213/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 1. júla 2011,
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Nimnici a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Nimnici
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici je v okrese Púchov, v katastrálnych územiach Nimnica a Nosice. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici je v okrese Púchov, v katastrálnych územiach Hoštiná, Púchov, Nimnica, Nosice a v okrese Považská Bystrica, v katastrálnych územiach Udiča, Milochov a Považská Bystrica. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Nimnici je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici, na Obecnom úrade v Nimnici a na Mestskom úrade v Púchove.
§ 2
Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
v z. Ján Porubský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 213/2011 Z. z.