201/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. júna 2011,
ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd,
b)
minimálne pracovné kritériá analytických metód uplatňovaných pri monitorovaní stavu vôd, sedimentov a živých organizmov,
c)
pravidlá preukazovania kvality výsledkov analýzy a kontroly kvality.
§ 2
Analytické metódy
(1)
Analytické metódy na monitorovanie stavu vôd, sedimentov a živých organizmov zahŕňajú laboratórne testy, terénne testy a on-line testy, ktoré sa používajú na účely monitorovania chemických ukazovateľov podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Analytické metódy sa overujú a dokumentujú podľa technickej normy2) alebo v súlade s inými zodpovedajúcimi normami uznanými na medzinárodnej úrovni.
§ 3
Minimálne pracovné kritériá analytických metód
(1)
Minimálne pracovné kritériá používaných analytických metód zohľadňujú hodnotu neistoty merania rovnajúcu sa alebo nižšiu ako 50 % (pri koeficiente rozšírenia k = 2) odhadnutú na úrovni environmentálnej normy kvality3) a limit kvantifikácie rovnajúci sa alebo nižší ako 30 % environmentálnej normy kvality.
(2)
Neistota merania je nezáporný parameter, ktorý charakterizuje rozptyl hodnôt, ktoré sa prisudzujú meranej veličine na základe použitých informácií.
(3)
Limit kvantifikácie je stanovený násobok limitu detekcie pri hodnote koncentrácie stanovovaného ukazovateľa, ktorý možno určiť s prijateľnou presnosťou a precíznosťou. Limit kvantifikácie možno vypočítať s použitím príslušného štandardu alebo vzorky a možno ho získať na základe najnižšieho kalibračného bodu na kalibračnej krivke okrem slepej vzorky.
(4)
Limit detekcie je hodnota výstupného signálu alebo koncentrácie, nad ktorou možno na stanovenej hladine spoľahlivosti potvrdiť, že vzorka sa líši od slepej vzorky, ktorá neobsahuje stanovovaný ukazovateľ.
(5)
Ak pri ukazovateli neexistuje environmentálna norma kvality alebo ak neexistuje analytická metóda spĺňajúca minimálne pracovné kritériá podľa odseku 1, subjekty, ktoré vykonávajú chemické analýzy, zabezpečia, aby sa monitorovanie uskutočňovalo s použitím najlepších dostupných techník, ktoré nepredstavujú neprimerané náklady.
§ 4
Výpočet priemerných hodnôt
(1)
Ak sú na účely výpočtu priemerných hodnôt merané hodnoty fyzikálno-chemických alebo chemických veličín vo vzorke nižšie ako limit kvantifikácie, výsledky merania sa nastavia na polovicu hodnoty limitu kvantifikácie.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na merané hodnoty, ktoré predstavujú celkové sumy skupiny fyzikálno-chemických ukazovateľov alebo chemických ukazovateľov vrátane ich metabolitov, produktov degradácie a reakcie; hodnoty menšie ako limit kvantifikácie jednotlivých ukazovateľov sa nastavia na nulu.
§ 5
Preukazovanie kvality výsledkov analýzy a kontrola kvality
(1)
Právnické osoby s akreditáciou,4) ktoré vykonávajú chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd, uplatňujú postupy na základe systému riadenia kvality podľa technickej normy2) alebo v súlade s inými zodpovedajúcimi normami uznanými na medzinárodnej úrovni a musia spĺňať podmienky spôsobilosti na výkon analýz príslušných fyzikálno-chemických ukazovateľov a chemických ukazovateľov.
(2)
Spôsobilosť na výkon analýz fyzikálno-chemických ukazovateľov alebo chemických ukazovateľov sa preukazuje
a)
účasťou v programoch skúšok spôsobilosti, ktoré zahŕňajú analytické metódy podľa § 2 v súvislosti s ukazovateľmi na úrovni koncentrácií, ktoré
b)
reprezentujú programy monitorovania podľa osobitných predpisov,5)
c)
analýzou dostupných referenčných materiálov reprezentujúcich odoberané vzorky a obsahujúcich primerané koncentrácie vzhľadom na environmentálne normy kvality podľa § 3 ods. 1.
(3)
Programy skúšok spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) zabezpečujú akreditované organizácie alebo organizácie uznané na medzinárodnej úrovni alebo na vnútroštátnej úrovni, ktoré spĺňajú požiadavky podľa technickej normy6) alebo sú v súlade s inými zodpovedajúcimi normami uznanými na medzinárodnej úrovni. Výsledky účasti na týchto programoch skúšok spôsobilosti sa vyhodnocujú podľa technických noriem7) alebo iných zodpovedajúcich noriem uznaných na medzinárodnej úrovni.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 201/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Komisie 2009/90/ES z 31. júla 2009, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd (Ú. v. EÚ L 201, 01. 08. 2009).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
§ 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
2)
STN EN ISO/IEC 17025: 2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2005).
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.
4)
§ 4 ods. 8 a § 4b ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
6)
STN EN ISO/IEC 17043: 2010 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky (ISO/IEC 17043: 2010).
7)
STN EN ISO/IEC 17043: 2010 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky (ISO/IEC 17043: 2010).
ISO 13528: 2005 Štatistické metódy na vyhodnotenie skúšok spôsobilosti medzilaboratórnymi porovnávacími skúškami.