271/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2017 do 14.11.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

271
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 21. júla 2011,
ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 1 písm. a) až l) a n) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti,
b)
podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,
c)
podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
e)
obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a o preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
f)
metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a spôsob výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín,
g)
spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných Slovenskou republikou, ktoré sú považované za rovnocenné podľa § 14b ods. 6 zákona,
h)
systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny,
i)
spôsob, akým bude organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona kontrolovať činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, a interval kontrolnej činnosti,
j)
podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
k)
priebežné ciele týkajúce sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 6 a 8 zákona,
l)
podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 3 zákona,
m)
podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
n)
podrobnosti týkajúce sa metodiky výpočtu a predkladania správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie využívanej v cestných vozidlách (ďalej len „správa“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
pohonnou látkou motorové palivo, ktoré je používané na pohon cestných vozidiel, dráhových vozidiel, necestných strojov, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a rekreačných plavidiel, ktorým je motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej, skvapalnený ropný plyn (LPG), stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG), pohonná látka vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 2 ods. 4 zákona, vodík a ich zmesi,
b)
biopalivom kvapalná alebo plynná pohonná látka vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 2 ods. 4 zákona,
c)
biokvapalinou kvapalné palivo na iné energetické účely ako na dopravu, vrátane elektriny, tepla a chladu, vyrobené z biomasy,
d)
pohonnou látkou inou ako biopalivo každá pohonná látka podľa písmena a) okrem biopaliva,
e)
emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,
f)
emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,
g)
skutočnou hodnotou úspora emisií skleníkových plynov v niektorých alebo vo všetkých krokoch výrobného postupu pre biopalivá a biokvapaliny vypočítaná podľa metodiky ustanovenej v prílohe č. 2 časti C,
h)
typickou hodnotou odhad reprezentatívnej úspory emisií skleníkových plynov v konkrétnom reťazci výroby biopalív a biokvapalín,
i)
určenou hodnotou hodnota odvodená od typickej hodnoty a pomocou vopred stanovených faktorov, ktorá sa za určitých podmienok stanovených v tejto smernici môže použiť namiesto skutočnej hodnoty,
j)
mokraďou pôda pokrytá alebo nasiaknutá vodou trvalo alebo počas významnej časti roka,
k)
súvislo zalesnenou oblasťou pôda s rozlohou viac ako jeden hektár so stromami vyššími ako päť metrov a s pokryvom koruny viac ako 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite,
l)
emisiami v predvýrobnej fáze všetky emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába pohonná látka iná ako biopalivo,
m)
surovým prírodným bitúmenom akýkoľvek zdroj surovín pre rafinérie, ktorý
1.
dosahuje hustotu podľa medzinárodného štandardu (ďalej len „hustota API“) 10° alebo menej, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste extrakcie, meranú podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,
2.
má ročnú priemernú viskozitu pri teplote ložiska vyššiu, ako je viskozita vypočítaná pomocou rovnice: Viskozita = 518,98e–0,038T, kde T je teplota v °C,
3.
spadá do definície pre dechtové piesky podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 27141) a
4.
pri ktorom sa mobilizácia zdroja surovín dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie, kde tepelná energia pochádza prevažne z iných zdrojov, ako je samotný zdroj surovín,
n)
roponosnou bridlicou zdroj surovín pre rafinérie vo forme skalného útvaru obsahujúceho pevný kerogén, ktorý spadá do definície olejovej bridlice podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2714,1) a mobilizácia zdroja surovín sa dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie,
o)
základnou normou platnou pre pohonné látky referenčná hodnota platná pre pohonné látky na základe emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalivo v roku 2010,
p)
konvenčnou ropou surovina pre rafinérie s hustotou API viac ako 10°, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste svojho pôvodu, nespadá do definície podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 27141) a je meraná testovacou metódou podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,
q)
biopalivo s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy biopalivo, ktorého suroviny sú vyrobené v rámci schém, ktoré znižujú vytláčanie produkcie na iné účely ako výrobu biopalív a ktoré sú vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny podľa § 3.
§ 3
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny
(1)
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny sú podmienky pestovania alebo výroby biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny zabezpečujúce dosiahnutie požadovaných úspor emisií skleníkových plynov.
(2)
Biopalivá alebo biokvapaliny spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 1, ak úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z ich využívania predstavuje najmenej 35 % v porovnaní s využívaním pohonných látok iných ako biopalivo.
(3)
Biopalivá alebo biokvapaliny spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 1, ak
a)
od 1. januára 2018 predstavuje úspora emisií skleníkových plynov najmenej 50 % pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala fyzická výroba biopalív alebo biokvapalín pred 5. októbrom 2015,
b)
predstavuje úspora emisií skleníkových plynov najmenej 60 % pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala fyzická výroba biopalív alebo biokvapalín po
5. októbri 2015.
(4)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využívania biopalív a biokvapalín sa vypočíta spôsobom podľa § 5.
(5)
Biopalivá a biokvapaliny nesmú byť vyrobené zo surovín získaných z pôdy s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity, ktorou sa rozumie pôda, ktorá bola v januári 2008 alebo po januári 2008, bez ohľadu na to, či ešte stále je
a)
pralesom a inými zalesnenými plochami, ktorými sú les a iné zalesnené plochy s prirodzene sa vyskytujúcimi druhmi bez zjavných známok ľudskej činnosti a bez výrazného narušenia ekologických procesov,
b)
oblasťou určenou zákonom na účely ochrany prírody, oblasťou určenou na ochranu vzácnych alebo ohrozených ekosystémov alebo druhov uznaných medzinárodnými dohodami alebo zaradených na zoznamy vypracované medzivládnymi organizáciami alebo Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody, ak nie sú predložené dôkazy o tom, že výroba danej suroviny nie je v rozpore s týmito účelmi na ochranu prírody,
c)
trávnym porastom s vysokou biologickou rozmanitosťou, ktorý by zostal trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý zachováva prirodzené druhové zloženie a ekologické charakteristiky a procesy, alebo trávnym porastom, ktorý by nezostal trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý je bohatý na druhy a nie je znehodnotený, pokiaľ neexistujú dôkazy, že zber surovín je potrebný na zachovanie pôvodnej podoby trávneho porastu.
(6)
Biopalivá a biokvapaliny sa nesmú vyrábať zo surovín získaných z pôdy s vysokým obsahom uhlíka, ktorou sa rozumie pôda, ktorá v januári 2008 bola, ale už nie je
a)
mokraďou,
b)
súvislo zalesnenou oblasťou,
c)
pôdou s rozlohou viac ako jeden hektár so stromami vyššími ako päť metrov a s pokryvom koruny medzi 10 až 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite, pokiaľ sa neposkytne spoľahlivý dôkaz, že zásoby uhlíka v oblasti pred konverziou a po nej sú také, že ak sa použije metodika uvedená v prílohe č. 2 časti C, podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a § 11 by boli splnené.
(7)
Ustanovenia odseku 6 sa neuplatňujú, ak v čase získania suroviny bola pôda v rovnakej podobe ako v januári 2008.
(8)
Biopalivá a biokvapaliny sa nesmú vyrábať zo surovín získaných z pôdy, ktorá bola v januári 2008 rašeliniskom, pokiaľ sa nepreukáže, že pestovanie a zber tejto suroviny nevyžaduje odvodňovanie predtým neodvodnenej pôdy.
(9)
Poľnohospodárske suroviny na výrobu biopalív a biokvapalín vypestované v Slovenskej republike alebo inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) sa získavajú v súlade s požiadavkami a normami pre dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu.2)
(10)
Biopalivá a biokvapaliny, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odsekoch 2 až 9, nespĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti. Pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené z odpadu a zvyškov, okrem poľnohospodárskych, akvakultúrnych, rybárskych a lesníckych zvyškov, stačí, ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odsekov 2 až 4 a § 11.
§ 4
Preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti
(1)
Preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti je preukázanie, že boli
a)
dodržané podmienky pestovania, výroby alebo spracovania biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny,
b)
dosiahnuté požadované úspory emisií skleníkových plynov.
(2)
Plnenie kritérií trvalej udržateľnosti podľa ods. 1 písm. a) sa preukazuje vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy (ďalej iba „vyhlásenie“). Vyhlásenie vydáva pestovateľ biomasy alebo prvotný dodávateľ biomasy, ak nepochádza z pestovania.
(3)
Vyhlásenie nepodlieha povinnému overovaniu odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“). Vyhlásenie sa vydáva pre jeden druh biomasy s rovnakými vlastnosťami a ucelenú dodávku jednému odberateľovi.
(4)
Pestovateľ vo vyhlásení preukazuje, že splnil
a)
kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 3 ods. 5 až 8,
b)
požiadavky a normy na dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu2)
1.
vyhlásením, že je poberateľom priamych platieb,
2.
vyhlásením, že splnil požiadavky a normy podľa § 3 ods. 9, ak nesplnil podmienky podľa osobitného predpisu,3) alebo pestuje na území členského štátu.
(5)
Dodávateľ biomasy, ktorá nepochádza z pestovania, vo vyhlásení preukazuje, či ide o odpad alebo zvyšok, vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho zvyšku, alebo nepotravinársky celulózový materiál a lignocelulózový materiál.
(6)
Vyhlásenie môže vydať aj dodávateľ biomasy alebo produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny. Vyhlásenie musí vychádzať z vyhlásení vydaných podľa odsekov 2 až 5, z hmotnostnej bilancie vedenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou a musí opisovať výsledné vlastnosti udržateľnosti zmesi biomasy alebo produktu viažuceho sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny. V prípade potreby odberateľa musí vyhlásenie obsahovať aj informácie podľa § 14c ods. 5 zákona.
(7)
Zoznam nevyhnutných údajov, ktoré musia pestovatelia alebo dodávatelia biomasy poskytnúť ako dôkaz o plnení kritérií trvalej udržateľnosti vo vyhlásení:
a)
obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, označenie právnej formy, kontaktné údaje, kontaktné údaje štatutárneho zástupcu a kontaktnú osobu,
b)
informáciu, či ide o pestovateľa alebo dodávateľa biomasy,
c)
čestné vyhlásenie, že biomasa, ktorú pestovateľ alebo dodávateľ poskytuje na spracovanie, spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 5 až 9,
d)
rok vypestovania, krajinu pôvodu, druh, množstvo a prípadne iné doplňujúce identifikačné údaje o biomase,
e)
miesto, dátum a podpis pestovateľa alebo dodávateľa biomasy a
f)
ďalšie údaje.
(8)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b ods. 1 zákona (ďalej len „potvrdenie“) obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, označenie právnej formy, kontaktné údaje,
b)
informácie o type, druhu, množstve, energetickom obsahu, pôvode a prípadne iné doplňujúce identifikačné údaje biopaliva alebo biokvapaliny,
c)
celkové emisie skleníkových plynov zo životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny udávané v gCO2eq/MJ alebo deklarovanú úsporu emisií skleníkových plynov z biopaliva/biokvapaliny k referenčnej hodnote udávanú v percentách,
d)
informácie o spôsobe výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny, napríklad využitie určených hodnôt alebo výpočtu podľa prílohy č. 2,
e)
podrobnosti výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny podľa písmena d), ak neboli použité určené hodnoty,
f)
referenčnú hodnotu,
g)
údaj o tom, či biopalivo alebo biokvapalina spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,
h)
evidenčné číslo pridelené organizáciou podľa § 14c ods. 12 zákona alebo odborne spôsobilou osobou,
i)
dátum, meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby,
j)
dátum, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu alebo zodpovednej osoby,
k)
vyhlásenie ak je potvrdenie vydávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je výrobcom biopaliva alebo biokvapaliny alebo je zapojená do životného cyklu výroby biopaliva alebo biokvapaliny pred výrobcom.
(9)
Vyhlásenie po overení potvrdenia, ku ktorému prináleží, odborne spôsobilou osobou uchováva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydáva potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny na účely kontroly podľa § 14b ods. 4 zákona.
(10)
Ak bola niektorá časť životného cyklu biopalív alebo biokvapalín akreditovaná, verifikovaná alebo certifikovaná v niektorom z členských štátov, nepodlieha opätovnej kontrole a preukazovaniu na území Slovenskej republiky odborne spôsobilou osobou okrem kontroly výpočtu alebo započítania emisií skleníkových plynov, ktoré vznikli v ďalších etapách životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny a hmotnostnej bilancie.
(11)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje alternatívne spôsoby preukazovania kritérií trvalej udržateľnosti na svojom webovom sídle. Medzi také spôsoby patria napríklad ministerstvom uznané národné systémy členských štátov, dobrovoľné certifikačné systémy uznané Európskou komisiou a certifikačné postupy na základe dohôd uzatvorených Európskou komisiou v mene členských štátov podľa § 14c ods. 7 zákona, pričom prihliada na vývoj európskych noriem4) schvaľovaných v tejto oblasti. Ministerstvo zverejní uznané systémy na svojom webovom sídle.
(12)
Vzor vyhlásenia podľa odseku 2 a potvrdenia podľa odseku 8 zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
§ 5
Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín
(1)
Na účely § 3 a 4 sa emisie skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín vypočítajú podľa niektorej z týchto možností:
a)
ak je určená hodnota úspor emisií skleníkových plynov v rámci výrobného reťazca biopalív stanovená v prílohe č. 2 časti A alebo časti B a hodnota el pre tieto biopalivá vypočítaná v súlade s bodom 7 časti C prílohy č. 2 je rovná alebo menšia ako nula, použije sa určená hodnota,
b)
použije sa skutočná hodnota vypočítaná v súlade s metodikou stanovenou v prílohe č. 2 časti C alebo
c)
použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorca uvedeného v bode 1 časti C prílohy č. 2, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť podrobné určené hodnoty z prílohy č. 2 časti D alebo časti E a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané v súlade s metodikou stanovenou v prílohe č. 2 časti C.
(2)
Určené hodnoty v prílohe č. 2 časti A a podrobné určené hodnoty na pestovanie v prílohe č. 2 časti D sa môžu uplatňovať iba v prípade, ak sú suroviny na ich výrobu
a)
pestované mimo členských štátov,
b)
pestované v členských štátoch v oblastiach schválených Európskou komisiou, v ktorých možno očakávať, že bežné emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín sa rovnajú alebo sú nižšie ako emisie uvedené pod nadpisom „Roztriedenie určených hodnôt pre pestovanie“ v prílohe č. 2 časti D,
c)
odpadom alebo zvyškami okrem zvyškov z poľnohospodárstva, akvakultúry a rybolovu.
(3)
Pre biopalivá a biokvapaliny, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, sa použijú skutočné hodnoty na pestovanie.
(4)
Upravené hodnoty koeficientov zohľadňujúce špecifické podmienky Slovenskej republiky, akceptované hodnoty určených emisií skleníkových plynov z pestovania podľa územných jednotiek, akceptované výpočtové schémy a výpočtové prostriedky zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
§ 6
Systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny
(1)
Systém hmotnostnej bilancie umožňuje, aby sa zmiešali dodávky surovín, biopalív alebo biokvapalín s rôznymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti.
(2)
Vlastnosti trvalej udržateľnosti jednotlivých surovín, biopalív alebo biokvapalín sa premietajú do výslednej zmesi v pomere hmotnostných alebo objemových dielov.
(3)
Pri odoberaní hmotnostného alebo objemového dielu zmesi sa vlastnosti trvalej udržateľnosti určujú v rovnakých množstvách ako súhrn všetkých dodávok pridaných do zmesi.
(4)
Evidencia hmotnostnej bilancie a pohybu biomasy obsahuje údaje, podľa ktorých možno spoľahlivo overiť plnenie odsekov 1 až 3.
(5)
Príklady povolených a nepovolených kombinácií vstupov a výstupov z hmotnostnej bilancie zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(6)
Hmotnostná bilancia sa overuje najmenej jedenkrát ročne; ak je energetický obsah pohonnej látky započítaný dvojnásobne, hmotnostná bilancia u osôb, ktoré sú prvým miestom zhromažďovania, skladovania alebo vytrieďovania, sa overuje najmenej dvakrát ročne.
§ 7
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Žiadosť o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín (ďalej len „osvedčenie“), podľa § 14d ods. 2 písm. a) zákona podáva právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu na základe výzvy, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(2)
Žiadosť o udelenie osvedčenia obsahuje
a)
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky, identifikačné číslo žiadateľa a zoznam odborných zamestnancov, pre ktorých žiadosť podáva, ak ide o právnickú osobu,
b)
predmet činnosti,
c)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov činnosti žiadateľa,
d)
dátum a podpis žiadateľa,
e)
popis pracovných postupov, metód a zásad, ktoré zabezpečia vykonávanie ustanovení tejto vyhlášky,
f)
zoznam štátov mimo Európskej únie, pre ktoré je žiadateľ spôsobilý vykonávať overovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa tejto vyhlášky,
g)
údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, školeniach a praxi žiadateľa alebo odborných zamestnancov žiadateľa,
h)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)
Žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide právnickú osobu, musí mať odbornú prax v niektorej z týchto oblastí:
a)
výpočet a preverovanie množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov,5)
b)
posudková činnosť v oblasti ochrany ovzdušia,6)
c)
odborné posudzovanie vplyvov na životné prostredie.7)
(4)
Žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, sa zúčastňuje skúšky odbornej spôsobilosti v termíne určenom ministerstvom.
(5)
Skúšku odbornej spôsobilosti vykonáva komisia určená ministerstvom. Skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Úspešné absolvovanie písomnej časti skúšky je nevyhnutným predpokladom na pokračovanie v ústnej časti skúšky. Výsledky skúšok sa žiadateľom oznámia ihneď po vyhodnotení v deň ich konania.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi alebo odbornému zamestnancovi žiadateľa, ak ide právnickú osobu, do 10 pracovných dní od úspešného absolvovania skúšok a zapíše ho do registra odborne spôsobilých osôb.
(7)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa alebo odborného zamestnanca žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, ktorému sa udeľuje,
b)
účel, na aký bolo osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané,
c)
dobu platnosti,
d)
dátum vydania,
e)
inštitúciu, ktorá osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydala.
(8)
Ministerstvo zaeviduje právnickú osobu alebo fyzickú osobu certifikovanú na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív alebo biokvapalín v niektorom členskom štáte bezodkladne po prijatí žiadosti o zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb a po predložení kópie dokladov udelených na tieto účely v členskom štáte.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 7 môže vykonávať činnosť odborne spôsobilej osoby v období, na ktoré jej bolo vydané osvedčenie členským štátom. Ak bolo osvedčenie vydané na dobu neurčitú, zúčastňuje sa žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, preskúšania odbornej spôsobilosti podľa § 14d ods. 6 zákona do dvoch rokov od zaevidovania do registra odborne spôsobilých osôb. Ak bolo osvedčenie vydané na dobu určitú, na opätovné zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb treba predložiť potvrdenie o predĺžení platnosti osvedčenia.
§ 8
Organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona
Organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona kontroluje činnosť odborne spôsobilých osôb, pracovné postupy, metódy a plnenie ustanovení zákona a tejto vyhlášky najmenej jedenkrát ročne a z vykonanej kontroly vyhotoví zápisnicu.
§ 9
Znižovanie emisií skleníkových plynov z pohonnej látky a dodávanej energie
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh, plní pri znižovaní emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky tieto ciele platné pre kalendárny rok:
a)
6 % do 31. decembra 2020,
b)
priebežné ciele 2 % do 31. decembra 2017, 3 % od 1. januára 2018 a 3,8 % od 1. januára 2019.
(2)
Ciele, ktoré sú uvedené v odseku 1, môže plniť aj dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách podľa § 14c ods. 9 zákona.
(3)
Zníženie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonnej látky inej ako biopalivo možno dosiahnuť
a)
primiešavaním biopalív alebo uvedením biopalív na trh,
b)
uvedením pohonných látok s nižšími emisiami skleníkových plynov, napríklad skvapalneného ropného plynu, stlačeného alebo skvapalneného zemného plynu, alebo vodíka, na trh,
c)
dodaním elektriny pre cestné vozidlá,
d)
znižovaním emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze (ďalej len „znižovanie emisií v predvýrobnej fáze“),
e)
zachytávaním a využívaním uhlíka na dopravu.
§ 9a
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze
(1)
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa započítava, ak
a)
je spojené s projektom, ktorý začal generovať úspory emisií skleníkových plynov po 1. januári 2011, pričom schéma na dosiahnutie znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa tiež považuje za projekt,b)
b)
je množstvo zníženia emisií skleníkových plynov overené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou, či iným oprávnením podľa práva členských štátov podľa odseku 4 a
c)
nie je množstvo zníženia emisií skleníkových plynov7a) zohľadnené na plnenie záväzkov7b) v žiadnom štáte.
(2)
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa môže uplatniť len na tú časť priemerných určených hodnôt, ktorá náleží emisiám v predvýrobnej fáze:
a) motorový benzín (MB) 11,0 g CO2eq/MJ,
b) motorová nafta a plynový olej (NM) 11,3 g CO2eq/MJ,
c) stlačený zemný plyn (CNG) 9,1 g CO2eq/MJ,
d) skvapalnený zemný plyn (LNG) 15,0 g CO2eq/MJ,
e) skvapalnený ropný plyn (LPG) 6,2 g CO2eq/MJ,
f) maximálne použiteľný objem pri reťazci výroby pohonných látok z ropy =
MJMB × 11,0 + MJNM × 11,3 + MJLPG × 6,2 [g CO2eq/MJ],
g) maximálne použiteľný objem pri reťazci výroby pohonných látok zo zemného plynu =
MJCNG × 9,1 + MJLNG × 15,0 + MJLPG × 6,2 [g CO2eq/MJ].
(3)
Na započítavanie znižovania emisií v predvýrobnej fáze nie je potrebné preukázať, že by k znižovaniu emisií v predvýrobnej fáze nedošlo bez požiadaviek na predkladanie správ pod
§ 14c ods. 3 zákona a požiadaviek na znižovanie emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 6 zákona.
(4)
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa odhaduje a potvrdzuje v súlade s medzinárodnými zásadami a medzinárodnými štandardmi určenými napríklad v technickej norme7c) alebo iným obdobným spôsobom. Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze a základné emisie sa monitorujú, nahlasujú a overujú podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7d) alebo iným obdobným spôsobom. Metódy odhadovania znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa musia overovať podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7e) alebo iným obdobným spôsobom a organizácia, ktorá vykonáva overenie, musí byť akreditovaná podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7f) alebo iným obdobným spôsobom.
(5)
Jednotky znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa zasielajú
a)
na holdingový účet Slovenskej republiky vedený v registri Únie podľa osobitého predpisu,7g) ak ide o jednotky Mechanizmu čistého rozvoja alebo Spoločnej implementácie;7a) ministerstvo zverejní identifikačné údaje holdingového účtu Slovenskej republiky na svojom webovom sídle,
b)
ministerstvu, ak nejde o jednotky podľa písmena a).
(6)
Potvrdenie o prevode jednotiek znižovania emisií v predvýrobnej fáze v registri Únie podľa odseku 5 písm. a) sa prikladá k správe podľa § 14c ods. 3 zákona.
§ 10
Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie, zasielanie správ a rozhodovanie v sporných prípadoch
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, vypracuje a podá správu každoročne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, používa pri vykazovaní plnenia cieľov znižovania emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a elektriny v prílohe č. 4.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, používa pri vykazovaní plnenia cieľov podľa § 9 ods. 1 základnú normu platnú pre pohonné látky 94,1 g CO2eq/MJ.
(4)
Zjednodušená metodika podľa § 19b ods. 1 písm. f) zákona je uvedená v prílohe č. 4 druhej časti piatom bode.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba v správe uvedie okrem údajov podľa prílohy č. 4 aj tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo meno a priezvisko,
b)
sídlo alebo bydlisko,
c)
identifikačné číslo (IČO),
d)
daňové identifikačné číslo (DIČ),
e)
registračné číslo v schéme kontroly trvalej udržateľnosti, ako napríklad SK-BIO,
f)
údaje o osobe, ktorá je zodpovedná za podanie správy:
1.
meno a priezvisko,
2.
telefónne číslo,
3.
e-mailovú adresu,
g)
vyhlásenie, že je malým podnikom7h) alebo stredným podnikom7i) a využíva zjednodušenú metodiku podľa odseku 4.
(6)
Formát správ sa harmonizuje na úrovni Európskej únie. Po oznámení formátu ho ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, použije nový formát správy v nasledujúcom roku po jeho zverejnení vrátane príslušnej webovej aplikácie.
(7)
Harmonizovaný formát správ obsahuje aj predbežné stredné hodnoty odhadovaných emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5. Hodnoty nemajú žiadny vplyv na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín podľa § 5 a ani na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie podľa odsekov 2 a 3.
§ 10a
Správy predkladané Slovenskou republikou Európskej komisii
(1)
Údaje podľa odsekov 2 a 3 sa oznamujú Európskej komisii každoročne do 31. augusta. Tieto údaje sa oznamujú za všetky pohonné látky a dodanú energiu uvedené na trh. Ak sa s pohonnými látkami inými ako biopalivo zmiešavajú rôzne druhy biopalív alebo biopalivá s rozdielnymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti, predkladajú sa údaje za každé biopalivo.
(2)
Pre každý typ pohonnej látky a dodanej energie sa oznamujú súhrnne tieto údaje:
a)
druh pohonnej látky alebo dodanej energie,
b)
objem alebo množstvo pohonnej látky alebo elektrickej energie,
c)
intenzita emisií skleníkových plynov,
d)
znižovanie emisií v predvýrobnej fáze,
e)
pôvod,
f)
miesto nákupu.
(3)
Údaje uvedené v odseku 2 sa oznamujú súhrnne pre každý typ pohonnej látky a dodanej energie bez ohľadu na obchodný názov a základné vlastnosti, ako napríklad oktánové alebo cetanové číslo. Zmesi motorového benzínu a etanolu E85 sa uvádzajú ako samostatná pohonná látka.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Ak boli biopalivá alebo biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, ktoré boli v prevádzke k 23. januáru 2008, ustanovenie § 3 ods. 2 sa uplatňuje od 1. apríla 2013.
§ 12
Záverečné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
József Nagy v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
ENERGETICKÝ OBSAH POHONNÝCH LÁTOK V DOPRAVE
Palivo Energetický obsah
na základe hmotnosti (dolná výhrevnosť) [MJ/kg]
Energetický obsah
na základe objemu (dolná výhrevnosť)
[MJ/l]
bioetanol (etanol vyrobený z biomasy) 27 21
bio-ETBE (etyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze bioetanolu) 36 (z čoho 37 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie - [OZE]) 27 (z čoho 37 % pochádza z OZE)
biometanol (metanol vyrobený z biomasy,) 20 16
bio-MTBE (metyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze biometanolu) 35 (z čoho 22 % pochádza z OZE) 26 (z čoho 22 % pochádza z OZE)
bio-DME (dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo) 28 19
bio-TAEE (terciárny amyl-etyl-éter vyrobený na báze bioetanolu) 38 (z čoho 29 % pochádza z OZE) 29 (z čoho 29 % pochádza z OZE)
biobutanol (butanol vyrobený z biomasy) 33 27
bionafta (metyl-ester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty) 37 33
nafta vyrobená technológiou Fischer-Tropsch (syntetický uhľovodík alebo zmes syntetických uhľovodíkov vyrobených z biomasy) 44 34
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (rastlinný olej termochemicky spracovaný vodíkom) 44 34
čistý rastlinný olej (olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný) 37 34
bioplyn (palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu) 50
automobilový benzín 43 32
motorová nafta 43 36
skvapalnený ropný plyn (LPG), 46,0
zemný plyn (CNG alebo LNG) – EU mix 45,1
zemný plyn (CNG alebo LNG) – Rusko 49,2
vodík 120,1
metán 50,0
metylpropán (izobután) 45,6
izobutylén (izobutén) 45,1
propylén (propén) 45,7
Príloha č. 2 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
PRAVIDLÁ VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV BIOPALÍV A BIOKVAPALÍN POČAS ICH ŽIVOTNÉHO CYKLU
A.
Typické a určené hodnoty týkajúce sa biopalív, ak pri ich výrobe nevznikajú žiadne čisté emisie uhlíka spôsobené zmenami vo využívaní pôdy
Reťazec výroby biopalív Typické úspory emisií
skleníkových plynov
Určené úspory emisií
skleníkových plynov
etanol z cukrovej repy 61 % 52 %
etanol z pšenice (palivo na spracovanie sa neuvádza) 32 % 16 %
etanol z pšenice (hnedé uhlie ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 32 % 16 %
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v bežnom kotle) 45 % 34 %
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 53 % 47 %
etanol z pšenice (slama ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 69 % 69 %
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch Európskej únie (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 56 % 49 %
etanol z cukrovej trstiny 71 % 71 %
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov etyl-terc-butyl-éteru (ETBE) rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov terciárneho amyl-etyl-éteru (TAEE) rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 45 % 38 %
bionafta zo slnečnice 58 % 51 %
bionafta zo sóje 40 % 31 %
bionafta z palmového oleja (proces sa neuvádza) 36 % 19 %
bionafta z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 62 % 56 %
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho (*) oleja 88 % 83 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 51 % 47 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 65 % 62 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces sa neuvádza) 40 % 26 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 68 % 65 %
čistý rastlinný olej z repky olejnej 58 % 57 %
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 80 % 73 %
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 84 % 81 %
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 86 % 82 %
B.
Odhadované typické a určené hodnoty týkajúce sa budúcich biopalív, ktoré sa v januári 2008 nenachádzali na trhu alebo sa nachádzali na trhu iba v zanedbateľných množstvách, ak pri ich výrobe nevznikajú žiadne čisté emisie uhlíka spôsobené zmenami vo využívaní pôdy
Reťazec výroby biopalív Typické úspory emisií
skleníkových plynov
Určené úspory emisií
skleníkových plynov
etanol z pšeničnej slamy 87 % 85 %
etanol z drevného odpadu 80 % 74 %
etanol z drevín pestovaných na tento účel 76 % 70 %
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 95 % 95 %
motorová nafta z dreva pestovaného na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 93 % 93 %
dimetyléter (DME) z drevného odpadu 95 % 95 %
DME z dreva pestovaného na tento účel 92 % 92 %
metanol z drevného odpadu 94 % 94 %
metanol z dreva pestovaného na tento účel 91 % 91 %
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov metyl-terc-butyl-éteru (MTBE) rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu
C.
Metodika
1.
Emisie skleníkových plynov z výroby a používania biopalív a biokvapalín sa vypočítavajú takto:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee ,
kde
E = celkové emisie z používania paliva,
eec = emisie z ťažby alebo pestovania surovín,
el = množstvo emisií za rok, ktoré vznikajú pri zmenách zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy,
ep = emisie zo spracovania,
etd = emisie z dopravy a distribúcie,
eu = emisie z používaných palív,
esca = úspora emisií z akumulácie pôdneho uhlíka prostredníctvom zlepšeného poľnohospodárskeho riadenia,
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a geologickom ukladaní uhlíka,
eccr = úspora emisií pri zachytávaní a nahrádzaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa nezohľadňujú.
2.
Emisie skleníkových plynov z palív (E) sa vyjadrujú v gramoch ekvivalentu CO2 na MJ paliva (gCO2eq/MJ).
3.
Odchylne od bodu 2 sa v prípade motorových palív v doprave môžu hodnoty vyjadrené v CO2eq/MJ upraviť tak, aby sa zohľadnili rozdiely medzi palivami, pokiaľ ide o vykonanú užitočnú prácu vyjadrenú v km/MJ. Takéto prispôsobenie je možné len v prípade, ak sa poskytne dôkaz o existencii rozdielov, pokiaľ ide o vykonanú užitočnú prácu.
4.
Úspory emisií skleníkových plynov z biopalív a biokvapalín sa vypočítavajú takto:
ÚSPORA = (EF – EB)/EF,
kde
EB = celkové emisie z biopaliva alebo biokvapaliny a
EF = celkové emisie z porovnateľného fosílneho paliva.
5.
Na účely bodu 1 sa zohľadňujú skleníkové plyny CO2, N2O a CH4. Na účely výpočtu ekvivalentu CO2 majú uvedené plyny túto hodnotu:
CO2: 1,
N2O: 296,
CH4: 23.
6.
Emisie z ťažby alebo pestovania surovín „eec“ zahŕňajú emisie zo samotného procesu ťažby alebo pestovania, zo zberu surovín, z odpadov a úniku látok a z výroby chemických látok alebo produktov používaných pri ťažbe alebo pestovaní. Zachytávanie CO2 pri pestovaní surovín sa nezahŕňa. Certifikované zníženie emisií skleníkových plynov zo spaľovania prebytočného plynu na mieste produkcie ropy kdekoľvek na svete sa odpočítava. Odhadované množstvá emisií z pestovania možno vypočítať podľa údajov uvedených v správach členských štátov o NUTS, ktoré uzná Európska komisia.
7.
Množstvo emisií za rok vyplývajúcich zo zmien zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy, el, sa vypočítava rovnomerným rozdelením celkových emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet týchto emisií sa používa tento vzorec:
el = (CSR - CSA) × 3,664 × 120 × 1P - eB*),
kde
el je množstvo emisií skleníkových plynov na rok vyplývajúcich zo zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou využívania pôdy [g CO2eq/MJ]; orná pôda **) a pôda pre trváce plodiny***) sa považujú za jedno využitie pôdy,
CSR je zásoba uhlíka na jednotku plochy súvisiaca s referenčným využívaním pôdy (vyjadrená v hmotnosti uhlíka [t] na jednotku plochy vrátane pôdy a vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy sa považuje využívanie pôdy v januári 2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov pred tým, ako sa získali suroviny, podľa toho, ktoré využívanie sa realizovalo neskôr,
CSA je zásoba uhlíka na jednotku plochy súvisiaca so skutočným využívaním pôdy (vyjadrená v hmotnosti uhlíka [t] na jednotku plochy vrátane pôdy a vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka zhromažďuje viac ako jeden rok, hodnotou CSA je odhadovaná zásoba na jednotku plochy po dvadsiatich rokoch alebo po dozretí plodín, podľa toho, ktoré obdobie nastane skôr,
P je produktivita plodín (meraná ako energia získaná z biopaliva a biokvapaliny na jednotku plochy za rok) a
eB je bonus vo výške 29 g CO2eq/MJ biopalív alebo biokvapalín, ak sa biomasa získava z obnovenej znehodnotenej pôdy za podmienok ustanovených v ôsmom bode.
Vysvetlivky:
*) Konštanta získaná vydelením molekulovej hmotnosti CO2 (44,01 g/mol) molekulovou hmotnosťou uhlíka (12,011 g/mol) sa rovná 3,664.
**) Orná pôda tak, ako ju vymedzil IPCC.
***) Trvácne plodiny sa vymedzujú ako viacročné plodiny, ktorých kmene sa väčšinou každoročne nezberajú, ako napríklad rýchlorastúce výmladkové porasty a palma olejná.
Hodnoty CSR a CSA možno vypočítať podľa osobitného predpisu.8)
8.
Bonus vo výške 29g CO2eq/MJ sa udelí, ak sa preukáže, že daná pôda:
a)
sa v januári 2008 nevyužívala na poľnohospodárstvo ani na žiadne iné činnosti a
b)
patrí do jednej z týchto kategórií:
i)
veľmi znehodnotená pôda vrátane pôdy, ktorá sa v minulosti využívala na poľnohospodárske účely,
ii)
silno kontaminovaná pôda.
Bonus vo výške 29g CO2eq/MJ sa uplatňuje na obdobie do desiatich rokov od dátumu zmeny využívania pôdy na využívanie na poľnohospodárske účely pod podmienkou, že sa v prípade pôdy uvedenej v bode i) zaručí pravidelný nárast zásob uhlíka a výrazné zníženie erózie a že sa v prípade pôdy uvedenej v bode ii) zníži kontaminácia pôdy.
9.
Kategórie uvedené v bode 8 písm. b) sa vymedzujú takto:
a)
„veľmi znehodnotená pôda“ je pôda, ktorá je počas dlhého obdobia buď výrazne zasolená, alebo vykazuje mimoriadne nízky obsah organických látok a je veľmi zvetraná,
b)
„silno kontaminovaná pôda“ je pôda, ktorá vzhľadom na kontamináciu pôdy nie je vhodná na pestovanie potravín alebo krmív.
10.
Emisie zo spracovania „ep“ zahŕňajú emisie zo samotného spracovania; z odpadov a úniku látok a z výroby chemických látok alebo produktov používaných pri spracovaní.
Pri započítaní spotreby elektriny nevyrobenej v zariadení na výrobu palív sa intenzita emisií skleníkových plynov pri výrobe a distribúcii tejto elektriny považuje za rovnakú ako v prípade priemernej intenzity emisií pri výrobe a distribúcii elektriny v určenom regióne. Odchylne od tohto pravidla môžu výrobcovia používať priemernú hodnotu v prípade elektriny vyrobenej v jednotlivej elektrárni za predpokladu, že táto elektráreň nie je pripojená k elektrickej rozvodovej sieti.
11.
Emisie z dopravy a distribúcie „etd“ zahŕňajú emisie z dopravy a skladovania surovín a polotovarov a zo skladovania a distribúcie hotových materiálov. Emisie z dopravy a distribúcie, ktoré sa zohľadňujú podľa bodu 6, nie sú zahrnuté v tomto bode.
12.
Emisie z používaných palív „eu“ sa v prípade biopalív a biokvapalín považujú za nulové.
13.
Úspora emisií pri zachytávaní a geologickom ukladaní uhlíka „eccs“, ktoré ešte neboli zohľadnené pri ep, je obmedzená len na tie emisie, ktorým sa zabráni pri zachytávaní a sekvestrácii emitovaného CO2 v priamej súvislosti s ťažbou, prepravou, spracovaním a s distribúciou palív.
14.
Úspora emisií pri zachytávaní a nahrádzaní uhlíka „eccr“ je obmedzená len na tie emisie, ktorým sa zabráni pri zachytávaní CO2, keď uhlík používaný na nahrádzanie CO2 pochádzajúceho z fosílnych palív v komerčných produktoch a službách musí mať pôvod v biomase.
15.
Úspora emisií pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká nadbytočná elektrina „eee“, sa zohľadňuje v súvislosti s nadbytočnou elektrinou vyrobenou v rámci systémov výroby paliva, ktoré využívajú kombinovanú výrobu, okrem prípadov, keď palivo použité na kombinovanú výrobu je vedľajším produktom, iným ako zvyšky poľnohospodárskych plodín. Pri započítaní tejto nadbytočnej elektriny sa veľkosť jednotky kombinovanej výroby považuje za minimum potrebné na to, aby jednotka kombinovanej výroby mohla dodávať teplo potrebné na výrobu paliva. Úspora emisií skleníkových plynov súvisiaca s touto nadbytočnou elektrinou sa rovná množstvu skleníkových plynov, ktoré by boli emitované pri výrobe rovnakého množstva elektriny v elektrárni pri použití rovnakého paliva ako v prípade jednotky kombinovanej výroby.
16.
Keď je kombinovaným produktom výroby paliva palivo, v prípade ktorého sa vypočítavajú emisie, a jeden alebo viacero iných produktov („vedľajšie produkty“), emisie skleníkových plynov sa delia medzi palivo alebo jeho medziprodukt a vedľajšie produkty úmerne k ich energetickému obsahu (v prípade vedľajších produktov, iných ako elektrina, sa stanovuje na základe nižšej výhrevnosti).
17.
Na účely výpočtu uvedeného v bode 16 sú emisie, ktoré sa majú deliť, súčtom eec + el, + podielov emisií ep, etd a eee, ktoré vznikajú vo výrobnom procese až do fázy, keď sa získa vedľajší produkt vrátane tejto fázy. Ak sa v skoršej fáze procesu v rámci životného cyklu pripísali akékoľvek emisie vedľajším produktom, podiel tých emisií, ktoré sa pripísali medziproduktu paliva v poslednej takejto fáze procesu, sa použije na tento účel namiesto celkového množstva týchto emisií.
Na účely tohto výpočtu zohľadňujú všetky vedľajšie produkty vrátane elektriny, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti bodu 15, s výnimkou zvyškov poľnohospodárskych plodín vrátane slamy, bagasy, pliev, kukuričných klasov a orechových škrupín. Na účely výpočtu sa vedľajšie produkty s negatívnym energetickým obsahom považujú za vedľajšie produkty s nulovým energetickým obsahom.
Emisie skleníkových plynov v rámci životného cyklu z odpadov, zvyškov poľnohospodárskych plodín vrátane slamy, bagasy, pliev, kukuričných klasov a orechových škrupín a zvyškov zo spracovania vrátane nespracovaného glycerínu (glycerínu, ktorý neprešiel rafináciou) sa považujú za nulové až do procesu zberu týchto materiálov.
V prípade palív vyrábaných v rafinériách sa za jednotku analýzy na účely výpočtu uvedeného v bode 16 považuje rafinéria.
18.
Na účely výpočtu uvedeného v bode 4 predstavujú emisie z porovnateľného fosílneho paliva (emisný faktor – EF) najnovšiu známu priemernú hodnotu skutočných emisií z fosílnej časti automobilového benzínu a motorovej nafty spotrebovaných v členských štátoch, ktoré boli nahlásené podľa tejto vyhlášky. Ak také údaje nie sú k dispozícii, používa sa hodnota 83,8g CO2eq/MJ.
V prípade biokvapalín používaných na výrobu elektriny predstavujú na účely výpočtu uvedeného v bode 4 emisie z porovnateľného fosílneho paliva EF hodnotu 91g CO2eq/MJ.
V prípade biokvapalín používaných na výrobu tepla predstavujú na účely výpočtu uvedeného v bode 4 emisie z porovnateľného fosílneho paliva EF hodnotu 77g CO2eq/MJ.
V prípade biokvapalín používaných na kombinovanú výrobu elektriny a tepla predstavujú na účely výpočtu uvedeného v bode 4 emisie z porovnateľného fosílneho paliva EF hodnotu 85g CO2eq/MJ.
D.
Roztriedenie určených hodnôt na pestovanie: „eec“, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy 12 12
etanol z pšenice 23 23
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch 20 20
etanol z cukrovej trstiny 14 14
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 29 29
bionafta zo slnečnice 18 18
bionafta zo sóje 19 19
bionafta z palmového oleja 14 14
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho (*) oleja 0 0
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 30 30
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 18 18
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja 15 15
čistý rastlinný olej z repky olejnej 30 30
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 0 0
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 0 0
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 0 0
Roztriedenie určených hodnôt na spracovanie (vrátane nadbytočnej elektriny): „ep – eee“ tak, ako sa vymedzujú v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy 19 26
etanol z pšenice (palivo na spracovanie sa neuvádza) 32 45
etanol z pšenice (hnedé uhlie ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 32 45
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v bežnom kotle) 21 30
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 14 19
etanol z pšenice (slama ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 1 1
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 15 21
etanol z cukrovej trstiny 1 1
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 16 22
bionafta zo slnečnice 16 22
bionafta zo sóje 18 26
bionafta z palmového oleja (proces sa neuvádza) 35 49
bionafta z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 13 18
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho oleja 9 13
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 10 13
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 10 13
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces sa neuvádza) 30 42
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 7 9
čistý rastlinný olej z repky olejnej 4 5
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 14 20
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 8 11
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 8 11
Roztriedenie určených hodnôt na dopravu a distribúciu: „etd“ tak, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy 2 2
etanol z pšenice 2 2
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch 2 2
etanol z cukrovej trstiny 9 9
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 1 1
bionafta zo slnečnice 1 1
bionafta zo sóje 13 13
bionafta z palmového oleja 5 5
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho oleja 1 1
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 1 1
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 1 1
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja 5 5
čistý rastlinný olej z repky olejnej 1 1
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 3 3
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 5 5
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 4 4
Spolu na pestovanie, spracovanie, dopravu a distribúciu
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy 33 40
etanol z pšenice (palivo na spracovanie sa neuvádza) 57 70
etanol z pšenice (hnedé uhlie ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 57 70
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v bežnom kotle) 46 55
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 39 44
etanol z pšenice (slama ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 26 26
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 37 43
etanol z cukrovej trstiny 24 24
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 46 52
bionafta zo slnečnice 35 41
bionafta zo sóje 50 58
bionafta z palmového oleja (proces sa neuvádza) 54 68
bionafta z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 32 37
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho oleja 10 14
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 41 44
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 29 32
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces sa neuvádza) 50 62
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 27 29
čistý rastlinný olej z repky olejnej 35 36
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 17 23
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 13 16
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 12 15
E.
Roztriedenie odhadovaných určených hodnôt pre budúce biopalivá a biokvapaliny, ktoré sa v januári 2008 nenachádzali na trhu alebo sa nachádzali na trhu len v zanedbateľných množstvách
Roztriedenie určených hodnôt na pestovanie: „eec“ tak, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy 3 3
etanol z drevného odpadu 1 1
etanol z drevín pestovaných na tento účel 6 6
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 1 1
motorová nafta z drevín pestovaných na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 4 4
DME z drevného odpadu 1 1
DME z drevín pestovaných na tento účel 5 5
metanol z drevného odpadu 1 1
metanol z drevín pestovaných na tento účel 5 5
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu
Roztriedenie určených hodnôt na spracovanie (vrátane nadbytočnej elektriny): „ep – eee“ tak, ako sú vymedzené v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy 5 7
etanol z dreva 12 17
motorová nafta z dreva vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 0 0
DME z dreva 0 0
metanol z dreva 0 0
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu
Roztriedenie určených hodnôt na dopravu a distribúciu: „etd“ tak, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy 2 2
etanol z drevného odpadu 4 4
etanol z drevín pestovaných na tento účel 2 2
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 3 3
motorová nafta z drevín pestovaných na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 2 2
DME z drevného odpadu 4 4
DME z drevín pestovaných na tento účel 2 2
metanol z drevného odpadu 4 4
metanol z drevín pestovaných na tento účel 2 2
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu
Spolu na pestovanie, spracovanie, dopravu a distribúciu
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy 11 13
etanol z drevného odpadu 17 22
etanol z drevín pestovaných na tento účel 20 25
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 4 4
motorová nafta z drevín pestovaných na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 6 6
DME z drevného odpadu 5 5
DME z drevín pestovaných na tento účel 7 7
metanol z drevného odpadu 5 5
metanol z drevín pestovaných na tento účel 7 7
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu“
Príloha č. 3 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140/16, 5. 6. 2009).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140/88, 5. 6. 2009).
3.
Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).
Príloha č. 4 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
METODIKA VÝPOČTU A PREDKLADANIA SPRÁV
Časť 1
Výpočet intenzity emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie:
1.
Skleníkové plyny zohľadnené pri výpočte intenzity emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných ako biopalivo a elektriny sú oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a metán (CH4). Na účely výpočtu ekvivalentu CO2 majú emisie týchto plynov vzhľadom na ekvivalentné emisie CO2 túto hodnotu:
CO2: 1; CH4: 25; N2O: 298.
2.
Emisie z výroby strojov a zariadení používaných pri ťažbe, výrobe, rafinovaní a spotrebe pohonných látok sa pri výpočte emisií skleníkových plynov nezohľadňujú.
3.
Intenzita emisií skleníkových plynov zo všetkých pohonných látok a dodávanej energie [g CO2eq/MJ] uvedených na trh jednou právnickou alebo fyzickou osobou počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie sa vypočíta podľa vzorca:
,
kde:
a)
„#“ je identifikácia právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá plní povinnosť podľa § 10 ods. 1. Požadované identifikačné údaje sú špecifikované v § 10 ods. 6.
b)
„x“ sú druhy pohonných látok podľa § 2 písm. a) a elektrina pre cestné vozidlá;
c)
„MJx“ je celková energia uvedená na trh v pohonných látkach a elektrine [MJ]. Vypočíta sa takto:
1.
Celková energia každého druhu pohonnej látky
Množstvá pohonných látok uvedených na trh sa prevedú na svoj energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa energetického obsahu stanoveného v prílohe č. 1 ako súčin množstva každého druhu pohonnej látky v litroch alebo kilogramoch a jeho energetického obsahu na jednotku objemu alebo hmotnosti. Množstvá pohonných látok neuvedených v prílohe č. 1 sa prevedú na energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa usmernenia, ktoré ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle. Pri zmiešavaní viacerých biopalív s pohonnou látkou inou ako biopalivo sa pri výpočtoch zohľadňujú množstvá a druhy všetkých biopalív.
Množstvo biopalív, ktoré nie sú v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti podľa § 3, sa započítava ako pohonná látka iná ako biopalivo, do ktorej sú primiešané alebo ktorú nahrádzajú.
2.
Celková energia pri súčasnom (kombinovanom) spracovaní pohonných látok iných ako biopalivo a biopalív
Súčasné spracovanie je definované ako úprava počas životného cyklu pohonnej látky alebo energie, ktorá spôsobuje zmeny v molekulárnej štruktúre produktu. Pridanie denaturačnej látky nepatrí do tohto spracovania. Množstvo biopalív spracúvaných súčasne s pohonnými látkami inými ako biopalivo odráža stav biopaliva po spracovaní. Množstvo súčasne spracúvaného biopaliva sa určuje v súlade s energetickou bilanciou a účinnosťou procesu spoločného spracovania, ako sa uvádza v prílohe č. 2 časť C 16. a 17. bode.
3.
Celková energia z dodanej elektriny je množstvo elektriny spotrebovanej v cestných vozidlách, motocykloch alebo elektrických bicykloch, pričom sa toto množstvo určuje takto:
3.1
spotrebovaná elektrina je súčinom prejdenej vzdialenosti cestnými vozidlami [km] a účinnosti spotreby elektrickej energie [MJ/km], ak sú požadované údaje k dispozícii alebo
3.2
namerané množstvo elektriny spotrebovanej v cestných vozidlách.
d)
„UER“ – zníženie emisií v predvýrobnej fáze
UER je zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze [g CO2eq], ak je kvantifikované a oznámené v súlade s požiadavkami podľa § 9a.
e)
„GHGix“ je intenzita emisií skleníkových plynov z pohonnej látky alebo dodávanej energie [g CO2eq/MJ]. Intenzita emisií skleníkových plynov z pohonnej látky alebo dodávanej energie sa určí alebo vypočíta takto:
1.
pre pohonné látky iné ako biopalivo sa použije vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu podľa druhu pohonnej látky uvedená v poslednom stĺpci tabuľky v časti 2 šiestom bode,
2.
pre elektrickú energiu je hodnota intenzity emisií skleníkových plynov výroby elektriny v Slovenskej republike zverejňovaná podľa časti 2 siedmy bod,
3.
pre biopalivo, ktoré spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 3, sa vypočíta v súlade s § 5. Ak sa údaje o emisiách skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva získajú v súlade s § 14c ods. 13 zákona, tieto údaje sa použijú aj na stanovenie intenzity emisií skleníkových plynov z biopaliva. Intenzita emisií skleníkových plynov z biopaliva, ktoré nespĺňa kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v § 3, sa rovná intenzite emisií skleníkových plynov z príslušnej pohonnej látky inej ako biopalivo, do ktorej je primiešané alebo ktorú nahrádza,
4.
pri súčasnom kombinovanom spracovaní pohonných látok iných ako biopalivo a biopalív musí intenzita emisií skleníkových plynov z biopalív odrážať stav biopaliva po spracovaní.
f)
„AF“ sú korekčné faktory podľa účinnosti pohonu:
Prevládajúca konverzná technológia Faktor účinnosti
Spaľovací motor 1
Elektrická hnacia sústava s batériou 0,4
Elektrická hnacia sústava s vodíkovými palivovými článkami 0,4
Časť 2
Predkladanie správ podľa § 10 ods. 1
1. Obsah správy
Za každú pohonnú látku a dodanú energiu sa oznamujú tieto súhrnné údaje:
a)
Druh pohonnej látky alebo dodanej energie
Uvádza sa každý druh pohonnej látky a dodanej energie, ktorý bol uvedený na trh Slovenskej republiky v roku, za ktorý sa podáva správa.
b)
Objem alebo množstvo pohonnej látky alebo elektrickej energie
Údaje sa uvádzajú súhrnne za pohonné látky a dodanú energiu, ktoré majú rovnaký pôvod, miesto nákupu a pri biopalivách aj rovnaké vlastnosti trvalej udržateľnosti (zhodná východisková surovina, krajina vypestovania a rovnaké emisie skleníkových plynov za životný cyklus biopaliva). Údaje za pohonné látky sa uvádzajú osobitne za pohonné látky iné ako biopalivo a za biopalivo bez ohľadu na to, či boli uvedené na trh v zmesi alebo samostatne. Samostatne sa uvádza doplnkový údaj o tom, koľko z uvedených pohonných látok bolo uvedené na trh ako zmes motorového benzínu a etanolu E85.
c)
Intenzita emisií skleníkových plynov
Uvádza sa určená alebo vypočítaná hodnota podľa časti 1 tretí bod písm. e).
d)
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze (UER)
Uvádzajú sa údaje podľa druhého bodu.
e)
Pôvod
Uvádzajú sa údaje podľa tretieho bodu.
f)
Miesto nákupu
Uvádzajú sa údaje podľa štvrtého bodu.
2. UER týkajúce sa pohonných látok iných ako biopalivo
Aby UER boli oprávnené na účely metodiky výpočtu a podávania správ, je potrebné oznámiť tieto údaje:
a)
dátum začatia projektu,
b)
ročné zníženia emisií [g CO2eq],
c)
trvanie oznamovaného zníženia,
d)
miesto projektu nachádzajúce sa najbližšie k zdroju emisií určené zemepisnou šírkou a zemepisnou dĺžkou v stupňoch na štyri desatinné miesta,
e)
základné ročné emisie vyrobených surovín pred zavedením opatrení na ich zníženie a ročné emisie po zavedení opatrení na ich zníženie [g CO2eq/MJ],
f)
neprenosné číslo dokladu (certifikátu), ktoré jedinečným spôsobom identifikuje vykázané zníženie emisií skleníkových plynov; v prípade UER podľa § 9a ods. 5, písm. b) číslo prideľuje ministerstvo, ak nebolo organizáciou podľa § 14c ods. 12 zákona, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,
g)
neprenosné číslo, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje metodiku výpočtu a príslušnú schému, ak bolo pridelené; číslo prideľuje alebo oznamuje organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,
h)
ak sa projekt týka ťažby ropy, pomer medzi plynom a ropou (Gas-to-oil ratio – GOR) v roztoku ako priemerná ročná historická hodnota a hodnota za sledovaný rok, tlak v nádrži, hĺbka a výnosnosť pri ťažbe surovej ropy podľa vrtov.
3. Pôvod
„Pôvod“ je krajina, kde bola východisková surovina na výrobu pohonnej látky vyťažená, získaná alebo vypestovaná a jej obchodný názov, ak existuje.
Pri pohonných látkach iných ako biopalivo je pôvod uvedený v časti 2 ôsmom bode. Údaj sa uvádza, ak je právnická osoba alebo fyzická osoba držiteľom potrebných informácií na základe
a)
skutočnosti, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá dováža ropu z krajiny mimo Európsku úniu alebo prijíma dodávky ropy z iného členského štátu podľa osobitného predpisu9), alebo
b)
dohody o poskytnutí informácií inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky podľa § 14c ods. 11 zákona.
Vo všetkých ostatných prípadoch sa za pôvod považuje údaj, či východisková surovina pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európskej únie.
Pri použití viacerých východiskových surovín v jednom spracovateľskom zariadení počas roka, za ktorý sa podáva správa, oznamuje právnická osoba alebo fyzická osoba údaje o množstve pohonnej látky inej ako biopalivo uvedenej na trh podľa jednotlivých krajín pôvodu, druhov východiskových surovín a ich obchodných názvov.
Pri biopalivách je pôvodom reťazec výroby biopalív uvedený v prílohe č. 2, napríklad etanol z kukurice, bionafta z repky olejnej a krajina vypestovania východiskovej suroviny.
4. Miesto nákupu
„Miesto nákupu“ je krajina a názov spracovateľského zariadenia alebo rafinérie, v ktorej pohonná látka alebo dodávaná energia prešli posledným podstatným spracovaním, pričom týmto označením sa uvádza pôvod pohonnej látky alebo dodávanej energie v súlade s osobitným predpisom.10) Ak právnická osoba a fyzická osoba preukáže, že sa jej ani s vynaložením všetkého úsilia nepodarilo miesto nákupu zistiť, uvedie sa, či pohonná látka a dodávaná energia pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európsku úniu.
5. Zjednodušená metodika podávania správy
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14c ods. 5 zákona môže pri pohonných látkach iných ako biopalivo uviesť namiesto údajov v druhom a treťom bode 3 informáciu, či východisková surovina a pohonná látka iná ako biopalivo pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európskej únie bez ohľadu na to, či dováža ropu alebo dodáva pohonné látky z ropy alebo získané z bitúmenových materiálov.
6. Priemerné určené hodnoty intenzity emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných ako biopalív a elektrickej energie počas ich životného cyklu
Zdroj surovín a proces Pohonné látky uvádzané na trh Intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu [g CO2eq/MJ] Vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu
[g CO2eq/MJ]
Konvenčná ropa benzín 93,2 93,3
Skvapalnený zemný plyn 94,3
Skvapalnené uhlie 172
Prírodný bitúmen 107
Roponosná bridlica 131,3
Konvenčná ropa motorová nafta alebo plynový olej 95 95,1
Skvapalnený zemný plyn 94,3
Skvapalnené uhlie 172
Prírodný bitúmen 108,5
Roponosná bridlica 133,7
Akékoľvek fosílne zdroje skvapalnený ropný plyn (LPG) v zážihovom motore 73,6 73,6
Zemný plyn, EÚ mix stlačený zemný plyn v zážihovom motore 69,3 69,3
Zemný plyn, EÚ mix skvapalnený zemný plyn v zážihovom motore 74,5 74,5
Sabatierova reakcia elektrolýzou vodíka z nebiologického obnoviteľného zdroja energie stlačený syntetický metán v zážihovom motore 3,3 3,3
Zemný plyn využívajúci parnú reformáciu stlačený vodík v palivovom článku 104,3 104,3
Elektrolýza plne napájaná z nebiologického obnoviteľného zdroja energie stlačený vodík v palivovom článku 9,1 9,1
Uhlie stlačený vodík v palivovom článku 234,4 234,4
Uhlie so zachytávaním a ukladaním uhlíka z emisií vzniknutých počas spracovania stlačený vodík v palivovom článku 52,7 52,7
Odpadové plasty pochádzajúce z fosílnych surovín benzín, motorová nafta alebo plynový olej 86 86
7. Elektrická energia
Na predkladanie správ o dodanej elektrine, ktorú spotrebúvajú elektrické vozidlá, motocykle alebo elektrické bicykle, ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle vnútroštátnu priemernú určenú hodnotu intenzity emisií skleníkových plynov za životný cyklus elektriny. Ministerstvo zverejňuje zmenu určenej hodnoty, ak nastane významná zmena energetického mixu výroby elektriny.
8. Obchodný názov východiskovej suroviny
Príloha č. 5 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
PREDBEŽNÉ ODHADOVANÉ EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV
Časť A
Predbežné odhadované emisie zo surovín pre výrobu biopalív a biokvapalín vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy [gCO2eq/MJ]*)
Skupina surovín Stred*) Percentuálny rozsah odvodený od analýzy citlivosti**)
Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12 8 až 16
Cukornaté plodiny 13 4 až 17
Olejniny 55 33 až 66
*) Stredné hodnoty, ktoré sú tu zahrnuté, predstavujú vážený priemer individuálne modelovaných hodnôt surovín.
**) Rozsah, ktorý je tu zahrnutý, odráža 90 % výsledkov pri použití hodnôt piaty a dvadsiaty piaty percentil vyplývajúcich z analýzy. Piaty percentil znamená hodnotu, pod ktorou sa nachádzalo 5 % pozorovaní (t. j. 5 % celkových použitých údajov malo výsledky pod dolnými hodnotami 8, 4 a 33 g CO2eq/MJ). Deväťdesiaty piaty percentil znamená hodnotu, pod ktorou sa nachádzalo 95 % pozorovaní (t. j. 5 % celkových použitých údajov malo výsledky nad hornými hodnotami 16, 17 a 66 g CO2eq/MJ).
Časť B
Biopalivá, pri ktorých sa odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy považujú za nulové.
Pri biopalivách a biokvapalinách vyrábaných z nasledujúcich kategórií surovín sa odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy považuje za nulový, ak suroviny
1.
nie sú uvedené v časti A,
2.
ktorých výroba viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. j. k zmene jednej z týchto kategórií pôdnej pokrývky podľa IPCC: lesná pôda, trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná pôda na ornú pôdu alebo pôdu pre trvácne plodiny***). Vtedy sa hodnota emisií (el) vyplývajúcich z priamej zmeny využívania pôdy vypočíta v súlade s prílohou č. 2 časť C siedmy bod.
***) Trvácne plodiny sa vymedzujú ako viacročné plodiny, ktorých kmene sa väčšinou každoročne nezberajú, ako napríklad rýchlo rastúce výmladkové porasty a palma olejná.
1)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987).
1a)
ASTM D287 Skúšobná metóda na meranie hustoty API v surovej rope a výrobkoch z ropy (meranie hydrometrom) (Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products (Hydrometer Method).
2)
Čl. 6 ods. 1 a položka „Životné prostredie“ časť A a bod 9 prílohy II nariadenia Rady č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30/69, 31.1. 2009).
3)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
4)
§ 5 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 15 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 2 písm. i) a j) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
7b)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 Z. z.).
7c)
Súbor STN EN ISO 14064 Skleníkové plyny (83 9064), STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2013) (83 9065) a ISO 14066 Greenhouse gases - Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams (Skleníkové plyny. Požiadavky na kompetentnosť validačných a overovacích tímov (pri validácii a overovaní vyhlásení o skleníkových plynoch).
7d)
Súbor STN EN ISO 14064 Skleníkové plyny (83 9064).
7e)
STN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2006) (83 9064).
7f)
STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2013) (83 9065), Nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 a 601/2012.
7g)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3. 5. 2013).“.
7h)
Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
7i)
Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
8)
Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2010 o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici 2009/28/ES (Ú. V. EÚ L 151/19, 17. 6. 2010).
9)
Nariadenie Rady (ES) č. 2964/95 z 20. decembra 1995, ktorým sa zavádza evidencia dovozov a dodávok ropy v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 22.12.1995).
10)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12. 2015).
11)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12. 2015).