Predpis bol zrušený predpisom 7/2010 Z. z.

112/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2011 do 30.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. marca 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 50 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Obsah prvého plánu manažmentu povodňového rizika je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Obsah aktualizácie plánu manažmentu povodňového rizika je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Pri prehodnocovaní plánu manažmentu povodňového rizika podľa § 8 ods. 13 písm. c) zákona sa ciele predchádzajúceho plánu manažmentu povodňového rizika posúdia podľa výsledkov aktualizovaného predbežného hodnotenia povodňového rizika, aktualizovaných máp povodňového ohrozenia a aktualizovaných máp povodňového rizika.
(4)
Ak sa pri prehodnotení predchádzajúceho plánu manažmentu povodňového rizika zmenia ciele tohto plánu alebo preventívne opatrenia navrhnuté na ich dosiahnutie, plán manažmentu povodňového rizika sa aktualizuje.
(5)
Vypracovanie plánov manažmentov povodňového rizika a ich prehodnotenia a aktualizácie sa uskutočňujú koordinovane s prehodnoteniami a aktualizáciami plánov manažmentu povodí správneho územia medzinárodného povodia Dunaja1) a správneho územia medzinárodného povodia Visly.2)
(6)
V správnom území medzinárodného povodia Dunaja je plán manažmentu povodňového rizika
a)
čiastkového povodia Dunaja súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Dunaja,
b)
čiastkového povodia Moravy súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Moravy,
c)
čiastkového povodia Váhu súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Váhu,
d)
čiastkového povodia Hrona súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Hrona,
e)
čiastkového povodia Ipľa súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Ipľa,
f)
čiastkového povodia Slanej súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Slanej,
g)
čiastkového povodia Bodrogu súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Bodrogu,
h)
čiastkového povodia Hornádu súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Hornádu,
i)
čiastkového povodia Bodvy súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Bodvy.
(7)
V správnom území medzinárodného povodia Visly pre správne územie Dunajca a Popradu je plán manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Dunajca a Popradu súčasťou plánu manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu.
(8)
Do medzinárodného plánu manažmentu povodňového rizika
a)
čiastkového povodia Moravy sa začleňuje plán manažmentu povodňového rizika slovenskej časti čiastkového povodia Moravy,
b)
čiastkového povodia Panónskeho stredného Dunaja sa začleňuje plán manažmentu povodňového rizika slovenskej časti čiastkového povodia Dunaja a čiastkových povodí prítokov Malého Dunaja a Čiernej vody; čiastkové povodie Panónskeho stredného Dunaja je časť povodia rieky Dunaj patriaca k profilu nad ústím rieky Dráva, s vylúčením povodí vodných tokov patriacich k časti povodia Dunaja nad ústím rieky Morava a s vylúčením povodí riek Váh, Hron a Ipeľ,
c)
čiastkových povodí Váhu, Hrona a Ipľa sa začleňujú plány manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí Váhu, Hrona a slovenskej časti čiastkového povodia Ipľa,
d)
čiastkového povodia Tisy sa začleňujú plány manažmentu povodňového rizika slovenských častí čiastkových povodí Bodrogu, Bodvy, Hornádu a Slanej,
e)
čiastkového povodia Visly sa začleňuje plán manažmentu povodňového rizika slovenskej časti
čiastkového povodia Dunajca a Popradu.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2011.
József Nagy v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 112/2011 Z. z.
OBSAH PRVÉHO PLÁNU MANAŽMENTU POVODŇOVÉHO RIZIKA
I.
Komponenty prvého plánu manažmentu povodňového rizika
1.
Závery predbežného hodnotenia povodňového rizika vo forme úhrnnej mapy územia, ktoré je predmetom manažmentu povodňových rizík s vyznačenými oblasťami podľa § 5 ods. 8 zákona, ktoré podliehajú plánu manažmentu povodňového rizika.
2.
Mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika a závery o povodňových rizikách, ktoré z nich vyplývajú.
3.
Opis cieľov manažmentu povodňového rizika podľa § 8 ods. 1 zákona s uvedením údajov o
3.1
odhadovanom počte povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov,
3.2
environmentálnych cieľoch,
3.3
ochrane kultúrneho dedičstva, najmä kultúrnych pamiatok a pamiatkových území,
3.4
hospodárskych činnostiach na povodňami potenciálne ohrozenom území,
3.5
rozsahu a trasách postupu povodní,
3.6
územiach s retenčným potenciálom ako prirodzenými záplavovými oblasťami,
3.7
pôdnom hospodárstve a vodnom hospodárstve,
3.8
územných plánoch regiónov a využívaní územia,3)
3.9
ochrane prírody,
3.10
plavebnej infraštruktúre a prístavnej infraštruktúre.
4.
Existujúce a navrhované preventívne opatrenia na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu povodňového rizika
4.1
Opatrenia v lesoch, na poľnohospodárskej pôde a na urbanizovaných územiach podľa platného územného plánu.
4.2
Vodné stavby4) a poldre (vodný tok, profil, celkový objem a objem retenčného priestoru).
4.3
Úpravy vodných tokov, odstraňovanie nánosov z korýt vodných tokov a porastov na brehoch vodných tokov, ochranné
hrádze a protipovodňové línie (vodný tok, úsek a základné technické parametre).
4.4
Opatrenia na ochranu území pred zaplavením vnútornými vodami (lokalita a základné technické parametre).
4.5
Územia vhodné na prirodzenú transformáciu alebo umelú transformáciu povodňových vĺn.
4.6
Opatrenia na ochranu
4.6.1
lokalít s priemyselnými činnosťami, ktoré môžu pri zaplavení spôsobiť havarijné znečistenie vody,
4.6.2
potenciálne ohrozených území pre odber vody na ľudskú spotrebu a na rekreačné činnosti,
4.6.3
lokalít s vodami vhodnými na kúpanie,
4.6.4
ďalších významných zdrojov potenciálneho znečistenia vody po ich zaplavení počas povodne,
4.6.5
úsekov pozemných komunikácií a železničných dráh, ktoré môžu byť zaplavené počas povodne.
4.7
Prehľadné mapy s vyznačením polohy existujúcich a navrhovaných opatrení vo vhodnej mierke od 1 : 5 000
po 1 : 50 000.
5.
Predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
5.1
Zoznam hydroprognóznych staníc, vodočetných staníc a vodomerných staníc, ich staničenie na vodných tokoch
a vodné stavy pre stupne povodňovej aktivity.
5.2
Plán skvalitnenia vykonávania predpovednej povodňovej služby, najmä návrhy na doplnenie monitorovacej
siete, skvalitnenie technológií merania a prenosu údajov, návrh na výskum a vývoj analytických a prognos-
tických metód.
5.3
Plán zvýšenia úrovne hlásnej povodňovej služby a postupov varovania obyvateľstva.
6.
Súhrn opatrení a určenie priorít na dosiahnutie cieľov manažmentu povodňového rizika
6.1
Súhrn všetkých navrhovaných preventívnych opatrení v členení podľa § 4 ods. 2 písm. a) až e) zákona.
6.2
Priority opatrení a opatrenia navrhované do roku 2021, najmä zoznam opatrení zostavený podľa poradia
naliehavosti ich realizácie; pri sústave opatrení sa tiež uvedie návrh poradia realizácie jednotlivých častí sústavy.
7.
Práca s verejnosťou
7.1
Akcie na zvýšenie povedomia verejnosti o povodňových rizikách.
7.2
Aktivity zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti o povodniach.
7.2.1
Preventívne opatrenia na ochranu zdravia a majetku.
7.2.2
Informovanie o vhodnom správaní sa počas povodne.
7.2.3
Odstraňovanie následkov povodní.
8.
Opis použitej metodiky na analýzu výdavkov a prínosov vypracovanej so susediacimi štátmi, ktorá sa použila na hodnotenie opatrení s nadnárodnými účinkami v spoločných čiastkových povodiach, ak je k dispozícii.
II.
Opis vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika
1.
Určenie priorít a spôsobov monitorovania postupu vykonávania plánu.
2.
Informovanie verejnosti o vykonávaní plánu, súhrn opatrení na informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou.
3.
Zoznam orgánov príslušných riešiť otázky manažmentu povodňového rizika.
4.
Koordinačné postupy v medzinárodnom správnom území povodia.
5.
Koordinačné postupy vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika s plánom manažmentu povodia.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 112/2011 Z. z.
OBSAH AKTUALIZÁCIE PLÁNU MANAŽMENTU POVODŇOVÉHO RIZIKA
1.
Zmeny alebo aktualizácie od uverejnenia predchádzajúcej verzie plánu manažmentu povodňového rizika a zhrnutie preskúmaní
1.1
predbežného hodnotenia povodňového rizika,
1.2
máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika,
1.3
predchádzajúceho vydania plánu manažmentu povodňových rizík,
1.4
predpokladaný vplyv klimatickej zmeny na výskyt a charakter povodní v budúcnosti.
2.
Hodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov uvedených v pláne manažmentu povodňových rizík.
3.
Opis a vysvetlenie všetkých opatrení uvedených v predchádzajúcej verzii plánu manažmentu povodňového rizika, ktorých vykonanie sa plánovalo, ale sa nevykonali.
4.
Opis všetkých dodatočných opatrení od uverejnenia predchádzajúcej verzie plánu manažmentu povodňových rizík.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 112/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVäZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Ú. v. EÚ L 288, 6. 11. 2007).
1)
§ 11 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/209 Z. z.
2)
§ 11 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/209 Z. z.
3)
§ 10 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.