206/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. júna 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno b) znie:
„b)
funkčne vymedzená časť priestoru je časť priestoru s rovnakými požiadavkami na celkové osvetlenie pri práci; najmenšia plocha funkčne vymedzenej časti je 10 m2 alebo 1/3 podlahovej plochy, v priestoroch s plochou podlahy menšou ako 10 m2 sa funkčne vymedzená časť neurčuje,“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:
„l)
pracovisko bez denného osvetlenia je pracovisko vo vnútorných priestoroch bez osvetľovacích otvorov alebo pracovisko vo vnútorných priestoroch s osvetľovacími otvormi, v ktorých nie sú splnené podmienky na denné ani združené osvetlenie,
m)
udržiavaná osvetlenosť je hodnota, pod ktorú priemerná osvetlenosť na porovnávacej rovine nesmie klesnúť; je to priemerná osvetlenosť, ktorá musí byť zabezpečená v čase, keď má byť vykonaná údržba,
n)
porovnávacia rovina je fiktívna rovina, na ktorej sa zisťuje osvetlenosť v meracích bodoch alebo pri výpočtoch v kontrolných bodoch; výška porovnávacej roviny je 0,85 m nad úrovňou podlahy alebo terénu s výnimkou prípadov, keď sa podľa konkrétnej funkcie priestoru požaduje iná výška, porovnávacia rovina na vnútorných komunikáciách je v úrovni podlahy,
o)
oslnenie je nepriaznivý stav podmienok videnia, pri ktorých vzniká nepohoda alebo znížená schopnosť vidieť detaily alebo predmety, spôsobená nevhodným rozložením alebo rozsahom jasu alebo extrémnym kontrastom.“.
3.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
4.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vo vnútornom priestore“.
5.
V § 5 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
6.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Na účely posúdenia vplyvu denného a umelého osvetlenia na zdravie sa fotometrické veličiny zisťujú pri
a)
dennom osvetlení výpočtom alebo meraním,
b)
umelom osvetlení meraním.“.
7.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
8.
V § 6 ods. 2 posledná veta znie: „Postup určenia posudzovaných hodnôt fotometrických veličín sa uvedie v protokole o meraní osvetlenia.“.
9.
V prílohe č. 2 prvom bode prvej vete sa vypúšťa slovo „priemernej“.
10.V prílohe č. 2 tretí a štvrtý bod znejú:
„3. Osvetlenie miest zrakových úloh vo vnútornom priestore musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené v technickej norme.5)
4. Osvetlenie vonkajších pracovísk musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené v technickej norme.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská.“.
11.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa tabuľka „Požiadavky na celkové osvetlenie vonkajšieho pracoviska“.
12.
V prílohe č. 3 sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí až šiesty bod sa označujú ako druhý až piaty bod.
13.
V prílohe č. 4 prvom bode sa slová „Najnižšie prípustné hodnoty priemernej osvetlenosti z celkového osvetlenia“ nahrádzajú slovami „Najnižšie prípustné hodnoty celkovej udržiavanej osvetlenosti z umelého osvetlenia“.
14.
V prílohe č. 4 treťom bode sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „tretieho“.
15.
V prílohe č. 4 štvrtom bode sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená a) až g).
16.
Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Ak nie je možné zabezpečiť celkové osvetlenie pre dlhodobý pobyt zamestnanca podľa prvého bodu, musí sa prevádzka pracoviska bez denného osvetlenia riešiť krátkodobým pobytom zamestnanca alebo občasným pobytom zamestnanca podľa prílohy č. 2 prvého bodu.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2011.
v z. Ján Porubský v. r.