172/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
ZÁKON
z 19. mája 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „mimoriadna udalosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ohrozenie verejného zdravia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:
„zd) ohrozenie verejného zdravia je nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi faktormi vrátane takého ohrozenia verejného zdravia, ktoré má medzinárodný dosah.“.
3.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami x) až z), ktoré znejú:
„x)
radiačná udalosť je udalosť, pri ktorej došlo k neplánovanému alebo neočakávanému ožiareniu pracovníkov v dôsledku porušenia prevádzkových predpisov alebo požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany na úrovni vyššej ako 1 mSv a nižšej ako limity ožiarenia pracovníkov2aa) alebo k rozptýleniu rádioaktívnych látok na pracovisku alebo v jeho okolí na úrovni, ktorá vylučuje, že ožiarenie ostatných osôb spôsobené rozptýlením rádioaktívnych látok prekročí limity ožiarenia obyvateľov,2ab)
y)
radiačná nehoda je udalosť, pri ktorej v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia došlo k ožiareniu pracovníkov na úrovni limitov ožiarenia pracovníkov2aa) alebo na úrovni vyššej alebo pri ktorej došlo k neprípustnému uvoľneniu rádioaktívnych látok do životného prostredia alebo pracovného prostredia,
z)
radiačná havária je udalosť, pri ktorej v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia došlo k úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do životného prostredia, ktorý môže spôsobiť ožiarenie obyvateľov na úrovni limitov ožiarenia obyvateľov2ab) alebo na úrovni vyššej a ktorý vyžaduje zavedenie opatrení na ochranu verejného zdravia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:
„2aa)
§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
2ab) § 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. f) sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
5.
V § 5 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3“.
6.
V § 5 ods. 4 písm. k) sa slová „podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 48 ods. 4“.
7.
V § 5 ods. 4 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5, ak sa ohrozenie verejného zdravia vyskytne na území, ktoré presahuje územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva,“.
Doterajšie písmená l) až aa) sa označujú ako písmená m) až ab).
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 5 ods. 4 písm. aa) druhý bod znie:
„2.
vypracúva každé tri roky za predchádzajúce tri kalendárne roky hodnotiacu správu o kvalite pitnej vody, ktorá obsahuje minimálne všetky individuálne dodávky pitnej vody prevyšujúce v priemere 1 000 m3 za deň alebo slúžiace viac ako 5 000 obyvateľom; hodnotiacu správu o kvalite pitnej vody vypracúva podľa požiadaviek Komisie a uverejňuje ju do jedného roka od ukončenia obdobia, za ktoré sa hodnotiaca správa o kvalite pitnej vody vypracovala,“.
9.
V § 5 ods. 4 písm. aa) sa za druhý bod vkladajú nový tretí a štvrtý bod, ktoré znejú:
„3.
zasiela Komisii hodnotiace správy o kvalite pitnej vody do dvoch mesiacov od ich uverejnenia podľa druhého bodu,
4.
vypracúva pre Komisiu hodnotiace správy o kvalite vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách, ktoré obsahujú aj informácie o každom prerušení monitorovania a o dôvodoch takého prerušenia,“.
Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 5 až 8.
10.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
„ac) v rámci spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou je kontaktným miestom zodpovedným za vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia (ďalej len „kontaktné miesto“), ktoré
1.
je nepretržite dostupné pre komunikáciu s kontaktnými miestami Svetovej zdravotníckej organizácie,
2.
vyhodnocuje udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia,
3.
oznamuje Svetovej zdravotníckej organizácii udalosti podľa druhého bodu do 24 hodín po ich vyhodnotení a uskutočnené opatrenia na zamedzenie šíreniu choroby alebo kontaminácie.“.
11.
V § 5 ods. 5 písm. j) sa slová „Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ a slová „Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.
12.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3“.
13.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa slová „podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti“.
14.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti,“.
Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená g) až n).
15.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 3 ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytujú súčinnosť úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení úloh pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3“.
17.
V § 7 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4,
i)
poskytujú súčinnosť kontaktnému miestu pri ohrození verejného zdravia,“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená j) a k).
18.
V § 8 ods. 8 sa slová „ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
19.
V § 12 ods. 2 písm. i) sa slová „zákaz používania vody ako pitnej, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody“ nahrádzajú slovami „zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná“.
20.
V § 12 ods. 2 písm. k) a ods. 3 písm. a) sa slovo „bezchybnej“ nahrádza slovom „bezpečnej“.
21.
V § 12 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
22.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak
a)
neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a
b)
spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.“.
23.
V § 17 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Osoby, ktorým regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku podľa odseku 3, sú povinné
a)
bez meškania informovať obyvateľstvo o povolení každej výnimky; ak by povolenie výnimky mohlo predstavovať pre niektorú časť obyvateľstva riziko ohrozenia zdravia, sú povinné do informácie zahrnúť aj postup na ochranu zdravia,
b)
na konci platnosti každej výnimky uskutočniť kontrolu kvality pitnej vody s cieľom preukázať zlepšenie kvality pitnej vody a výsledky kontroly kvality pitnej vody predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
(5)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný poskytovať verejne prístupným spôsobom informácie o výnimkách povolených podľa odseku 3 a o výsledkoch kontroly kvality pitnej vody u spotrebiteľa a aktuálny zoznam povolených výnimiek predkladať úradu verejného zdravotníctva. Aktuálny zoznam výnimiek povolených podľa odseku 3 zverejňuje úrad verejného zdravotníctva na internete.
(6)
Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu môže regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
rozšíriť monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody24) o ďalšie mikroorganizmy, parazity alebo látky, pre ktoré neboli ustanovené limity, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v určitých množstvách a koncentráciách môžu predstavovať riziko ohrozenia zdravia ľudí, alebo
b)
zúžiť monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody24) pri preukázateľne stálych a vyhovujúcich hodnotách ukazovateľov kvality pitnej vody a jej zdroja doložených štatisticky reprezentatívnym počtom údajov.“.
24.
V § 45 ods. 24 písmeno y) znie:
„y)
plniť povinnosti podľa § 49 ods. 1 a 2 pri ohrození verejného zdravia.“.
25.
§ 48 znie:
㤠48
(1)
Ohrozenie verejného zdravia nastáva pri
a)
radiačnej nehode,
b)
výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
c)
uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
d)
úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
(2)
Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu61a) pri
a)
radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
b)
výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
c)
uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
d)
úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
(3)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,
a)
zabezpečuje terénne a laboratórne analýzy,
b)
vykonáva vyšetrenia a identifikáciu biologických, chemických a radiačných faktorov,
c)
podieľa sa na hodnotení ohrozenia verejného zdravia z hľadiska ochrany zdravia,
d)
využíva a zabezpečuje systém rýchlej výstrahy,
e)
identifikuje a reaguje na nové a hroziace prenosné ochorenia a iné hrozby pre verejné zdravie,
f)
vytvára a spravuje monitorovací, detekčný, informačný a komunikačný systém na vyhľadávanie chorôb a expozícií biologickým, fyzikálnym a chemickým faktorom,
g)
zabezpečuje informovanosť obyvateľstva v oblasti ochrany verejného zdravia,
h)
bezodkladne informuje verejnosť o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred biologickými, fyzikálnymi a chemickými faktormi a ich možnými vplyvmi na zdravie,
i)
spolupracuje na národnej a medzinárodnej úrovni pri ohrození verejného zdravia,
j)
hlási udalosti a prípady vyznačujúce sa potenciálom stať sa hrozbou pre zdravie verejnosti systémom rýchlej výstrahy.
(4)
Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú:
a)
hygienická očista osôb a dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných prostriedkov,
b)
zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s vecami, ktorými sa môžu šíriť ochorenia u ľudí, prípadne príkaz na ich neškodné odstránenie,
c)
zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia,
d)
zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,
e)
zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,
f)
zákaz používania vody a predmetov podozrivých z kontaminácie a regulácia spotreby vody,
g)
zákaz používania potravín, pokrmov alebo nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
h)
varovné označenie objektov, ak sa na ne vzťahujú opatrenia podľa písmen a) až g),
i)
profylaxia,
j)
mimoriadny režim prevádzkovania kolektívnych zariadení,
k)
odber a transport biologického materiálu,
l)
výdaj a používanie špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok,
m)
bezpečná likvidácia kontaminovaného materiálu,
n)
nútená izolácia osôb chorých na prenosné ochorenie, ktoré odmietajú nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f),
o)
vykonanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov,
p)
vyčlenenie lôžok na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zvýšenému počtu chorých a pri závažných infekciách na zabezpečenie izolácie osôb podozrivých z ochorenia a podozrivých z nákazy počas maximálneho inkubačného času ochorenia,
q)
osobitná manipulácia s mŕtvymi, vyčlenenie miest a určenie spôsobu pochovávania zvýšeného počtu zomretých.
(5)
Pri ohrození verejného zdravia II. stupňa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany obyvateľstva62) návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a) a návrh na
a)
ukrytie a na ukončenie ukrytia,
b)
evakuáciu a na ukončenie evakuácie,
c)
dočasné presídlenie a na ukončenie dočasného presídlenia,
d)
trvalé presídlenie,
e)
použitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo antidót,
f)
odstránenie a spôsob odstránenia rádioaktívnej kontaminácie z terénu, budov a materiálov na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany,
g)
režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej alebo zasiahnutej oblasti a na ich odvolanie,
h)
monitorovanie územia,
i)
varovanie obyvateľstva,
j)
hygienickú očistu osôb,
k)
likvidáciu úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,
l)
vykonanie opatrení na zabezpečenie záchranných prác.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 62 znejú:
„61a)
§ 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62)
§ 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
26.
Nadpis pod § 49 sa vypúšťa.
27.
V § 49 sa vypúšťajú odseky 1 až 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 1 a 2.
28.
V § 49 ods. 2 písm. i) sa slová „radiačnou udalosťou“ nahrádzajú slovami „radiačnou nehodou alebo radiačnou haváriou“.
29.
V § 50 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „nariaďuje opatrenia podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „navrhuje opatrenia podľa § 48 ods. 4“.
30.
V § 51 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 48 ods. 3 písm. c) až f) a h) až j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i) a n)“.
31.
V § 52 ods. 1 písm. a) a v § 57 ods. 40 písm. a) sa slová „podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 48 ods. 4“.
32.
V § 52 ods. 6 písm. a) sa slová „mimoriadne epidemiologické udalosti“ nahrádzajú slovami „ohrozenie verejného zdravia podľa § 48 ods. 1 písm. b)“.
33.
V § 55 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
zákaz používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná (§ 17 ods. 2),“.
34.
V § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i) a n)“.
35.
V § 57 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a)“.
36.
V § 57 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
neinformuje obyvateľstvo o povolení výnimky podľa § 17 ods. 4 písm. a),
c)
neuskutoční kontrolu kvality pitnej vody alebo nepredloží výsledky kontroly kvality pitnej vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa § 17 ods. 4 písm. b),“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená d) a e).
37.
V § 57 ods. 32 písm. g) sa slová „podľa § 49 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 49 ods. 1 a 2“.
38.
§ 64 znie:
㤠64
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.“.
39.
V prílohe č. 9 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „katastrofa“ vkladá čiarka a slová „ohrozenie verejného zdravia II. stupňa1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.“.
2.
V § 36a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
3.
V prílohe sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
Čl. III
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z. a zákona č. 34/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.