256/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
ZÁKON
z 12. júla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 192/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru colného riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov colnej správy. Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na realizáciu zámeru colného riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby informačných systémov colnej správy.“.
2.
V § 8 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy colnej správy12a) a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie;12b) zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov colnej správy predkladá ministerstvu,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16; Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení.
12b)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).“.
3.
V § 8 ods. 3 písm. e) sa za slová „daňových predpisov“ vkladajú slová „v oblasti nepriamych daní6) (ďalej len „daňový predpis“)“.
4.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
Doterajšie písmená n) až zc) sa označujú ako písmená o) až zd).
5.
V § 9 ods. 3 písmeno r) znie:
„r)
používa informačné systémy colnej správy12a) uvedené v § 8 ods. 3 písm. c),“.
6.
V § 9 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
7.
§ 10b sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa citácia „Dohovor vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely (podpísaný v Bruseli 26. júla 1995) v znení doplňujúceho protokolu vzťahujúceho sa na utvorenie databáz colných identifikačných súborov (podpísaný v Bruseli 8. mája 2003).“.
9.
V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová „utvára a udržiava“ nahrádzajú slovom „používa“.
10.
V § 11 ods. 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,30a) zodpovedá zaň, určuje údaje, ktoré sa doň vložia,30b) prijíma opatrenia na zabezpečenie jeho bezpečnosti a bezpečnosti údajov, ktoré sa poskytujú podľa osobitného predpisu,30c) na žiadosť príslušného orgánu členského štátu udeľuje súhlas na poskytnutie údajov, ktoré sám do tohto systému vložil,30d) a umožňuje priamy prístup do tohto informačného systému príslušnému útvaru Policajného zboru,
d)
poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely30e) a zoznam závažných porušení vnútroštátnych právnych predpisov30f) podľa osobitného predpisu,30g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30g znejú:
„30a)
Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).
30b)
Čl. 3 a 4 a čl. 10 ods. 2 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30c)
Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30d)
Čl. 8 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30e)
Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30f)
Čl. 2 bod 1 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30g)
Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.“.
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená e) až o).
11.
V § 52 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 11 ods. 3 písm. c) neustanovuje inak.“.
12.
Za § 59b sa vkladá § 59c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. augusta 2011 v správe ministerstva a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencií colného riaditeľstva pri utváraní, udržiavaní a prevádzkovaní informačných systémov colnej správy, vrátane súvisiacich práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknutých do 31. augusta 2011, prechádza 1. septembra 2011 na colné riaditeľstvo. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu a o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi ministerstvom a colným riaditeľstvom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z. a zákona č. 254/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položke 156 písmeno a) znie:
„a) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR.1 alebo EUR-MED alebo vydanie ich duplikátu ................................................................ 3 eurá“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položke 158 sa vypúšťa písmeno a) a v odseku Oslobodenie sa slová „písmena b)“ nahrádzajú slovami „písmena a)“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
Čl. III
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Daňový informačný systém
(1)
Daňové riaditeľstvo vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje daňový informačný systém,7a) vedie centrálny register všetkých daňových subjektov, aktualizuje bázu dát a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu;5) zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja daňového informačného systému predkladá ministerstvu.
(2)
Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru daňového riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja daňového informačného systému. Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na realizáciu zámeru daňového riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby daňového informačného systému.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý znie:
㤠8d
Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. augusta 2011 v správe ministerstva a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencií daňového riaditeľstva pri utváraní, udržiavaní a prevádzkovaní daňového informačného systému, vrátane súvisiacich práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknutých do 31. augusta 2011, prechádza 1. septembra 2011 na daňové riaditeľstvo. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu a o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi ministerstvom a daňovým riaditeľstvom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. IV
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 278/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 52/2009 Z. z. a zákona č. 474/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v odôvodnených prípadoch môže colné riaditeľstvo na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok povoliť nalepenie kontrolnej známky na ochrannú fóliu; prvá veta a druhá veta tým nie sú dotknuté.“.
2.
V § 10 odsek 7 znie:
„(7)
Uzatvorené spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) a spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka alebo ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené. Za neoznačené spotrebiteľské balenie sa považuje aj každé otvorené spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá je falzifikátom kontrolnej známky, alebo pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) alebo spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na predajnom mieste, vrátane skladových a účelových priestorov, prevyšuje dva otvorené kusy spotrebiteľského balenia s rovnakým čiarovým kódom EAN. Na účely tohto zákona sa predajným miestom rozumie miesto, kde sa predaj spotrebiteľského balenia uskutočňuje cez elektronickú registračnú pokladnicu.16aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
„16aa)
§ 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 44a ods. 5 písm. c) a ods. 11 písm. i) sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 21“.
4.
V § 44a ods. 7 písmeno b) znie:
„b)
viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f),“.
5.
V § 44a ods. 15 uvádzacej vete sa slovo „dennú“ nahrádza slovami „za kalendárny mesiac“ a slová „účtovného dokladu“ sa nahrádzajú slovami „dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia“.
6.
V § 44a ods. 15 písmeno d) znie:
„d)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi spotrebiteľského balenia so sídlom mimo daňového územia,“.
7.
V § 44a ods. 16 písm. d) sa slová „všetky čiarové kódy EAN, ktoré boli pridelené“ nahrádzajú slovami „ten čiarový kód EAN, ktorý použije pri predaji spotrebiteľského balenia“.
8.
V § 44a ods. 17 prvej vete sa za slová „odseku 15“ vkladajú slová „za kalendárny mesiac“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu oznámi colnému úradu čiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na účely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak sa za účelom predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu a súčasne viesť v evidencii čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia.“.
9.
V § 44a sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
„(18)
Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná viesť evidenciu podľa odseku 7 alebo odseku 15 za kalendárny mesiac tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná uchovávať evidenciu päť rokov.“.
Doterajšie odseky 18 až 24 sa označujú ako odseky 19 až 25.
10.
V § 44a ods. 22 sa na konci pripája táto veta: „Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad odňal povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, je povinná oznámiť colnému úradu v určenej lehote údaje podľa odseku 7 písm. b) alebo odseku 15, a to podľa stavu ku dňu odňatia povolenia na predaj alebo oprávnenia na distribúciu.“.
11.
V § 44a ods. 23 sa slová „až 21“ nahrádzajú slovami „až 22“.
12.
V § 44a ods. 25 sa slová „odseku 23“ nahrádzajú slovami „odseku 24“.
13.
V § 47 ods. 1 písmená t), u) a v) znejú:
„t)
predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj alebo bez oprávnenia na distribúciu podľa § 44a,
u)
je držiteľom povolenia alebo osobou oprávnenou na distribúciu a nakúpi spotrebiteľské balenie od inej osoby ako od osoby oprávnenej na distribúciu,
v)
je držiteľom povolenia a nevedie evidenciu podľa § 44a ods. 7 písm. b) alebo je osobou oprávnenou na distribúciu a nevedie evidenciu podľa § 44a ods. 15,“.
14.
V § 47 ods. 2 písmená b) a t) znejú:
„b)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
t)
od 50 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. v),“.
15.
V § 47a ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. a), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)“.
16.
Za § 51j sa vkladá § 51k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. augusta 2011 sa ukončí podľa ustanovení predpisu účinného od 1. septembra 2011 a na pokuty sa vzťahuje § 47 a 47a predpisu účinného od 1. septembra 2011, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu výhodnejšie.“.
Čl. V
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z., zákona č. 401/2009 Z. z. a zákona č. 493/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7a vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami
(1)
Podnikateľ, ktorý uvedie do daňového voľného obehu, prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích štátov alebo inak uvedie na trh Slovenskej republiky vybrané ropné výrobky (ďalej len „dovezené vybrané ropné výrobky“), je povinný uhradiť poplatok na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob (ďalej len „poplatok“).
(2)
Podnikateľom podľa odseku 1 sa rozumie osoba, ktorá vybrané ropné výrobky
a)
uvedie do daňového voľného obehu9a) podľa osobitného predpisu9b) na území Slovenskej republiky,
b)
prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,9c)
c)
dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,9d)
d)
uvedie do daňového voľného obehu, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v písmenách a) až c).
(3)
Podnikateľ podľa odseku 2 je povinný na účel úhrady poplatku podľa odseku 1 uviesť údaje o množstve dovezených vybraných ropných výrobkov v daňovom priznaní, ktoré podáva podľa osobitného predpisu,9e) a v lehote na zaplatenie spotrebnej dane podľa osobitného predpisu9e) zaplatiť colnému úradu poplatok vypočítaný podľa prílohy č. 4. Podnikateľ podľa odseku 2 písm. c) je povinný na účel úhrady poplatku podľa odseku 1 použiť daňové priznanie podľa osobitného predpisu,9e) v ktorom colnému úradu oznámi súhrnne množstvo vybraných ropných výrobkov, ktoré doviezol z tretích štátov za príslušný kalendárny mesiac, a zaplatiť colnému úradu poplatok, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vybrané ropné výrobky doviezol. Ak podnikateľ podľa odseku 2 písm. a), b) alebo d) dováža vybrané ropné výrobky uvedené v prílohe č. 4, na ktoré nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane podľa osobitného predpisu,9f) je povinný na účel úhrady poplatku podľa odseku 1 uviesť množstvo týchto vybraných ropných výrobkov v daňovom priznaní podľa osobitného predpisu9e) a zaplatiť colnému úradu poplatok, a to v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú v daňovom priznaní údaje týkajúce sa výpočtu poplatku nesprávne, postupuje sa podľa osobitného predpisu.9g)
(4)
Pri kontrole plnenia povinností podľa tohto ustanovenia zákona postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu.9h)
(5)
Ak má podnikateľ nárok na vrátenie spotrebnej dane podľa osobitného predpisu,9i) vzniká mu nárok na vrátenie poplatku. Pri vrátení poplatku alebo jeho časti postupuje podnikateľ a colný úrad primerane podľa osobitného predpisu.9i) Poplatok je možné vrátiť podnikateľovi,
a)
ktorý vybrané ropné výrobky dodal na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a ak uskutočnenie dodania vybraných ropných výrobkov na územie iného členského štátu preukázal podľa osobitného predpisu,9i)
b)
ktorý vybrané ropné výrobky vyviezol na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložil podľa osobitného predpisu,9i)
c)
ktorý pre príjemcu (odberateľa) vybraných ropných výrobkov vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie poplatku môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) vybraných ropných výrobkov,
d)
ktorý vypočítal poplatok vo svoj vlastný neprospech,
e)
ktorému colný úrad vypočítal poplatok v jeho neprospech.
(6)
Pri vymáhaní neuhradeného poplatku alebo jeho časti postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu.9j)
(7)
Colný úrad vyberá a sústreďuje príjmy z poplatku vrátane pokút vybratých podľa § 9 ods. 3 na samostatnom mimorozpočtovom účte. Príjmy z poplatku vrátane pokút, ktoré uhradili podnikatelia na samostatný mimorozpočtový účet colného úradu za kalendárny mesiac, znížené o vrátené poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili vrátenie poplatku, odvedie colný úrad do príjmov Správy rezerv do desiatich pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Príjmy z poplatku vrátane pokút, ktoré uhradili podnikatelia na samostatný mimorozpočtový účet colného úradu za posledný kalendárny mesiac, znížené o vrátené poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili vrátenie poplatku, odvedie colný úrad do príjmov Správy rezerv do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Výdavky na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob realizuje Správa rezerv z výdavkov štátneho rozpočtu.
(8)
Colný úrad zašle Správe rezerv informáciu o prevode príjmov z poplatku najneskôr do desiatich pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Colný úrad v informácii uvedie
a)
údaj o výške príjmu za úhradu poplatku podľa vybraných ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 4 štvrtom bode s uvedením ich množstva,
b)
údaj o výške uplatneného nároku na vrátenie poplatku, a to v členení podľa vybraných ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 4 štvrtom bode,
c)
príjem z pokút uložených podľa § 9 ods. 3, ktoré boli uhradené, a to v členení podľa jednotlivých pokút podľa § 9 ods. 3, kde uvedie obchodné meno a sídlo podnikateľa alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt podnikateľa a dátum, kedy bola vyrubená pokuta podnikateľom uhradená.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9j znejú:
„9a)
§ 2 ods. 1 písm. i) bod 1, 2 a 4 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 482/2009 Z. z.
9b)
§ 19 až 20 a § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9c)
§ 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9d)
§ 13 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9e)
§ 14 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9f)
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9g)
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
9h)
§ 40 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
9i)
§ 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9j)
Zákon č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Kontrolu plnenia povinností podľa § 7a vykonávajú colné úrady.“.
4.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).
5.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Podnikateľovi, ktorý
a)
nepodá v lehote podľa § 7a ods. 3 daňové priznanie na účel úhrady poplatku podľa § 7a ods. 1, uloží colný úrad pokutu vo výške 330 eur,
b)
nesprávne uvedie výšku poplatku, uloží colný úrad pokutu vo výške 0,01 % z kladného rozdielu medzi výškou poplatku uvedenou v daňovom priznaní a výškou poplatku uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní, najmenej však 50 eur,
c)
nezaplatí poplatok alebo jeho časť v lehote podľa § 7a ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 60 % z nezaplateného poplatku alebo jeho časti,
d)
zaplatí poplatok alebo jeho časť po lehote podľa § 7a ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy poplatku za každý deň omeškania s platbou odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti poplatku až do dňa platby vrátane, najmenej však 165 eur.“.
6.
V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 3 sa vzťahuje osobitný predpis.9j)“.
7.
Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)
Podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011 sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 31. augusta 2011, a všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. septembrom 2011, ako aj na ne nadväzujúce lehoty až do ich uplynutia, pričom práva a povinnosti vyplývajúce podnikateľovi z § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011 za obdobie od 1. januára 2011 do 31. augusta 2011 ostávajú v platnosti až do ich splnenia. Nárok na vrátenie príspevku podľa § 7a ods. 6 predpisu účinného do 31. augusta 2011 zaniká 31. decembra 2011.
(2)
Podnikateľ, ktorý preukázateľne zaplatil Správe rezerv príspevok za ropu, ktorú doviezol do 31. augusta 2011 podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011, môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie príspevku alebo jeho časti za množstvo ropy alebo vybraných ropných výrobkov vyrobených z ropy dovezenej do 31. augusta 2011, ktoré vyviezol z územia Slovenskej republiky. Podnikateľ podľa prvej vety je povinný na účel vrátenia príspevku doložiť uskutočnený vývoz z územia Slovenskej republiky sprievodnými dokladmi potvrdenými príjemcom a colným úradom, dodávateľskou faktúrou a dokladom preukazujúcim nadobudnutie vyvezeného tovaru. Nárok na vrátenie príspevku podľa tohto odseku zaniká 31. januára 2012.“.
8.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 170/2001 Z. z.
ZÁKLAD POPLATKU, VÝPOČET A SADZBA POPLATKU
1. Základom poplatku je množstvo vybraných ropných výrobkov, ktoré podnikateľ uviedol do daňového voľného obehu, prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, doviezol na územie Slovenskej republiky z tretích štátov alebo inak uviedol na trh Slovenskej republiky, vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C pre vybrané ropné výrobky podľa bodu 4 písm. a) a b) alebo v kilogramoch pre vybrané ropné výrobky podľa bodu 4 písm. c).
2. Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku a príslušnej sadzby poplatku podľa bodu 4.
3. Výška poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor.
4. Sadzba poplatku pre vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 a 2710 11 70 ................................................ 19,65 eura za 1 000 litrov,
b) motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 .................................................. 19,65 eura za 1 000 litrov,
c) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 ....................................................................................................................19,65 eura za 1 000 kilogramov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.