Predpis bol zrušený predpisom 239/2012 Z. z.

272/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

272
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. augusta 2011
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 3 ods. 4 zákona sa suma „344,59 eura“ nahrádza sumou „352,86 eura“,
b)
v § 4 ods. 3 zákona sa suma „863,19 eura“ nahrádza sumou „883,90 eura“,
c)
v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „129,29 eura“ nahrádza sumou „132,39 eura“,
d)
v § 6 ods. 4 zákona sa suma „164,38 eura“ nahrádza sumou „168,32 eura“,
e)
v § 6 ods. 5 zákona sa suma „116,92 eura“ nahrádza sumou „119,72 eura“,
f)
v § 7 ods. 4 zákona sa suma „67,74 eura“ nahrádza sumou „69,36 eura“.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 337/2010 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Jozef Mihál v. r.