229/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2011 do 30.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. júla 2011
o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 8 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 128/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Všeobecné ustanovenia
Táto vyhláška ustanovuje postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (ďalej len „psychická spôsobilosť“) a náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „lekársky posudok“) a psychologického posudku o psychickej spôsobilosti (ďalej len „psychologický posudok“).
§ 2
Zdravotná spôsobilosť
(1)
Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“) a držiteľa zbrojného preukazu (ďalej len „držiteľ“) sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Rozsah kontraindikácií zdravotnej spôsobilosti je ustanovený v prílohe č. 1. Ak sú pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti I, nemožno vydať lekársky posudok osvedčujúci jeho zdravotnú spôsobilosť. Ak sú pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti II, možno vydať lekársky posudok osvedčujúci jeho zdravotnú spôsobilosť, len ak tieto kontraindikácie žiadateľovi alebo držiteľovi umožňujú držať alebo nosiť strelnú zbraň (ďalej len „zbraň“) a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb.
(2)
Predmetom lekárskej prehliadky je
a)
posúdenie zdravotného stavu žiadateľa alebo držiteľa so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť vylučujú,
b)
komplexné fyzikálne vyšetrenie žiadateľa alebo držiteľa vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, rovnováhy, orientačného neurologického vyšetrenia a orientačného vyšetrenia duševného stavu so zameraním na zistenie prítomnosti duševných ochorení; do úvahy sa berú aj výsledky z preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Lekársku prehliadku môže vykonať len lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 20 ods. 2 zákona (ďalej len „posudzujúci lekár“); posudzujúci lekár, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), alebo poskytovateľ, u ktorého tento lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť, musí mať so žiadateľom a držiteľom uzatvorenú platnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.2)
(4)
Žiadateľ a držiteľ preukáže posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky svoju totožnosť dokladom totožnosti;3) ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad. Žiadateľ a držiteľ pred vykonaním lekárskej prehliadky predloží posudzujúcemu lekárovi čestné vyhlásenie, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 2.
(5)
Posudzujúci lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v jeho zdravotnej dokumentácii. Ak má posudzujúci lekár pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa alebo ak ide o žiadateľa podľa odseku 1 štvrtej vety, ktorého zdravotný stav podľa názoru posudzujúceho lekára umožňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb, pošle ho na vyšetrenie k lekárovi poskytujúcemu špecializovanú ambulantnú starostlivosť;4) na výsledky tohto vyšetrenia posudzujúci lekár prihliadne pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa a zaznamená ich do jeho zdravotnej dokumentácie.
(6)
Posudzujúci lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa môže vykonať aj laboratórne vyšetrenia (glykémia, AST, ALT, GMT, moč na toxikológiu so zameraním na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok), prípadne vyšetrenie slín na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok a dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v dychu. Ak je nález na prítomnosť alkoholu v dychu žiadateľa alebo držiteľa pozitívny a ten popiera, že požil alkoholický nápoj, posudzujúci lekár na žiadateľove alebo držiteľove náklady určí objemové percento alkoholu v jeho krvi odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu.
(7)
Záver lekárskej prehliadky zaznamená posudzujúci lekár v lekárskom posudku a do zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa; ak je žiadateľ alebo držiteľ podľa záveru lekárskej prehliadky zdravotne nespôsobilý, v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa posudzujúci lekár uvedie aj dôvod takéhoto záveru. Lekársky posudok má rozmer 86 mm x 55 mm. Posudzujúci lekár vydá lekársky posudok v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie lekárskeho posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa a jeho druhé vyhotovenie sa odovzdá žiadateľovi alebo držiteľovi. Vzor lekárskeho posudku je ustanovený v prílohe č. 3.
(8)
Lekársky posudok obsahuje
a)
meno a priezvisko posudzujúceho lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom posudzujúci lekár ako poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa, u ktorého posudzujúci lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b)
evidenčné číslo lekárskeho posudku,
c)
meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné číslo, jeho dátum narodenia a miesto pobytu žiadateľa alebo držiteľa,
d)
záver lekárskej prehliadky,
e)
miesto a dátum vyhotovenia lekárskeho posudku,
f)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(9)
Ak sa lekárskou prehliadkou u žiadateľa alebo držiteľa nezistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti I ani II, posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Ak sa lekárskou prehliadkou u žiadateľa alebo držiteľa zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti II, ale tieto kontraindikácie podľa výsledkov vyšetrenia podľa odseku 5 a zváženia posudzujúceho lekára žiadateľovi alebo držiteľovi umožňujú držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb, posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Držiteľ, ktorý je osobou podľa odseku 1 štvrtej vety, sa na základe zváženia posudzujúceho lekára alebo lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v ním určenej lehote podrobuje potrebným vyšetreniam, pričom sa postupuje primerane podľa § 20 ods. 4 až 7 zákona.
(10)
Ak sa lekárskou prehliadkou zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti I, posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je zdravotne nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Ak sa lekárskou prehliadkou zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti II, ktoré žiadateľovi alebo držiteľovi po zvážení posudzujúceho lekára neumožňujú držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb, posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je zdravotne nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
(11)
Posudzujúci lekár vedie s písomným súhlasom žiadateľa alebo držiteľa5) osobitnú evidenciu o vydaných lekárskych posudkoch, ktorá obsahuje dátum vydania lekárskeho posudku; meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné číslo, jeho dátum narodenia; evidenčné číslo lekárskeho posudku a záver lekárskej prehliadky.
§ 3
Psychická spôsobilosť
(1)
Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Rozsah kontraindikácií psychickej spôsobilosti je ustanovený v prílohe č. 4. Ak sú pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, nemožno vydať psychologický posudok osvedčujúci jeho psychickú spôsobilosť.
(2)
Predmetom psychologického vyšetrenia je
a)
posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov pre držanie alebo nosenie zbrane a streliva s využitím klinicko-psychodiagnostických metód, ktorými sú rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy,
b)
identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa.
(3)
Psychologické vyšetrenie môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom6) (ďalej len „posudzujúci psychológ“).
(4)
Žiadateľ a držiteľ preukáže posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť dokladom totožnosti;3) ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad. Žiadateľ a držiteľ pred vykonaním psychologického vyšetrenia predloží posudzujúcemu psychológovi čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 5.
(5)
Posudzujúci psychológ pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v jeho zdravotnej dokumentácii vedenej v rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej posudzujúcim psychológom.
(6)
Záver psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v psychologickom posudku a do zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 5; ak je žiadateľ alebo držiteľ podľa záveru psychologického vyšetrenia psychicky nespôsobilý, v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa posudzujúci psychológ uvedie aj dôvod takéhoto záveru. Psychologický posudok má rozmer 86 mm x 55 mm. Posudzujúci psychológ vydá psychologický posudok v troch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie psychologického posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 5 a jeho ďalšie dve vyhotovenia sa odovzdajú žiadateľovi alebo držiteľovi. Vzor psychologického posudku je ustanovený v prílohe č. 6.
(7)
Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci psychológ v závere psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je psychicky spôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
(8)
Ak sa psychologickým vyšetrením zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci psychológ v závere psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
(9)
Ak je žiadateľ alebo držiteľ na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho psychologickom posudku psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva, možno ďalšie psychologické vyšetrenie na účel posúdenia jeho psychickej spôsobilosti vykonať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vydania psychologického posudku o jeho psychickej nespôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
(10)
Psychologický posudok obsahuje
a)
meno a priezvisko posudzujúceho psychológa, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom posudzujúci psychológ ako poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa, u ktorého posudzujúci psychológ poskytuje zdravotnú starostlivosť (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b)
evidenčné číslo psychologického posudku,
c)
meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné číslo, jeho dátum narodenia a miesto pobytu žiadateľa alebo držiteľa,
d)
záver psychologického vyšetrenia,
e)
miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku,
f)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.
(11)
Posudzujúci psychológ vedie s písomným súhlasom žiadateľa alebo držiteľa5) osobitnú evidenciu o vydaných psychologických posudkoch, ktorá obsahuje dátum vydania psychologického posudku; meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné číslo, jeho dátum narodenia; evidenčné číslo psychologického posudku a záver psychologického vyšetrenia.
§ 4
Prechodné ustanovenia
Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 31. júla 2011 podľa doterajších predpisov sa považujú za lekárske posudky a psychologické posudky vydané podľa tejto vyhlášky.
§ 5
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 85/2009 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.
Ivan Uhliarik v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
I.
Duševné poruchy a poruchy správania
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických.
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.
Mentálna retardácia.
Paranoidná, disociálna a emočne nestabilná porucha osobnosti a ďalšie poruchy osobnosti uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F60 až F69.
Ťažšie formy afektívnych porúch.
II.
1.
Zrak
Zníženie zrakovej ostrosti na lepšom oku alebo zdravom oku pod 6/6 (s korekciou). Zúženie zorného poľa o viac ako 20 stupňov alebo prítomnosť skotómov do 30 stupňov na lepšom oku alebo zdravom oku. Porucha farbocitu v zmysle protanopie alebo deuteranopie.
2.
Sluch
Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu – pri členenom šepote – menej ako 2 m. Zníženie sluchovej ostrosti na jednom uchu – pri členenom šepote – na jednom uchu menej ako 2 m, na druhom uchu menej ako 3 m.
3.
Nervové choroby
Všetky neurologické ochorenia s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje držanie alebo nosenie zbrane – napríklad Parkinsonova choroba, skleróza multiplex.
Poruchy rovnováhy.
Epilepsia.
Narkolepsia.
Demencia.
4.
Choroby pohybového aparátu
Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že môžu byť prekážkou držania alebo nosenia zbrane a streliva.
5.
Cukrovka
Opakované výskyty kómy a iných stavov, ktoré obmedzujú zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť.
6.
Kardiovaskulárne choroby
ICHS – ťažké formy s častým zlyhávaním.
Závažné poruchy srdcového rytmu (bez implantovaného kardiostimulátora).
Ťažké formy anginy pectoris.
Artériová hypertenzia tretie štádium ESC/IHS.
Artériová hypertenzia druhé štádium ESC/IHS s vysokým pridaným rizikom a veľmi vysokým pridaným rizikom.
Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.
VZOR
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu alebo držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k jeho zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva
1.
Meno a priezvisko žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“) alebo
držiteľa zbrojného preukazu (ďalej len „držiteľ“): ...........................
2.
Dátum narodenia žiadateľa alebo držiteľa: ...........................
3.
Miesto pobytu žiadateľa alebo držiteľa: ..............................
4.
Žiadam o lekársku prehliadku na účel posúdenia mojej zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva.
5.
Vyhlasujem, že1)
a)
sa cítim zdravý/-á a nie som si vedomý/-á, že mám stav, poruchu alebo chorobu, ktoré by negatívne ovplyvňovali alebo vylučovali moju zdravotnú spôsobilosť na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva,
b)
prekonal/-a som alebo mám tieto ochorenia (uveďte):2) ...............................................................
c)
užívam pravidelne tieto lieky (uveďte):2) ........................................................................
d)
nadmerne nepožívam a ani v období posledných troch rokov som nadmerne nepožíval/-a alkohol a nepožívam a ani v období posledných troch rokov som nepožíval/-a iné návykové látky,3)
e)
bezprostredne pred vyšetrením som nepožil/-a alkohol ani iné návykové látky.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
6.
V ....................... dňa......................
7.
Podpis žiadateľa alebo držiteľa podávajúceho čestné vyhlásenie................
Príloha č. 3 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.
LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE STRELNEJ ZBRANE A STRELIVA
Vzor
1. strana
Obrázok 01
2. strana
Obrázok 02
Príloha č. 4 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
Organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy.
Paranoidná, schizoidná, dissociálna, emočne nestabilná a hraničná porucha osobnosti.
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.
Sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky.1)
Intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie.
Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.
Analfabetizmus.
Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuálno-motorická koordinácia).
Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.
Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.
Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.
Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.
Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).
Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.
Zvýraznené pocity insuficiencie.
Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.
Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencie predvádzať sa.
Všeobecné tendencie rizikového správania.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.
VZOR
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu alebo držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva
1.
Meno a priezvisko žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“) alebo držiteľa zbrojného preukazu (ďalej len „držiteľ“): ......:....................
2.
Dátum narodenia žiadateľa alebo držiteľa: ........................
3.
Miesto pobytu žiadateľa alebo držiteľa: ..............................
4.
Žiadam o psychologické vyšetrenie na účel posúdenia mojej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva.
5.
Vyhlasujem, že1)
a)
sa cítim psychicky a fyzicky zdravý/-á
b)
mal/-a som alebo mám tieto psychické problémy (uveďte):2) ....................................................................
c)
prekonal/-a som alebo mám tieto ochorenia (uveďte):2) ................................................................
d)
nadmerne nepožívam a v období posledných troch rokov som nadmerne nepožíval/-a alkohol a nepožívam a v období posledných troch rokov som nepožíval/-a iné návykové látky,3)
e)
bezprostredne pred vyšetrením som nepožil/-a alkohol ani iné návykové látky,
f)
za posledných 12 mesiacov som neabsolvoval/-a psychologické vyšetrenie so záverom psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva.
Vyhlasujem, že som na psychologické vyšetrenie na účel posúdenia mojej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva prišiel/prišla v dobrom psychickom stave a fyzickom stave, som dostatočne odpočinutý/-á, vyspatý/-á, nie som pod vplyvom návykových látok ani neužívam lieky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky psychologického vyšetrenia.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
6.
V ....................... dňa......................
7.
Podpis žiadateľa alebo držiteľa podávajúceho čestné vyhlásenie..................
Príloha č. 6 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.
PSYCHOLOGICKÝ POSUDOK O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE STRELNEJ ZBRANE A STRELIVA
Vzor
1. strana
Obrázok 03
2. strana
Obrázok 04
1)
§ 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
2)
§ 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 7 a § 9 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1)
Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka; text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.
2)
Pri nedostatku miesta uveďte tieto slová: „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste.
3)
Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie schopnosti alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.
1)
Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka; text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.
2)
Pri nedostatku miesta uveďte tieto slová: „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste.
3)
Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie schopnosti alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.