Účastníkmi konania sú poštový podnik, ktorý návrh podal a poskytovateľ univerzálnej služby, ktorému bol návrh na uzavretie zmluvy o prístupe adresovaný.
(8)
Poštový regulačný úrad v konaní o návrhu podľa odseku 7 písomne požiada poskytovateľa univerzálnej služby o vyjadrenie k návrhu. Ak Poštový regulačný úrad zistí, že podmienky na uzavretie zmluvy o prístupe podľa tohto zákona sú splnené, rozhodnutím určí obsah zmluvy o prístupe, ktorý bol ako sporný predmetom návrhu a uloží poskytovateľovi univerzálnej služby a pristupujúcemu poštovému podniku povinnosť zmluvu o prístupe s takto určeným obsahom uzavrieť; inak návrh zamietne.
(9)
Poštový regulačný úrad je povinný o návrhu podľa odseku 7 rozhodnúť do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Vo zvlášť zložitých prípadoch je Poštový regulačný úrad oprávnený lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, o čom je povinný počas plynutia tejto lehoty upovedomiť účastníkov konania spolu s uvedením dôvodu jej predĺženia.
(10)
Poštový regulačný úrad je viazaný návrhom pristupujúceho poštového podniku podľa odseku 7. Poštový regulačný úrad nie je pri rozhodovaní viazaný vzorom zmluvy o prístupe podľa odseku 3.
(11)
Rozhodnutie podľa odseku 8 je písomné a obsahuje označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal a osoby, ktorá v jeho mene konala, určenie obsahu zmluvy o prístupe, označenie zmluvných strán, ktorým sa ukladá povinnosť zmluvu o prístupe uzavrieť, výrok, vrátane lehoty na uzavretie zmluvy o prístupe alebo zamietnutie návrhu, odôvodnenie, poučenie o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom, dátum a miesto vydania rozhodnutia a podpis konajúcej osoby. Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania, nie je proti nemu možné podať odvolanie a je preskúmateľné súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku.8)
§ 10
Poštové tajomstvo
(1)
Predmetom poštového tajomstva je
a)
informácia a údaj o poštových zásielkach a o poštových službách k nim poskytnutých alebo poskytovaných okrem informácií štatistického charakteru, z ktorých nevyplýva, kto bol odosielateľom alebo adresátom,
b)
obsah korešpondencie alebo
c)
obsah ostatných poštových zásielok.
(2)
Každý, kto príde s predmetom poštového tajomstva do styku, je povinný zachovávať o ňom mlčanlivosť a zabrániť, aby sa s ním oboznámila iná osoba; zbaviť mlčanlivosti ho môže písomnou formou odosielateľ alebo adresát, ich právny nástupca alebo osoba konajúca v ich mene na základe písomného splnomocnenia.
(3)
Predmet poštového tajomstva možno sprístupniť len odosielateľovi, adresátovi, ich právnemu nástupcovi alebo osobe konajúcej v ich mene na základe písomného splnomocnenia, v ktorom je pravosť podpisu splnomocniteľa osvedčená. Predmet poštového tajomstva sa sprístupňuje súdu a na základe písomnej žiadosti a na príkaz súdu9) inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu10) a orgánu činnému v trestnom konaní na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.
(4)
Iným orgánom štátu na účely podľa odseku 3 je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu.
(5)
Sprístupnenie predmetu poštového tajomstva podľa odseku 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá vykonáva prepravu poštových zásielok podľa § 2 ods. 9 písm. a) a b).
§ 11
Ochrana informácií a osobných údajov
(1)
Poštový podnik je pri poskytovaní poštových služieb alebo poštového platobného styku oprávnený požadovať a zaznamenávať o odosielateľovi a adresátovi a o ich zástupcoch osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresu, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie pri poštovom platobnom styku a spracúvať a uchovávať ich v informačných systémoch v rozsahu potrebnom na poskytovanie poštových služieb alebo poštového platobného styku, ak osobitný predpis11) neustanovuje inak. Poštový podnik je povinný zabezpečiť ochranu informácií o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku a ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným sprístupnením alebo zverejnením a pred ich zneužitím.
(2)
Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, možno poskytnúť len osobe, ktorej sa týkajú; za poskytnutie informácií a údajov patrí poštovému podniku úhrada nákladov v rozsahu podľa tarify.
(3)
Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, sa poskytnú súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu9) alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.
(4)
Prevádzkovateľ centrálnej evidencie pobytu obyvateľov je povinný na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti poskytnúť poštovému podniku údaje z nej, ak sú tieto údaje potrebné na poskytnutie poštovej služby.
(5)
Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá vykonáva prepravu poštových zásielok podľa § 2 ods. 9 písm. a) a b).
DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH
PRVÁ HLAVA
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 12
Orgánom štátnej správy v oblasti poštových služieb je
a)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a
b)
Poštový regulačný úrad.
§ 13
(1)
Ministerstvo
a)
vypracúva návrhy štátnej poštovej politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb a predkladá ich vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie,
b)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v poštových službách na úrovni orgánov Európskej únie, členov vlád, vládnych a medzivládnych organizácií,
c)
schvaľuje
1.
emisný plán poštových známok a poštových celín a ich námetové a výtvarné riešenie,
2.
začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín a
d)
uverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) rozhodnutia a iné dokumenty podľa tohto zákona.
(2)
Poštový regulačný úrad vykonáva
a)
štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku (ďalej len „štátna regulácia“),
b)
štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku (ďalej len „štátny dohľad“),
c)
spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb,
d)
funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,
e)
štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb a
f)
ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 14
(1)
Poštový regulačný úrad je štátnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Žiline.
(2)
Na čele Poštového regulačného úradu je predseda Poštového regulačného úradu (ďalej len „predseda“), ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády. Plat a platové náležitosti predsedu určuje vláda podľa osobitného predpisu.12)
(3)
Predsedu zastupuje podpredseda Poštového regulačného úradu (ďalej len „podpredseda“), ktorého vymenúva a odvoláva vláda.
(4)
Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je šesť rokov; funkciu môžu vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Predseda a podpredseda nesmú počas výkonu funkcie
a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí,
b)
vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne ani byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá bola zákonom zriadená ako verejnoprávna inštitúcia alebo verejnoprávna ustanovizeň alebo
c)
byť zamestnancom, mať účasť na podnikaní, byť orgánom alebo členom orgánu poštového podniku ani pôsobiť v jeho prospech alebo neprospech.
(6)
Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie predsedu a podpredsedu
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie alebo
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(7)
Predsedu a podpredsedu možno odvolať, ak
a)
Poštový regulačný úrad neplní úlohy podľa tohto zákona,
b)
nastala niektorá zo skutočností podľa odseku 5,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s výkonom funkcie, alebo
d)
nevykonáva funkciu najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
DRUHÁ HLAVA
ŠTÁTNA REGULÁCIA
Základné ustanovenia
§ 15
(1)
Štátna regulácia je
a)
vytváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu,
b)
určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových služieb,
c)
určovanie všeobecných podmienok poskytovania zameniteľných poštových služieb a poštového platobného styku,
d)
udeľovanie oprávnenia alebo ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu, určovanie podmienok poskytovania univerzálnej služby a požiadaviek na prevádzku verejnej poštovej siete,
e)
regulácia poštových sadzieb13) za poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku a
f)
regulácia financovania univerzálnej služby.
(2)
Rozhodnutia Poštového regulačného úradu pri výkone štátnej regulácie musia byť transparentné, nediskriminačné, primerané technickým a ekonomickým možnostiam poštových podnikov a založené na objektívnych kritériách.
§ 16
Poštový regulačný úrad môže v čase mimoriadnej udalosti spôsobenej živelnou pohromou alebo haváriou a v odôvodnených prípadoch ochrany verejného poriadku, verejnej bezpečnosti vrátane odhaľovania a stíhania trestných činov, ochrany zdravia a života ľudí, ochrany zvierat a rastlín alebo kultúrnych pamiatok na dotknutom území dočasne upraviť spôsob a podmienky vybrania a distribúcie poštových zásielok odchylne od ustanovení tohto zákona, najmä môže na nevyhnutný čas
a)
vylúčiť poskytovanie poštových služieb alebo určiť, že ich bude poskytovať len určený poštový podnik,
b)
vylúčiť z vybrania a distribúcie niektoré druhy poštových zásielok,
c)
obmedziť alebo zastaviť poskytovanie poštového platobného styku, alebo
d)
zabezpečiť vybranie a distribúciu niektorých poštových zásielok osobitným spôsobom.
§ 17
Všeobecné povolenie
(1)
Všeobecné povolenie je rozhodnutie, ktoré vydáva Poštový regulačný úrad pre vopred neurčený okruh poštových podnikov a v ktorom sú určené
a)
všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb iných ako univerzálnej služby a poštového platobného styku,
b)
doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie poštového platobného styku,
c)
podrobnosti a údaje týkajúce sa registrácie.
(2)
Ak ide o poskytovanie zameniteľných poštových služieb, vo všeobecnom povolení môžu byť určené podmienky týkajúce sa zabezpečenia
a)
ochrany poštovej siete pred neoprávneným prístupom k nej a k poštovým zásielkam a
b)
obmedzenia vybrania a distribúcie vecí, ktoré sú z vybrania a distribúcie vylúčené.
(3)
Ak ide o vybranie a dodanie úradných zásielok, vo všeobecnom povolení môžu byť určené podrobnosti o podmienkach podľa § 7 ods. 4, najviac však v rozsahu, v akom sú podmienky dostupnosti prístupových miest poštovej siete alebo kontaktných miest poštovej siete na vybranie a dodanie poštovej zásielky a lehoty na dodanie poštovej zásielky a ukladanie poštových zásielok uložené poskytovateľovi univerzálnej služby podľa tohto zákona alebo poštovej licencie.
(4)
Ak ide o poskytovanie poštového platobného styku, vo všeobecnom povolení môžu byť určené podmienky týkajúce sa zabezpečenia
a)
schopnosti uhradiť nároky na náhradu škody spôsobenej poštovým podnikom pri poskytovaní poštového platobného styku, a to formou minimálnej výšky základného imania alebo formou minimálneho poistného krytia z poistenia zodpovednosti za škodu, najviac v rozsahu podľa § 44 ods. 5 písm. a),
b)
odbornej spôsobilosti, najviac v rozsahu podľa § 44 ods. 4, a
c)
technickej a organizačnej pripravenosti vykonávať poštový platobný styk.
§ 18
(1)
Návrh všeobecného povolenia sa zverejňuje vo vestníku najmenej 90 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na zaujatie stanoviska a s údajom, kde a v akej lehote možno k návrhu uplatniť pripomienky; lehota na uplatnenie pripomienok nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu.
(2)
Všeobecné povolenie sa uverejňuje vo vestníku a je právoplatné dňom uverejnenia, ak v ňom nie je určený neskorší deň právoplatnosti. Poštový regulačný úrad zverejní všeobecné povolenie aj na svojom webovom sídle.
(3)
Ustanovenia § 17 a odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na zmenu a zrušenie všeobecného povolenia rovnako.
§ 19
Konanie o registrácii
(1)
Registrácia je zápis osoby, ktorá bude poskytovať poštové služby iné ako univerzálnu službu alebo poštový platobný styk, do registra poštových podnikov. Prihláška na registráciu sa podáva pred začatím poskytovania poštových služieb.
(2)
Registráciu vykoná Poštový regulačný úrad na základe prihlášky na registráciu a po preukázaní
a)
bezúhonnosti fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo prokuristom (ďalej len „orgán poštového podniku“) právnickej osoby, ktorá prihlášku podáva; ak ide o fyzickú osobu, po preukázaní jej bezúhonnosti a
b)
splnenia podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poštového platobného styku určených všeobecným povolením, ak poštový podnik takúto poštovú službu alebo poštový platobný styk bude poskytovať.
(3)
Bezúhonnosť osôb podľa odseku 2 písm. a) sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starším ako tri mesiace, pričom bezúhonnou osobou je na účely odseku 2 písm. a) osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin.
(4)
Podmienky podľa odseku 2 a všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku vo všeobecnom povolení podľa § 17 ods. 1 písm. a) a tohto zákona musia byť poštovým podnikom splnené počas celej doby poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku.
(5)
Prihláška na registráciu sa podáva písomne na tlačive, ktorého vzor je určený vo všeobecnom povolení, a musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorá ju podáva, orgánu poštového podniku, a druh poskytovanej poštovej služby; podrobnosti o obsahu a štruktúre identifikačných údajov a druhu poskytovaných poštových služieb určí Poštový regulačný úrad v tlačive určenom vo všeobecnom povolení. K prihláške sa prikladajú
a)
poštové podmienky,
b)
tarifa,
c)
doklady preukazujúce bezúhonnosť podľa odseku 3 a
d)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 17 ods. 1 písm. b), ak poštový podnik takúto poštovú službu alebo poštový platobný styk bude poskytovať.
(6)
Tlačivo prihlášky na registráciu, ako aj tlačivo na ohlásenie zmien alebo žiadosť o zmenu v registrovaných údajoch sú prílohou všeobecného povolenia.
(7)
Registráciu Poštový regulačný úrad vykoná zápisom do registra poštových podnikov v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia úplnej prihlášky na registráciu. V odôvodnených prípadoch možno lehotu predĺžiť najviac o 20 dní.
(8)
V rozsahu, v ktorom Poštový regulačný úrad vyhovie prihláške na registráciu, sa osobitné rozhodnutie o registrácii nevydáva.
(9)
Poštový regulačný úrad vydá súčasne s registráciou potvrdenie o registrácii a doručí ho poštovému podniku.
§ 20
Konanie o zmene registrácie
(1)
Poštový podnik je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa, keď k zmene došlo, ohlásiť Poštovému regulačnému úradu zmenu
a)
identifikačných údajov poštového podniku alebo orgánov poštového podniku, ktoré boli obsahom prihlášky na registráciu,
b)
v orgánoch poštového podniku, alebo
c)
v podmienkach na vybranie a dodanie úradných zásielok a poštového platobného styku, určených všeobecným povolením, na základe ktorých bola vykonaná registrácia.
(2)
Ohlásenie podľa odseku 1 musí byť písomné, musí obsahovať identifikačné údaje poštového podniku v rozsahu prihlášky na registráciu a identifikáciu skutočností, v ktorých došlo k zmene. Ak došlo k zmene v osobách, vo vzťahu ku ktorým sa pri registrácii preukazuje bezúhonnosť alebo odborná spôsobilosť, prílohou ohlásenia je vždy doklad preukazujúci bezúhonnosť alebo odbornú spôsobilosť nových osôb.
(3)
Poštový regulačný úrad začne na základe ohlásenia podľa odseku 1 konanie o zmene registrácie a posúdi zmeny najmä z hľadiska splnenia povinností podľa § 19 ods. 4; na tento účel je oprávnený určiť poštovému podniku lehotu na predloženie dokladov, ktoré sú na posúdenie zmeny potrebné, najviac však dokladov, ktoré sa predkladajú pri registrácii. Na posudzovanie zmeny a na preukazovanie splnenia podmienok podľa § 19 ods. 2 sa vzťahujú ustanovenia § 19 rovnako.
(4)
Ak sú po zmene skutočností podľa odseku 1 splnené podmienky podľa § 19 ods. 2, Poštový regulačný úrad písomne oznámi poštovému podniku, že vzal ohlásenú zmenu na vedomie a vykoná zmenu v registrovaných údajoch.
(5)
Ak Poštový regulačný úrad zistí, že po zmene skutočností podľa odseku 1 nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2, a ak je odôvodnený predpoklad, že poštový podnik by tieto podmienky mohol splniť v primeranej lehote, Poštový regulačný úrad preruší konanie o zmene registrácie a poskytne poštovému podniku primeranú lehotu na splnenie podmienok podľa § 19 ods. 2, najviac však 60 dní. Ak poštový podnik v tejto lehote podmienky podľa § 19 ods. 2 nesplní, alebo ak Poštový regulačný úrad zistí, že poštový podnik nespĺňa podmienky podľa § 19 ods. 2 a nie sú ani predpoklady, že tieto podmienky dodatočne splní, Poštový regulačný úrad uznesením zastaví konanie o zmene registrácie a začne konanie o zrušení registrácie.
(6)
Poštový regulačný úrad môže začať konanie o zmene registrácie aj z vlastného podnetu, ak sa dozvie o zmene skutočností podľa odseku 1 inak, ako z ohlásenia podľa odseku 1. Ak začne Poštový regulačný úrad konanie o zmene registrácie z vlastného podnetu, je povinný o tom bezodkladne písomne upovedomiť dotknutý poštový podnik a poskytnúť mu primeranú lehotu na vyjadrenie sa k predmetu konania.
(7)
Poštový podnik, ktorý je registrovaný na poskytovanie inej poštovej služby, ako vybranie a dodanie úradných zásielok alebo poštový platobný styk, je povinný pred začatím poskytovania vybrania a dodania úradných zásielok alebo poštového platobného styku podať Poštovému regulačnému úradu žiadosť o zmenu registrácie. Na konanie o žiadosti podľa prvej vety sa vzťahujú ustanovenia o registrácii rovnako okrem povinnosti preukazovať splnenie podmienky bezúhonnosti.
§ 21
Konanie o zániku a konanie o zrušenie registrácie
(1)
Registrácia zaniká
a)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie, ak v tomto rozhodnutí nie je určený neskorší dátum zániku registrácie, alebo
b)
dňom zániku poštového podniku.
(2)
Poštový regulačný úrad zruší registráciu, ak
a)
o to požiada poštový podnik,
b)
poštový podnik alebo orgán poštového podniku prestali spĺňať podmienky podľa § 19 ods. 2,
c)
poštový podnik počas osemnástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov opakovane poruší povinnosti vyplývajúce mu z tohto zákona a skôr uložená sankcia neviedla k náprave, alebo
d)
je to nevyhnutné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.
§ 22
Spoločné ustanovenia ku konaniu o registrácii
(1)
Registrácia nie je prevoditeľná na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu.
(2)
Prihlášku na registráciu alebo ohlásenie zmeny podľa § 20 ods. 1 možno podať aj v elektronickej podobe, ak sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
(3)
Ak poskytovateľ univerzálnej služby nie je pred dňom udelenia alebo uloženia poštovej licencie zapísaný v registri poštových podnikov, Poštový regulačný úrad vykoná zápis do registra poštových podnikov súčasne s udelením alebo uložením poštovej licencie. Poskytovateľ univerzálnej služby je počas platnosti poštovej licencie oprávnený poskytovať poštové služby, na ktorých poskytovanie sa podľa tohto zákona vyžaduje registrácia, aj bez registrácie; to platí aj na poskytovanie poštového platobného styku, ak je poštovou licenciou uložená povinnosť poskytovať poštový platobný styk. Ak poskytovateľ univerzálnej služby nemá poštovou licenciou uloženú povinnosť poskytovať poštový platobný styk, je pred začatím jeho poskytovania povinný podať Poštovému regulačnému úradu žiadosť o zmenu registrácie; ustanovenie § 20 ods. 7 sa použije rovnako.
(4)
Za registráciu a zmenu registrovaných údajov sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.14)
§ 23
Register poštových podnikov
(1)
Register poštových podnikov je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú
a)
identifikačné údaje poštového podniku a orgánov poštového podniku v rozsahu, v akom sú obsahom prihlášky na registráciu alebo žiadosti o poštovú licenciu,
b)
druh poštových služieb poskytovaných poštovým podnikom v členení na univerzálnu službu, zameniteľné poštové služby, vybranie a dodanie úradných zásielok, ostatné poštové služby a poštový platobný styk,
c)
spôsob označovania poštových zásielok,
d)
dátum registrácie poštového podniku alebo právoplatnosti poštovej licencie,
e)
doba, na ktorú je udelená poštová licencia, ak ide o poskytovateľa univerzálnej služby, a
f)
dátum zániku alebo zrušenia registrácie alebo poštovej licencie.
(2)
Register poštových podnikov vedie Poštový regulačný úrad a sprístupňuje ho bezodplatne na svojom webovom sídle.
(3)
Poštový regulačný úrad vyznačí v registri poštových podnikov každú zmenu v zapísaných údajoch, a to bezodkladne po tom, ako sa o nej dozvie alebo súčasne s právoplatnosťou rozhodnutia Poštového regulačného úradu, ktoré túto zmenu zakladá.
§ 24
Regulácia poštových sadzieb
(1)
Poštový regulačný úrad je cenovým orgánom pre reguláciu poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie a za poskytovanie poštového platobného styku. Poštový regulačný úrad vykonáva reguláciu poštových sadzieb podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Pri regulácii poštových sadzieb sa prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a na primeraný zisk
a)
poskytovateľa univerzálnej služby, a to aj v súvislosti s rozsahom a kvalitou univerzálnej služby a výhľadovými a kvalitatívnymi požiadavkami na univerzálnu službu, vyplývajúcimi z udelenej poštovej licencie, alebo
b)
poštového podniku poskytujúceho poštový platobný styk.
(3)
Regulácia poštových sadzieb sa vzťahuje na univerzálnu službu a poštový platobný styk aj vtedy, ak ich namiesto poskytovateľa univerzálnej služby alebo poštového podniku poskytuje na základe zmluvy iná osoba podľa § 7 ods. 3.
TRETIA ČASŤ
Poskytovanie poštových služieb
PRVÁ HLAVA
Základné ustanovenia
§ 25
Oprávnenie na výkon činnosti
Poštový podnik je
a)
oprávnený alebo povinný poskytovať univerzálnu službu a poštový platobný styk, ak ide o poskytovanie poštového platobného styku poskytovateľom univerzálnej služby, dňom právoplatnosti poštovej licencie,
b)
oprávnený na vybranie a dodanie úradných zásielok alebo na poštový platobný styk dňom registrácie poštového podniku na ich poskytovanie a
c)
oprávnený poskytovať poštové služby iné ako univerzálnu službu alebo vybranie a dodanie úradných zásielok dňom doručenia úplnej prihlášky na registráciu Poštovému regulačnému úradu, alebo ak je v prihláške na registráciu neskorší dátum začatia poskytovania poštových služieb, týmto dátumom.
§ 26
Poštová zmluva
(1)
Poštový podnik sa poštovou zmluvou zaväzuje odosielateľovi dodať vybranú poštovú zásielku alebo poukázanú platbu adresátovi spôsobom podľa poštových podmienok, ak v poštovej zmluve nie je určený iný rozsah alebo spôsob poskytnutia poštových služieb, a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť poštovému podniku poštovú sadzbu podľa tarify, ak nie je v poštovej zmluve individuálne dojednaná iná suma odmeny. Zmluvnými stranami poštovej zmluvy sú odosielateľ a poštový podnik, ktorý poštovú zásielku, ktorej sa poštová zmluva týka, vybral.
(2)
Podstatnými náležitosťami poštovej zmluvy sú druh poštovej služby alebo určenie, že ide o poštový platobný styk, a poštová sadzba. Práva a povinnosti zmluvných strán poštovej zmluvy upravuje tento zákon, pričom poštová zmluva môže obsahovať širšiu úpravu práv a povinností zmluvných strán. Poštová zmluva môže obsahovať aj dojednania vo vzťahu k iným činnostiam, ktoré poštový podnik poskytuje užívateľovi poštových služieb v priamej súvislosti s poskytovaním poštových služieb, najmä ak ide o činnosti súvisiace s vyberaním poštovej zásielky a vytvorením poštovej zásielky.
(3)
Obsah poštovej zmluvy alebo jej časti možno určiť aj odkazom na poštové podmienky. Poštové podmienky sú v časti obsahujúcej úpravu zmluvných vzťahov a ich podrobností súčasťou poštovej zmluvy, ak poštová zmluva neurčuje inak, pričom ak poštová zmluva obsahuje dojednania odlišné od poštových podmienok, majú prednosť dojednania v poštovej zmluve.
(4)
Poštová zmluva vzniká vybraním poštovej zásielky, ak nie je v poštovej zmluve určený skorší dátum jej vzniku.
(5)
Práva odosielateľa z poštovej zmluvy sa premlčujú uplynutím jedného roka odo dňa nasledujúceho po dni vybrania poštovej zásielky; ak bola poštová zásielka uložená, odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia úložnej lehoty podľa § 34 ods. 6.
§ 27
Poštové podmienky
(1)
Poštové podmienky obsahujú v medziach tohto zákona najmä
a)
rozsah poskytovaných poštových služieb,
b)
podmienky poskytovania poštového platobného styku, ak poštový podnik poskytuje poštový platobný styk,
c)
podrobnosti o podmienkach uzavretia poštovej zmluvy, najmä spôsoby vybrania a dodania poštových zásielok a druhy poštových zásielok a ich hmotnostné a veľkostné limity, ktoré sú predmetom poštovej služby, a veci vylúčené z vybrania a distribúcie,
d)
podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach zmluvných strán poštovej zmluvy,
e)
úpravu rozsahu zodpovednosti za škodu poštového podniku pri nedodržaní podmienok podľa tohto zákona a poštovej zmluvy a spôsoby uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za škodu,
f)
reklamačný poriadok a
g)
spôsob označovania poštových zásielok.
(2)
Poštový podnik písomne predkladá Poštovému regulačnému úradu na vedomie návrh zmeny poštových podmienok najneskôr 15 pracovných dní pred dňom účinnosti uvedenej zmeny; to neplatí pre poskytovateľa univerzálnej služby, ak poštová licencia určuje iný spôsob a lehoty na predkladanie zmien jeho poštových podmienok.
(3)
Podmienkou platnosti zmeny v poštových podmienkach poskytovateľa univerzálnej služby, ktorá sa týka univerzálnej služby alebo poštového platobného styku, je predchádzajúce schválenie uvedenej zmeny Poštovým regulačným úradom.
§ 28
Reklamačný poriadok
(1)
Užívateľ poštových služieb má právo podať spôsobom a v lehotách podľa reklamačného poriadku poštovému podniku reklamáciu poskytnutých poštových služieb alebo poštového platobného styku.
(2)
Poštový podnik je povinný vydať reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok poštového podniku v medziach tohto zákona upravuje
a)
podrobnosti o rozsahu práva užívateľa poštovej služby na reklamáciu poskytnutých poštových služieb alebo poštového platobného styku,
b)
spôsob uplatňovania reklamácie,
c)
lehotu na uplatnenie reklamácie a na jej vybavenie, pričom lehota na vybavenie reklamácie môže byť najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté, a
d)
ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.
(3)
Právo užívateľa poštových služieb na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote podľa reklamačného poriadku. Poštový podnik je povinný oznámiť užívateľovi poštovej služby výsledok prešetrenia reklamácie v lehote podľa reklamačného poriadku alebo v predĺženej lehote podľa odseku 4. Reklamácia sa považuje za uznanú aj vtedy, ak poštový podnik písomne neoznámi užívateľovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote podľa reklamačného poriadku alebo v predĺženej lehote podľa odseku 4.
(4)
Poštový podnik je oprávnený predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie najviac o 90 dní, ak sa reklamácia uplatnená užívateľom poštových služieb týka veľkého množstva poštových zásielok alebo iných skutočností spojených s poskytnutou poštovou službou alebo poštovým platobným stykom a z objektívnych dôvodov ju nemožno v plnom rozsahu vybaviť v lehote podľa reklamačného poriadku; množstvo poštových zásielok alebo iné skutočnosti je poštový podnik povinný uviesť v reklamačnom poriadku. O predĺžení lehoty je poštový podnik povinný počas plynutia lehoty podľa odseku 2 písm. c) upovedomiť užívateľa poštových služieb v písomnej forme a s uvedením dôvodov predĺženia lehoty.
(5)
Na lehoty a spôsob vybavenia reklamácie podľa tohto zákona sa nevzťahuje osobitný predpis.16)
(6)
Poštový podnik je povinný viesť evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia a každoročne, najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok, vypracovať správu o výsledkoch prešetrenia reklamácií a tú zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom. Poštový podnik zasiela Poštovému regulačnému úradu správu o výsledkoch prešetrenia reklamácií spolu s vyčíslením a vyhodnotením podaných reklamácií a s oznámením termínu a spôsobu zverejnenia správy, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa zverejnenia.
(7)
Poštový podnik poskytujúci poštové služby v medzinárodnom poštovom styku je povinný v reklamačnom poriadku upraviť reklamačné konanie vo vzťahu k poskytnutým poštovým službám v medzinárodnom poštovom styku, a to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.3)
§ 29
Tarifa
(1)
Tarifa upravuje poštové sadzby za všetky poštové služby a za poštový platobný styk, ktoré poštový podnik poskytuje, a podmienky, za akých sa uplatňujú. Tarifa poskytovateľa univerzálnej služby môže obsahovať aj jednotkové ceny prepočítané na dve desatinné miesta.
(2)
Ak z poštových podmienok, poštovej zmluvy alebo z tarify nevyplýva niečo iné, je poštová sadzba splatná pri vybraní poštovej zásielky.
§ 30
Označenie poštovej zásielky
(1)
Poštový podnik je povinný po vybraní poštovej zásielky túto označiť tak, aby z označenia bolo zrejmé, ktorý poštový podnik poštovú zásielku vybral.
(2)
Poštový podnik môže splniť povinnosť označenia poštovej zásielky uvedením obchodného mena alebo názvu poštového podniku alebo použitím grafických alebo textových označení používaných v poštovej sieti, ktoré jednoznačne určujú, že ide o prvok poštovej siete, a odlišujú poštový podnik od iných poštových podnikov. Poskytovateľ univerzálnej služby môže splniť povinnosť označenia poštovej zásielky aj použitím odtlačku poštovej pečiatky alebo použitím grafických alebo textových označení používaných vo verejnej poštovej sieti, ktoré jednoznačne určujú, že ide o prvok verejnej poštovej siete, a odlišujú poskytovateľa univerzálnej služby od iných poštových podnikov.
DRUHÁ HLAVA
PRÁVA A POVONNOSTI POŠTOVÉHO PODNIKU A UŽÍVATEĽA POŠTOVÝCH SLUŽIEB
§ 31
Práva a povinnosti odosielateľa
(1)
Odosielateľ má právo na
a)
dodanie vybranej poštovej zásielky alebo poukázanej platby jej adresátovi podľa poštových podmienok a za poštovú sadzbu podľa tarify, ak nie je v poštovej zmluve individuálne dojednaná iná suma odmeny za dodanie vybranej poštovej zásielky alebo poukázanej platby podľa § 26 ods. 1,
b)
bezplatné a urýchlené odstránenie nedostatkov poštovej služby alebo poštového platobného styku spôsobom podľa poštových podmienok,
c)
vrátenie poštovej zásielky alebo poukázanej platby, ktorú nemožno dodať adresátovi, a
d)
včasné, dostupné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach a o poštových sadzbách.
(2)
Odosielateľ je povinný
a)
označiť poštovú zásielku podľa poštových podmienok,
b)
použiť na poštovú zásielku len obal podľa poštových podmienok a
c)
uhradiť poštové sadzby podľa tarify.
(3)
Vlastníkom vybranej poštovej zásielky a poukázanej platby, ak nie je inak dojednané písomne v poštovej zmluve, je odosielateľ, a to až do dodania poštovej zásielky adresátovi.
§ 32
Práva a povinnosti poštového podniku
(1)
Poštový podnik má právo
a)
na zaplatenie poštovej sadzby podľa tarify, ak nie je v poštovej zmluve individuálne dojednaná iná suma odmeny,
b)
odmietnuť uzavretie poštovej zmluvy, ak nie sú splnené podmienky podľa § 26,
c)
požadovať od adresáta
1.
určenie presného miesta dodania poštových zásielok a poukázaných platieb, ak vzhľadom na usporiadanie miesta pobytu, sídla alebo miesta podnikania adresáta nie je zrejmé, kam sa majú dodávať,
2.
určenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené preberať v mene adresáta dodané poštové zásielky a poukázané platby,
3.
preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie zapísanej poštovej zásielky alebo o vyplatenie poukázanej platby,
d)
odmietnuť dodanie poštovej zásielky alebo poukázanej platby, ak na nesplnenie požiadaviek na adresáta podľa písmena c) nie je možné dodanie adresátovi a hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie poštovej zásielky alebo poukázanej platby.
(2)
Poštový podnik je povinný
a)
odmietnuť uzavretie poštovej zmluvy, ak ide o poštové zásielky alebo o veci vylúčené z vybrania a distribúcie, okrem poštových zásielok alebo vecí podľa odseku 4, ak mu je obsah poštovej zásielky známy,
b)
zabezpečiť na všetkých prístupových miestach poštovej siete včasné a zrozumiteľné informovanie o obsahu a podmienkach poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku, s osobitným dôrazom na informácie o všeobecných podmienkach prístupu k poštovým službám alebo poštovému platobnému styku a o poštových sadzbách, a zabezpečiť ich zverejnenie v plnom rozsahu aj iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti k nim,
c)
vydať odosielateľovi potvrdenie o podaní zapísanej poštovej zásielky a o poukázaní platby,
d)
vydať na požiadanie adresátovi potvrdenie o dodaní zapísanej poštovej zásielky a o dodaní poukázanej platby,
e)
vydať odosielateľovi potvrdenie o zaplatenej poštovej sadzbe,
f)
dodávať poštové zásielky a poukázané platby s odbornou starostlivosťou a v lehote zodpovedajúcej druhu poštovej zásielky a spôsobu jej dodania podľa poštových podmienok,
g)
chrániť poštové zásielky a poukázané platby pred stratou, odcudzením a poškodením,
h)
umožniť orgánu verejnej moci výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpečovaním obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo s odhaľovaním a stíhaním trestného činu a
i)
uchovávať doklady a viesť prehľadnú a systematickú evidenciu údajov o poskytnutej poštovej službe alebo poštovom platobnom styku tri roky odo dňa ich poskytnutia a o poštovej zásielke tri roky odo dňa jej vybrania, a ak bola uložená, dva roky odo dňa uplynutia úložnej lehoty; to platí aj na doklady a údaje obsahujúce osobné údaje odosielateľa, adresáta a nimi splnomocnených osôb.
(3)
Z vybrania a distribúcie sú vylúčené
a)
omamné a psychotropné látky, jedy a prekurzory, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a vysoko rizikové biologické agensy a toxíny alebo iné obdobne nebezpečné veci alebo látky,
b)
poštové zásielky obsahujúce živé zvieratá,
c)
poštové zásielky, ktorých
1.
obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné poštové zásielky alebo dopravné prostriedky,
2.
úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé,
d)
platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky, drahokamy, drahé kovy, cenné papiere s vyznačenou nominálnou hodnotou v iných ako poistených zásielkach,
e)
exempláre ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ak osobitný predpis17) neustanovuje inak, a
f)
veci alebo tovary, ktorých obeh je obmedzený alebo zakázaný.18)
(4)
Poštový podnik môže v poštových podmienkach upraviť, za akých podmienok výnimočne vyberie alebo distribuuje aj poštové zásielky a veci podľa odseku 3 písm. b), odseku 3 písm. c) prvého bodu a odseku 3 písm. d).
(5)
Ustanovenie odseku 2 písm. i) sa vzťahuje aj na osobu, ktorá vykonáva prepravu poštových zásielok podľa § 2 ods. 9 písm. a) a b).
§ 33
Práva a povinnosti adresáta
(1)
Adresát má právo na
a)
prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže osobne prevziať dodanú poštovú zásielku, určenie osoby, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,
b)
prevzatie platby poukázanej na výplatu v hotovosti alebo na sprostredkovanie jej pripísania na bankový účet podľa poštového poukazu, a ak nemôže osobne prevziať platbu poukázanú na výplatu v hotovosti, určenie osoby, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,
c)
vydanie odnosnej poštovej zásielky podľa poštových podmienok,
d)
vydanie uloženej poštovej zásielky,
e)
odopretie prijatia poštovej zásielky,
f)
doposlanie poštovej zásielky na oznámenú adresu v rozsahu a spôsobom podľa poštových podmienok a
g)
včasné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach.
(2)
Adresát je povinný
a)
preukázať svoju totožnosť a umožniť zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o prevzatie zapísanej zásielky alebo o prevzatie platby dodanej podľa poštového poukazu podľa odseku 1 písm. a) a b); to sa vzťahuje aj na splnomocnenú osobu a
b)
uhradiť poštové sadzby, ktoré sú podľa tarify príslušenstvom dodanej poštovej zásielky.
(3)
Adresát, ktorý preberá poštové zásielky a poukázané platby v mieste svojho pobytu, sídla alebo v mieste podnikania, je povinný vykonať technické a organizačné opatrenia umožňujúce dodávať mu poštové zásielky a poukázané platby, najmä je povinný
a)
označiť budovu, do ktorej sa majú dodávať poštové zásielky a poukázané platby, údajmi potrebnými na vykonanie dodania,
b)
zabezpečiť nerušený prístup poštovému podniku k domovej listovej schránke v takom rozsahu, aby bol kedykoľvek zabezpečený voľný a bezpečný prístup pre dodanie poštových zásielok alebo na výplatu poukázaných platieb, pričom domové listové schránky musia byť umiestnené v bytových domoch pri vstupe alebo na ich prvom nadzemnom podlaží, v iných priestoroch pri vstupe do týchto priestorov a v rodinných domoch na hranici oploteného pozemku,
c)
používať funkčnú domovú listovú schránku na dodanie listových zásielok a označiť domovú listovú schránku a vchod do bytu údajmi potrebnými na vykonanie dodania a
d)
oznámiť poštovému podniku na jeho požiadanie meno a priezvisko oprávneného prijímateľa a poukázané platby, ako aj presné miesto dodania, ak vzhľadom na stavebné alebo organizačné usporiadanie miesta pobytu, sídla alebo miesta podnikania adresáta nie je zrejmé, kam sa majú dodávať.
§ 34
Uloženie poštovej zásielky
(1)
Ak nemožno poštovú zásielku dodať adresátovi, poštový podnik ju vráti odosielateľovi s uvedením dôvodu nemožnosti jej dodania.
(2)
Ak nemožno poštovú zásielku vrátiť odosielateľovi podľa odseku 1, poštový podnik ju uloží na čas úložnej lehoty podľa odseku 6. Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula odberná lehota, ak ide o zapísanú poštovú zásielku; inak dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že ju nemožno vrátiť odosielateľovi. Ak ide o iné poštové služby než univerzálnu službu, poštový podnik môže v poštových podmienkach upraviť odlišný postup v prípadoch nemožnosti vrátenia poštovej zásielky adresátovi podľa odseku 1.
(3)
Poštovú zásielku nemožno dodať adresátovi, ak
a)
adresát poštovú zásielku odoprel prijať,
b)
adresát poštovú zásielku neprevzal v odbernej lehote,
c)
je adresa adresáta na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná spôsobom, ktorý neumožňuje zistiť miesto dodania, alebo
d)
adresáta na adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu, ak má adresát právo na doposlanie poštovej zásielky.
(4)
Poštovú zásielku nemožno vrátiť odosielateľovi, ak
a)
je neznámy,
b)
odosielateľ poštovú zásielku odoprel prijať alebo ju neprevzal v odbernej lehote,
c)
je adresa odosielateľa na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná spôsobom, ktorý znemožňuje vrátenie,
d)
odosielateľa na jeho adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu, ak bolo doposlanie poštovej zásielky dojednané v poštovej zmluve, alebo
e)
si už pri podaní poštovej zásielky vyhradil, že nemá byť vrátená.
(5)
Za odopretie prijatia poštovej zásielky sa považuje
a)
odmietnutie jej prijatia,
b)
odmietnutie potvrdiť prevzatie poštovej zásielky alebo preukázať svoju totožnosť,
c)
odmietnutie zaplatiť pred prevzatím poštovej zásielky dobierkovú sumu, doplatné, chýbajúce výplatné, úložné alebo inú pohľadávku, ktorá je príslušenstvom poštovej zásielky podľa tarify, alebo
d)
trvanie na otvorení poštovej zásielky pred jej prevzatím.
(6)
Úložná lehota je
a)
tri mesiace, ak ide o poštovú zásielku, ktorá nie je zapísaná,
b)
jeden rok, ak ide o zapísanú poštovú zásielku, alebo
c)
tri roky, ak ide o poštový poukaz.
(7)
Počas úložnej lehoty poštový podnik kedykoľvek vydá uloženú poštovú zásielku adresátovi alebo odosielateľovi, ak pominul dôvod na jej uloženie.
(8)
Poštový podnik má zádržné právo na poštovú zásielku do zaplatenia dobierkovej sumy, doplatného, chýbajúceho výplatného, úložného a inej pohľadávky, ktorá je príslušenstvom poštovej zásielky podľa tarify.
(9)
Ak sa počas úložnej lehoty obsah poštovej zásielky znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, poštový podnik môže poštovú zásielku zničiť; o zničení spíše poštový podnik záznam, ktorý doručí odosielateľovi, ak je známy.
(10)
Po uplynutí úložnej lehoty môže poštový podnik poštovú zásielku okrem poštového poukazu
a)
predať na verejnej dražbe postupom určeným v poštových podmienkach, ak jej obsah nie je predmetom poštového tajomstva podľa § 10 ods. 1 písm. b), alebo
b)
zničiť, ak jej obsah je bezcenný alebo je predmetom poštového tajomstva.
(11)
Výťažok z predaja poštovej zásielky podľa odseku 10 písm. a) znížený o trovy uloženia a verejnej dražby a o pohľadávky, ktoré sú jej príslušenstvom, patrí odosielateľovi a poštový podnik je povinný mu ho vydať do 30 dní odo dňa predaja poštovej zásielky. Ak výťažok nemožno vydať odosielateľovi, pretože je neznámy alebo ho odmieta prevziať, poštový podnik výťažok uloží; úložná lehota je dva roky odo dňa predaja poštovej zásielky. Ak nemožno výťažok vydať odosielateľovi ani v úložnej lehote podľa druhej vety, jej uplynutím sa výťažok stáva príjmom poštového podniku.
(12)
Uložený poštový poukaz nemožno predať ani zničiť. Poukázanú platbu, ktorej je poštový poukaz dokladom, poštový podnik vráti kedykoľvek počas úložnej lehoty odosielateľovi, ak pominula prekážka jej dodania alebo vrátenia; ak ju nemožno vrátiť, pretože je odosielateľ neznámy alebo ju odmieta prevziať, stáva sa uplynutím úložnej lehoty príjmom poštového podniku.
§ 35
Otvorenie poštovej zásielky
(1)
Iným osobám ako odosielateľovi alebo adresátovi sa zakazuje
a)
vo vzťahu k otvoreným poštovým zásielkam rozmnožovať a ukladať informácie a údaje o nich a osobné údaje o odosielateľoch, adresátoch a o nimi splnomocnených osobách a
b)
otvárať poštové zásielky a oboznamovať sa s ich obsahom a účelom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Poštový podnik je oprávnený otvoriť poštovú zásielku, ak
a)
ju nemožno dodať a súčasne ju nemožno ani vrátiť alebo nemá byť podľa poštovej zmluvy vrátená,
b)
je dôvodné podozrenie, že obsahuje veci vylúčené z vybrania a distribúcie,
c)
je dôvodná obava, že došlo alebo by do dodania mohlo dôjsť k vzniku škody na zdraví, na veciach alebo na iných poštových zásielkach, alebo
d)
je to nevyhnutné na dodržanie povinnosti ustanovenej poštovému podniku Trestným poriadkom alebo osobitným predpisom.19)
(3)
Obsah poštovej zásielky môže byť pri jej otvorení skúmaný len v rozsahu nevyhnutnom na zistenie skutočností podľa odseku 2. Pri otvorení poštovej zásielky musí byť zabezpečená ochrana skutočností, ktoré sú chránené podľa osobitného predpisu,20) ako aj ochrana poštového tajomstva.
(4)
Poštový podnik je povinný o otvorení poštovej zásielky informovať adresáta pri dodaní alebo odosielateľa pri vrátení poštovej zásielky. Ak sa po otvorení poštovej zásielky zistí, že ju možno dodať, poštový podnik ju na vlastné náklady zabalí a dodá.
(5)
Ak pri otvorení poštovej zásielky nebol prítomný odosielateľ, treba zabezpečiť prítomnosť inej osoby, ktorá nie je zamestnancom poštového podniku, alebo prítomnosť aspoň troch zamestnancov poštového podniku a o otvorení spísať záznam; ak je odosielateľ známy, poštový podnik je povinný mu záznam doručiť.
(6)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak ide o poštovú zásielku, ktorá nesmie byť podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, otvorená ani zadržaná.21)
§ 36
Osobitné ustanovenia pre vedenie účtovníctva
(1)
Poštový podnik, ktorý poskytuje zameniteľnú poštovú službu alebo poštový platobný styk, je povinný viesť v účtovníctve náklady a výnosy z poskytovania zameniteľných poštových služieb a z poskytovania poštového platobného styku oddelene od nákladov a výnosov z poskytovania ostatných služieb; na požiadanie je povinný informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poskytovania zameniteľných poštových služieb a poštového platobného styku poskytnúť Poštovému regulačnému úradu. Poštový podnik nesmie zvýhodňovať ani znevýhodňovať niektorú poštovú službu prerozdeľovaním nákladov a výnosov medzi zameniteľnými poštovými službami a poštovým platobným stykom a ostatnými službami.
(2)
Ročná účtovná závierka poštového podniku podľa odseku 1 musí byť overená audítorom a poštový podnik ju predkladá Poštovému regulačnému úradu každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok alebo účtovné obdobia. Ak účtovné obdobie poštového podniku nie je totožné s kalendárnym rokom, poštový podnik vyhotoví k 31. decembru kalendárneho roka priebežnú účtovnú závierku a predkladá ju spolu s ročnou účtovnou závierkou Poštovému regulačnému úradu do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu ročnej účtovnej závierky a priebežnej závierky poštového podniku podľa odseku 1 musia byť zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch podľa odseku 1.
TRETIA HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY
§ 37
Základné ustanovenie
Nikto nesmie bez súhlasu poštového podniku používať jeho označenia poštových zásielok a nikto nesmie bez súhlasu poskytovateľa univerzálnej služby používať poštové ceniny; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil poštovému podniku, poskytovateľovi univerzálnej služby alebo osobám, ktoré tým uviedol do omylu. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté práva podľa Obchodného zákonníka a osobitných predpisov.22)
§ 38
Zodpovednosť poštového podniku za škodu
(1)
Poštový podnik zodpovedá odosielateľovi za škodu, ktorá vznikla odosielateľovi
a)
nedodaním, stratou, poškodením, zničením alebo odcudzením doporučenej zásielky, poistenej zásielky, úradnej zásielky alebo balíka, alebo časti ich obsahu,
b)
nedodaním poštovej zásielky so zaručenou lehotou dodania v lehote dodania podľa poštových podmienok, alebo
c)
nedodaním poukázanej platby podľa údajov v poštovom poukaze.
(2)
Právo na náhradu škody, za ktorú zodpovedá poštový podnik podľa odseku 1, si musí odosielateľ uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania poštovej zásielky alebo poukázania platby; inak toto právo zanikne.
(3)
Adresát má právo na náhradu škody voči poštovému podniku za škodu, ktorá vznikla poškodením poštovej zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní, ak preukáže, že poškodenie vzniklo počas distribúcie tejto poštovej zásielky a najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni dodania poštovej zásielky uplatní reklamáciu a odovzdá poštovému podniku poškodenú poštovú zásielku aj s obalom. Právo na náhradu škody podľa prvej vety musí adresát uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania poštovej zásielky; inak toto právo zanikne. Adresát má nárok na náhradu škody v rozsahu podľa § 39 zníženú o náhradu škody z poškodenia tej istej poštovej zásielky priznanú odosielateľovi.
(4)
Poštový podnik sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 alebo 3, ak preukáže, že
a)
škodu spôsobil odosielateľ, adresát alebo podávateľ,
b)
vznikla vadou poštovej zásielky alebo jej osobitnou povahou,
c)
bola zapríčinená udalosťou, ktorá nastala nezávisle od vôle poštového podniku a bránila mu v splnení jeho povinností, ktorých porušením škoda vznikla, ak nemožno rozumne predpokladať, že poštový podnik by túto udalosť alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že v čase vzniku povinnosti by túto udalosť predvídal,
d)
poštová zásielka bola zadržaná alebo zabavená podľa Trestného poriadku, alebo
e)
obsahom poštovej zásielky boli veci vylúčené z vybrania a distribúcie podľa § 32 ods. 3.
(5)
Poštový podnik nezodpovedá za únik informácií a osobných údajov o poštových zásielkach a o ich obsahu, ak je možnosť ich priameho prečítania, rozmnoženia alebo iného nechráneného získania pred ich vybraním od odosielateľa alebo po ich dodaní adresátovi. Poštový podnik tiež nezodpovedá za colné vyhlásenia a za rozhodnutia colných úradov pri prejednávaní poštových zásielok predložených na colnú kontrolu.
(6)
Pri posudzovaní rozsahu poškodenia poštovej zásielky sa zohľadňuje miera poškodenia poštovej zásielky, rozsah úbytku jej obsahu a strata alebo obmedzenie funkčnosti alebo použiteľnosti jej obsahu. Škoda sa vypočíta ako rozdiel pôvodnej ceny obsahu a ceny obsahu po poškodení.
(7)
Ak má na vzniku škody účasť aj odosielateľ, podávateľ konajúci v mene alebo z poverenia odosielateľa alebo adresát, zodpovednosť poštového podniku sa primerane zníži.
§ 39
Rozsah náhrady škody
(1)
Za škodu, za ktorú zodpovedá poštový podnik podľa § 38, patrí odosielateľovi náhrada škody v tomto rozsahu:
a)
dvadsaťnásobok poštovej sadzby za službu doporučene podľa tarify, ak ide o nedodanie doporučenej zásielky alebo o zničenie jej obsahu,
b)
skutočná škoda, najviac však dvojnásobok najnižšej poštovej sadzby podľa tarify za každých 500 g obsahu, ak ide o nedodanie nepoisteného balíka, o jeho poškodenie alebo o úbytok jeho obsahu,
c)
skutočná škoda, najviac však do uvedenej ceny, ak ide o nedodanie poistenej zásielky, jej zničenie, poškodenie obsahu alebo úbytok obsahu,
d)
trojnásobok zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštovú zásielku so zaručenou lehotou dodania, ktorá nebola dodaná v lehote dodania podľa poštových podmienok,
e)
skutočná škoda vo výške uvedenej v poštovom poukaze, ak ide o nedodanie alebo nevrátenie poukázanej platby v poštovom platobnom styku, alebo
f)
zaplatená poštová sadzba, ak ide o zapísanú poštovú zásielku inú ako podľa písmen a) až e).
(2)
Odosielateľovi patrí okrem náhrady škody aj vrátenie zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštové zásielky podľa odseku 1 písm. b) a písm. c).
(3)
Odosielateľovi nepatrí
a)
náhrada škody za nedodanie, stratu, odcudzenie, zničenie ani poškodenie s úbytkom obsahu poštovej zásielky, ktorá nie je zapísaná, a poštovej zásielky, ktorá je podľa poštových podmienok oslobodená od poštových sadzieb,
b)
náhrada škody za oneskorené dodanie poštovej zásielky bez zaručenej lehoty dodania a
c)
ušlý zisk ani náhrada inej škody.
(4)
Náhrada škody sa poskytuje v peniazoch. Na poštové sadzby sa použije tarifa platná v čase vybrania poštovej zásielky. Poštový podnik môže v poštových podmienkach upraviť aj väčší rozsah náhrady škody, ako je uvedený v odseku 1, alebo priznať náhradu škody aj v prípadoch uvedených v odseku 3.
(5)
Na náhradu škody z medzinárodného poštového styku platia pravidlá platné pre medzinárodný poštový styk.3)
§ 40
Zodpovednosť odosielateľa za škodu
(1)
Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil poštovému podniku poštovou zásielkou po jej vybraní. Škoda je spôsobená odosielateľom, ak odosielateľ alebo podávateľ konajúci v mene alebo z poverenia odosielateľa zatajil skutočný obsah poštovej zásielky alebo poštový podnik uviedol do omylu a škoda vznikla obsahom poštovej zásielky, jej osobitnou povahou alebo jej chybnou úpravou. Vybraním poštovej zásielky zodpovednosť odosielateľa nezaniká.
(2)
Odosielateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú poštovou zásielkou počas jej distribúcie, ak škoda vznikla neodbornou manipuláciou alebo udalosťou, ktorá nastala nezávisle od vôle odosielateľa a bránila mu v splnení jeho povinností, ktorých porušením škoda vznikla, ak nemožno rozumne predpokladať, že by odosielateľ túto udalosť alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku povinnosti túto udalosť predvídal.
(3)
Ak poštový podnik po vybraní poštovej zásielky zistí, že jej skutočným obsahom sú veci vylúčené z vybrania a distribúcie, poštovú zásielku nedodá, a ak je to možné, oznámi odosielateľovi dôvod nedodania.
(4)
Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vybrania a distribúcie podľa § 32 ods. 3 písm. a) a písm. c) prvého bodu, poštový podnik zabezpečí ich bezpečné zničenie na náklady odosielateľa.
(5)
Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vybrania a distribúcie podľa § 32 ods. 3 písm. b) a písm. c) druhého bodu, poštový podnik zabezpečí ich uloženie. Úložná lehota je sedem dní. Ustanovenia § 34 ods. 9 a § 34 ods. 11 sa použijú primerane.
(6)
Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vybrania a distribúcie podľa § 32 ods. 3 písm. d), poštový podnik zabezpečí ich uloženie. Úložná lehota je jeden rok. Ustanovenia § 34 ods. 9 a § 34 ods. 11 sa použijú primerane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY A JEJ FINANCOVANIE
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby
§ 41
(1)
Poštový regulačný úrad určí požiadavky na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len „požiadavky na kvalitu“), najmä ak ide o pravidelnosť, spoľahlivosť a dostupnosť poskytovania univerzálnej služby a lehoty na dodanie poštových zásielok v rámci univerzálnej služby.
(2)
Poštový regulačný úrad môže v požiadavkách na kvalitu určiť aj výnimky z povinnosti zabezpečiť jedno vybranie a jedno dodanie každý pracovný deň, a to ak je takáto výnimka odôvodniteľná vzhľadom na výnimočné geografické podmienky alebo iné výnimočné okolnosti, ktoré objektívne neumožňujú splnenie tejto povinnosti, ako aj určiť výnimku z povinnosti jedného dodania každý pracovný deň, a to dodaním do príslušných prístupových miest verejnej poštovej siete alebo kontaktných miest verejnej poštovej siete. Každú výnimku určenú podľa prvej vety je Poštový regulačný úrad povinný oznámiť Európskej komisii a všetkým národným regulačným orgánom iných členských štátov Európskej únie.
(3)
Požiadavky na kvalitu a každú ich zmenu uverejňuje Poštový regulačný úrad vo vestníku a na svojom webovom sídle.
§ 42
(1)
Poštový regulačný úrad je povinný sledovať, či univerzálna služba a poštový platobný styk sú zabezpečené v rozsahu podľa tohto zákona a požiadaviek na kvalitu, a každoročne do 1. júna zverejniť na svojom webovom sídle správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)
Poštový regulačný úrad je povinný oznámiť Európskej komisii vydanie požiadaviek na kvalitu, udelenie poštovej licencie a poštový podnik, ktorý je poskytovateľom univerzálnej služby, ako aj ďalšie opatrenia, ktoré boli prijaté na účely zabezpečenia univerzálnej služby v rozsahu podľa tohto zákona a požiadaviek na kvalitu.
§ 43
Schvaľovanie poštových známok a poštových celín
(1)
Schvaľovanie emisného plánu poštových známok a poštových celín, ich začiatok a koniec platnosti vykonáva ministerstvo na základe žiadosti poskytovateľa univerzálnej služby. Poskytovateľa univerzálnej služby, ktorý je oprávnený poštové známky a poštové celiny vydávať, určuje ministerstvo.
(2)
Schválený emisný plán poštových známok a poštových celín a schválené námetové a výtvarné riešenie navrhovaných poštových známok a poštových celín uverejňuje ministerstvo vo vestníku.
(3)
Podklady, výtvarné návrhy a tlačové podoby podľa § 53 ods. 1 písm. f) nemôžu byť predmetom exekúcie ani súčasťou konkurznej podstaty; ak poskytovateľ univerzálnej služby zanikne likvidáciou, o ich ďalšom uchovávaní rozhodne ministerstvo.
DRUHÁ HLAVA
POŠTOVÁ LICENCIA
§ 44
Podmienky udelenia a uloženia poštovej licencie
(1)
Poštová licencia je rozhodnutie vydané Poštovým regulačným úradom, ktorým sa
a)
udeľuje právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu,
b)
určujú podmienky a rozsah poskytovania univerzálnej služby a
c)
môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk, ak je to uvedené vo výzve podľa § 45 ods. 1.
(2)
Poštovú licenciu možno udeliť alebo uložiť osobe, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ak preukáže
a)
úplnú spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť orgánu poštového podniku,
b)
finančnú spôsobilosť a
c)
technické a organizačné predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na vykonávanie univerzálnej služby podľa tohto zákona.
(3)
Za bezúhonnú osobu podľa odseku 2 písm. a) sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie, za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poštovou službou; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starším ako tri mesiace.
(4)
Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 2 písm. a) sa považuje osoba, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej päťročnú prax v oblasti poskytovania poštových služieb, vo finančnej oblasti alebo v inej oblasti, ak je v tejto inej oblasti vykonávaná v riadiacej funkcii; odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladmi preukazujúcimi vzdelanie a prax.
(5)
Finančne spôsobilá je osoba, ktorá je,
a)
ak sa poštovou licenciou ukladá povinnosť vykonávať poštový platobný styk, povinná vytvárať základné imanie a má vytvorené a v celom rozsahu splatené základné imanie v sume najmenej 15 000 000 eur alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní poštového platobného styku s poistným krytím zodpovedajúcim rozsahu plánovaného poskytovania služieb poštového platobného styku, a
b)
schopná finančne zabezpečiť prevádzkovanie verejnej poštovej siete a poskytovanie univerzálnej služby podľa tohto zákona počas najmenej troch mesiacov bez výnosov z poskytovania iných poštových služieb.
(6)
Finančná spôsobilosť sa preukazuje,
a)
ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 5 písm. a), výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace alebo dokladom preukazujúcim platné poistenie a sumu poistného krytia, a
b)
ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 5 písm. b),
1.
objemom obchodného majetku rozčleneného podľa jednotlivých druhov majetku vzhľadom na predpokladanú investíciu,
2.
objemom finančných prostriedkov vrátane stavu bankových účtov a objemu poskytnutých bankových úverov alebo iných finančných prostriedkov, umožňujúcich poskytovať univerzálnu službu,
3.
riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúce účtovné obdobie overenou audítorom a
4.
podnikateľským plánom činnosti najmenej na päť rokov.
(7)
Technickými a organizačnými predpokladmi je dostatočná vybavenosť a pripravenosť, umožňujúce zabezpečiť opatrenia na ochranu poštovej siete pred neoprávneným prístupom k nej a k poštovým zásielkam a obmedzenie vybrania a distribúcie vecí, ktoré sú z vybrania a distribúcie vylúčené, a prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu podľa tohto zákona. Technické a organizačné predpoklady sa preukazujú dokladmi určenými Poštovým regulačným úradom vo výzve na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie,
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené počas celej doby platnosti poštovej licencie.
§ 45
Udelenie poštovej licencie
(1)
Poštový regulačný úrad zverejní výzvu vo vestníku spolu s lehotou na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie a náležitosťami tejto žiadosti.
(2)
Poštový regulačný úrad začne konanie o udelenie poštovej licencie, ak
a)
univerzálna služba nie je zabezpečená v rozsahu podľa tohto zákona a požiadaviek na kvalitu a nie je určený poskytovateľ univerzálnej služby alebo je odôvodnený predpoklad, že opatrenia uložené poskytovateľovi univerzálnej služby nebudú viesť k náprave, alebo
b)
do uplynutia doby platnosti poštovej licencie zostáva menej ako deväť mesiacov alebo poskytovateľ univerzálnej služby doručil písomné oznámenie podľa § 49 ods. 1 písm. c) a je odôvodnený predpoklad, že skončením platnosti poštovej licencie by univerzálna služba nebola zabezpečená v rozsahu podľa tohto zákona a požiadaviek na kvalitu.
(3)
Poštový regulačný úrad môže začať konanie o udelenie poštovej licencie, ak koná o zrušení poštovej licencie alebo zmene poštovej licencie a je odôvodnený predpoklad, že zrušením poštovej licencie alebo zmenou poštovej licencie by univerzálna služba nebola zabezpečená v rozsahu podľa tohto zákona a požiadaviek na kvalitu.
(4)
Účastníkom konania je len osoba, ktorá podá žiadosť o udelenie poštovej licencie.
(5)
Žiadosť o udelenie poštovej licencie obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov osoby, adresu jej sídla alebo miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a meno a priezvisko orgánu poštového podniku,
b)
údaje o schopnosti prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu vrátane technického, organizačného a personálneho zabezpečenia jej činnosti,
c)
údaje o zabezpečení kvality, dostupnosti a rýchlosti univerzálnej služby a
d)
údaje o rozvoji a opatreniach na zlepšenie prevádzky verejnej poštovej siete a poskytovania univerzálnej služby.
(6)
K žiadosti o udelenie poštovej licencie sa prikladá
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak osoba je zapísaná do obchodného registra,
b)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 44 ods. 2 a
c)
návrh poštových podmienok upravujúcich poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku, ak sa na základe poštovej licencie bude vykonávať poštový platobný styk, a návrh tarify za ich poskytovanie a vykonávanie.
(7)
Na udelenie poštovej licencie nie je právny nárok. Poštový regulačný úrad udelí poštovú licenciu účastníkovi konania, ktorý spĺňa podmienky podľa § 44 ods. 2 a má najlepšie technické, organizačné a personálne predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na poskytovanie univerzálnej služby; žiadosti ostatných účastníkov konania rozhodnutím zamietne.
(8)
Poštovú licenciu je možné udeliť aj viacerým osobám súčasne; v takom prípade sa v poštovej licencii určí rozsah poštových služieb a územie, na ktorom sa má univerzálna služba poskytovať osobitne pre každého poskytovateľa univerzálnej služby tak, aby bola zabezpečená univerzálna služba v rozsahu podľa tohto zákona a nedochádzalo k duplicitnému oprávneniu alebo povinnosti poskytovať univerzálnu službu.
§ 46
Uloženie poštovej licencie
(1)
Ak na zverejnenú výzvu na podávanie žiadostí o udelenie poštovej licencie nikto nepožiadal o jej udelenie alebo ak Poštový regulačný úrad neudelil poštovú licenciu žiadnemu účastníkovi konania o udelenie poštovej licencie a neudelením poštovej licencie by univerzálna služba nebola zabezpečená v rozsahu podľa tohto zákona a požiadaviek na kvalitu, Poštový regulačný úrad začne konanie o uloženie poštovej licencie niektorému z poštových podnikov.
(2)
Konanie o uloženie poštovej licencie je začaté dňom doručenia oznámenia Poštového regulačného úradu o začatí konania o uložení poštovej licencie. Poštový regulačný úrad v oznámení určí poštovému podniku lehotu na vyjadrenie sa k predmetu konania a môže mu uložiť aj povinnosť v určenej lehote predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 44 ods. 2.
(3)
Účastníkom konania je poštový podnik, ktorému sa doručí oznámenie podľa odseku 2.
(4)
Ak sa v konaní o uloženie poštovej licencie preukáže, že poštový podnik, ktorému má byť uložená poštová licencia, spĺňa podmienky podľa § 44 ods. 2 a má najlepšie technické, organizačné a personálne predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na poskytovanie univerzálnej služby, uloží mu poštovú licenciu.
(5)
Poštovú licenciu je možné uložiť aj viacerým osobám súčasne; v takom prípade sa v poštovej licencii určí rozsah poštových služieb a územie, na ktorom sa má univerzálna služba poskytovať osobitne pre každého poskytovateľa univerzálnej služby tak, aby bola zabezpečená univerzálna služba v rozsahu podľa tohto zákona a nedochádzalo k duplicitnému oprávneniu alebo povinnosti poskytovať univerzálnu službu.
§ 47
Náležitosti poštovej licencie
(1)
Poštová licencia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia
a)
kvalitatívne požiadavky na poskytovanie univerzálnej služby, a to aj odkazom na požiadavky na kvalitu,
b)
rozvojové a kvalitatívne ukazovatele poskytovania univerzálnej služby a lehotu na ich dosiahnutie,
c)
podmienky prevádzkovania verejnej poštovej siete, najmä dostupnosť a hustotu prístupových miest verejnej poštovej siete, dĺžku ich prevádzky a lehotu distribúcie poštových zásielok, ktoré sú obsahom univerzálnej služby, a to v nadväznosti na požiadavky na kvalitu,
d)
schválenie poštových podmienok v časti upravujúcej poskytovanie univerzálnej služby a tarify za ich poskytovanie,
e)
rozsah poštových služieb, ktoré sa majú poskytovať, a územie, na ktorom sa má poskytovať univerzálna služba,
f)
lehotu platnosti poštovej licencie a
g)
vymedzenie rozsahu a podmienok vykonávania poštového platobného styku podľa poštových poukazov vrátane služieb k poštovým poukazom, ako aj poštové sadzby za jeho vykonávanie, ak sa poštovou licenciou uloží povinnosť vykonávať poštový platobný styk.
(2)
Poštový regulačný úrad môže v poštovej licencii podmieniť vykonanie zmien v podmienkach prevádzkovania verejnej poštovej siete predchádzajúcim písomným súhlasom Poštového regulačného úradu.
(3)
Pri určovaní požiadaviek na dostupnosť, kvalitu a rýchlosť poštových služieb v poštovej licencii sa vychádza z požiadaviek na poskytovanie univerzálnej služby a prihliada na objektívne možnosti ich poskytovania v závislosti od zemepisných a poveternostných podmienok a technických možností verejnej poštovej siete.
(4)
Poštovú licenciu možno udeliť najviac na 20 rokov, pričom pri určení doby, na ktorú sa poštová licencia udeľuje, zohľadní Poštový regulačný úrad predpokladanú dobu návratnosti investícií, ktoré poštový podnik v súvislosti s udelením poštovej licencie na zabezpečenie poskytovania univerzálnej služby vynaloží.
(5)
Poštová licencia nie je prevoditeľná na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu poskytovateľa univerzálnej služby.
§ 48
Zmena poštovej licencie
(1)
Ak dôjde k zmene identifikačných údajov poskytovateľa univerzálnej služby alebo orgánov poštového podniku, ktorý je poskytovateľom univerzálnej služby, ktoré sú obsahom žiadosti o udelenie poštovej licencie, k zmene v orgánoch poskytovateľa univerzálnej služby alebo k zmene v podmienkach podľa § 44 ods. 2 písm. a), na základe posúdenia ktorých bola poštová licencia vydaná, poskytovateľ univerzálnej služby je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa, keď k zmene došlo, ohlásiť ju Poštovému regulačnému úradu. Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný bezodkladne ohlásiť Poštovému regulačnému úradu každú, aj pripravovanú zmenu údajov uvedených v poštovej licencii alebo údajov podľa § 44 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), na ktorých základe bola udelená; ustanovenie § 47 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Ohlásenie podľa odseku 1 musí byť písomné, musí obsahovať identifikačné údaje poskytovateľa univerzálnej služby v rozsahu ako v žiadosti o udelenie poštovej licencie a identifikáciu skutočností, v ktorých došlo k zmene. Ak došlo k zmene v osobách, vo vzťahu ku ktorým sa pri udelení poštovej licencie preukazuje bezúhonnosť alebo odborná spôsobilosť, prílohou ohlásenia je vždy doklad preukazujúci bezúhonnosť alebo odbornú spôsobilosť nových osôb.
(3)
Poštový regulačný úrad posúdi závažnosť ohlásenej zmeny, najmä z hľadiska splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2, do 30 dní odo dňa doručenia ohlásenia a na tento účel je oprávnený určiť poskytovateľovi univerzálnej služby lehotu na predloženie dokladov, ktoré sú na posúdenie zmeny potrebné, najviac však dokladov, ktoré sa predkladajú pri konaní o udelenie poštovej licencie. Na posudzovanie zmeny a na preukazovanie splnenia podmienok podľa § 44 ods. 2 sa vzťahujú ustanovenia § 44 rovnako.
(4)
Ak zmena skutočností podľa odseku 1 nevyžaduje zmenu poštovej licencie, Poštový regulačný úrad písomne oznámi poskytovateľovi univerzálnej služby, že vzal ohlásenú zmenu na vedomie. Ak zmena skutočností podľa odseku 1 vyžaduje zmenu poštovej licencie, Poštový regulačný úrad rozhodne o zmene poštovej licencie.
(5)
Ak Poštový regulačný úrad v konaní o zmene poštovej licencie zistí, že poskytovateľ univerzálnej služby nespĺňa podmienky podľa § 44 ods. 2, a ak je odôvodnený predpoklad, že poskytovateľ univerzálnej služby by tieto podmienky mohol splniť v primeranej lehote, Poštový regulačný úrad môže prerušiť konanie a poskytnúť poskytovateľovi univerzálnej služby primeranú lehotu na ich splnenie, najviac však 60 dní. Ak poskytovateľ univerzálnej služby nesplní podmienky podľa § 44 ods. 2 v poskytnutej lehote alebo ak Poštový regulačný úrad neposkytne poskytovateľovi univerzálnej služby lehotu podľa prvej vety, zastaví konanie o zmene poštovej licencie a začne konanie o zrušenie poštovej licencie.
(6)
Poštový regulačný úrad začne konanie o zmene poštovej licencie z vlastného podnetu, ak
a)
sa dozvie o zmene skutočností podľa odseku 1 inak ako z ohlásenia podľa odseku 1,
b)
je potrebné vo verejnom záujme zmeniť rozsah poštových služieb univerzálnej služby alebo jej územnú platnosť,
c)
je nevyhnutné zmeniť obsah poštovej licencie z dôvodu dodržania záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii, alebo
d)
je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.
(7)
Ak Poštový regulačný úrad zmení rozsah poštových služieb univerzálnej služby alebo územnú platnosť udelenej poštovej licencie podľa odseku 6 písm. b) z dôvodu, že poskytovateľ univerzálnej služby nie je schopný na určitom území dodržať všetky podmienky na jej poskytovanie alebo poskytovať univerzálnu službu v celom rozsahu, alebo z dôvodu nevýhodnosti jej poskytovania, môže zároveň udeliť poštovú licenciu inému poskytovateľovi univerzálnej služby, ktorý bude na vymedzenom území poskytovať univerzálnu službu alebo jej časť.
§ 49
Zánik a zrušenie poštovej licencie
(1)
Platnosť poštovej licencie zaniká dňom:
a)
ktorým uplynula lehota jej platnosti,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení poštovej licencie, ak v rozhodnutí nie je uvedený neskorší deň zániku jej platnosti,
c)
uplynutia lehoty 12 mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia poskytovateľa univerzálnej služby o tom, že nie je ďalej schopný prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu podľa poštovej licencie, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň jej uplynutia, alebo
d)
zániku poskytovateľa univerzálnej služby.
(2)
Poštový regulačný úrad začne konanie o zrušenie poštovej licencie, okrem prípadu podľa § 48 ods. 5, aj vtedy, ak
a)
poskytovateľ univerzálnej služby nesplnil požiadavky určené v poštovej licencii a v lehote určenej Poštovým regulačným úradom neuviedol svoje postavenie a činnosť do súladu s nimi napriek tomu, že bol na možnosť zrušenia poštovej licencie upozornený, ani nepožiadal o zmenu poštovej licencie,
b)
poskytovateľ univerzálnej služby opakovane počas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov poruší povinnosti vyplývajúce mu z tohto zákona a z udelenej poštovej licencie a skôr uložená sankcia neviedla k náprave, alebo
c)
je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.
§ 50
Spoločné ustanovenia k poštovej licencii
(1)
Lehota na rozhodnutie podľa § 45, § 46, § 48 a § 49 ods. 2 je 60 dní odo dňa začatia konania.
(2)
Poštový regulačný úrad zverejní na svojom webovom sídle poštovú licenciu aj každú jej zmenu v úplnom znení do piatich pracovných dní odo dňa ich právoplatnosti.
(3)
Za udelenie poštovej licencie a zmenu poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.14)
TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNSTI POSKYTOVATEĽA UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY U UŽÍVATEĽA UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY
§ 51
Základné ustanovenia
(1)
Každý má právo na poskytnutie univerzálnej služby, a ak bola poskytovateľovi univerzálnej služby uložená povinnosť poskytovať poštový platobný styk, aj na poskytnutie poštového platobného styku, a to v rozsahu a spôsobom podľa tohto zákona a poskytovateľ univerzálnej služby je povinný ich poskytovať v prevádzkovom čase prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete každému užívateľovi podľa poštových podmienok a podľa tarify.
(2)
Na práva a povinnosti užívateľov univerzálnej služby a poskytovateľa univerzálnej služby a na právne vzťahy pri poskytovaní univerzálnej služby sa vzťahujú ustanovenia druhej hlavy tretej časti, ak sa v tejto hlave neustanovuje inak.
(3)
Na právne vzťahy vzniknuté v rámci medzinárodného poštového styku s určeným poštovým podnikom sa použijú pravidlá platné pre medzinárodný poštový styk.3)
§ 52
Práva užívateľa univerzálnej služby a poskytovateľa univerzálnej služby
(1)
Odosielateľ má právo na uzavretie poštovej zmluvy s poskytovateľom univerzálnej služby.
(2)
Poskytovateľ univerzálnej služby má právo
a)
odmietnuť uzavretie zmluvy, ak
1.
odosielateľ neoznačí poštovú zásielku adresou podľa poštových podmienok alebo nepoužije na poštovú zásielku obal podľa poštových podmienok,
2.
ide o poštovú zásielku, ktorá presahuje hmotnostný limit alebo veľkostný limit podľa tohto zákona a poštových podmienok,
3.
ide o poštovú zásielku adresovanú do cudziny, ktorá nezodpovedá požiadavkám na obsah a úpravu poštových zásielok v medzinárodnom poštovom styku3) alebo v štáte, do ktorého má byť dodaná,
4.
ide o odosielateľa, ktorý je v omeškaní s úhradou splatnej pohľadávky voči poskytovateľovi univerzálnej služby z titulu neuhradenia finančného záväzku z predchádzajúcej poštovej zmluvy, a
b)
používať poštové pečiatky a poštové ceniny.
(3)
Adresát má právo na doposlanie poštovej zásielky na oznámenú adresu.
§ 53
Povinnosti poskytovateľa univerzálnej služby
(1)
Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný
a)
uzavrieť poštovú zmluvu s každým odosielateľom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa § 52 ods. 2 písm. a),
b)
vydať na požiadanie odosielateľovi potvrdenie o zaplatenej poštovej sadzbe,
c)
zabezpečiť na všetkých prístupových miestach verejnej poštovej siete, ako aj iným obvyklým spôsobom včasné a zrozumiteľné informovanie o obsahu a podmienkach poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku, s osobitným dôrazom na všeobecné podmienky prístupu k poštovým službám a poštovému platobnému styku, o požiadavkách na kvalitu a o poštových sadzbách,
d)
navrhovať začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín; vyhlásiť ich po schválení ministerstvom vo vestníku a zverejniť na všetkých poštách, prípadne aj iným obvyklým spôsobom,
e)
zabezpečiť na prístupových miestach verejnej poštovej siete na požiadanie výmenu poštových známok a poštových celín, ktorých platnosť sa skončila, za platné poštové známky a poštové celiny, a to ešte najmenej šesť mesiacov po skončení platnosti, alebo oznámiť skončenie platnosti poštových známok a celín najmenej dvanásť mesiacov vopred, a
f)
trvalo uchovávať podklady týkajúce sa námetového riešenia poštových známok a poštových celín, ako aj ich výtvarné návrhy a tlačové podoby.
(2)
Ak poskytovateľ univerzálnej služby vyberie alebo distribuuje za podmienok určených podľa § 32 ods. 4 poštové zásielky a veci vylúčené z vybrania a distribúcie, ich vybranie alebo distribúcia poskytovateľom univerzálnej služby nie sú súčasťou univerzálnej služby.
(3)
Ak je poskytovateľovi univerzálnej služby odovzdaná nájdená poštová zásielka z rozsahu univerzálnej služby podľa § 3 ods. 2, ktorej vybranie alebo distribúciu nebol povinný vykonať, je poskytovateľ univerzálnej služby povinný takú poštovú zásielku vrátiť odosielateľovi; ustanovenie § 34 ods. 2 sa použije rovnako.
(4)
Ak tomu nebráni verejný záujem alebo iná dôležitá prekážka, vlastník cesty a vlastník pozemku alebo budovy je povinný umožniť bezodplatné umiestnenie verejne prístupného zariadenia podľa § 8 ods. 5 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu na verejne prístupnom mieste tak, aby mohlo byť nepretržite prístupné každému, ako aj umožniť jeho údržbu a denné vybranie alebo dodanie poštových zásielok.
§ 54
Osobitné ustanovenia pre vedenie účtovníctva poskytovateľa univerzálnej služby
(1)
Poskytovateľ univerzálnej služby vedie vo svojom účtovníctve oddelene náklady a výnosy z poskytovania každej služby a produktu, ktoré sú súčasťou univerzálnej služby a náklady a výnosy z poskytovania ostatných služieb a produktov, na účely výpočtu čistých nákladov univerzálnej služby, sledovania zákazu krížového financovania a regulácie poštových sadzieb poskytovateľa univerzálnej služby. Účtovníctvo poskytovateľa univerzálnej služby musí byť založené na objektívne odôvodniteľných zásadách nákladového účtovníctva.
(2)
V účtovníctve poskytovateľa univerzálnej služby sa náklady rozdeľujú a priraďujú takto:
a)
priame náklady, ktoré je možné priamo priradiť ku konkrétnej poštovej službe alebo produktu, sa k nim priradia, a
b)
spoločné náklady, ktoré nemožno priamo priradiť ku konkrétnej poštovej službe alebo produktu, sa rozdeľujú a priraďujú takto:
1.
ak je to možné, rozdeľujú sa na základe priamej analýzy pôvodu samotných nákladov,
2.
ak priama analýza podľa prvého bodu nie je možná, kategórie spoločných nákladov sa rozdeľujú na základe nepriamej súvislosti s kategóriami nákladov podľa prvého bodu alebo písmena a), pre ktoré je priame priradenie alebo rozdelenie možné; nepriama súvislosť sa zakladá na porovnateľnej štruktúre nákladov,
3.
ak nemožno rozdeliť a priradiť náklady postupom podľa prvého bodu ani druhého bodu, kategória nákladov sa priradí na základe všeobecného priraďovacieho činiteľa, určeného podľa pomeru všetkých výdavkov na základe priamej analýzy alebo nepriamej analýzy rozdelených alebo priradených ku každej poštovej službe z rozsahu univerzálnej služby na jednej strane a k ostatným službám na strane druhej.
(3)
Spoločné náklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie univerzálnej služby aj ostatných služieb, sa rozdeľujú rovnakým spôsobom a použijú sa rovnaké nákladové faktory na univerzálnu službu aj na ostatné služby.
(4)
Iné systémy nákladového účtovníctva, ako sú uvedené v odseku 1, môže poskytovateľ univerzálnej služby používať, len ak sú v súlade s podmienkami podľa odseku 1 a po predchádzajúcom schválení Poštovým regulačným úradom; o každom takom systéme účtovníctva Poštový regulačný úrad pred jeho schválením informuje Európsku komisiu.
(5)
Súlad vedenia účtovníctva poskytovateľa univerzálnej služby s týmto zákonom je Poštový regulačný úrad oprávnený preveriť alebo zabezpečiť jeho preverenie odborne spôsobilou a nezávislou osobou, ako aj na tento účel nahliadať do účtovných kníh a záznamov poskytovateľa univerzálnej služby.
(6)
Ročná účtovná závierka poskytovateľa univerzálnej služby musí byť overená audítorom a poskytovateľ univerzálnej služby ju predkladá Poštovému regulačnému úradu každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok alebo účtovné obdobia. Ak účtovné obdobie poskytovateľa univerzálnej služby nie je totožné s kalendárnym rokom, poskytovateľ univerzálnej služby vyhotoví k 31. decembru kalendárneho roka priebežnú účtovnú závierku a predkladá ju spolu s ročnou účtovnou závierkou Poštovému regulačnému úradu každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu ročnej účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky poskytovateľa univerzálnej služby musia byť zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch podľa odseku 1.
ŠTVRTÁ HLAVA
FINANCOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY
§ 55
Základné ustanovenia
(1)
Financovanie univerzálnej služby sa vykonáva spôsobom a v rozsahu podľa tohto zákona prostredníctvom osobitného účtu v Štátnej pokladnici23) (ďalej len „kompenzačný fond“), ktorý na tento účel zriadi a spravuje Poštový regulačný úrad.
(2)
Príjmami kompenzačného fondu je príspevok do kompenzačného fondu podľa § 58 a sumy vrátené podľa § 57 ods. 8. Výdavkami, ktoré je možné uhrádzať z kompenzačného fondu, sú náhrada čistých nákladov univerzálnej služby, vrátenie príspevku podľa § 58 ods. 7 a výdavky spojené so správou kompenzačného fondu.
(3)
Poštový regulačný úrad je povinný každoročne, najneskôr do 1. júla zverejniť vo vestníku príjmy a výdavky kompenzačného fondu za predchádzajúci kalendárny rok, a to v štruktúre, z ktorej je zrejmé najmenej to, akú sumu príspevku do kompenzačného fondu, ktorá osoba uhradila a aká suma bola poskytnutá na náhradu čistých nákladov univerzálnej služby a na vedenie kompenzačného fondu.
§ 56
Čisté náklady univerzálnej služby
(1)
Čistými nákladmi univerzálnej služby sú všetky náklady, ktoré sa vzťahujú alebo sú potrebné na poskytovanie univerzálnej služby.
(2)
Čisté náklady univerzálnej služby sa vypočítajú ako rozdiel medzi čistými nákladmi poskytovateľa univerzálnej služby a čistými nákladmi toho istého poskytovateľa univerzálnej služby, ak by univerzálnu službu neposkytoval. Pri určení čistých nákladov univerzálnej služby sa berie do úvahy aj nákladová efektívnosť poskytovania univerzálnej služby a výnosy a trhová výhoda, ktoré by poskytovateľ univerzálnej služby nezískal, ak by univerzálnu službu neposkytoval.
§ 57
Náhrada čistých nákladov univerzálnej služby
(1)
Ak z poskytovania univerzálnej služby v kalendárnom roku vzniknú poskytovateľovi univerzálnej služby čisté náklady univerzálnej služby, ktoré predstavujú pre poskytovateľa univerzálnej služby neprimeranú finančnú záťaž, má poskytovateľ univerzálnej služby nárok na ich náhradu z kompenzačného fondu. Neprimeranosť finančnej záťaže posudzuje Poštový regulačný úrad v konaní o určení predbežných čistých nákladov univerzálnej služby a čistých nákladov univerzálnej služby a za neprimeranú finančnú záťaž sa považuje stav, keď čisté náklady univerzálnej služby dosahujú takú sumu, že nie je vzhľadom na hospodársku situáciu poskytovateľa univerzálnej služby možné od neho spravodlivo požadovať, aby ich znášal.
(2)
Poskytovateľ univerzálnej služby predloží Poštovému regulačnému úradu každoročne do 31. augusta vyčíslenie čistých nákladov univerzálnej služby a vyčíslenie celkových nákladov za obdobie prvých šiestich mesiacov tohto kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor ustanoví Poštový regulačný úrad vo všeobecne záväznom právnom predpise, spolu s podkladmi, ktoré sú potrebné na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby.
(3)
Poštový regulačný úrad do 90 dní odo dňa doručenia vyčíslenia podľa odseku 2 určí predbežné čisté náklady univerzálnej služby za kalendárny rok, za ktorého prvých šesť mesiacov bolo predložené vyčíslenie podľa odseku 2, a tie zverejní vo vestníku.
(4)
Poštový regulačný úrad je oprávnený na účely posúdenia a určenia predbežných čistých nákladov univerzálnej služby overovať a kontrolovať podklady na výpočet predbežných čistých nákladov univerzálnej služby sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby, ako aj nahliadať do účtovných kníh a záznamov poskytovateľa univerzálnej služby. Poštový regulačný úrad je tiež oprávnený písomne požiadať poskytovateľa univerzálnej služby o predloženie údajov na účely určenia predbežných čistých nákladov univerzálnej služby, a to v určenej lehote, nie kratšej ako 15 dní odo dňa doručenia.
(5)
Poštový regulačný úrad do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý Poštový regulačný úrad určí predbežné čisté náklady univerzálnej služby podľa odseku 3, rozhodne o čistých nákladoch univerzálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok a tie zverejní vo vestníku; na tento účel sa ustanovenia odseku 4 použijú rovnako.
(6)
Zároveň s určením čistých nákladov univerzálnej služby podľa odseku 5 Poštový regulačný úrad vydá rozhodnutie o náhrade čistých nákladov univerzálnej služby. Rozhodnutie je písomné a obsahuje označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a osoby, ktorá v jeho mene konala, identifikáciu poskytovateľa univerzálnej služby, ktorého sa týka, výrok, vrátane sumy náhrady čistých nákladov univerzálnej služby, odôvodnenie, dátum a miesto vydania rozhodnutia a podpis konajúcej osoby. Rozhodnutie sa doručuje poskytovateľovi univerzálnej služby, je proti nemu možné podať do 15 dní odvolanie, ktoré má odkladný účinok a je preskúmateľné súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku.8)
(7)
Poštový regulačný úrad počas kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý Poštový regulačný úrad určí predbežné čisté náklady univerzálnej služby podľa odseku 3, uhradí poskytovateľovi univerzálnej služby čisté náklady univerzálnej služby nasledovne:
a)
v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi predbežnými čistými nákladmi univerzálnej služby a súčtom príspevkov poštových podnikov podľa § 58 ods. 1 do 15. februára,
b)
v sume rovnajúcej sa jednej štvrtine súčtu príspevkov poštových podnikov podľa § 58 ods. 1 do 30. apríla a do 31. júla,
c)
v sume rovnajúcej sa jednej štvrtine súčtu príspevkov poštových podnikov podľa § 58 ods. 1 do 31. októbra, ak je táto suma menšia alebo rovná rozdielu medzi čistými nákladmi univerzálnej služby určenými v rozhodnutí podľa odseku 6 a súčtom súm uhradených podľa písmen a) a b); inak v sume rovnajúcej sa tomuto rozdielu, a
d)
v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi čistými nákladmi univerzálnej služby určenými v rozhodnutí podľa odseku 6 a súčtom súm uhradených podľa písmen a), b) a c) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(8)
Ak je rozdiel medzi súčtom súm uhradených podľa odseku 7 písm. a) a b) a čistými nákladmi univerzálnej služby kladný, poskytovateľ univerzálnej služby vráti sumu rovnajúcu sa tomuto rozdielu do kompenzačného fondu do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý Poštový regulačný úrad určí predbežné čisté náklady univerzálnej služby podľa odseku 3.
§ 58
Príspevok do kompenzačného fondu
(1)
Poštový regulačný úrad súčasne so zverejnením predbežných čistých nákladov univerzálnej služby podľa § 57 ods. 3 určí rozhodnutím povinnosť platiť príspevok do kompenzačného fondu každému poštovému podniku, ktorý v tomto kalendárnom roku poskytoval zameniteľné poštové služby. Príspevok do kompenzačného fondu určí Poštový regulačný úrad v sume rovnajúcej sa percentu z predbežných čistých nákladov univerzálnej služby, ktoré zodpovedá podielu tohto poštového podniku na trhu, najviac však v sume rovnajúcej sa 3 % z obratu poštového podniku z poskytovania zameniteľných poštových služieb (ďalej len „obrat“). Podiel poštového podniku na trhu sa určí ako pomer obratu k súčtu obratov všetkých poštových podnikov, ktoré sú povinné platiť príspevok do kompenzačného fondu a obratu poskytovateľa univerzálnej služby z poskytovania univerzálnej služby, a to vždy za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)
Na účely určenia sumy príspevku do kompenzačného fondu sú poštový podnik, ktorý v tomto kalendárnom roku poskytoval zameniteľné poštové služby a poskytovateľ univerzálnej služby, povinní predložiť Poštovému regulačnému úradu do 31. augusta sumu obratu z poskytovania služieb podľa odseku 1 za obdobie prvých šiestich mesiacov tohto kalendárneho roka.
(3)
Príspevok do kompenzačného fondu sa platí počas kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý Poštový regulačný úrad určí predbežné čisté náklady univerzálnej služby podľa § 57 ods. 3, a to vždy v sume jednej štvrtiny príspevku do posledného dňa prvého až tretieho kalendárneho štvrťroka a vo zvyšku do posledného dňa štvrtého kalendárneho štvrťroka.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje označenie orgánu, ktorý ho vydal, a osoby, ktorá v jeho mene konala, identifikáciu poštového podniku, ktorého sa týka, určenie sumy príspevku do kompenzačného fondu a lehoty na jeho zaplatenie, spôsob jeho zaplatenia a spôsob jeho určenia, dátum a miesto vydania a podpis konajúcej osoby. Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje poštovému podniku, ktorého sa týka, je proti nemu možné podať do 15 dní odvolanie, ktoré má odkladný účinok a je preskúmateľné súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku.8)
(5)
Ak je rozdiel medzi sumou predbežných čistých nákladov univerzálnej služby určených podľa § 57 ods. 3 a súčtom sumy prostriedkov v kompenzačnom fonde, ktoré v príslušnom roku nie sú potrebné na náhradu čistých nákladov univerzálnej služby, a sumy príspevkov poštových podnikov podľa odseku 1 kladný, uhradí sa príspevok v sume tohto rozdielu do kompenzačného fondu zo štátneho rozpočtu do 31. januára; ak sa postupuje podľa odseku 6, tak suma, o ktorú bol príspevok zo štátneho rozpočtu zvýšený, sa uhradí do 31. decembra kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli predbežné čisté náklady univerzálnej služby určené.
(6)
Ak rozdiel medzi sumou náhrady čistých nákladov univerzálnej služby určenou rozhodnutím podľa § 57 ods. 6 a sumou predbežných čistých nákladov univerzálnej služby určenou podľa § 57 ods. 3 je kladný, Poštový regulačný úrad súčasne s vydaním rozhodnutia o náhrade čistých nákladov univerzálnej služby vydá v rozsahu tohto rozdielu rozhodnutie o zvýšení príspevku do kompenzačného fondu; ustanovenia odsekov 1, 2, 4 a 5 sa použijú rovnako.
(7)
Ak rozdiel medzi sumou predbežných čistých nákladov univerzálnej služby určenou podľa § 57 ods. 3 a sumou náhrady čistých nákladov univerzálnej služby určenou rozhodnutím podľa § 57 ods. 6 je kladný, Poštový regulačný úrad vráti v rozsahu tohto rozdielu zaplatené príspevky do kompenzačného fondu poštovým podnikom, a to pomerne s použitím spôsobu určenia sumy týchto príspevkov.
(8)
Ak poštový podnik uhradil do kompenzačného fondu v kalendárnom roku príspevok vo väčšej sume ako 3 % jeho obratu v tomto kalendárnom roku, Poštový regulačný úrad v rozhodnutí o určení povinnosti platiť príspevok do kompenzačného fondu, vydaného v bezprostredne nasledujúcom kalendárnom roku, zníži sumu príspevku takého poštového podniku o sumu kladného rozdielu medzi príspevkom do kompenzačného fondu zaplateným v predchádzajúcom kalendárnom roku a sumou rovnajúcou sa 3 % obratu poštového podniku v predchádzajúcom kalendárnom roku; ak poštový podnik v bezprostredne nasledujúcom kalendárnom roku nebude povinný platiť príspevok do kompenzačného fondu, túto sumu mu Poštový regulačný úrad vráti do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
PIATA ČASŤ
ŠTÁTNY DOHĽAD A SPRÁVNE DELIKTY
PRVÁ HLAVA
ŠTÁTNY DOHĽAD
§ 59
Základné ustanovenia
(1)
Štátny dohľad vykonáva Poštový regulačný úrad prostredníctvom svojich poverených zamestnancov z vlastnej iniciatívy alebo na podnet tretej osoby. Ak je to odôvodnené osobitnou povahou štátneho dohľadu, na jeho vykonanie môže Poštový regulačný úrad prizvať zamestnancov iného orgánu štátnej správy, orgánu samosprávy a právnickej osoby alebo fyzické osoby s ich súhlasom (ďalej len „prizvaná osoba“). Prizvaná osoba má pri výkone štátneho dohľadu rovnaké postavenie ako poverení zamestnanci Poštového regulačného úradu. Účasť prizvanej osoby na výkone štátneho dohľadu je iným úkonom vo všeobecnom záujme.24) Prizvanou osobou nemôže byť iný poštový podnik, jeho zamestnanec alebo orgán poštového podniku.
(2)
Štátny dohľad zahŕňa
a)
kontrolu plnenia povinností poštového podniku a podmienok poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku podľa tohto zákona, vydaného všeobecného povolenia alebo registrácie,
b)
kontrolu plnenia povinností poskytovateľa univerzálnej služby a podmienok poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku, najmä kontrolu dodržiavania kvalitatívnych a rozvojových podmienok určených pre univerzálnu službu v poštovej licencii,
c)
cenovú kontrolu týkajúcu sa poštových sadzieb,
d)
nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, všeobecným povolením, registráciou alebo poštovou licenciou a overovanie plnenia uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a
e)
prejednávanie správnych deliktov a ukladanie sankcií za ich spáchanie.
(3)
Na výkon cenovej kontroly podľa odseku 2 písm. c) sa vzťahuje osobitný predpis.25)
(4)
Poverený zamestnanec je pri výkone štátneho dohľadu oprávnený
a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov, v ktorých kontrolovaná osoba vykonáva alebo zabezpečuje výkon svojej činnosti a ktoré bezprostredne súvisia s predmetom kontroly; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá,
b)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov alebo osôb, ktoré na zmluvnom alebo inom základe vykonávajú pre kontrolovanú osobu činnosť, aby im bezodkladne poskytli alebo odovzdali
1.
potrebné informácie a údaje, poštové podmienky, tarifu a iné dokumenty, súvisiace s poskytovaním poštových služieb, vrátane ich rovnopisov,
2.
prvopisy dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, vecí a informácií, potrebných na výkon štátneho dohľadu, vrátane tých, ktoré sú uložené v elektronickej podobe,
3.
vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu štátneho dohľadu a k zisteným nedostatkom,
c)
kontrolovať splnenie povinnosti registrácie poštového podniku,
d)
kontrolovať prevádzkovanie poštovej siete a verejnej poštovej siete,
e)
kontrolovať plnenie podmienok poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku na základe všeobecného povolenia, registrácie alebo poštovej licencie a
f)
ukladať povinnosť kontrolovanej osobe, aby v lehote určenej v zápise o priebehu a výsledku štátneho dohľadu odstránila zistené nedostatky a podala správu o ich odstránení.
(5)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho dohľadu a na požiadanie povereného zamestnanca alebo Poštového regulačného úradu poskytnúť súčinnosť potrebnú na výkon štátneho dohľadu.
§ 60
Výkon štátneho dohľadu
(1)
Výkon štátneho dohľadu sa začína dňom, keď poverení zamestnanci predložia kontrolovanej osobe písomné poverenie na vykonanie štátneho dohľadu, ktoré obsahuje
a)
označenie orgánu štátneho dohľadu,
b)
označenie kontrolovanej osoby,
c)
titul, meno a priezvisko poverených zamestnancov a prizvaných osôb,
d)
predmet štátneho dohľadu,
e)
kontrolované obdobie,
f)
dátum začatia výkonu štátneho dohľadu,
g)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia a
h)
odtlačok pečiatky Poštového regulačného úradu a meno, priezvisko, funkciu a podpis predsedu alebo ním splnomocneného zástupcu.
(2)
Poverení zamestnanci sú v súvislosti s výkonom štátneho dohľadu povinní
a)
vopred oznámiť kontrolovanej osobe predmet, účel a dobu trvania štátneho dohľadu a preukázať sa poverením, ktoré ich oprávňuje na výkon štátneho dohľadu a služobným preukazom; ak by oznámenie pred začatím štátneho dohľadu mohlo viesť k zmareniu jeho účelu, treba tak urobiť najneskôr pri začatí výkonu štátneho dohľadu,
b)
vyhotoviť zápis o priebehu a výsledku štátneho dohľadu, jedno vyhotovenie odovzdať kontrolovanej osobe pred jeho prerokovaním a vyžiadať si od kontrolovanej osoby v určenej primeranej lehote písomné vyjadrenie ku všetkým zisteným nedostatkom; písomné vyjadrenie, ktorým sa spochybňujú kontrolné zistenia, sú námietkami,
c)
preskúmať opodstatnenosť námietok kontrolovanej osoby k zisteným nedostatkom, ak boli predložené v lehote podľa písmena b), opodstatnené námietky zohľadniť v dodatku k zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu a oboznámiť s ním kontrolovanú osobu, ako aj písomne oznámiť kontrolovanej osobe neopodstatnenosť námietok najneskôr do termínu prerokovania zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu,
d)
prerokovať zápis o priebehu a výsledku štátneho dohľadu s vedúcim kontrolovanej osoby a v zápisnici o prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu uviesť opatrenia uložené na odstránenie zistených nedostatkov a lehotu na ich plnenie, ako aj lehotu na predloženie písomnej správy o splnení uložených opatrení,
e)
vydať kontrolovanej osobe písomné potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov a vecí a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím a
f)
zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho dohľadu alebo v súvislosti s ním.
(3)
Kontrolovaná osoba je
a)
povinná umožniť povereným zamestnancom vykonať všetky ich oprávnenia, ktorými pri výkone štátneho dohľadu podľa tohto zákona disponujú a je povinná nebrániť výkonu štátneho dohľadu alebo výkonu oprávnení poverených zamestnancov; táto povinnosť sa vzťahuje na každého zamestnanca kontrolovanej osoby alebo osobu, ktorá na zmluvnom alebo inom základe vykonáva pre kontrolovanú osobu činnosť,
b)
oprávnená oboznámiť sa s kontrolnými zisteniami uvedenými v zápise o priebehu a výsledku štátneho dohľadu a vyjadriť sa k zisteným nedostatkom v lehote určenej Poštovým regulačným úradom a
c)
povinná v lehote určenej v zápisnici o prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu odstrániť zistené nedostatky alebo vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a písomne oznámiť Poštovému regulačnému úradu ich odstránenie v lehote uvedenej v tejto zápisnici.
(4)
O výsledku štátneho dohľadu vypracujú poverení zamestnanci zápis o priebehu a výsledku štátneho dohľadu, ktorý obsahuje
a)
označenie orgánu štátneho dohľadu,
b)
označenie kontrolovanej osoby,
c)
titul, meno a priezvisko poverených zamestnancov,
d)
miesto, dátum a čas výkonu štátneho dohľadu,
e)
predmet štátneho dohľadu,
f)
kontrolované obdobie,
g)
preukázané zistené nedostatky,
h)
dátum vypracovania zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu,
i)
podpisy poverených zamestnancov,
j)
podpis osoby oprávnenej konať v mene kontrolovanej osoby a dátum oboznámenia sa so zápisom o priebehu a výsledku štátneho dohľadu; ak táto osoba odmietne zápis o priebehu a výsledku štátneho dohľadu podpísať, informáciu o tomto odmietnutí,
k)
vyjadrenie kontrolovanej osoby alebo informáciu o odmietnutí vyjadriť sa a
l)
zoznam príloh k zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu.
(5)
Prílohou k zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu je najmä vyjadrenie kontrolovanej osoby podľa odseku 2 písm. b), dodatok podľa odseku 2 písm. c) a zápisnica podľa odseku 2 písm. d); prílohy k zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
(6)
Zápisnica o prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu sa prikladá k zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu a obsahuje najmä
a)
dátum oboznámenia vedúceho kontrolovanej osoby so zápisom o priebehu a výsledku štátneho dohľadu,
b)
dátum prerokovania zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu,
c)
mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu a ich podpisy alebo informáciu o odmietnutí prerokovania zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu alebo podpisu zápisnice kontrolovanou osobou,
d)
povinnosť kontrolovanej osoby prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a lehotu na ich prijatie a
e)
povinnosť kontrolovanej osoby v určenej lehote predložiť písomnú správu o splnení uložených opatrení.
(7)
Ak sa pri výkone štátneho dohľadu nezistia nedostatky, vypracujú poverení zamestnanci záznam o štátnom dohľade, na ktorý sa primerane vzťahuje odsek 4.
(8)
Štátny dohľad je ukončený prerokovaním zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu alebo dňom doručenia záznamu podľa odseku 7 kontrolovanej osobe. Zápis o priebehu a výsledku štátneho dohľadu sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci kontrolovanej osoby bezdôvodne nezúčastní na prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu alebo odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu; tieto skutočnosti sa uvedú priamo v zápisnici.
(9)
Ak je na dosiahnutie cieľa štátneho dohľadu potrebná súčinnosť odosielateľa, podávateľa alebo adresáta poštových zásielok, ktoré boli predmetom poštových služieb poskytovaných kontrolovanou osobou, alebo súčinnosť iných osôb, ktoré disponujú vecami alebo informáciami dôležitými na výkon štátneho dohľadu, sú tieto osoby povinné na písomnú žiadosť bezodkladne poskytnúť Poštovému regulačnému úradu informácie, doklady, vyjadrenia a ďalšie veci potrebné na výkon štátneho dohľadu podľa tohto zákona.
(10)
Tomu, kto sťažuje výkon štátneho dohľadu, najmä tým, že bez závažných dôvodov neposkytne súčinnosť, ktorú je podľa tohto zákona povinný poskytnúť, môže Poštový regulačný úrad uložiť poriadkovú pokutu do 165 eur, a to aj opakovane.
DRUHÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY
§ 61
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku poštových činností sa dopustí ten, kto
a)
poruší povinnosť podľa § 10 ods. 2 alebo sprístupní predmet poštového tajomstva v rozpore s § 10 ods. 3,
b)
poskytne informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, v rozpore s § 11 ods. 2,
c)
neoprávnene zasiahne do poštovej siete alebo do verejnej poštovej siete,
d)
porušil poštové podmienky podaním poštovej zásielky obsahujúcej veci, ktoré sú vylúčené z vybrania a distribúcie,
e)
neoprávnene použil alebo sfalšoval poštovú pečiatku,
f)
neoprávnene použil poštovú pečiatku, poštovú známku alebo poštovú celinu, textové alebo grafické označenie používané vo verejnej poštovej sieti bez súhlasu poskytovateľa univerzálnej služby, alebo
g)
porušil ustanovenia § 35 ods. 1.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta do 400 eur. Popri pokute možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. f) sankciu zákazu činnosti a za priestupok podľa odseku 1 písm. d) až f) sankciu prepadnutia veci.
(3)
Príslušným správnym orgánom na prejednanie priestupku podľa odseku 1 je Poštový regulačný úrad; na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.26)
§ 62
Iné správne delikty
(1)
Poštový regulačný úrad uloží pokutu do 100 000 eur poskytovateľovi univerzálnej služby, ak
a)
univerzálnu službu alebo poštový platobný styk neposkytuje v rozsahu a za podmienok podľa tohto zákona alebo podľa podmienok určených v poštovej licencii,
b)
nevedie účtovníctvo v súlade s osobitnými ustanoveniami o vedení účtovníctva podľa § 54 alebo
c)
neposkytne Poštovému regulačnému úradu na jeho požiadanie informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poskytovania univerzálnej služby alebo nepredloží ani na výzvu Poštovému regulačnému úradu ročnú účtovnú závierku podľa § 54 ods. 6.
(2)
Poštový regulačný úrad uloží pokutu do 100 000 eur právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý
a)
ako poštový podnik poruší povinnosť podľa § 11 ods. 1 druhej vety a v dôsledku porušenia tejto povinnosti dôjde k neoprávnenému sprístupneniu alebo zverejneniu informácií o poskytovaných poštových službách alebo osobných údajov alebo k ich zneužitiu,
b)
ako poštový podnik otvorí poštovú zásielku v rozpore s § 35 ods. 2,
c)
ako poštový podnik, ktorý je povinný viesť účtovníctvo spôsobom podľa § 36, túto povinnosť poruší alebo nepredloží ani na výzvu Poštovému regulačnému úradu ročnú účtovnú závierku alebo iné údaje podľa § 36,
d)
poruší povinnosť podľa § 10 ods. 2, sprístupní predmet poštového tajomstva v rozpore s § 10 ods. 3 alebo nesprístupní predmet poštového tajomstva podľa § 10 ods. 3,
e)
poskytne informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, v rozpore s § 11 ods. 2,
f)
poskytuje poštové služby alebo poštový platobný styk bez registrácie,
g)
vydá poštovú známku alebo poštovú celinu, alebo používa na poskytovanie poštových služieb poštové pečiatky alebo poštové ceniny, alebo textové alebo grafické označenie používané vo verejnej poštovej sieti bez súhlasu poskytovateľa univerzálnej služby, alebo
h)
neumožnil štátnemu orgánu výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpečovaním obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo s odhaľovaním a stíhaním trestného činu na základe žiadosti tohto orgánu a v súlade s osobitnými predpismi.
(3)
Poštový regulačný úrad uloží pokutu do 20 000 eur poštovému podniku, ktorý
a)
poskytuje poštové služby v rozpore so všeobecným povolením,
b)
poskytuje zameniteľné poštové služby alebo poštový platobný styk v rozpore s týmto zákonom, alebo
c)
poskytuje poštové služby alebo poštový platobný styk v rozpore s vlastnými poštovými podmienkami alebo tarifou, okrem prípadu, ak bola odchýlka od poštových podmienok alebo tarify osobitne dojednaná v poštovej zmluve.
(4)
Poštový regulačný úrad uloží pokutu do 10 000 eur kontrolovanej osobe, ktorá
a)
neumožnila povereným zamestnancom výkon štátneho dohľadu,
b)
neodstránila nedostatky zistené pri výkone štátneho dohľadu v určenej lehote, alebo
c)
neposkytla na požiadanie informácie alebo inú týmto zákonom ustanovenú súčinnosť potrebnú na výkon štátneho dohľadu.
(5)
Poštový regulačný úrad uloží pokutu do 3 000 eur poštovému podniku, ktorý poruší povinnosť podľa tohto zákona inú ako podľa odsekov 1 až 4.
(6)
Pri ukladaní pokuty za iný správny delikt Poštový regulačný úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(7)
Pokutu za iný správny delikt možno uložiť aj opakovane. Pri opätovnom porušení tej istej povinnosti v priebehu dvoch rokov od predchádzajúceho porušenia povinnosti možno uložiť dvojnásobok pokuty podľa odsekov 1 až 5.
(8)
Poštový regulačný úrad môže pokutu uložiť do jedného roka odo dňa, keď porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(9)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
ŠIESTA ČASŤ
POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH
§ 63
(1)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby poskytnúť dotáciu na účely podpory výskumu a vývoja v oblasti poštových služieb, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.27)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť aj na spolufinancovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja poštových služieb vrátane nákladov na ich prípravu.
(3)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok a dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 64 ods. 1, ktorý okrem podmienok podľa tohto zákona spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.28)
§ 64
(1)
Dotáciu na účely podľa § 63 možno poskytnúť
a)
fyzickej osobe – podnikateľovi s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
b)
právnickej osobe oprávnenej na podnikanie na území Slovenskej republiky,
c)
záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou,29)
d)
nadácii,
e)
občianskemu združeniu,
f)
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, alebo
g)
vysokej škole,
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 na základe písomnej žiadosti, ak
a)
predloží žiadosť, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b)
predložený projekt spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektov a
c)
má zriadený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(3)
Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie, a to
a)
návrh projektu v štruktúre podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
b)
návrh rozpočtu projektu,
c)
výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo z obdobného registra, do ktorého sa zapisuje právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, nie starší ako tri mesiace; ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, z ktorého sa vyhotovuje výpis, predloží doklad o jeho zriadení alebo založení a
d)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(4)
Žiadosti o dotácie predkladajú žiadatelia podľa odseku 1 ministerstvu v lehote uvedenej vo výzve na predkladanie projektov, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
§ 65
(1)
Dotáciu možno poskytnúť do výšky 100 % ekonomicky oprávnených nákladov na riešenie projektu podľa § 63 ods. 1 okrem prípadov uvedených v § 63 ods. 2.
(2)
Dotáciu nemožno poskytnúť
a)
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b)
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.
(3)
Žiadosti o dotáciu vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia zriadená ministerstvom. Komisia vyhodnotí žiadosti o dotáciu do jedného mesiaca od uplynutia lehoty podľa § 64 ods. 4.
§ 66
(1)
Ministerstvo uzatvorí s prijímateľom dotácie zmluvu o poskytnutí dotácie.
(2)
Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať
a)
údaje o zmluvných stranách v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, u právnických osôb štatutárny orgán, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo,
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu prijímateľa dotácie,
c)
účel, druh, sumu a dobu použitia dotácie,
d)
podmienky použitia dotácie,
e)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
f)
úpravu práv k výsledku riešenia projektu,
g)
úpravu vzťahov k právam k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam zaobstaraným z poskytnutej dotácie,
h)
spôsob využitia výsledkov riešenia projektu,
i)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
j)
termín a spôsob zúčtovania dotácie,
k)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa nepoužité prostriedky majú vrátiť,
l)
termíny priebežnej kontroly použitia dotácie a
m)
identifikačné údaje vecného garanta projektu.
(3)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
všetky schválené žiadosti o poskytnutie dotácie aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia ich poskytnutia, výšky a účelu dotácie a označenia konečného príjemcu dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti a
b)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 67
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,30) ak nie je v odseku 2 ustanovené inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní29) sa nevzťahuje na
a)
rozhodovanie podľa § 9,
b)
vydanie všeobecného povolenia podľa § 17,
c)
reguláciu poštových sadzieb podľa § 24,
d)
vydávanie požiadaviek na kvalitu podľa § 41,
e)
schvaľovanie poštových známok a poštových celín podľa § 43,
f)
rozhodovanie o náhrade čistých nákladov univerzálnej služby podľa § 57,
g)
rozhodovanie o príspevku do kompenzačného fondu podľa § 58 a
h)
štátny dohľad okrem štátneho dohľadu podľa § 59 ods. 2 písm. e).
(3)
Na konanie a rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu Poštového regulačného úradu je príslušný predseda Poštového regulačného úradu.
(4)
Poštový podnik môže v konaniach podľa odseku 2 písm. a), c), g) a h) realizovať podania a doručovať iné dokumenty aj v elektronickej podobe, podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
§ 68
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Poštový regulačný úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia
a)
vzorec výpočtu čistých nákladov univerzálnej služby a o určení neprimeranej finančnej záťaže podľa § 57,
b)
vzor tlačiva na vyčíslenie podľa § 57 ods. 2 a podklady potrebné na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby,
c)
spôsob, akým sa posudzuje nákladová efektívnosť poskytovania univerzálnej služby, výnosy a trhová výhoda podľa § 56 ods. 2 a
d)
podrobnosti o spôsobe výpočtu príspevku poštového podniku do kompenzačného fondu.
(2)
Poštový regulačný úrad môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky podrobnosti o
a)
vedení a obsahu evidencie podľa § 28 ods. 6 a
b)
osobitných požiadavkách pre vedenie účtovníctva podľa § 36 alebo § 54.
Prechodné ustanovenia
§ 69
Právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona, ako aj nároky z nich vzniknuté sa spravujú podľa doterajších predpisov.
§ 70
(1)
Poštový podnik, ktorý poskytuje poštový platobný styk alebo poštové služby iné ako univerzálnu službu na základe oprávnenia podľa doterajších predpisov, je oprávnený ich poskytovať aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, pričom je povinný podať prihlášku na registráciu najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti všeobecného povolenia vydaného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Oprávnenie poštového podniku poskytovať poštový platobný styk alebo poštové služby podľa odseku 1 zaniká dňom doručenia úplnej prihlášky na registráciu Poštovému regulačnému úradu alebo márnym uplynutím lehoty na podanie prihlášky na registráciu podľa odseku 1.
§ 71
(1)
Poštová licencia udelená alebo uložená podľa doterajších predpisov je poštovou licenciou podľa tohto zákona; rozsah poskytovania univerzálnej služby sa spravuje doterajšími predpismi.
(2)
Poskytovateľ univerzálnej služby podľa doterajších predpisov je poskytovateľom univerzálnej služby podľa tohto zákona.
§ 72
(1)
Poštový regulačný úrad zverejní návrh všeobecného povolenia podľa § 18 ods. 1 najneskôr do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Poštový regulačný úrad vydá požiadavky na kvalitu do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 73
Konania začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 74
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 75
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 80/2008 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 249/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písmeno l) znie:
„l)
poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby,“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa mení takto:
V Sadzobníku správnych poplatkov XXI. časť vrátane nadpisu znie:
„XXI. ČASŤ
POŠTOVÁ ČINNOSŤ
Položka 269
a)
Registrácia poštového podniku 100,– eur
b)
Zmena registrovaných údajov poštového podniku 33,– eur
Položka 270
a)
Udelenie poštovej licencie 33 193,50 eura
b)
Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby 165,50 eura“.
Čl. IV
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 80/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7 ods. 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
tak určuje rozhodnutie Európskej komisie30) alebo ak ide o službu s pridanou hodnotou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
Napríklad Rozhodnutie Komisie zo 7. 10. 2008 o slovenských právnych predpisoch týkajúcich sa služieb hybridnej pošty [C(2008) 5912], Ú. v. EÚ, C 322, 17. 12. 2008.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 324/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 52, 27. 2. 2008; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002).
Príloha č. 2 k zákonu č. 324/2011 Z. z.
VZOR
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Príloha č. 3 k zákonu č. 324/2011 Z. z.
VZOR
Popis projektu
2)
Čl. 13 Svetového poštového dohovoru (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 Z. z. o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie).
3)
Akty Svetovej poštovej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 Z. z.).
4)
§ 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
6)
§ 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
16)
§ 18 ods. 4 až 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
17)
§ 15 ods. 5 písm. d) zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 89 až 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad čl. 27 ods. 3 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch), čl. 35 ods. 3 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch).
22)
Napríklad zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov.
23)
§ 2a ods. 1 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z.
24)
§ 137 ods. 5 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
28)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.