12/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 11. januára 2011,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 5 zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 425/2010 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh sa mení a dopĺňa takto:
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dodávatelia liekov s obsahom určených látok, ktorí umiestňujú na trh takéto lieky v množstvách vyšších ako je potrebné na jeden liečebný cyklus, v hlásení podľa odseku 1 uvedú množstvo určenej látky v prepočte na jej obsah v liekoch uvedených na trh v hodnotenom období.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2011.
Martin Chren v. r.