179/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

179
ZÁKON
z 1. júna 2011
o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je ustanoviť na úseku hospodárskej mobilizácie pri príprave na krízovú situáciu1) a na obdobie krízovej situácie
a)
úlohy subjektov hospodárskej mobilizácie,
b)
pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy2) (ďalej len „ústredný orgán“), orgánov miestnej štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov,
c)
práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb, ktoré nie sú subjektmi hospodárskej mobilizácie, ako aj subjektov hospodárskej mobilizácie,
d)
podmienky na obstaranie životne dôležitých tovarov na prežitie obyvateľstva a potrieb nevyhnutných na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, orgánov krízového riadenia, informačných a spravodajských služieb a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (ďalej len „záchranné zložky“).3)
§ 2
Hospodárska mobilizácia
(1)
Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych činností a organizačných činností a opatrení vykonávaných v období krízovej situácie alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti.4)
(2)
Hospodárska mobilizácia slúži na
a)
zaistenie ochrany základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,
b)
realizáciu prípravy štátu na obranu,
c)
riešenie krízových situácií a na zmiernenie ich následkov prostredníctvom opatrení hospodárskej mobilizácie.
(3)
Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie zdrojov, ktorými sú životne dôležité tovary a služby nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a potreby nevyhnutné na zabezpečenie činnosti ústredných orgánov, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov krízového riadenia, informačných a spravodajských služieb, ako aj subjektov hospodárskej mobilizácie.
(4)
Na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa podľa tohto zákona podieľajú aj ústredné orgány, podnikatelia a iné právnické osoby, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, a fyzické osoby.
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
krízovým plánovaním činnosť subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorou sa ustanovuje spôsob vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b)
krízovým plánom hospodárskej mobilizácie súbor usporiadaných informácií v elektronickej alebo listinnej podobe o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie,
c)
údajovým dokumentom informácia v listinnej alebo v elektronickej podobe dôležitá na rozhodovanie o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, poskytovaná medzi subjektmi hospodárskej mobilizácie,
d)
životne dôležitým tovarom výrobok alebo tovar, ktorého nedostatok v období krízovej situácie môže spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia obyvateľstva alebo ohroziť plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, orgánov krízového riadenia a záchranných zložiek,
e)
životne dôležitým zdrojom zdroj, ktorého narušenie alebo znefunkčnenie v dôsledku pôsobenia rizikového faktora môže spôsobiť ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva, najmä zdroj pitnej vody, výrobný energetický zdroj, prvok distribučnej sústavy energetiky a plynárenstva a zdroj zásob pohonných hmôt a ropy,
f)
ochranou životne dôležitého zdroja súbor opatrení na predchádzanie, zamedzenie alebo zmiernenie pôsobenia rizikového faktora na životne dôležitý zdroj,
g)
organizáciou dodávok životne dôležitých tovarov cieľavedomé zabezpečenie distribúcie životne dôležitých tovarov na určené miesto,
h)
mimoriadnym regulačným opatrením predaj životne dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov na prídel, predaj obmedzeného množstva životne dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov a zabezpečenie cenovej stability životne dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov,
i)
jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie sústava technických prostriedkov, programových prostriedkov a metodických pokynov používaných subjektmi hospodárskej mobilizácie na spracovanie, vyhodnocovanie a prenos údajov o hospodárskej mobilizácii a na zhromažďovanie a triedenie informácií na rozhodovanie ústredných orgánov, obcí a vyšších územných celkov a iných subjektov hospodárskej mobilizácie,
j)
vecným plnením povinnosť právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa a fyzickej osoby poskytnúť vecný prostriedok na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie, pričom vecným prostriedkom sa rozumie nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok vrátane technológií, energií, vody a dokumentácie,
k)
pracovnou povinnosťou5)
1.
povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
2.
povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
l)
uchovaním výrobných schopností sústavné udržiavanie prevádzkyschopnosti výrobných, opravárenských a iných zariadení nevyhnutných na zabezpečenie výroby na náhradu spotreby, strát a opráv výzbroje a techniky ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,
m)
organizáciou výroby súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie výroby a výroba životne dôležitých tovarov pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,
n)
organizáciou služieb usporiadanie komunálnych služieb a opravárenských služieb alebo iných služieb potrebných pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,
o)
výdajňou odberných oprávnení priestor vymedzený obcou, s pôsobnosťou pre obec alebo pre viacero obcí, uspôsobený na výdaj a zúčtovanie odberných oprávnení podľa evidencie obyvateľstva,
p)
odberným oprávnením písomný dokument, ktorý oprávňuje fyzickú osobu na nákup životne dôležitých tovarov počas vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení,
q)
majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok určený na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a obstaraný sčasti alebo úplne z prostriedkov štátneho rozpočtu,
r)
organizáciou zdravotníckeho zabezpečenia
1.
vytvorenie rozšíreného lôžkového fondu Slovenskej republiky prostredníctvom siete subjektov hospodárskej mobilizácie vytvorenej z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu, príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranným zložkám,
2.
vykonanie hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek,
3.
vykonanie opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo z dôvodu vojnového konfliktu na území iného štátu,
s)
organizáciou dopravného zabezpečenia súhrn opatrení na optimálne využitie dopravných kapacít na prepravu osôb a nákladov a súhrn organizačných a materiálno-technických opatrení na zabezpečenie údržby a obnovy prevádzky objektov a zariadení dopravnej infraštruktúry do pôvodného alebo požadovaného stavu,
t)
organizáciou poštových služieb súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie využitia verejnej poštovej siete6) pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie, ako aj pre potreby obyvateľstva v období krízovej situácie,
u)
organizáciou poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie prevádzkovania a poskytovania verejných elektronických komunikačných sietí, verejných elektronických komunikačných služieb alebo verejných elektronických komunikačných sietí a verejných elektronických komunikačných služieb7) pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie a obyvateľstva v období krízovej situácie,
v)
organizáciou stavebných a sanačných činností súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie obnovy energetických, výrobných alebo rozvodných zariadení, alebo iných objektov; organizáciou stavebných a sanačných činností v oblasti stavebnej výroby súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie výroby stavebných prvkov a obnovy určených výrobných objektov subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
x)
organizáciou veterinárnej starostlivosti preventívne a protiepidemické opatrenia uskutočňované na ochranu zvierat,
y)
finančným zabezpečením získanie finančných prostriedkov a hospodárenie s nimi pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie,
z)
bankovými službami spojenými s finančným zabezpečením služby spojené so zabezpečovaním financovania štátneho rozpočtu v období krízovej situácie a s tým súvisiacim platobným stykom a vedením účtov štátneho rozpočtu,
aa)
organizáciou sociálneho zabezpečenia8)
1.
realizácia opatrení pre poistencov a príjemcov dávok,
2.
realizácia opatrení poskytovateľmi štátnej sociálnej podpory pre príjemcov dávok štátnej sociálnej podpory,
3.
realizácia opatrení poskytovateľmi sociálnej pomoci pre obyvateľstvo odkázané na sociálnu pomoc,
ab)
evidenciou ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovnej povinnosti vedenie záznamov ľudských zdrojov na účel uloženia pracovnej povinnosti v období krízovej situácie
1.
v subjekte hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 evidencia zamestnancov, ktorí sú povinní zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie; evidenciu spracováva subjekt hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom programovom prostriedku a výstupy z vlastného programového prostriedku podľa možností zapracuje do špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
2.
v okresnom úrade aj evidencia práceschopného obyvateľstva na účel uloženia pracovnej povinnosti v územnom obvode okresného úradu v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnou poisťovňou vo svojom územnom obvode,
ac)
evidenciou vecných prostriedkov pre potreby vecného plnenia vedenie záznamov o vecných prostriedkoch na účel uloženia vecného plnenia
1.
v subjekte hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 evidencia vlastných vecných prostriedkov, ktoré bude potrebovať na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sú mu uložené rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a evidencia ostatných vecných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na vecné plnenie, ale nie sú určené na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie; evidenciu spracováva subjekt hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom programovom prostriedku a výstupy z vlastného programového prostriedku podľa možností zapracuje do špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
2.
v okresnom úrade aj evidencia vecných prostriedkov vo vlastníctve subjektov hospodárskej mobilizácie pre potreby vecného plnenia v územnom obvode okresného úradu a evidencia ostatných vecných prostriedkov, ktoré sú vlastníctvom podnikateľov, ktorí nie sú určení ako subjekt hospodárskej mobilizácie, v spolupráci s obcami vo svojom územnom obvode,
ad)
redukovaným výchovno-vzdelávacím procesom súbor organizačných a materiálno-technických a personálnych opatrení na zníženie rozsahu alebo na zmenu režimu výučby na základných, stredných a vysokých školách,
ae)
ochranou kultúrneho dedičstva súbor organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na ochranu národných kultúrnych pamiatok,9) zbierkových predmetov,10) historických archívnych dokumentov,11) historických knižničných dokumentov a historického knižničného fondu,12)
af)
organizácia dodávok pohonných hmôt súhrn opatrení na zabezpečenie dodávok pohonných hmôt na vybrané pohotovostné čerpacie stanice pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek, ústredných orgánov, obcí a vyšších územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie a obyvateľstva v období krízovej situácie, ako aj zabezpečenie náhradných zdrojov elektriny na vybraných pohotovostných čerpacích staniciach,
ag)
Centrom sústredeného sociálneho zabezpečenia miesto sústredeného pôsobenia inštitúcií poskytujúcich občanom sociálne zabezpečenie v období krízovej situácie.
§ 4
Subjekty hospodárskej mobilizácie
(1)
Subjektom hospodárskej mobilizácie je
a)
ústredný orgán určený vládou Slovenskej republiky,
b)
okresný úrad,
c)
obce a mestá (ďalej len „obec“),13)
d)
podnikateľ,14) rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby15) alebo iná právnická osoba, ktorá realizuje opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia8) určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len „určený subjekt“),
1.
rozhodnutím16) ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vydaným v stave bezpečnosti alebo
2.
písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti, prednostu okresného úradu vo svojom územnom obvode, prednostu okresného úradu v sídle kraja v územnom obvode kraja alebo predsedu vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vydaným v období krízovej situácie (ďalej len „príkaz“); proti príkazu nie je prípustné odvolanie,
e)
Národná banka Slovenska,
f)
Rozhlas a televízia Slovenska,
g)
Sociálna poisťovňa,
h)
Štátna pokladnica,
i)
vyšší územný celok.
(2)
Podrobnosti o spôsobe vydania a náležitostiach písomného príkazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).
§ 5
Opatrenia hospodárskej mobilizácie
Opatreniami hospodárskej mobilizácie sú:
a)
krízové plánovanie,
b)
organizácia výroby a organizácia služieb,
c)
regulácia rozvodu a spotreby elektriny a tepla a regulácia distribúcie a spotreby plynu,
d)
uchovanie výrobných schopností,
e)
organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení,
f)
zriaďovanie výdajní odberných oprávnení,
g)
organizácia zdravotníckeho zabezpečenia,
h)
organizácia dopravného zabezpečenia,
i)
ochrana životne dôležitých zdrojov,
j)
organizácia stavebných a sanačných činností,
k)
organizácia veterinárnej starostlivosti,
l)
finančné zabezpečenie,
m)
organizácia sociálneho zabezpečenia,
n)
tvorba štátnych hmotných rezerv17) a hospodárenie s nimi,
o)
použitie štátnych hmotných rezerv, ak osobitný predpis neustanovuje inak,17)
p)
riešenie stavu ropnej núdze, ak osobitný predpis neustanovuje inak,18)
q)
evidencia ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh podľa osobitného predpisu,19)
r)
pracovná povinnosť,
s)
evidencia vecných prostriedkov na účely vecného plnenia,
t)
vecné plnenie,
u)
redukovaný výchovno-vzdelávací proces,
v)
poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie ministerstvu tak, aby bola informácia dostupná všetkým osobám vrátane osôb odkázaných na posunkovú reč,20)
x)
ochrana kultúrneho dedičstva,
y)
ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,21)
z)
vykonávanie bankových služieb spojených s finančným zabezpečením,
aa)
organizácia poštových služieb,
ab)
organizácia poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb,
ac)
organizácia dodávok pohonných hmôt.
§ 6
Financovanie hospodárskej mobilizácie
(1)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu sa rozpočtujú účelovo vo vzťahu k jednotlivým kapitolám štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“) podľa osobitných predpisov.22)
(2)
Z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky23) sa financujú výdavky na hospodársku mobilizáciu prostredníctvom kapitol subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústredným orgánom.
(3)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre okresné úrady sa rozpočtujú v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(4)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre vyššie územné celky a subjekty hospodárskej mobilizácie určené vyšším územným celkom, obce, Národnú banku Slovenska, Rozhlas a televíziu Slovenska sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva.
(5)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa
a)
§ 5 písm. d) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa § 11 písm. b), ak ide o zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl v období krízovej situácie,
b)
§ 5 písm. d) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva vnútra podľa § 12 písm. b), ak ide o zabezpečenie požiadaviek ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v pôsobnosti ministerstva vnútra v období krízovej situácie,
c)
§ 5 písm. d) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 13 písm. c), ak ide o zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl v období krízovej situácie,
d)
§ 5 písm. g) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva zdravotníctva podľa § 13 písm. b), ministerstva obrany podľa § 11 písm. d) alebo ministerstva vnútra podľa § 12 písm. e),
e)
§ 5 písm. h), aa) a ab) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“), ak odsek 4 neustanovuje inak,
f)
§ 5 písm. y) sa rozpočtujú v kapitole subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústredným orgánom,
g)
§ 5 písm. ac) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva,
h)
§ 5 písm. i) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva, ak ide o zabezpečenie ochrany výrobných energetických zdrojov, prvkov distribučnej sústavy energetiky a plynárenstva a zdrojov zásob pohonných hmôt a ropy,
i)
§ 5 písm. m) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny“), ak odsek 4 neustanovuje inak.
(6)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre Sociálnu poisťovňu sa rozpočtujú v kapitole ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
(7)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre Štátnu pokladnicu sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
(8)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. n), o) a p) sa rozpočtujú v kapitole Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „správa štátnych hmotných rezerv“).
(9)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) súvisiace so špecifickým programom jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva, ak ide o udržiavanie programových prostriedkov a metodických pokynov, ktoré sa má vykonať jednotne v rámci programových prostriedkov a metodických pokynov pri všetkých subjektoch hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1, inak sa rozpočtujú v kapitole jednotlivých subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústredným orgánom. Udržiavanie technických prostriedkov sa rozpočtuje v kapitole subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a). Ústredné orgány môžu z vlastnej kapitoly rozpočtovať nákup a vývoj vlastného programového prostriedku, pričom tento nie je špecifickým aplikačným programom jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
(10)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na udržiavanie programových prostriedkov a metodických pokynov súvisiace s prípravou na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie sa rozpočtujú v kapitole
a)
ministerstva hospodárstva, ak súvisia s prípravou a zabezpečením uplatňovania mimoriadnych regulačných opatrení pri predaji životne dôležitých tovarov podľa § 3 písm. h),
b)
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“), ak súvisia s produkciou poľnohospodárskych a potravinárskych komodít alebo s dodávkami životne dôležitých tovarov a služieb podľa § 3 písm. g),
c)
ministerstva vnútra, ak súvisia s činnosťou okresných úradov, Policajného zboru, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru a ministerstva vnútra.
(11)
Prostriedky štátneho rozpočtu určené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5, ktoré sa bude vykonávať v období krízovej situácie, sa rozpočtujú podľa osobitných predpisov.24)
§ 7
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie
(1)
Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) vykonáva v stave bezpečnosti niektoré z opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), q), s), aa), ab) alebo písm. ac), ktoré mu uznesením uloží vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 8.
(2)
V stave bezpečnosti vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie podľa
a)
§ 4 ods. 1 písm. b) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), e), f), q) a s),
b)
§ 4 ods. 1 písm. c) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), e), f), q) a s),
c)
§ 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu v rozsahu určenom v rozhodnutí opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), e), g), h), i), j), m), n), q), s), aa), ab) alebo písm. ac),
d)
§ 4 ods. 1 písm. e) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), l), q) a s),
e)
§ 4 ods. 1 písm. f) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), q) a s),
f)
§ 4 ods. 1 písm. g) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), m), q) a s),
g)
§ 4 ods. 1 písm. h) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), l), q) a s),
h)
§ 4 ods. 1 písm. i) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), q) a s).
(3)
Subjekt hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti a podľa uznesenia vlády, prijatého v súlade s osobitným predpisom,21) vykonáva v stave bezpečnosti aj opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. y).
(4)
V čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky, okrem opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5, ktoré sa vykonávajú už v stave bezpečnosti, aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), c), h), k), o), p), r), t), v) a § 5 písm. e) na účely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulačných opatrení. V čase mimoriadnej situácie môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa predchádzajúcej vety.
(5)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže okresný úrad z vlastného podnetu nariadiť vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) na účely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulačných opatrení a opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) a t) vo svojom územnom obvode a odporučiť správe štátnych hmotných rezerv vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. o); to neplatí pre nariadenie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) v čase mimoriadnej situácie. Môže tiež nariadiť vo svojom územnom obvode aj vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) na účely zabezpečenia vykonávania služieb potrebných na zmiernenie následkov krízovej situácie.
(6)
Opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), f), l), n), q) a s) vykonávajú subjekty hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie bez toho, aby vláda tieto opatrenia nariadila. V období núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), g), h), i), j), m), y), aa), ab) alebo písm. ac). V období mimoriadnej situácie môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g), h), j), m), aa), ab) alebo písm. ac). Ak ich vláda nenariadi, subjekty hospodárskej mobilizácie ich vykonávajú v čase núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie tak ako v stave bezpečnosti.
(7)
V čase vojny alebo vojnového stavu môže vláda nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky, okrem opatrení podľa odsekov 4 až 6, aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v § 5 písm. u), x) alebo písm. z); okresný úrad môže nariadiť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu a za podmienok podľa odsekov 4 až 6.
(8)
Určený subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. d), ktorému bolo vydané rozhodnutie v stave bezpečnosti, vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odsekov 4 až 7 v rozsahu určenom v rozhodnutí až po vydaní príkazu ústredným orgánom alebo vyšším územným celkom, ktorý mu v stave bezpečnosti vydal rozhodnutie. V príkaze sa spresní vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú v období krízovej situácie.
(9)
Subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) musí vypracovať krízový plán hospodárskej mobilizácie. Obec ako subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) vedie len súbor informácií vedených v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom programovom prostriedku podľa pokynov ministerstva hospodárstva. Vybrané určené subjekty podľa § 4 ods. 1 písm. d) spracovávajú za svoju oblasť plán ochrany životne dôležitých zdrojov, ktorý je súčasťou ich krízového plánu hospodárskej mobilizácie.
(10)
Subjekt hospodárskej mobilizácie získava, spracováva a uchováva osobné údaje25) zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie alebo fyzických osôb na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby26) určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky a vedené v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom programovom prostriedku v rozsahu
a)
meno, priezvisko a akademický titul,
b)
miesto a dátum narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
e)
pohlavie,
f)
štátna príslušnosť,
g)
rodinný stav,
h)
dosiahnuté vzdelanie,
i)
profesijné zamestnanie fyzickej osoby,
j)
telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo e-mailová adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, na ktorom je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho,
k)
údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné číslo pridelené v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz, osvedčenie Národného bezpečnostného úradu, vojenské zaradenie.
(11)
Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) na účel plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie uzatvára zmluvy na dodávky nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, orgánov krízového riadenia, spravodajských a informačných služieb a záchranných zložiek v období krízovej situácie, alebo majú priamy vzťah k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie, vykonávajú sa v stave bezpečnosti a sú určené na zabezpečenie ochrany základných záujmov Slovenskej republiky.27)
(12)
Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. c) a d) na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 spracováva údaje v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom programovom prostriedku. Ostatné subjekty hospodárskej mobilizácie spracovávajú údaje na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
(13)
Ministerstvo dopravy, vyšší územný celok a obec vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h) tak, aby bolo zabezpečené plnenie úloh v rozsahu a podľa priorít, ktoré vláda nariadi podľa odsekov 4 až 7.
(14)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a vyšší územný celok vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) tak, aby bolo zabezpečené riešenie krízovej situácie fyzických osôb, rodiny alebo komunity poskytovaním sociálnych služieb.
(15)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), vyšší územný celok a obec vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. u) tak, aby bola zabezpečená výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach v sústave škôl a školských zariadení.28)
(16)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“), vyšší územný celok a obec vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. x).
(17)
Ministerstvo zdravotníctva a vyšší územný celok vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a realizovanie opatrenia v oblasti verejného zdravotníctva.
DRUHÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
§ 8
Vláda
Vláda na návrh ministerstva hospodárstva
a)
určuje alebo zrušuje ústredné orgány ako subjekty hospodárskej mobilizácie a určuje im aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b)
vydáva nariadenia vlády na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 a o financovaní opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie; nariadenie vlády o vykonaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa bezodkladne vyhlasuje v tlači a vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a uverejňuje sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.29)
§ 9
Ústredné orgány určené vládou ako subjekty hospodárskej mobilizácie
(1)
Ústredné orgány určené vládou ako subjekty hospodárskej mobilizácie
a)
kontrolujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,2)
b)
rozhodnutím16) alebo v období krízovej situácie príkazom vedúceho ústredného orgánu
1.
určujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti2) podľa § 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
2.
menia určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
3.
zrušujú určené subjekty vo svojej pôsobnosti2) vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
c)
poskytujú informácie o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie ministerstvu hospodárstva na základe žiadosti v určenej lehote,
d)
metodicky usmerňujú a koordinujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,
e)
spracovávajú a aktualizujú informácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa § 39 ods. 7,
f)
navrhujú ministerstvu hospodárstva vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 v období krízovej situácie a ich rozsah,
g)
vykonávajú správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
h)
spolupracujú s ministerstvom hospodárstva pri príprave štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
i)
navrhujú ministerstvu hospodárstva nariadenie mimoriadneho regulačného opatrenia,
j)
koordinujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, ktorým bolo podľa osobitného predpisu21) vládou stanovené plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. y),
k)
určujú subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti obsah a rozsah informácií, ktoré sú povinné poskytovať obci v období krízovej situácie podľa § 19 ods. 7 písm. d),
l)
informujú okresné úrady v sídle kraja o určených právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch vo svojej pôsobnosti za subjekt hospodárskej mobilizácie písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu v období krízovej situácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
m)
spresňujú písomným pokynom subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti spôsob spracovania a aktualizácie údajov sledovaných v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom pridelenom programovom prostriedku.
n)
metodicky usmerňujú a koordinujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti pri spracovaní krízového plánu hospodárskej mobilizácie podľa pokynov ministerstva hospodárstva,
o)
určujú prístupové práva používateľom zo subjektov hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti a za seba v rámci špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo iného vlastného prideleného programového prostriedku.
(2)
Pri vykonávaní kontroly opatrení hospodárskej mobilizácie sa vzťahy medzi zamestnancami ústredných orgánov podľa odseku 1 písm. a) a subjektmi hospodárskej mobilizácie podľa § 4 podliehajúcimi tejto kontrole primerane spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.30)
§ 10
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva
a)
predkladá vláde návrhy na určenie alebo zrušenie subjektov hospodárskej mobilizácie spomedzi ústredných orgánov a návrhy na určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
b)
predkladá vláde návrhy na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 v období krízovej situácie,
c)
požaduje od Rozhlasu a televízie Slovenska poskytnutie vysielacieho času na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie,
d)
vydáva odberné oprávnenia a vedie ich centrálnu evidenciu,
e)
koordinuje so subjektmi hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 9 ods. 1 písm. h),
f)
rozhoduje o odvolaní
1.
obce proti rozhodnutiu okresného úradu o zriadení výdajne odberných oprávnení podľa § 16 ods. 1 písm. b),
2.
proti rozhodnutiu okresného úradu podľa § 16 ods. 3 písm. e),
3.
proti rozhodnutiu subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 22 ods. 3,
4.
proti rozhodnutiu vyššieho územného celku podľa § 31 ods. 3 a proti rozhodnutiu okresného úradu podľa § 31 ods. 4,
5.
proti rozhodnutiu okresného úradu podľa § 32 ods. 2,
g)
koordinuje spracovanie krízového plánu hospodárskej mobilizácie subjektmi hospodárskej mobilizácie,
h)
metodicky koordinuje a usmerňuje Rozhlas a televíziu Slovenska, Národnú banku Slovenska a vyšší územný celok pri spracovaní krízového plánu hospodárskej mobilizácie,
i)
určuje prístupové práva používateľom z obcí v rámci špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
§ 11
Ministerstvo obrany
Ministerstvo obrany
a)
uplatňuje požiadavky ozbrojených síl na dopĺňanie strát a spotreby v období krízovej situácie na subjektoch hospodárskej mobilizácie,
b)
uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
c)
pri uplatňovaní požiadaviek podľa písmen a) a b) postupuje podľa osobitného predpisu,31)
d)
v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú určené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom obrany.
§ 12
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
a)
uplatňuje požiadavky Policajného zboru, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby na dopĺňanie strát a spotreby v období krízovej situácie v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
b)
uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
c)
koordinuje činnosť okresných úradov,
d)
pri uplatňovaní požiadaviek podľa písmen a) a b) postupuje podľa osobitného predpisu,31)
e)
v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú určené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom vnútra podľa § 4 ods. 1 písm. d),
f)
koordinuje s okresnými úradmi v sídle kraja prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 16 ods. 4 písm. f),
g)
koordinuje a kontroluje okresné úrady pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu,
h)
určuje prístupové práva používateľom z okresných úradov v rámci špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
§ 13
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a)
vytvára z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti32) sieť subjektov hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľom, ozbrojeným silám, ozbrojeným bezpečnostným zborom a záchranným zložkám a vyčleňuje nemocničné lôžka na základe ich požiadaviek v období krízovej situácie,
b)
koordinuje s ministerstvom obrany, ministerstvom vnútra, vyššími územnými celkami a ministerstvom hospodárstva prípravu siete subjektov hospodárskej mobilizácie z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
c)
uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie, ktoré svojimi výrobkami a službami zabezpečujú činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaradených medzi subjekty hospodárskej mobilizácie,
d)
koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia s určenými subjektmi podľa § 4 ods. 1 písm. d), ktoré boli určené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom obrany alebo ministerstvom vnútra,
e)
riadi a koordinuje činnosť samostatných odborov krízového riadenia zdravotníctva krajov pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. d), g), o), r) a s) a koordinuje činnosť vyšších územných celkov v oblasti organizácie zdravotníckeho zabezpečenia,
f)
riadi a koordinuje činnosť zdravotných poisťovní33) pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia v období krízovej situácie,
g)
postupuje pri uplatňovaní požiadaviek podľa písmena c) v súlade s osobitným predpisom,31)
h)
zabezpečuje prostredníctvom subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré zodpovedajú za organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia, informovanie okresných úradov o počtoch chorých alebo mŕtvych obyvateľov v príčinnej súvislosti s pandémiou v období krízovej situácie,
i)
nariaďuje subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,32) poskytovať zdravotnú starostlivosť v mieste určenom ministerstvom zdravotníctva v období krízovej situácie,
j)
nariaďuje subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorým je operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,33a) koordinovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,33b) a vydať mu pokyn na prepravu osoby,
k)
nariaďuje subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý prevádzkuje ambulanciu dopravnej zdravotnej služby, vykonať pokyn subjektu hospodárskej mobilizácie podľa písmena j) na prepravu osoby.
§ 14
Ministerstvo financií
Ministerstvo financií
a)
uplatňuje písomne voči Národnej banke Slovenska požiadavky na poskytovanie vybraných hotovostných bankových služieb pre potreby činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, informačných a spravodajských služieb a Hasičského a záchranného zboru v období krízovej situácie,
b)
uplatňuje písomne voči Štátnej pokladnici požiadavky na vykonávanie platobného styku a vedenia účtov pre potreby klientov Štátnej pokladnice v období krízovej situácie.
§ 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktivizuje činnosť Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia v období krízovej situácie.
§15a
Ústredné orgány, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie
(1)
Ústredné orgány, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, môžu v stave bezpečnosti vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) a pri spracovávaní krízového plánu hospodárskej mobilizácie alebo údajového dokumentu primerane použijú ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov, prípadne poskytnú požadované údajové dokumenty subjektu hospodárskej mobilizácie.
(2)
Pre zabezpečenie činnosti na obdobie krízovej situácie môžu ústredné orgány podľa odseku 1 v stave bezpečnosti uplatňovať požiadavky u vecne príslušných subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a).
§ 16
Okresný úrad
(1)
Okresný úrad vo svojom územnom obvode
a)
vedie evidenciu prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
1.
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu,
2.
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
3.
fyzických osôb, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť,
4.
právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb, ktorým možno uložiť vecné plnenie a o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t),
5.
odberných oprávnení,
b)
rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu,
c)
riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), f), r) a písm. t),
d)
koná vo veciach správnych deliktov podľa § 31 ods. 4 až 6 a vo veciach priestupkov podľa § 32 ods. 2,
e)
uplatňuje na okresnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode okresného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo písm. t),
f)
informuje okresný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, ak informácie nie sú dostupné prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
1.
o právnických osobách alebo fyzických osobách-podnikateľoch, ktoré môžu byť príkazom určené za subjekt hospodárskej mobilizácie, a vybraných fyzických osobách; príkazom okresného úradu im môže byť nariadené vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo písm. t),
2.
o právnických osobách, fyzických osobách-podnikateľoch a fyzických osobách, ktorým možno uložiť vecné plnenie a o vecných prostriedkoch nachádzajúcich sa na území obvodu, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t),
g)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa § 39 ods. 7,
h)
pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s obcami, Sociálnou poisťovňou, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode.
(2)
Evidencia právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb podľa odseku 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a predmet činnosti,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa, jej identifikačné číslo, ak bolo pridelené, predmet a miesto jej podnikania,
c)
údaje podľa § 7 ods. 10, ak ide o fyzickú osobu.
(3)
Okresný úrad v období krízovej situácie
a)
dáva podnet okresnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo písm. t),
b)
po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území obvodu podľa § 7 ods. 4 až 7 vyžaduje od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov podľa odseku 2 písm. c) o poistencoch z evidencie poistencov alebo od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa profesie na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti,
c)
príkazom prednostu okresného úradu v rámci svojej pôsobnosti34)
1.
určuje subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
2.
mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
3.
zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
d)
po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 vydáva alebo zrušuje písomný príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný príkaz právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi a fyzickej osobe na vecné plnenie alebo písomný príkaz právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi na opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) v oblasti poskytovania služieb; v písomnom príkaze určí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
e)
rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti,
f)
organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
g)
informuje okresný úrad v sídle kraja o
1.
právnických osobách alebo fyzických osobách-podnikateľoch, ktoré príkazom určil za subjekt hospodárskej mobilizácie a určil im vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), e), r) alebo písm. t),
2.
fyzických osobách, ktorým príkazom nariadil vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie vecné plnenie a o vecných prostriedkoch, nachádzajúcich sa na území obvodu, ktoré možno použiť na vecné plnenie,
3.
fyzických osobách evidovaných na území obvodu, ktorým bola uložená pracovná povinnosť alebo ktorým možno uložiť pracovnú povinnosť,
4.
počte vydaných odberných oprávnení,
5.
stave hospodárskych zvierat a rastlinných komodít na území obvodu z údajov vyžiadaných od obcí v územnom obvode,
h)
na základe požiadavky určeného subjektu zabezpečuje doplnenie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov na účel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonáva určený subjekt na základe rozhodnutia alebo príkazu; doplnenie ľudských zdrojov zabezpečuje v spolupráci s obcami.
i)
vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h) podľa osobitného predpisu,34a) v rozsahu organizácie cestnej dopravy, ktorej realizáciu zabezpečuje
1.
spoluprácou s vyšším územným celkom a subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva dopravy,
2.
určovaním subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) alebo písm. e),
3.
ukladaním pracovnej povinnosti alebo vecného plnenia,
j)
požiada ústredný orgán alebo vyšší územný celok o písomný súhlas s vydaním príkazu na pracovnú povinnosť alebo na vecné plnenie, ak vydáva príkaz na vecné plnenie subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý bol určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu podľa § 4 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 1 písm. b) alebo § 17 ods. 2 písm. c), alebo príkaz na pracovnú povinnosť zamestnancovi takéhoto subjektu hospodárskej mobilizácie, ak sa na takýto subjekt hospodárskej mobilizácie alebo jeho zamestnanca vzťahuje § 19 ods. 2 a 3,
k)
požiada ústredný orgán alebo vyšší územný celok o písomný súhlas s vydaním príkazu na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), ak vydáva príkaz na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa písmena c) alebo písmena d) alebo odseku 4 písm. g) subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý bol určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu podľa § 4 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 1 písm. b) alebo § 17 ods. 2 písm. c), a ak sa na takýto subjekt hospodárskej mobilizácie vzťahuje § 7 ods. 8.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja okrem činností podľa odsekov 1 až 3
a)
riadi, koordinuje a kontroluje činnosť okresných úradov vo svojej pôsobnosti pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), b), e), h), q), r), s) alebo písm. t),
b)
uplatňuje požiadavky okresných úradov v územnom obvode kraja, obcí a vyššieho územného celku na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na vecne príslušných ústredných orgánoch,
c)
informuje ministerstvo hospodárstva v období krízovej situácie o vydaní nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), e), r) alebo písm. t) v územnom obvode kraja,
d)
informuje v období krízovej situácie ústredné orgány, ktoré sú určené za subjekt hospodárskej mobilizácie, na ich žiadosť o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t), nachádzajúcich sa v územnom obvode kraja podľa odseku 3 písm. g) druhého bodu a o právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch evidovaných v územnom obvode kraja, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie,
e)
vedie evidenciu odberných oprávnení a poskytuje o nich ministerstvu hospodárstva na jeho žiadosť informáciu,
f)
koordinuje s ministerstvom vnútra prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
g)
určuje alebo zrušuje príkazom prednostu okresného úradu v rámci svojej pôsobnosti34) subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode; v príkaze určuje, mení alebo ruší aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
h)
koordinuje v okresných úradoch v územnom obvode kraja evidenciu
1.
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu a navrhnuté na zaradenie do evidencie ústrednému orgánu,
2.
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
3.
fyzických osôb, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť,
4.
právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb, ktorým možno uložiť vecné plnenie na území obvodu a o vecných prostriedkoch na území obvodu, ktoré možno použiť na vecné plnenie,
5.
odberných oprávnení a ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
6.
stavu hospodárskych zvierat a rastlinných komodít v období krízovej situácie; túto informáciu predkladá na žiadosť ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
i)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa § 39 ods. 7 a pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje s okresnými úradmi v územnom obvode kraja a s ministerstvom vnútra.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s vyšším územným celkom, ústrednými orgánmi, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie v územnom obvode kraja.
TRETIA HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
§ 17
Vyšší územný celok
(1)
Opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h), m), u) a x) vykonáva vyšší územný celok podľa § 7 ods. 4 až 7 ako prenesený výkon štátnej správy.
(2)
Vyšší územný celok
a)
vykonáva v období krízovej situácie podľa § 7 ods. 4 až 7 opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h), m), u) a x) a spolupracuje s ústrednými orgánmi a s obcami na území vyššieho územného celku,
b)
spolupracuje v období krízovej situácie pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h), m), u) a x) s okresným úradom v sídle kraja pri uplatňovaní požiadaviek na ústredných orgánoch,
c)
rozhodnutím16) alebo v období krízovej situácie príkazom predsedu vyššieho územného celku
1.
určuje subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
2.
mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
3.
zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
d)
vedie evidenciu údajov podľa § 7 ods. 10 o právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch určených ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) vyšším územným celkom a na vyžiadanie okresného úradu v sídle kraja ho informuje o týchto osobách,
e)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie vyšším územným celkom v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa § 39 ods. 7,
f)
metodicky usmerňuje a koordinuje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie, ktoré určil,
g)
kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a o vykonaných opatreniach poskytuje ministerstvu hospodárstva informácie na jeho žiadosť,
(3)
Vyšší územný celok pri vydávaní rozhodnutia podľa odseku 2 písm. c) prizýva okrem dotknutého subjektu ako ďalších účastníkov správneho konania ministerstvo hospodárstva a ďalšie ústredné orgány, ktoré určuje vláda za subjekty hospodárskej mobilizácie a podľa určeného rozsahu koordinujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h), m), u) alebo písm. x).
(4)
Vyšší územný celok
a)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri tvorbe siete zdravotníckych zariadení, ktoré ministerstvo zdravotníctva určilo za subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) a ktorým povolenie na prevádzkovanie35) vydal vyšší územný celok,
b)
informuje ministerstvo zdravotníctva o pripravovaných zmenách v rozhodnutiach na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení zaradených do siete subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu zdravotníctva v čase do ich vydania a nadobudnutia právoplatnosti.
(5)
Vyšší územný celok poskytuje ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje o počtoch a rozmiestnení jednotlivých typov sociálnych zariadení, o počte osôb v nich umiestnených, o ich maximálnych kapacitách, o počte osôb postihnutých krízovou situáciou, o predkladaných finančných nákladoch potrebných na riešenie krízovej situácie. Tieto údaje poskytuje na základe vyžiadania ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny alebo priebežne prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie, pričom pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou.
(6)
Vyšší územný celok určí do Centra sústredného sociálneho zabezpečenia po jeho aktivizácii zamestnancov sociálnych služieb.
(7)
Vyšší územný celok poskytuje ministerstvu školstva údaje o počtoch a rozmiestnení jednotlivých druhov a typov škôl a školských zariadení, o počtoch žiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkoch škôl a školských zariadení, o ubytovacích a vyvarovacích kapacitách týchto škôl a školských zariadení, o predpokladaných finančných nákladoch potrebných na riešenie krízovej situácie v školách a školských zariadeniach a ďalšie údaje určené ministerstvom školstva. Tieto údaje poskytuje na základe vyžiadania ministerstva školstva alebo priebežne prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie, pričom pri ich spracovaní a aktualizácii spolupracuje s ministerstvom školstva a subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva školstva.
(8)
Vyšší územný celok spolupracuje pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie s okresným úradom v sídle kraja.
(9)
Vyšší územný celok spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie podľa pokynov ministerstva hospodárstva a metodicky usmerňuje a koordinuje subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pri spracovaní krízového plánu hospodárskej mobilizácie.
(10)
Vyšší územný celok určuje prístupové práva používateľom za seba a za subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré určil ako subjekty hospodárskej mobilizácie v rámci špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
§ 18
Obec
(1)
Obec vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v rozsahu pôsobnosti podľa tohto zákona ako prenesený výkon štátnej správy.
(2)
Obec
a)
uplatňuje požiadavky na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na okresnom úrade,
b)
zriaďuje výdajne odberných oprávnení podľa rozhodnutia okresného úradu a vytvára materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení; túto činnosť vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy,
c)
uplatňuje požiadavky na odberné oprávnenia na okresnom úrade,
d)
poskytuje okresnému úradu informáciu prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo na jeho žiadosť aj prostredníctvom iného vlastného programového prostriedku o
1.
právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch na území obce, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
2.
fyzických osobách, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť,
3.
právnických osobách, fyzických osobách-podnikateľoch a fyzických osobách, ktorým možno uložiť vecné plnenie, a o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t),
4.
vykonaných opatreniach na účel vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e).
(3)
V období krízovej situácie obec
a)
vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h), u) a x) podľa § 7 ods. 4 až 7 ako prenesený výkon štátnej správy,
b)
poskytuje okresnému úradu prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo na základe žiadosti aj prostredníctvom iného vlastného programového prostriedku okrem informácií uvedených v odseku 2 písm. d)
1.
informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo písm. t),
2.
informácie o stave vydaných odberných oprávnení, ktoré boli distribuované do konkrétnych výdajní odberných oprávnení po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
3.
sumár o inventarizácii a stave hospodárskych zvierat a rastlinných komodít na území obce z údajov vyžiadaných od subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka právnických osôb, ktoré nie sú subjektmi hospodárskej mobilizácie, a fyzických osôb a fyzických osôb-podnikateľov vlastniacich hospodárske zvieratá alebo pestujúcich rastlinné komodity,
c)
požaduje od fyzických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb vlastniacich hospodárske zvieratá alebo pestujúcich rastlinné komodity na území obce poskytnutie informácie o stave a inventarizácii hospodárskych zvierat a rastlinných komodít,
d)
pri nedostatku pitnej vody zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou, v rámci ktorého určuje pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou miesta distribúcie pitnej vody.
(4)
Obec spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa § 39 ods. 7.
(5)
Obec pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s ministerstvom hospodárstva, vyšším územným celkom a okresným úradom, v ktorého územnom obvode sa nachádza, a inými subjektmi hospodárskej mobilizácie.
(6)
Obec vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytuje ministerstvu školstva údaje o počtoch a rozmiestnení jednotlivých druhov a typov škôl a školských zariadení, o počtoch žiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkoch škôl a školských zariadení, o ubytovacích a vyvarovacích kapacitách týchto škôl a školských zariadení, o predpokladaných finančných nákladoch potrebných na riešenie krízovej situácie v školách a školských zariadeniach a ďalšie údaje určené ministerstvom školstva. Tieto údaje poskytuje na základe vyžiadania ministerstva školstva alebo priebežne prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie, pričom pri ich spracovaní a aktualizácii spolupracuje s ministerstvom školstva a subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva školstva.
(7)
Obec poskytne bezodplatne po aktivizácii Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia priestor na jeho činnosť.
ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI URČENÉHO SUBJEKTU, PODNIKATEĽOV A INÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§ 19
Práva a povinnosti určeného subjektu
(1)
Určený subjekt je pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie oprávnený
a)
písomne žiadať príslušný okresný úrad o oslobodenie svojich zamestnancov od uloženej pracovnej povinnosti,
b)
uplatňovať náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva pri vecnom plnení a za plnenie pracovnej povinnosti,
c)
požadovať od okresného úradu zabezpečenie doplnenia ľudských zdrojov a vecných prostriedkov na účel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonáva na základe rozhodnutia alebo príkazu.
(2)
Vecné plnenie alebo pracovná povinnosť sa nevzťahuje na určený subjekt, ktorý plní v období krízovej situácie konkrétne opatrenia hospodárskej mobilizácie na základe rozhodnutia alebo príkazu, alebo ak je predpoklad, že v období krízovej situácie po nariadení pracovnej povinnosti alebo vecného plnenia mu bude do piatich dní nariadené plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 8. Pracovnú povinnosť možno uložiť zamestnancovi určeného subjektu príkazom, ak tento nevykonáva prácu na pracovnom mieste, ktoré je pracovným miestom v organizačnej štruktúre určeného subjektu v období krízovej situácie na zabezpečenie plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie.
(3)
Na zamestnanca určeného subjektu, ktorý v období krízovej situácie vykonáva prácu na pracovnom mieste, ktoré je pracovným miestom v organizačnej štruktúre určeného subjektu na zabezpečenie plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, sa v potrebnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 22 ods. 4 písm. a) a b) a § 27.
(4)
Určený subjekt je na základe rozhodnutia povinný spracovávať a aktualizovať informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom programovom prostriedku pridelenom alebo odporúčanom ústredným orgánom alebo vyšším územným celkom, ktorý ho určil ako subjekt hospodárskej mobilizácie.
(5)
Určený subjekt je povinný na žiadosť ústredného orgánu, okresného úradu alebo obce poskytnúť doplňujúce údaje a informácie nevyhnutné na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré nie sú spracované v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
(6)
Určený subjekt je povinný v stave bezpečnosti
a)
viesť evidenciu o všetkých vecných prostriedkoch, ktoré môžu byť v období krízovej situácie použité na účely vecného plnenia,
b)
spracovať krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie a aktualizovať ho podľa pokynov ústredného orgánu alebo vyššieho územného celku.
(7)
Určený subjekt je povinný v období krízovej situácie
a)
dodržiavať regulačné opatrenia spotreby elektriny a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b) a spotreby ropy a ropných výrobkov,37)
b)
dodržiavať mimoriadne regulačné opatrenia,
c)
plniť opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré mu boli uložené rozhodnutím a spresnené príkazom podľa § 4 ods. 1 písm. d),
d)
poskytnúť na požiadanie obce alebo ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka informácie o stave a inventarizácii hospodárskych zvierat a inventarizácii rastlinných komodít nachádzajúcich sa v území obce, ak plní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. k).
(8)
Určenému subjektu, ktorému bola nariadená pracovná povinnosť alebo vecné plnenie podľa osobitného predpisu,38) nemožno uložiť tieto povinnosti podľa tohto zákona.
§ 20
Povinnosti podnikateľov a iných právnických osôb, ktoré nie sú určeným subjektom
(1)
Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je v období krízovej situácie povinná
a)
podriadiť sa vecnému plneniu na základe príkazu okresného úradu,
b)
dodržiavať regulačné opatrenia spotreby elektriny a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b) a spotreby ropy a ropných výrobkov,37)
c)
dodržiavať mimoriadne regulačné opatrenia,
d)
poskytnúť na základe vyžiadania obce informácie o stave a inventarizácii hospodárskych zvierat a rastlinných komodít.
(2)
Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je povinná plniť a dodržiavať povinnosti podľa odseku 1, ak súvisia s plnením opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. c), e), k) alebo písm. t) a tieto boli nariadené podľa § 7 ods. 4 až 7.
(3)
Podnikateľovi a inej právnickej osobe, ktorá nie je určeným subjektom, ktorej bolo nariadené vecné plnenie podľa osobitného predpisu,38) nemožno uložiť túto povinnosť podľa tohto zákona.
(4)
Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je v stave bezpečnosti povinná poskytnúť na základe žiadosti okresného úradu alebo obce informácie, ktoré súvisia s vecným plnením. Ide o informácie, ktoré súvisia s poskytnutím vecného prostriedku typu cestné vozidlo alebo zvláštne vozidlo, ako je jeho názov, označenie, kategória, druh, typ karosérie, počet, technický stav, rok výroby alebo vek, dislokácia, nadstavba a podvozok a k nim prislúchajúce identifikačné údaje, ako označenie, druh pohonnej hmoty a priemerná spotreba.
Práva a povinnosti fyzickej osoby
§ 21
V období krízovej situácie má fyzická osoba právo na dodávku životne dôležitých tovarov v sortimente a množstve potrebnom na prežitie. Toto právo si uplatňuje voči obci, kde má adresu trvalého pobytu.
§ 22
(1)
V období krízovej situácie je fyzická osoba povinná
a)
dodržiavať regulačné opatrenia spotreby elektriny a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b) a spotreby ropy a ropných výrobkov,37)
b)
podriadiť sa organizácii zdravotníckeho zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia,
c)
podriadiť sa pracovnej povinnosti na základe príkazu okresného úradu,
d)
podriadiť sa vecnému plneniu na základe príkazu okresného úradu,
e)
podriadiť sa redukovanému výchovno-vzdelávaciemu procesu,
f)
dodržiavať mimoriadne regulačné opatrenia,
g)
poskytnúť na základe vyžiadania obce súpis hospodárskych zvierat a inventarizáciu rastlinných komodít, ktorých vlastníkom je fyzická osoba; lehotu na predloženie vyžiadaných informácií určí obec v žiadosti.
(2)
Fyzická osoba je povinná plniť povinnosti podľa odseku 1, ak súvisia s opatreniami hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. c), e), g), k), m), r), t) alebo písm. u).
(3)
Ustanovením odseku 1 písm. d) nie je dotknuté právo fyzickej osoby na náhradu škody. Náhradu škody uplatní pri subjekte hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie.16)
(4)
Fyzická osoba, ktorej bola uložená pracovná povinnosť, je povinná
a)
zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
b)
vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
c)
plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jej zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.
(5)
Pracovnú povinnosť v období krízovej situácie nemožno uložiť
a)
zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)
fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku a staršej, ako je stanovený dôchodkový vek,39)
c)
tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacej žene a žene do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa dieťa narodilo mŕtve, zomrelo alebo žena sa oň nestará,
d)
fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku,
e)
fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,
f)
fyzickej osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo je staršia ako 70 rokov veku a nemôže zabezpečiť starostlivosť o túto osobu jej umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, alebo fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,40)
g)
fyzickej osobe vykonávajúcej profesionálnu službu alebo mimoriadnu službu a fyzickej osobe, ktorá dobrovoľne prevzala brannú povinnosť,41)
h)
fyzickej osobe oslobodenej od výkonu mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,42)
i)
fyzickej osobe požívajúcej exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osobe patriacej k cudzím diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym úradom, k orgánom cudzích štátov alebo k medzinárodným orgánom, ak tieto úrady alebo orgány pôsobia na území Slovenskej republiky so súhlasom príslušných orgánov a nejde o občanov Slovenskej republiky,
j)
ostatným cudzincom v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo medzinárodného práva.
(6)
Pracovnú povinnosť v čase vojny a vojnového stavu nemožno uložiť fyzickej osobe vykonávajúcej alternatívnu službu.43)
(7)
Okresný úrad písomným príkazom pracovnú povinnosť zruší, ak fyzická osoba vykonáva pracovnú povinnosť a okresný úrad v sídle kraja ju povolala na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.
(8)
Fyzická osoba môže prevziať pracovnú povinnosť dobrovoľne s výnimkou fyzickej osoby podľa odseku 5 písm. a) a c) a fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov veku.
(9)
Dôvod oslobodenia od pracovnej povinnosti z dôvodu telesnej alebo duševnej nespôsobilosti44) je potrebné preukázať úradným potvrdením lekára alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.
(10)
Povinnosť podriadiť sa vecnému plneniu podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na fyzickú osobu, u ktorej by sa poskytnutím vecného prostriedku ohrozila jej výživa alebo výživa jej rodiny; pri ukladaní vecného plnenia sa prihliada aj na neohrozenie chodu jej hospodárskeho zariadenia.
(11)
Fyzickej osobe, ktorej boli nariadené pracovná povinnosť alebo vecné plnenie podľa osobitného predpisu,38) nemožno uložiť tieto povinnosti podľa tohto zákona.
(12)
Fyzická osoba je v období krízovej situácie povinná poskytnúť na základe žiadosti okresného úradu alebo obce informácie, ktoré súvisia s vecným plnením alebo pracovnou povinnosťou v rozsahu podľa § 7 ods. 10 a § 20 ods. 4.
PIATA HLAVA
ÚLOHY ĎALŠÍCH SUBJEKTOV HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
§ 23
Národná banka Slovenska
Národná banka Slovenska
a)
pripravuje a vykonáva opatrenia v období krízovej situácie
1.
v devízovej oblasti45) vrátane ochrany devízových rezerv,
2.
na poskytovanie vybraných hotovostných bankových služieb pre potreby zabezpečenia činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, informačných a spravodajských služieb a Hasičského a záchranného zboru na základe písomnej zmluvy uzavretej s ministerstvom financií a Štátnou pokladnicou,
b)
kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
c)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa § 39 ods. 7,
d)
spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie podľa pokynov ministerstva hospodárstva,
e)
určuje prístupové práva používateľom za seba v rámci špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
§ 24
Rozhlas a televízia Slovenska
Rozhlas a televízia Slovenska
a)
vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. v) bezodplatne,
b)
koordinuje a kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
c)
poskytuje informácie o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na základe žiadosti ministerstva hospodárstva,
d)
vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. v) v období krízovej situácie podľa § 7 ods. 4 až 7,
e)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa § 39 ods. 7,
f)
spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie podľa pokynov ministerstva hospodárstva,
g)
určuje prístupové práva používateľom za seba v rámci špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
§ 25
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa
a)
koordinuje s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b)
poskytuje informácie ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
c)
vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) a § 7 ods. 6 v období krízovej situácie,
d)
spolupracuje s okresnými úradmi na vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) a § 7 ods. 4 až 7 v období krízovej situácie,
e)
poskytuje informácie o poistencoch Sociálnej poisťovne pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) ministerstvu vnútra, ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c),
f)
poskytuje informácie o poistencoch Sociálnej poisťovne na účely nariadenia pracovnej povinnosti pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) alebo písm. m) na žiadosť okresného úradu,
g)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa § 39 ods. 7,
h)
spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie podľa pokynov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
i)
určuje prístupové práva používateľom za seba v rámci špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
j)
určí do Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia po jeho aktivizácii zamestnancov príslušných pobočiek.
§ 26
Štátna pokladnica
Štátna pokladnica
a)
spolupracuje s ministerstvom financií a Národnou bankou Slovenska pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. l),
b)
zabezpečuje podľa písomných pokynov ministerstva financií vykonávanie platobného styku a vedenie účtov pre potreby klientov Štátnej pokladnice v období krízovej situácie,
c)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa § 39 ods. 7,
d)
spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie podľa pokynov ministerstva financií,
e)
určuje prístupové práva používateľom za seba v rámci špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
ŠIESTA HLAVA
NÁHRADY
§ 27
Odmeňovanie za pracovnú povinnosť
(1)
Na výkon práce počas pracovnej povinnosti a na poskytovanie mzdy alebo platu za pracovnú povinnosť sa vzťahujú osobitné predpisy46) s výnimkou ustanovení o maximálnej dĺžke pracovného času a ustanovení o dovolenke.
(2)
Odmenu podľa odseku 1 poskytuje subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bola pracovná povinnosť uložená.
(3)
Mzda alebo plat sa poskytuje v peniazoch a v termínoch určených pri uložení pracovnej povinnosti; poskytnúť mzdu alebo plat naturálnym plnením možno s výnimkou minimálnej mzdy so súhlasom toho, komu bola pracovná povinnosť uložená a kto ju plnil.
§ 28
Náhrada za vecné plnenie
(1)
Vecné prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako vecné plnenie podľa tohto zákona do užívania, sa po zániku potreby vrátia tomu, kto ich poskytol, alebo jeho právnemu nástupcovi.
(2)
Za vecné plnenie sa poskytne peňažná náhrada tomu, komu bolo vecné plnenie uložené a kto ho aj plnil, alebo jeho právnemu nástupcovi.
(3)
Peňažná náhrada podľa odseku 2 sa poskytuje vo výške, v akej sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.
(4)
Peňažnú náhradu za vecné plnenie poskytuje subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie.
§ 29
Náhrada škody pri úraze a chorobe z povolania
(1)
Ak bola fyzickej osobe spôsobená ujma na zdraví, došlo k chorobe z povolania alebo k jej smrti v dôsledku uloženia pracovnej povinnosti alebo v priamej súvislosti s ňou, uhrádza vzniknutú škodu štát obdobne podľa predpisov o zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania,47) ak jej nevznikol nárok na náhradu tejto škody už z pracovnoprávneho vzťahu.
(2)
Náhradu škody podľa odseku 1 poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo hospodárstva.
§ 30
Náhrada škody
(1)
Ak nemožno vecný prostriedok, ktorý sa prevzal do užívania, po zániku potreby vrátiť v dôsledku jeho poškodenia, zničenia alebo straty, poskytne sa právnickej osobe alebo jej právnemu nástupcovi, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej právnemu nástupcovi, alebo fyzickej osobe, alebo jej právnemu nástupcovi iný vecný prostriedok rovnakého druhu a rovnakej hodnoty; ak to nie je možné alebo účelné, poskytne sa peňažná náhrada.48)
(2)
Náhradu škody poskytuje subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie.
SIEDMA HLAVA
PORUŠENIE POVINNOSTÍ SUBJEKTU HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE, PRÁVNICKEJ OSOBY, KTORÁ NIE JE URČENÝM SUBJEKTOM, A POVINNOSTI FYZICKEJ OSOBY PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
§ 31
Správne delikty
(1)
Ústredný orgán alebo vyšší územný celok, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie, môže subjektu hospodárskej mobilizácie uložiť pokutu do 16 500 eur, ak
a)
nevykoná opatrenie hospodárskej mobilizácie určené v rozhodnutí16) alebo v príkaze podľa § 4 ods. 1 písm. d),
b)
nedodrží § 34 o nakladaní s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie.
(2)
Ustanovením odseku 1 písm. b) nie je dotknutá povinnosť náhrady výdavkov na obstaranie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie alebo jej pomernej čiastky.
(3)
V období krízovej situácie môže ústredný orgán alebo vyšší územný celok podľa odseku 1 uložiť určenému subjektu za nevykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie určených v rozhodnutí16) alebo v príkaze pokutu do 33 000 eur. V rozhodnutí o uložení pokuty ústredný orgán alebo vyšší územný celok podľa odseku 1 určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránili, možno uložiť pokutu opakovane.
(4)
Okresný úrad môže uložiť určenému subjektu, podnikateľovi a inej právnickej osobe, ktorá nie je určeným subjektom, a fyzickej osobe za neplnenie povinností podľa § 19 ods. 6, § 20 a 22 pokutu do 33 000 eur.
(5)
Ústredný orgán, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo vyšší územný celok, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo okresný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na výšku škody a spoločenskú nebezpečnosť konania, ktoré bolo spôsobené porušením povinností subjektu hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 a právnickej osoby, ktorá nie je určeným subjektom podľa odseku 4.
(6)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ústredný orgán, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo vyšší územný celok, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo okresný úrad dozvedel o porušení povinností subjektu hospodárskej mobilizácie alebo právnickej osoby, ktorá nie je určeným subjektom, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(7)
Na konanie o ukladaní sankcií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)
(8)
Pokuty uložené podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 32
Priestupky
(1)
Priestupku pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa dopustí ten, kto
a)
nedodrží ako predávajúci mimoriadne regulačné opatrenie pri predaji životne dôležitých tovarov,
b)
sa nepodriadi pracovnej povinnosti,
c)
sa nepodriadi vecnému plneniu,
d)
nedodrží regulačné opatrenia spotreby elektriny a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b) a spotreby ropy a ropných výrobkov.37)
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a d) môže uložiť okresný úrad pokutu do výšky 1 650 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) môže uložiť okresný úrad pokutu do výšky 330 eur, ak osobitný zákon neustanovuje inak.48a)
(3)
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,49) ak odsek 2 neustanovuje inak.
(4)
Pokuty uložené podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Obstarávanie a nakladanie s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie
§ 33
(1)
Na obstarávanie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie sa vzťahuje osobitný predpis.31)
(2)
Správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie uvedený v § 4 ods. 1 písm. a) (ďalej len "správca majetku štátu").
(3)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie je subjekt hospodárskej mobilizácie povinný užívať len na účely hospodárskej mobilizácie.
§ 34
(1)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie okrem hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu17) môže správca majetku štátu prenechať subjektu hospodárskej mobilizácie do nájmu51) alebo do výpožičky52) alebo môže spoločne užívať majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie so subjektom hospodárskej mobilizácie na základe písomnej dohody o spoločnom užívaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2)
Dohoda o spoločnom užívaní podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
označenie účastníkov dohody o spoločnom užívaní s uvedením základných identifikačných údajov účastníkov, najmä názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene účastníka,
b)
vymedzenie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý je predmetom spoločného užívania,
c)
vyčíslenie prevádzkových nákladov spojených s užívaním uvedeného majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
d)
spôsob a rozsah spoločného užívania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vrátane ustanovenia o prednostnom užívaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie v prípade vzniku krízovej situácie,
e)
podiel zúčastnených strán na uhrádzaní prevádzkových nákladov spojených s prevádzkou, údržbou, servisom alebo technickým zhodnotením spoločne užívaného majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
f)
dobu spoločného užívania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
g)
spôsob vysporiadania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie v prípade zrušenia subjektu hospodárskej mobilizácie alebo ak tento majetok prestane slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie,
h)
zmluvnú pokutu.
(3)
Ak ide o majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorého obstarávacia cena nie je vyššia ako 200 eur za jednotlivú vec, môže byť správcom majetku štátu prenechaný subjektu hospodárskej mobilizácie do výpožičky52) len na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý obsahuje najmä
a)
označenie účastníkov s uvedením základných identifikačných údajov účastníkov, najmä názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene účastníka,
b)
vymedzenie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý je predmetom výpožičky, aj s jeho cenovým ohodnotením,
c)
povinnosti preberajúceho a usmernenie v rámci riešenia straty alebo odcudzenia prevzatého majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
d)
spôsob a rozsah spoločného užívania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vrátane ustanovenia o prednostnom užívaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie v prípade vzniku krízovej situácie, ak je to potrebné uviesť vzhľadom na zapožičaný majetok,
e)
spôsob vysporiadania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie v prípade zrušenia subjektu hospodárskej mobilizácie alebo ak tento majetok prestane slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie,
f)
dobu výpožičky.
(4)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie okrem hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu17) môže nájomca alebo vypožičiavateľ prenechať ďalej do podnájmu51) alebo do výpožičky52) len na účely hospodárskej mobilizácie a len s písomným súhlasom správcu majetku štátu.
(5)
Ak majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu z dôvodu svojho úplného opotrebenia, poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke alebo z iného závažného dôvodu, je neupotrebiteľným majetkom štátu a nakladá sa s ním podľa osobitného predpisu.53)
(6)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie v správe správcu majetku štátu, ktorý mu neslúži na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, je prebytočným majetkom a vzťahujú sa na neho ustanovenia osobitného predpisu.53a)
(7)
Na nakladanie s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie sa vzťahuje osobitný predpis,53a) ak odseky 1 až 6 a § 38 neustanovujú inak.
§ 38
Iný spôsob nakladania s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie
(1)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý je ako celok alebo jeho časť technicky alebo technologicky uspôsobený tak, že prevodom inému správcovi majetku štátu, zmenou vypožičiavateľa alebo nájomcu alebo predajom celku, alebo jeho časti by stratil spôsobilosť na užívanie na účely hospodárskej mobilizácie, sa môže ponúknuť do vlastníctva doterajšiemu vypožičiavateľovi, nájomcovi alebo tomu, s kým je uzatvorená dohoda o spoločnom užívaní podľa § 34 ods. 1, ak oň prejaví záujem, najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom.
(2)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 musí správca majetku štátu najskôr vyhlásiť za prebytočný podľa § 34 ods. 6. Ak sa s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie nenaloží podľa odseku 1, nakladá sa s ním podľa osobitného predpisu.53)
(3)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie môže správca majetku štátu bezodplatne previesť do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie vtedy, ak stopercentným vlastníkom tohto subjektu hospodárskej mobilizácie je štát. Takto prevedený majetok štátu musí naďalej slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie. Na takto prevedený majetok štátu si jeho nový vlastník nemôže nárokovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na jeho zhodnotenie ani na jeho prevádzku u správcu majetku štátu, ktorý mu majetok štátu previedol.
(4)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie nemožno postihnúť exekúciou ani výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu,53b) ak nejde o majetok štátu podľa § 34 ods. 5 a 6.
(5)
Na majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie vo vlastníctve štátu alebo na majetok prevedený podľa odseku 3 nemožno zriadiť záložné právo.
§ 39
Špecifický aplikačný program jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
(1)
Údajové dokumenty zo špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie sa poskytujú na účely
a)
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5,
b)
vecného plnenia,
c)
pracovnej povinnosti,
d)
mimoriadnych regulačných opatrení,
e)
evidencie zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie pre okresný úrad v sídle kraja,
f)
riadenia štátu v období krízovej situácie,
g)
zaistenia bezpečnosti alebo obrany Slovenskej republiky,
h)
trestného konania,
i)
civilného procesu alebo správneho konania.
(2)
Údajové dokumenty zo špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo prístup do špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie sa poskytujú
a)
subjektom hospodárskej mobilizácie na základe pridelených prístupových práv,
b)
na žiadosť osôb, ktoré sa podieľajú na riadení štátu v období krízovej situácie,
c)
na žiadosť orgánov verejnej moci.
(3)
Ak niektoré údaje, ktoré má subjekt hospodárskej mobilizácie spracovávať v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa tohto zákona, nie je možné z relevantného dôvodu spracovávať v tomto programe, môžu sa tieto spracovávať v inom vlastnom programovom prostriedku. Relevantným dôvodom nespracovávania údajov v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie je, že pre požadované údaje nie je v tomto programe vytvorená programová podpora. Ak pominie dôvod nespracovávania údajov v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie, je subjekt hospodárskej mobilizácie povinný doplniť požadované údaje do tohto programu.
(4)
Ministerstvo hospodárstva, ústredný orgán alebo vyšší územný celok má právo neumožniť subjektu hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti prístup do špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie, ak
a)
má odôvodnené podozrenie, že by údaje v ňom sledované mohli byť používateľom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie zneužité,
b)
má podozrenie, že by mohli byť porušené autorské práva systémového integrátora špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
c)
subjekt hospodárskej mobilizácie preukázateľne neplní úlohy vyplývajúce mu z rozhodnutia vydaného podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 1 písm. b),
d)
bol subjekt hospodárskej mobilizácie zrušený ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) tretieho bodu.
(5)
Zablokovanie prístupu do špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie sa používateľovi špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie oznamuje písomne, ak ide o zablokovanie prístupu podľa odseku 4 písm. a) až c).
(6)
Špecifický aplikačný program jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie je neverejný informačný systém verejnej správy.54)
(7)
Správcom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie55) je ministerstvo hospodárstva, ktoré spresňuje subjektom hospodárskej mobilizácie spôsob spracovania a aktualizácie informácií v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
(8)
Systémovým integrátorom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie56) je právnická osoba určená ministerstvom hospodárstva za subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorá na základe požiadavky subjektu hospodárskej mobilizácie vytvára a udržiava špecifický aplikačný program jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie, ktorý je určený na podporu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 subjektmi hospodárskej mobilizácie, a okrem toho zabezpečuje aj udržiavanie metodických pokynov pre tento špecifický aplikačný program jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie; zároveň zodpovedá najmä za bezpečnosť osobných údajov,57) ktoré sú spracovávané v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
(9)
Prevádzkovateľom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie56) je systémový integrátor špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.56)
(10)
Používateľom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie je fyzická osoba, ktorá je zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie a zodpovedá za správnosť a aktuálnosť spracovaných údajov v tomto programe, pričom pri spracovaní osobných údajov je oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.58)
(11)
Za údaje, ktoré sú sledované v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie zodpovedá ich spracovateľ podľa odseku 10.
(12)
Používateľ z jedného subjektu hospodárskej mobilizácie môže v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie spracovávať údaje za používateľa z iného subjektu hospodárskej mobilizácie na základe písomnej dohody. Ak používateľ z jedného subjektu hospodárskej mobilizácie má v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie spracovávať osobné údaje v rozsahu podľa § 7 ods. 10 za používateľa z iného subjektu hospodárskej mobilizácie, tak tieto subjekty hospodárskej mobilizácie musia mať medzi sebou uzatvorenú zmluvu, ktorá oprávňuje jeden subjekt hospodárskej mobilizácie spracovávať osobné údaje za iný subjekt hospodárskej mobilizácie.59)
§ 40
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva, ustanoví podrobnosti o
a)
výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b)
predaji životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach,
c)
udržiavaní a využívaní jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
d)
štruktúre, obsahu, rozsahu a o spôsobe aktualizácie a periodicite údajových dokumentov a informácií,
e)
štruktúre a obsahu krízového plánu hospodárskej mobilizácie.
(2)
Podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
§ 41
Prechodné ustanovenie
Subjekty hospodárskej mobilizácie určené podľa doterajších predpisov sa považujú za subjekty hospodárskej mobilizácie určené podľa tohto zákona.
§ 42
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z., zákona č. 622/2004 Z. z., zákona č. 345/2007 Z. z. a zákona č. 298/2009 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa za slová „orgánov verejnej moci,“ vkladá slovo „hospodárstva,“.
2.
V § 2 písm. d) sa slová „v čase krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „v období krízovej situácie“.
3.
Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10a
Vyšší územný celok
Vyšší územný celok pri plnení úloh na úseku hospodárskej mobilizácie podľa osobitného zákona7a) spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s orgánmi krízového riadenia.
§ 10b
Ukladanie opatrení
Orgány krízového riadenia uvedené v § 3 písm. a) až c), e) a g) a vyšší územný celok sú oprávnené v krízovej situácii podľa tohto zákona ukladať povinnosti a vyžadovať plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.7b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a)
§ 17 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
7b)
Napríklad § 7 zákona č. 179/2011 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011 okrem čl. I § 18 ods. 2 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
1)
Čl. 1 ods. 2 a 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
2)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
3)
§ 7 až 9a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
6)
§ 6 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
7)
§ 42 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 208/2009 Z. z.
10)
§ 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 18 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
13)
Napríklad § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 1a zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z.
14)
§ 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2013 Z. z.
18)
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
21)
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
22)
§ 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
§ 6 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 199/2007 Z. z.
24)
Čl. 6 ods. 2 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
§ 11 zákona č. 387/2002 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
25)
§ 2 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
26)
§ 17 ods. 3 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
§ 1 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
30)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 19 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 78/2005 Z. z.
33a)
§ 3 zákona č. 579/2004 Z. z.
34)
§ 4 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34a)
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35)
§ 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
36)
§ 20 a 21 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36a)
§ 27 a 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
36b)
§ 32 ods. 1 písm. f) a § 36 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
38)
39)
§ 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
40)
§ 40 ods. 3 a 4 zákona č. 447/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
§ 6 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
42)
§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
45)
§ 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
46)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48)
§ 420 a 420a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
48a)
§ 82 ods. 5 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 204/2013 Z. z.
49)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
50)
§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
§ 663 až 670 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
52)
§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
53)
§ 13b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 345/2012 Z. z.
53a)
Zákon č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
54)
§ 2 písm. u) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
55)
§ 3 ods. 1, 4 až 6 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 2 písm. a) a b) a § 3 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
57)
§ 15 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
58)
§ 4 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.