139/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. apríla 2011 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2011.
Vykonávací protokol nadobudne platnosť 3. mája 2011 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.