219/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 6. júla 2011,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,
b)
regulačným rokom kalendárny rok,
c)
rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje cena,
d)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
e)
rokom t–n n-tý rok predchádzajúci roku t,
f)
variabilnými nákladmi náklady, ktoré sú úplne alebo čiastočne priamo ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,
g)
fixnými nákladmi náklady, ktoré nie sú ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,
h)
regulačným príkonom príkon odberného zariadenia vypočítaný podľa § 4 ods. 3 a 4,
i)
tepelným rozvodom časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla do odberného zariadenia tepla,
j)
primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla alebo z odovzdávacej stanice tepla do odovzdávacej stanice tepla,
k)
sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla z odovzdávacej stanice tepla do odberného zariadenia tepla,
l)
odovzdávacou stanicou tepla časť zariadenia na rozvod tepla, v ktorom sa upravujú parametre teplonosnej látky na hodnoty potrebné na ďalšiu prepravu tepla,
m)
odberným zariadením objekt spotreby tepla1) za odberným miestom,2) do ktorého sa dodáva teplo na vykurovanie alebo teplo v teplej úžitkovej vode, alebo vlastný objekt spotreby dodávateľa, ktorý sa nevyužíva na regulovanú činnosť, alebo objekt spotreby tepla, v ktorom dodávateľ množstvo dodaného tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody rozpočítava konečným spotrebiteľom; odberným zariadením sa rozumie aj technologické zariadenie so spotrebou tepla vo výrobných procesoch, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou,
n)
objednaným množstvom tepla množstvo tepla v kilowatthodinách dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla3) podľa skutočnej spotreby tepla v roku t–2, ak sa v zmluve o dodávke a odbere tepla nedohodne inak, technologická spotreba tepla vo vlastných výrobných procesoch v neregulovaných činnostiach, teplo spotrebované vo vlastných objektoch dodávateľa, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou, alebo teplo spotrebované v objektoch, v ktorých množstvo tepla dodávateľ rozpočítava konečným spotrebiteľom, okrem vlastnej spotreby tepla pri výrobe tepla, ktorá je súčasťou ukazovateľa energetickej účinnosti,4)
o)
projektom verejno-súkromného partnerstva realizácia súboru neoddeliteľných prác, služieb a dodávok tovaru dodávateľom tepla z podnikateľského sektora, ktorých cieľom je výroba a rozvod tepla odberateľovi tepla z verejného sektora na účely zníženia nákladov za dodávku tepla.
§ 2
Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov
(1)
Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona a ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti a preukázané účtovnými dokladmi, a náklady, ktorých maximálna výška je určená podľa odseku 9.
(2)
Oprávnenými nákladmi sú
a)
obstarávacie náklady na zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla alebo potrebného množstva nakupovaného tepla; na účely kalkulácie oprávnených nákladov je ich maximálna výška určená podľa odseku 9 písm. a); pri výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie je cena za jednotkový energetický obsah v palive v eurách/kWh v určenej cene tepla záväzná,
b)
technologické náklady, náklady na elektrinu, dopravu paliva, technologické hmoty a technologickú vodu, náklady na palivo na vlastnú spotrebu tepla súvisiacu s výrobou tepla, ktorá nie je súčasťou ukazovateľa energetickej účinnosti,4)
c)
osobné náklady,5) ktorých maximálna výška na účely kalkulácie oprávnených nákladov je určená podľa odseku 9 písm. b),
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov;6) v prípade poplatkov za znečisťovanie ovzdušia len poplatky za znečisťujúce látky vypustené do ovzdušia pri dodržaní podmienok a požiadaviek podľa osobitného zákona7) a v prípade skleníkových plynov len náklady maximálne do výšky 50 % nákladov na nákup emisných kvót nad množstvo bezodplatne pridelených a potrebných na vykonávanie regulovanej činnosti,
e)
náklady na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto v termínoch podľa osobitného predpisu,8)
f)
odpisy obstaraného nového hmotného majetku a nehmotného majetku,9) pričom pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady považujú odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku,10)
g)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku9) vo výške rovnomerných odpisov zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku, stanovenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu11) predloženým úradu, pre hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do účtovníctva regulovaného subjektu po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky,
h)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,9) pričom pri hmotnom majetku sa považujú za oprávnené náklady odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku v prípade, ak sa neuplatňujú odpisy podľa písmena g),
i)
náklady na obstaranie hmotného majetku, ktorý má samostatné prevádzkové určenie, dobu použiteľnosti vyššiu ako jeden rok, jeho obstarávacia cena je nižšia ako vstupná cena podľa osobitného predpisu12) a je používaný výhradne na regulovanú činnosť,
j)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom vlastník účtuje a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac do výšky 28 eur/kW regulačného príkonu z prenajatého zariadenia na výrobu a rozvod tepla,
k)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je na podlahovej ploche umiestnené tepelné zariadenie vo vlastníctve alebo v nájme regulovaného subjektu, ktoré sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške 35 eur/m2 podlahovej plochy/rok; nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti súvisiacej s výrobou a dodávkou tepla a ostatných priestorov alebo plôch na skládku paliva a popola najviac vo výške 15 eur/m2 plochy/rok,
l)
náklady na opravy a údržbu tepelných zariadení vrátane osobných nákladov5) zamestnancov vykonávajúcich opravu a údržbu tepelných zariadení, okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu;13) náklady na plánované generálne opravy môžu byť rozložené rovnomerne počas celého regulačného obdobia, ak tieto náklady regulovaný subjekt zdôvodní v návrhu ceny tepla,
m)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky14) (ďalej len „banka“) na nákup hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť alebo z prevádzkového úveru na prefinancovanie nákladov na nákup paliva,
n)
úrok z úveru poskytnutého inou právnickou osobou ako bankou na nákup hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, alebo z prevádzkového úveru na prefinancovanie nákladov na nákup paliva do výšky priemerného úroku vypočítaného z porovnateľných úverov aspoň troch bánk v roku t,
o)
náklady na investície realizované v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva rovnomerne rozložené v jednotlivých rokoch po dobu trvania projektu verejno-súkromného partnerstva, ak projekt trvá najmenej šesť rokov.
(3)
Oprávnenými nákladmi nie sú najmä
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými výrobnými kapacitami; nevyužitými výrobnými kapacitami sú zariadenia na výrobu tepla, ktoré nie je potrebné prevádzkovať na zabezpečenie zmluvne dohodnutého ročného množstva tepla dodávaného z iného zariadenia na výrobu tepla v tej istej sústave tepelných zariadení,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,15)
d)
tantiémy a odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov spoločnosti,
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,16) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,17)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,22)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,23)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a učňom,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,24)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,25)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných podujatí,
ae)
spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,26)
af)
náklady na palivo a nakupované teplo súvisiace s nehospodárnou výrobou a rozvodom tepla z dôvodu nedodržania normatívnych ročných účinností, ktoré boli východiskom na určenie maximálnej ceny tepla,
ag)
odpisy z pomernej časti obstarávacej hodnoty hmotného majetku, ktorý bol obstaraný financovaním z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, bezodplatným prevodom hmotného majetku alebo investíciou v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva,
ah)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného finančným prenájmom,
ai)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku odpredaného a následne prenajatého pôvodnému vlastníkovi alebo za opätovný prenájom prenajatého hmotného majetku a nehmotného majetku,
aj)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 2.
(4)
Na účely výroby, distribúcie a dodávky tepla sa oprávnené náklady členia na
a)
variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na palivo, alebo variabilné náklady na nákup tepla,
b)
ostatné variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na dopravu paliva, náklady na elektrinu, technologickú vodu, technologické hmoty, náklady na odvoz a likvidáciu popola a náklady na nákup emisných kvót nad množstvo bezodplatne pridelených a potrebných na vykonávanie regulovanej činnosti,
c)
regulovanú zložku fixných nákladov, ktorá zahŕňa osobné náklady vrátane odvodov do poistných fondov, okrem osobných nákladov zamestnancov vykonávajúcich opravu a údržbu, spotrebu materiálu a energie, cestovné, stravné a ostatné služby, náklady na dane a poplatky, prevádzkové náklady, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, ktoré nepriamo súvisia s výrobou a rozvodom tepla, a finančné náklady,
d)
ostatné fixné náklady, ktoré zahŕňajú fixné náklady na nákup tepla, poistenie majetku, dane, nájomné, revízie a zákonné prehliadky, poplatky za znečistenie, náklady na overenie účtovnej závierky audítorom, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky z investičného a z prevádzkového úveru, odpisy a opravy spoločných zariadení súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla.
(5)
Ak regulovaný subjekt vykonáva zároveň aj neregulovanú činnosť, do regulovanej zložky fixných nákladov sa zahrnú spoločné náklady na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona a neregulovanej činnosti, najviac do výšky zodpovedajúcej pomeru dosiahnutých výnosov alebo tržieb z regulovanej činnosti k celkovým výnosom alebo tržbám v roku t-2.
(6)
Náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj náklady súvisiace s distribúciou tepla príslušnej sústavy tepelných zariadení sa sledujú osobitne.
(7)
Oprávnené náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu27) sa určia tak, že k osobitným nákladom na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu sa pripočíta vypočítaná časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla prislúchajúca výrobe tepla podľa odseku 8, pričom koeficientom delenia sa vynásobia náklady v jednotlivých položkách podľa prílohy č. 7. Do osobitných nákladov na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu sa zahrnú len náklady zariadení, ktoré by neboli inštalované, ak by sa vyrábala len elektrina, a to najmä čerpadlá vykurovacej vody, čerpadlá kondenzátu pary na vykurovanie a redukčné stanice.
(8)
Časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla prislúchajúca výrobe tepla sa určí tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla energetickou metódou; spoločné náklady kombinovanej výroby elektriny a tepla nezahŕňajú náklady zariadení, ktoré by neboli inštalované, keby sa nevyrábala elektrina, najmä generátor, parná turbína vrátane kondenzátora, čerpadla turbínového kondenzátu, chladiace čerpadlá, chladiace veže a potrubia, vyvedenie a transformácia vyrobenej elektriny. Koeficienty delenia nákladov pripadajúcich na výrobu tepla a na výrobu elektriny energetickou metódou sa vypočítajú
a)
pri výrobe elektriny protitlakovou parnou turbínou alebo kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary podľa vzorcov
Vzorec 01
kde
Qe je teplo spotrebované na výrobu elektriny v megawatthodinách,
Qq je využiteľné teplo na dodávku tepla v megawatthodinách,
b)
pri výrobe elektriny plynovou turbínou alebo spaľovacím motorom podľa vzorcov
Vzorec 02
kde
Es je svorková výroba elektriny v megawatthodinách,
Qd je užitočná dodávka tepla v megawatthodinách.
(9)
Maximálna výška
a)
variabilných nákladov na nákup paliva a variabilných nákladov na nákup tepla sa určí podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti sústav tepelných zariadení pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla; v prípade zníženia cien plynu na trhu s plynom v priebehu regulačného roka predkladá sa úradu záznam z rokovania s dodávateľom plynu o novej cene plynu,
b)
regulovanej zložky fixných nákladov sa určí v rozsahu prílohy č. 2 podľa celkového regulačného príkonu všetkých odberných zariadení v kilowattoch
1.
do 300 kW vrátane, maximálne 208 eur/kW,
2.
nad 300 kW do 3 500 kW vrátane, maximálne 48,4 eura/kW,
3.
nad 3 500 kW do 5 200 kW vrátane, maximálne 169 400 eur + 37,20 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad 3 500 kW,
4.
nad 5 200 kW do 13 000 kW vrátane, maximálne 232 640 eur + 35,75 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad 5 200 kW,
5.
nad 13 000 kW do 21 000 kW vrátane, maximálne 511 490 eur + 30 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 13 000 kW,
6.
nad 21 000 kW, maximálne 751 490 eur + 26,5 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad 21 000 kW.
(10)
Maximálna výška celkových oprávnených fixných nákladov regulovaného subjektu na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 03
ak RAt-2/RAt-1 > 1, na výpočet maximálnej výšky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota RAt-2/RAt-1 = 1;
ak (JPI – X x RAt-2/RAt-1) t-2/RAt-1) = 0;
ak (RPZ t – RPt-1) t – RPt-1) = 0,
kde
MFNt je maximálna výška oprávnených fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok t bez primeraného zisku,
MFNt-1 je výška fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla schválená alebo určená úradom v cenovom rozhodnutí na rok t-1 bez primeraného zisku,
JPI je aritmetický priemer hodnôt jadrovej inflácie za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky v percentách,
X je faktor efektivity využívania nákladov na výrobu, distribúciu a dodávku tepla v percentách; jeho hodnota na regulačné obdobie je 3,50 %,
RAt-1 je predpokladaná výška neobežných aktív súvisiacich s regulovanou činnosťou v roku t-1,
RAt-2 sú neobežné aktíva súvisiace s regulovanou činnosťou v roku t-2,
RPZt je regulačný príkon odberných zariadení z roku t-1, do ktorých bude dodávateľ tepla dodávať teplo aj v roku t, a regulačný príkon odberných zariadení, ktoré v roku t dodávateľovi pribudnú,
RPt-1 je regulačný príkon odberných zariadení v cene tepla v roku t-1,
CFZt-1 je cena fixnej zložky maximálnej ceny tepla v roku t-1,
Y je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady
a)
na investičný rozvoj, ak ich cieľom bude zefektívnenie výroby a distribúcie tepla (zvýšenie účinnosti, zníženie prevádzkových nákladov),
b)
na ekologizáciu zdrojov na výrobu tepla,
c)
na plánovanú generálnu opravu,
d)
odstránenie porúch spôsobených živelnými pohromami alebo nepredvídateľnými haváriami,
e)
na odstránenie porúch, havárií a udalostí zavinenými tretími osobami, ktorých včasné neodstránenie by malo za následok ohrozenie zdravia osôb alebo vznik veľkých materiálnych škôd,
f)
na výstavbu tepelného zdroja alebo jeho časti, v ktorom ako palivo sa budú využívať obnoviteľné energetické zdroje, ktoré regulovaný subjekt realizuje v roku t.
(11)
Faktor investičného rozvoja podľa odseku 10 písm. a) až e) sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 04
kde
INav sú náklady na investičný rozvoj podľa odseku 10 písm. a), ak ich cieľom bude zefektívnenie výroby tepla (zvýšenie účinnosti, zníženie prevádzkových nákladov),
INad sú náklady na investičný rozvoj podľa odseku 10 písm. a), ak ich cieľom bude zefektívnenie distribúcie tepla,
INb sú náklady na ekologizáciu podľa odseku 10 písm. b),
INc sú náklady na generálnu opravu podľa odseku 10 písm. c),
INd sú náklady na odstránenie porúch podľa odseku 10 písm. d),
INe sú náklady na odstránenie porúch podľa odseku 10 písm. e)
a pre náklady podľa písmena f) sa faktor investičného rozvoja vypočíta podľa vzorca
Vzorec 05
ak / > 1, potom Y2 = 0,
kde
CVoez je prepočítaná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pri spaľovaní obnoviteľných zdrojov energie na projektovaný stav po ukončení výstavby,
CVp je prepočítaná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla s cenou zemného plynu v čase predloženia návrhu ceny.
(12)
Pri výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie, a to zo slnečnej energie a geotermálnej energie alebo z elektriny vyrobenej zo slnečnej energie, sa variabilné náklady na palivo určia vo výške najmenej 30 % z oprávnených celkových nákladov a ostatné náklady tvoria z celkových nákladov fixnú zložku ceny.
(13)
Po skončení roku t sa celkový objem oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla môže prerozdeliť medzi jednotlivých odberateľov podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku t podľa vzorca
Vzorec 06
kde
Pn je platba príslušného odberateľa v eurách,
RPt je fakturovaný regulačný príkon príslušnému odberateľovi v roku tv kilowattoch,
je fixná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatt,
je skutočná dodávka tepla príslušnému odberateľovi v roku t v kilowatthodinách,
z je počet odberateľov, bez odberateľov tepla, ktorí si vyrábajú časť tepla samostatne, ktorí majú dohodnuté prerozdelenie fixných nákladov a primeraného zisku.
§ 3
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)
Maximálna výška primeraného zisku sa určí ako súčet sumy 17 eur/kW celkového regulačného príkonu odberných zariadení a sumy
a)
0,70 eura za každý kilowatt regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 64 eur/kW do 193 eur/kW vrátane,
b)
2,10 eura za každý kilowatt regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 193 eur/kW do 366 eur/kW vrátane,
c)
3,50 eura za každý kilowatt regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je väčší ako 366 eur/kW.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive a ktorý predloží na rok t návrh ceny tepla, ktorej variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 0,0500 eura/kWh a súčasne fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 180 eur/kW. Na ostatné regulované subjekty sa odsek 1 nevzťahuje, ak variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 0,035 eura/kWh a súčasne fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 75 eur/kW.
(3)
Maximálna výška primeraného zisku v predloženom návrhu ceny sa môže znížiť, ak fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty je vyššia ako 175 eur/kW bez dane z pridanej hodnoty.
§ 4
Postup a podmienky uplatňovania ceny
(1)
Maximálna cena tepla sa skladá z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou28) z elektriny, uhlia, zemného plynu a so spotrebnou daňou z minerálneho oleja a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a určuje sa pre obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom tepla.29)
(2)
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatthodinu sa určí na objednané množstvo tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určí v eurách na kilowatt celkového regulačného príkonu.
(3)
Regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla, osobitne aj pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia a počtu hodín 5 300. Pri výpočte regulačného príkonu odberného zariadenia na technologickú spotrebu vo výrobných procesoch sa použije počet hodín 8000, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak. Pri odbernom zariadení, v ktorom si časť tepla na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody vyrába odberateľ tepla samostatne (ďalej len „doplnkové teplo“), sa na výpočet regulačného príkonu použije počet hodín 2000, ak sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak. Regulačný príkon odberného zariadenia medzi dodávateľom a odberateľom, ktorý je súčasne aj dodávateľom, sa môže určiť aj dohodou.
(4)
Regulačný príkon nového odberného zariadenia sa vypočíta ako podiel objednaného množstva tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody alebo na technologické využitie alebo doplnkového tepla na rok t v kilowatthodinách a počtu hodín podľa spôsobu využitia dodávky tepla podľa odseku 3.
(5)
Celkový regulačný príkon na rok t sa vypočíta ako súčet regulačných príkonov všetkých odberných zariadení takto:
Vzorec 07
kde
RPt je celkový regulačný príkon v kilowattoch,
RPVkt sú regulačné príkony odberných zariadení so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode v kilowattoch,
RPTkt je regulačný príkon odberného zariadenia s technologickou spotrebou tepla vo výrobnom procese v kilowattoch,
RPDkt je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou doplnkového tepla v kilowattoch,
x, y, z je počet odberných zariadení pre jednotlivé druhy odberných zariadení.
(6)
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste a za namerané alebo vypočítané množstvo tepla v teplej úžitkovej vode na odbernom mieste. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon odberného zariadenia.
§ 5
Podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe predkladania návrhu ceny
(1)
Návrh ceny tepla sa predkladá v rozsahu prílohy č. 1 ako spoločná cena tepla na všetky odberné miesta v rámci obce alebo jej časti okrem návrhu ceny tepla v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva, ktorý sa predkladá samostatne. Ak dodávku tepla zabezpečuje regulovaný subjekt vo viacerých obciach v každom vyššom územnom celku, možno predložiť návrh spoločnej ceny tepla v každom vyššom územnom celku.
(2)
Súčasťou návrhu ceny sú:
a)
rozpis regulovanej zložky fixných nákladov podľa prílohy č. 2,
b)
zoznam odberateľov tepla podľa prílohy č. 3,
c)
údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení podľa prílohy č. 4,
d)
zoznam tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla podľa prílohy č. 5,
e)
výpočet množstva paliva podľa ukazovateľov účinnosti podľa prílohy č. 6,
f)
zmluva o projekte verejno-súkromného partnerstva, ak sa návrh ceny týka projektu,
g)
oznámenie o predložení návrhu na zmenu cenového rozhodnutia podľa § 14 ods. 6 zákona s navrhovanou cenou všetkým odberateľom tepla, ktorým sa teplo dodáva a ktorí sú držiteľmi povolenia na rozvod tepla, ak sa návrh na zmenu predkladá v priebehu roka t,
h)
súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch31) regulovaného subjektu za rok t-2 s uvedením hodnoty neobežných aktív (netto) súvisiacich s regulovanou činnosťou alebo doklad zodpovedajúci medzinárodným štandardom finančného výkazníctva,
i)
výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok t-2 alebo doklad zodpovedajúci medzinárodným štandardom finančného výkazníctva,
j)
rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj, pravidelnú generálnu opravu, ekologizáciu tepelných zdrojov, výpočet nákladov na odstránenie porúch a havárií v dôsledku živelných pohrôm a nákladov na výstavbu tepelného zdroja alebo jeho časti, v ktorom sa ako palivo budú využívať obnoviteľné zdroje energie, a termín vykonania prác v prípade uplatnenia faktora investičného rozvoja Y1 alebo Y2 podľa § 2 ods. 11,
k)
znalecký posudok k všeobecnej hodnote hmotného majetku v prípade uplatnenia nákladov na odpisy podľa § 2 ods. 2 písm. g),
l)
výpočet faktora investičného rozvoja Y1 pre náklady podľa § 2 ods. 10 písm. a) až e) a faktora investičného rozvoja Y2 pre náklady podľa § 2 ods. 10 písm. f).
(3)
Súčasťou návrhu ceny tepla pre zdroje kombinovanej výroby elektriny a tepla sú okrem podkladov podľa odseku 2 aj
a)
údaje o spoločných nákladoch na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu podľa prílohy č. 7,
b)
údaje o vypočítaných nákladoch na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby podľa prílohy č. 8 po delení spoločných nákladov podľa § 2 ods. 8,
c)
údaje o osobitných nákladoch na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu podľa prílohy č. 9,
d)
údaje o nákladoch na výrobu tepla zo zdrojov bez kombinovanej výroby podľa prílohy č. 10,
e)
doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla podľa prílohy č. 11.
(4)
Návrh ceny tepla podľa odseku 1 a podklady podľa odseku 2 písm. a) až e) a odseku 3 sa predkladajú v elektronickej forme a v dvoch listinných vyhotoveniach na formulároch podľa príloh č. 1 až 11.
(5)
Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta.
§ 6
Ak nebude návrh ceny na rok t v konaní o cenovej regulácii úradom schválený do 31. decembra roku t-1, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok t uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok t-1; rovnako sa postupuje, ak cena nebude úradom určená. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť predkladať návrh ceny v termínoch podľa § 12 ods. 5 zákona.
§ 7
Termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných nákladov započítaných do ceny tepla
(1)
Po skončení roka t sa do 31. marca nasledujúceho roka dobropisom zúčtujú plánované náklady zahrnuté v určených variabilných a fixných zložkách maximálnych cien tepla určených na rok t a nepreukázané účtovnými dokladmi okrem nákladov podľa § 2 ods. 9 písm. a) určených v návrhu maximálnej ceny tepla na rok t, ak variabilné náklady na palivo a teplo sú prepočítané podľa skutočnej ceny za palivo alebo teplo a množstvo tepla podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti sústavy tepelných zariadení a použitých pri prvom návrhu na určenie ceny tepla na rok t a nákladov podľa § 2 ods. 9 písm. b); to neplatí pre regulovaný subjekt, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive, ak skutočná variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty prepočítaná podľa skutočných nákladov za palivo neprekročila v roku t 0,0500 eura/kWh a súčasne skutočná fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 180 eur/kW a pre ostatné regulované subjekty, ak skutočná variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty prepočítaná podľa skutočných nákladov za palivo neprekročila 0,0350 eura/kWh a súčasne fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila 75 eur/kW.
(2)
Skutočné náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok t sa predkladajú v listinnej forme a elektronicky podľa príloh č. 12 a 13 a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 14 až 18 do 31. marca nasledujúceho roka.
(3)
Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie plánovaných nákladov podľa odseku 1 sa vykoná po skončení roku t do 30. apríla nasledujúceho roka a skutočné náklady podľa odseku 2 sa predkladajú do 30. apríla nasledujúceho roka.
§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2012.
(2)
Po skončení regulačného roka 2011 sa do 31. marca nasledujúceho roka dobropisom zúčtujú náklady podľa výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov, zahrnuté v určenej maximálnej cene tepla v rokoch 2009, 2010 a 2011 a nepreukázané účtovnými dokladmi okrem variabilných nákladov na nákup paliva a tepla, ak variabilné náklady na palivo a teplo sú prepočítané podľa skutočnej ceny podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti sústavy tepelných zariadení použitých pri prvom návrhu na určenie ceny tepla na príslušný regulačný rok 2009, 2010 a 2011 a okrem regulovanej zložky fixných nákladov podľa § 2 ods. 9 písm. b) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov určenej v návrhu maximálnej ceny tepla na príslušný regulačný rok 2009, 2010 alebo 2011; to neplatí pre regulovaný subjekt, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla vo výške najmenej 20 % z celkového energetického obsahu v palive, ak skutočná variabilná zložka maximálnej ceny tepla prepočítaná podľa skutočných nákladov za palivo v príslušnom regulačnom roku 2009, 2010 a 2011 bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 0,0471 eura/kWh a súčasne skutočná fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 180 eur/kW.
(3)
Skutočné náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok 2011 sa predkladajú do 31. marca nasledujúceho roka v listinnej forme a elektronicky podľa príloh č. 10 a 11 a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 12 až 14 výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov.
(4)
Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie plánovaných nákladov podľa odseku 3 sa vykoná po skončení roku 2011 do 30. apríla nasledujúceho roka. Skutočné náklady podľa odseku 3 sa predkladajú do 30. apríla nasledujúceho roka.
(5)
Výpočet maximálnej výšky oprávnených fixných nákladov MFN t podľa § 2 ods. 10 sa prvýkrát použije pri predkladaní návrhu ceny tepla na rok 2013.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2012
Podľa ustanovení účinných od 1. júla 2012 sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2013.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla (oznámenie č. 296/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.), výnosu z 10. júna 2009 č. 6/2009 (oznámenie č. 243/2009 Z. z.) a výnosu z 23. júna 2010 č. 6/2010 (oznámenie č. 304/2010 Z. z.).
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2011 okrem § 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2012.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Rozsah a štruktúra oprávnených nákladov
Príloha č. 2 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Výpočet položky 3.3 - Regulovaná položka fixných nákladov
Príloha č. 3 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla
Príloha č. 4 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení
Príloha č. 5 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Zoznam tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla
Príloha č. 6 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Výpočet nákladov na palivo
Príloha č. 7 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Spoločné náklady na výrobu elektriny a zariadením na kombinovanú výrobu
Príloha č. 8 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Vypočítané náklady na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby
Príloha č. 9 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Osobitné náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu
Príloha č. 10 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Náklady na výrobu tepla zo zdrojov tepla bez kombinovanej výroby
Príloha č. 11 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla
Príloha č. 12 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Skutočné náklady na výrobu a dodávanie tepla
Príloha č. 13 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Skutočné náklady regulovanej zložky fixných nákladov v roku t
Príloha č. 14 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Skutočné spoločné náklady na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu
Príloha č. 15 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Skutočné vypočítané náklay na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby
Príloha č. 16 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Skutočné osobitné náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu
Príloha č. 17 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Skutočné náklady na výrobu tepla zo zdrojov tepla bez kombinovanej výroby
Príloha č. 18 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.
Skutočné doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla
1)
§ 2 písm. p) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
4)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z.
5)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
9)
§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
11)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
13)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
14)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
21)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
22)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
26)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
27)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28)
Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 19 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
30)
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
31)