258/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.08.2011 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
ZÁKON
z 12. júla 2011,
o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb pri ukladaní,
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ukladania,
c)
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na ukladanie na účely výskumu, vývoja alebo testovania nových zariadení a technologických postupov s celkovým plánovaným obsahom oxidu uhličitého menším ako 100 tisíc ton.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ukladaním trvalé vtláčanie a súvisiace ukladanie prúdov oxidu uhličitého do geologického prostredia,
b)
geologickou jednotkou litostratigrafická jednotka, v rámci ktorej možno overiť a zmapovať horninové litotypy,
c)
únikom uvoľnenie oxidu uhličitého z úložného komplexu,
d)
úložným komplexom úložisko a súvisiace geologické prostredie, ktoré môže ovplyvňovať celkovú neporušenosť a bezpečnosť ukladania,
e)
podstatnou zmenou akákoľvek zmena, ktorá nie je ustanovená v rozhodnutí o povolení na ukladanie a ktorá môže mať výrazný vplyv na verejné zdravie alebo na životné prostredie,
f)
prúdom oxidu uhličitého tok látok, ktorý je výsledkom postupu zachytávania oxidu uhličitého,
g)
migráciou pohyb oxidu uhličitého v rámci úložného komplexu,
h)
významným nedostatkom nedostatok v procese ukladania v systéme úložného komplexu alebo nedostatok v systéme úložného komplexu, ktorý naznačuje riziko úniku, ohrozenie verejného zdravia alebo ohrozenie životného prostredia,
i)
významným rizikom kombinácia vysokej pravdepodobnosti výskytu škody a rozsahu škody, ktorú nemožno ignorovať v súvislosti s dotknutým úložiskom,
j)
uzavretím úložiska definitívne ukončenie procesu vtláčania oxidu uhličitého do úložiska,
k)
etapou po uzavretí obdobie po uzavretí úložiska vrátane obdobia po prechode povinností na príslušný obvodný banský úrad,
l)
prepravnou sieťou sieť potrubných vedení vrátane súvisiacich kompresorových staníc na prepravu oxidu uhličitého do úložiska,
m)
hrúbkou štruktúry najkratšia vzdialenosť medzi hornou a dolnou hranicou štruktúry,
n)
primárnou tesnosťou štruktúry súbor geologických a petrofyzikálnych vlastností štruktúry a jej bezprostredného nadložia akumulovať oxid uhličitý,
o)
sekundárnou tesnosťou štruktúry tesnosť vrtných diel zasahujúcich do úložného komplexu.
§ 3
Úložisko
(1)
Úložiskom je vymedzená oblasť geologickej jednotky, v ktorej sa ukladá oxid uhličitý, kde sú vybudované súvisiace povrchové a vtláčacie zariadenia.
(2)
V úložisku na základe výsledkov ložiskového geologického prieskumu a podmienok povolenia na ukladanie podľa § 6 nesmie existovať významné riziko úniku a významné riziko pre verejné zdravie alebo pre životné prostredie.
(3)
Za úložisko sa nepovažuje
a)
prírodná horninová štruktúra a podzemný priestor, ktorý je dôvodne uprednostnený na prieskum, ťažbu a skladovanie uhľovodíkov, na geotermálne využitie, ukladanie rádioaktívnych odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch alebo na akékoľvek iné možnosti využitia podzemia na energetické účely, vrátane možností, ktoré sú strategické pre bezpečnosť dodávok energie alebo rozvoja obnoviteľných zdrojov energie,
b)
horninová štruktúra s významnými zásobami podzemných vôd vrátane prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov,
c)
vodný útvar.1)
(4)
Vhodnosť úložiska s dostupnou úložnou kapacitou na ukladanie overí obvodný banský úrad na základe údajov zo žiadosti o povolenie na ukladanie podľa § 4 ods. 1 písm. b).
(5)
Viacero úložísk môže byť situovaných v hydraulickej jednotke, len ak pri vzájomnom pôsobení tlaku vtláčaného oxidu uhličitého je každé z nich vhodné na ukladanie.
(6)
Hydraulickou jednotkou je hydraulicky súvislý pórovitý priestor, v ktorom možno technickými prostriedkami merať tlakové zmeny a ktorý je ohraničený prietokovými bariérami, ktorými sú trhliny, diapírové štruktúry, litologické rozhrania, vyklinenie alebo tektonické ohraničenie.
§ 4
Žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie
(1)
Písomnú žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie podáva fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá chce ukladať oxid uhličitý do úložiska (ďalej len „žiadateľ“) obvodnému banskému úradu a obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
popis charakteristiky úložiska a úložného komplexu a posúdenie predpokladanej bezpečnosti ukladania podľa § 3 ods. 2 a prílohy č. 1,
c)
údaje o celkovom množstve oxidu uhličitého, ktoré sa má prepraviť a uložiť, ako aj údaj o predpokladanom zdroji a spôsobe prepravy, údaj o zložení prúdu oxidu uhličitého, rýchlosti a tlaku vtláčania a umiestnení vtláčacích zariadení,
d)
opis opatrení na vylúčenie významného nedostatku,
e)
informácie priložené k žiadosti o vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie.
(2)
K žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie žiadateľ priloží
a)
doklad o primeranom finančnom zabezpečení podľa § 16,
b)
doklad o technickej spôsobilosti podľa odseku 4,
c)
doklad o vytvorení osobitného účtu podľa § 17 ods. 3,
d)
rozhodnutie o schválení záverečnej správy z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania podľa osobitného predpisu,2)
e)
osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa odseku 6,
f)
záverečné stanovisko k posúdeniu predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,3)
g)
záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa osobitného predpisu4) a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,5)
h)
návrh plánu monitorovania úložiska, súvisiacich povrchových a vtláčacích zariadení, úložného komplexu a mraku oxidu uhličitého (ďalej len „monitorovanie“) podľa § 10 ods. 2 a 3; mrakom oxidu uhličitého sa rozumie rozptýlený objem oxidu uhličitého v geologickej jednotke,
i)
návrh plánu nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
j)
návrh plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 5.
(3)
Technickou spôsobilosťou sa rozumie vlastníctvo technických zariadení použiteľných pri zriadení a prevádzke úložiska a preukázané skúsenosti so zriadením a prevádzkou zariadení podobného typu.
(4)
Technickú spôsobilosť možno preukázať
a)
zoznamom realizovaných projektov rovnakého alebo podobného zamerania za predchádzajúcich desať rokov doplnenými potvrdeniami o realizácii prác na projekte,
b)
zoznamom realizovaných geologických prác pri zriadení alebo prevádzke zariadení podobného typu uskutočnených za predchádzajúcich desať rokov doplneným rozhodnutiami o schválení záverečných správ z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania podľa osobitného predpisu, alebo
c)
údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má žiadateľ k dispozícii na zriadenie a prevádzku úložiska.
(5)
Žiadateľ môže na preukázanie technickej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby. V takomto prípade musí žiadateľ preukázať, že pri zriadení a prevádzkovaní úložiska bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti.
(6)
Osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie vydané ministerstvom obsahuje
a)
kritériá z posúdenia úložného komplexu podľa § 4 ods. 1 písm. b), ktoré potvrdzujú vhodnosť horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie, a zabezpečenie trvalej stability kapacity úložiska,
b)
charakteristiku overeného geologického modelu úložného komplexu, ktorý je výsledkom ložiskového geologického prieskumu na zriaďovanie a prevádzku prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania.
§ 5
Kontrola žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie
(1)
Obvodný banský úrad zasiela žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie a jej príloh podľa § 4 ods. 1 a 2 Hlavnému banskému úradu bezodkladne po jej predložení. Hlavný banský úrad predkladá Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie a jej príloh podľa § 4 ods. 1 a 2 do jedného mesiaca od jej doručenia obvodnému banskému úradu.
(2)
Hlavný banský úrad zašle obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie do jedného mesiaca od jeho doručenia od Komisie. Ak Komisia stanovisko k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie nevydá, Hlavný banský úrad o tejto skutočnosti bezodkladne informuje obvodný banský úrad.
(3)
Hlavný banský úrad bezodkladne informuje Komisiu o splnení podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c).
(4)
Obvodný banský úrad v povolení na ukladanie zohľadní stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie a do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení na ukladanie predloží Hlavnému banskému úradu odôvodnenie svojho rozhodnutia.
(5)
Hlavný banský úrad informuje Komisiu o vydanom povolení na ukladanie a jeho náležitostiach podľa § 7 ods. 1 spolu s jeho odôvodnením do jedného mesiaca od jeho doručenia od obvodného banského úradu a ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, tento rozdiel zdôvodní.
§ 6
Podmienky vydania povolenia na ukladanie
(1)
Povolenie na ukladanie je písomné a odôvodnené rozhodnutie, ktoré vydáva obvodný banský úrad a ktorým sa žiadateľovi povoľuje ukladanie.
(2)
Obvodný banský úrad vydá povolenie na ukladanie, ak
a)
žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie obsahuje všetky náležitosti podľa § 4,
b)
je žiadateľ finančne a technicky spôsobilý a schopný prevádzkovať a riadiť úložisko a má zabezpečený odborný dozor a vyškolených pracovníkov podieľajúcich sa na ukladaní,
c)
bolo zohľadnené stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
d)
bola overená vhodnosť úložiska uvedená v § 3 ods. 4.
(3)
Povolenie na ukladanie v jednom úložisku môže byť vydané len jednému žiadateľovi.
(4)
Prednostné právo na vydanie povolenia na ukladanie má držiteľ prieskumného územia podľa osobitného predpisu6) do jedného roka po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania podľa osobitného predpisu.7) Do tejto lehoty sa nezapočítava čas, počas ktorého prebieha posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.8) Využitie prednostného práva na vydanie povolenia na ukladanie má držiteľ prieskumného územia, len ak žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 4 podá počas doby platnosti prieskumného územia.
§ 7
Obsah povolenia na ukladanie
(1)
Povolenie na ukladanie obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa,
b)
presné miesto a vymedzenie úložiska a úložného komplexu a údaje o hydraulickej jednotke,
c)
požiadavky na proces ukladania, celkové množstvo oxidu uhličitého, ktoré sa má prepraviť a uložiť, maximálny tlak v úložisku a maximálnu rýchlosť a tlak vtláčania,
d)
požiadavky na zloženie prúdu oxidu uhličitého, kritériá a postup pri ukladaní prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 a ak treba, ďalšie požiadavky na ukladanie s cieľom vylúčenia významného nedostatku,
e)
schválený plán monitorovania podľa § 10 ods. 2, povinnosti súvisiace s vykonaním tohto plánu, požiadavky na aktualizáciu plánu monitorovania podľa § 10 ods. 3 a požiadavky na predkladanie správy podľa § 11,
f)
vyjadrenie povinnosti informovať obvodný banský úrad v prípade úniku alebo významného nedostatku, schválený plán nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4 a povinnosť vykonať plán nápravných opatrení v prípade úniku alebo významného nedostatku,
g)
podmienky na uzavretie úložiska a schválený plán pre etapu po uzavretí podľa § 14,
h)
výšku primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16.
i)
informáciu o aktualizovaných a zrušených povoleniach na ukladanie podľa § 8.
(2)
Obvodný banský úrad doručuje kópiu povolenia na ukladanie
a)
ministerstvu,
b)
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
e)
Hlavnému banskému úradu,
f)
obci, v ktorej katastrálnom území sa úložisko nachádza.
(3)
Prevádzkovateľom je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo kontroluje úložisko, alebo na ktorú prešla povinnosť dohliadať na technický stav úložiska podľa tohto zákona.
§ 8
Aktualizácia a zrušenie povolenia na ukladanie
(1)
Prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané povolenie na ukladanie, je povinný vypracovať plán prevádzkovania úložiska vrátane zmien, ktoré sa ho týkajú.
(2)
Ak počas ukladania dôjde k zmene v prevádzke úložiska alebo k zmene týkajúcej sa prevádzkovateľa, prevádzkovateľ o tom bezodkladne informuje obvodný banský úrad, ktorý navrhovanú zmenu v prevádzke úložiska v prípade potreby aktualizuje.
(3)
Za zmenu v prevádzke úložiska sa rozumie aj vydanie povolenia k prístupu k prepravnej sieti a úložisku na účely ukladania (ďalej len „prístup).
(4)
Podstatnú zmenu môže prevádzkovateľ uskutočniť až po aktualizácii povolenia na ukladanie.
(5)
Obvodný banský úrad z vlastného podnetu začne konanie o vydanie povolenia na ukladanie, ak
a)
získa informáciu o úniku alebo o významnom nedostatku,
b)
sa v správe o vykonanej činnosti predloženej prevádzkovateľom podľa § 11, alebo na základe vykonaných priebežných a následných prehliadok podľa § 12, v ktorých sa vykazuje nesúlad s podmienkami povolenia na ukladanie alebo riziko úniku alebo významný nedostatok,
c)
je informovaný o akomkoľvek inom pochybení v dodržiavaní podmienok povolenia na ukladanie zo strany prevádzkovateľa,
d)
je to potrebné na základe najnovších vedeckých zistení a technického pokroku.
(6)
Obvodný banský úrad v konaní podľa odseku 5 vydá nové povolenie na ukladanie, ktoré obsahuje aktualizované podmienky už vydaného povolenia na ukladanie.
(7)
Obvodný banský úrad aktualizuje povolenie na ukladanie vydaním nového povolenia prvýkrát po piatich rokoch po vydaní povolenia na ukladanie a potom každých desať rokov, ak nenastanú skutočnosti podľa odseku 5.
(8)
Ak obvodný banský úrad neaktualizuje povolenie na ukladanie vydaním nového povolenia na ukladanie a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 5, povolenie na ukladanie zruší.
(9)
Ak obvodný banský úrad zruší povolenie na ukladanie podľa odseku 8, vydá nové povolenie na ukladanie, alebo, ak nepominuli dôvody podľa odseku 5, uzatvorí úložisko podľa § 14 ods. 2.
(10)
Ak sa uzatvorí úložisko podľa § 14 ods. 2, obvodný banský úrad prevezme správu nad vytvorenými finančnými prostriedkami podľa § 16 a 17 do prechodu povinností podľa § 15 ods. 10.
(11)
Ak obvodný banský úrad zruší povolenie na ukladanie podľa odseku 8, nového prevádzkovateľa úložiska vyberie na základe výberového konania podľa osobitného predpisu.9)
(12)
Ak obvodný banský úrad nevydá nové povolenie na ukladanie podľa odseku 9, je povinný
a)
vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)
vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
c)
vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu,10)
d)
vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
e)
plniť povinnosti podľa § 9 ods. 2, ak bude pokračovať v ukladaní.
(13)
Doterajší prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností uvedených v odseku 12. Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť prostriedkami podľa § 16 a 17.
§ 9
Kritériá a postup pri ukladaní
(1)
Prúd oxidu uhličitého na účely ukladania
a)
musí obsahovať najmenej 95 % oxidu uhličitého,
b)
môže obsahovať najviac 0,01 % sírovodíka, najviac 0,01 % oxidu siričitého, najviac 0,01 % oxidov dusíka, najviac 0,03 % oxidu uhoľnatého, najviac 0,03 % metánu,
c)
nesmie obsahovať vodu,
d)
nesmie obsahovať odpad v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo suspenzii,
e)
môže obsahovať náhodne viazané látky procesu zachytávania alebo stopové látky dodávané na účel monitorovania a overovania úniku oxidu uhličitého, ak
1.
sa nepriaznivo neovplyvní primárna tesnosť štruktúry alebo technológia prepravnej siete,
2.
sa nevyskytne riziko ohrozenia verejného zdravia alebo ohrozenia životného prostredia, alebo ak
3.
nedôjde k porušeniu osobitných predpisov.12)
(2)
Prevádzkovateľ je povinný
a)
vykonávať chemické analýzy ukladaného prúdu oxidu uhličitého vrátane obsahu korozívnych látok,
b)
vtláčať a ukladať prúd oxidu uhličitého až po vyhodnotení vykonaných chemických analýz vrátane obsahu korozívnych látok a po preukázaní súladu s požiadavkami uvedenými v odseku 1,
c)
viesť register množstva, zloženia a vlastností vtláčaného a ukladaného prúdu oxidu uhličitého,
d)
vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Prevádzkovateľ ročne v lehote do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka predkladá obvodnému banskému úradu správu o množstve a vlastnostiach ukladaného prúdu oxidu uhličitého podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
§ 10
Monitorovanie
(1)
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie na účely
a)
porovnania reálneho a modelového stavu oxidu uhličitého a formačnej vody,
b)
zisťovania významného nedostatku,
c)
zisťovania migrácie,
d)
zisťovania úniku,
e)
zisťovania významných nepriaznivých účinkov na životné prostredie a jeho zložky,13)
f)
posudzovania účinnosti nápravných opatrení a dodatočných nápravných opatrení prijatých podľa § 13,
g)
hodnotenia bezpečnosti a neporušenosti úložného komplexu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska,
h)
posúdenia trvalej izolácie uloženého oxidu uhličitého.
(2)
Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie na základe vypracovaného plánu monitorovania podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 a podľa osobitného predpisu.8) Plán monitorovania schvaľuje obvodný banský úrad.
(3)
Plán monitorovania sa aktualizuje podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 každých päť rokov. Aktualizovaný plán monitorovania zohľadní
a)
zvýšené riziko úniku, ktoré môže ohroziť verejné zdravie a poškodiť životné prostredie,
b)
nové vedecké poznatky týkajúce sa monitorovania,
c)
najlepšie dostupné techniky.14)
(4)
Aktualizovaný plán monitorovania predkladá prevádzkovateľ na schválenie obvodnému banskému úradu tri mesiace pred navrhovaným nadobudnutím jeho účinnosti.
§ 11
Predkladanie správy
(1)
Prevádzkovateľ je povinný podávať obvodnému banskému úradu správu o vykonanej činnosti každoročne v lehote do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje
a)
výsledky monitorovania,
b)
množstvo, zloženie a vlastnosti vtláčaného a uloženého prúdu oxidu uhličitého,
c)
doklad o výške primeraného finančného zabezpečenia upravenej podľa § 16 ods. 5,
d)
použité kontrolné a meracie prístroje,
e)
ostatné informácie dôležité na účely posúdenia podmienok povolenia na ukladanie a rozširovania poznatkov o pôsobení oxidu uhličitého v úložisku, ak má takéto k dispozícii.
(2)
Obvodný banský úrad správu podľa odseku 1 doručí Hlavnému banskému úradu do jedného mesiaca od jej doručenia od prevádzkovateľa.
§ 12
Priebežné a následné prehliadky
(1)
Obvodný banský úrad vykonáva prehliadky úložných komplexov a kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľa na účel preverenia a zlepšenia ich plnenia a monitorovania účinkov ukladania na verejné zdravie a na životné prostredie.
(2)
Prehliadky sa zameriavajú na kontrolu a funkčnosť vtláčacích, monitorovacích a súvisiacich povrchových zariadení, na kontrolu činností súvisiacich s prevádzkou ukladania a na kontrolu všetkých záznamov súvisiacich s ukladaním.
(3)
Priebežné prehliadky sa vykonávajú minimálne raz ročne do doby uplynutia troch rokov od uzavretia úložiska a každých päť rokov do doby prechodu povinností na obvodný banský úrad so zameraním sa na opatrenia minimalizácie účinkov ukladania na verejné zdravie a na životné prostredie.
(4)
Následné prehliadky sa vykonávajú,
a)
ak je obvodný banský úrad informovaný o úniku alebo o významnom nedostatku,
b)
ak správa o vykonanej činnosti podľa § 11 ods. 1 dokladovala nedostatočné plnenie podmienok uvedených v povolení na ukladanie,
c)
na základe sťažnosti súvisiacej s ohrozením životného prostredia alebo verejného zdravia,
d)
ak nastanú iné skutočnosti súvisiace s ukladaním, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c).
(5)
O výsledku prehliadky vyhotoví obvodný banský úrad zápisnicu, ktorú prerokuje so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným zamestnancom prevádzkovateľa. V zápisnici sa vyhodnotí plnenie požiadaviek podľa tohto zákona a uvedie sa, či treba vykonať ďalšie opatrenia. Kópia zápisnice sa poskytuje príslušnému prevádzkovateľovi a zverejňuje sa na webovom sídle Hlavného banského úradu do dvoch mesiacov od prehliadky.
§ 13
Nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia
(1)
Nápravnými opatreniami sú opatrenia prijaté prevádzkovateľom na nápravu významného nedostatku alebo ukončenia únikov s cieľom zamedziť alebo zastaviť únik oxidu uhličitého z úložiska.
(2)
Nápravnými opatreniami môžu byť opatrenia na
a)
zníženie tlaku a rýchlosti vtláčania,
b)
zníženie množstva látok vo vtláčanom prúde oxidu uhličitého, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú primárnu tesnosť štruktúry,
c)
zabezpečenie primárnej a sekundárnej tesnosti štruktúry,
d)
utesnenie ciest potenciálnych únikov.
(3)
Pri zistení úniku alebo významného nedostatku je prevádzkovateľ povinný
a)
vykonať potrebné nápravné opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa verejného zdravia,
b)
bezodkladne o tom informovať obvodný banský úrad,
c)
bezodkladne o tom informovať príslušný obvodný úrad životného prostredia.
(4)
Nápravné opatrenia uvedené v odseku 3 písm. a) prevádzkovateľ vykoná na základe plánu nápravných opatrení schváleného obvodným banským úradom podľa § 4 ods. 2 písm. i).
(5)
Obvodný banský úrad môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby vykonal dodatočné nápravné opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa verejného zdravia, ktoré môžu meniť alebo dopĺňať opatrenia v schválenom pláne nápravných opatrení. Dodatočné nápravné opatrenia môže obvodný banský úrad vykonať aj z vlastného podnetu.
(6)
Ak prevádzkovateľ nevykoná dodatočné nápravné opatrenia, zabezpečí ich vykonanie obvodný banský úrad.
(7)
Prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním dodatočných nápravných opatrení podľa odseku 6. Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť prostriedkami podľa §16 a 17.
§ 14
Postup pri uzatváraní úložiska a po jeho uzavretí
(1)
Úložisko sa uzavrie
a)
po splnení podmienok uvedených v povolení na ukladanie podľa § 7,
b)
na žiadosť prevádzkovateľa, ktorú schvaľuje obvodný banský úrad.
(2)
Úložisko sa uzavrie, aj ak obvodný banský úrad rozhodne o zrušení povolenia na ukladanie podľa § 8 ods. 9.
(3)
Po zavretí úložiska podľa odseku 1 až do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad podľa § 15 je prevádzkovateľ povinný
a)
vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)
predložiť správu podľa § 11,
c)
vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
d)
vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
e)
vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu,10)
f)
zapečatiť úložisko a odstrániť vtláčacie zariadenie.
(4)
Povinnosti uvedené v odseku 3 plní prevádzkovateľ podľa plánu pre etapu po uzavretí, ktorý pred uzavretím úložiska spôsobom podľa odseku 1
a)
podľa potreby aktualizuje,
b)
zohľadní analýzu rizika,
c)
doplní o nové vedecké poznatky a najlepšie dostupné techniky a
d)
predloží na schválenie obvodnému banskému úradu.
(5)
Plán pre etapu po uzavretí podľa odseku 4, ktorý vypracuje prevádzkovateľ podľa najlepších dostupných techník a v súlade s požiadavkami podľa prílohy č. 2, pred uzavretím úložiska schvaľuje obvodný banský úrad.
(6)
Po uzavretí úložiska podľa odseku 2 je obvodný banský úrad povinný
a)
vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)
vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
c)
vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
d)
vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu.10)
(7)
Povinnosti uvedené v odseku 6 pre etapu po uzavretí úložiska plní obvodný banský úrad podľa plánu pre etapu po uzavretí úložiska, ktorý podľa potreby aktualizuje.
(8)
Prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností podľa odseku 6. Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť prostriedkami podľa § 16 a 17.
§ 15
Prechod povinností
(1)
Po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 1 všetky povinnosti súvisiace s monitorovaním a nápravnými opatreniami podľa tohto zákona, s vrátením emisných kvót do registra kvót v prípade úniku, so zaslaním overenej správy obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a so zaslaním potvrdenia obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu11) a preventívnymi opatreniami a nápravnej činnosti10) vykonáva z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti prevádzkovateľa obvodný banský úrad, ak
a)
je zabezpečená primárna tesnosť štruktúry,
b)
uplynulo najmenej dvadsať rokov od uzavretia úložiska, pokiaľ obvodný banský úrad neustanoví, že opatrenie uvedené v písmene a) bolo splnené pred ukončením tohto obdobia,
c)
neustanoví, že obdobie uvedené v písmene b) je nepostačujúce na splnenie podmienky uvedenej v písmene a),
d)
bol splnený finančný záväzok uvedený v § 17 a
e)
úložisko bolo zapečatené a vtláčacie zariadenie bolo odstránené.
(2)
Ak obvodný banský úrad určil obdobie dlhšie ako obdobie uvedené v ods. 1 písm. b), prechod povinností nastane až po uplynutí určeného obdobia.
(3)
Po zabezpečení primárnej tesnosti štruktúry prevádzkovateľ zašle obvodnému banskému úradu spolu so žiadosťou súhrnnú správu, ktorá obsahuje
a)
postup overenia tesnosti štruktúry na základe matematického modelovania podľa prílohy č. 1,
b)
výsledky monitorovania vylučujúce únik,
c)
dlhodobý vývojový trend úložiska,
d)
návrh postupu zapečatenia úložiska podľa odseku 1 písm. e).
(4)
Ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b), obvodný banský úrad vypracuje návrh rozhodnutia o prechode povinností, v ktorom uvedie spôsob splnenia podmienky ustanovenej v odseku 1 písm. d). Návrh rozhodnutia o prechode povinností, správu podľa odseku 3 a kompletnú dokumentáciu zasiela obvodný banský úrad Hlavnému banskému úradu, ktorý tieto dokumenty do jedného mesiaca po doručení od obvodného banského úradu predkladá Komisii.
(5)
Hlavný banský úrad zašle obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k návrhu rozhodnutia o prechode povinností do jedného mesiaca od jeho doručenia od Komisie. Ak Komisia stanovisko k návrhu rozhodnutia o prechode povinností nevydá, Hlavný banský úrad o tejto skutočnosti bezodkladne informuje obvodný banský úrad.
(6)
Ak neboli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b), obvodný banský úrad spolu so zdôvodnením o tom písomne upovedomí prevádzkovateľa.
(7)
Ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až e), Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie o prechode povinností a informuje o tom Komisiu a prevádzkovateľa. Ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie podľa odseku 5, tento rozdiel zdôvodní.
(8)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností zaniká povinnosť vykonávať priebežné prehliadky príslušných vtláčacích zariadení podľa § 12 ods. 3. Obvodný banský úrad vykonáva monitorovanie len v nevyhnutnej miere na zistenie úniku alebo významného nedostatku.
(9)
Pri zistení úniku alebo pri významnom nedostatku sa interval monitorovania skráti tak, aby bolo možné posúdiť podstatnú zmenu a účinnosť nápravných opatrení.
(10)
Po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 2 prechod povinností na obvodný banský úrad nastane, ak
a)
je zabezpečená primárna tesnosť štruktúry a sekundárna tesnosť štruktúry a
b)
úložisko bolo zapečatené a vtláčacie zariadenie bolo odstránené.
§ 16
Primerané finančné zabezpečenie
(1)
Primeraným finančným zabezpečením sa rozumie
a)
dokladovaná finančná hotovosť zložená na účet obvodného banského úradu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
b)
poskytnutie bankovej záruky za žiadateľa alebo
c)
iný rovnocenný nástroj, ktorý môže slúžiť ako prostriedok na plnenie povinností pri ukladaní a správe úložiska.
(2)
Primerané finančné zabezpečenie slúži výhradne na splnenie všetkých povinností žiadateľa podľa tohto zákona vrátane povinností pri uzavretí úložiska, ako aj povinností v etape po uzavretí.
(3)
Žiadateľ zabezpečí viazanosť použitia prostriedkov primeraného finančného zabezpečenia na účel uvedený v odseku 2, § 8 ods. 13, § 13 ods. 7 a § 14 ods. 8.
(4)
Obvodný banský úrad rozhodne o výške primeraného finančného zabezpečenia na základe rozsahu úložného komplexu, charakteru fyzikálno-mechanických vlastností hornín, bansko-technických podmienok, zložitosti geologickej stavby a nákladov na vybudovanie, prevádzku a odstránenie
a)
plánovaných technologických zariadení úložiska vrátane vtláčacích vrtov,
b)
monitorovacích a kontrolných objektov,
c)
súvisiacich objektov a zariadení potrebných k prevádzke úložiska.
(5)
Obvodný banský úrad rozhodne o úprave výšky primeraného finančného zabezpečenia, ak
a)
nastane podstatná zmena,
b)
treba zohľadniť významné riziko.
(6)
Výšku primeraného finančného zabezpečenia nemožno zmeniť po
a)
uzatvorení úložiska podľa § 14 ods. 1, ak nenadobudne účinnosť prechod povinností na obvodný banský úrad podľa § 15,
b)
vydaní rozhodnutia o zrušení povolenia na ukladanie podľa § 8 ods. 8 až do nadobudnutia právoplatnosti nového povolenia na ukladanie alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad v prípade, že bol splnený finančný záväzok uvedený v § 17.
(7)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností a splnením finančného záväzku podľa § 17 zaniká povinnosť prevádzkovateľa udržiavať primerané finančné zabezpečenie podľa § 16.
§ 17
Finančná úhrada
(1)
Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky úložiska vytvárať finančnú úhradu ročne na ťarchu výdavkov15) vo výške určeného podielu z celkových nákladov na zabezpečenie primárnej tesnosti úložiska a monitorovania úložného komplexu po dobu 30 rokov. Výška finančnej úhrady sa podľa potreby aktualizuje.
(2)
Prostriedky tvoriace finančnú úhradu sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa tak, aby boli v každom čase dostupné na účel podľa odseku 1 a § 16 ods. 2.
(3)
Prevádzkovateľ je pred odvedením prvej splátky finančnej úhrady povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu, na ktorý bude prostriedky finančnej úhrady každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov finančnej úhrady na účel uvedený v odseku 1 a § 16 ods. 2; doklad o jeho vytvorení je súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie.
(4)
Prevádzkovateľ odvedie ročnú výšku prostriedkov finančnej úhrady do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Prostriedky finančnej úhrady možno použiť po vydaní písomného súhlasu obvodného banského úradu, ktorý povolil uzavretie úložiska podľa § 14, na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky finančnej úhrady možno čerpať do výšky určenej v písomnom súhlase, ktorým obvodný banský úrad vopred potvrdí oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov.
(6)
Ak sa prevádzkovateľ rozhodol pred uzavretím, alebo monitorovaním úložiska po jeho uzavretí skončiť svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského oprávnenia16) všetky práva a povinnosti, súvisiace s uzavretím, monitorovaním úložiska, na obvodný banský úrad; na tento príslušný úrad prejde dňom prechodu práv a povinností tiež právo nakladať s prostriedkami vytvorenej finančnej úhrady.
(7)
Ak bol na prevádzkovateľa vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bola prevádzkovateľovi povolená reštrukturalizácia17) pred ukončením uzavretia, alebo monitorovania úložiska po jeho uzavretí, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení reštrukturalizácie všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úložiska po jeho uzavretí na obvodný banský úrad, v ktorého obvode sa nachádza prevažná časť úložiska; na tento obvodný banský úrad prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej finančnej úhrady.
(8)
Prevádzkovateľ uvedený v odseku 6 alebo odseku 7 je povinný deň pred vstupom do likvidácie alebo najneskôr v deň zrušenia živnostenského oprávnenia alebo právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na konkurz pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení reštrukturalizácie previesť prostriedky vytvorenej finančnej úhrady na účet obvodného banského úradu, na ktorý prechádza právo nakladať s týmito prostriedkami.
(9)
V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu17) prechádzajú na prevádzkovateľa späť všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úložiska po jeho uzavretí vrátane práva nakladať s prostriedkami finančnej úhrady, ktoré prešli na príslušný úrad; to neplatí, ak sa v dôsledku zrušenia konkurzu prevádzkovateľ zrušuje podľa osobitného predpisu.18) Prechod práv a povinností súvisiacich s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úložiska vrátane prechodu práva nakladať s prostriedkami finančnej úhrady z obvodného banského úradu na prevádzkovateľa oznámi obvodnému banskému úradu prevádzkovateľ bezodkladne.
(10)
Pri zmene prevádzkovateľa je prevádzkovateľ povinný previesť v plnej výške finančné prostriedky finančnej úhrady predmetného úložiska na účet finančnej úhrady nového prevádzkovateľa, a to do 45 dní odo dňa, keď ku zmene prevádzkovateľa došlo.
(11)
Prostriedky tvoriace finančnú úhradu nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou podľa osobitných predpisov.19)
(12)
Pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností podľa § 15 prevedie prevádzkovateľ na osobitný účet obvodného banského úradu finančnú úhradu. Finančná úhrada sa použije na účely podľa odseku 1. Výška finančnej úhrady zohľadňuje kritériá uvedené v prílohách č. 1 a 2.
(13)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností si obvodný banský úrad vyžiada od prevádzkovateľa náhradu nákladov potrebných na vykonanie nápravných opatrení, ak prevádzkovateľ nedodržiaval povinnosti vyplývajúce z povolenia na ukladanie, alebo ak v súhrnnej správe podľa § 15 ods. 3 uviedol neúplné údaje a zatajil podstatné a dôležité informácie.
§ 18
Prístup
(1)
Prístup sa poskytuje na základe dohody uzavretej medzi prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom a žiadateľom o prístup. Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete môžu odmietnuť dohodu uzavrieť.
(2)
Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete odmietnu dohodu uzavrieť, môže žiadateľ o prístup požiadať obvodný banský úrad, aby rozhodol o prístupe.
(3)
Prístup podľa odseku 2 povoľuje obvodný banský úrad na základe žiadosti o prístup. Pri povoľovaní prístupu postupuje obvodný banský úrad transparentne, nediskriminačne a primerane podľa ustanovení uvedených v § 4, 7 až 9.
(4)
Obvodný banský úrad pri povoľovaní prístupu prihliada na
a)
kapacitu štruktúry úložiska,
b)
kapacitu prepravnej siete,
c)
zdôvodnené potreby prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa prepravnej siete,
d)
záujmy ostatných užívateľov úložiska, prepravnej siete alebo dotknutých súvisiacich zariadení,
e)
možnosti plnenia záväzku štátu znížiť emisie oxidu uhličitého ukladaním.
(5)
Obvodný banský úrad nepovolí prístup, ak z technického hľadiska podľa § 7 ods. 1 písm. c) a d) nemožno vyhovieť žiadosti podľa odseku 3.
(6)
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup na základe preukázanej nedostatočnej kapacity úložiska alebo prepravnej siete.
(7)
Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete odmietne prístup na základe nedostatočnej kapacity alebo nedostatočného spojenia, obvodný banský úrad môže nariadiť umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení, ktoré nepriaznivo neovplyvnia bezpečnosť ukladania, ak
a)
budú ekonomicky prijateľné pre prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa prepravnej siete alebo
b)
osoba, ktorá podala žiadosť, uhradí všetky náklady na ich vykonanie.
(8)
Ak dôjde k odmietnutiu prístupu k cezhraničnému úložnému komplexu alebo k prepravnej sieti iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ministerstvo pri riešení tohto odmietnutia spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu a vymieňa si s ním informácie.
(9)
Cezhraničným úložným komplexom je komplex, ktorý presahuje hranice Slovenskej republiky.
(10)
Prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ a žiadateľ o prístup sú povinní informovať obvodný banský úrad o uzavretí dohody podľa odseku 1.
§ 19
Informačný systém ukladania
(1)
Ministerstvo zriaďuje informačný systém týkajúci sa ukladania na zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácií na úseku ukladania (ďalej len „informačný systém ukladania“). Informačný systém ukladania je informačným systémom verejnej správy.20)
(2)
Informačný systém ukladania obsahuje register
a)
osvedčení o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na ukladanie podľa osobitného predpisu,
b)
prevádzkovaných úložísk podľa § 3,
c)
uzavretých úložísk vrátane ich grafického znázornenia na mapovom podklade a na geologických rezoch,
d)
prevádzkovateľov podľa § 7 ods. 3,
e)
žiadostí o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 4,
f)
stanovísk Komisie k žiadostiam o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5,
g)
povolení na ukladanie podľa § 7,
h)
rozhodnutí o prechode povinností podľa § 15,
i)
dohôd a rozhodnutí o prístupe podľa § 18,
j)
súhrnných správ zasielaných Komisii o uplatňovaní tohto zákona podľa § 20 ods. 3 písm. k),
k)
cezhraničných prístupov.
(3)
Správcom informačného systému ukladania je ministerstvo. Hlavný banský úrad, ktorý informačný systém ukladania prevádzkuje, sprístupňuje jeho obsah najmä pre orgány verejnej správy pri povoľovaní činnosti, ktorá môže ovplyvniť ukladanie alebo môže byť ukladaním ovplyvnená.
§ 20
Orgány štátnej správy
(1)
Štátnu správu na úseku ukladania podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
ministerstvo,
b)
Hlavný banský úrad,
c)
obvodný banský úrad.
(2)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku ukladania
a)
posudzuje vhodnosť prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na vydanie osvedčenia podľa § 4 ods. 2 písm. e) a pre vhodné prírodné horninové štruktúry vydáva osvedčenie,
b)
spolupracuje pri riešení cezhraničných sporov v súvislosti s odmietnutím prístupu podľa § 18,
c)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 21,
d)
je správcom informačného systému ukladania podľa § 19 ods. 3.
(3)
Hlavný banský úrad na úseku ukladania
a)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných banských úradov vydaných podľa tohto zákona,
b)
predkladá Komisii žiadosť o stanovisko k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 1,
c)
zasiela obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 2,
d)
informuje Komisiu o splnení podmienky vydania povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 3,
e)
informuje Komisiu o rozhodnutí o povolení na ukladanie podľa § 5 ods. 5,
f)
zverejňuje na svojom webovom sídle zápisnicu podľa § 12 ods. 5,
g)
zasiela Komisii návrh rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad podľa § 15 ods. 4,
h)
vydáva rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad a oznamuje Komisii konečné rozhodnutie obvodného banského úradu podľa § 15 ods. 7; ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, tento rozdiel zdôvodní,
i)
prevádzkuje a sprístupňuje obsah informačného systému ukladania podľa § 19 ods. 3,
j)
spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy a cezhraničného úložného komplexu s príslušným orgánom členského štátu podľa § 24,
k)
každé tri roky od účinnosti tohto zákona predkladá Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona,
l)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 21.
(4)
Obvodný banský úrad na úseku ukladania
a)
určuje, mení alebo zrušuje chránené územia osobitných zásahov do zemskej kôry určené na zabezpečenie úložísk,
b)
vydáva povolenia na ukladanie podľa § 7,
c)
zasiela Hlavnému banskému úradu odpis žiadostí o povolenie na ukladanie podľa § 5 ods. 1,
d)
predkladá Hlavnému banskému úradu odôvodnenie rozhodnutí o povolení na ukladanie podľa § 5 ods. 4,
e)
v prípade potreby aktualizuje zmeny v prevádzke úložiska podľa § 8 ods. 2,
f)
aktualizuje alebo ruší povolenie na ukladanie podľa § 8 ods. 6 až 8,
g)
vydáva nové povolenia na ukladanie alebo uzatvorí úložisko podľa § 8 ods. 9,
h)
vykonáva činnosti podľa § 8 ods. 12, ak nevydá nové rozhodnutie o povolení na ukladanie,
i)
vydáva rozhodnutia o schválení plánu monitorovania podľa § 10 ods. 2,
j)
vydáva rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania podľa § 10 ods. 4,
k)
vykonáva priebežné prehliadky úložných komplexov podľa § 12 ods. 3,
l)
vykonáva následné prehliadky úložných komplexov podľa § 12 ods. 4,
m)
vydáva rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
n)
zabezpečuje vykonanie dodatočných nápravných opatrení podľa § 13 ods. 5,
o)
vydáva rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 5,
p)
vydáva rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 7,
q)
zodpovedá za splnenie povinností podľa § 14 ods. 6,
r)
vykonáva práce po vydaní rozhodnutia o prechode povinností podľa § 15 ods. 1,
s)
vytvára osobitný účet na prijímanie finančnej úhrady podľa § 17,
t)
rozhoduje o výške primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16 a finančnej úhrady podľa § 17,
u)
povoľuje prístup podľa § 18,
v)
nariaďuje umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení podľa § 18 ods. 7,
w)
poskytuje Hlavnému banskému úradu potrebné údaje do informačného systému ukladania podľa § 19,
x)
sprístupňuje informácie pre verejnosť,
y)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 21,
z)
ukladá pokuty podľa § 22,
aa) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti osvedčení o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie podľa § 4 ods. 6,
b)
spôsob určenia primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16,
c)
podrobnosti o výške finančnej úhrady podľa § 17.
§ 21
Štátny dozor
(1)
Orgánom štátneho dozoru podľa tohto zákona je
a)
ministerstvo,
b)
obvodný banský úrad.
(2)
Štátnym dozorom sa zisťuje, ako prevádzkovatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a rozhodnutiami obvodného banského úradu.
(3)
Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu.21)
(4)
Ak orgán štátneho dozoru podľa odseku 1 zistí porušenie povinností prevádzkovateľom, je oprávnený podľa závažnosti zistených skutočností písomne nariadiť
a)
zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu kontroly alebo
b)
vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane zákazu alebo obmedzenia vykonávania určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona.
(5)
Osoby poverené vykonávaním štátneho dozoru sú pri plnení svojich úloh oprávnené
a)
vstupovať do objektov, zariadení alebo na pozemky, ak bezprostredne súvisia s výkonom príslušného štátneho dozoru; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá,
b)
vykonávať potrebné zistenia, požadovať od prevádzkovateľa potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov; pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje sa postupuje podľa osobitného predpisu.22)
(6)
Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie osôb vykonávajúcich štátny dozor poskytnúť požadovanú súčinnosť primerane podľa osobitného predpisu.23)
(7)
Osoby vykonávajúce štátny dozor sú povinné
a)
preukázať sa preukazom alebo poverením orgánu, z ktorého poverenia vykonávajú príslušný štátny dozor,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru.
§ 22
Správne delikty
(1)
Pokutu od 1 000 eur do 7 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý
a)
nevypracuje plán prevádzkovania úložiska podľa § 8 ods. 1,
b)
neinformuje o každej zmene v prevádzke úložiska podľa § 8 ods. 2,
c)
nevyhodnocuje chemické analýzy prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 ods. 2 písm. a),
d)
nevedie register množstva, zloženia a vlastností vtláčaného a uloženého prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 ods. 2 písm. c),
e)
nepredloží na schválenie aktualizovaný plán monitorovania podľa §10 ods. 4,
f)
nepredloží správu o vykonanej činnosti podľa § 11 ods. 1,
g)
nevykoná dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13 ods. 5,
h)
po zabezpečení primárnej tesnosti štruktúry nepredloží súhrnnú správu podľa §15 ods. 3,
i)
neumožní osobám vykonávajúcim štátny dozor vykonať kontrolu správnosti stanovenia výšky primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16 ods. 3 až 6,
j)
neinformuje obvodný banský úrad o uzavretí dohody podľa § 18 ods.1,
k)
neposkytne osobám vykonávajúcim štátny dozor potrebné údaje, vysvetlenia, informácie a podklady podľa § 21 ods. 5 písm. b).
(2)
Pokutu od 7 000 eur do 20 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý
a)
neplní schválený plán monitorovania podľa § 10 ods. 2,
b)
neplní schválený aktualizovaný plán monitorovania podľa § 10 ods. 3 a 4,
c)
nevykoná potrebné nápravné opatrenia pri zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. a),
d)
neinformuje obvodný banský úrad o zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. b),
e)
neinformuje obvodný úrad životného prostredia o zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. c),
f)
neplní plán nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
g)
po uzavretí úložiska nesplní povinnosti uvedené v § 14 ods. 3,
h)
nevykoná potrebné opatrenia pri umožnení prístupu k prepravnej sieti a úložisku podľa § 18 ods. 7,
i)
nezdrží sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru, alebo neplní ďalšie opatrenia nariadené obvodným banským úradom.
(3)
Pokutu od 20 000 eur do 170 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý
a)
neuhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností podľa § 8 ods. 13, § 13 ods. 7 a § 14 ods. 8,
b)
nepoukáže na osobitný účet obvodného banského úradu finančnú úhradu podľa § 17.
(4)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia verejného zdravia a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia.
(5)
Obvodný banský úrad môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť, aby boli v určenej lehote vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak prevádzkovateľ v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu obvodný banský úrad uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3. Ďalšiu pokutu môže obvodný banský úrad uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď mal prevádzkovateľ vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí o uložení pokuty.
(6)
Ak prevádzkovateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží mu obvodný banský úrad ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3.
(7)
Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do troch rokov odo dňa, keď sa obvodný banský úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Konanie podľa odsekov 5 a 6 možno začať do jedného roka odo dňa, keď mal prevádzkovateľ vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí podľa odseku 5, alebo odo dňa, keď prevádzkovateľ opätovne porušil povinnosti alebo nesplnil opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí podľa odseku 6. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenie na nápravu ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody.24)
(8)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(9)
Konanie o uložení pokuty uskutoční obvodný banský úrad, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností.
(10)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 23
Konanie
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.25)
§ 24
Cezhraničná spolupráca
Hlavný banský úrad spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy oxidu uhličitého a cezhraničného úložného komplexu na územie iného členského štátu s príslušným orgánom členského štátu. S príslušným orgánom členského štátu spolupracuje Hlavný banský úrad aj v rámci cezhraničnej prepravy z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky.
§ 25
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 104/2010 Z. z. a zákona č. 114/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa slovo: „potvrdí“ nahrádza slovami „alebo na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia posudzuje18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia.18a)“.
3.
Nadpis § 34a znie: „Konverzia ložísk ropy, horľavého zemného plynu a soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín, alebo trvalých úložísk oxidu uhličitého.“
4.
V § 34a odsek 1 znie:
„(1)
Konverziou ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) a soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín alebo trvalých úložísk oxidu uhličitého18a) sa na účely tohto zákona rozumie prechod z dobývania ložiska ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) alebo soli na využívanie prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním alebo ktoré sa nezačali doteraz dobývať alebo sa ich dobývanie neukončilo, na uskladňovanie plynov a kvapalín alebo trvalých úložísk oxidu uhličitého a vysporiadanie evidovaných zásob ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) alebo soli týchto ložísk, ktoré neboli vydobyté, najmä z hľadiska ich ďalšieho využitia.“.
5.
Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 46a sa vkladá § 46b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46b
Vzťah k osobitnému predpisu o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
Na výkon činností podľa tohto zákona, na postup podávania žiadostí o povolenie, na vydávanie povolení a na výkon štátneho dozoru sa vzťahuje osobitný predpis,25c) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:
„25c)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č.199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z. a zákona č. 256/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa v položke 168 za písmeno b) vkladá písmeno c), ktoré znie:
„c)
Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého39ba)......................... 33 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39ba znie:
„39ba)
§ 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položka 170 znie:
„Položka170
a)
Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia, osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby oprávnenej vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme a osvedčenia zodpovednej osoby za vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody ...................................................... 100 eur
b)
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky ............................... 35 eur
c)
Zmena priezviska, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia ........................... 5 eur
d)
Žiadosť o povolenie na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody.............................................................. 20 eur
e)
Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia alebo vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme vo výnimočnom prípade............................................................ 10 eur
Poznámky
Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia sa nespoplatňujú.
Splnomocnenie
1.
Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2.
Správny orgán môže odpustiť poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky, ak ide o osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ktorý je odborným konzultantom podľa osobitného predpisu.39bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39bb znie:
„39bb)
§ 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XI. Banská činnosť sa vkladajú položky 194g až 194m, ktoré znejú:
„Položka 194g
Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39p) .................................................... 35 eur
Položka 194h
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39q) .................................... 15 eur
Položka 194i
Vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39r) ........... 15 eur
Položka 194j
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení39s) .................................................... 15 eur
Položka 194k
Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39t) ................................................ 15 eur
Položka 194l
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska39u)........................................ 15 eur
Položka 194m
Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku39v) .............................................. 35 eur“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39p až 39v znejú:
„39p)
§ 7 zákona č. 258/2011 Z. z.
39q)
§ 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z.
39r)
§ 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
39s)
§ 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
39t)
§ 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.
39u)
§ 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z.
39v)
§ 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
2.
V § 48d odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný
a)
odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory distribútorovi batérií a akumulátorov, na dostupnom zbernom mieste, podnikateľovi, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, alebo zhodnocovateľovi, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
b)
odovzdať použité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory prevádzkovateľovi zariadenia, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov alebo zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.
(2)
Spracovateľ elektroodpadu (§ 54a ods. 10) je povinný prednostne odobrať z odpadu z elektrických a elektronických zariadení použité batérie a akumulátory, ak sa zbierajú spolu s týmto odpadom, a zabezpečiť ich odovzdanie zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, a to do šiestich mesiacov od prevzatia odpadu.“.
3.
V § 50 odsek 1 znie:
„(1)
Výrobca vozidiel, výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca vybavenia používaného vo vozidlách sú povinní
a)
používať pri výrobe vozidiel také materiály, časti vozidiel a konštrukčné prvky, ktorými sa obmedzí používanie nebezpečných látok61a) vo vozidlách, aby sa zabránilo uvoľňovaniu nebezpečných látok do životného prostredia, zjednodušila recyklácia a zabránilo sa zneškodňovaniu nebezpečného odpadu,
b)
zabezpečiť, aby sa používal vo vozidlách v rastúcom množstve recyklovaný materiál, pokiaľ sa tým nezníži bezpečnosť vozidla; podrobnosti o termínoch a limitoch ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:
„61a)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).“.
4.
V § 50 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Výrobca vozidiel, výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca vybavenia používaného vo vozidlách sú povinní
a)
obmedziť používanie nebezpečných látok61a) vo vozidlách ich znížením v budúcich návrhoch vozidiel a tiež brániť ich uvoľňovaniu do životného prostredia, aby bola recyklácia jednoduchšia a aby sa zabránilo potrebe zneškodňovať nebezpečný odpad,
b)
na uľahčenie identifikácie týchto materiálov, častí a vybavenia vhodných na ich opätovné použitie alebo zhodnocovanie používať ustanovené kódovanie [§ 68 ods. 3 písm. t)].
(4)
Výrobca vozidiel a dovozca vozidiel sú povinní
a)
do šiestich mesiacov po uvedení ním vyrábaného typu vozidla alebo ním dovážaného typu vozidla na trh zabezpečiť dostatočné informácie o environmentálne vhodnom spracovaní tohto vozidla; informácie musia umožniť identifikáciu jednotlivých častí vozidiel a materiálov, umiestnenie všetkých nebezpečných látok vo vozidle, odstránenie všetkých kvapalín z vozidla a environmentálne vhodnom spracovaní vozidla tak, aby bolo možné pri spracovaní starých vozidiel postupovať v súlade s týmto zákonom,
b)
poskytnúť spracovateľom informácie potrebné na environmentálne vhodné spracovanie starých vozidiel, najmä údaje o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa v starých vozidlách nachádzajú, umiestnení nebezpečných látok61a) v starých vozidlách, možnostiach opätovného použitia častí starých vozidiel, ako aj ich recyklácie, prípadne spôsobu ich zneškodnenia. Tieto informácie sú povinní výrobca vozidiel a dovozca vozidiel zverejniť aj v návodoch na obsluhu, na technickom nosiči údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie do šiestich mesiacov po uvedení ním vyrábaného typu vozidla alebo ním dovážaného vozidla na trh.“.
5.
V § 56 odsek 3 znie:
„(3)
Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zníži o príspevok zodpovedajúci množstvu odpadu z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a o ktorom výrobca alebo dovozca preukáže, že zabezpečil jeho zhodnotenie u osoby, ktorá má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 uvedených v prílohe č. 2 alebo zabezpečil spracovanie starých vozidiel a výsledkom tohto zhodnotenia alebo spracovania nie je odpad; na túto činnosť nemožno zmluvnému partnerovi poskytnúť prostriedky z Recyklačného fondu.“.
6.
Príloha č. 1a sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. VI
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 220/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 ods. 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
v oblasti ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia13a)
1.
konanie o vydaní rozhodnutia o povolení na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia,
2.
vydávanie vyjadrení na posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia a na určenie požiadavky vyčlenenia vhodného priestoru na umiestnenie vybavenia na zachytávanie a prepravu oxidu uhličitého do úložiska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a ) § 20 ods. 4 písm. b) a q) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovom „ľudí“ vkladá čiarka a vypúšťa sa spojka „a“ a za slovom „starostlivosti“ sa vkladajú slová „a v oblasti ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia“.
3.
V § 11 ods. 1sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším aj posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia najmä či
1.
sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,18d)
2.
je montáž na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,
3.
sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné,“.
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:
18d) Zákon č. 258/2011 Z. z.
4.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 6.9, ktorý znie:
„6.9.
Prevádzky na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.18d“.
5.
Doterajší text prílohy č. 4 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. VII
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
sú spôsobené injektážou zemného plynu alebo skvapalneného propán-butánu na účely skladovania v geologických štruktúrach, alebo sú spôsobené vtláčaním prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania do geologického prostredia, ak je toto vtláčanie vykonávané v súlade s osobitným predpisom,21a) alebo je vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto osobitného predpisu, ktoré sú kvôli prírodným pomerom trvalo nevhodné na iné účely, alebo v iných geologických štruktúrach, ak je potreba zaistenia bezpečnosti zásobovania plynom nadradeným záujmom a ak sa injektáž vykonáva spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek nebezpečenstvu zhoršenia kvality podzemnej vody v geologickej štruktúre v súčasnosti aj v budúcnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Príloha č. 6 sa dopĺňa dvadsiatym bodom, ktorý znie:
„20.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. VIII
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 117/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona 136/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 47/2011 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V §13 ods. 1 a 4 uvádzacie vety znejú:
„Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,10b) je povinný“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Doterajší text prílohy č. 6 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. IX
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 8 sa tabuľka č. 1 Ťažobný priemysel dopĺňa položkou č. 17, ktorá znie:
„Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
17. Trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia bez limitu “.
2.
V prílohe č. 8 tabuľka č. 4 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel sa za položku č. 13 vkladá nová položka č. 13a, ktorá znie:
„Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
13a. Potrubia na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice
- so svetlosťou
- alebo dĺžkou
od 800 mm
od 40 km
do 800 mm
do 40 km “.
3.
V prílohe č. 8 sa tabuľka č. 8 Ostatné priemyselné odvetvia dopĺňa položkou č. 11, ktorá znie:
„Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
11. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia od 1 500 000 t/rok do 1 500 000 t/rok “.
4.
Príloha č. 13 sa dopĺňa bodmi 18 a 19, ktoré znejú:
„18.
Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.
19.
Potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice.“.
5.
Príloha č. 16 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. X
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
prevádzkovaním trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. XI
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 268/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písmeno h) znie:
„h)
ložiskový geologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú ložiská nerastov, zisťujú a overujú ich zásoby a spracúvajú geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov, zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel4) a na zriaďovanie a prevádzku prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie“) podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Záverečná správa, pri ktorej riešení boli overené geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk na účely ukladania, musí obsahovať ako samostatnú časť výpočet objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
3.
V § 17 ods. 2 sa slová „§ 16 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 5“.
4.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Záverečnú správu s výpočtom zásob výhradného ložiska, záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku a záverečnú správu s výpočtom objemu prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania posudzuje a schvaľuje ministerstvo bez ohľadu na zdroj financovania do šiestich mesiacov od jej predloženia. Objednávateľ odovzdá záverečnú správu na schválenie ministerstvu do jedného mesiaca od jej prevzatia od zhotoviteľa geologických prác.“.
5.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Schválené zásoby výhradných ložísk, výsledky hydrogeologického prieskumu a objemy prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania sa evidujú súhrnne.“.
6.
V § 21 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a pripájajú slová „prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania,“.
7.
V § 21 ods. 5 sa za slová „alebo priestorovo súvisiacich ložísk vyhradených nerastov“ vkladajú slová „alebo súvisiacich prírodných horninových štruktúr alebo podzemných priestorov vhodných na ukladanie“.
8.
Nadpis § 24 znie:
„Osobitné ustanovenie na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu, horľavý zemný plyn a na zriaďovanie prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia“.
9.
V § 24 odsekoch 1, 2,5,6,8,9 a 10 sa za slová „zemný plyn“ vkladajú slová „a na zriaďovanie prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia“.
10.
V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum na zriaďovanie prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania má do jedného roka po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania prednostné právo na vydanie povolenia na ukladanie podľa osobitného predpisu.4a)“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
11.
V § 36 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
posudzuje a schvaľuje záverečné správy s výpočtom zásob výhradného ložiska, s výpočtom množstiev podzemných vôd podľa § 18 a s výpočtom objemov prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania.“.
12.
V § 38 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 25 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 5“.
13.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 258/2011 Z. z.
KRITÉRIÁ A POSTUP PRI POSUDZOVANÍ ÚLOŽNÉHO KOMPLEXU
Posúdenie úložného komplexu podľa § 4 ods. 1 písm. b) sa vykoná podľa najlepšie dostupnej techniky14) takto:
1.
Zber údajov
1.1
Údaje potrebné na vytvorenie objemového a trojrozmerného statického geologického modelu úložného komplexu, jeho nadložia a hydrogeologických štruktúr.
1.1.1
Geologické a geofyzikálne vlastnosti (hĺbka, tesnosť nadložia, hrúbka, tlak, teplota, tektonika, charakteristika kolektorských a tesniacich hornín).
1.1.2
Geochemické vlastnosti (rýchlosť rozpúšťania, rýchlosť mineralizácie, reakcia geologického prostredia s vtláčaným prúdom oxidu uhličitého).
1.1.3
Geomechanické vlastnosti (priepustnosť, štiepny tlak).
1.1.4
Ložiskové a inžinierskogeologické vlastnosti (výpočet objemu úložiska a úložnej kapacity).
1.1.5
Prírodné a vytvorené potenciálne únikové cesty oxidu uhličitého vrátane vrtov a banských diel.
1.1.6
Hydrogeologické vlastnosti (prítomnosť podzemnej vody určenej na spotrebu).
1.1.7
Seizmická charakteristika.
1.2
Dokumentácia okolia úložného komplexu.
1.2.1
Charakteristika dotknutej oblasti v okolí úložného komplexu.
1.2.2
Obyvateľstvo.
1.1.22
Územia chránené podľa osobitných predpisov.26)
1.2.3
Realizovaná činnosť v okolí úložného komplexu.
1.2.4
Posúdenie stacionárneho zdroja oxidu uhličitého, zloženia prúdu oxidu uhličitého a prepravnej siete.
2.
Tvorba trojrozmerného statického geologického modelu
Počítačovou simuláciou sa vytvorí trojrozmerný statický geologický model úložného komplexu na základe
2.1
geologickej stavby,
2.2
geomechanických, geochemických a prietokových vlastností úložiska,
2.3
geomechanických, geochemických a prietokových vlastností nadložia úložiska a širšieho okolia,
2.4
tektonickej stavby,
2.5
potenciálnych únikových ciest oxidu uhličitého,
2.6
priestorového rozsahu úložného komplexu,
2.7
objemu pórovitého priestoru (vrátane rozloženia pórovitosti),
2.8
východiskovej distribúcie a
2.9
ostatných charakteristík geologického prostredia.
Nedostatky a neurčitosti použitých parametrov na zostavenie trojrozmerného statického geologického modelu úložného komplexu sa vykonajú vytvorením alternatívnych riešení pre každý parameter s odhadom medzí spoľahlivosti a neistôt.
3.
Charakteristika a výsledky dynamického modelovania pri ukladaní, charakteristika citlivosti a posudzovanie rizika
3.1
Charakteristika dynamického modelovania pri ukladaní.
3.1.1
Maximálna rýchlosť vtláčania prúdu oxidu uhličitého.
3.1.2
Vlastnosti prúdu oxidu uhličitého.
3.1.3
Výsledky modelovania účinnosti súvisiacich simulačných procesov.
3.1.4
Reakčné procesy vtláčaného prúdu oxidu uhličitého s geologickým prostredím.
3.1.5
Použitý softvér trojrozmerného simulátora.
3.1.6
Krátkodobé a dlhodobé simulácie.
3.2
Výsledky dynamického modelovania.
3.2.1
Tlak a teplota úložnej jednotky v nadväznosti na rýchlosť a množstvo vtláčania prúdu oxidu uhličitého.
3.2.2
Priestorová distribúcia oxidu uhličitého v závislosti od času.
3.2.3
Charakteristika prúdu oxidu uhličitého v úložisku vrátane fázového správania.
3.2.4
Spôsob a rýchlosť vtláčaného prúdu oxidu uhličitého (vrátane vtláčacích bodov a bočných a vertikálnych uzáverov).
3.2.5
Sekundárne izolačné systémy úložného komplexu.
3.2.6
Úložná kapacita a tlakový spád úložiska.
3.2.7
Riziko vytvárania prasklín v geologickej jednotke.
3.2.8
Riziko prieniku oxidu uhličitého do nadložia.
3.2.9
Riziko úniku z úložiska.
3.2.10
Rýchlosť migrácie v neuzavretom úložisku.
3.2.11
Rýchlosť sceľovania prasklín.
3.2.12
Zmeny chemických vlastností kvapalných látok v geologickej jednotke, reakcie (napr. zmena pH, tvorba nových minerálov), použitie modelovania reakcií na posudzovanie účinkov.
3.2.13
Odstránenie kvapalín z geologickej jednotky.
3.2.14
Zvýšená seizmicita, vertikálne zmeny terénu.
3.3
Charakteristika citlivosti.
Na zistenie citlivosti posudzovania predpokladov určitých parametrov sa vykoná niekoľko simulácií, ktoré vychádzajú zo zmien parametrov v statickom geologickom modeli a zo zmeny rýchlostných funkcií a predpokladov pri dynamickom modelovaní. Pri posudzovaní rizík sa prihliada na každú významnú hodnotu citlivosti.
3.4
Posudzovanie rizika
3.4.1
Charakteristika nebezpečenstva.
Nebezpečenstvo sa charakterizuje stanovením potenciálneho úniku z úložného komplexu dynamickým modelovaním. Zahŕňa posúdenie
a)
ciest pre potenciálne úniky,
b)
potenciálnej závažnosti prípadov únikov pre zistené únikové cesty,
c)
kritických parametrov, ktoré ovplyvňujú potenciálny únik (napr. maximálny tlak v úložisku, maximálna rýchlosť vtláčania, teplota, citlivosť na rôzne predpoklady v statickom geologickom modeli,
d)
vedľajších účinkov ukladania vrátane vytlačenia kvapalných látok z geologickej jednotky a nových látok, ktoré vzniknú pri ukladaní a
e)
ostatných činiteľov, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie alebo životné prostredie (napr. súvisiace stavby).
3.4.2
Posúdenie expozície.
Expozícia sa posudzuje na základe charakteristiky všetkých zložiek životného prostredia vrátane človeka a správania sa oxidu uhličitého pri jeho potenciálnom úniku.
3.4.3
Posúdenie účinku.
Účinok sa posudzuje na základe citlivosti zložiek životného prostredia v súvislosti s potenciálnym únikom uvedeným v bode 3.4.1. Zahŕňa aj posúdenie účinku látok, ktoré sa môžu nachádzať v unikajúcom prúde oxidu uhličitého.
3.4.4
Charakteristika rizika.
Charakteristika rizika zahŕňa posúdenie bezpečnosti a integrity úložiska z krátkodobého hľadiska a z dlhodobého hľadiska vrátane posúdenia rizika úniku v navrhnutých podmienkach ukladania a posúdenia vplyvov na verejné zdravie a na životné prostredie. Charakteristika rizika sa vykonáva na základe posúdenia nebezpečenstva, expozície a účinku. Zahŕňa posúdenie miery neistoty identifikovanej počas posudzovania charakteristiky rizika a možnosť zníženia miery neistoty.
Výnimky z jedného alebo viacerých kritérií uvedených v bodoch 1 až 3 môže príslušný orgán povoliť, ak prevádzkovateľ preukáže, že sa tým neovplyvní posudzovanie úložného komplexu.
Príloha č. 2 k zákonu č. 258/2011 Z. z.
PLÁN MONITOROVANIA, AKTUALIZOVANÝ PLÁN MONITOROVANIA A PLÁN MONITOROVANIA V ETAPE PO UZAVRETÍ ÚLOŽISKA
1.
Plán monitorovania
Plán monitorovania podľa § 10 ods. 2 sa vypracuje na základe analýzy rizika vykonanej podľa prílohy č. 1 bodu 3. Plán monitorovania poskytne podrobné informácie o monitorovaní, ktoré sa má vykonávať v priebehu hlavných etáp existencie úložiska, a to monitorovanie počas ložiskového geologického prieskumu, monitorovanie pred započatím ukladania, monitorovanie počas ukladania a monitorovanie v etape po uzavretí úložiska. Pre každú etapu monitorovania sa určí
a)
miesto monitorovania a zdôvodnenie počtu monitorovacích miest a odberov vzoriek,
b)
monitorovacie parametre,
c)
použité monitorovacie prístroje a zdôvodnenie ich výberu a
d)
časová postupnosť monitorovania a zdôvodnenie vzorkovacieho intervalu.
Monitorovacie parametre sa určia tak, aby bol splnený účel monitorovania uvedený v § 10 ods. 1. Pri situovaní monitorovacích zariadení sa bude prihliadať na meteorologické a poveternostné pomery okolia úložiska. Citlivosť snímačov koncentrácie oxidu uhličitého musí byť vyššia, ako je hraničná koncentrácia (54 000 mg oxidu uhličitého.m-3).
Plán monitorovania zahŕňa pravidelné alebo nepravidelné monitorovanie
a)
prchavých emisií oxidu uhličitého
– na prírodných zdrojoch overených pri vykonávaní ložiskového geologického prieskumu,
– na každom technologickom uzle zariadení používaných pri ukladaní,
– vo vtláčacích vrtoch,
– v zlikvidovaných vrtoch,
– v kompresoroch,
– na hlavných uzloch prepravných potrubí v rámci úložiska,
– v dočasných zásobníkoch,
– v mieste zachytávania prúdu oxidu uhličitého,
– na rizikových tektonických a geologických bodoch určených modelovaním,
b)
objemového prietoku oxidu uhličitého
– na vstupnom termináli,
– v kompresnom zariadení,
– na ústí vtláčacieho zariadenia,
c)
tlaku a teploty prúdu oxidu uhličitého
– v úložisku,
– vo vtláčacom zariadení,
– v prepravnom zariadení,
– v kompresnom zariadení,
– v dočasných zásobníkoch,
– v monitorovacích vrtoch,
d)
chemických analýz vtláčaného oxidu uhličitého na vstupnom termináli s určením
– podielu oxidu uhličitého,
– podielu korozívnych zložiek (napr. sírany, dusičnany, voda),
– podielu pevných častíc a
– technického stavu zariadení so sledovaním korózie na najnamáhanejších technologických uzloch.
Výber monitorovacej metódy a technológie musí vychádzať z najlepšie dostupnej techniky s využitím rôznych druhov metód (terestrické metódy, geofyzikálne metódy, diaľkový prieskum Zeme). Použijú sa technológie, ktoré overia
a)
prítomnosť, polohu a migráciu oxidu uhličitého pod povrchom a na povrchu,
b)
priestorovú distribúciu mraku oxidu uhličitého, jeho objem a tlak na účel spresnenia digitálnej trojrozmernej simulácie v geologickom modeli úložného komplexu podľa prílohy č. 1 a
c)
potenciálne cesty úniku oxidu uhličitého v priestore úložného komplexu, v prípade významného nedostatku aj v okolí úložného komplexu.
2.
Aktualizovaný plán monitorovania
Údaje získané monitorovaním sa evidujú a vyhodnocujú. Výsledky monitorovania sú porovnávané s predpokladanými vlastnosťami prúdu oxidu uhličitého v úložisku a so samotným úložiskom pri vtláčaní na základe dynamickej simulácie trojrozmernej závislosti tlaku a objemu, ktorá sa vykonáva pri charakteristike dynamického modelovania pri monitorovaní podľa prílohy č. 1 bodu 3.
Pri zistení rozdielu medzi zistenými a predpokladanými vlastnosťami prúdu oxidu uhličitého v úložisku a samotným úložiskom sa trojrozmerný geologický model upraví tak, aby zohľadňoval zistené skutočnosti, a prevádzkovateľ vypracuje aktualizovaný plán monitorovania.
V rámci aktualizácie sa na zistených a namodelovaných kritických miestach a na miestach podobnej technologickej a geologickej štruktúry upraví technika, lokalizácia a frekvencia monitorovania. Postup pri posudzovaní úložného komplexu podľa prílohy č. 1 bodov 2 a 3 sa opätovne zopakuje a upraví sa posudzovanie rizika.
Aktualizovaný plán monitorovania sa vypracuje aj v prípade, ak bol overený rozdiel medzi zistenými a predpokladanými vlastnosťami úložiska a pri úprave trojrozmerného geologického modelu úložiska sa zistia nové možnosti pri ukladaní prúdu oxidu uhličitého alebo výrazné rozdiely od predošlého trojrozmerného geologického modelu.
3.
Plán monitorovania v etape po uzavretí úložiska
Monitorovanie v etape po uzavretí úložiska vychádza z údajov získaných modelovaním počas prevádzky úložiska podľa bodu 2. Vyhodnotenie monitorovania je podkladom pre príslušný orgán postupovať podľa § 14 ods. 6 písm. a). Rozsah monitorovania v etape po uzavretí úložiska sa upraví tak, aby boli splnené podmienky uvedené v § 14 ods. 7.
Príloha č. 3 k zákonu č. 258/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
1)
§ 2 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
2)
§ 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 15 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
5)
§ 26 a 40 zákona č. 538/2005 Z. z. prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 4b ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
10)
§ 4 a 5 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o životnom prostredí.
15)
§19 a 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka,§15 až 15e zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, § 57 až 59 zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
17)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 5, 6 a 12 zákona č. 359/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.