279/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

279
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2011,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Vyhlasuje sa záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Schválený Vodný plán Slovenska uverejní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 279/2011 Z. z.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ VODNÉHO PLÁNU SLOVENSKA OBSAHUJÚCA PROGRAM OPATRENÍ NA DOSIAHNUTIE ENVIRONMENTÁLNYCH CIEĽOV
A.
POVRCHOVÉ VODY
1.
Organické znečistenie:
Opatrenia na redukovanie organického znečistenia
– základné opatrenie
1.1
realizovať opatrenia podľa Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES, nariadenia EP a Rady (ES) 1882/2003 a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1137/2008 s cieľom dosiahnuť dobrý stav vôd v súlade s Vodným plánom Slovenska,
1.1.1
intenzifikovať čistiarne odpadových vôd,
1.1.2
vybudovať nové čistiarne odpadových vôd,
1.1.3
dobudovať verejné kanalizácie,
– doplnkové opatrenia
1.2
riešiť nakladanie s odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky v aglomeráciách, ktoré nie sú v Národnom programe Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES,
1.3
komplexne riešiť problematiku malých domových čistiarní odpadových vôd,
1.4
upraviť vypúšťanie oteplených a výrazne mineralizovaných vôd z geotermálnych vodných parkov.
2.
Znečistenie povrchových vôd živinami:
Opatrenia na redukovanie znečistenia živinami
– základné opatrenia
2.1
realizovať opatrenia podľa Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES, nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1137/2008 s cieľom dosiahnuť dobrý stav vôd v súlade s Vodným plánom Slovenska,
2.1.1
intenzifikovať čistiarne odpadových vôd,
2.1.2
vybudovať nové čistiarne odpadových vôd,
2.1.3
dobudovať verejné kanalizácie,
2.2
zabezpečiť v zraniteľných oblastiach zníženie znečistenia z poľnohospodárstva dôsledným dodržiavaním Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach podľa osobitného predpisu,1)
2.3
vymedziť a dobudovať základné prvky ekologickej siete kultúrnej krajiny definované projektmi územného systému ekologickej stability alebo krajinnoekologickými plánmi, ktorých súčasťou sú útvary povrchových vôd,
– doplnkové opatrenia
2.4
zabezpečiť dodržiavanie všeobecne platnej úrovne ochrany útvarov povrchových vôd uplatňovaním dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok,2)
2.5
zabezpečiť poľnohospodársky poradenský systém,
2.6
zaviesť výrobu bezfosfátových detergentov,
2.7
zabezpečiť výchovu na zvyšovanie ekologického povedomia spoločnosti,
2.8
podporovať finančnými dotáciami rozvoj ekologického poľnohospodárstva a poľnohospodárov pri zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k zachovaniu a ochrane vodných zdrojov.
3.
Znečistenie prioritnými látkami a relevantnými látkami:
Opatrenia na zníženie znečistenia prioritnými látkami a relevantnými látkami
– základné opatrenia
3.1
zosúladiť vypúšťanie odpadových vôd s platnými požiadavkami na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
3.2
zosúladiť vypúšťanie odpadových vôd zo všetkých zdrojov znečistenia, ktoré vypúšťajú do útvarov povrchových vôd odpadové vody s obsahom prioritných látok a relevantných látok, s požiadavkami rešpektujúcimi environmentálne normy kvality pre prioritné látky a pre relevantné látky,
– doplnkové opatrenia
3.3
aktualizovať Program znižovania znečisťovania vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami,
3.4
sprísniť kontrolu pri uplatňovaní Programu znižovania znečisťovania vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami v praxi.
4.
Opatrenia na elimináciu hydromorfologických vplyvov
4.1
zabezpečiť pozdĺžnu kontinuitu riek a biotopov odstránením ich narušenia spôsobeného vodnými stavbami,
4.2
zabezpečiť laterálnu spojitosť mokradí a inundácií s vodným tokom a odstrániť ostatné morfologické zmeny napojením ramena alebo sústavy ramien vodného toku alebo výmenou brehového opevnenia v súlade s kapitolou 8.4 Vodného plánu Slovenska,
4.3
zmiernenie vplyvov hydrologických zmien zachovaním minimálneho zostatkového prietoku pre všetky funkcie vodného toku a zabezpečením významnej redukcie prietoku alebo protipovodňovej ochrany vo vodnom toku,
4.4
zabezpečiť výhľadové infraštruktúrne projekty.
B.
PODZEMNÉ VODY
KVALITA PODZEMNÝCH VÔD
1.
Opatrenia na redukovanie znečistenia dusíkatými látkami
– základné opatrenia
1.1
zabezpečiť v zraniteľných oblastiach zníženie znečistenia z poľnohospodárstva dôsledným dodržiavaním Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach podľa osobitného predpisu,1)
– doplnkové opatrenia
1.2
zabezpečiť dodržiavanie všeobecne platnej úrovne ochrany útvarov podzemných vôd uplatňovaním dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok,2)
1.3
podporovať finančnými dotáciami rozvoj ekologického poľnohospodárstva a poľnohospodárov pri zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k zachovaniu a ochrane vodných zdrojov,
1.4
vykonávať monitorovanie dusíkatých látok podľa schváleného programu monitorovania,
1.5
vytvárať, dopĺňať a prevádzkovať informačný systém plošných zdrojov znečistenia pre katastrálne územia alebo produkčné bloky,
1.6
uplatňovať ekonomické alebo fiškálne nástroje, najmä pokuty a poplatky podľa uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“,
1.7
zabezpečiť výchovu a zvyšovanie ekologického povedomia.
2.
Opatrenia na redukovanie znečistenia podzemných vôd pesticídmi a ostatnými chemickými látkami
– základné opatrenia
2.1
monitorovať vplyv škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok na podzemné vody v množstve podľa § 39 ods. 4 zákona a aj v menšom množstve podľa § 39 ods. 6 zákona, ak je vplyv spojený so zvýšeným nebezpečenstvom ohrozenia kvality podzemných vôd,
2.2
ak sa monitorovaním vplyvu škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok na podzemné vody zistia úniky, ktoré spôsobujú ohrozenie vôd podľa § 39 ods. 3 zákona, je potrebné
2.2.1
vyhodnotiť rozsah znečistenia podľa osobitného predpisu,3)
2.2.2
pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky v podzemných vodách a výsledky nahlasovať každoročne príslušným orgánom,
2.2.3
vypracovať rizikovú analýzu, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy znečisťujúcich látok v podzemných vodách,
2.2.4
vykonať opatrenia na nápravu, ak sa rizikovou analýzou preukáže riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia,
2.3
vypracovať podrobnosti o spôsobe monitorovania vplyvu škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok na kvalitu podzemných vôd,
2.4
na zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd alebo ak je to v záujme ochrany vôd s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav, vykonajú sa opatrenia na zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami podľa § 39 ods. 2 zákona,
2.5
na zníženie znečistenia útvarov podzemných vôd vypúšťanými odpadovými vodami a osobitnými vodami s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav sa vykonajú také opatrenia, ktorými sa zabezpečí súlad s podmienkami podľa § 37 zákona,
2.6
vypracovať rizikovú analýzu pre prioritné environmentálne záťaže uvedené v časti B Registra environmentálnych záťaží v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a zabezpečiť sanáciu prioritných environmentálnych záťaží uvedených v časti B Registra environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú v útvaroch podzemných vôd so zlým chemickým stavom, v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží,
2.7
zabezpečiť prieskum a monitorovanie prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží časti A Registra environmentálnych záťaží a prieskum a monitorovanie ďalších prioritných environmentálnych záťaží časti B Registra environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú v útvaroch podzemných vôd so zlým chemickým stavom, v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží,
2.8
zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží časti B Registra environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú v útvaroch podzemných vôd s dobrým chemickým stavom, odporúčaných na riešenie v celom plánovacom období do roku 2027 v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží,
2.9
vypracovať manažment zdrojov znečistenia,
– doplnkové opatrenia
2.10
pripraviť akčný plán pre trvalo udržateľné používanie pesticídov,
2.11
vykonávať monitorovanie pesticídnych látok,
2.12
uplatňovať ekonomické alebo fiškálne nástroje, najmä pokuty, poplatky podľa uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“,
2.13
zabezpečiť výchovu a zvyšovanie ekologického povedomia.
KVANTITA PODZEMNÝCH VÔD
1.
Opatrenia na zlepšenie zlého kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd
– základné opatrenia
1.1
aktualizovať spôsob využívania podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd SK 1001200P, SK200030FK, SK200220FP, SK200360FK, SK200380FP so zlým kvantitatívnym stavom,
– doplnkové opatrenia
1.2
zabezpečiť integrovaný manažment vodných zdrojov v povodiach,
1.3
budovať nové vodárenské prenosové sústavy a zlepšiť technické parametre existujúcich vodárenských prenosových sústav,
1.4
prehodnotiť využiteľné množstvá podzemných vôd vo vzťahu ku klimatickým zmenám,
1.5
vykonávať účelové monitorovanie podzemných vôd,
1.6
uplatňovať ekonomické a fiškálne nástroje za nelegalizované odbery, najmä pokuty,
1.7
vykonávať kontroly odoberaných množstiev vody,
1.8
zabezpečiť výchovu a zvyšovanie ekologického povedomia.
1)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
3)
§ 3 písm. d) body 1 a 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.