271/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

271
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 21. júla 2011,
ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 1 písm. a) až l) a n) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy a iné pohonné látky, úspory emisií skleníkových plynov z paliva s obsahom recyklovaného uhlíka a paliva z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti,
b)
podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,
c)
podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
e)
obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a o preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
f)
metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a spôsob výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín,
g)
spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných Slovenskou republikou, ktoré sú považované za rovnocenné podľa § 14b ods. 6 zákona,
h)
systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy,
i)
spôsob, akým bude organizácia podľa § 14ea zákona kontrolovať činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, a interval kontrolnej činnosti,
j)
podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
k)
priebežné ciele týkajúce sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 4 a 7 zákona,
l)
podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 1 zákona,
m)
podrobnosti vydávania potvrdenia o udržateľnosti,
n)
podrobnosti týkajúce sa metodiky výpočtu a predkladania správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie využívanej v cestných vozidlách (ďalej len „správa“),
o)
podrobnosti o oprávnenosti opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze, maximálnych možných úsporách pre jednotlivé druhy pohonných látok, spôsobe overovania množstva zníženia emisií skleníkových plynov a náležitostiach hlásenia o započítaní zníženia emisií skleníkových plynov,
p)
podrobnosti o činnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu,
q)
podrobnosti o správach predkladaných Slovenskou republikou Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),
r)
podrobnosti o použití formátu správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie a náležitosti správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie,
s)
sadzobník poplatkov na pokrytie nákladov spojených s vedením elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g zákona.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
biokvapalinou kvapalné palivo na iné energetické účely ako na dopravu vrátane elektriny, tepla a chladu, vyrobené z biomasy,
b)
inou pohonnou látkou každá pohonná látka okrem pohonnej látky podľa § 2 ods. 4 písm. a) piateho až ôsmeho bodu zákona,
c)
emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,
d)
emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,
e)
skutočnou hodnotou úspora emisií skleníkových plynov v niektorých alebo vo všetkých krokoch výrobného postupu pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy vypočítaná podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 2 časti C,
f)
typickou hodnotou odhad emisií skleníkových plynov a úspor emisií skleníkových plynov v konkrétnom reťazci výroby biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy,
g)
určenou hodnotou hodnota odvodená od typickej hodnoty pomocou vopred ustanovených faktorov, ktorá sa za podmienok podľa tejto vyhlášky môže použiť namiesto skutočnej hodnoty,
h)
mokraďou pôda pokrytá alebo nasiaknutá vodou trvalo alebo počas významnej časti roka,
i)
súvislo zalesnenou oblasťou pôda s rozlohou viac ako jeden hektár so stromami vyššími ako päť metrov a s pokryvom koruny viac ako 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite,
j)
surovým prírodným bitúmenom akýkoľvek zdroj surovín pre rafinérie, ktorý
1.
dosahuje hustotu podľa medzinárodného štandardu (ďalej len „hustota API“) 10° alebo menej, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste extrakcie, meranú podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,
2.
má ročnú priemernú viskozitu pri teplote ložiska vyššiu, ako je viskozita vypočítaná pomocou rovnice: Viskozita = 518,98e – 0,038T, kde T je teplota v °C,
3.
spadá do definície pre dechtové piesky podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 27141) a
4.
pri ktorom sa mobilizácia zdroja surovín dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie, kde tepelná energia pochádza prevažne z iných zdrojov, ako je samotný zdroj surovín,
k)
roponosnou bridlicou zdroj surovín pre rafinérie vo forme skalného útvaru obsahujúceho pevný kerogén, ktorý spadá do definície olejovej bridlice podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2714, a mobilizácia zdroja surovín sa dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie,
l)
základnou normou platnou pre pohonné látky referenčná hodnota platná pre pohonné látky na základe emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalivo v roku 2010,
m)
konvenčnou ropou surovina pre rafinérie s hustotou API viac ako 10°, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste svojho pôvodu, nespadá do definície podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2714 a je meraná testovacou metódou podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,
n)
biopalivom, biokvapalinou a palivom z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy biopalivo, biokvapalina a palivo z biomasy, ktorých suroviny sú vyrobené v rámci systémov, ktoré bránia vytesňovaciemu vplyvu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy, ktoré pochádzajú z potravinárskych a krmovinárskych plodín, prostredníctvom lepších poľnohospodárskych postupov, ako aj pestovaním plodín na plochách, ktoré sa predtým nepoužívali na pestovanie plodín a ktoré sú vyrobené podľa kritérií udržateľnosti biopalív, biokvapalín a palív z biomasy podľa § 3,
o)
biologickým odpadom biologický odpad podľa osobitného predpisu,1b)
p)
zdrojovou oblasťou geograficky vymedzená oblasť, z ktorej pochádza lesná biomasová surovina, z ktorej sú k dispozícii spoľahlivé a nezávislé informácie a v ktorej sú dostatočne homogénne podmienky na to, že je možné hodnotiť riziká súvisiace s udržateľnosťou a aspekty zákonnosti lesnej biomasy,
q)
obnovou lesa opätovné vytvorenie lesného porastu prírodnými prostriedkami alebo umelými prostriedkami po odstránení predchádzajúceho porastu výrubom alebo v dôsledku prirodzených príčin vrátane požiaru alebo búrky.
§ 3
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, palivá z recyklovaného uhlíka a palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu
(1)
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy zahŕňajú kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov. Kritériami udržateľnosti sa rozumejú podmienky pestovania alebo výroby biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva, biokvapaliny alebo paliva z biomasy.
(2)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z používania biopalív, biokvapalín a palív z biomasy je najmenej
a)
50 % pre biopalivá a bioplyn spotrebované v doprave a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala výroba pred 5. októbrom 2015,
b)
60 % pre biopalivá a bioplyn spotrebované v doprave a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala výroba od 6. októbra 2015 do 31. decembra 2020,
c)
65 % pre biopalivá a bioplyn spotrebované v doprave a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala výroba od 1. januára 2021,
d)
70 % pre výrobu elektriny, tepla a chladu z palív z biomasy používaných v zariadeniach, v ktorých začala fyzická výroba tepla, chladu a elektriny od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025, a 80 % v zariadeniach, v ktorých začne fyzická výroba tepla, chladu a elektriny od 1. januára 2026.
(3)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z používania kvapalných palív a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu je najmenej 70 %.
(4)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využívania biopalív, bioplynu spotrebovaného v odvetví dopravy, biokvapalín a palív z biomasy používaných v zariadeniach vyrábajúcich teplo, chlad a elektrinu sa vypočíta spôsobom podľa § 5.
(5)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej biomasy nemôžu byť vyrobené zo suroviny získanej z pôdy s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity, ktorou sa rozumie pôda, ktorá je od januára 2008, bez ohľadu na to, či ešte stále je
a)
pralesom a inou zalesnenou plochou, ktorou je les a iná zalesnená plocha s prirodzene sa vyskytujúcimi druhmi bez zjavných známok ľudskej činnosti a bez výrazného narušenia ekologických procesov,
b)
lesom a inou zalesnenou plochou s vysokou biologickou rozmanitosťou, ktorá je bohatá na druhy a nie je znehodnotená alebo ktorú príslušný orgán identifikuje ako plochu s vysokou biologickou rozmanitosťou,1c) ak sa nepredložia dôkazy, že produkcia tejto suroviny nezasahuje do ochrany prírody,
c)
oblasťou určenou zákonom alebo príslušným orgánom na ochranu prírody, oblasťou určenou na ochranu vzácnych alebo ohrozených ekosystémov alebo druhov uznaných medzinárodnými dohodami alebo zaradených na zoznam vypracovaný medzivládnou organizáciou alebo Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody a ktorá je uznaná Komisiou, ak nie sú predložené dôkazy o tom, že výroba danej suroviny nie je v rozpore s ochranou prírody,
d)
trávnym porastom s vysokou biologickou rozmanitosťou s rozlohou viac ako 1 ha, ktorý zostane trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý zachováva prirodzené druhové zloženie a ekologické charakteristiky a procesy, alebo trávnym porastom, ktorý nezostane trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý je bohatý na druhy a nie je znehodnotený, a je príslušným orgánom identifikovaný ako trávny porast s vysokou biologickou rozmanitosťou,1c) ak neexistujú dôkazy, že zber surovín je potrebný na zachovanie štatútu trávneho porastu s vysokou biologickou rozmanitosťou.
(6)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej biomasy sa nemôžu vyrábať zo surovín získaných z pôdy s vysokým obsahom uhlíka, ktorou sa rozumie pôda, ktorá v januári 2008 bola, ale už nie je
a)
mokraďou,
b)
súvislo zalesnenou oblasťou,
c)
pôdou s rozlohou viac ako 1 ha so stromami vyššími ako 5 m a s pokryvom koruny medzi 10 % až 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite, ak sa neposkytne spoľahlivý dôkaz, že zásoby uhlíka v oblasti pred konverziou a po nej sú také, že ak sa použije metodika uvedená v prílohe č. 2 časti C, podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a § 11 sú splnené.
(7)
Ustanovenia odseku 6 sa neuplatňujú, ak v čase získania suroviny je pôda v rovnakej podobe ako v januári 2008.
(8)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej biomasy sa nemôžu vyrábať zo surovín získaných z pôdy, ktorá bola v januári 2008 rašeliniskom, ak sa nepreukáže, že pestovanie a zber tejto suroviny nevyžaduje odvodňovanie predtým neodvodnenej pôdy.
(9)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z lesnej biomasy spĺňajú kritériá udržateľnosti, ak
a)
v krajine, v ktorej sa lesná biomasa zozbiera a ťaží, sa uplatňujú národné alebo regionálne právne predpisy uplatniteľné v oblasti zberu a ťažby, ako aj zavedené systémy monitorovania a presadzovania, ktorých cieľom je zabezpečiť, že
1.
operácie zberu a ťažby sú zákonné,
2.
sa les v oblastiach zberu a ťažby obnovuje,
3.
sa chránia územia určené medzinárodným právom alebo vnútroštátnym právom alebo príslušným orgánom na ochranu prírody vrátane mokradí a rašelinísk,
4.
sa zber a ťažba vykonáva s ohľadom na zachovanie kvality pôdy a biodiverzity s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy, a
5.
sa zberom a ťažbou zachováva alebo zlepšuje dlhodobá produkčná kapacita lesa,
b)
ak dôkaz uvedený v písmene a) nie je k dispozícii, biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy sa zohľadnia podľa § 14h ods. 1 zákona, ak sú na úrovni lesnej zdrojovej oblasti zavedené systémy riadenia s cieľom zabezpečiť, že
1.
operácie zberu a ťažby sú zákonné,
2.
sa les v oblastiach zberu a ťažby obnovuje,
3.
sa chránia oblasti určené medzinárodným alebo vnútroštátnym právom alebo príslušným orgánom na ochranu prírody vrátane mokradí a rašelinísk, ak sa neposkytnú dôkazy, že zber a ťažba tejto suroviny nie je v rozpore s ochranou prírody,
4.
sa ťažba a zber uskutočňujú s ohľadom na zachovanie kvality pôdy a biodiverzity s cieľom minimalizovať negatívne dopady, a
5.
sa zberom a ťažbou zachováva alebo zlepšuje dlhodobá produkčná kapacita lesa.
(10)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy spĺňajú kritériá udržateľnosti, ak
a)
krajina alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, v ktorej má lesná biomasa pôvod, je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy1d) a
1.
predloží národne definovaný príspevok podľa osobitného predpisu,1e) ktorý zahŕňa emisie a odstraňovanie z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a využívania pôdy, čím sa zabezpečuje, že sa zmeny zásob uhlíka spojené so zberom a ťažbou biomasy započítavajú do záväzku krajiny znížiť alebo obmedziť emisie skleníkových plynov, ako sa uvádza v národne definovanom príspevku, alebo
2.
v oblasti zberu a ťažby uplatňuje právne normy podľa osobitného predpisu1f) s cieľom zachovať a zveľaďovať zásoby a záchyty uhlíka a poskytuje dôkaz o tom, že vykazované emisie v sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva nepresahujú odstraňovanie,
b)
ak dôkaz uvedený v písmene a) nie je k dispozícii, biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy sa zohľadňujú podľa § 14h ods. 1 zákona, ak sú na úrovni lesnej zdrojovej oblasti zavedené systémy riadenia, s cieľom zabezpečiť, že sú dlhodobo zachované alebo posilnené úrovne zásob a záchytov uhlíka v lese.
(11)
Ak ide o biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z odpadu a zvyškov, okrem poľnohospodárskych, akvakultúrnych, rybárskych a lesníckych zvyškov, stačí, ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 2. Toto sa vzťahuje aj na odpad a zvyšky, ktoré sa pred ďalším spracovaním na biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy najprv spracujú na produkt.
(12)
Kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na elektrinu, vykurovanie a chladenie vyrobené z tuhého komunálneho odpadu.
(13)
Kritériá trvalej udržateľnosti podľa odsekov 2 a 4 až 9 a § 14h ods. 8 zákona sa uplatňujú bez ohľadu na zemepisný pôvod biomasy.
(14)
Pre palivá z recyklovaného uhlíka a palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu sa uplatňujú kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitného predpisu.
§ 4
Preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti
(1)
Preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti znamená, že sú
a)
dodržané podmienky pestovania, výroby alebo spracovania biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva, biokvapaliny alebo paliva z biomasy, a
b)
dosiahnuté požadované úspory emisií skleníkových plynov.
(2)
Vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy (ďalej len „vyhlásenie“) preukazujúce dodržanie podmienok podľa odseku 1 písm. a) nie je potrebné overovať odborne spôsobilou osobou na overovanie výpočtu emisií skleníkových plynov (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“). Vyhlásenie platí pre jeden druh biomasy alebo suroviny s rovnakými vlastnosťami a ucelenú dodávku jednému odberateľovi.
(3)
Dodávateľ biomasy, ktorá nepochádza z pestovania, a dodávateľ inej vstupnej suroviny vo vyhlásení preukazuje, že ide o odpad alebo zvyšok, vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho zvyšku, alebo nepotravinársky celulózový materiál a lignocelulózový materiál.
(4)
Vyhlásenie preukazuje dodržanie podmienok podľa odseku 1 písm. a), aj keď vychádza z vyhlásení vydaných podľa odsekov 2 a 3 za podmienky dodržania hmotnostnej bilancie vedenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou a zároveň opisuje výsledné vlastnosti udržateľnosti zmesi biomasy alebo produktu viažuceho sa na životný cyklus pohonných látok, biokvapaliny alebo paliva z biomasy.
(5)
Potvrdenie o udržateľnosti (ďalej len „potvrdenie“) obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, označenie právnej formy a kontaktné údaje, ak potvrdenie vydáva právnická osoba, obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a kontaktné údaje, ak potvrdenie vydáva fyzická osoba – podnikateľ alebo meno, priezvisko a kontaktné údaje, ak potvrdenie vydáva fyzická osoba, ktorej sa neprideľuje identifikačné číslo organizácie,
b)
informáciu o type, druhu, množstve, energetickom obsahu, pôvode a iné doplňujúce identifikačné údaje biopaliva, biokvapaliny, paliva z biomasy alebo pohonnej látky vrátane vodíka, ktorá je vyrobená z biomasy alebo z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, alebo paliva s obsahom recyklovaného uhlíka,
c)
celkové emisie skleníkových plynov zo životného cyklu látok podľa písmena b) udávané v gramoch CO2ekv/MJ a deklarovanú úsporu emisií skleníkových plynov k referenčnej hodnote udávanú v percentách,
d)
informáciu o spôsobe výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu látok podľa písmena b), napríklad využitie určených hodnôt alebo výpočtu podľa prílohy č. 2,
e)
podrobnosti výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu látok podľa písmena d), ak nie sú použité určené hodnoty,
f)
referenčnú hodnotu,
g)
údaj o tom, či látka podľa písmena b) spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,
h)
evidenčné číslo pridelené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je zapojená do životného cyklu látky podľa písmena b), alebo odborne spôsobilou osobou; pri vystavení potvrdenia cez elektronickú evidenciu podľa § 14g zákona je evidenčné číslo prideľované automaticky,
i)
dátum, meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby; pri vystavení potvrdenia cez elektronickú evidenciu podľa § 14g zákona sa tieto údaje neuvádzajú,
j)
dátum, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu alebo zodpovednej osoby,
k)
vyhlásenie, ak je potvrdenie vydávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je výrobcom látok podľa písmena b), alebo je zapojená do životného cyklu ich výroby pred výrobcom.
(6)
Vzor potvrdenia podľa odseku 5 je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(7)
Ak je niektorá časť životného cyklu látky podľa odseku 5 písm. b) akreditovaná, verifikovaná alebo certifikovaná v niektorom z členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), nepodlieha opätovnej kontrole a preukazovaniu odborne spôsobilou osobou okrem kontroly výpočtu alebo započítania emisií skleníkových plynov, ktoré vzniknú v ďalších etapách životného cyklu tejto látky a hmotnostnej bilancie.
(8)
Kritériá trvalej udržateľnosti je možné preukázať aj uznaným národným systémom členského štátu, dobrovoľným certifikačným systémom uznaným Komisiou a certifikačným postupom na základe dohôd uzatvorených Komisiou v mene členských štátov, pričom prihliada na vývoj európskych noriem schvaľovaných v tejto oblasti. Uznané systémy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva.
§ 5
Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy
(1)
Emisie skleníkových plynov sa počas životného cyklu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy vypočítajú podľa niektorej z týchto možností
a)
ak je určená hodnota úspor emisií skleníkových plynov v rámci výrobného reťazca biopalív a biokvapalín ustanovená v prílohe č. 2 časti A alebo časti B a palív z biomasy v prílohe č. 6 časti A a ak je hodnota el pre tieto biopalivá alebo biokvapaliny vypočítaná podľa prílohy č. 2 časti C siedmeho bodu a pre palivo z biomasy vypočítaná podľa prílohy č. 6 časti B siedmeho bodu nula alebo menšia, použije sa určená hodnota,
b)
použije sa skutočná hodnota vypočítaná podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 2 časti C pre biopalivá a biokvapaliny a v prílohe č. 6 časti B pre palivo z biomasy,
c)
použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorcov uvedených v prílohe č. 2 časti C prvom bode, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť roztriedené určené hodnoty z prílohy č. 2 časti D alebo časti E a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 2 časti C,
d)
použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorcov uvedených v prílohe č. 6 časti B prvom bode, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť roztriedené určené hodnoty uvedené prílohe č. 6 časti C a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 6 časti B.
(2)
Namiesto roztriedených určených hodnôt pre pestovanie uvedených v prílohe č. 2 časti D alebo E pre biopalivá a biokvapaliny a v prílohe č. 6 časti C pre palivá z biomasy môžu byť použité údaje uvedené v správach predložených členskými štátmi alebo vypracovaných príslušnými orgánmi tretích krajín, o ktorých Komisia rozhodne, že obsahujú presné údaje na meranie emisií skleníkových plynov.
§ 6
Systém hmotnostnej bilancie
(1)
Systém hmotnostnej bilancie
a)
umožňuje, že sa zmiešajú dodávky surovín alebo palív s rôznymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti a úsporami emisií skleníkových plynov, napríklad v kontajneri, spracovateľskom zariadení alebo zásobovacom zariadení, prenosovej infraštruktúre a distribučnej infraštruktúre alebo mieste,
b)
umožňuje zmiešanie dodávok suroviny s rozličným energetickým obsahom na ďalšie spracovanie za predpokladu, že veľkosť dodávok sa upraví podľa ich energetického obsahu,
c)
vyžaduje, že informácie o vlastnostiach, ktoré sa týkajú udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov, a veľkostiach dodávok uvedených v písmene a) ostanú pripísané danej zmesi a
d)
ustanovuje, že pre súhrn všetkých dodávok odobratých zo zmesi sa opisujú rovnaké vlastnosti, ktoré sa týkajú udržateľnosti, v rovnakých množstvách ako súhrn všetkých dodávok pridaných do zmesi a vyžaduje, že sa táto rovnováha dosiahne počas primeraného časového obdobia.
(2)
Systémom hmotnostnej bilancie sa zabezpečí, že sa na výpočet hrubej konečnej energetickej spotreby z obnoviteľných zdrojov každá dodávka zohľadní len raz a uvádza sa v ňom informácia, či sa na výrobu danej dodávky poskytne podpora, a ak áno, o aký druh systému podpory ide.
(3)
Ak je dodávka spracovaná, informácia o vlastnostiach dodávky, ktorá sa týka udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov, sa upravuje a priraďuje k výstupu nasledovne, ak je výsledkom spracúvania dodávky suroviny
a)
len jeden výstup, ktorý je určený na výrobu biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy, kvapalných palív a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu alebo palív s obsahom recyklovaného uhlíka, veľkosť dodávky a súvisiace množstvá vlastností trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov sa upravia použitím konverzného faktora predstavujúceho pomer medzi hmotnosťou výstupu, ktorý je určený na takúto výrobu a hmotnosťou suroviny vstupujúcej do procesu,
b)
viacero výstupov, ktoré sú určené na výrobu biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy, kvapalných palív a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu alebo palív s obsahom recyklovaného uhlíka, pre každý výstup sa použije samostatný konverzný faktor a samostatná hmotnostná bilancia.
(4)
Evidencia hmotnostnej bilancie a pohybu biomasy obsahuje údaje, podľa ktorých možno spoľahlivo overiť plnenie odsekov 1 až 3.
(5)
Príklady povolených a nepovolených kombinácií vstupov a výstupov z hmotnostnej bilancie zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(6)
Hmotnostná bilancia sa overuje aspoň jedenkrát ročne, ak je energetický obsah pohonnej látky započítaný dvojnásobne, hmotnostná bilancia u osôb, ktoré sú prvým miestom zhromažďovania, skladovania alebo vytrieďovania, sa overuje aspoň dvakrát ročne.
§ 7
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Žiadosť o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov (ďalej len „osvedčenie“), podľa § 14d ods. 2 písm. a) zákona podáva právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu na základe výzvy, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(2)
Žiadosť o udelenie osvedčenia obsahuje
a)
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky, identifikačné číslo žiadateľa a zoznam odborných zamestnancov, pre ktorých žiadosť podáva, ak ide o právnickú osobu,
b)
predmet činnosti,
c)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov činnosti žiadateľa,
d)
dátum a podpis žiadateľa,
e)
popis pracovných postupov, metód a zásad, ktoré zabezpečia vykonávanie ustanovení tejto vyhlášky,
f)
zoznam štátov mimo Európskej únie, pre ktoré je žiadateľ spôsobilý vykonávať overovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa tejto vyhlášky,
g)
údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, školeniach a praxi žiadateľa alebo odborných zamestnancov žiadateľa,
h)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)
Žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide právnickú osobu, musí mať odbornú prax v niektorej z týchto oblastí:
a)
výpočet a preverovanie množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov,5)
b)
posudková činnosť v oblasti ochrany ovzdušia,6)
c)
odborné posudzovanie vplyvov na životné prostredie.7)
(4)
Žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, sa zúčastňuje skúšky odbornej spôsobilosti v termíne určenom ministerstvom.
(5)
Skúšku odbornej spôsobilosti vykonáva komisia určená ministerstvom. Skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Úspešné absolvovanie písomnej časti skúšky je nevyhnutným predpokladom na pokračovanie v ústnej časti skúšky. Výsledky skúšok sa žiadateľom oznámia ihneď po vyhodnotení v deň ich konania.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi alebo odbornému zamestnancovi žiadateľa, ak ide právnickú osobu, do 10 pracovných dní od úspešného absolvovania skúšok a zapíše ho do registra odborne spôsobilých osôb.
(7)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa alebo odborného zamestnanca žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, ktorému sa udeľuje,
b)
účel, na aký bolo osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané,
c)
dobu platnosti,
d)
dátum vydania,
e)
inštitúciu, ktorá osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydala.
(8)
Ministerstvo zaeviduje právnickú osobu alebo fyzickú osobu certifikovanú na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov v niektorom členskom štáte bezodkladne po prijatí žiadosti o zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb a po predložení kópie dokladov udelených na tieto účely v členskom štáte.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 8 môže vykonávať činnosť odborne spôsobilej osoby v období, na ktoré jej bolo vydané osvedčenie členským štátom. Ak bolo osvedčenie vydané na dobu určitú, na opätovné zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb treba predložiť potvrdenie o predĺžení platnosti osvedčenia.
§ 8
Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovenský hydrometeorologický ústav kontroluje činnosť odborne spôsobilých osôb, pracovné postupy, metódy a plnenie ustanovení zákona a tejto vyhlášky najmenej jedenkrát ročne a z vykonanej kontroly vyhotoví zápisnicu.
§ 9
Znižovanie emisií skleníkových plynov z pohonnej látky a dodávanej energie
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh, plní pri znižovaní emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky tieto ciele platné pre kalendárny rok:
a)
6 % do 31. decembra 2020,
b)
priebežný cieľ 6 % každoročne od 1. januára 2021 do 31. decembra 2030.
(2)
Ciele, ktoré sú uvedené v odseku 1, môže plniť aj dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách podľa § 14c ods. 8 zákona.
(3)
Zníženie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu inej pohonnej látky možno dosiahnuť
a)
primiešavaním biopaliva alebo bioplynu, alebo uvedením biopaliva alebo bioplynu v doprave na trh,
b)
uvedením pohonných látok s nižšími emisiami skleníkových plynov, napríklad skvapalneného ropného plynu, stlačeného alebo skvapalneného zemného plynu, alebo vodíka, na trh,
c)
dodaním elektriny pre cestné vozidlá,
d)
znižovaním emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze (ďalej len „znižovanie emisií v predvýrobnej fáze“),
e)
zachytávaním a využívaním uhlíka na dopravu.
§ 9a
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze
(1)
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa započítava, ak
a)
je spojené s projektom, ktorý začal generovať úspory emisií skleníkových plynov po 1. januári 2011, pričom schéma na dosiahnutie znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa tiež považuje za projekt,
b)
je množstvo zníženia emisií skleníkových plynov overené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou, či iným oprávnením podľa práva členských štátov podľa odseku 4,
c)
nie je množstvo zníženia emisií skleníkových plynov7a) zohľadnené na plnenie záväzkov7b) v žiadnom štáte a
d)
k nemu došlo v roku, za ktorý sa započítava.
(2)
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa môže uplatniť len na tú časť priemerných určených hodnôt, ktorá náleží emisiám v predvýrobnej fáze:
a) motorový benzín (MB) 11,0 g CO2eq/MJ,
b) motorová nafta a plynový olej (NM) 11,3 g CO2eq/MJ,
c) stlačený zemný plyn (CNG) 9,1 g CO2eq/MJ,
d) skvapalnený zemný plyn (LNG) 15,0 g CO2eq/MJ,
e) skvapalnený ropný plyn (LPG) 6,2 g CO2eq/MJ,
f) maximálne použiteľný objem pri reťazci výroby pohonných látok z ropy =
MJMB × 11,0 + MJNM × 11,3 + MJLPG × 6,2 [g CO2eq/MJ],
g) maximálne použiteľný objem pri reťazci výroby pohonných látok zo zemného plynu =
MJCNG × 9,1 + MJLNG × 15,0 + MJLPG × 6,2 [g CO2eq/MJ].
(3)
Na započítavanie znižovania emisií v predvýrobnej fáze nie je potrebné preukázať, že by k znižovaniu emisií v predvýrobnej fáze nedošlo bez požiadaviek na predkladanie správ pod
§ 14c ods. 1 zákona a požiadaviek na znižovanie emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 4 zákona.
(4)
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa odhaduje a potvrdzuje v súlade s medzinárodnými zásadami a medzinárodnými štandardmi určenými napríklad v technickej norme7c) alebo iným obdobným spôsobom. Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze a základné emisie sa monitorujú, nahlasujú a overujú podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7d) alebo iným obdobným spôsobom. Metódy odhadovania znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa musia overovať podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7e) alebo iným obdobným spôsobom a organizácia, ktorá vykonáva overenie, musí byť akreditovaná podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7f) alebo iným obdobným spôsobom.
(5)
Jednotky znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa zasielajú
a)
na holdingový účet Slovenskej republiky vedený v registri Únie podľa osobitého predpisu,7g) ak ide o jednotky Mechanizmu čistého rozvoja alebo Spoločnej implementácie;7a) ministerstvo zverejní identifikačné údaje holdingového účtu Slovenskej republiky na svojom webovom sídle,
b)
ministerstvu, ak nejde o jednotky podľa písmena a).
(6)
Potvrdenie o prevode jednotiek znižovania emisií v predvýrobnej fáze v registri Únie podľa odseku 5 písm. a) sa prikladá k správe podľa § 14c ods. 1 zákona.
(7)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 je možné preukázať potvrdením o uznaní projektu, ktorý produkuje zaslané jednotky znižovania emisií v predvýrobnej fáze, iným členským štátom.
§ 10
Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie, zasielanie správ a rozhodovanie v sporných prípadoch
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, vypracuje a podá správu každoročne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, používa pri vykazovaní plnenia cieľov znižovania emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a elektriny v prílohe č. 4.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, používa pri vykazovaní plnenia cieľov podľa § 9 ods. 1 základnú normu platnú pre pohonné látky 94,1 g CO2eq/MJ.
(4)
Zjednodušená metodika podľa § 19b ods. 1 písm. f) zákona je uvedená v prílohe č. 4 druhej časti piatom bode.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba v správe uvedie okrem údajov podľa prílohy č. 4 aj tieto údaje:
a)
názov alebo obchodné meno právnickej osoby, podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nepodniká,
b)
sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby, podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, alebo bydlisko alebo miesto výkonu činnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nepodniká,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, alebo identifikátor fyzickej osoby podľa zákona o e-Governmente, ak ide fyzickú osobu, ktorá nepodniká,
d)
daňové identifikačné číslo (DIČ),
e)
registračné číslo v schéme kontroly trvalej udržateľnosti, ako napríklad SK-BIO,
f)
údaje o osobe, ktorá je zodpovedná za podanie správy:
1.
meno a priezvisko,
2.
telefónne číslo,
3.
e-mailovú adresu,
g)
vyhlásenie, že je malým podnikom7h) alebo stredným podnikom7i) a využíva zjednodušenú metodiku podľa odseku 4.
(6)
Formát správ sa harmonizuje na úrovni Európskej únie. Po oznámení formátu ho ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, použije nový formát správy v nasledujúcom roku po jeho zverejnení vrátane príslušnej webovej aplikácie.
(7)
Harmonizovaný formát správ obsahuje aj predbežné stredné hodnoty odhadovaných emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5. Hodnoty nemajú žiadny vplyv na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy podľa § 5 a ani na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie podľa odsekov 2 a 3.
(8)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba plní svoje povinnosti podľa § 14c ods. 7 zákona, správa podľa § 14c ods. 1 zákona obsahuje údaje o pohonných látkach a elektrine tak, že sú údaje jednoznačne priradené k právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
(9)
Správu podľa odseku 1 je možné podať prostredníctvom elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g zákona.
§ 10a
Správy predkladané Slovenskou republikou Európskej komisii
(1)
Údaje podľa odsekov 2 a 3 sa oznamujú Európskej komisii každoročne do 31. augusta. Tieto údaje sa oznamujú za všetky pohonné látky a dodanú energiu uvedené na trh. Ak sa s inými pohonnými látkami zmiešavajú rôzne druhy biopalív alebo biopalivá s rozdielnymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti, predkladajú sa údaje za každé biopalivo.
(2)
Pre každý typ pohonnej látky a dodanej energie sa oznamujú súhrnne tieto údaje:
a)
druh pohonnej látky alebo dodanej energie,
b)
objem alebo množstvo pohonnej látky alebo elektrickej energie,
c)
intenzita emisií skleníkových plynov,
d)
znižovanie emisií v predvýrobnej fáze.
(3)
Údaje uvedené v odseku 2 sa oznamujú súhrnne pre každý typ pohonnej látky a dodanej energie bez ohľadu na obchodný názov a základné vlastnosti, ako napríklad oktánové alebo cetanové číslo. Zmesi motorového benzínu a etanolu E85 sa uvádzajú ako samostatná pohonná látka.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Ak boli biopalivá alebo biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, ktoré boli v prevádzke k 23. januáru 2008, ustanovenie § 3 ods. 2 sa uplatňuje od 1. apríla 2013.
§ 12
Záverečné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
József Nagy v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140/16, 5. 6. 2009).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140/88, 5. 6. 2009).
3.
Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).
5.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).
Príloha č. 4 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
METODIKA VÝPOČTU A PREDKLADANIA SPRÁV
Časť 1
Výpočet intenzity emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie:
1.
Skleníkové plyny zohľadnené pri výpočte intenzity emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných ako biopalivo a elektriny sú oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a metán (CH4). Na účely výpočtu ekvivalentu CO2 majú emisie týchto plynov vzhľadom na ekvivalentné emisie CO2 túto hodnotu:
CO2: 1; CH4: 25; N2O: 298.
2.
Emisie z výroby strojov a zariadení používaných pri ťažbe, výrobe, rafinovaní a spotrebe pohonných látok sa pri výpočte emisií skleníkových plynov nezohľadňujú.
3.
Intenzita emisií skleníkových plynov zo všetkých pohonných látok a dodávanej energie [g CO2eq/MJ] uvedených na trh jednou právnickou alebo fyzickou osobou počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie sa vypočíta podľa vzorca:
,
kde:
a)
„#“ je identifikácia právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá plní povinnosť podľa § 10 ods. 1. Požadované identifikačné údaje sú špecifikované v § 10 ods. 6.
b)
„x“ sú druhy pohonných látok podľa § 2 písm. a) a elektrina pre cestné vozidlá;
c)
„MJx“ je celková energia uvedená na trh v pohonných látkach a elektrine [MJ]. Vypočíta sa takto:
1.
Celková energia každého druhu pohonnej látky
Množstvá pohonných látok uvedených na trh sa prevedú na svoj energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa energetického obsahu stanoveného v prílohe č. 1 ako súčin množstva každého druhu pohonnej látky v litroch alebo kilogramoch a jeho energetického obsahu na jednotku objemu alebo hmotnosti. Množstvá pohonných látok neuvedených v prílohe č. 1 sa prevedú na energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa usmernenia, ktoré ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle. Pri zmiešavaní viacerých biopalív s pohonnou látkou inou ako biopalivo sa pri výpočtoch zohľadňujú množstvá a druhy všetkých biopalív.
Množstvo biopalív, ktoré nie sú v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti podľa § 3, sa započítava ako pohonná látka iná ako biopalivo, do ktorej sú primiešané alebo ktorú nahrádzajú.
2.
Celková energia pri súčasnom (kombinovanom) spracovaní pohonných látok iných ako biopalivo a biopalív
Súčasné spracovanie je definované ako úprava počas životného cyklu pohonnej látky alebo energie, ktorá spôsobuje zmeny v molekulárnej štruktúre produktu. Pridanie denaturačnej látky nepatrí do tohto spracovania. Množstvo biopalív spracúvaných súčasne s pohonnými látkami inými ako biopalivo odráža stav biopaliva po spracovaní. Množstvo súčasne spracúvaného biopaliva sa určuje v súlade s energetickou bilanciou a účinnosťou procesu spoločného spracovania, ako sa uvádza v prílohe č. 2 časť C 16. a 17. bode.
3.
Celková energia z dodanej elektriny je množstvo elektriny spotrebovanej v cestných vozidlách, motocykloch alebo elektrických bicykloch, pričom sa toto množstvo určuje takto:
3.1
spotrebovaná elektrina je súčinom prejdenej vzdialenosti cestnými vozidlami [km] a účinnosti spotreby elektrickej energie [MJ/km], ak sú požadované údaje k dispozícii alebo
3.2
namerané množstvo elektriny spotrebovanej v cestných vozidlách.
d)
„UER“ – zníženie emisií v predvýrobnej fáze
UER je zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze [g CO2eq], ak je kvantifikované a oznámené v súlade s požiadavkami podľa § 9a.
e)
„GHGix“ je intenzita emisií skleníkových plynov z pohonnej látky alebo dodávanej energie [g CO2eq/MJ]. Intenzita emisií skleníkových plynov z pohonnej látky alebo dodávanej energie sa určí alebo vypočíta takto:
1.
pre pohonné látky iné ako biopalivo sa použije vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu podľa druhu pohonnej látky uvedená v poslednom stĺpci tabuľky v časti 2 šiestom bode,
2.
pre elektrickú energiu je hodnota intenzity emisií skleníkových plynov výroby elektriny v Slovenskej republike zverejňovaná podľa časti 2 siedmy bod,
3.
pre biopalivo, ktoré spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 3, sa vypočíta v súlade s § 5. Ak sa údaje o emisiách skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva získajú v súlade s § 14c ods. 13 zákona, tieto údaje sa použijú aj na stanovenie intenzity emisií skleníkových plynov z biopaliva. Intenzita emisií skleníkových plynov z biopaliva, ktoré nespĺňa kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v § 3, sa rovná intenzite emisií skleníkových plynov z príslušnej pohonnej látky inej ako biopalivo, do ktorej je primiešané alebo ktorú nahrádza,
4.
pri súčasnom kombinovanom spracovaní pohonných látok iných ako biopalivo a biopalív musí intenzita emisií skleníkových plynov z biopalív odrážať stav biopaliva po spracovaní.
f)
„AF“ sú korekčné faktory podľa účinnosti pohonu:
Prevládajúca konverzná technológia Faktor účinnosti
Spaľovací motor 1
Elektrická hnacia sústava s batériou 0,4
Elektrická hnacia sústava s vodíkovými palivovými článkami 0,4
Časť 2
Predkladanie správ podľa § 10 ods. 1
1. Obsah správy
Za každú pohonnú látku a dodanú energiu sa oznamujú tieto súhrnné údaje:
a)
Druh pohonnej látky alebo dodanej energie
Uvádza sa každý druh pohonnej látky a dodanej energie, ktorý bol uvedený na trh Slovenskej republiky v roku, za ktorý sa podáva správa.
b)
Objem alebo množstvo pohonnej látky alebo elektrickej energie
Údaje sa uvádzajú súhrnne za pohonné látky a dodanú energiu, ktoré majú rovnaký pôvod, miesto nákupu a pri biopalivách aj rovnaké vlastnosti trvalej udržateľnosti (zhodná východisková surovina, krajina vypestovania a rovnaké emisie skleníkových plynov za životný cyklus biopaliva). Údaje za pohonné látky sa uvádzajú osobitne za pohonné látky iné ako biopalivo a za biopalivo bez ohľadu na to, či boli uvedené na trh v zmesi alebo samostatne. Samostatne sa uvádza doplnkový údaj o tom, koľko z uvedených pohonných látok bolo uvedené na trh ako zmes motorového benzínu a etanolu E85.
c)
Intenzita emisií skleníkových plynov
Uvádza sa určená alebo vypočítaná hodnota podľa časti 1 tretí bod písm. e).
d)
Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze (UER)
Uvádzajú sa údaje podľa druhého bodu.
e)
Pôvod
Uvádzajú sa údaje podľa tretieho bodu.
f)
Miesto nákupu
Uvádzajú sa údaje podľa štvrtého bodu.
2. UER týkajúce sa pohonných látok iných ako biopalivo
Aby UER boli oprávnené na účely metodiky výpočtu a podávania správ, je potrebné oznámiť tieto údaje:
a)
dátum začatia projektu,
b)
ročné zníženia emisií [g CO2eq],
c)
trvanie oznamovaného zníženia,
d)
miesto projektu nachádzajúce sa najbližšie k zdroju emisií určené zemepisnou šírkou a zemepisnou dĺžkou v stupňoch na štyri desatinné miesta,
e)
základné ročné emisie vyrobených surovín pred zavedením opatrení na ich zníženie a ročné emisie po zavedení opatrení na ich zníženie [g CO2eq/MJ],
f)
neprenosné číslo dokladu, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje vykázané zníženie emisií skleníkových plynov; pri UER podľa § 9a ods. 5 písm. b) číslo prideľuje ministerstvo, ak nie je pridelené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou alebo iným oprávnením, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,
g)
neprenosné číslo, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje metodiku výpočtu a príslušnú schému, ak je pridelené; číslo prideľuje alebo oznamuje autorizovaná osoba alebo osoba s akreditáciou alebo iným oprávnením, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4.
3. Pôvod
„Pôvod“ je krajina, kde bola východisková surovina na výrobu pohonnej látky vyťažená, získaná alebo vypestovaná a jej obchodný názov, ak existuje.
Údaj sa uvádza dobrovoľne, ak je právnická osoba alebo fyzická osoba držiteľom potrebných informácií na základe
a)
skutočnosti, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá dováža ropu z krajiny mimo Európsku úniu alebo prijíma dodávky ropy z iného členského štátu podľa osobitného predpisu9), alebo
b)
dohody o poskytnutí informácií inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky podľa § 14c ods. 11 zákona.
Vo všetkých ostatných prípadoch sa za pôvod považuje údaj, či východisková surovina pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európskej únie.
Pri použití viacerých východiskových surovín v jednom spracovateľskom zariadení počas roka, za ktorý sa podáva správa, oznamuje právnická osoba alebo fyzická osoba údaje o množstve pohonnej látky inej ako biopalivo uvedenej na trh podľa jednotlivých krajín pôvodu, druhov východiskových surovín a ich obchodných názvov.
Pri biopalivách je pôvodom reťazec výroby biopalív uvedený v prílohe č. 2, napríklad etanol z kukurice, bionafta z repky olejnej a krajina vypestovania východiskovej suroviny.
4. Miesto nákupu
„Miesto nákupu“ je krajina a názov spracovateľského zariadenia alebo rafinérie, v ktorej pohonná látka alebo dodávaná energia prešli posledným podstatným spracovaním, pričom týmto označením sa uvádza pôvod pohonnej látky alebo dodávanej energie v súlade s osobitným predpisom.10) Údaj sa uvádza dobrovoľne.
5. Zjednodušená metodika podávania správy
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14c ods. 5 zákona môže pri pohonných látkach iných ako biopalivo uviesť namiesto údajov v druhom a treťom bode 3 informáciu, či východisková surovina a pohonná látka iná ako biopalivo pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európskej únie bez ohľadu na to, či dováža ropu alebo dodáva pohonné látky z ropy alebo získané z bitúmenových materiálov.
6. Priemerné určené hodnoty intenzity emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných ako biopalív a elektrickej energie počas ich životného cyklu
Zdroj surovín a proces Pohonné látky uvádzané na trh Intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu [g CO2eq/MJ] Vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu
[g CO2eq/MJ]
Konvenčná ropa benzín 93,2 93,3
Skvapalnený zemný plyn 94,3
Skvapalnené uhlie 172
Prírodný bitúmen 107
Roponosná bridlica 131,3
Konvenčná ropa motorová nafta alebo plynový olej 95 95,1
Skvapalnený zemný plyn 94,3
Skvapalnené uhlie 172
Prírodný bitúmen 108,5
Roponosná bridlica 133,7
Akékoľvek fosílne zdroje skvapalnený ropný plyn (LPG) v zážihovom motore 73,6 73,6
Zemný plyn, EÚ mix stlačený zemný plyn v zážihovom motore 69,3 69,3
Zemný plyn, EÚ mix skvapalnený zemný plyn v zážihovom motore 74,5 74,5
Sabatierova reakcia elektrolýzou vodíka z nebiologického obnoviteľného zdroja energie stlačený syntetický metán v zážihovom motore 3,3 3,3
Zemný plyn využívajúci parnú reformáciu stlačený vodík v palivovom článku 104,3 104,3
Elektrolýza plne napájaná z nebiologického obnoviteľného zdroja energie stlačený vodík v palivovom článku 9,1 9,1
Uhlie stlačený vodík v palivovom článku 234,4 234,4
Uhlie so zachytávaním a ukladaním uhlíka z emisií vzniknutých počas spracovania stlačený vodík v palivovom článku 52,7 52,7
Odpadové plasty pochádzajúce z fosílnych surovín benzín, motorová nafta alebo plynový olej 86 86
7. Elektrická energia
Na predkladanie správ o dodanej elektrine, ktorú spotrebúvajú elektrické vozidlá, motocykle alebo elektrické bicykle, ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle vnútroštátnu priemernú určenú hodnotu intenzity emisií skleníkových plynov za životný cyklus elektriny. Ministerstvo zverejňuje zmenu určenej hodnoty, ak nastane významná zmena energetického mixu výroby elektriny.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
1)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987).
1a)
ASTM D287 Skúšobná metóda na meranie hustoty API v surovej rope a výrobkoch z ropy (meranie hydrometrom) (Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products (Hydrometer Method).
1b)
§ 2 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2019 Z. z.
1c)
Napríklad § 2 ods. 2 písm. r) a s) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
1d)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Parížskej dohody (oznámenie č. 99/2017 Z. z.).
1e)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 548/2006 Z. z.).
1f)
Čl. 5 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Parížskej dohody (oznámenie č. 99/2017 Z. z.).
2)
Čl. 6 ods. 1 a položka „Životné prostredie“ časť A a bod 9 prílohy II nariadenia Rady č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30/69, 31.1. 2009).
3)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
5)
Napríklad § 15 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 2 písm. i) a j) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
7b)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 Z. z.).
7c)
Súbor STN EN ISO 14064 Skleníkové plyny (83 9064), STN EN ISO 14065 Všeobecné princípy a požiadavky na orgány, ktoré overujú a validujú environmentálne informácie (ISO 14065) (83 9065) a ISO 14066 Greenhouse gases - Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams (Skleníkové plyny. Požiadavky na kompetentnosť validačných a overovacích tímov (pri validácii a overovaní vyhlásení o skleníkových plynoch).
7d)
Súbor STN EN ISO 14064 Skleníkové plyny (83 9064).
7e)
STN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na overovanie a validáciu výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3) (83 9064).
7f)
STN EN ISO 14065 Všeobecné princípy a požiadavky na orgány, ktoré overujú a validujú environmentálne informácie (ISO 14065) (83 9065). Nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 a 601/2012.
7g)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3. 5. 2013).“.
7h)
Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
7i)
Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
7j)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009).
7k)
Rozhodnutie Komisie 2010/335/EÚ z 10. júna 2010 o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici 2009/28/ES (Ú. v. EÚ L 151, 17. 6. 2010).
7l)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2010 o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici 2009/28/ES (Ú. V. EÚ L 151/19, 17. 6. 2010).
9)
Nariadenie Rady (ES) č. 2964/95 z 20. decembra 1995, ktorým sa zavádza evidencia dovozov a dodávok ropy v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 22.12.1995).
10)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12. 2015).
11)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12. 2015).