288/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

288
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. augusta 2011,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 29. septembra 2011
(1)
Štátny dopravný úrad odmietne udelenie typového schválenia ES vozidla pre nové typy vozidiel, ak nie sú splnené požiadavky tohto nariadenia vlády, pre kategórie vozidiel
a)
T1, T2 a T3 od 29. septembra 2011,
b)
T4.3 od 29. septembra 2013.
(2)
Príslušný štátny orgán8) odmietne uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak nie sú splnené požiadavky tohto nariadenia vlády, pre kategórie vozidiel
a)
T1, T2 a T3 od 29. septembra 2012,
b)
T4.3 od 29. septembra 2016.“.
2.
Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Smernica Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia ich technických ustanovení menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych alebo lesných traktorov. (Ú. v. EÚ L 238, 9. 9. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. septembra 2011.
Iveta Radičová v. r.