311/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o dočasnom pôsobení vojenského technického poradcu.
Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2011 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve obrany Slovenskej republiky.