136/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
ZÁKON
z 5. apríla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z. a zákona č. 558/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa bodmi 8 a 9, ktoré znejú:
„8.
aerotermálna energia,
9.
hydrotermálna energia.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slovom „lesníctva“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry,“.
3.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až l), ktoré znejú:
„g)
geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom,
h)
aerotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší,
i)
hydrotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách,
j)
Národným akčným plánom pre energiu z obnoviteľných zdrojov dokument, ktorý určuje národné ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej v doprave a v sektore výroby elektriny, tepla a chladu v roku 2020, pričom zohľadňuje vplyv
1.
opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou na konečnú energetickú spotrebu,
2.
opatrení, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie národných cieľov vrátane spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi a národnými orgánmi,
3.
plánovaných štatistických prenosov alebo spoločných projektov,
4.
politík zameraných na rozvoj existujúcich zdrojov a nových zdrojov biomasy,
5.
opatrení, ktoré sa majú prijať na účely zjednodušenia administratívnych predpisov a postupov, zabezpečenia informovania a odbornej prípravy fyzických osôb a zavedenia požiadaviek kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny a obsahuje vyhodnotenie potreby vybudovania novej infraštruktúry diaľkového zásobovania teplom a chladom,
k)
štatistickým prenosom prenesenie určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov z jedného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), do iného členského štátu,
l)
spoločným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi na výstavbe alebo rekonštrukcii zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie.“.
4.
V § 2 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe kolaudačného rozhodnutia3) povolené užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len „funkčná skúška“) podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený k distribučnej sústave, a ktorá pokrýva dopyt, ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inou výrobou,
h)
diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie priestorov alebo procesov,
i)
diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na ochladzovanie priestorov alebo procesov,“.
6.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na energetické účely iné ako dopravné účely, vrátane elektriny, tepla a chladu,
b)
emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,
c)
emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie.“.
8.
V § 3 odsek 7 znie:
„(7)
Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy alebo spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny, sa na účely výpočtu podľa odseku 4 písm. a) až g) započíta množstvo elektriny vyrobené z biomasy alebo biokvapaliny kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a), ak biomasa spĺňa požiadavky a parametre kvality a biokvapalina spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije pre spaľovanie komunálnych odpadov s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane.“.
9.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, sa cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(10)
Pri zariadení výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, má výrobca elektriny právo na uplatnenie doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu. Výška doplatku sa vypočíta z ceny elektriny zvýšenej o 15 % k cene elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) pre výrobcu bioplynu v zariadení s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW.“.
10.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu
(1)
Podpora biometánu sa zabezpečuje
a)
prednostnou distribúciou biometánu,
b)
vydaním potvrdenia o množstve biometánu.
(2)
Podporu podľa odseku 1 si výrobca biometánu uplatňuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu.
(3)
Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje na obdobie 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky.“.
11.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vydané na nasledujúci kalendárny rok“.
12.
V § 4 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
predložiť údaje o množstve plynu použitého na výrobu elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak ide o kombinovanú výrobu veľkých výkonov, ktorá využíva plyn ako palivo, ministerstvu a úradu každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok.“.
13.
V § 4 ods. 8 druhej vete sa za slová „vyrobená z biometánu“ vkladajú slová „kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a)“.
14.
V § 4 odsek 10 znie:
„(10)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a množstvo elektriny počíta podľa § 3 ods. 4 písm. a), b), f) alebo g) je povinný dodať prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, u ktorého si uplatňuje podporu, celý objem vyrobenej elektriny, okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo elektriny dodanej bez použitia regionálnej distribučnej sústavy.“.
15.
V § 5 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 písm. b), c) a d)“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 12 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 5 ods. 8 sa slová „pre výpočet regulovanej ceny za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny“ nahrádzajú slovami „zohľadnené podľa odseku 1“.
18.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:
„(12)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola fakturovaná a
a)
nebola vyrobená výrobcom elektriny,
b)
bola vyrobená výrobcom elektriny, ale nevzťahuje sa na ňu podpora doplatkom, alebo
c)
bola vyrobená výrobcom elektriny, ale výrobca elektriny previedol záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vzťahujúcu sa na túto vyrobenú elektrinu na iného účastníka trhu s elektrinou.
(13)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý žiada o pripojenie, informácie o
a)
odhadovaných nákladoch súvisiacich s pripojením,
b)
harmonograme prijatia a spracovania žiadostí o pripojenie do sústavy,
c)
harmonograme pre každé navrhované pripojenie do sústavy.
(14)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené, je povinný vykonať funkčnú skúšku do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu elektriny. Ak zariadenie výrobcu elektriny spĺňa technické podmienky na pripojenie do sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydá výrobcovi elektriny doklad o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky do 10 dní odo dňa jej vykonania. Funkčná skúška sa nevyžaduje, ak zariadenie výrobcu elektriny nebude pripojené do sústavy. Spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky určí prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“.
19.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ak sa na výrobu elektriny použila biokvapalina.“.
20.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
rozsah investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu.“.
21.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Úrad zvýši cenu elektriny podľa odseku 3 na jeden kalendárny rok príplatkom, ktorý zohľadňuje výrazné zvýšenie ceny vstupných surovín v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré sa použili na výrobu elektriny.“.
22.
V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Odsek 5 sa nepoužije, ak poskytnutá podpora z podporných programov financovaných zo štátneho rozpočtu bola použitá na realizáciu opatrení na zabezpečenie plnenia emisných limitov zariadení podľa osobitného predpisu.15a)“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 4 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.
23.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predkladá výrobca elektriny prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, slúži na preukázanie práva na podporu podľa § 3.
(2)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na základe žiadosti, ak spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3 a množstvo elektriny uvedenej v žiadosti zodpovedá očakávaným možnostiam zariadenia. Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá v lehote 30 dní po doručení úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote žiadateľ nedoplní, úrad konanie zastaví a potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie nevydá.
(3)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa vydáva výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
a)
na obdobie, na ktoré má podľa tohto zákona nárok na podporu, alebo
b)
za predchádzajúci kalendárny rok, ak vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny alebo spotrebou biometánu.
(4)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá na obdobie jedného kalendárneho roka aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ktorý
a)
k žiadosti priloží zmluvu o dodávke plynu s výrobcom biometánu a predpokladaný odber biometánu na príslušný kalendárny rok, alebo
b)
preukáže spotrebu biometánu.
(5)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pridelené identifikačné číslo, uvedie aj to,
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie požaduje,
d)
miesto, typ a inštalovaný výkon zariadenia a označenie odberného miesta,
e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
f)
plán výroby elektriny v zariadení na výrobu elektriny za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, ak ide o potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok,
g)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a),
h)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) a množstvo spotrebovaného biometánu,
i)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu a jej výšku,
j)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 je
a)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
b)
doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny, ak zariadenie výrobcu elektriny bolo pripojené do sústavy,
c)
pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.15b)
(7)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 5 písm. a),
b)
typ a inštalovaný výkon zariadenia,
c)
dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
d)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
e)
miesto výroby a množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie za obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva,
f)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a),
g)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo spôsob výpočtu množstva elektriny z biometánu,
h)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu.
(8)
Ak sa zmenia náležitosti uvedené v odseku 5, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané, výrobca elektriny je povinný do 30 dní od zmeny náležitostí požiadať o vydanie nového potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(9)
Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z biometánu alebo spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy alebo spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny je povinný na účel vyporiadania doplatku
a)
do 31. januára kalendárneho roka požiadať úrad o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
do 15. marca kalendárneho roka predložiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok.
(10)
Úrad vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a o skutočnej dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:
„15b)
Zákon č. 50/1976 Zb.“.
24.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie.
(2)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak
a)
je žiadateľ zaregistrovaný v elektronickej databáze, ktorú vedie úrad,
b)
žiadateľ uvedie všetky údaje na vyplnenie elektronickej databázy a
c)
údaje žiadateľa boli overené úradom.
(3)
Žiadosť o registráciu v elektronickej databáze obsahuje náležitosti podľa § 7 ods. 5. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadateľa v elektronickej databáze nezaregistruje.
(4)
Úrad
a)
eviduje záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v elektronickej databáze,
b)
zrušuje záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
c)
vykonáva dohľad nad prevodom záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(5)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno použiť iba do 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(6)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dodávateľ elektriny15c) previedol na iného účastníka trhu s elektrinou sa odpočíta z podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v jeho dodávke elektriny.
(7)
Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, sa nevzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(8)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa po použití dodávateľom elektriny alebo koncovým odberateľom elektriny15d) zruší.
(9)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,
d)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,
e)
dátum uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia výrobcu elektriny,
f)
dátum a štát vydania,
g)
identifikačné číslo,
h)
ďalšie informácie na účely evidencie, ktorú vedie úrad.
(10)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ak k žiadosti priloží potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a preukáže spotrebu biometánu.
(11)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa uznáva na účely tohto zákona. Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydanú v inom členskom štáte môže úrad odmietnuť uznať, ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti. V takom prípade úrad preverí pravosť záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote pochybnosti odstránil. Ak v určenej lehote nebudú pochybnosti odstránené, úrad záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie neuzná a neumožní jej prevod.
(12)
Ak úrad záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 11 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydanej v inom členskom štáte.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15c a 15d znejú:
„15c)
§ 2 písm. b) bod 19 zákona č. 656/2004 Z. z.
15d)
§ 2 písm. b) bod 22 zákona č. 656/2004 Z. z.“.
25.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
vyhlásenie o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 11.“.
26.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
plán výroby elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny.“.
27.
V § 8 ods. 10 prvá veta znie:
„Záruka pôvodu elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa uznáva ako potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na účely tohto zákona.“.
28.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Výpočet národného cieľa a oznamovacia povinnosť ministerstva
(1)
Národný cieľ je podiel energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý je určený v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
(2)
Pri výpočte národného cieľa sa zohľadnia štatistické prenosy medzi členskými štátmi, spoločné projekty medzi členskými štátmi a spoločné projekty so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „tretími štátmi“).
(3)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia pre štatistický prenos určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov energie vrátane informácie zahŕňajúcej cenu energie, najneskôr tri mesiace po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sú tieto opatrenia účinné.
(4)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré bolo vyrobené v rámci spoločného projektu s iným členským štátom v zariadení uvedenom do prevádzky po 25. júni 2009 alebo bolo vyrobené zo zvýšenej kapacity zariadenia, ktoré bolo rekonštruované po 25. júni 2009. Spoločný projekt môže presiahnuť rok 2020 a obdobie započítania energie zo spoločného projektu do národného cieľa nesmie presiahnuť rok 2020.
(5)
Oznámenie podľa odseku 4 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu členského štátu, ktorý oznámenie podáva, alebo členského štátu, v prospech ktorého sa oznámenie podáva.
(6)
Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina, teplo alebo chlad vyrobené v zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie započítať do národného cieľa iného členského štátu, oznámi Európskej komisii a členskému štátu, v prospech ktorého sa oznámenie podalo,
a)
celkové množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom oznámenia podľa odseku 4,
b)
množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré sa má započítať do národného cieľa iného členského štátu.
(7)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa započíta do národného cieľa, ak je do národného cieľa započítavaný podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na území tretieho štátu. Ak ide o viac ako jeden členský štát, Európskej komisii sa oznámi aj rozdelenie tohto podielu alebo množstva medzi členské štáty.
(8)
Oznámenie podľa odseku 7 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu tretieho štátu, ktorý uznáva spoločný projekt.
(9)
Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie v treťom štáte započítať do národného cieľa, oznámi Európskej komisii a tretiemu štátu, ktorý uznal spoločný projekt,
a)
celkové množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom oznámenia podľa odseku 7,
b)
množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré sa má započítať do jeho národného cieľa podľa odseku 7,
c)
preukázanie splnenia podmienok pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v treťom štáte.“.
29.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Výrobca biometánu má právo
a)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete,
b)
na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,
c)
na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu podľa § 12,
d)
na potvrdenie o množstve biometánu podľa § 12a, ktoré vydá na požiadanie za každý kalendárny mesiac prevádzkovateľ distribučnej siete.“.
30.
V § 10 ods. 2 písm. d) sa za slovo „zabezpečiť“ vkladá slovo „kontinuálne“.
31.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
32.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Prípojka zariadenia na výrobu biometánu
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe písomnej žiadosti povinný prednostne pripojiť výrobcu biometánu do distribučnej siete. Náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete znáša v rozsahu 75 % skutočných nákladov prevádzkovateľ distribučnej siete. Výrobca biometánu znáša náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete v rozsahu 25 % skutočných nákladov; najviac však 250.000,- EUR. Ak dĺžka prípojky, ktorú je potrebné vybudovať prekročí štyri kilometre, výrobca biometánu uhradí náklady spojené s vybudovaním prípojky nad štyri kilometre v plnej výške. Písomná žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie do distribučnej siete obsahuje údaje o množstve biometánu na distribúciu a navrhované miesto pripojenia zo strany žiadateľa.
(2)
Za prípojku sa považuje plynové zariadenie, ktoré spája zariadenie výrobcu biometánu s existujúcou distribučnou sieťou vrátane všetkých technických a technologických zariadení potrebných na zabezpečenie pripojenia a distribúciu biometánu.
(3)
Prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej siete alebo žiadateľ. Prípojka je majetkom prevádzkovateľa distribučnej siete.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na svojom webovom sídle zverejniť všeobecné podmienky pripojenia zariadenia na výrobu biometánu do distribučnej siete.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný od doručenia žiadosti o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu do distribučnej siete v lehote 30 kalendárnych dní písomne oznámiť žiadateľovi všetky podmienky pripojenia v požadovanej lokalite spolu s predbežnou kalkuláciou nákladov pripojenia podľa odseku 1. Ak je žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu neúplná alebo nezrozumiteľná, prevádzkovateľ distribučnej siete v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby svoju žiadosť doplnil. Prevádzkovateľ distribučnej siete uvedie, aké informácie na doplnenie žiadosti požaduje. Po doplnení žiadosti je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný oznámiť podmienky pripojenia a predbežnú kalkuláciu nákladov v lehote 30 dní.
(6)
Podmienky pripojenia zariadenia výrobcu biometánu podľa odseku 5 obsahujú:
a)
predbežnú kalkuláciu vybudovania prípojky,
b)
časový harmonogram vybudovania prípojky,
c)
požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete na žiadateľa, ktoré je povinný vykonať,
d)
predpokladaný termín začatia stavebných prác,
e)
predpokladaný termín ukončenia stavebných prác,
f)
predpokladaný termín uvedenia prípojky do prevádzky,
g)
návrh zmluvy o pripojení.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na požiadanie výrobcu biometánu bezodkladne zdôvodniť náklady na stavbu prípojky zariadenia výrobcu biometánu.
(8)
Ak prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie, je povinný oznámiť dôvody odmietnutia pripojenia. Pripojenie výrobcu biometánu nemôže prevádzkovateľ distribučnej siete odmietnuť z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak to umožňujú technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti. Pokiaľ je odmietnuté pripojenie v žiadanom bode pripojenia, je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný ponúknuť iný bod pripojenia, ktorý naplní v rámci ekonomickej únosnosti čo najefektívnejšie zámery predloženého projektu.“.
33.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde“.
34.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
rok uvedenia zariadenia na výrobu bioplynu, z ktorého je biometán vyrábaný, do prevádzky.“.
35.
V § 12 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde“.
36.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Potvrdenie o množstve biometánu
(1)
Potvrdenie o množstve biometánu je doklad, že plyn je vyrobený z obnoviteľného zdroja energie a používa sa na preukázanie množstva biometánu.
(2)
Potvrdenie o množstve biometánu vydá prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je výrobca biometánu pripojený, v elektronickej podobe výrobcovi biometánu za každú megawatthodinu dodaného biometánu do distribučnej siete.
(3)
Potvrdenie o množstve biometánu sa eviduje v elektronickej databáze.
(4)
Úrad
a)
zrušuje potvrdenie o množstve biometánu,
b)
vykonáva dohľad nad prevodom potvrdenia o množstve biometánu.
(5)
Prevod potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou sa uskutoční, ak výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou
a)
výrobca biometánu dodá biometán na základe zmluvy o dodávke plynu alebo
b)
prevádzkovateľ distribučnej siete predá potvrdenie o množstve biometánu.
(6)
Spotreba biometánu sa preukazuje prevodom potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou a spotrebou plynu, ktorá zodpovedá potvrdeniu o množstve biometánu v technológii kombinovanej výroby.
(7)
Potvrdenie o množstve biometánu sa zruší, ak výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrobí elektrinu z biometánu. Výrobu elektriny z biometánu potvrdzuje úrad potvrdením o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.“.
37.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Osvedčenie pre inštalatérov
(1)
Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe a úspešnom vykonaní skúšky.
(2)
Osvedčenie pre inštalatérov sa vydá fyzickým osobám, ktoré inštalujú
a)
kotly a pece na biomasu,
b)
fotovoltické a slnečné tepelné systémy,
c)
plytké geotermálne systémy a
d)
tepelné čerpadlá.
(3)
Vzdelanie sa preukazuje dokladom o skončení
a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania,
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo
d)
vysokoškolského vzdelania v technickom študijnom odbore.
(4)
Odborná prax sa preukazuje dokladom o vykonaní ročnej odbornej praxe v energetike. Ak zamestnávateľ, u ktorého žiadateľ vykonával odbornú prax v energetike, zanikol, žiadateľ môže nahradiť doklad o odbornej praxi čestným vyhlásením.
(5)
Skúšku podľa odseku 1 možno vykonať po absolvovaní odbornej prípravy pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
(6)
Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba, ktorá získala akreditáciu na vzdelávací program podľa osobitného predpisu17aa) v rozsahu odbornej prípravy ustanovenej podľa § 19 ods. 1 písm. h) a má technické vybavenie na zabezpečenie praktickej odbornej prípravy, vrátane zodpovedajúcich laboratórnych zariadení.
(7)
Osvedčenie pre inštalatérov vydáva ministerstvo. Platnosť osvedčenia pre inštalatérov je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Aktualizačnú odbornú prípravu je povinná každoročne zabezpečiť právnická osoba vykonávajúca odbornú prípravu podľa odseku 6.
(8)
Poskytovanie informácií pre verejnosť o systéme udeľovania osvedčení pre inštalatérov zabezpečuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(9)
Osvedčenie pre inštalatérov vydané v inom členskom štáte sa uznáva aj v Slovenskej republike.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:
„17aa)
§ 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
38.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak Európska komisia nerozhodne inak, ministerstvo predloží Európskej komisii do 30. júna príslušného kalendárneho roka upravený Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ak počas dvoch bezprostredne predchádzajúcich rokov bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov nižší ako množstvo uvedené v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
(5)
Ministerstvo zabezpečuje rokovania s inými členskými štátmi o štatistickom prenose energie z obnoviteľných zdrojov alebo o vytvorení spoločného projektu zameraného na využitie energie z obnoviteľných zdrojov a informácie o nich predkladá na požiadanie Európskej komisii.“.
39.
V § 14a ods. 2 písm. a) sa za slovami „osobitného predpisu“ vypúšťa odkaz „17b“.
40.
V § 14a ods. 2 písm. d) znie:
„d)
je iná ako podľa osobitného predpisu,17b) ak uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b)
§ 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a § 18 a 22 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.“.
41.
V §14a ods. 3 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Na účely prílohy č.1 sa biodieselom rozumie metylester mastných kyselín vyrobený z čistého rastlinného oleja, zo živočíšneho tuku a z opotrebovaných kuchynských olejov a tukov, alebo z ich zmesí, ak spĺňa požiadavky na jeho kvalitu špecifikované v § 2, ods. 4 písm. b) tohto zákona.“.
42.
§ 14a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na účely odseku 1 sa do výpočtu referenčnej hodnoty započítavajú len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti.“.
43.
§ 14a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Povinnosti podľa odsekov 1, 2, 3, 5, 6 a 8 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza na trh pohonnú látku, ktorá je 100 % biopalivom.“.
44.
Za § 14a sa vkladajú § 14b až 14e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠14b
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
(1)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny je doklad, že príslušný podiel alebo množstvo biopaliva alebo biokvapaliny bolo vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti podľa osobitného predpisu.
(2)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydáva právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2 uvádzajúca na trh pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 % biopalivom a právnická osoba alebo fyzická osoba uvádzajúca na trh biokvapalinu.
(3)
Prílohou potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny na účely jeho overenia podľa odseku 4 je vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy o splnení podmienok určených na výrobu základnej suroviny pre výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
(4)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín (ďalej len „odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu“). Po overení sa potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny používa bez prílohy podľa odseku 3, ktorú archivuje právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2. Na účely tohto zákona sa uznávajú potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overené právnickými osobami alebo fyzickými osobami uznanými na tieto účely v členských štátoch alebo dobrovoľné certifikačné systémy uznané niektorým členským štátom.
(5)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny sa vydáva štvrťročne; ak sa počas tohto obdobia zmenili podmienky, ktoré môžu ovplyvniť splnenie kritérií trvalej udržateľnosti, toto potvrdenie sa vydáva bezodkladne po zmene podmienok. Za zmenu podmienok sa považuje zmena pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, zmena technológie výroby vrátane subdodávateľov, zvýšená prepravná vzdialenosť alebo iná skutočnosť, ktorá ovplyvní výpočet úspory emisií skleníkových plynov.
(6)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využitia biopalív a biokvapalín sa na účely tohto zákona vypočíta podľa metodiky určenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) alebo podľa metodiky uznanej niektorým členským štátom. Tieto metodiky sa považujú za rovnocenné na účely výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín.
§ 14c
Uvádzanie pohonných látok a biokvapalín na trh v Slovenskej republike
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 % biopalivom alebo biokvapalinu na trh v Slovenskej republike je povinná
a)
vydať potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b,
b)
zabezpečiť overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu, ktorá je vedená v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
c)
zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny organizácii poverenej ministerstvom životného prostredia, ktorá podľa zriaďovacej listiny zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme (ďalej len „organizácia“),
d)
používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny pri preukazovaní plnenia kritérií trvalej udržateľnosti.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike, je povinná monitorovať a každoročne vypracovať a zaslať organizácii správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo a dodávanej energie, ktorá obsahuje
a)
celkový objem každého typu pohonnej látky inej ako biopalivo alebo dodávanej energie s údajom o mieste ich nákupu a pôvode,
b)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie,
c)
ďalšie údaje potrebné na identifikáciu pohonnej látky inej ako biopalivo alebo dodávanej energie, spôsob dosahovania úspor emisií skleníkových plynov a spôsob výpočtu úspor emisií skleníkových plynov.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike do 31. decembra 2020, postupne zníži emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej energie o 10 % v porovnaní s referenčnými hodnotami. Zároveň je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná splniť priebežné ciele a predbežný dodatočný cieľ podľa osobitného predpisu.
(4)
Dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách môže splniť povinnosť znížiť emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie podľa odseku 3, ak preukáže, že môže náležite merať množstvo elektriny dodávanej na využívanie v týchto vozidlách.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky, biopaliva alebo biokvapaliny od pestovania alebo vzniku suroviny po jej uvedenie na trh v Slovenskej republike je povinná
a)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode biomasy, viesť evidenciu o hmotnostnej bilancii a pohybe biomasy a tieto informácie a evidenciu uchovávať najmenej päť rokov,
b)
na vyžiadanie od svojho odberateľa, ministerstva životného prostredia, organizácie alebo odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu poskytnúť informácie nevyhnutné na preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti, princípov hmotnostnej bilancie biomasy, prípadne informácie nevyhnutné na výpočet úspor emisií skleníkových plynov viažuci sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny od začiatku životného cyklu do etapy životného cyklu, v ktorom sa právnická osoba alebo fyzická osoba nachádza.
(6)
Organizácia
a)
dohliada nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch, týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín,
c)
zabezpečuje každoročné overovanie správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 2,
d)
rozhoduje v sporných prípadoch, týkajúcich sa overovania správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 2,
e)
archivuje kópie potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh v Slovenskej republike biopalivá alebo biokvapaliny,
f)
organizuje školenia odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
(7)
Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti môže byť preukázané podľa osobitného predpisu.
§ 14d
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií
(1)
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií je preukázanie kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a výsledkov úspešne vykonanej skúšky odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.
(2)
Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií fyzickej osobe, ktorá
a)
podá žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti,
c)
absolvuje skúšku odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)
Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 písm. b) sú:
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a najmenej trojročná odborná prax,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru a najmenej päťročná odborná prax, alebo
c)
stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej osemročná odborná prax.
(4)
Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií právnickej osobe, ak odborný zamestnanec právnickej osoby splní podmienky podľa odseku 2.
(5)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií je dva roky od jeho vydania.
(6)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa predĺži o ďalšie dva roky, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktoré vykonáva ministerstvo životného prostredia.
(7)
Ministerstvo životného prostredia rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu
a)
sa na vyzvanie nedostaví na preskúšanie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
pri preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií neuspela,
c)
si neplní povinnosti podľa odseku 12 riadne a včas,
d)
písomne požiada o zrušenie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.
(8)
Proti rozhodnutiu o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií. Ministerstvo životného prostredia vyradí osobu, ktorej bolo odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií z registra odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
(9)
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií zaniká
a)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu alebo obmedzením jej spôsobilosti na právne úkony,
b)
smrťou odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu.
(10)
Ministerstvo životného prostredia písomne oznámi výsledky skúšky odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií do 10 dní od ich konania.
(11)
Ministerstvo životného prostredia vedie, aktualizuje a zverejňuje register odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu na svojom webovom sídle. Na tieto účely možno do registra zaevidovať právnickú osobu alebo fyzickú osobu certifikovanú v niektorom z členských štátov. Ministerstvo životného prostredia zaeviduje takúto osobu do registra po tom, čo mu boli doručené doklady vydané v súlade s právnymi predpismi členského štátu.
(12)
Odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná
a)
vykonávať činnosť v súlade s osvedčením o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií transparentne a nestranne,
b)
umožniť kontrolu výkonu svojej činnosti zo strany organizácie alebo ministerstva životného prostredia,
c)
bezodkladne oznámiť zmenu údajov uvedených v žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
najmenej jedenkrát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie u právnických osôb a fyzických osôb podľa § 14c ods. 5, ktorým overuje potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
e)
pri kontrole dodávateľa biomasy skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov biomasy, od ktorých dodávateľ biomasu odobral,
f)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo biokvapalín a výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu priamo od pestovateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov biomasy, od ktorých dodávateľ biomasu priamo odobral,
g)
vypracovať správy o výsledkoch kontroly podľa písmen d) až f) a tieto uchovávať najmenej päť rokov,
h)
bezodkladne oznámiť organizácii zistené závažné nedostatky pri kontrole právnických osôb a fyzických osôb podľa § 14c ods. 5,
i)
zasielať organizácii súhrnnú správu o vykonaných kontrolách v kalendárnom roku do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
j)
preukazovať odbornú spôsobilosť preskúšaním odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií na základe výzvy ministerstva životného prostredia.
§ 14e
Pôsobnosť ministerstva životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia
a)
vydáva a rozhoduje o odobratí osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania, zmeny a odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
c)
zabezpečuje vykonanie skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok, biokvapalín a dodávanej energie,
e)
vykonáva dohľad nad plnením povinností právnických osôb a fyzických osôb pri znižovaní emisií skleníkových plynov, ktoré uvádzajú pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike a dodávateľov elektriny využívanej v cestných vozidlách,
f)
archivuje údaje poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami uvádzajúcimi na trh v Slovenskej republike pohonné látky iné ako biopalivá a dodávanú energiu.“.
45.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a w) až y)“.
46.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hodnotenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny.“.
47.
V § 16 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 5 ods. 13 a 14,“.
48.
V § 16 ods. 1 písm. h) znie:
„h)
výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia podľa § 8 ods. 9 alebo nepožiada o vydanie potvrdenia podľa § 7 ods. 8,“.
49.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) až aa), ktoré znejú:
„w)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvedie nepravdivé údaje v potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14c ods. 1 písm. a) s výnimkou, ak k tomu dôjde na základe porušenia povinností podľa § 14c ods. 5 písm. a) inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
x)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepoužije systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny podľa § 14c ods. 1 písm. d),
y)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí monitorovanie a každoročné podávanie správ podľa § 14c ods. 2,
z)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poruší povinnosti podľa § 11a,
aa)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie § 14c ods. 5 písm. a).“.
50.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. w) až aa).“.
51.
V § 17 sa za slová „kombinovanou výrobou“ vkladá čiarka a slová „záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.“.
52.
V §17 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 2.
53.
Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. májom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2)
Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. májom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. októbrom 2012, sa ustanovenie § 3 ods. 9 nevzťahuje.
(3)
Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. h) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. mája 2011 do 31. decembra 2014.
(4)
Ministerstvo Európskej komisii predloží do 31. decembra 2011 a následne každé dva roky do roku 2021 správu o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie.
(5)
Ministerstvo do 31. decembra 2011 na svojom webovom sídle zverejní informácie
a)
o podporných opatreniach pre spotrebiteľov, stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, ako aj vozidiel, v ktorých možno využiť energiu z obnoviteľných zdrojov energie,
b)
o výhodách, nákladoch a energetickej efektívnosti zariadení a systémov určených na využitie tepla, chladu a elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
c)
o optimálnej kombinácii obnoviteľných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré sú použiteľné pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a renovácii priemyselných alebo obytných oblastí,
d)
o opatreniach na zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu pri využívaní energie z obnoviteľných zdrojov v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy s cieľom informovať o výhodách využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.
(6)
Všetky biopalivá a biokvapaliny vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré majú právnické osoby a fyzické osoby vo svojich zásobách ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za biopalivá a biokvapaliny spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti.
(7)
Všetky suroviny vzniknuté alebo vypestované na území Európskej únie do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré majú právnické osoby a fyzické osoby vo svojich zásobách ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za suroviny spĺňajúce podmienky určené na výrobu základnej suroviny pre výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
(8)
Všetky biopalivá, ktoré sa nachádzajú v pohonných látkach uvedených na trh v období od 1. 1. 2011 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za biopalivá spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti.
(9)
Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.“.
54.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až l), ktoré znejú:
„h)
rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov,
i)
spôsob výpočtu národného cieľa a podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie uvedených v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov,
j)
obsah oznámenia o spoločnom projekte a podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v tretích štátoch,
k)
obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 18c ods. 2,
l)
koeficient účinnosti výroby elektriny z biometánu a spôsob jeho uplatnenia pri prevode energetického ekvivalentu biometánu na elektrinu.“.
55.
Za § 19 sa vkladajú § 19a a 19b, ktoré znejú:
㤠19a
Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s poverenými odbornými organizáciami vykonáva činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu do obdobia, kým nebudú takého osoby vedené v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
§ 19b
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Ministerstvo životného prostredia všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti,
b)
podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,
c)
podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
e)
obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a o preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
f)
metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a spôsob výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín,
g)
spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných Slovenskou republikou, ktoré sú považované za rovnocenné podľa § 14b ods. 6,
h)
systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny,
i)
spôsob, akým bude organizácia kontrolovať činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu a interval kontrolnej činnosti,
j)
podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
k)
priebežné ciele a predbežný dodatočný cieľ týkajúci sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej elektriny využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 3 a 4,
l)
podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 2,
m)
podrobnosti o spôsobe merania množstva elektriny dodávanej na využívanie v cestných vozidlách od dodávateľov elektriny,
n)
podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
organizáciu, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa pre výrobu biopalív a biokvapalín spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a zároveň v nich možno očakávať, že emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín nepresahujú limity ustanovené osobitným predpisom,
b)
náležitosti vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny,
c)
spôsob zverejnenia vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.“.
56.
Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
57.
V celom texte zákona sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem bodu 42 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012. Ustanovenie § 3 ods. 4 písm. h) stráca účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.