91/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2020 do 27.11.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

91
ZÁKON
z 3. marca 2010
o podpore cestovného ruchu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
podporou cestovného ruchu aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na území Slovenskej republiky a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo,
b)
integrovaným informačným systémom cestovného ruchu databáza informácií týkajúcich sa prírodných, kultúrnych a ostatných hodnôt a atraktivít územia, infraštruktúry a stredísk cestovného ruchu, zariadení a poskytovateľov služieb obvykle využívaných v cestovnom ruchu, o podujatiach týkajúcich sa cestovného ruchu,
c)
udržateľným produktom cestovného ruchu súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto, podniky a inštitúcie, ktoré majú schopnosť uspokojiť potreby návštevníkov a vytvoriť tak komplexný súbor zážitkov,
d)
prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie,
e)
investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu,
f)
komplexným strediskom cestovného ruchu zariadenie poskytujúce najmenej tri služby cestovného ruchu, napríklad ubytovacie služby, stravovacie služby, doplnkové služby – lyžovanie, kúpanie, športovo-relaxačné služby, kultúrno-poznávacie služby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite,
g)
rozšírením existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu nárast poskytovania služieb v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení najmenej o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú finančnému roku, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak zároveň vedie k vytvoreniu minimálneho počtu nových pracovných miest.
Pôsobnosť právnických osôb v cestovnom ruchu
§ 3
Plnenie úloh v cestovnom ruchu zabezpečujú
a)
ministerstvo,
b)
vyššie územné celky,
c)
obce,
d)
krajské organizácie cestovného ruchu (ďalej len „krajská organizácia“),
e)
oblastné organizácie cestovného ruchu (ďalej len „oblastná organizácia“),
f)
turistické informačné centrá.
§ 4
Ministerstvo
Ministerstvo plní tieto úlohy v cestovnom ruchu:
a)
vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako štátnej priority,
b)
vypracúva, implementuje a monitoruje štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu,
c)
vypracúva národnú koncepciu rozvoja cestovného ruchu a zodpovedá za jej plnenie,
d)
zabezpečuje potrebné stimuly a pomoc pri investíciách súkromného sektora do cestovného ruchu,
e)
podieľa sa na tvorbe systému štatistických informácií o cestovnom ruchu,
f)
spracúva komplexné štatistické údaje o vývoji cestovného ruchu v Slovenskej republike,
g)
spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami pôsobiacimi v cestovnom ruchu pri podpore a rozvoji výchovy a vzdelávania v cestovnom ruchu,
h)
spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri podpore udržateľného rozvoja cestovného ruchu v chránených územiach,
i)
spravuje Register krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „register“),
j)
plní úlohy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva
1.
vo Svetovej organizácii cestovného ruchu a ostatných medzinárodných a medzištátnych organizáciách a združeniach cestovného ruchu,
2.
v Európskej únii v oblasti cestovného ruchu a z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa cestovného ruchu,
3.
vo Výbore pre cestovný ruch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
k)
zabezpečuje
1.
plnenie úloh cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu,
2.
zahraničnú spoluprácu v cestovnom ruchu v oblasti dvojstranných a multilaterálnych vzťahov,
3.
plnenie medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv v cestovnom ruchu,
l)
zabezpečuje propagáciu a prezentáciu, priamu aj nepriamu a finančnú aj nefinančnú podporu organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu,
m)
vypracúva programy rozvoja cestovného ruchu a vyhodnocuje ich realizáciu,
n)
podporuje činnosť územnej samosprávy pri rozvoji cestovného ruchu a činnosť krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „organizácie cestovného ruchu“) a turistických informačných centier,
o)
zadáva úlohy subjektom výskumu cestovného ruchu,
p)
podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
q)
poskytuje investičnú pomoc, ak ide o investičnú pomoc podľa osobitného predpisu,1a)
r)
zabezpečuje koordináciu vypracovania návrhu a realizácie propagácie a prezentácie Slovenskej republiky ako cieľovej krajiny cestovného ruchu,
s)
môže zriaďovať a rušiť zahraničné zastúpenia cestovného ruchu a vnútroštátne regionálne pracoviská,
t)
zabezpečuje prostredníctvom vnútroštátnych regionálnych pracovísk zber a výmenu územných údajov, komunikáciu s partnermi, podieľa sa na marketingovej podpore predaja produktov cestovného ruchu regionálneho a národného charakteru a plní na území príslušných regiónov úlohy, ktoré vyplývajú zo schválených koncepčných dokumentov cestovného ruchu.
§ 5
Pôsobnosť vyšších územných celkov
Vyšší územný celok v cestovnom ruchu
a)
môže založiť krajskú organizáciu a podieľa sa na jej spolufinancovaní,
b)
spolupracuje s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja,
c)
vytvára podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na jeho území,
d)
vytvára podmienky na osvetu a výchovu obyvateľstva k podnikaniu v cestovnom ruchu,
e)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v Slovenskej republike,
f)
podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu,
g)
vytvára podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb a konkurencieschopnosti,
h)
podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí.
§ 6
Pôsobnosť obcí
Obec v cestovnom ruchu
a)
môže iniciovať vznik oblastnej organizácie a podieľa sa na spolufinancovaní jej aktivít,
b)
spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území obce, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území obce,
c)
tvorí programy, plány, stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
d)
vytvára vlastné finančné zdroje na realizáciu aktivít v cestovnom ruchu,
e)
buduje infraštruktúru podporujúcu aktivity v cestovnom ruchu, ktorá spadá do pôsobnosti obce,
f)
sústreďuje štatistické údaje o cestovnom ruchu v obci,
g)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi vyššieho územného celku pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v Slovenskej republike,
h)
podieľa sa na uplatňovaní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí.
Krajská organizácia
§ 8
(1)
Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov.
(2)
Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území založená podľa tohto zákona.
(3)
Krajská organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.
(4)
Ak oblastná organizácia vznikne neskôr ako krajská organizácia, môže sa stať jej členom schválením jej členstva krajskou organizáciou, pristúpením k zakladateľskej zmluve a stanovám a zapísaním do zoznamu členov krajskej organizácie.
(5)
Členský príspevok oblastnej organizácie krajskej organizácii je najmenej 10 % z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov2) v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(6)
Na území vyššieho územného celku môže pôsobiť len jedna krajská organizácia registrovaná podľa tohto zákona.
Založenie a vznik krajskej organizácie
§ 9
(1)
Krajská organizácia sa zakladá zakladateľskou zmluvou a schválením jej založenia na ustanovujúcom valnom zhromaždení.
(2)
Ustanovujúce valné zhromaždenie zvolá predseda vyššieho územného celku alebo ním poverený zástupca.
(3)
Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predseda vyššieho územného celku alebo ním poverený zástupca predloží návrh stanov a zloženia orgánov krajskej organizácie.
(4)
Stanovy krajskej organizácie a prílohy k nim obsahujú
a)
uznesenie zastupiteľstva vyššieho územného celku o súhlase s jej vznikom a členstvom vyššieho územného celku v nej,
b)
názov a sídlo krajskej organizácie,
c)
predmet jej činnosti,
d)
orgány krajskej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania,
e)
podrobnosti o prijímaní nových členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku a spôsobe stanovenia jeho výšky,
f)
práva a povinnosti členov,
g)
zásady hospodárenia.
(5)
O ustanovujúcom valnom zhromaždení krajskej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť podpísaná všetkými zakladajúcimi členmi.
§ 10
(1)
Krajská organizácia vzniká dňom zápisu do registra. Návrh na registráciu krajskej organizácie podávajú jej zakladajúci členovia ministerstvu. K návrhu priložia stanovy krajskej organizácie v dvoch vyhotoveniach, zakladateľskú zmluvu, zápisnicu z ustanovujúceho valného zhromaždenia a súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účely registra.
(2)
Konanie o registrácii sa začne dňom, keď bol ministerstvu doručený návrh na začatie registrácie.
(3)
Ak návrh na registráciu nemá náležitosti podľa odseku 1, stanovy nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo ak pod rovnakým názvom je už registrovaná iná krajská organizácia, ministerstvo do piatich pracovných dní vyzve zakladajúcich členov krajskej organizácie, aby v stanovenej lehote odstránili nedostatky a konanie o registrácii preruší.
(4)
Ministerstvo registráciu odmietne, ak zakladajúci členovia krajskej organizácie v stanovenej lehote podľa odseku 3 neodstránia nedostatky. Rozhodnutie o odmietnutí registrácie ministerstvo oznámi do desiatich pracovných dní zakladajúcim členom krajskej organizácie.
(5)
Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie možno podať správnu žalobu do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
(6)
Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 10 pracovných dní registráciu a zašle zakladajúcim členom krajskej organizácie jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie. O registrácii sa rozhodnutie nevydáva.
(7)
Vznik krajskej organizácie, jej názov, sídlo a predmet činnosti oznámi ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa registrácie Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“).
(8)
Krajská organizácia je povinná ministerstvu bezodkladne nahlásiť identifikačné číslo, ktoré jej pridelí štatistický úrad.
(9)
Zmenu stanov oznámi krajská organizácia písomne ministerstvu do 15 pracovných dní od ich schválenia; k oznámeniu pripojí dve vyhotovenia stanov obsahujúcich zmeny a originál zápisnice z rokovania valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
(10)
Ak zmena stanov nie je v súlade s týmto zákonom, ministerstvo do 5 pracovných dní vyzve krajskú organizáciu na odstránenie nedostatkov. Krajská organizácia je povinná tieto nedostatky odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy a v lehote ďalších 10 pracovných dní o tom upovedomí ministerstvo.
(11)
Zmenu údajov v stanovách podľa § 9 ods. 4 oznámi ministerstvo štatistickému úradu do 10 pracovných dní odo dňa vykonania zmeny v registri.
§ 11
Práva a povinnosti krajskej organizácie
Krajská organizácia
a)
vykonáva činnosť podľa stanov a v súlade so strategickými dokumentmi vyšších územných celkov,
b)
podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území vyššieho územného celku,
c)
tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
d)
presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
e)
pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi vyššieho územného celku,
f)
podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
g)
organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
h)
poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
i)
presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
j)
spolupracuje pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu vyššieho územného celku,
k)
v spolupráci s orgánmi vyššieho územného celku vypracúva a realizuje ročný plán aktivít krajskej organizácie,
l)
vypracúva rozpočet, ktorý schvaľuje najvyšší orgán krajskej organizácie,
m)
iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
n)
zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,2a)
o)
môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,
p)
vedie za územie vyššieho územného celku evidenciu turistických informačných centier,
q)
predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
r)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi vyššieho územného celku a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach rozvoja cestovného ruchu.
§ 11a
Orgány krajskej organizácie
(1)
Orgánmi krajskej organizácie sú:
a)
valné zhromaždenie,
b)
predseda krajskej organizácie,
c)
výkonný riaditeľ krajskej organizácie.
(2)
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorí tvoria zástupca vyššieho územného celku a zástupcovia oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.
(3)
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.
(4)
Predseda krajskej organizácie je štatutárnym orgánom krajskej organizácie, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze valného zhromaždenia a je oprávnený konať v mene krajskej organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia. Predsedu krajskej organizácie volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predsedu vyššieho územného celku.
(5)
V mene krajskej organizácie vo veciach určených stanovami je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ krajskej organizácie. Výkonného riaditeľa krajskej organizácie volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predsedu krajskej organizácie.
§ 12
Zrušenie a zánik krajskej organizácie
(1)
Pred zánikom krajskej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou. Krajská organizácia sa zrušuje rozhodnutím orgánu určeného stanovami alebo vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(2)
Vstup krajskej organizácie do likvidácie sa zapisuje do registra.
(3)
Likvidátora vymenúva orgán určený stanovami.
(4)
Likvidátor zostaví ku dňu vstupu krajskej organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný umožniť do nej nahliadnuť v sídle krajskej organizácie členovi, ktorý o to požiada.
(5)
Krajská organizácia zaniká výmazom z registra. Návrh na výmaz krajskej organizácie z registra podáva ministerstvu likvidátor do 30 pracovných dní od skončenia likvidácie. Zánik krajskej organizácie oznámi ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa výmazu z registra štatistickému úradu.
(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu krajskej organizácie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
Oblastná organizácia
§ 13
(1)
Oblastná organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov.
(2)
Ak pôsobnosť oblastnej organizácie presahuje územie kraja, jej valné zhromaždenie rozhodne, do ktorej krajskej organizácie bude patriť.
(3)
Oblastná organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.
§ 14
Založenie oblastnej organizácie
(1)
Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí3) alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave4) a v meste Košice5) (ďalej len „obec“), pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach6) na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 100-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach6) na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 250-tisíc.
(2)
Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie.
(3)
Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie.
(4)
Ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva poverený starosta obcí iniciujúcich založenie oblastnej organizácie.
(5)
Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predložia obce návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie.
(6)
Stanovy oblastnej organizácie a ich prílohy obsahujú
a)
uznesenia obecných zastupiteľstiev o súhlase na vznik alebo vstup do oblastnej organizácie,
b)
názov a sídlo oblastnej organizácie,
c)
predmet jej činnosti,
d)
orgány oblastnej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania,
e)
podrobnosti o prijímaní členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku a spôsobe stanovenia jeho výšky,
f)
práva a povinnosti členov,
g)
zásady hospodárenia,
h)
spôsob zrušenia oblastnej organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom.
(7)
O ustanovujúcom valnom zhromaždení oblastnej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť podpísaná všetkými zakladajúcimi členmi.
§ 15
Práva a povinnosti oblastnej organizácie
Oblastná organizácia
a)
podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
b)
tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
c)
presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
d)
spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
e)
podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
f)
organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
g)
poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
h)
spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
i)
presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
j)
zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
k)
v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
l)
iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
m)
zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
n)
aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
o)
mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
p)
zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,
q)
môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,
r)
predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
s)
predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1.
§ 16
Orgány oblastnej organizácie
(1)
Orgánmi oblastnej organizácie sú:
a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
dozorná rada,
d)
výkonný riaditeľ.
(2)
Oblastná organizácia môže zriadiť aj ďalšie orgány, ak to určia stanovy.
(3)
Na plnenie svojich konkrétnych úloh si môže oblastná organizácia zriadiť pracovné komisie.
§ 17
Valné zhromaždenie
(1)
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia oblastnej organizácie.
(2)
Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej dvakrát do roka. Ak o zvolanie písomne požiada najmenej jedna tretina členov oblastnej organizácie alebo dozorná rada, zvolá valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(3)
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a predseda alebo podpredseda alebo až do ich zvolenia členovia oblastnej organizácie predstavujúci najmenej polovicu všetkých členov. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, valné zhromaždenie sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku schôdze považuje za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a bez ohľadu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu. To platí len vtedy, ak to bolo výslovne uvedené v pozvánke.
(4)
Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. Uznesenie o zásadných otázkach podľa odseku 6 je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % prítomných členských obcí a súčasne viac ako 60 % prítomných ostatných členských subjektov.
(5)
Až do zvolenia orgánov oblastnej organizácie predsedá valnému zhromaždeniu starosta obce, ktorého určili zakladajúci členovia. Predsedajúci otvára, vedie rokovanie, konštatuje uznášaniaschopnosť a ukončuje schôdzu valného zhromaždenia.
(6)
Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach oblastnej organizácie, najmä
a)
schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok, ich zmeny a dodatky,
b)
volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa,
c)
ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány, ak to určujú stanovy,
d)
schvaľuje zriadenie pracovných komisií,
e)
schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti oblastnej organizácie,
f)
rozhoduje o rozpustení alebo zrušení oblastnej organizácie alebo o jej zlúčení s inou oblastnou organizáciou,
g)
určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov,
h)
schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom oblastnej organizácie,
i)
rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov oblastnej organizácie vrátane pôžičiek a úverov,
j)
schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu z hľadiska regionálnych priorít v súlade s koncepciou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky a vyššieho územného celku,
k)
schvaľuje ročný plán aktivít,
l)
vymenúva likvidátora.
(7)
Fyzická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby. Právnická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie na jej zastupovanie. Pri pochybnosti o existencii a rozsahu oprávnenia na zastupovanie musí byť hlasovacie právo uplatnené prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby.
§ 18
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je riadiaci orgán oblastnej organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
(2)
Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením, pričom obce a ostatné členské subjekty musia mať v predstavenstve zastúpenie rovnakým počtom členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na oblastné organizácie, ktorých členom je len jedna obec. Oblastné organizácie, ktorých členom je len jedna obec, si upravia zloženie a zastúpenie členov v predstavenstve v stanovách.
(3)
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, stanov alebo uznesenia valného zhromaždenia neboli zverené inému orgánu oblastnej organizácie.
(4)
Predstavenstvo
a)
zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje plnenie jeho uznesení,
b)
predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov oblastnej organizácie,
c)
podáva návrh na výmaz oblastnej organizácie a oznamuje ministerstvu zmenu stanov,
d)
zostavuje ročný plán činnosti oblastnej organizácie a vypracúva koncepciu rozvoja cestovného ruchu,
e)
vypracúva návrh rozpočtu oblastnej organizácie a správu o činnosti a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu,
f)
hospodári s majetkom oblastnej organizácie,
g)
rozhoduje o vzniku a zániku členstva,
h)
poskytuje informácie členom oblastnej organizácie,
i)
poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí.
(5)
Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť orgánov oblastnej organizácie, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva.
(6)
Predseda je štatutárnym orgánom oblastnej organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu a funkciu štatutárneho orgánu oblastnej organizácie podpredseda.
(7)
Predseda predstavenstva je povinný prizvať na každé zasadnutie valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej organizácie výkonného riaditeľa krajskej organizácie, ktorej je oblastná organizácia členom. Na zasadnutie predstavenstva možno prizvať aj zástupcov z iných oblastí činnosti s cieľom poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa cestovného ruchu.
(8)
Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok.
(9)
Predseda alebo podpredseda sú oprávnení konať v mene oblastnej organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.
(10)
V mene oblastnej organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia.
§ 19
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom oblastnej organizácie.
(2)
Členovia dozornej rady oblastnej organizácie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti.
(3)
Dozorná rada
a)
volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady,
b)
kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej organizácie,
c)
preskúmava ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
d)
kontroluje hospodárenie s majetkom oblastnej organizácie,
e)
kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom,7)
f)
kontroluje, či oblastná organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami,
g)
upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
h)
upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov,
i)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom,
j)
prešetruje podané sťažnosti členov oblastnej organizácie,
k)
predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.
(4)
Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na základe svojej praxe alebo vzdelania zárukou odbornosti a je bezúhonná, čo preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Obce a ostatné členské subjekty musia mať v dozornej rade zastúpenie rovnakým počtom členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu.
(5)
Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve.
§ 20
Spoločné ustanovenia o orgánoch oblastnej organizácie
(1)
Funkčné obdobie volených orgánov oblastnej organizácie je štvorročné. Počet členov volených orgánov oblastnej organizácie určujú stanovy.
(2)
Zo zasadnutí orgánov oblastnej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú po čas určený stanovami, ktorý nesmie byť kratší ako päť rokov po skončení funkčného obdobia volených orgánov oblastnej organizácie.8)
§ 21
Členstvo v oblastnej organizácii
(1)
O členstvo v oblastnej organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na jej území. Členom sa stane po schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie.
(2)
Členstvo v oblastnej organizácii zaniká
a)
dňom oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z oblastnej organizácie,
b)
zánikom právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa bez právneho nástupcu, smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, alebo
c)
dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena z oblastnej organizácie z dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena oblastnej organizácie.
(3)
Oblastná organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení podľa odseku 2 písm. c). Členovi, ktorý vystúpil alebo bol rozhodnutím valného zhromaždenia vylúčený, oznámi oblastná organizácia vyškrtnutie zo zoznamu členov písomne do 15 pracovných dní odo dňa vyškrtnutia.
(4)
Vyškrtnutý člen nemá právo na vrátenie členských príspevkov a ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou oblastnej organizácie.
§ 22
Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie
(1)
Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie podľa § 21 ods. 1.
(2)
Člen oblastnej organizácie má právo
a)
na informácie o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie,
b)
zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia,
c)
voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej organizácie,
d)
vykonávať zverené funkcie v orgánoch oblastnej organizácie,
e)
upozorňovať orgány oblastnej organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie činnosti,
f)
na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít oblastnej organizácie,
g)
zúčastňovať sa na činnosti, podujatiach a aktivitách oblastnej organizácie.
(3)
Člen oblastnej organizácie je povinný
a)
dodržiavať stanovy,
b)
riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
c)
dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,
d)
poskytovať oblastnej organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu potrebné pre jej činnosť,
e)
poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v mieste pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja,
f)
najneskôr do konca februára bežného roka zaslať oblastnej organizácií informáciu o počte prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie za predchádzajúci rok, ak je členom oblastnej organizácie obec.
§ 23
Rozpočet a účtovníctvo oblastnej organizácie
(1)
Oblastná organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok a ktorý obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky.
(2)
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. decembra toho kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku. V prvom roku činnosti sa zostavuje predbežný rozpočet vychádzajúci z termínu založenia oblastnej organizácie.
(3)
Oblastná organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Oblastná organizácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a výnosy a náklady na jej prevádzkovú činnosť.
§ 24
Vznik a zánik oblastnej organizácie
(1)
Na vznik a zánik oblastnej organizácie sa primerane vzťahujú § 10 a 12. Nesplnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 má za následok zánik oblastnej organizácie s likvidáciou.
(2)
Pri registrácii oblastnej organizácie sa vyžaduje doklad o počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí, za ktoré bola vybratá daň za ubytovanie za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom je oblastná organizácia registrovaná.
(3)
Oblastná organizácia zaniká výmazom z registra po zrušení
a)
s likvidáciou, alebo
b)
bez likvidácie.
(4)
Pred zánikom oblastnej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou, ak jej majetok a záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu.
§ 24a
Zánik oblastnej organizácie bez likvidácie
(1)
Dve oblastné organizácie alebo viac oblastných organizácií v danom regióne sa môžu zlúčiť alebo splynúť do jednej oblastnej organizácie na základe zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí, ktorá musí mať písomnú formu. Zlúčením oblastných organizácií tieto zanikajú a právnym nástupcom zanikajúcich oblastných organizácií sa stáva oblastná organizácia, ktorá bude určená v zmluve o zlúčení. Splynutím oblastných organizácií tieto zanikajú a právnym nástupcom zanikajúcich oblastných organizácií sa stáva nová oblastná organizácia, ktorá bude určená v zmluve o splynutí.
(2)
Na proces zlučovania alebo splynutia oblastných organizácií sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie.
§ 24b
Turistické informačné centrum
(1)
Turistické informačné centrum je účelové zariadenie, ktoré v rámci daného kraja, oblasti alebo obce
a)
zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti cestovného ruchu,
b)
zabezpečuje kontinuálne informovanie domácich návštevníkov a zahraničných návštevníkov poskytovaním informácií na základe aktualizácie ich obsahu, mapovania atraktivít daného regiónu, produktov cestovného ruchu a podujatí.
(2)
Turistické informačné centrum môže zriadiť obec, organizácia cestovného ruchu alebo iný subjekt.
Koncepčné dokumenty
§ 25
Koncepčné dokumenty cestovného ruchu tvorí
a)
koncepcia rozvoja cestovného ruchu, ktorá sa vypracúva pre územia, na ktorých pôsobia krajské a oblastné organizácie; definuje úlohy a ciele rozvoja cestovného ruchu na dlhšie časové obdobie; rieši koncepčné, systémové a strategické otázky príslušného územia v strednodobom výhľade štyroch rokov a v dlhodobom výhľade desiatich rokov; koncepcia sa aktualizuje v prípade potreby, najmenej však raz za štyri roky,
b)
ročný plán aktivít organizácie cestovného ruchu, ktorý predstavuje plán aktivít organizácie cestovného ruchu na príslušný kalendárny rok s výhľadom aktivít na nasledujúce tri roky; na ročný plán aktivít nadväzuje rozpočet organizácie cestovného ruchu,
c)
monitorovacia správa o vývoji cestovného ruchu, ktorá sa spracúva podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok.
Registrácia organizácií cestovného ruchu
§ 26
(1)
Ministerstvo spravuje register, ktorý obsahuje
a)
názov organizácie cestovného ruchu,
b)
identifikačné číslo organizácie cestovného ruchu,
c)
sídlo organizácie cestovného ruchu,
d)
predmet činnosti,
e)
zoznam členov organizácie cestovného ruchu a ich oprávnených zástupcov,
f)
údaje o štatutárnom orgáne a podpredsedovi organizácie cestovného ruchu, ktorými sú meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje, s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia,
g)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu organizácie cestovného ruchu, s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia,
h)
zrušenie organizácie cestovného ruchu a právny dôvod jej zrušenia, dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie, ak zanikla zrušením s likvidáciou, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene organizácie cestovného ruchu a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
i)
právny dôvod výmazu organizácie cestovného ruchu z registra,
j)
identifikačné číslo, názov a sídlo oblastnej organizácie, ktorá je právnym nástupcom oblastnej organizácie, ktorá zanikla podľa § 24a,
k)
stanovy organizácie cestovného ruchu,
l)
neverejné dokumenty, a to zakladateľskú zmluvu organizácie cestovného ruchu a zápisnicu z ustanovujúceho valného zhromaždenia.
(2)
Pri registrácii organizácie cestovného ruchu postupuje ministerstvo podľa § 10, 12 a 24.
(3)
Ak ministerstvo zistí, že organizácia cestovného ruchu nevyvíja činnosť podľa svojich stanov alebo koná v rozpore so svojimi stanovami, bezodkladne ju na to upozorní a vyzve ju, aby od takej činnosti upustila. Ak organizácia cestovného ruchu v tejto činnosti pokračuje alebo do určeného termínu nezabezpečí nápravu, ministerstvo vykoná výmaz organizácie cestovného ruchu z registra.
(4)
Organizácie cestovného ruchu sú povinné do 15 pracovných dní od schválenia oznámiť ministerstvu akékoľvek zmeny údajov vedených v registri.
(5)
Na rozhodovanie o registrácii a o výmaze organizácie cestovného ruchu z registra sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)
Financovanie rozvoja cestovného ruchu
§ 27
Na financovaní rozvoja cestovného ruchu sa podieľajú
a)
štát,
b)
vyššie územné celky,
c)
obce,
d)
fyzické osoby a právnické osoby.
§ 27a
Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu
(1)
Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patria:
a)
rekreačný poukaz,
b)
podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie,
c)
poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.
(2)
Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu.9a) Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu9a) vydávajúcim rekreačný poukaz.
(3)
Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu9b) a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.
§ 27b
Investičná pomoc
(1)
Investičná pomoc sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky formou
a)
dotácie1) na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
b)
úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu,9e)
c)
príspevku na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu,9f)
d)
prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.9g)
(2)
Investičnú pomoc nemožno poskytnúť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.9h)
§ 27c
Prijímateľ investičnej pomoci
Prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zriadená na účel podnikania, ktorá podá na ministerstvo žiadosť o investičnú pomoc.
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci
§ 27d
(1)
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú:
a)
obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 27e ods. 1 písm. a) a b),
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 27e ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,9i)
d)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu minimálneho počtu nových pracovných miest,
e)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok,9j)
f)
práce na investičnom zámere nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo.
(2)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 5 000 000 eur, z toho najmenej 2 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. a) sa znižuje na 20 %.
(3)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je najmenej o 35 % vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike, suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 3 000 000 eur, z toho najmenej 1 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa.
(4)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,9k) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej piatich nových pracovných miest.
§ 27e
Oprávnené náklady
(1)
Oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej pomoci, ktoré môžu byť podporené, tvoria:
a)
dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru,
b)
dlhodobý nehmotný majetok do výšky hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, že bude obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky alebo personálne prepojených osôb, bude zahrnutý do majetku prijímateľa a bude odpisovaný a využívaný výhradne prijímateľom v podniku najmenej päť rokov podľa investičného zámeru,
c)
výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov, alebo
d)
kombinácia nákladov podľa písmen a), b) a c) nepresahujúca hodnotu podľa písmena a) a b) alebo písmena c) podľa toho, ktorá je vyššia.
(2)
Prijímateľ nemôže do oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. a) a b) započítať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý sa štátna pomoc poskytla.
Posudzovanie žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovanie investičnej pomoci
§ 27f
Na posudzovanie žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovanie investičnej pomoci sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.9l) Pre oblasť cestovného ruchu sa za príslušné ministerstvo považuje ministerstvo.
Zmena podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci
§ 27g
Zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravujú ustanovenia osobitného predpisu.9m) Pre oblasť cestovného ruchu sa za príslušné ministerstvo považuje ministerstvo.
§ 27h
(1)
Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.
(2)
Ak práce na investičnom zámere začali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc, na investičnú pomoc nie je oprávnený celý investičný zámer.
(3)
Správny poriadok sa nevzťahuje na konanie o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, konanie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, dočasné pozastavenie plnení a konanie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(4)
Ministerstvo je kedykoľvek v konaní o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, v konaní o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, pri dočasnom pozastavení plnení a v konaní o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci oprávnené od prijímateľa požadovať doplnenie údajov, podkladov alebo potvrdení, ktoré ministerstvo považuje za potrebné pre prebiehajúce konanie. Do doručenia údajov, podkladov alebo potvrdení podľa tohto odseku lehoty podľa tohto zákona neplynú.
(5)
Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa osobitného predpisu,9n) ministerstvo žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(6)
Investičný zámer, na ktorom ten istý prijímateľ začne práce v období troch rokov od začatia prác na inom investičnom zámere, na ktorý mu bola poskytnutá investičná pomoc v tom istom regióne úrovne 3 Nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely, sa považuje za súčasť jedného investičného zámeru.
(7)
Ak ide o dotáciu na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov a budov, prijímateľ je povinný bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto majetku podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad vykoná zápis poznámky o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva. Zmluva o prevode dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov uzatvorená v rozpore s obmedzením podľa osobitného predpisu9o) je neplatná.
(8)
Ak ide o prevod nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu,9p) prijímateľ je povinný bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu prevodu podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad zapíše poznámku o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku uzatvorená v rozpore s obmedzením podľa osobitného predpisu9o) je neplatná.
(9)
Návrh na výmaz poznámky podľa odseku 8 z katastra nehnuteľností je oprávnený prijímateľ podať po uplynutí doby podľa osobitného predpisu.9q) Prílohou k návrhu na výmaz poznámky z katastra nehnuteľnosti je písomný súhlas ministerstva s výmazom poznámky obsahujúci náležitosti ustanovené osobitným predpisom.9r)
§ 27i
(1)
Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví
a)
maximálnu intenzitu investičnej pomoci a výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky,
b)
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa § 27d ods. 1 písm. d).
(2)
Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správ podľa osobitného predpisu9s) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Podrobnosti o informačnej tabuli podľa osobitného predpisu9t) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 28
Financovanie organizácií cestovného ruchu
Zdrojom financovania organizácií cestovného ruchu sú
a)
členské príspevky,
b)
dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),
c)
dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity organizácie cestovného ruchu,
d)
príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,
e)
odmeny za sprostredkovanie,
f)
výnosy z činnosti turistických informačných centier,
g)
príjmy z predaja reklamnej plochy,
h)
nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov vrátane príspevkov z prostriedkov Európskej únie,
i)
ostatné príjmy.
Dotácia
§ 29
(1)
Dotácia sa poskytne len organizáciám cestovného ruchu registrovaným ministerstvom na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom ich činnosti.
(2)
Dotácia sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok s výnimkou prvého roku činnosti organizácie cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a organizáciou cestovného ruchu.
(3)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
výšku a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
podmienky poskytnutia dotácie,
f)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,9a)
g)
lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov,
h)
lehotu a spôsob zúčtovania dotácie,
i)
lehotu odvedenia úrokov z poskytnutej dotácie,
j)
práva a povinnosti zmluvných strán,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(4)
Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo
a)
oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,
b)
krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku.
(5)
Ak územná pôsobnosť oblastnej organizácie zasahuje do územnej pôsobnosti krajskej organizácie a oblastná organizácia nie je jej členom, výška dotácie určená podľa odseku 4 písm. a) bude znížená o 10 %.
(6)
Na poskytnutie dotácie podľa odseku 4 a § 31a nie je právny nárok.
(7)
Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti organizácie cestovného ruchu a predloženého projektu, ktorý je zameraný na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti organizácie cestovného ruchu. Žiadosť o poskytnutie dotácie a návrh projektu doručí organizácia cestovného ruchu (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu najneskôr do 15. marca príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia poskytuje.
(8)
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je
a)
projekt zameraný na realizáciu hlavných aktivít žiadateľa o dotáciu,
b)
doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu o tom, že
1.
nie je v likvidácii,
2.
nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,
3.
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
4.
nemá iné nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
5.
proti nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
6.
mu nebolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania.
(9)
Projekt na poskytnutie dotácie organizácii cestovného ruchu obsahuje plán činnosti žiadateľa o dotáciu na príslušný rozpočtový rok a rozpočet žiadateľa o dotáciu na príslušný rozpočtový rok.
(10)
Poskytnutú dotáciu možno použiť na
a)
marketing a propagáciu, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorbu webového sídla, tvorbu loga organizácie cestovného ruchu, elektronický marketing, tvorbu zľavových produktov, tvorbu propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií,
b)
činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu okrem nákladov na mzdy,
c)
tvorbu a prevádzku rezervačného systému,
d)
tvorbu a podporu udržateľných produktov cestovného ruchu,
e)
podporu atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,
f)
infraštruktúru cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
g)
zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov,
h)
zavedenie a udržiavanie hodnotiaceho systému kvality služieb,
i)
vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.
(11)
Náležitosti projektu, vzor žiadosti o poskytnutie dotácie a podmienky použitia dotácie poskytnutej organizáciám cestovného ruchu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 30
(1)
Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie podľa § 29 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)
(2)
Žiadateľom o dotáciu podľa § 29 nemôže byť ten, kto
a)
je v likvidácii,
b)
podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
c)
má doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
d)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
e)
má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov;9c) splnenie tejto podmienky overuje podľa osobitného predpisu9d) ministerstvo.
(3)
Dotáciu štátu podľa § 29 nemožno poskytnúť na
a)
mzdy a prevádzkové náklady žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu,
b)
splácanie úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pokút uložených podľa osobitných predpisov,1)
c)
úhrady záväzkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov,
d)
refundácie výdavkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov,
e)
plnenie záväzkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu súvisiacich s príjmom z fondov a grantov z Európskej únie a grantov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.
§ 31
(1)
Organizácia cestovného ruchu postupuje pri obstarávaní zákaziek podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Dotáciu schváli minister do 31. mája príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie dotácie doručená ministerstvu. Dotáciu poskytne ministerstvo organizácii cestovného ruchu do 30 pracovných dní od schválenia dotácie ministrom.
(3)
Pri hospodárení s prostriedkami dotácie postupuje organizácia cestovného ruchu podľa osobitného predpisu.1)
(4)
Ministerstvo vedie evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách.
(5)
Ministerstvo na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje
a)
zoznam žiadateľov o dotácie,
b)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia,
c)
sumu poskytnutej dotácie a
d)
zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia s uvedením dôvodu jej neschválenia.
§ 31a
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. decembra 2011
(1)
Dotáciu na rozpočtový rok 2012 môže ministerstvo poskytnúť
a)
oblastnej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. marca 2012 v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v rozpočtovom roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku,
b)
krajskej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. apríla 2012 v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v rozpočtovom roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie v predchádzajúcom rozpočtovom roku všetkých členských obcí oblastnej organizácie, ktoré sú členmi krajskej organizácie.
(2)
Výšku dotácie podľa odseku 1 môže ministerstvo upraviť v pomere k výške pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na dotácie podľa tohto zákona.
(3)
Dotáciu na rozpočtový rok 2013 môže ministerstvo poskytnúť
a)
oblastnej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. marca 2013 v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie za obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku,
b)
krajskej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. marca 2013 v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku za obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie, ktoré sú členmi krajskej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
(4)
Organizácie cestovného ruchu predložia ministerstvu do 15. apríla 2012 doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012.
§ 31b
Spoločné ustanovenie
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.11)
§ 31c
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2014
Generálny riaditeľ agentúry, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, sa považuje za generálneho riaditeľa agentúry vymenovaného podľa zákona účinného od 1. januára 2014. Funkčné obdobie tohto generálneho riaditeľa sa skončí dňom jeho odvolania podľa § 7 ods. 2.
§ 31d
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2019
Oblastná organizácia založená podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 je povinná k 31. decembru 2020 preukázať splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona účinného od 1. januára 2019.
§ 31e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Dotáciu podľa § 31 ods. 2 schváli minister do 30. júna 2020. Dotáciu poskytne ministerstvo organizácii cestovného ruchu do 30 pracovných dní od schválenia dotácie ministrom.
§ 32
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 10 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
6)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
7)
Zákon č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce.
9c)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9d)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
9e)
§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
9f)
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9g)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
9h)
Čl. 1 ods. 2 až 5 a čl. 13 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
9i)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9j)
§ 2 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9k)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9l)
9m)
§ 23 až § 27 zákona č. 57/2018 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
9n)
§ 4 ods. 3 zákona č. 57/2018 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
9p)
9q)
9r)
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
9s)
9t)
10)
Zákon č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.