297/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

297
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2011
o lesnej hospodárskej evidencii
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Lesná hospodárska evidencia
(1)
Lesná hospodárska evidencia (ďalej len „evidencia“) je súhrn údajov o stave lesa, realizácii plánovaných hospodárskych opatrení, neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných pri hospodárení v lesoch.
(2)
Evidencia sa vedie podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa1) a podľa pozemkov, ktoré boli vyhlásené za lesné pozemky po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok (ďalej len „projekt starostlivosti“).
(3)
Číselne a slovne sa vedie evidencia
a)
ťažby podľa § 22 zákona,
b)
holiny podľa § 20 ods. 3 zákona,
c)
obnovy lesa podľa § 20 zákona,
d)
pestovnej činnosti podľa § 2 písm. m) zákona a ostatných výkonov,
e)
ochrany lesa vrátane požiarov na lesných pozemkoch podľa § 28 zákona,
f)
lesníckotechnických meliorácií podľa § 26 zákona.
(4)
Graficky sa vedie evidencia obnovnej ťažby, mimoriadnej ťažby a holín.
(5)
Evidencia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme pomocou programového vybavenia umožňujúceho uchovávanie, kontrolu a tlač
a)
evidenčných výkazov podľa § 9,
b)
grafickej evidencie podľa § 10.
§ 2
Evidencia ťažby
(1)
V evidencii ťažby sa eviduje objem vyťaženého dreva podľa druhu ťažby a drevín; pri výchove lesa prebierkami sa eviduje aj prebierková plocha.
(2)
Okrem údajov podľa odseku 1 sa eviduje pri
a)
obnovnej ťažbe hospodársky spôsob a jeho forma,
b)
náhodnej ťažbe vznik dôvodu na náhodnú ťažbu a príčina vzniku ťažby s uvedením kódu škodlivého činiteľa,
c)
mimoriadnej ťažbe číslo rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorým bola povolená.
(3)
Objem vyťaženého dreva zahŕňa aj objem trvalo ponechaného dreva v lesnom poraste
a)
po jeho vyrúbaní alebo spracovaní, ktorým sa zabráni šíreniu škodlivých činiteľov, alebo
b)
po odumretí lesného porastu alebo jeho časti v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov.
(4)
Pri sprístupnení lesného porastu dočasnými približovacími cestami alebo pri rozčlenení lesného porastu na pracovné polia sa objem vyťaženého dreva, ktorý sa neeviduje ako mimoriadna ťažba vykonaná na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, eviduje podľa druhu vykonanej ťažby alebo druhu ťažby uvedenej v programe starostlivosti o lesy (ďalej len „program starostlivosti“) alebo v projekte starostlivosti.
(5)
Spôsob označenia druhu ťažby dreva, hospodárskeho spôsobu a jeho formy pri obnovnej ťažbe je uvedený v prílohe č. 1. Príčina náhodnej ťažby sa uvádza skratkou škodlivého činiteľa podľa prílohy č. 2.
§ 3
Evidencia holiny
(1)
V evidencii holiny sa eviduje plocha holiny podľa príčiny jej vzniku.
(2)
Holina sa podľa príčiny vzniku eviduje ako holina vzniknutá
a)
z ťažby evidovanej podľa § 2,
b)
pôsobením škodlivého činiteľa alebo
c)
zo zmien druhu pozemkov a zmien využitia lesných pozemkov.
(3)
Holina podľa odseku 2 písm. b) sa eviduje, ak vznikla pôsobením škodlivého činiteľa v lesných porastoch
a)
po ich zabezpečení,
b)
pred ich zabezpečením
1.
v dôsledku mimoriadnej udalosti2) alebo
2.
na základe posúdenia obvodným lesným úradom o miere a intenzite pôsobenia škodlivého činiteľa a vzniku holiny; posúdenie sa vykoná do dvoch mesiacov od prejavenia sa dôsledkov pôsobenia škodlivého činiteľa.
(4)
Holina podľa odseku 2 písm. a) v lesných porastoch s obnovnou ťažbou vykonávanou podrastovým hospodárskym spôsobom a holina podľa odseku 2 písm. b), ktorá vznikla v lesných porastoch, ktorých vek dosiahol vek začatia obnovy,3) sa eviduje, ak ide o súvislú plochu väčšiu ako 0,03 ha a jej šírka presahuje 10 m.
(5)
Holina podľa odseku 2 písm. a) a b), nespĺňajúca podmienky odseku 4, a holina podľa odseku 2 písm. c) sa eviduje, ak sa vytvorí súvislá plocha s výmerou väčšou ako 0,01 ha a nie je predpoklad, že by počas nasledujúcich desiatich rokov vývoja lesného porastu sama prirodzene zanikla zapojením sa okolitého lesného porastu.
(6)
Plocha holiny sa určí, ak ide o holinu podľa
a)
odseku 2 písm. a) a b), jej zmeraním; ak sa na zmeranej ploche nachádza etáž4) uvedená v opise dielcov programu starostlivosti alebo projektu starostlivosti, zmeraná plocha sa primerane zmenší,
b)
odseku 2 písm. c), jej zmeraním alebo prevzatím údaja o ploche uvedenej v rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy.5)
§ 4
Evidencia obnovy lesa
(1)
V evidencii obnovy lesa sa eviduje zalesnená plocha a množstvo použitého osiva drevín v kilogramoch, počet semenáčikov alebo sadeníc v kusoch, podľa drevín, spôsobu zalesnenia a druhu zalesnenia.
(2)
Podľa spôsobu zalesnenia sa eviduje
a)
umelá obnova lesa
1.
sadbou semenáčikov, sadeníc alebo odrezkov na holine (ďalej len „sadba“),
2.
sadbou semenáčikov, sadeníc alebo odrezkov pod materským porastom (ďalej len „podsadba“),
3.
sejbou semien na holine (ďalej len „sejba“),
4.
sejbou semien pod materským porastom (ďalej len „podsejba“),
b)
prirodzená obnova lesa prirodzeným zmladením.
(3)
Podľa druhu zalesnenia sa eviduje
a)
prvé zalesnenie, ak sa zalesnenie uskutočňuje na holine podľa § 3 alebo na ploche podľa odseku 5,
b)
opakované zalesnenie, ak sa zalesnenie uskutočňuje do zabezpečenia lesného porastu po neúspešnom prvom zalesnení alebo ak je potrebné vykonať zalesnenie z dôvodu plnenia kritérií zabezpečeného lesného porastu.6)
(4)
Prirodzené zmladenie sa eviduje po vzniku holiny, ak je predpoklad, že bude tvoriť následný lesný porast.
(5)
Evidencia podľa odseku 1 sa vedie aj pre plochy, na ktorých sa vykonala podsadba alebo podsejba.
(6)
Označenie spôsobu obnovy lesa je uvedené v prílohe č. 3. Na označenie príčiny opakovaného zalesnenia sa použije skratka škodlivého činiteľa podľa prílohy č. 2.
§ 5
Evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov
(1)
V evidencii pestovnej činnosti sa eviduje druh činnosti a plocha, na ktorej sa činnosť vykonala, alebo plocha, ktorá je činnosťou ovplyvnená.
(2)
V pestovnej činnosti sa eviduje
a)
prečistka,
b)
príprava pôdy na obnovu lesa,
c)
príprava plochy na obnovu lesa.
(3)
V ostatných výkonoch sa eviduje
a)
ochrana proti burine,
b)
ochrana proti zveri,
c)
oplocovanie.
§ 6
Evidencia ochrany lesa
(1)
V evidencii ochrany lesa sa eviduje výskyt škodlivých činiteľov a nimi spôsobeného poškodenia lesa a vykonané ochranné a obranné opatrenia.
(2)
Škodlivé činitele sa evidujú podľa drevín a druhu škodlivého činiteľa uvedeného v prílohe č. 2.
(3)
Rozsah poškodenia sa eviduje
a)
v lesných porastoch uvedením
1.
objemu dreva poškodených stromov, ak sa eviduje ťažba podľa § 2, alebo
2.
plochy, na ktorej sa poškodenie vyskytlo,
b)
v lesných škôlkach uvedením
1.
tisícov kusov, ak ide o úhyn semenáčikov a sadeníc lesných drevín podľa osobitného predpisu,7)
2.
m2 plochy, na ktorej sa škodlivý činiteľ vyskytol.
(4)
Plocha, na ktorej sa vyskytlo poškodenie drevín v lesných porastoch, sa pri strate asimilačných orgánov alebo pri podieli poškodených jedincov drevín z ich celkového počtu
a)
do 25 % neeviduje,
b)
v rozsahu 26 až 60 % eviduje ako stredné poškodenie,
c)
od 61 % eviduje ako silné poškodenie.
(5)
Plocha podľa odseku 4 sa neeviduje, ak poškodením
a)
vznikol dôvod na náhodnú ťažbu podľa § 2 ods. 2 písm. b),
b)
vznikla holina podľa § 3, alebo
c)
vznikol dôvod na opakované zalesnenie podľa § 4 ods. 3 písm. b).
(6)
V evidencii podľa odseku 1 sa uvádza aj
a)
počet lapákov v kusoch so zatriedením škodlivého činiteľa do tried početnosti napadnutia podľa počtu závrtov na 1 dm2,
b)
počet feromónových lapačov v kusoch so zatriedením škodlivého činiteľa do tried početnosti podľa počtu odchytených kusov škodlivého činiteľa,
c)
pri použití insekticídov alebo fungicídov
1.
plocha, na ktorej sa opatrenia realizovali,
2.
objem ošetreného ponechaného dreva v lesných porastoch, ak sa opatrenia realizujú v lesných porastoch tretieho a vyššieho vekového stupňa, alebo
3.
objem ošetreného dreva, ak sa opatrenia realizujú na skladoch dreva,
d)
plocha, na ktorej sa vykonali opatrenia s použitím herbicídov, rodenticídov a repelentov,
e)
podľa povahy opatrenia plocha alebo objem spracovaného dreva pri vykonaní iných opatrení na ochranu lesa.
(7)
Ak sa opatrenia podľa odseku 6 písm. c) a d) realizujú opakovane, uvádza sa súčet
a)
plôch, na ktorých sa opatrenia realizovali,
b)
objemu ošetreného dreva.
(8)
Vykonané opatrenia na ochranu lesa v lesných škôlkach sa evidujú podľa drevín, škodlivého činiteľa a použitého opatrenia v m2 ošetrenej plochy.
§ 7
Evidencia požiarov na lesných pozemkoch
(1)
Požiare na lesných pozemkoch (ďalej len „lesný požiar“) sa evidujú podľa dátumu vzniku, druhu lesného požiaru a plochy, na ktorej sa lesný požiar vyskytol.
(2)
Druhy lesných požiarov sú tieto:
a)
pozemný,
b)
podzemný,
c)
korunový.
§ 8
Evidencia lesníckotechnických meliorácií
Lesníckotechnické meliorácie podľa § 26 zákona sa evidujú podľa druhu, plochy predpokladaného účinku a celkových nákladov na ich vykonanie v tisícoch eur s presnosťou na jedno desatinné miesto.
§ 9
Evidenčné výkazy
(1)
Podklady na vedenie evidencie obsahom a štruktúrou umožňujú správne a úplné vedenie týchto evidenčných výkazov:
a)
porastová karta, ktorú tvorí evidencia
1.
ťažby dreva a holín podľa prílohy č. 4,
2.
obnovy lesa podľa prílohy č. 5,
3.
pestovnej činnosti a ostatných výkonov podľa prílohy č. 6,
b)
ročná evidencia výkonov v lesných porastoch podľa prílohy č. 7,
c)
ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií podľa prílohy č. 8.
(2)
Evidenčné výkazy podľa odseku 1 písm. a) sa vyhotovujú pre jednotky priestorového rozdelenia lesa1) podľa programu starostlivosti alebo projektu starostlivosti.
(3)
Evidenčné výkazy podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vyhotovujú samostatne za každého obhospodarovateľa lesa a lesný celok.
(4)
Pri vedení evidencie v evidenčných výkazoch sa postupuje podľa technického popisu uvedeného v prílohe č. 9.
§ 10
Grafická evidencia
(1)
V grafickej evidencii sa v obrysovej mape zakresľuje veľkosť a tvar
a)
plochy, na ktorej sa vykonala obnovná ťažba alebo mimoriadna ťažba,
b)
holiny.
(2)
Grafická evidencia sa vedie priebežne mapovými značkami podľa prílohy č. 10. Ku každej zakreslenej ploche sa pri vzniku holiny uvedie rok jej vzniku; pri holinách podľa odseku 1 písm. b) sa uvedie aj druh škodlivého činiteľa.
§ 11
Zásady vedenia a zabezpečenia evidencie
(1)
Evidenčné výkazy podľa § 9 a grafická evidencia podľa § 10 sa vedú čitateľne a v štátnom jazyku.8)
(2)
Chybný alebo nesprávny údaj sa opravuje v evidencii vedenej
a)
elektronickou formou zápisom rozdielu medzi správnym údajom a chybným alebo nesprávnym údajom,
b)
písomnou formou spôsobom podľa písmena a) alebo prečiarknutím chybného alebo nesprávneho údaja a zápisom správneho údaja tak, aby bola zachovaná jeho čitateľnosť; správny údaj sa zapíše k opravovanému údaju.
(3)
Ak sa počas platnosti programu starostlivosti o lesy zmení obhospodarovateľ lesa, odovzdá pôvodný obhospodarovateľ lesa novému obhospodarovateľovi lesa evidenčné výkazy za obdobie platnosti programu starostlivosti alebo projektu starostlivosti.
(4)
Ak je jednotka priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa vyhotovuje evidencia, spoločnou vecou,9) evidenciu zabezpečuje obhospodarovateľ lesa ustanovený postupom podľa osobitného predpisu.10) Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní,11) súčasťou písomnej dohody je
a)
výmera a plošné vymedzenie častí jednotiek priestorového rozdelenia lesa po vyporiadaní spoluvlastníctva,
b)
rozdelenie úloh vyplývajúcich z plánu hospodárskych opatrení,
c)
rozdelenie realizovaných hospodárskych opatrení, neplánovaných činností a opatrení vykonaných v lesoch,
d)
dohoda o uchovávaní evidencie vedenej do vyporiadania spoluvlastníctva.
(5)
Po vyporiadaní spoluvlastníctva každý obhospodarovateľ lesa vedie pre príslušnú časť jednotky priestorového rozdelenia lesa samostatnú evidenciu; na jej založenie slúžia údaje podľa odseku 4. V porastovej karte sa v poznámke vyznačí údaj „vyporiadanie spoluvlastníctva“.
(6)
Obhospodarovateľ lesa uchováva evidenčné výkazy podľa § 9 ods. 1 a grafickú evidenciu podľa § 10 za obdobie platnosti programu starostlivosti alebo projektu starostlivosti desať rokov od ukončenia jeho platnosti.
§ 12
Časová postupnosť vedenia evidencie a termíny predkladania evidenčných výkazov
(1)
Podklady na vedenie evidencie podľa § 9 ods. 1 sa vedú priebežne.
(2)
Evidenčné výkazy podľa § 9 ods. 1 písm. a) vedie a zaznamenáva odborný lesný hospodár mesačne. Zaznamenáva sa stav za kalendárny mesiac do tridsiatich dní po jeho skončení.
(3)
Evidenčné výkazy podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) sa vyhotovujú raz ročne za kalendárny rok.
(4)
Evidenčné výkazy podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) obhospodarovateľ lesa do štyridsiatich piatich dní po ukončení kalendárneho roka predkladá príslušnému obvodnému lesnému úradu; to neplatí, ak vedenie evidenčných výkazov alebo ich predkladanie zabezpečuje spôsobom podľa odseku 7.
(5)
Príslušný obvodný lesný úrad evidenčné výkazy podľa odseku 4 predloží ministerstvom zriadenej právnickej osobe do šesťdesiatich dní po ukončení kalendárneho roka.
(6)
Obhospodarovateľ lesa evidenčné výkazy podľa § 9 ods.1 písm. b) a c) predkladá aj vtedy, ak v kalendárnom roku, za ktorý majú byť vyhotovené, nenastali žiadne skutočnosti, ktoré sú predmetom evidencie.
(7)
Prostredníctvom webových aplikácií správcu informačného systému lesného hospodárstva možno zabezpečiť
a)
vedenie evidenčných výkazov podľa odsekov 2 a 3,
b)
predkladanie evidenčných výkazov podľa odsekov 4 až 6.
(8)
Správca informačného systému lesného hospodárstva priebežne zverejňuje na svojom webovom sídle podrobnosti o spôsobe, možnostiach a forme vedenia a predkladania evidenčných výkazov.
(9)
Ak obhospodarovateľ lesa zabezpečí vedenie evidenčných výkazov podľa § 9 ods. 1 písm. a) spôsobom podľa odseku 7, evidenčný výkaz podľa § 9 ods. 1 písm. b) sa nevyhotovuje.
§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)
V evidencii sa na označenie dreviny použije skratka botanického názvu v slovenskom jazyku podľa osobitného predpisu;12) dreviny, ktoré tam nie sú uvedené alebo nemajú uvedenú skratku, sa evidujú názvom dreviny.
(2)
Objem dreva nad 7 cm hrúbky pri pni sa eviduje v m3 bez kôry
a)
s presnosťou na dve desatinné miesta,
b)
v celých číslach v evidenčných výkazoch podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c).
(3)
Ak nie je uvedené inak, plocha sa eviduje v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Evidenčné výkazy za rok 2011 sa vyhotovia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011; na ich predloženie sa primerane použije § 12 ods. 4 až 6.
(2)
Lesná hospodárska evidencia vedená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 sa uschováva desať rokov od ukončenia platnosti programu starostlivosti alebo projektu starostlivosti.
(3)
Ak je v programoch starostlivosti vyhotovených do účinnosti zákona navrhovaný účelový výber, ten sa na účely evidencie považuje za účelový hospodársky spôsob.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
OZNAČENIE DRUHU ŤAŽBY DREVA, HOSPODÁRSKEHO SPÔSOBU A JEHO FORMY
Označenie druhu ťažby
Druh ťažby dreva Skratka
Úmyselná
ťažba
Obnovná OU
Výchovná VU
Mimoriadna ťažba MR
Náhodná
ťažba
Vykonaná
[drevná hmota bola spracovaná]
NV
S ponechaním dreva v lesnom poraste
[objem trvalo ponechaného dreva sa eviduje podľa § 2 ods. 3 písm. a)]
NP
Nevykonaná
[objem trvalo ponechaného dreva sa eviduje podľa § 2 ods. 3 písm. b)]
NN
Označenie hospodárskeho spôsobu a jeho formy pri obnovnej ťažbe
Hospodársky spôsob Forma Skratka
Podrastový maloplošná MP
veľkoplošná VP
Výberkový stromová JV
skupinová SV
Účelový stromová JU
skupinová SU
Holorubný maloplošná MH
veľkoplošná VH
Príloha č. 2 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
ZOZNAM ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV
Skupina škodlivých činiteľov Škodlivý činiteľ Skratka
1. Biotické škodlivé činitele Podkôrny  hmyz Lykožrút smrekový LS
Lykožrút lesklý LL
Drevokaz čiarkovaný DC
Lykožrúty na jedli LJ
Podkôrnikovité na borovici LB
Lykožrút smrekovcový LC
Podkôrnik dubový PD
Iný podkôrny hmyz PH
Listožravý hmyz Mníška veľkohlavá MV
Obaľovače na duboch OD
Piadivky na duboch PI
Hrebenárky na borovici HB
Ploskanka smreková PK
Rúrkovček smrekovcový RS
Imága chrústa CR
Iný listožravý hmyz LH
Cicavý hmyz Kôrovnica kaukazská KK
Vošky na smreku a smrekovci VO
Iný cicavý hmyz CH
Škodcovia koreňov a kmienkov Tvrdoň smrekový TS
Nosániky NO
Larvy kováčikov KO
Pandravy chrústa PC
Medvedík obyčajný MO
Iní škodcovia koreňov a kmienkov SK
Huby Sypavky SY
Múčnatky MU
Hrdze HR
Škvrnitosť a hnednutie listov a ihlíc SL
Rakovina a nekróza kôry RA
Tracheomykózy TM
Podpňovka PP
Koreňovka vrstevnatá KV
Hniloby HN
Padanie semenáčikov PS
Iné huby HU
Ostatné biotické
škodlivé činitele
Obhryz a lúpanie zverou ZL
Odhryz zverou ZV
Hlodavce HL
Háďatká HA
Burina BU
Iné biotické IB
2. Abiotické škodlivé činitele Vietor VT
Sneh SN
Sucho a úpal SU
Záplavy a podmáčanie ZA
Iné abiotické AB
3. Antropogénne škodlivéčinitele Imisie IM
Požiare PO
Odcudzenie dreva KR
Pastva hosp. zvierat PA
Poškodenie pesticídmi PE
Iné antropogénne AN
Príloha č. 3 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
OZNAČENIE SPÔSOBU OBNOVY LESA
Spôsob obnovy lesa Spôsob zalesnenia Skratka
Umelá obnova Prvé zalesnenie Sadba SAD
Podsadba PSA
Sejba SEJ
Podsejba PSE
Opakované zalesnenie Opakovaná sadba OSA
Opakovaná podsadba OPS
Opakovaná sejba OSE
Opakovaná podsejba OPE
Prirodzená obnova Prirodzené zmladenie PZM
Príloha č. 4 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
EVIDENCIA ŤAŽBY DREVA A HOLÍN
Príloha č. 5 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
EVIDENCIA OBNOVY LESA
Príloha č. 6 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
EVIDENCIA PESTOVNEJ ČINNOSTI A OSTATNÝCH VÝKONOV
Príloha č. 7 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
ROČNÁ EVIDENCIA VÝKONOV V LESNÝCH PORASTOCH
Príloha č. 8 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
ROČNÁ EVIDENCIA OCHRANY LESA A LESNÍCKOTECHNICKÝCH MELIORÁCIÍ
Príloha č. 9 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
TECHNICKÝ POPIS NA VEDENIE EVIDENCIE V EVIDENČNÝCH VÝKAZOCH
1.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Obhospodarovateľ lesa – uvedie sa právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch. Evidenčné výkazy predkladá obhospodarovateľ lesa samostatne za
a)
každý lesný celok, v ktorom obhospodaruje lesné pozemky vrátane lesných škôlok,
b)
pozemky, ktoré boli vyhlásené za lesné pozemky po schválení projektu starostlivosti.
OLH – uvedie sa odborný lesný hospodár príslušného obhospodarovateľa lesa.
Jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL):
Lesný celok – uvedie sa názov lesného celku, v prípade programu starostlivosti vyhotoveného podľa predpisov účinných do 1. septembra 2005 sa uvádza názov časti lesov podľa ich užívania (názov užívateľského celku). V prípade pozemkov, ktoré boli vyhlásené za lesné pozemky, sa uvedie číslo rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, v kolónkach označujúcich „dielec, ČP – čiastkovú plochu, PS – porastovú skupinu“ sa uvedie ich označenie podľa návrhu uvedeného v projekte starostlivosti.
Vlastnícky celok – uvedie sa názov vlastníckeho celku. V prípade, že vlastnícky celok nie je určený, údaj sa nevypĺňa.
Dielec – uvedie sa označenie dielca.
Čiastková plocha (ČP) – uvedie sa označenie čiastkovej plochy.
Porastová skupina (PS) – uvedie sa označenie porastovej skupiny.
Etáž – evidencia sa nevedie a evidenčné výkazy sa nevyhotovujú pre etáž samostatne. Údaje evidenčne patriace k jednotlivým etážam, opísaným v programe starostlivosti alebo projekte starostlivosti, sa evidujú v najbližšej vyššej jednotke priestorového rozdelenia lesa (dielec, čiastková plocha, porastová skupina).
KPSL – uvedie sa kód programu starostlivosti.
Platnosť PSL – uvedie sa obdobie platnosti programu starostlivosti.
OLÚ – uvedie sa príslušný obvodný lesný úrad (ďalej len „OLÚ“), v ktorého územnom obvode sa lesné pozemky alebo lesné škôlky nachádzajú. V prípade, že lesné pozemky sa nachádzajú v pôsobnosti viacerých OLÚ, uvedie sa ten, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesných pozemkov.
KLÚ – uvedie sa príslušný krajský lesný úrad (ďalej len „KLÚ“), v ktorého územnom obvode sa lesné pozemky alebo lesné škôlky nachádzajú. V prípade, že lesné pozemky sa nachádzajú v pôsobnosti viacerých KLÚ, uvedie sa ten, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesných pozemkov.
Okres – uvedie sa okres, do ktorého lesné pozemky alebo lesné škôlky patria, v prípade, že sa lesné pozemky nachádzajú vo viacerých okresoch, uvedie sa ten, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesných pozemkov.
Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu (m3) – uvedie sa celkový objem dreva predpísaný na ťažbu na obdobie platnosti programu starostlivosti, v prípade, že údaj nie je známy, uvedie sa „N“.
Zmena celkového objemu dreva predpísaného PSL v (m3) – uvedie sa celkový objem dreva na ťažbu po zohľadnení zmeny programu starostlivosti schválenej krajským lesným úradom.
Vyťažené vo vykazovanom roku v (m3) – uvedie sa celkový objem dreva vyťažený vo vykazovanom roku, samostatne sa uvedie údaj o celkovom objeme dreva vyťaženom náhodnou ťažbou vo vykazovanom roku.
Vyťažené od začiatku platnosti PSL v (m3) – uvedie sa celkový objem dreva vyťažený od začiatku platnosti programu starostlivosti vrátane objemu dreva vyťaženého vo vykazovanom roku, samostatne sa uvedie údaj o celkovom objeme dreva vyťaženom náhodnou ťažbou od začiatku platnosti programu starostlivosti.
Rok, mesiac – uvedie sa príslušný rok a mesiac vykonania opatrení alebo vzniku evidovanej skutočnosti (napr. holiny); rok sa uvádza v tvare „RRRR“, mesiac v tvare „MM“, ak ide o opravu chybného alebo nesprávneho údaja, uvádza sa mesiac v tvare „00“.
2.
PORASTOVÁ KARTA
2.A.
Evidencia ťažby dreva a holín (príloha č. 4)
Vznik dôvodu na náhodnú ťažbu – uvedie sa skratka označenia škodlivého činiteľa (príloha č. 2), ktorý bol dôvodom vzniku náhodnej ťažby. Eviduje sa v mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na náhodnú ťažbu. Zároveň sa v príslušnom riadku eviduje odhadnutý objem poškodených alebo uhynutých stromov a krov podľa drevín. Ak po vykonaní náhodnej ťažby nie je totožný objem vyťaženého dreva s odhadnutým objemom náhodnej ťažby, zaeviduje sa oprava odhadnutého objemu náhodnej ťažby podľa drevín novým zápisom tak, aby sa súčet odhadnutého objemu náhodnej ťažby rovnal objemu vykonanej náhodnej ťažby vrátane objemu trvalo ponechaného dreva v lesnom poraste, pričom v stĺpci „mesiac“ sa uvedie údaj „00“ a v stĺpci „vznik dôvodu na náhodnú ťažbu“ sa uvedie skratka označenia škodlivého činiteľa, ktorý bol dôvodom vzniku náhodnej ťažby (skratka škodlivého činiteľa sa uvedie totožná s tou, ktorou bol označený pôvodný zápis odhadovaného objemu náhodnej ťažby).
Druh ťažby – uvedie sa skratka označenia druhu ťažby podľa prílohy č. 1. Náhodná ťažba sa podľa zákona musí vykonať do šiestich mesiacov od jej vzniku alebo podľa harmonogramu na jej spracovanie schváleného orgánom štátnej správy lesného hospodárstva; následne sa zaeviduje podľa druhu ťažby. V lesných porastoch, kde je vykonanie náhodnej ťažby podmienené povolením výnimky podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), sa náhodná ťažba zaeviduje po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o jej nepovolení, v prípade rozhodnutia o jej povolení až po vykonaní náhodnej ťažby.
Hospodársky spôsob a jeho forma – uvedie sa skratka označenia hospodárskeho spôsobu a jeho formy podľa prílohy č. 1; údaj sa uvádza len pri evidovaní obnovnej ťažby.
Príčina náhodnej ťažby – pri evidovaní náhodnej ťažby sa uvedie skratka označenia škodlivého činiteľa (príloha č. 2), ktorý bol dôvodom vzniku náhodnej ťažby.
Prebierková plocha – zaeviduje sa výmera, na ktorej bola vykonaná výchovná ťažba.
Holina (príčina vzniku, výmera) – uvedie sa skratka škodlivého činiteľa, pôsobením ktorého lesný porast zanikol. V prípade, ak holina vznikla odstránením lesného porastu úmyselnou alebo náhodnou ťažbou, stĺpec „príčina vzniku“ sa nevypĺňa a uvádza sa iba výmera holiny súčasne s evidovaním príslušného druhu ťažby.
Dreviny – uvedie sa objem vyťaženého dreva alebo odhadnutý objem náhodnej ťažby podľa drevín; v prípade väčšieho počtu drevín, ako je počet stĺpcov, sa objem dreva ostatných drevín uvedie súčtom podľa ich druhu v stĺpci „ostatné ihličnaté“ alebo „ostatné listnaté“.
Spolu – uvedie sa celkový objem evidovaného dreva v príslušnom riadku.
Poznámka – uvedie sa špecifikácia vykazovanej činnosti, číslo rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, dreviny, ktorých objem dreva je zahrnutý v stĺpci „ostatné ihličnaté“ alebo „ostatné listnaté“, alebo iné dôležité skutočnosti.
2.B.
Evidencia obnovy lesa (príloha č. 5)
Zalesnenie – eviduje sa zalesnenie podľa jeho druhu (prvé zalesnenie alebo opakované zalesnenie); jednotlivé druhy zalesnenia sa evidujú v samostatnom riadku.
Existujúce prirodzené zmladenie na obnovovanom prvku po vykonaní poslednej fázy podrastového hospodárskeho spôsobu (dorub) sa eviduje súčasne so zaevidovaním holiny.
Spôsob zalesnenia – uvedie sa skratka označenia spôsobu zalesnenia (príloha č. 3).
Príčina opakovaného zalesnenia – pri opakovanom zalesnení sa uvedie skratka označenia škodlivého činiteľa (príloha č. 2), ktorý bol príčinou opakovaného zalesnenia, v prípade opakovaného zalesnenia vykonaného z dôvodu plnenia kritérií zabezpečeného lesného porastu sa skratka označenia škodlivého činiteľa neuvádza.
Plocha – uvedie sa celková výmera, na ktorej bolo zaevidované prvé zalesnenie alebo opakované zalesnenie.
Dreviny – uvedie sa zalesnená plocha podľa drevín; v prípade väčšieho počtu drevín, ako je počet stĺpcov, sa plocha zalesnená ostatnými drevinami uvedie súčtom plôch podľa ich druhu v stĺpci „ostatné ihličnaté“ alebo „ostatné listnaté“.
Spolu – uvedie sa celková výmera zalesnenia evidovaná v príslušnom riadku.
Poznámka – uvedie sa špecifikácia vykazovanej činnosti, číslo rozhodnutia, dreviny, ktorých plocha zalesnenia je zahrnutá v stĺpci „ostatné ihličnaté“ alebo „ostatné listnaté“, alebo iné dôležité skutočnosti.
2.C.
Evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov (príloha č. 6)
Prečistky – uvedie sa výmera, na ktorej bola vykonaná prerezávka, čistka alebo plecí rub, prípadne tvarový orez v mladinách.
Príprava pôdy na obnovu lesa – uvedie sa výmera, na ktorej sa vykonala príprava pôdy na obnovu lesa (napr. prekopaním, prekyprením, zmulčovaním, vytrhávaním pňov, orbou, smykovaním).
Príprava plochy na obnovu lesa – uvedie sa výmera, na ktorej sa vykonala príprava plochy na zalesnenie (napr. odstraňovanie haluziny, uhadzovanie haluziny, pálenie haluziny, výsek krov a nežiaducich drevín).
Ochrana proti burine – uvedie sa výmera, na ktorej sa vykonávala ochrana proti burine (napr. chemicky, vyžínaním, ošliapavaním).
Ochrana proti zveri – uvedie sa výmera, na ktorej sa vykonala ochrana proti zveri (napr. chemicky, mechanicky s výnimkou oplocovania).
Oplocovanie – uvedie sa výmera oplotenej plochy na účely ochrany lesa.
Poznámka – uvedie sa špecifikácia vykazovanej činnosti, číslo rozhodnutia alebo iné dôležité skutočnosti.
3.
ROČNÁ EVIDENCIA VÝKONOV V LESNÝCH PORASTOCH (PRÍLOHA Č. 7)
V ročnej evidencii výkonov v lesných porastoch sa uvedú sumárne údaje z porastových kariet podľa príloh č. 4 až 6. Sumárne údaje sa uvedú v členení podľa jednotlivých evidovaných skutočností.
V evidencii obnovy lesa sa okrem plochy, na ktorej bolo zaevidované zalesnenie, uvádza aj množstvo vysiateho osiva v kg alebo počet použitých semenáčikov a sadeníc v tisícoch kusov; údaj sa preberá z karty pôvodu porastu vedenej podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh; pri evidencii prirodzeného zmladenia sa počet semenáčikov neuvádza.
4.
ROČNÁ EVIDENCIA OCHRANY LESA A LESNÍCKOTECHNICKÝCH MELIORÁCIÍ (PRÍLOHA Č. 8)
Tabuľka A) Vykonané ochranné a obranné opatrenia
Škodlivý činiteľ – uvedie sa skratka škodlivého činiteľa (príloha č. 2), proti ktorému sa ochranné alebo obranné opatrenia vykonali.
Drevina – uvedie sa skratka dreviny, pre ktorú boli vykonané ochranné a obranné opatrenia, resp. ktorá je uvedeným škodlivým činiteľom poškodzovaná. Ak pri zásahu proti škodlivému činiteľovi nemožno drevinu špecifikovať (odburinenie plôch pred zalesnením, ošetrenie úhorov, ciest a manipulačných plôch v škôlke a pod.), drevina sa neuvádza.
Lapáky – uvedie sa počet lapákov podľa intenzity nalietnutia. Intenzita nalietnutia lapákov (triedy početnosti napadnutia podľa počtu závrtov) sa zisťuje a hodnotí podľa príslušnej technickej normy. Pri lykožrútovi smrekovom a lykožrútovi lesklom sa intenzita nalietnutia hodnotí takto:
Lapáky – závrty na 1 dm2 slabý stredný silný
lykožrút smrekový do 0,5 0,5 – 1,0 nad 1,0
lykožrút lesklý do 1,0 1,0 – 2,0 nad 2,0
Feromónové lapače – uvedie sa počet inštalovaných feromónových lapačov podľa odchytu (triedy početnosti podľa počtu odchytených kusov). Odchyt v lapačoch sa zisťuje a hodnotí podľa príslušnej technickej normy. Pri lykožrútovi smrekovom a lykožrútovi lesklom sa hodnotí celosezónny odchyt takto:
Celosezónny odchyt chrobákov do lapačov slabý stredný silný
lykožrút smrekový do 2 000 2 000 – 8 000 8 000 a viac
lykožrút lesklý do 20 000 20 000 – 100 000 100 000 a viac
Insekticídy – uvedie sa insekticídmi ošetrený objem dreva príslušnej dreviny (na sklade alebo v lesnom poraste), alebo výmera ošetrených lesných porastov.
Fungicídy – uvedie sa fungicídmi ošetrený objem dreva príslušnej dreviny (na sklade alebo v lesnom poraste), alebo výmera ošetrených lesných porastov.
Herbicídy – uvedie sa výmera herbicídmi ošetrených lesných porastov.
Rodenticídy – uvedie sa výmera rodenticídmi ošetrených lesných porastov.
Odkôrňovanie – uvedie sa objem odkôrnených stromov, kmeňov alebo výrezov.
Pálenie – uvedie sa výmera, z ktorej sa drevná hmota (vrátane tenčiny) úmyselne pálila na účely ochrany lesa.
Iné – v príslušných technických jednotkách a množstve sa uvedú iné vykonané ochranné a obranné opatrenia, ktoré nie sú v tabuľke uvedené v samostatných stĺpcoch.
Tabuľka B) Poškodenie evidované v hektároch
Škodlivý činiteľ – uvedie sa skratka škodlivého činiteľa (príloha č. 2), ktorý poškodenie spôsobil, okrem škodlivého činiteľa požiar (PO), ktorý sa uvádza samostatne v tabuľke D) Požiare na lesných pozemkoch.
Drevina – uvedie sa skratka dreviny, ktorá bola uvedeným škodlivým činiteľom poškodená.
Poškodené – podľa intenzity poškodenia sa uvedie výmera, na ktorej sú dreviny poškodené škodlivým činiteľom. Za poškodenie „Stredne“ sa považuje defoliácia alebo poškodenie jedincov v rozsahu 26 – 60 %, ako „Silno“ sa hodnotí defoliácia alebo poškodenie jedincov od 61 %.
Tabuľka C) Výskyt škodlivých činiteľov v lesných škôlkach a vykonané obranné opatrenia proti nim
Škodlivý činiteľ – uvedie sa skratka škodlivého činiteľa (príloha č. 2), ktorý bol príčinou úhynu semenáčikov alebo sadeníc alebo proti ktorému sa ochranné a obranné opatrenia vykonali.
Drevina – uvedie sa skratka poškodenej dreviny alebo dreviny, pre ktorú boli vykonané ochranné a obranné opatrenia.
Plocha výskytu – uvedie sa výmera, na ktorej sa evidovaný škodlivý činiteľ na príslušnej drevine vyskytol.
Úhyn semenáčikov a sadeníc – uvedie sa počet uhynutých semenáčikov a sadeníc v tisícoch kusov.
Vykonané ochranné a obranné opatrenia – uvedie sa výmera, na ktorej sa insekticídy, fungicídy, herbicídy alebo rodenticídy použili alebo na ktorej sa vykonali ostatné ochranné a obranné opatrenia.
Poznámka – slovne sa uvedie druh ostatného ochranného alebo obranného opatrenia, použitý prípravok alebo iné dôležité skutočnosti.
Tabuľka D) Požiare na lesných pozemkoch
JPRL – uvedie sa príslušná jednotka priestorového rozdelenia lesa; v prípade požiaru na lesných pozemkoch (bez lesných porastov) slúžiacich lesnému hospodárstvu sa v čísle dielca uvádza číslo parcely registra „C“ katastra nehnuteľností.
Dátum vzniku požiaru – uvedie sa dátum vzniku požiaru.
Druh lesného požiaru – uvedie sa skratka druhu požiaru takto:
a)
podzemný požiar – je horenie horľavých látok a šírenie požiaru pod pôdnym povrchom, uvádza sa skratkou „POP“,
b)
pozemný požiar – je horenie pôdneho krytu vrátane krov a drevín pod hlavným lesným porastom, uvádza sa skratkou „POZ“,
c)
korunový požiar – je horenie celých stromov vrátane ich korún, uvádza sa skratkou „POK“.
V prípade kombinácie podzemného a pozemného požiaru sa uvádza skratka „POZ“. V prípade ostatných kombinácií sa uvádza skratka „POK“.
Plocha zasiahnutá lesným požiarom – uvedie sa výmera lesných pozemkov, na ktorých sa vyskytol lesný požiar.
Tabuľka E) Lesníckotechnické meliorácie
Druh lesníckotechnickej meliorácie – slovným popisom sa uvedie druh vykonanej lesníckotechnickej meliorácie.
Predpokladaný účinok – uvedie sa výmera lesných pozemkov, na ktorých sa predpokladá priaznivý účinok vykonanej lesníckotechnickej meliorácie.
Celkové náklady na realizáciu – uvedú sa celkové náklady na realizáciu evidovanej lesníckotechnickej meliorácie v tisícoch eur.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 297/2011 Z. z.
MAPOVÉ ZNAČKY GRAFICKEJ EVIDENCIE
2)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 9 a 10 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 20 ods. 5 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
Príloha č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli.