1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
(2)
V ustanovenom čase sa zisťujú údaje
a)
v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,
b)
v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.