307/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. marca 2011 Fínska republika a 1. apríla 2011 Rakúska republika sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z. a oznámenie č. 70/2011 Z. z.).
Fínska republika určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
Rakúska republika oznámila svoje vyhlásenie k článku 34 ods. 2, uplatnila výhradu k článku 54 ods. 2 a zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
K oznámeniu č. 307/2011 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Fínska republika:
a)
Dohovor pre Fínsku republiku nadobudol platnosť 1. marca 2011.
b)
Podľa článku 29 dohovoru Fínska republika určila ako ústredný orgán ministerstvo spravodlivosti.
Rakúska republika:
a)
Dohovor pre Rakúsku republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2011.
b)
Ratifikačná listina Rakúskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Rakúska republika vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.
Podľa článku 29 dohovoru Rakúska republika určila ako ústredný orgán spolkové ministerstvo spravodlivosti.
Žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa rakúskym orgánom musia zasielať prostredníctvom ústredného orgánu Rakúskej republiky.“.