103/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z.z . o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa za slovo „úverov“ vkladajú slová „a kreditných kariet“.
2.
V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kreditných kariet“.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. apríla 2011
Hlásenie za prvý štvrťrok 2011 sa predkladá podľa vzoru uvedeného v prílohe v znení účinnom do 14. apríla 2011.“.
4.
V prílohe vzor hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch znie:
„Príloha k vyhláške č. 289/2010 Z. z.
5. V prílohe sa vysvetlivky na vypĺňanie hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch dopĺňajú bodom 8, ktorý znie:
„8. Kreditnými kartami sa rozumejú spotrebiteľské úvery, ktoré spotrebiteľ získal prostredníctvom platobnej karty, pričom sa vykazujú len nové zmluvy podľa písmena a) druhého bodu. Pri výpočte RPMN pri kreditných kartách sa použije predpoklad, že spotrebiteľský úver sa poskytuje na obdobie jedného roka a splatí sa v 12 rovnakých splátkach a v mesačných intervaloch. Ak veriteľ aplikuje pri kreditných kartách bezúročné obdobie aj vtedy, ak doba splácania presiahne toto obdobie, bude táto skutočnosť zohľadnená pri výpočte RPMN.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.
Ivan Mikloš v. r.