117/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
z 29. marca 2011,
ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zrušuje sa čl. I zákona č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 142/2010 Z. z. a zákona č. 558/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 14 sa vypúšťa odsek 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.